Shiva Stotram

Mrityunjaya Kavacha Lyrics in English

mahAmR^ityuMjaya kavacha Lyrics in English:

shri ganeshaya namah |
bhairava uvacha |

shrr^inushva parameshani kavacham manmukhoditam |
mahamr^ityu~n{}jayasyasya na deyam paramadbhutam || 1||

yam dhr^itva yam pathitva cha shrutva cha kavachottamam |
trailokyadhipatirbhutva sukhito.asmi maheshvari || 2||

tadevavarnayishyami tava pritya varanane |
tathapi paramam tatvam na datavyam duratmane || 3||

viniyogah
asya shrimahamr^ityu~n{}jayakavachasya shribhairava r^ishih\,
gayatrichhandah\, shrimahamr^ityu~n{}jayo maharudro devata\,
Om bijam\, jum shak{}tih\, sah kilakam\, hraumiti tatvam\,
chaturvargasadhane mr^ityu~n{}jayakavachapathe viniyogah |

chandramandalamadhyastham rudram bhale vichintya tam |
tatrastham chintayet sadhyam mr^ityum prapto.api jivati || 1||

Om jum sah hraum shirah patu devo mr^ityu~n{}jayo mama |
Om shrim shivo lalatam me Om hraum bhruvau sadashivah || 2||

nilakantho.avatannetre kapardi me.avatachchhruti |
trilochano.avatad gandau nasam me tripurantakah || 3||

mukham piyushaghatabhr^idoshthau me kr^ittikambarah |
hanum me hatakeshano mukham batukabhairavah || 4||

kandharam kalamathano galam ganapriyo.avatu |
skandhau skandapita patu hastau me girisho.avatu || 5||

nakhan me girijanathah payada~ngulisa.nyutan |
stanau tarapatih patu vakshah pashupatirmama || 6||

kukshim kuberavaradah parshvau me marashasanah |
sharvah patu tatha nabhim shuli pr^ishtham mamavatu || 7||

shishrnam me sha~nkarah patu guhyam guhyakavallabhah |
katim kalantakah payaduru me.andhakaghatakah || 8||

jagaruko.avatajjanu ja~nghe me kalabhairavah |
gulpho payajjatadhari padau mr^ityu~n{}jayo.avatu || 9||

padadimurdhaparyantamaghorah patu me sada |
shirasah padaparyantam sadyojato mamavatu || 10||

rakshahinam namahinam vapuh patvamr^iteshvarah |
purve balavikarano dakshine kalashasanah || 11||

pashchime parvatinatho hyuttare mam manonmanah |
aishanyamishvarah payadagneyyamagnilochanah || 12||

nair^ityam shambhuravyanmam vayavyam vayuvahanah |
urdhve balapramathanah patale parameshvarah || 13||

dashadikshu sada patu mahamr^ityu~n{}jayashcha mam |
rane rajakule dyute vishame pranasa.nshaye || 14||

payad om jum maharudro devadevo dashaksharah |
prabhate patu mam brahma madhyahne bhairavo.avatu || 15||

sayam sarveshvarah patu nishayam nityachetanah |
ardharatre mahadevo nishante mam mahomayah || 16||

sarvada sarvatah patu Om jum sah hraum mr^ityu~n{}jayah |
itidam kavacham punyam trishu lokeshu durlabham || 17||

phalashruti
sarvaman{}tramayam guhyam sarvatan{}treshu gopitam |
punyam punyapradam divyam devadevadhidaivatam || 18||

ya idam cha pathenman{}tri kavacham varchayet tatah |
tasya haste mahadevi tryambakasyashta siddhayah || 19||

rane dhr^itva charedyuddham hatva shatru~n{}jayam labhet |
jayam kr^itva gr^iham devi samprapsyati sukhi punah || 20||

mahabhaye maharoge mahamaribhaye tatha |
durbhikshe shatrusa.nhare pathet kavachamadarat || 21||

sarva tat prashamam yati mr^ityu~n{}jayaprasadatah |
dhanam putran sukham lakshmimarogyam sarvasampadah || 22||

prapnoti sadhakah sadyo devi satyam na sa.nshayah
itidam kavacham punyam mahamr^ityu~n{}jayasya tu |
gopyam siddhipradam guhyam gopaniyam svayonivat || 23||

| iti shrirudrayamale tan{}tre shridevirahasye
mr^ityu~n{}jayakavacham sampurnam |