Home / Ashtottara Shatanama / Kakaradi Kali Shatanama Stotram Lyrics in Tamil | Kalika Devi Slokam

Kakaradi Kali Shatanama Stotram Lyrics in Tamil | Kalika Devi Slokam

Kakaradi Kali Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in Tamil:

॥ ககாராதி³காலீஶதநாமஸ்தோத்ரம் ॥

ஶ்ரீதே³வ்யுவாச-
நமஸ்தே பார்வதீநாத² விஶ்வநாத² த³யாமய ।
ஜ்ஞாநாத் பரதரம் நாஸ்தி ஶ்ருதம் விஶ்வேஶ்வர ப்ரபோ⁴ ॥ 1 ॥

தீ³நவந்தோ⁴ த³யாஸிந்தோ⁴ விஶ்வேஶ்வர ஜக³த்பதே ।
இதா³நீம் ஶ்ரோதுமிச்சா²மி கோ³ப்யம் பரமகாரணம் ।
ரஹஸ்யம் காலிகாயஶ்ச தாராயாஶ்ச ஸுரோத்தம ॥ 2 ॥

ஶ்ரீஶிவ உவாச-
ரஹஸ்யம் கிம் வதி³ஷ்யாமி பஞ்சவக்த்ரைர்மஹேஶ்வரீ ।
ஜிஹ்வாகோடிஸஹஸ்ரைஸ்து வக்த்ரகோடிஶதைரபி ॥ 3 ॥

வக்தும் ந ஶக்யதே தஸ்ய மாஹாத்ம்யம் வை கத²ஞ்சந ।
தஸ்யா ரஹஸ்யம் கோ³ப்யஞ்ச கிம் ந ஜாநாஸி ஶங்கரீ ॥ 4 ॥

ஸ்வஸ்யைவ சரிதம் வக்தும் ஸமர்தா² ஸ்வயமேவ ஹி ।
அந்யதா² நைவ தே³வேஶி ஜ்ஞாயதே தத் கத²ஞ்சந ॥ 5 ॥

காலிகாயா: ஶதம் நாம நாநா தந்த்ரே த்வயா ஶ்ருதம் ।
ரஹஸ்யம் கோ³பநீயஞ்ச தத்ரேঽஸ்மிந் ஜக³த³ம்பி³கே ॥ 6 ॥

கராலவத³நா காலீ காமிநீ கமலா கலா ।
க்ரியாவதீ கோடராக்ஷீ காமாக்ஷ்யா காமஸுந்த³ரீ ॥ 7 ॥

கபாலா ச கராலா ச காலீ காத்யாயநீ குஹு: ।
கங்காலா காலத³மநா கருணா கமலார்ச்சிதா ॥ 8 ॥

காத³ம்ப³ரீ காலஹரா கௌதுகீ காரணப்ரியா ।
க்ருʼஷ்ணா க்ருʼஷ்ணப்ரியா க்ருʼஷ்ணபூஜிதா க்ருʼஷ்ணவல்லபா⁴ ॥ 9 ॥

க்ருʼஷ்ணாபராஜிதா க்ருʼஷ்ணப்ரியா ச க்ருʼஷ்ணரூபிநீ ।
காலிகா காலராத்ரீஶ்ச குலஜா குலபண்டி³தா ॥ 10 ॥

குலத⁴ர்மப்ரியா காமா காம்யகர்மவிபூ⁴ஷிதா ।
குலப்ரியா குலரதா குலீநபரிபூஜிதா ॥ 11 ॥

குலஜ்ஞா கமலாபூஜ்யா கைலாஸநக³பூ⁴ஷிதா ।
கூடஜா கேஶிநீ காம்யா காமதா³ காமபண்டி³தா ॥ 12 ॥

கராலாஸ்யா ச கந்த³ர்பகாமிநீ ரூபஶோபி⁴தா ।
கோலம்ப³கா கோலரதா கேஶிநீ கேஶபூ⁴ஷிதா ॥ 13 ॥

கேஶவஸ்யப்ரியா காஶா காஶ்மீரா கேஶவார்ச்சிதா ।
காமேஶ்வரீ காமருபா காமதா³நவிபூ⁴ஷிதா ॥ 14 ॥

காலஹந்த்ரீ கூர்மமாம்ஸப்ரியா கூர்மாதி³பூஜிதா ।
கோலிநீ கரகாகாரா கரகர்மநிஷேவிணீ ॥ 15 ॥

கடகேஶ்வரமத்⁴யஸ்தா² கடகீ கடகார்ச்சிதா ।
கடப்ரியா கடரதா கடகர்மநிஷேவிணீ ॥ 16 ॥

குமாரீபூஜநரதா குமாரீக³ணஸேவிதா ।
குலாசாரப்ரியா கௌலப்ரியா கௌலநிஷேவிணீ ॥ 17 ॥

குலீநா குலத⁴ர்மஜ்ஞா குலபீ⁴திவிமர்த்³தி³நீ ।
காலத⁴ர்மப்ரியா காம்ய-நித்யா காமஸ்வரூபிணீ ॥ 18 ॥

காமரூபா காமஹரா காமமந்தி³ரபூஜிதா ।
காமாகா³ரஸ்வரூபா ச காலாக்²யா காலபூ⁴ஷிதா ॥ 19 ॥

க்ரியாப⁴க்திரதா காம்யாநாஞ்சைவ காமதா³யிநீ ।
கோலபுஷ்பம்ப³ரா கோலா நிகோலா காலஹாந்தரா ॥ 20 ॥

கௌஷிகீ கேதகீ குந்தீ குந்தலாதி³விபூ⁴ஷிதா ।
இத்யேவம் ஶ்ருʼணு சார்வங்கி³ ரஹஸ்யம் ஸர்வமங்க³ளம் ॥ 21 ॥

ப²லஶ்ருதி-
ய: படே²த் பரயா ப⁴க்த்யா ஸ ஶிவோ நாத்ர ஸம்ஶய: ।
ஶதநாமப்ரஸாதே³ந கிம் ந ஸித்³த⁴தி பூ⁴தலே ॥ 22 ॥

ப்³ரஹ்மா விஷ்ணுஶ்ச ருத்³ரஶ்ச வாஸவாத்³யா தி³வௌகஸ: ।
ரஹஸ்யபட²நாத்³தே³வி ஸர்வே ச விக³தஜ்வரா: ॥ 23 ॥

த்ரிஷு லோகேஶு விஶ்வேஶி ஸத்யம் கோ³ப்யமத: பரம் ।
நாஸ்தி நாஸ்தி மஹாமாயே தந்த்ரமத்⁴யே கத²ஞ்சந ॥ 24 ॥

ஸத்யம் வசி மஹேஶாநி நாத:பரதரம் ப்ரியே ।
ந கோ³லோகே ந வைகுண்டே² ந ச கைலாஸமந்தி³ரே ॥ 25 ॥

ராத்ரிவாபி தி³வாபா⁴கே³ யதி³ தே³வி ஸுரேஶ்வரீ ।
ப்ரஜபேத்³ ப⁴க்திபா⁴வேந ரஹஸ்யஸ்தவமுத்தமம் ॥ 26 ॥

ஶதநாம ப்ரஸாதே³ந மந்த்ரஸித்³தி:⁴ ப்ரஜாயதே ।
குஜவாரே சதுர்த்³த³ஶ்யாம் நிஶாபா⁴கே³ ஜபேத்து ய: ॥ 27 ॥

ஸ க்ருʼதீ ஸர்வஶாஸ்த்ரஜ்ஞ: ஸ குலீந: ஸதா³ ஶுசி: ।
ஸ குலஜ்ஞ: ஸ காலஜ்ஞ: ஸ த⁴ர்மஜ்ஞோ மஹீதலே ॥ 28 ॥

ரஹஸ்ய பட²நாத் கோடி-புரஶ்சரணஜம் ப²லம் ।
ப்ராப்நோதி தே³வதே³வேஶி ஸத்யம் பரமஸுந்த³ரீ ॥ 29 ॥

ஸ்தவபாடா²த்³ வராரோஹே கிம் ந ஸித்³த⁴தி பூ⁴தலே ।
அணிமாத்³யஷ்டஸித்³தி⁴ஶ்ச ப⁴வேத்யேவ ந ஸம்ஶய: ॥ 30 ॥

ராத்ரௌ பி³ல்வதலேঽஶ்வத்²த²மூலேঽபராஜிதாதலே ।
ப்ரபடே²த் காலிகா-ஸ்தோத்ரம் யதா²ஶக்த்யா மஹேஶ்வரீ ॥ 31 ॥

ஶதவாரப்ரபட²நாந்மந்த்ரஸித்³தி⁴ர்ப⁴வேத்³த்⁴ரூவம் ।
நாநாதந்த்ரம் ஶ்ருதம் தே³வி மம வக்த்ராத் ஸுரேஶ்வரீ ॥ 32 ॥

முண்ட³மாலாமஹாமந்த்ரம் மஹாமந்த்ரஸ்ய ஸாத⁴நம் ।
ப⁴க்த்யா ப⁴க³வதீம் து³ர்கா³ம் து:³க²தா³ரித்³ர்யநாஶிநீம் ॥ 33 ॥

ஸம்ஸ்மரேத்³ யோ ஜபேத்³த்⁴யாயேத் ஸ முக்தோ நாத்ர ஸம்ஶய ।
ஜீவந்முக்த: ஸ விஜ்ஞேயஸ்தந்த்ரப⁴க்திபராயண: ॥ 34 ॥

ஸ ஸாத⁴கோ மஹாஜ்ஞாநீ யஶ்ச து³ர்கா³பதா³நுக:³ ।
ந ச ப⁴க்திர்ந வாஹப⁴க்திர்ந முக்திநக³நந்தி³நி ॥ 35 ॥

விநா து³ர்கா³ம் ஜக³த்³தா⁴த்ரீ நிஷ்ப²லம் ஜீவநம் ப⁴பே⁴த் ।
ஶக்திமார்க³ரதோ பூ⁴த்வா யோஹந்யமார்கே³ ப்ரதா⁴வதி ॥ 36 ॥

ந ச ஶாக்தாஸ்தஸ்ய வக்த்ரம் பரிபஶ்யந்தி ஶங்கரீ ।
விநா தந்த்ராத்³ விநா மந்த்ராத்³ விநா யந்த்ராந்மஹேஶ்வரீ ॥ 37 ॥

ந ச பு⁴க்திஶ்ச முக்திஶ்ச ஜாயதே வரவர்ணிநீ ।
யதா² கு³ருர்மஹேஶாநி யதா² ச பரமோ கு³ரு: ॥ 38 ॥

தந்த்ராவக்தா கு³ரு: ஸாக்ஷாத்³ யதா² ச ஜ்ஞாநத:³ ஶிவ: ।
தந்த்ரஞ்ச தந்த்ரவக்தாரம் நிந்த³ந்தி தாந்த்ரீகீம் க்ரியாம் ॥ 39 ॥

யே ஜநா பை⁴ரவாஸ்தேஷாம் மாம்ஸாஸ்தி²சர்வணோத்³யதா: ।
அதஏவ ச தந்த்ரஜ்ஞம் ஸ நிந்த³ந்தி கதா³சந ।
ந ஹஸ்தந்தி ந ஹிம்ஸந்தி ந வத³ந்த்யந்யதா² பு³தா⁴ ॥ 40 ॥

॥ இதி முண்ட³மாலாதந்த்ரேঽஷ்டமபடலே தே³வீஶ்வர ஸம்வாதே³
காலீஶதநாமஸ்தோத்ரம் ஸம்பூர்ணம் ॥

Also Read:

Kakaradi Kali Shatanama Stotram Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Add Comment

Click here to post a comment