Home / Shiva Stotram / Hansa Upanishad Lyrics in English

Hansa Upanishad Lyrics in English

Hansa Upanishad
ha.nsopanishhat.h - 15

ha.nsaakhyopanishhatproktanaadaaliryatra vishramet.h .
tadaadhaara.n niraadhaaraM brahmamaatramahaM mahaH ..
AUM puurNamada iti shaantiH ..
gautama uvaacha .
bhagavansarvadharmaj~na sarvashaastravishaarada .
brahmavidyaaprabodho hi kenopaayena jaayate .. 1..

sanatkumaara uvaacha .
vichaarya sarvavedeshhu mata.n j~naatvaa pinaakinaH .
paarvatyaa kathita.n tattva.n shR^iNu gautama tanmama .. 2..

anaakhyeyamida.n guhya.n yoginaa.n koshasa.nnibham.h .
ha.nsasyaakR^itivistaaraM bhuktimuktiphalapradam.h .. 3..

atha ha.nsaparamaha.nsanirNaya.n vyaakhyaasyaamaH .
brahmachaariNe shaantaaya daantaaya gurubhaktaaya .
ha.nsaha.nseti sadaa dhyaayansarveshhu deheshhu vyaapya vartate ..
yathaa hyagniH kaashhTheshhu tileshhu tailamiva ta.n viditvaa
mR^ityumatyeti .
gudamavashhTabhyaadhaaraadvaayumutthaapyasvaadhishhThaa.n triH
pradikshiNiikR^itya maNipuuraka.n cha gatvaa anaahatamatikramya
vishuddhau
praaNaannirudhyaaj~naamanudhyaayanbrahmarandhra.n dhyaayan.h
trimaatro.ahamityeva.n sarvadaa dhyaayan.h . atho
naadamaadhaaraadbrahmarandhraparyanta.n shuddhasphaTikasa~Nkaasha.n
sa vai brahma paramaatmetyuchyate .. 1..

atha ha.nsa R^ishhiH . avyaktaa gaayatrii chhandaH . paramaha.nso
devataa . ahamiti biijam.h . sa iti shaktiH .
so.ahamiti kiilakam.h . shhaT.h sa~Nkhyayaa
ahoraatrayorekavi.nshatisahasraaNi shhaT.h shataanyadhikaani
bhavanti .
suuryaaya somaaya nira~njanaaya niraabhaasaaya tanu suukshmaM
prachodayaaditi agniishhomaabhyaa.n vaushhaT.h
hR^idayaadya~Nganyaasakaranyaasau bhavataH . eva.n kR^itvaa hR^idaye
ashhTadale ha.nsaatmaana.n dhyaayet.h . agniishhomau
pakshaavo~NkaaraH shiro bindustu netraM mukha.n rudro rudraaNii
charaNau baahuu kaalashchaagnishchobhe paarshve bhavataH .
pashyatyanaagaarashcha shishhTobhayapaarshve bhavataH . eshho.asau
paramaha.nso bhaanukoTipratiikaashaH . yeneda.n vyaaptam.h .
tasyaashhTadhaa vR^ittirbhavati . puurvadale puNye matiH aagneye
nidraalasyaadayo bhavanti yaamye kruure matiH nairR^ite paape
maniishhaa vaaruNyaa.n kriiDaa vaayavye gamanaadau buddhiH saumye
ratipriitiH iishaane dravyaadaanaM madhye vairaagya.n kesare
jaagradavasthaa karNikaayaa.n svapna.n li~Nge sushhuptiH padmatyaage
turiiya.n yadaa ha.nso naade liino bhavati tadaa
turyaatiitamunmananamajapopasa.nhaaramityabhidhiiyate . eva.n sarva.n
ha.nsavashaattasmaanmano ha.nso vichaaryate . sa eva japakoTyaa
naadamanubhavati eva.n sarva.n ha.nsavashaannaado dashavidho jaayate
. chiNiiti prathamaH . chi~nchiNiiti dvitiiyaH .
ghaNTaanaadastR^itiiyaH . sha~NkhanaadashchaturthaH .
pa~nchamatantriinaadaH . shhashhThastaalanaadaH . saptamo veNunaadaH
. ashhTamo mR^ida~NganaadaH . navamo bheriinaadaH .
dashamo meghanaadaH . navamaM parityajya dashamamevaabhyaset.h .
prathame chi~nchiNiigaatra.n dvitiiye gaatrabha~njanam.h . tR^itiiye
khedana.n yaati chaturthe kampate shiraH ..
pa~nchame sravate taalu shhashhThe.amR^itanishhevaNam.h . saptame
guuDhavij~naanaM paraa vaachaa tathaashhTame ..
adR^ishya.n navame deha.n divya.n chakshustathaamalam.h . dashame
paramaM brahma bhavedbrahmaatmasa.nnidhau ..
tasminmano viliiyate manasi sa~Nkalpavikalpe dagdhe puNyapaape
sadaashivaH shaktyaatmaa sarvatraavasthitaH svaya.njyotiH shuddho
buddho nityo nira~njanaH shaantaH prakaashata iti ..
iti vedapravachana.n vedapravachanam.h .. 2..

AUM puurNamada iti shaantiH ..
iti ha.nsopanishhatsamaaptaa ..

Add Comment

Click here to post a comment