Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Goddess Maa Sita Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in English

Sitashtottara Shatanama Stotram Lyrics in English:

॥ sitastottarasatanamastotram ॥

॥ atha srimadanandaramayanantargata sri
sitastottarasatanama stotram ॥

agastiruvaca-
evam sutisna sitayah kavacam te mayeritam ।
atah param srunusvanyat sitayah stotra muttamam ॥ 1
yasminastottarasatam sitanamani santi hi ।
astottarasatam sita namnam stotra manuttamam ॥ 2
ye pathanti narastvatra tesam ca saphalo bhavah ।
te dhanya manava loke te vaikuntham vrajanti hi ॥ 3

nyasah।
asya sri sitanamastottara satamantrasya-
agastya rsih ।
anustup chandah ।
rameti bijam ।
matulihgiti saktih ।
padmaksajeti kilakam ।
avanijetyastram ।
janakajeti kavacam ।
mulakasura mardiniti paramo mantrah ।
sri sitaramacandra prityartham sakala kamana siddhyartham
jape viniyogah ॥

karanyasah ॥

Om sitayai ahgusthabhyam namah ।
Om ramayai tarjanibhyam namah ।
Om matulihgyai madhyamabhyam namah ।
Om padmaksajayai anamikabhyam namah ।
Om avanijayai kanisthikabhyam namah ।
Om janakajayai karatala karaprsthabhyam namah ॥

ahganyasah ॥

Om sitayai hrdayaya namah ।
Om ramayai sirase svaha ।
Om matulihgyai sikhayai vasat ।
Om padmaksajayai netratrayaya vausat ।
Om janakatmajayai astraya phat ।
Om mulakasuramardinyai iti digbandhah ॥

atha dhyanam ॥

vamahge raghunayakasya rucire ya samsthita sobhana
ya vipradhipa yana ramya nayana ya viprapalanana ।
vidyutpunja virajamana vasana bhaktarti sahkhandana
srimad raghava padapadmayugala nyasteksana savatu ॥

sri sita janaki devi vaidehi raghavapriya ।
ramavanisuta rama raksasanta prakarini ॥ 1 ॥

ratnagupta matulihgi maithili bhaktatosada ।
padmaksaja kanjanetra smitasya nupurasvana ॥ 2 ॥

vaikunthanilaya ma srih muktida kamapurani ।
nrpatmaja hemavarna mrdulahgi subhasini ॥ 3 ॥

kusambika divyadaca lavamata manohara ।
hanumad vanditapada mugdha keyura dharini ॥ 4 ॥

asokavana madhyastha ravanadiga mohini ।
vimanasamsthita subhru sukesi rasananvita ॥ 5 ॥

rajorupa satvarupa tamasi vahnivasini ।
hemamrgasakta citta valmikasrama vasini ॥ 6 ॥

pativrata mahamaya pitakauseya vasini ।
mrganetra ca bimbosthi dhanurvidya visarada ॥ 7 ॥

saumyarupa dasarathasnusa camara vijita ।
sumedha duhita divyarupa trailokyapalini ॥ 8 ॥

annapurna mahalaksmih dhirlajja ca sarasvati ।
santih pustih sama gauri prabhayodhya nivasini ॥ 9 ॥

vasantasilata gauri snana santusta manasa ।
ramanama bhadrasamstha hemakumbha payodhara ॥ 10 ॥

surarcita dhrtih kantih smrtirmedha vibhavari ।
laghudara vararoha hemakahkana mandita ॥ 11 ॥

dvija patnyarpita nijabhusa raghava tosini ।
srirama sevana rata ratna tatahka dharini ॥ 12 ॥

ramavamahga samstha ca ramacandraika ranjini ।
sarayujala sahkrida karini ramamohini ॥ 13 ॥

suvarna tulita punya punyakirtih kalavati ।
kalakantha kambukantha rambhorurgajagamini ॥ 14 ॥

ramarpitamana ramavandita ramavallabha ।
sriramapada cihnahga rama rameti bhasini ॥ 15 ॥

ramaparyahka sayana ramahghri ksalini vara ।
kamadhenvanna santusta matulihga karadhrta ॥ 16 ॥

divyacandana samstha sri mulakasura mardini ।
evam astottarasatam sitanamnam supunyadam ॥ 17 ॥

ye pathanti nara bhumyam te dhanyah svargagaminah ।
astottarasatam namnam sitayah stotramuttamam ॥ 18 ॥

japaniyam prayatnena sarvada bhakti purvakam ।
santi stotranyaneka ni punyadani mahanti ca ॥ 19 ॥

nanena sadrsaniha tani sarvani bhusura ।
stotranamuttamam cedam bhukti mukti pradam nrnam ॥ 20 ॥

evam sutisna te proktam astottara satam subham ।
sitanamnam punyadamca sravanan mahgala pradam ॥ 21 ॥

naraih pratah samutthaya pathitavyam prayatnatah ।
sita pujana kalepi sarva vanchitadayakam ॥ 22 ॥

iti srisatakoti ramacaritamtargata
srimadanandaramayane valmikiye manoharakande
sitastottara satanama stotram sampurnam ॥

Also Read:

Goddess Maa Sita Ashtottara Shatanama Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Goddess Maa Sita Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in English

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top