Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Goddess Maa Sita Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in Malayalam

Sitashtottara Shatanama Stotram Lyrics in Malayalam:

॥ സീതാഷ്ടോത്തരശതനാമസ്തോത്രം ॥

॥ അഥ ശ്രീമദാനന്ദരാമായണാന്തര്‍ഗത ശ്രീ
സീതാഷ്ടോത്തരശതനാമ സ്തോത്രം ॥

അഗസ്തിരുവാച-
ഏവം സുതീഷ്ണ സീതായാഃ കവചം തേ മയേരിതം ।
അതഃ പരം ശ്രുണുഷ്വാന്യത് സീതായാഃ സ്തോത്ര മുത്തമം ॥ 1 ॥

യസ്മിനഷ്ടോത്തരശതം സീതാനാമാനി സന്തി ഹി ।
അഷ്ടോത്തരശതം സീതാ നാംനാം സ്തോത്ര മനുത്തമം ॥ 2 ॥

യേ പഠന്തി നരാസ്ത്വത്ര തേഷാം ച സഫലോ ഭവഃ ।
തേ ധന്യാ മാനവാ ലോകേ തേ വൈകുണ്ഠം വ്രജന്തി ഹി ॥ 3 ॥

ന്യാസഃ।
അസ്യ ശ്രീ സീതാനാമാഷ്ടോത്തര ശതമന്ത്രസ്യ-
അഗസ്ത്യ ഋഷിഃ ।
അനുഷ്ടുപ് ഛന്ദഃ ।
രമേതി ബീജം ।
മാതുലിങ്ഗീതി ശക്തിഃ ।
പദ്മാക്ഷജേതി കീലകം ।
അവനിജേത്യസ്ത്രം ।
ജനകജേതി കവചം ।
മൂലകാസുര മര്‍ദിനീതി പരമോ മന്ത്രഃ ।
ശ്രീ സീതാരാമചന്ദ്ര പ്രീത്യര്‍ഥം സകല കാമനാ സിദ്ധ്യര്‍ഥം
ജപേ വിനിയോഗഃ ॥

കരന്യാസഃ ॥

ഓം സീതായൈ അങ്ഗുഷ്ഠാഭ്യാം നമഃ ।
ഓം രമായൈ തര്‍ജനീഭ്യാം നമഃ ।
ഓം മാതുലിങ്ഗ്യൈ മധ്യമാഭ്യാം നമഃ ।
ഓം പദ്മാക്ഷജായൈ അനാമികാഭ്യാം നമഃ ।
ഓം അവനിജായൈ കനിഷ്ഠികാഭ്യാം നമഃ ।
ഓം ജനകജായൈ കരതല കരപൃഷ്ഠാഭ്യാം നമഃ ॥

അങ്ഗന്യാസഃ ॥

ഓം സീതായൈ ഹൃദയായ നമഃ ।
ഓം രമായൈ ശിരസേ സ്വാഹാ ।
ഓം മാതുലിങ്ഗ്യൈ ശിഖായൈ വഷട് ।
ഓം പദ്മാക്ഷജായൈ നേത്രത്രയായ വൌഷട് ।
ഓം ജനകാത്മജായൈ അസ്ത്രായ ഫട് ।
ഓം മൂലകാസുരമര്‍ദിന്യൈ ഇതി ദിഗ്ബന്ധഃ ॥

അഥ ധ്യാനം ॥

വാമാങ്ഗേ രഘുനായകസ്യ രുചിരേ യാ സംസ്ഥിതാ ശോഭനാ
യാ വിപ്രാധിപ യാന രംയ നയനാ യാ വിപ്രപാലാനനാ ।
വിദ്യുത്പുഞ്ജ വിരാജമാന വസനാ ഭക്താര്‍തി സങ്ഖണ്ഡനാ
ശ്രീമദ് രാഘവ പാദപദ്മയുഗള ന്യസ്തേക്ഷണാ സാവതു ॥

ശ്രീ സീതാ ജാനകീ ദേവീ വൈദേഹീ രാഘവപ്രിയാ ।
രമാവനിസുതാ രാമാ രാക്ഷസാന്ത പ്രകാരിണീ ॥ 1 ॥

രത്നഗുപ്താ മാതുലിങ്ഗീ മൈഥിലീ ഭക്തതോഷദാ ।
പദ്മാക്ഷജാ കഞ്ജനേത്രാ സ്മിതാസ്യാ നൂപുരസ്വനാ ॥ 2 ॥

വൈകുണ്ഠനിലയാ മാ ശ്രീഃ മുക്തിദാ കാമപൂരണീ ।
നൃപാത്മജാ ഹേമവര്‍ണാ മൃദുലാങ്ഗീ സുഭാഷിണീ ॥ 3 ॥

കുശാംബികാ ദിവ്യദാച ലവമാതാ മനോഹരാ ।
ഹനൂമദ് വന്ദിതപദാ മുഗ്ധാ കേയൂര ധാരിണീ ॥ 4 ॥

അശോകവന മധ്യസ്ഥാ രാവണാദിഗ മോഹിനീ ।
വിമാനസംസ്ഥിതാ സുഭ്രൂ സുകേശീ രശനാന്വിതാ ॥ 5 ॥

രജോരൂപാ സത്വരൂപാ താമസീ വഹ്നിവസിനീ ।
ഹേമമൃഗാസക്ത ചിത്താ വാല്‍മീകാശ്രമ വാസിനീ ॥ 6 ॥

പതിവ്രതാ മഹാമായാ പീതകൌശേയ വാസിനീ ।
മൃഗനേത്രാ ച ബിംബോഷ്ഠീ ധനുര്‍വിദ്യാ വിശാരദാ ॥ 7 ॥

സൌംയരൂപാ ദശരഥസ്നുഷാ ചാമര വീജിതാ ।
സുമേധാ ദുഹിതാ ദിവ്യരൂപാ ത്രൈലോക്യപാലിനി ॥ 8 ॥

അന്നപൂര്‍ണാ മഹാലക്ഷ്മീഃ ധീര്ലജ്ജാ ച സരസ്വതീ ।
ശാന്തിഃ പുഷ്ടിഃ ശമാ ഗൌരീ പ്രഭായോധ്യാ നിവാസിനീ ॥ 9 ॥

വസന്തശീലതാ ഗൌരീ സ്നാന സന്തുഷ്ട മാനസാ ।
രമാനാമ ഭദ്രസംസ്ഥാ ഹേമകുംഭ പയോധരാ ॥ 10 ॥

സുരാര്‍ചിതാ ധൃതിഃ കാന്തിഃ സ്മൃതിര്‍മേധാ വിഭാവരീ ।
ലഘൂദരാ വരാരോഹാ ഹേമകങ്കണ മണ്ഡിതാ ॥ 11 ॥

ദ്വിജ പത്ന്യര്‍പിത നിജഭൂഷാ രാഘവ തോഷിണീ ।
ശ്രീരാമ സേവന രതാ രത്ന താടങ്ക ധാരിണീ ॥ 12 ॥

രാമാവാമാങ്ഗ സംസ്ഥാ ച രാമചന്ദ്രൈക രഞ്ജിനീ ।
സരയൂജല സങ്ക്രീഡാ കാരിണീ രാമമോഹിനീ ॥ 13 ॥

സുവര്‍ണ തുലിതാ പുണ്യാ പുണ്യകീര്‍തിഃ കലാവതീ ।
കലകണ്ഠാ കംബുകണ്ഠാ രംഭോരൂര്‍ഗജഗാമിനീ ॥ 14 ॥

രാമാര്‍പിതമനാ രാമവന്ദിതാ രാമവല്ലഭാ ।
ശ്രീരാമപദ ചിഹ്നാങ്ഗാ രാമ രാമേതി ഭാഷിണീ ॥ 15 ॥

രാമപര്യങ്ക ശയനാ രാമാങ്ഘ്രി ക്ഷാലിണീ വരാ ।
കാമധേന്വന്ന സന്തുഷ്ടാ മാതുലിങ്ഗ കരാധൃതാ ॥ 16 ॥

ദിവ്യചന്ദന സംസ്ഥാ ശ്രീ മൂലകാസുര മര്‍ദിനീ ।
ഏവം അഷ്ടോത്തരശതം സീതാനാംനാം സുപുണ്യദം ॥ 17 ॥

യേ പഠന്തി നരാ ഭൂംയാം തേ ധന്യാഃ സ്വര്‍ഗഗാമിനഃ ।
അഷ്ടോത്തരശതം നാംനാം സീതായാഃ സ്തോത്രമുത്തമം ॥ 18 ॥

ജപനീയം പ്രയത്നേന സര്‍വദാ ഭക്തി പൂര്‍വകം ।
സന്തി സ്തോത്രാണ്യനേകാ നി പുണ്യദാനി മഹാന്തി ച ॥ 19 ॥

നാനേന സദൃശാനീഹ താനി സര്‍വാണി ഭൂസുര ।
സ്തോത്രാണാമുത്തമം ചേദം ഭുക്തി മുക്തി പ്രദം നൃണാം ॥ 20 ॥

ഏവം സുതീഷ്ണ തേ പ്രോക്തം അഷ്ടോത്തര ശതം ശുഭം ।
സീതാനാംനാം പുണ്യദംച ശ്രവണാന്‍ മങ്ഗള പ്രദം ॥ 21 ॥

നരൈഃ പ്രാതഃ സമുത്ഥായ പഠിതവ്യം പ്രയത്നതഃ ।
സീതാ പൂജന കാലേപി സര്‍വ വാഞ്ഛിതദായകം ॥ 22 ॥

ഇതി ശ്രീശതകോടി രാമചരിതാംതര്‍ഗത
ശ്രീമദാനന്ദരാമായണേ വാല്‍മികീയേ മനോഹരകാണ്ഡേ
സീതാഷ്ടോത്തര ശതനാമ സ്തോത്രം സമ്പൂര്‍ണം ॥

Also Read:

Goddess Maa Sita Ashtottara Shatanama Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Goddess Maa Sita Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in Malayalam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top