Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Goddess Maa Sita Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in Telugu

Sitashtottara Shatanama Stotram Lyrics in Telugu:

॥ సీతాష్టోత్తరశతనామస్తోత్రమ్ ॥

॥ అథ శ్రీమదానన్దరామాయణాన్తర్గత శ్రీ
సీతాష్టోత్తరశతనామ స్తోత్రమ్ ॥

అగస్తిరువాచ-
ఏవం సుతీష్ణ సీతాయాః కవచం తే మయేరితం ।
అతః పరం శ్రుణుష్వాన్యత్ సీతాయాః స్తోత్ర ముత్తమం ॥ ౧ ॥

యస్మినష్టోత్తరశతం సీతానామాని సన్తి హి ।
అష్టోత్తరశతం సీతా నామ్నాం స్తోత్ర మనుత్తమమ్ ॥ ౨ ॥

యే పఠన్తి నరాస్త్వత్ర తేషాం చ సఫలో భవః ।
తే ధన్యా మానవా లోకే తే వైకుణ్ఠం వ్రజన్తి హి ॥ ౩ ॥

న్యాసః।
అస్య శ్రీ సీతానామాష్టోత్తర శతమన్త్రస్య-
అగస్త్య ఋషిః ।
అనుష్టుప్ ఛన్దః ।
రమేతి బీజం ।
మాతులిఙ్గీతి శక్తిః ।
పద్మాక్షజేతి కీలకం ।
అవనిజేత్యస్త్రం ।
జనకజేతి కవచం ।
మూలకాసుర మర్దినీతి పరమో మన్త్రః ।
శ్రీ సీతారామచన్ద్ర ప్రీత్యర్థం సకల కామనా సిద్ధ్యర్థం
జపే వినియోగః ॥

కరన్యాసః ॥

ఓం సీతాయై అఙ్గుష్ఠాభ్యాం నమః ।
ఓం రమాయై తర్జనీభ్యాం నమః ।
ఓం మాతులిఙ్గ్యై మధ్యమాభ్యాం నమః ।
ఓం పద్మాక్షజాయై అనామికాభ్యాం నమః ।
ఓం అవనిజాయై కనిష్ఠికాభ్యాం నమః ।
ఓం జనకజాయై కరతల కరపృష్ఠాభ్యాం నమః ॥

అఙ్గన్యాసః ॥

ఓం సీతాయై హృదయాయ నమః ।
ఓం రమాయై శిరసే స్వాహా ।
ఓం మాతులిఙ్గ్యై శిఖాయై వషట్ ।
ఓం పద్మాక్షజాయై నేత్రత్రయాయ వౌషట్ ।
ఓం జనకాత్మజాయై అస్త్రాయ ఫట్ ।
ఓం మూలకాసురమర్దిన్యై ఇతి దిగ్బన్ధః ॥

అథ ధ్యానమ్ ॥

వామాఙ్గే రఘునాయకస్య రుచిరే యా సంస్థితా శోభనా
యా విప్రాధిప యాన రమ్య నయనా యా విప్రపాలాననా ।
విద్యుత్పుఞ్జ విరాజమాన వసనా భక్తార్తి సఙ్ఖణ్డనా
శ్రీమద్ రాఘవ పాదపద్మయుగళ న్యస్తేక్షణా సావతు ॥

శ్రీ సీతా జానకీ దేవీ వైదేహీ రాఘవప్రియా ।
రమావనిసుతా రామా రాక్షసాన్త ప్రకారిణీ ॥ ౧ ॥

రత్నగుప్తా మాతులిఙ్గీ మైథిలీ భక్తతోషదా ।
పద్మాక్షజా కఞ్జనేత్రా స్మితాస్యా నూపురస్వనా ॥ ౨ ॥

వైకుణ్ఠనిలయా మా శ్రీః ముక్తిదా కామపూరణీ ।
నృపాత్మజా హేమవర్ణా మృదులాఙ్గీ సుభాషిణీ ॥ ౩ ॥

కుశామ్బికా దివ్యదాచ లవమాతా మనోహరా ।
హనూమద్ వన్దితపదా ముగ్ధా కేయూర ధారిణీ ॥ ౪ ॥

అశోకవన మధ్యస్థా రావణాదిగ మోహినీ ।
విమానసంస్థితా సుభ్రూ సుకేశీ రశనాన్వితా ॥ ౫ ॥

రజోరూపా సత్వరూపా తామసీ వహ్నివసినీ ।
హేమమృగాసక్త చిత్తా వాల్మీకాశ్రమ వాసినీ ॥ ౬ ॥

పతివ్రతా మహామాయా పీతకౌశేయ వాసినీ ।
మృగనేత్రా చ బిమ్బోష్ఠీ ధనుర్విద్యా విశారదా ॥ ౭ ॥

సౌమ్యరూపా దశరథస్నుషా చామర వీజితా ।
సుమేధా దుహితా దివ్యరూపా త్రైలోక్యపాలిని ॥ ౮ ॥

అన్నపూర్ణా మహాలక్ష్మీః ధీర్లజ్జా చ సరస్వతీ ।
శాన్తిః పుష్టిః శమా గౌరీ ప్రభాయోధ్యా నివాసినీ ॥ ౯ ॥

వసన్తశీలతా గౌరీ స్నాన సన్తుష్ట మానసా ।
రమానామ భద్రసంస్థా హేమకుమ్భ పయోధరా ॥ ౧౦ ॥

సురార్చితా ధృతిః కాన్తిః స్మృతిర్మేధా విభావరీ ।
లఘూదరా వరారోహా హేమకఙ్కణ మణ్డితా ॥ ౧౧ ॥

ద్విజ పత్న్యర్పిత నిజభూషా రాఘవ తోషిణీ ।
శ్రీరామ సేవన రతా రత్న తాటఙ్క ధారిణీ ॥ ౧౨ ॥

రామావామాఙ్గ సంస్థా చ రామచన్ద్రైక రఞ్జినీ ।
సరయూజల సఙ్క్రీడా కారిణీ రామమోహినీ ॥ ౧౩ ॥

సువర్ణ తులితా పుణ్యా పుణ్యకీర్తిః కలావతీ ।
కలకణ్ఠా కమ్బుకణ్ఠా రమ్భోరూర్గజగామినీ ॥ ౧౪ ॥

రామార్పితమనా రామవన్దితా రామవల్లభా ।
శ్రీరామపద చిహ్నాఙ్గా రామ రామేతి భాషిణీ ॥ ౧౫ ॥

రామపర్యఙ్క శయనా రామాఙ్ఘ్రి క్షాలిణీ వరా ।
కామధేన్వన్న సన్తుష్టా మాతులిఙ్గ కరాధృతా ॥ ౧౬ ॥

దివ్యచన్దన సంస్థా శ్రీ మూలకాసుర మర్దినీ ।
ఏవం అష్టోత్తరశతం సీతానామ్నాం సుపుణ్యదమ్ ॥ ౧౭ ॥

యే పఠన్తి నరా భూమ్యాం తే ధన్యాః స్వర్గగామినః ।
అష్టోత్తరశతం నామ్నాం సీతాయాః స్తోత్రముత్తమమ్ ॥ ౧౮ ॥

జపనీయం ప్రయత్నేన సర్వదా భక్తి పూర్వకం ।
సన్తి స్తోత్రాణ్యనేకా ని పుణ్యదాని మహాన్తి చ ॥ ౧౯ ॥

నానేన సదృశానీహ తాని సర్వాణి భూసుర ।
స్తోత్రాణాముత్తమం చేదం భుక్తి ముక్తి ప్రదం నృణామ్ ॥ ౨౦ ॥

ఏవం సుతీష్ణ తే ప్రోక్తం అష్టోత్తర శతం శుభం ।
సీతానామ్నాం పుణ్యదంచ శ్రవణాన్ మఙ్గళ ప్రదమ్ ॥ ౨౧ ॥

నరైః ప్రాతః సముత్థాయ పఠితవ్యం ప్రయత్నతః ।
సీతా పూజన కాలేపి సర్వ వాఞ్ఛితదాయకమ్ ॥ ౨౨ ॥

ఇతి శ్రీశతకోటి రామచరితాంతర్గత
శ్రీమదానన్దరామాయణే వాల్మికీయే మనోహరకాణ్డే
సీతాష్టోత్తర శతనామ స్తోత్రం సమ్పూర్ణమ్ ॥

Also Read:

Goddess Maa Sita Ashtottara Shatanama Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Goddess Maa Sita Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in Telugu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top