Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Nahusha Gita Lyrics in Oriya

Nahusha Gita in Oriya:

॥ ନହୁଷଗୀତା ॥
ନହୁଷଗୀତା

॥ ଅଥ ନହୁଷଗୀତା ॥

ଅଧ୍ୟାୟ ୧୭୭
ବୈଶମ୍ପାୟନ ଉବାଚ ।
ଯୁଧିଷ୍ଠିରସ୍ତମାସାଦ୍ୟ ସର୍ପଭୋଗେନ ବେଷ୍ଟିତମ୍ ।
ଦୟିତଂ ଭ୍ରାତରଂ ବୀରମିଦଂ ବଚନମବ୍ରବୀତ୍ ॥ ୧ ॥

କୁନ୍ତୀମାତଃ କଥମିମାମାପଦଂ ତ୍ୱମବାପ୍ତବାନ୍ ।
କଶ୍ଚାୟଂ ପର୍ୱତାଭୋଗପ୍ରତିମଃ ପନ୍ନଗୋତ୍ତମଃ ॥ ୨ ॥

ସ ଧର୍ମରାଜମାଲକ୍ଷ୍ୟ ଭ୍ରାତା ଭ୍ରାତରମଗ୍ରଜମ୍ ।
କଥୟାମାସ ତତ୍ସର୍ୱଂ ଗ୍ରହଣାଦି ବିଚେଷ୍ଟିତମ୍ ॥ ୩ ॥

ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଉବାଚ ।
ଦେବୋ ବା ଯଦି ବା ଦୈତ୍ୟ ଉରଗୋ ବା ଭବାନ୍ୟଦି ।
ସତ୍ୟଂ ସର୍ପୋ ବଚୋ ବ୍ରୂହି ପୃଚ୍ଛତି ତ୍ୱାଂ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଃ ॥ ୪ ॥

କିମାହୃତ୍ୟ ବିଦିତ୍ୱା ବା ପ୍ରୀତିସ୍ତେ ସ୍ୟାଦ୍ଭୁଜଙ୍ଗମ ।
କିମାହାରଂ ପ୍ରୟଚ୍ଛାମି କଥଂ ମୁଞ୍ଚେଦ୍ଭବାନିମମ୍ ॥ ୫ ॥

ସର୍ପ ଉବାଚ ।
ନହୁଷୋ ନାମ ରାଜାଽହମାସଂ ପୂର୍ୱସ୍ତବାନଘ ।
ପ୍ରଥିତଃ ପଞ୍ଚମଃ ସୋମାଦାୟୋଃପୁତ୍ରୋ ନରାଧିପ ॥ ୬ ॥

କ୍ରତୁଭିସ୍ତପସା ଚୈବ ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟେନ ଦମେନ ଚ ।
ତ୍ରୈଲୋକ୍ୟୈଶ୍ୱର୍ୟମବ୍ୟଗ୍ରଂ ପ୍ରାପ୍ତୋ ବିକ୍ରମଣେନ ଚ ॥ ୭ ॥

ତଦୈଶ୍ୱର୍ୟଂ ସମାସାଦ୍ୟ ଦର୍ପୋ ମାମଗମତ୍ତଦା ।
ସହସ୍ରଂ ହି ଦ୍ୱିଜାତୀନାମୁବାହ ଶିବିକାଂ ମମ ॥ ୮ ॥

ଐଶ୍ୱର୍ୟମଦମତ୍ତୋଽହମବମନ୍ୟ ତତୋ ଦ୍ୱିଜାନ୍ ।
ଇମାମଗସ୍ତ୍ୟେନ ଦଶାମାନୀତଃ ପୃଥିବୀପତେ ॥ ୯ ॥

ନ ତୁ ମାମଜହାତ୍ପ୍ରଜ୍ଞା ଯାବଦଦ୍ୟେତି ପାଣ୍ଡବ ।
ତସ୍ୟୈବାନୁଗ୍ରହାଦ୍ରାଜନ୍ନଗସ୍ତ୍ୟସ୍ୟ ମହାତ୍ମନଃ ॥ ୧୦ ॥

ଷଷ୍ଠେ କାଲେ ମମାହାରଃ ପ୍ରାପ୍ତୋଽୟମନୁଜସ୍ତବ ।
ନାହମେନଂ ବିମୋକ୍ଷ୍ୟାମି ନ ଚାନ୍ୟମଭିକାମୟେ ॥ ୧୧ ॥

ପ୍ରଶ୍ନାନୁଚ୍ଚାରିତାଂସ୍ତୁ ତ୍ୱଂ ବ୍ୟାହରିଷ୍ୟସି ଚେନ୍ମମ ।
ଅଥ ପଶ୍ଚାଦ୍ୱିମୋକ୍ଷ୍ୟାମି ଭ୍ରାତରଂ ତେ ବୃକୋଦରମ୍ ॥ ୧୨ ॥

ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଉବାଚ ।
ବ୍ରୂହି ସର୍ପ ଯଥାକାମଂ ପ୍ରତିବକ୍ଷ୍ୟାମି ତେ ବଚଃ ।
ଅପି ଚେଚ୍ଛକ୍ନୁୟାଂ ପ୍ରୀତିମାହର୍ତୁଂ ତେ ଭୁଜଙ୍ଗମ ॥ ୧୩ ॥

ବେଦ୍ୟଂ ଯଦ୍ବ୍ରାହ୍ମଣେନେହ ତଦ୍ଭବାନ୍ୱେତ୍ତି କେବଲମ୍ ।
ସର୍ପରାଜ ତତଃ ଶ୍ରୁତ୍ୱା ପ୍ରତିବକ୍ଷ୍ୟାମି ତେ ବଚଃ ॥ ୧୪ ॥

ସର୍ପ ଉବାଚ ।
ବ୍ରାହ୍ମଣଃ କୋ ଭବେଦ୍ରାଜନ୍ୱେଦ୍ୟଂ କିଂ ଚ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ।
ବ୍ରବୀହ୍ୟତିମତିଂ ତ୍ୱାଂ ହି ବାକ୍ୟୈରନୁମିମୀମହେ ॥ ୧୫ ॥

ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଉବାଚ ।
ସତ୍ୟଂ ଦାନଂ କ୍ଷମା ଶୀଲମାନୃଶଂସ୍ୟଂ ଦମୋ ଘୃଣା ।
ଦୃଶ୍ୟନ୍ତେ ଯତ୍ର ନାଗେନ୍ଦ୍ର ସ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଇତି ସ୍ମୃତଃ ॥ ୧୬ ॥

ବେଦ୍ୟଂ ସର୍ପ ପରଂ ବ୍ରହ୍ମ ନିର୍ଦୁଃଖମସୁଖଂ ଚ ଯତ୍ ।
ଯତ୍ର ଗତ୍ୱା ନ ଶୋଚନ୍ତି ଭବତଃ କିଂ ବିବକ୍ଷିତମ୍ ॥ ୧୭ ॥

ସର୍ପ ଉବାଚ ।
ଚାତୁର୍ୱର୍ଣ୍ୟଂ ପ୍ରମାଣଂ ଚ ସତ୍ୟଂ ଚ ବ୍ରହ୍ମ ଚୈବ ହି ।
ଶୂଦ୍ରେଷ୍ୱପି ଚ ସତ୍ୟଂ ଚ ଦାନମକ୍ରୋଧ ଏବ ଚ ।
ଆନୃଶଂସ୍ୟମହିଂସା ଚ ଘୃଣା ଚୈବ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ॥ ୧୮ ॥

ବେଦ୍ୟଂ ଯଚ୍ଚାଥ ନିର୍ଦୁଃଖମସୁଖଂ ଚ ନରାଧିପ ।
ତାଭ୍ୟାଂ ହୀନଂ ପଦଂ ଚାନ୍ୟନ୍ନ ତଦସ୍ତୀତି ଲକ୍ଷୟେ ॥ ୧୯ ॥

ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଉବାଚ ।
ଶୂଦ୍ରେ ଚୈତଦ୍ଭବେଲ୍ଲକ୍ଷ୍ୟଂ ଦ୍ୱିଜେ ତଚ୍ଚ ନ ବିଦ୍ୟତେ ।
ନ ବୈ ଶୂଦ୍ରୋ ଭବେଚ୍ଛୂଦ୍ରୋ ବ୍ରାହ୍ମଣୋ ନ ଚ ବ୍ରାହ୍ମଣଃ ॥ ୨୦ ॥

ଯତ୍ରୈତଲ୍ଲକ୍ଷ୍ୟତେସର୍ପ ବୃତ୍ତଂ ସ ବ୍ରାହ୍ମଣଃ ସ୍ମୃତଃ ।
ଯତ୍ରୈତନ୍ନ ଭବେତ୍ସର୍ପ ତଂ ଶୂଦ୍ରମିତି ନିର୍ଦିଶେତ୍ ॥ ୨୧ ॥

ଯତ୍ପୁନର୍ଭବତା ପ୍ରୋକ୍ତଂ ନ ବେଦ୍ୟଂ ବିଦ୍ୟତେତି ହ ।
ତାଭ୍ୟାଂ ହୀନମତୀତ୍ୟାତ୍ର ପଦଂ ନାସ୍ତୀତି ଚେଦପି ॥ ୨୨ ॥

ଏବମେତନ୍ମତଂ ସର୍ପ ତାଭ୍ୟାଂ ହୀନଂ ନ ବିଦ୍ୟତେ ।
ଯଥା ଶୀତୋଷ୍ଣୟୋର୍ମଧ୍ୟେ ଭବେନ୍ନୋଷ୍ଣଂ ନ ଶୀତତା ॥ ୨୩ ॥

ଏବଂ ବୈ ସୁଖଦୁଃଖାଭ୍ୟାଂ ହୀନମସ୍ତି ପଦଂ କ୍ୱ ଚିତ୍ ।
ଏଷା ମମ ମତିଃ ସର୍ପ ଯଥା ବା ମନ୍ୟତେ ଭବାନ୍ ॥ ୨୪ ॥

ସର୍ପ ଉବାଚ ।
ଯଦି ତେ ବୃତ୍ତତୋ ରାଜନ୍ବ୍ରାହ୍ମଣଃ ପ୍ରସମୀକ୍ଷିତଃ ।
ବ୍ୟର୍ଥା ଜାତିସ୍ତଦାଽଽୟୁଷ୍ମନ୍କୃତିର୍ୟାବନ୍ନ ଦୃଶ୍ୟତେ ॥ ୨୫ ॥

ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଉବାଚ ।
ଜାତିରତ୍ର ମହାସର୍ପ ମନୁଷ୍ୟତ୍ୱେ ମହାମତେ ।
ସଙ୍କରାତ୍ସର୍ୱବର୍ଣାନାଂ ଦୁଷ୍ପରୀକ୍ଷ୍ୟେତି ମେ ମତିଃ ॥ ୨୬ ॥

ସର୍ୱେ ସର୍ୱାସ୍ୱପତ୍ୟାନି ଜନୟନ୍ତି ଯଦା ନରାଃ ।
ବାଙ୍ମୈଥୁନମଥୋ ଜନ୍ମ ମରଣଂ ଚ ସମଂ ନୃଣାମ୍ ॥ ୨୭ ॥

ଇଦମାର୍ଷଂ ପ୍ରମାଣଂ ଚ ଯେ ଯଜାମହ ଇତ୍ୟପି ।
ତସ୍ମାଚ୍ଛୀଲଂ ପ୍ରଧାନେଷ୍ଟଂ ବିଦୁର୍ୟେ ତତ୍ତ୍ୱଦର୍ଶିନଃ ॥ ୨୮ ॥

ପ୍ରାଙ୍ନାଭିର୍ୱର୍ଧନାତ୍ପୁଂସୋ ଜାତକର୍ମ ବିଧୀୟତେ ।
ତତ୍ରାସ୍ୟ ମାତା ସାବିତ୍ରୀ ପିତା ତ୍ୱାଚାର୍ୟ ଉଚ୍ୟତେ ॥ ୨୯ ॥

ବୃତ୍ତ୍ୟା ଶୂଦ୍ର ସମୋ ହ୍ୟେଷ ଯାବଦ୍ୱେଦେ ନ ଜାୟତେ ।
ଅସ୍ମିନ୍ନେବଂ ମତିଦ୍ୱୈଧେ ମନୁଃ ସ୍ୱାୟମ୍ଭୁବୋଽବ୍ରବୀତ୍ ॥ ୩୦ ॥

କୃତକୃତ୍ୟାଃ ପୁନର୍ୱର୍ଣା ଯଦି ବୃତ୍ତଂ ନ ବିଦ୍ୟତେ ।
ସଙ୍କରସ୍ତତ୍ର ନାଗେନ୍ଦ୍ର ବଲବାନ୍ପ୍ରସମୀକ୍ଷିତଃ ॥ ୩୧ ॥

ଯତ୍ରେଦାନୀଂ ମହାସର୍ପ ସଂସ୍କୃତଂ ବୃତ୍ତମିଷ୍ୟତେ ।
ତଂ ବ୍ରାହ୍ମଣମହଂ ପୂର୍ୱମୁକ୍ତବାନ୍ଭୁଜଗୋତ୍ତମ ॥ ୩୨ ॥

ସର୍ପ ଉବାଚ ।
ଶ୍ରୁତଂ ବିଦିତବେଦ୍ୟସ୍ୟ ତବ ବାକ୍ୟଂ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ।
ଭକ୍ଷୟେୟମହଂ କସ୍ମାଦ୍ଭ୍ରାତରଂ ତେ ବୃକୋଦରମ୍ ॥ ୩୩ ॥

ଅଧ୍ୟାୟ ୧୭୮

ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଉବାଚ ।
ଭବାନେତାଦୃଶୋ ଲୋକେ ବେଦବେଦାଙ୍ଗପାରଗଃ ।
ବ୍ରୂହି କିଂ କୁର୍ୱତଃ କର୍ମ ଭବେଦ୍ଗତିରନୁତ୍ତମା ॥ ୧ ॥

ସର୍ପ ଉବାଚ ।
ପାତ୍ରେ ଦତ୍ତ୍ୱା ପ୍ରିୟାଣ୍ୟୁକ୍ତ୍ୱା ସତ୍ୟମୁକ୍ତ୍ୱା ଚ ଭାରତ ।
ଅହିଂସାନିରତଃ ସ୍ୱର୍ଗଂ ଗଚ୍ଛେଦିତି ମତିର୍ମମ ॥ ୨ ॥

ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଉବାଚ ।
ଦାନାଦ୍ୱାସର୍ପୋବାଚ ।ସତ୍ୟାଦ୍ୱା କିମତୋ ଗୁରୁ ଦୃଶ୍ୟତେ ।
ଅହିଂସା ପ୍ରିୟଯୋଶ୍ଚୈବ ଗୁରୁଲାଘବମୁଚ୍ୟତାମ୍ ॥ ୩ ॥

ସର୍ପୋବାଚ ।
ଦାନେ ରତତ୍ୱଂ ସତ୍ୟଂ ଚ ଅହିଂସା ପ୍ରିୟମେବ ଚ ।
ଏଷାଂ କାର୍ୟଗରୀୟସ୍ତ୍ୱାଦ୍ଦୃଶ୍ୟତେ ଗୁରୁଲାଘବମ୍ ॥ ୪ ॥

କସ୍ମାଚ୍ଚିଦ୍ଦାନୟୋଗାଦ୍ଧି ସତ୍ୟମେବ ବିଶିଷ୍ୟତେ ।
ସତ୍ୟବାକ୍ୟାଚ୍ଚ ରାଜେନ୍ଦ୍ର କିଂଚିଦ୍ଦାନଂ ବିଶିଷ୍ୟତେ ॥ ୫ ॥

ଏବମେବ ମହେଷ୍ୱାସ ପ୍ରିୟବାକ୍ୟାନ୍ମହୀପତେ ।
ଅହିଂସା ଦୃଶ୍ୟତେ ଗୁର୍ୱୀ ତତଶ୍ଚ ପ୍ରିୟମିଷ୍ୟତେ ॥ ୬ ॥

ଏବମେତଦ୍ଭବେଦ୍ରାଜନ୍କାର୍ୟାପେକ୍ଷମନନ୍ତରମ୍ ।
ଯଦଭିପ୍ରେତମନ୍ୟତ୍ତେ ବ୍ରୂହି ଯାବଦ୍ବ୍ରବୀମ୍ୟହମ୍ ॥ ୭ ॥

ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଉବାଚ ।
କଥଂ ସ୍ୱର୍ଗେ ଗତିଃ ସର୍ପ କର୍ମଣାଂ ଚ ଫଲଂ ଧ୍ରୁବମ୍ ।
ଅଶରୀରସ୍ୟ ଦୃଶ୍ୟେତ ବିଷୟାଂଶ୍ଚ ବ୍ରବୀହି ମେ ॥ ୮ ॥

ସର୍ପ ଉବାଚ ।
ତିସ୍ରୋ ବୈ ଗତୟୋ ରାଜନ୍ପରିଦୃଷ୍ଟାଃ ସ୍ୱକର୍ମଭିଃ ।
ମାନୁଷ୍ୟଂ ସ୍ୱର୍ଗବାସଶ୍ଚ ତିର୍ୟଗ୍ୟୋନିଶ୍ଚ ତତ୍ତ୍ରିଧା ॥ ୯ ॥

ତତ୍ର ବୈ ମାନୁଷାଲ୍ଲୋକାଦ୍ଦାନାଦିଭିରତନ୍ଦ୍ରିତଃ ।
ଅହିଂସାର୍ଥସମାୟୁକ୍ତୈଃ କାରଣୈଃ ସ୍ୱର୍ଗମଶ୍ନୁତେ ॥ ୧୦ ॥

ବିପରୀତୈଶ୍ଚ ରାଜେନ୍ଦ୍ର କାରଣୈର୍ମାନୁଷୋ ଭବେତ୍ ।
ତିର୍ୟଗ୍ୟୋନିସ୍ତଥା ତାତ ବିଶେଷଶ୍ଚାତ୍ର ବକ୍ଷ୍ୟତେ ॥ ୧୧ ॥

କାମକ୍ରୋଧସମାୟୁକ୍ତୋ ହିଂସା ଲୋଭସମନ୍ୱିତଃ ।
ମନୁଷ୍ୟତ୍ୱାତ୍ପରିଭ୍ରଷ୍ଟସ୍ତିର୍ୟଗ୍ୟୋନୌ ପ୍ରସୂୟତେ ॥ ୧୨ ॥

ତିର୍ୟଗ୍ୟୋନ୍ୟାଂ ପୃଥଗ୍ଭାବୋ ମନୁଷ୍ୟତ୍ୱେ ବିଧୀୟତେ ।
ଗବାଦିଭ୍ୟସ୍ତଥାଽଶ୍ୱେଭ୍ୟୋ ଦେବତ୍ୱମପି ଦୃଶ୍ୟତେ ॥ ୧୩ ॥

ସୋଽୟମେତା ଗତୀଃ ସର୍ୱା ଜନ୍ତୁଶ୍ଚରତି କାର୍ୟବାନ୍ ।
ନିତ୍ୟେ ମହତି ଚାତ୍ମାନମବସ୍ଥାପୟତେ ନୃପ ॥ ୧୪ ॥

ଜାତୋ ଜାତଶ୍ଚ ବଲବାନ୍ଭୁଙ୍କ୍ତେ ଚାତ୍ମା ସ ଦେହବାନ୍ ।
ଫଲାର୍ଥସ୍ତାତ ନିଷ୍ପୃକ୍ତଃ ପ୍ରଜା ଲକ୍ଷଣଭାବନଃ ॥ ୧୫ ॥

ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଉବାଚ ।
ଶବ୍ଦେ ସ୍ପର୍ଶେ ଚ ରୂପେ ଚ ତଥୈବ ରସଗନ୍ଧୟୋଃ ।
ତସ୍ୟାଧିଷ୍ଠାନମବ୍ୟଗ୍ରୋ ବ୍ରୂହି ସର୍ପ ଯଥାତଥମ୍ ॥ ୧୬ ॥

କିଂ ନ ଗୃହ୍ଣାସି ବିଷୟାନ୍ୟୁଗପତ୍ତ୍ୱଂ ମହାମତେ ।
ଏତାବଦୁଚ୍ୟତାଂ ଚୋକ୍ତଂ ସର୍ୱଂ ପନ୍ନଗସତ୍ତମ ॥ ୧୭ ॥

ସର୍ପ ଉବାଚ ।
ଯଦାତ୍ମଦ୍ରବ୍ୟମାୟୁଷ୍ମନ୍ଦେହସଂଶ୍ରୟଣାନ୍ୱିତମ୍ ।
କରଣାଧିଷ୍ଠିତଂ ଭୋଗାନୁପଭୁଙ୍କ୍ତେ ଯଥାବିଧି ॥ ୧୮ ॥

ଜ୍ଞାନଂ ଚୈବାତ୍ର ବୁଦ୍ଧିଶ୍ଚ ମନଶ୍ଚ ଭରତର୍ଷଭ ।
ତସ୍ୟ ଭୋଗାଧିକରଣେ କରଣାନି ନିବୋଧ ମେ ॥ ୧୯ ॥

ମନସା ତାତ ପର୍ୟେତି କ୍ରମଶୋ ବିଷୟାନିମାନ୍ ।
ବିଷୟାୟତନସ୍ଥେନ ଭୂତାତ୍ମା କ୍ଷେତ୍ରନିଃସୃତଃ ॥ ୨୦ ॥

ଅତ୍ର ଚାପି ନରବ୍ୟାଘ୍ର ମନୋ ଜନ୍ତୋର୍ୱିଧୀୟତେ ।
ତସ୍ମାଦ୍ୟୁଗପଦସ୍ୟାତ୍ର ଗ୍ରହଣଂ ନୋପପଦ୍ୟତେ ॥ ୨୧ ॥

ସ ଆତ୍ମା ପୁରୁଷବ୍ୟାଘ୍ର ଭ୍ରୁବୋରନ୍ତରମାଶ୍ରିତଃ ।
ଦ୍ରବ୍ୟେଷୁ ସୃଜତେ ବୁଦ୍ଧିଂ ବିବିଧେଷୁ ପରାବରାମ୍ ॥ ୨୨ ॥

ବୁଦ୍ଧେରୁତ୍ତରକାଲଂ ଚ ବେଦନା ଦୃଶ୍ୟତେ ବୁଧୈଃ ।
ଏଷ ବୈ ରାଜଶାର୍ଦୂଲ ବିଧିଃ କ୍ଷେତ୍ରଜ୍ଞଭାବନଃ ॥ ୨୩ ॥

ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଉବାଚ ।
ମନସଶ୍ଚାପି ବୁଦ୍ଧେଶ୍ଚ ବ୍ରୂହି ମେ ଲକ୍ଷଣଂ ପରମ୍ ।
ଏତଦଧ୍ୟାତ୍ମବିଦୁଷାଂ ପରଂ କାର୍ୟଂ ବିଧୀୟତେ ॥ ୨୪ ॥

ସର୍ପ ଉବାଚ ।
ବୁଦ୍ଧିରାତ୍ମାନୁଗା ତାତ ଉତ୍ପାତେନ ବିଧୀୟତେ ।
ତଦାଶ୍ରିତା ହି ସଞ୍ଜ୍ଞୈଷା ବିଧିସ୍ତସ୍ୟୈଷିଣୀ ଭବେତ୍ ॥ ୨୫ ॥

ବୁଦ୍ଧେର୍ଗୁଣବିଧିର୍ନାସ୍ତି ମନସ୍ତୁ ଗୁଣବଦ୍ଭବେତ୍ ।
ବୁଦ୍ଧିରୁତ୍ପଦ୍ୟତେ କାର୍ୟେ ମନସ୍ତୂତ୍ପନ୍ନମେବ ହି ॥ ୨୬ ॥

ଏତଦ୍ୱିଶେଷଣଂ ତାତ ମନୋ ବୁଦ୍ଧ୍ୟୋର୍ମୟେରିତମ୍ ।
ତ୍ୱମପ୍ୟତ୍ରାଭିସମ୍ବୁଦ୍ଧଃ କଥଂ ବା ମନ୍ୟତେ ଭବାନ୍ ॥ ୨୭ ॥

ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଉବାଚ ।
ଅହୋ ବୁଦ୍ଧିମତାଂ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଶୁଭା ବୁଦ୍ଧିରିୟଂ ତବ ।
ବିଦିତଂ ବେଦିତବ୍ୟଂ ତେ କସ୍ମାନ୍ମାମନୁପୃଚ୍ଛସି ॥ ୨୮ ॥

ସର୍ୱଜ୍ଞଂ ତ୍ୱାଂ କଥଂ ମୋହ ଆବିଶତ୍ସ୍ୱର୍ଗବାସିନମ୍ ।
ଏବମଦ୍ଭୁତକର୍ମାଣମିତି ମେ ସଂଶୟୋ ମହାନ୍ ॥ ୨୯ ॥

ସର୍ପ ଉବାଚ ।
ସୁପ୍ରଜ୍ଞମପି ଚେଚ୍ଛୂରମୃଦ୍ଧିର୍ମୋହୟତେ ନରମ୍ ।
ବର୍ତମାନଃ ସୁଖେ ସର୍ୱୋ ନାବୈତୀତି ମତିର୍ମମ ॥ ୩୦ ॥

ସୋଽହମୈଶ୍ୱର୍ୟମୋହେନ ମଦାବିଷ୍ଟୋ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ।
ପତିତଃ ପ୍ରତିସମ୍ବୁଦ୍ଧସ୍ତ୍ୱାଂ ତୁ ସମ୍ବୋଧୟାମ୍ୟହମ୍ ॥ ୩୧ ॥

କୃତଂ କାର୍ୟଂ ମହାରାଜ ତ୍ୱୟା ମମ ପରନ୍ତପ ।
କ୍ଷୀଣଃ ଶାପଃ ସୁକୃଚ୍ଛ୍ରୋ ମେ ତ୍ୱୟା ସମ୍ଭାଷ୍ୟ ସାଧୁନା ॥ ୩୨ ॥

ଅହଂ ହି ଦିବି ଦିବ୍ୟେନ ବିମାନେନ ଚରନ୍ପୁରା ।
ଅଭିମାନେନ ମତ୍ତଃ ସନ୍କଂ ଚିନ୍ନାନ୍ୟମଚିନ୍ତୟମ୍ ॥ ୩୩ ॥

ବ୍ରହ୍ମର୍ଷିଦେବଗନ୍ଧର୍ୱୟକ୍ଷରାକ୍ଷସ କିଂନରାଃ ।
କରାନ୍ମମ ପ୍ରୟଚ୍ଛନ୍ତି ସର୍ୱେ ତ୍ରୈଲୋକ୍ୟବାସିନଃ ॥ ୩୪ ॥

ଚକ୍ଷୁଷା ଯଂ ପ୍ରପଶ୍ୟାମି ପ୍ରାଣିନଂ ପୃଥିବୀପତେ ।
ତସ୍ୟ ତେଜୋ ହରାମ୍ୟାଶୁ ତଦ୍ଧି ଦୃଷ୍ଟିବଲଂ ମମ ॥ ୩୫ ॥

ବ୍ରହ୍ମର୍ଷୀଣାଂ ସହସ୍ରଂ ହି ଉବାହ ଶିବିକାଂ ମମ ।
ସ ମାମପନୟୋ ରାଜନ୍ଭ୍ରଂଶୟାମାସ ବୈ ଶ୍ରିୟଃ ॥ ୩୬ ॥

ତତ୍ର ହ୍ୟଗସ୍ତ୍ୟଃ ପାଦେନ ବହନ୍ପୃଷ୍ଟୋ ମୟା ମୁନିଃ ।
ଅଦୃଷ୍ଟେନ ତତୋଽସ୍ମ୍ୟୁକ୍ତୋ ଧ୍ୱଂସ ସର୍ପେତି ବୈ ରୁଷା ॥ ୩୭ ॥

ତତସ୍ତସ୍ମାଦ୍ୱିମାନାଗ୍ରାତ୍ପ୍ରଚ୍ୟୁତଶ୍ଚ୍ୟୁତ ଭୂଷଣଃ ।
ପ୍ରପତନ୍ବୁବୁଧେଽଽତ୍ମାନଂ ବ୍ୟାଲୀ ଭୂତମଧୋମୁଖମ୍ ॥ ୩୮ ॥

ଅୟାଚଂ ତମହଂ ବିପ୍ରଂ ଶାପସ୍ୟାନ୍ତୋ ଭବେଦିତି ।
ଅଜ୍ଞାନାତ୍ସମ୍ପ୍ରବୃତ୍ତସ୍ୟ ଭଗବନ୍କ୍ଷନ୍ତୁମର୍ହସି ॥ ୩୯ ॥

ତତଃ ସ ମାମୁବାଚେଦଂ ପ୍ରପତନ୍ତଂ କୃପାନ୍ୱିତଃ ।
ଯୁଧିଷ୍ଠିରୋ ଧର୍ମରାଜଃ ଶାପାତ୍ତ୍ୱାଂ ମୋକ୍ଷୟିଷ୍ୟତି ॥ ୪୦ ॥

ଅଭିମାନସ୍ୟ ଘୋରସ୍ୟ ବଲସ୍ୟ ଚ ନରାଧିପ ।
ଫଲେ କ୍ଷୀଣେ ମହାରାଜ ଫଲଂ ପୁଣ୍ୟମବାପ୍ସ୍ୟସି ॥ ୪୧ ॥

ତତୋ ମେ ବିସ୍ମୟୋ ଜାତସ୍ତଦ୍ଦୃଷ୍ଟ୍ୱା ତପସୋ ବଲମ୍ ।
ବ୍ରହ୍ମ ଚ ବ୍ରାହ୍ମଣତ୍ୱଂ ଚ ଯେନ ତ୍ୱାହମଚୂଚୁଦମ୍ ॥ ୪୨ ॥

ସତ୍ୟଂ ଦମସ୍ତପୋୟୋଗମହିଂସା ଦାନନିତ୍ୟତା ।
ସାଧକାନି ସଦା ପୁଂସାଂ ନ ଜାତିର୍ନ କୁଲଂ ନୃପ ॥ ୪୩ ॥

ଅରିଷ୍ଟ ଏଷ ତେ ଭ୍ରାତା ଭୀମୋ ମୁକ୍ତୋ ମହାଭୁଜଃ ।
ସ୍ୱସ୍ତି ତେଽସ୍ତୁ ମହାରାଜ ଗମିଷ୍ୟାମି ଦିବଂ ପୁନଃ ॥ ୪୪ ॥

ବୈଶମ୍ପାୟନ ଉବାଚ ।
ଇତ୍ୟୁକ୍ତ୍ୱାଽଽଜଗରଂ ଦେହଂ ତ୍ୟକ୍ତ୍ୱା ସ ନହୁଷୋ ନୃପଃ ।
ଦିବ୍ୟଂ ବପୁଃ ସମାସ୍ଥାୟ ଗତସ୍ତ୍ରିଦିବମେବ ହ ॥ ୪୫ ॥

ଯୁଧିଷ୍ଠିରୋଽପି ଧର୍ମାତ୍ମା ଭ୍ରାତ୍ରା ଭୀମେନ ସଙ୍ଗତଃ ।
ଧୌମ୍ୟେନ ସହିତଃ ଶ୍ରୀମାନାଶ୍ରମଂ ପୁନରଭ୍ୟଗାତ୍ ॥ ୪୬ ॥

ତତୋ ଦ୍ୱିଜେଭ୍ୟଃ ସର୍ୱେଭ୍ୟଃ ସମେତେଭ୍ୟୋ ଯଥାତଥମ୍ ।
କଥୟାମାସ ତତ୍ସର୍ୱଂ ଧର୍ମରାଜୋ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଃ ॥ ୪୭ ॥

ତଚ୍ଛ୍ରୁତ୍ୱା ତେ ଦ୍ୱିଜାଃ ସର୍ୱେ ଭ୍ରାତରଶ୍ଚାସ୍ୟ ତେ ତ୍ରୟଃ ।
ଆସନ୍ସୁବ୍ରୀଡିତା ରାଜନ୍ଦ୍ରୌପଦୀ ଚ ଯଶସ୍ୱିନୀ ॥ ୪୮ ॥

ତେ ତୁ ସର୍ୱେ ଦ୍ୱିଜଶ୍ରେଷ୍ଠାଃ ପାଣ୍ଡବାନାଂ ହିତେପ୍ସୟା ।
ମୈବମିତ୍ୟବ୍ରୁବନ୍ଭୀମଂ ଗର୍ହୟନ୍ତୋଽସ୍ୟ ସାହସମ୍ ॥ ୪୯ ॥

ପାଣ୍ଡବାସ୍ତୁ ଭୟାନ୍ମୁକ୍ତଂ ପ୍ରେକ୍ଷ୍ୟ ଭୀମଂ ମହାବଲମ୍ ।
ହର୍ଷମାହାରୟାଂ ଚକ୍ରୁର୍ୱିଜହ୍ରୁଶ୍ଚ ମୁଦା ଯୁତାଃ ॥ ୫୦ ॥

॥ ଇତି ନହୁଷଗୀତା ସମାପ୍ତା ॥

Also Read:

Nahusha Gita Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Nahusha Gita Lyrics in Oriya

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top