Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Goddess Maa Sita Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in Tamil

Sitashtottara Shatanama Stotram Lyrics in Tamil:

॥ ஸீதாஷ்டோத்தரஶதநாமஸ்தோத்ரம் ॥

॥ அத² ஶ்ரீமதா³நந்த³ராமாயணாந்தர்க³த ஶ்ரீ
ஸீதாஷ்டோத்தரஶதநாம ஸ்தோத்ரம் ॥

அக³ஸ்திருவாச-
ஏவம் ஸுதீஷ்ண ஸீதாயா: கவசம் தே மயேரிதம் ।
அத: பரம் ஶ்ருணுஷ்வாந்யத் ஸீதாயா: ஸ்தோத்ர முத்தமம் ॥ 1 ॥

யஸ்மிநஷ்டோத்தரஶதம் ஸீதாநாமாநி ஸந்தி ஹி ।
அஷ்டோத்தரஶதம் ஸீதா நாம்நாம் ஸ்தோத்ர மநுத்தமம் ॥ 2 ॥

யே பட²ந்தி நராஸ்த்வத்ர தேஷாம் ச ஸப²லோ ப⁴வ: ।
தே த⁴ந்யா மாநவா லோகே தே வைகுண்ட²ம் வ்ரஜந்தி ஹி ॥ 3 ॥

ந்யாஸ:।
அஸ்ய ஶ்ரீ ஸீதாநாமாஷ்டோத்தர ஶதமந்த்ரஸ்ய-
அக³ஸ்த்ய ருʼஷி: ।
அநுஷ்டுப் ச²ந்த:³ ।
ரமேதி பீ³ஜம் ।
மாதுலிங்கீ³தி ஶக்தி: ।
பத்³மாக்ஷஜேதி கீலகம் ।
அவநிஜேத்யஸ்த்ரம் ।
ஜநகஜேதி கவசம் ।
மூலகாஸுர மர்தி³நீதி பரமோ மந்த்ர: ।
ஶ்ரீ ஸீதாராமசந்த்³ர ப்ரீத்யர்த²ம் ஸகல காமநா ஸித்³த்⁴யர்த²ம்
ஜபே விநியோக:³ ॥

கரந்யாஸ: ॥

ௐ ஸீதாயை அங்கு³ஷ்டா²ப்⁴யாம் நம: ।
ௐ ரமாயை தர்ஜநீப்⁴யாம் நம: ।
ௐ மாதுலிங்க்³யை மத்⁴யமாப்⁴யாம் நம: ।
ௐ பத்³மாக்ஷஜாயை அநாமிகாப்⁴யாம் நம: ।
ௐ அவநிஜாயை கநிஷ்டி²காப்⁴யாம் நம: ।
ௐ ஜநகஜாயை கரதல கரப்ருʼஷ்டா²ப்⁴யாம் நம: ॥

அங்க³ந்யாஸ: ॥

ௐ ஸீதாயை ஹ்ருʼத³யாய நம: ।
ௐ ரமாயை ஶிரஸே ஸ்வாஹா ।
ௐ மாதுலிங்க்³யை ஶிகா²யை வஷட் ।
ௐ பத்³மாக்ஷஜாயை நேத்ரத்ரயாய வௌஷட் ।
ௐ ஜநகாத்மஜாயை அஸ்த்ராய ப²ட் ।
ௐ மூலகாஸுரமர்தி³ந்யை இதி தி³க்³ப³ந்த:⁴ ॥

அத² த்⁴யாநம் ॥

வாமாங்கே³ ரகு⁴நாயகஸ்ய ருசிரே யா ஸம்ஸ்தி²தா ஶோப⁴நா
யா விப்ராதி⁴ப யாந ரம்ய நயநா யா விப்ரபாலாநநா ।
வித்³யுத்புஞ்ஜ விராஜமாந வஸநா ப⁴க்தார்தி ஸங்க²ண்ட³நா
ஶ்ரீமத்³ ராக⁴வ பாத³பத்³மயுக³ள ந்யஸ்தேக்ஷணா ஸாவது ॥

ஶ்ரீ ஸீதா ஜாநகீ தே³வீ வைதே³ஹீ ராக⁴வப்ரியா ।
ரமாவநிஸுதா ராமா ராக்ஷஸாந்த ப்ரகாரிணீ ॥ 1 ॥

ரத்நகு³ப்தா மாதுலிங்கீ³ மைதி²லீ ப⁴க்ததோஷதா³ ।
பத்³மாக்ஷஜா கஞ்ஜநேத்ரா ஸ்மிதாஸ்யா நூபுரஸ்வநா ॥ 2 ॥

வைகுண்ட²நிலயா மா ஶ்ரீ: முக்திதா³ காமபூரணீ ।
ந்ருʼபாத்மஜா ஹேமவர்ணா ம்ருʼது³லாங்கீ³ ஸுபா⁴ஷிணீ ॥ 3 ॥

குஶாம்பி³கா தி³வ்யதா³ச லவமாதா மநோஹரா ।
ஹநூமத்³ வந்தி³தபதா³ முக்³தா⁴ கேயூர தா⁴ரிணீ ॥ 4 ॥

அஶோகவந மத்⁴யஸ்தா² ராவணாதி³க³ மோஹிநீ ।
விமாநஸம்ஸ்தி²தா ஸுப்⁴ரூ ஸுகேஶீ ரஶநாந்விதா ॥ 5 ॥

ரஜோரூபா ஸத்வரூபா தாமஸீ வஹ்நிவஸிநீ ।
ஹேமம்ருʼகா³ஸக்த சித்தா வால்மீகாஶ்ரம வாஸிநீ ॥ 6 ॥

பதிவ்ரதா மஹாமாயா பீதகௌஶேய வாஸிநீ ।
ம்ருʼக³நேத்ரா ச பி³ம்போ³ஷ்டீ² த⁴நுர்வித்³யா விஶாரதா³ ॥ 7 ॥

ஸௌம்யரூபா த³ஶரத²ஸ்நுஷா சாமர வீஜிதா ।
ஸுமேதா⁴ து³ஹிதா தி³வ்யரூபா த்ரைலோக்யபாலிநி ॥ 8 ॥

அந்நபூர்ணா மஹாலக்ஷ்மீ: தீ⁴ர்லஜ்ஜா ச ஸரஸ்வதீ ।
ஶாந்தி: புஷ்டி: ஶமா கௌ³ரீ ப்ரபா⁴யோத்⁴யா நிவாஸிநீ ॥ 9 ॥

வஸந்தஶீலதா கௌ³ரீ ஸ்நாந ஸந்துஷ்ட மாநஸா ।
ரமாநாம ப⁴த்³ரஸம்ஸ்தா² ஹேமகும்ப⁴ பயோத⁴ரா ॥ 10 ॥

ஸுரார்சிதா த்⁴ருʼதி: காந்தி: ஸ்ம்ருʼதிர்மேதா⁴ விபா⁴வரீ ।
லகூ⁴த³ரா வராரோஹா ஹேமகங்கண மண்டி³தா ॥ 11 ॥

த்³விஜ பத்ந்யர்பித நிஜபூ⁴ஷா ராக⁴வ தோஷிணீ ।
ஶ்ரீராம ஸேவந ரதா ரத்ந தாடங்க தா⁴ரிணீ ॥ 12 ॥

ராமாவாமாங்க³ ஸம்ஸ்தா² ச ராமசந்த்³ரைக ரஞ்ஜிநீ ।
ஸரயூஜல ஸங்க்ரீடா³ காரிணீ ராமமோஹிநீ ॥ 13 ॥

ஸுவர்ண துலிதா புண்யா புண்யகீர்தி: கலாவதீ ।
கலகண்டா² கம்பு³கண்டா² ரம்போ⁴ரூர்க³ஜகா³மிநீ ॥ 14 ॥

ராமார்பிதமநா ராமவந்தி³தா ராமவல்லபா⁴ ।
ஶ்ரீராமபத³ சிஹ்நாங்கா³ ராம ராமேதி பா⁴ஷிணீ ॥ 15 ॥

ராமபர்யங்க ஶயநா ராமாங்க்⁴ரி க்ஷாலிணீ வரா ।
காமதே⁴ந்வந்ந ஸந்துஷ்டா மாதுலிங்க³ கராத்⁴ருʼதா ॥ 16 ॥

தி³வ்யசந்த³ந ஸம்ஸ்தா² ஶ்ரீ மூலகாஸுர மர்தி³நீ ।
ஏவம் அஷ்டோத்தரஶதம் ஸீதாநாம்நாம் ஸுபுண்யத³ம் ॥ 17 ॥

யே பட²ந்தி நரா பூ⁴ம்யாம் தே த⁴ந்யா: ஸ்வர்க³கா³மிந: ।
அஷ்டோத்தரஶதம் நாம்நாம் ஸீதாயா: ஸ்தோத்ரமுத்தமம் ॥ 18 ॥

ஜபநீயம் ப்ரயத்நேந ஸர்வதா³ ப⁴க்தி பூர்வகம் ।
ஸந்தி ஸ்தோத்ராண்யநேகா நி புண்யதா³நி மஹாந்தி ச ॥ 19 ॥

நாநேந ஸத்³ருʼஶாநீஹ தாநி ஸர்வாணி பூ⁴ஸுர ।
ஸ்தோத்ராணாமுத்தமம் சேத³ம் பு⁴க்தி முக்தி ப்ரத³ம் ந்ருʼணாம் ॥ 20 ॥

ஏவம் ஸுதீஷ்ண தே ப்ரோக்தம் அஷ்டோத்தர ஶதம் ஶுப⁴ம் ।
ஸீதாநாம்நாம் புண்யத³ஞ்ச ஶ்ரவணாந் மங்க³ள ப்ரத³ம் ॥ 21 ॥

நரை: ப்ராத: ஸமுத்தா²ய படி²தவ்யம் ப்ரயத்நத: ।
ஸீதா பூஜந காலேபி ஸர்வ வாஞ்சி²ததா³யகம் ॥ 22 ॥

இதி ஶ்ரீஶதகோடி ராமசரிதாந்தர்க³த
ஶ்ரீமதா³நந்த³ராமாயணே வால்மிகீயே மநோஹரகாண்டே³
ஸீதாஷ்டோத்தர ஶதநாம ஸ்தோத்ரம் ஸம்பூர்ணம் ॥

Also Read:

Goddess Maa Sita Ashtottara Shatanama Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Goddess Maa Sita Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in Tamil

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top