Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Essence of Bhagavad Gita by Sri Yamunacharya Lyrics in Malayalam

Essence of Bhagvad Geetaa by Shri Yamunacharya in Malayalam:

॥ ഗീതാർഥ സംഗ്രഹ ॥

സ്വധർമജ്ഞാനവൈരാഗ്യസാധ്യഭക്ത്യേകഗോചരഃ ।
നാരായണഃ പരം ബ്രഹ്മ ഗീതാശാസ്ത്രേ സമീരിതഃ ॥ 1 ॥

ജ്ഞാനകർമാത്മികേ നിഷ്ഠേ യോഗലക്ഷ്യേ സുസംസ്കൃതേ ।
ആത്മാനുഭൂതിസിദ്ധ്യർഥേ പൂർവഷട്കേന ചോദിതേ ॥ 2 ॥

മധ്യമേ ഭഗവത്തത്ത്വയാഥാത്മ്യാവാപ്തിസിദ്ധയേ ।
ജ്ഞാനകർമാഭിനിർവർത്യോ ഭക്തിയോഗഃ പ്രകീർതിതഃ ॥ 3 ॥

പ്രധാനപുരുഷവ്യക്തസർവേശ്വരവിവേചനം ।
കർമധീർഭക്തിരിത്യാദിഃ പൂർവശേഷോഽന്തിമോദിതഃ ॥ 4 ॥

അസ്ഥാനസ്നേഹകാരുണ്യധർമാധർമധിയാകുലം ।
പാർഥം പ്രപന്നമുദ്ദിശ്യ ശാസ്ത്രാവതരണം കൃതം ॥ 5 ॥

നിത്യാത്മാസംഗകർമേഹാഗോചരാ സാംഖയയോഗധീഃ ।
ദ്വിതീയേ സ്ഥിതധീലക്ഷാ പ്രോക്താ തന്മോഹശാന്തയേ ॥ 6 ॥

അസക്ത്യാ ലോകരക്ഷായൈ ഗുണേഷ്വാരോപ്യ കർതൃതാം ।
സർവേശ്വരേ വാ ന്യസ്യോക്താ തൃതീയേ കർമകാര്യതാ ॥ 7 ॥

പ്രസംഗാത്സ്വസ്വഭാവോക്തിഃ കർമണോഽകർമതാസ്യ ച ।
ഭേദാ ജ്ഞാനസ്യ മാഹാത്മ്യം ചതുർഥാധ്യായ ഉച്യതേ ॥ 8 ॥

കർമയോഗസ്യ സൗകര്യം ശൈഘ്രയം കാശ്ചന തദ്വിധാഃ ।
ബ്രഹ്മജ്ഞാനപ്രകാരശ്ച പഞ്ചമാധ്യായ ഉച്യതേ ॥ 9 ॥

യോഗാഭ്യാസവിധിര്യോഗീ ചതുർധാ യോഗസാധനം ।
യോഗസിദ്ധിസ്സ്വയോഗസ്യ പാരമ്യം ഷഷ്ഠ ഉച്യതേ ॥ 10 ॥

സ്വയാഥാത്മ്യം പ്രകൃത്യാസ്യ തിരോധിശ്ശരണാഗതിഃ ।
ഭക്തഭേദഃ പ്രബുദ്ധസ്യ ശ്രൈഷ്ഠ്യം സപ്തമ ഉച്യതേ ॥ 11 ॥

ഐശ്വര്യാക്ഷരയാഥാത്മ്യഭഗവച്ചരണാർഥിനാം ।
വേദ്യോപാദേയഭാവാനാമഷ്ടമേ ഭേദ ഉച്യതേ ॥ 12 ॥

സ്വമാഹാത്മ്യം മനുഷ്യത്വേ പരത്വം ച മഹാത്മനാം ।
വിശേഷോ നവമേ യോഗോ ഭക്തിരൂപഃ പ്രകീർതിതഃ ॥ 13 ॥

സ്വകല്യാണഗുണാനന്ത്യകൃത്സ്നസ്വാധീനതാമതിഃ ।
ഭക്ത്യുത്പത്തിവിവൃധ്ദ്യർഥാ വിസ്തീർണാ ദശമോദിതാ ॥ 14 ॥

ഏകാദശേ സ്വയാഥാത്മ്യസാക്ഷാത്കാരാവലോകനം ।
ദത്തമുക്തം വിദിപ്രാപ്ത്യോർഭക്ത്യേകോപായതാ തഥാ ॥ 15 ॥

ഭക്തേശ്ശ്രൈഷ്ഠയമുപായോക്തിരശക്തസ്യാത്മനിഷ്ഠതാ ।
തത്പ്രകാരാസ്ത്വതിപ്രീതിർഭക്തേ ദ്വാദശ ഉച്യതേ ॥ 16 ॥

ദേഹസ്വരൂപമാത്മാപ്തിഹേതുരാത്മവിശോധനം ।
ബന്ധഹേതുർവി വേകശ്ച ത്രയോദശ ഉദീര്യതേ ॥ 17 ॥

ഗുണബന്ധവിധാ തേഷാം കർതൃത്വം തന്നിവർതനം ।
ഗതിത്രയസ്വമൂലത്വം ചതുർദശ ഉദീര്യതേ ॥ 18 ॥

അചിന്മിശ്രാദ്വിശുദ്ധാച്ച ചേതനാത്പുരുഷോത്തമഃ ।
വ്യാപനാദ്ഭരണാത്സ്വാമ്യദന്യഃ പഞ്ചദശോദിതഃ ॥ 19 ॥

ദേവാസുരവിഭഗോക്തിപൂർവികാ ശാസ്ത്രവശ്യതാ ।
തത്ത്വാനുഷ്ഠാനവിജ്ഞാനസ്ഥേമ്നേ ഷോഡശ ഉച്യതേ ॥ 20 ॥

അശാസ്ത്രമാസുരം കൃത്സ്നം ശാസ്ത്രീയം ഗുണതഃ പൃഥക് ।
ലക്ഷണം ശാസ്ത്രസിദ്ധസ്യ ത്രിധാ സപ്തദശോദിതം ॥ 21 ॥

ഈശ്വരേ കർതൃതാബുദ്ധിസ്സത്ത്വോപാദേയതാന്തിമേ ।
സ്വകർമപരിണാമശ്ച ശാസ്ത്രസാരാർഥ ഉച്യതേ ॥ 22 ॥

കർമയോഗസ്തപസ്തീർഥദാനയജ്ഞാദിസേവനം ।
ജ്ഞാനയോഗോ ജിതസ്വാന്തൈഃ പരിശുദ്ധാത്മനി സ്ഥിതിഃ ॥ 23 ॥

ഭക്തിയോഗഃ പരൈകാന്തപ്രീത്യാ ധ്യാനാദിഷു സ്ഥിതിഃ ।
ത്രയാണാമപി യോഗാനാം ത്രിഭിരന്യോന്യസംഗമഃ ॥ 24 ॥

നിത്യനൈമിത്തികാനാം ച പരാരാധനരൂപിണാം ।
ആത്മദൃഷ്ടേസ്ത്രയോഽപ്യേതേ യോഗദ്വാരേണ സാധകാഃ ॥ 25 ॥

നിരസ്തനിഖിലാജ്ഞാനോ ദൃഷ്ട്വാത്മാനം പരാനുഗം ।
പ്രതിലഭ്യ പരാം ഭക്തിം തയൈവാപ്നോതി തത്പദം ॥ 26 ॥

ഭക്തിയോഗസ്തദർഥീ ചേത്സമഗ്രൈശ്വര്യസാധകഃ ।
ആത്മാർഥീ ചേത്ത്രയോഽപ്യേതേ തത്കൈവല്യസ്യ സാധകാഃ ॥ 27 ॥

ഐകാന്ത്യം ഭഗവത്യേഷാം സമാനമധികാരിണാം ।
യാവത്പ്രാപ്തി പരാർഥീ ചേത്തദേവാത്യന്തമശ്നുതേ ॥ 28 ॥

ജ്ഞാനീ തു പരമൈകാന്തീ തദായത്താത്മജീവനഃ ।
തത്സംശ്ലേഷവിയോഗൈകസുഖദുഃഖസ്തദേകധീഃ ॥ 29 ॥

ഭഗവദ്ധ്യാനയോഗോക്തിവന്ദനസ്തുതികീർതനൈഃ ।
ലബ്ധാത്മാ തദ്ഗതപ്രാണമനോബുദ്ധീന്ദ്രിയക്രിയഃ ॥ 30 ॥

നിജകർമാദി ഭക്ത്യന്തം കുര്യാത്പ്രീത്യൈവ കാരിതഃ ।
ഉപായതാം പരിത്യജ്യ ന്യസ്യേദ്ദേവേതു താമഭീഃ ॥ 31 ॥

ഏകാന്താത്യന്തദാസ്യൈകരതിസ്തത്പദമാപ്നുയാത് ।
തത്പ്രധാനമിദം ശാസ്ത്രമിതി ഗീതാർഥസംഗ്രഹഃ ॥ 32 ॥

Also Read:

Essence of Bhagavad Gita by Sri Yamunacharya Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Essence of Bhagavad Gita by Sri Yamunacharya Lyrics in Malayalam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top