Home / Shiva Stotram / Jabala Upanishhad Lyrics in English

Jabala Upanishhad Lyrics in English

Jabala Upanishad jaabaalopanishhat.h Lyrics in English:

jaabaalopanishhatkhyaata.n sa.nnyaasaj~naanagocharam.h .
vastutastraipadaM brahma svamaatramavashishhyate ..
AUM puurNamadaH puurNamidaM puurNaat puurNamudachyate .
puurNasya puurNamaadaaya puurNamevaavashishhyate ..
AUM shaantiH shaantiH shaantiH ..
AUM bR^ihaspatiruvaacha yaaj~navalkya.n yadanu kurukshetra.n
devaanaa.n devayajana.n sarveshhaaM bhuutaanaaM brahmasadanam.h .
avimukta.n vai kurukshetra.n devaanaa.n devayajana.n sarveshhaaM
bhuutaanaaM brahmasadanam.h .
tasmaadyatra kvachana gachchhati tadeva manyeta tadavimuktameva .
ida.n vai kurukshetra.n devaanaa.n devayajana.n sarveshhaaM
bhuutaanaaM brahmasadanam.h ..
atra hi jantoH praaNeshhuutkramamaaNeshhu rudrastaarakaM brahma
vyaachashhTe yenaasaavamR^itii bhuutvaa mokshii bhavati
tasmaadavimuktameva nishheveta avimukta.n na
vimu~nchedevamevaitadyaaj~navalkyaH || 1 ||

atha hainamatriH paprachchha yaaj~navalkya.n ya eshho.ananto.avyakta
aatmaa ta.n kathamaha.n vijaaniiyaamiti ..
sa hovaacha yaaj~navalkyaH so.avimukta upaasyo ya
eshho.ananto.avyakta aatmaa so.avimukte pratishhThita iti ..
so.avimuktaH kasminpratishhThita iti . varaNaayaa.n naashyaa.n cha
madhye pratishhThita iti ..
kaa vai varaNaa kaa cha naashiiti .
sarvaanindriyakR^itaandoshhaanvaarayatiiti tena varaNaa bhavati ..
sarvaanindriyakR^itaanpaapaannaashayatiiti tena naashii bhavatiiti ..
katama.n chaasya sthaanaM bhavatiiti . bhruvorghraaNasya cha yaH
sandhiH sa eshha dyaurlokasya parasya cha sandhirbhavatiiti . etadvai
sandhi.n sandhyaaM brahmavida upaasata iti . so.avimukta upaasya iti
. so.avimukta.n j~naanamaachashhTe . yo vaitadeva.n vedeti .. 2..

atha hainaM brahmachaariNa uuchuH ki.n japyenaamR^itatvaM bruuhiiti ..
sa hovaacha yaaj~navalkyaH . shatarudriyeNetyetaanyeva ha vaa
amR^itasya naamaani ..
etairha vaa amR^ito bhavatiiti evamevaitadyaaj~navalkyaH || 3 ||

atha haina.n janako vaideho yaaj~navalkyamupasametyovaacha
bhagavansa.nnyaasaM bruuhiiti . sa hovaacha yaaj~navalkyaH .
brahmacharyaM parisamaapya gR^ihii bhavet.h . gR^ihii bhuutvaa vanii
bhavet.h . vanii bhuutvaa pravrajet.h . yadi vetarathaa
brahmacharyaadeva pravrajedgR^ihaadvaa vanaadvaa ..
atha punaravratii vaa vratii vaa snaatako vaa.asnaatako
votsannagniko vaa yadahareva virajettadahareva pravrajet.h .
taddhaike praajaapatyaameveshhTi,n kurvanti . tadu tathaa na
kuryaadaagneyiimeva kuryaat.h ..
agnirha vai praaNaH praaNameva tathaa karoti ..
traidhaataviiyaameva kuryaat.h . etayaiva trayo dhaatavo yaduta
sattva.n rajastama iti ..
aya.n te yonirR^itvijo yato jaataH praaNaadarochathaaH . taM
praaNa.n jaanannagna aarohaathaa no vardhaya rayim.h . ityanena
mantreNaagnimaajighret.h ..
eshha ha vaa agneryoniryaH praaNaH praaNa.n gachchha
svaahetyevamevaitadaaha ..
graamaadagnimaahR^itya puurvadagnimaaghraapayet.h ..
yadyagni.n na vindedapsu juhuyaat.h . aapo vai sarvaa devataaH
sarvaabhyo devataabhyo juhomi svaaheti hutvodhR^itya
praashniiyaatsaajya.n haviranaamayaM mokshamantraH trayyaiva.n
vadet.h . etadbrahmaitadupaasitavyam.h . evamevaitadbhagavanniti vai
yaaj~navalkyaH || 4 ||

atha hainamatriH paprachchha yaaj~navalkyaM pR^ichchhaami tvaa
yaaj~navalkya ayaj~nopaviiti kathaM braahmaNa iti . sa hovaacha
yaaj~navalkyaH . idamevaasya tadyaj~nopaviita.n ya aatmaapaH
praashyaachamyaaya.n vidhiH parivraajakaanaam.h . viiraadhvaane vaa
anaashake vaa apaaM praveshe vaa agnipraveshe vaa mahaaprasthaane vaa
. atha parivraaDvivarNavaasaa muNDo.aparigrahaH shuchiradrohii
bhaikshaNo brahmabhuuyaaya bhavatiiti . yadyaaturaH syaanmanasaa
vaachaa sa.nnyaset.h . eshha panthaa brahmaNaa haanuvittastenaiti
sa.nnyaasii brahmavidityevamevaishha bhagavanyaaj~navalkya || 5 ||

tatra
paramaha.nsaanaamasa.nvartakaaruNishvetaketudurvaasaR^ibhunidaaghajaDa
bharatadattaatreyaraivataka##-##
prabhR^itayo.avyaktali~Ngaa avyaktaachaaraa anunmattaa
unmattavadaacharantastridaNDa.n kamaNDalu.n shikyaM paatra.n
jalapavitra.n shikhaa.n yaj~nopaviita.n cha ityetatsarvaM
bhuuHsvaahetyapsu parityajyaatmaanamanvichchhet.h ..
yathaa jaataruupadharo nirgrantho nishhparigrahastattadbrahmamaarge
samyaksaMpannaH shuddhamaanasaH praaNasandhaaraNaartha.n
yathoktakaale vimukto bhaikshamaacharannudarapaatreNa
laabhaalaabhayoH samo bhuutvaa
shuunyaagaaradevagR^ihatR^iNakuuTavalmiikavR^ikshamuulakulaalashaalaag
nihotragR^ihanadiipulinagirikuharakandarakoTaranirjharasthaNDileshhu
teshhvaniketavaasya prayatno nirmamaH
shukladhyaanaparaayaNo.adhyaatmanishhTho.ashubhakarma##-##
nirmuulanaparaH sa.nnyaasena dehatyaaga.n karoti sa paramaha.nso
naama paramaha.nso naameti || 6 ||

AUM puurNamada iti shaantiH ..

ityatharvavediiyaa jaabaalopanishhatsamaaptaa ..

Add Comment

Click here to post a comment