Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Nahusha Gita Lyrics in Tamil

Nahusha Gita in Tamil:

॥ நஹுஷகீ³தா ॥

॥ அத² நஹுஷகீ³தா ॥

அத்⁴யாய 177
வைஶம்பாயன உவாச ।
யுதி⁴ஷ்டி²ரஸ்தமாஸாத்³ய ஸர்பபோ⁴கே³ன வேஷ்டிதம் ।
த³யிதம்ʼ ப்⁴ராதரம்ʼ வீரமித³ம்ʼ வசனமப்³ரவீத் ॥ 1 ॥

குந்தீமாத꞉ கத²மிமாமாபத³ம்ʼ த்வமவாப்தவான் ।
கஶ்சாயம்ʼ பர்வதாபோ⁴க³ப்ரதிம꞉ பன்னகோ³த்தம꞉ ॥ 2 ॥

ஸ த⁴ர்மராஜமாலக்ஷ்ய ப்⁴ராதா ப்⁴ராதரமக்³ரஜம் ।
கத²யாமாஸ தத்ஸர்வம்ʼ க்³ரஹணாதி³ விசேஷ்டிதம் ॥ 3 ॥

யுதி⁴ஷ்டி²ர உவாச ।
தே³வோ வா யதி³ வா தை³த்ய உரகோ³ வா ப⁴வான்யதி³ ।
ஸத்யம்ʼ ஸர்போ வசோ ப்³ரூஹி ப்ருʼச்ச²தி த்வாம்ʼ யுதி⁴ஷ்டி²ர꞉ ॥ 4 ॥

கிமாஹ்ருʼத்ய விதி³த்வா வா ப்ரீதிஸ்தே ஸ்யாத்³பு⁴ஜங்க³ம ।
கிமாஹாரம்ʼ ப்ரயச்சா²மி கத²ம்ʼ முஞ்சேத்³ப⁴வானிமம் ॥ 5 ॥

ஸர்ப உவாச ।
நஹுஷோ நாம ராஜா(அ)ஹமாஸம்ʼ பூர்வஸ்தவானக⁴ ।
ப்ரதி²த꞉ பஞ்சம꞉ ஸோமாதா³யோ꞉புத்ரோ நராதி⁴ப ॥ 6 ॥

க்ரதுபி⁴ஸ்தபஸா சைவ ஸ்வாத்⁴யாயேன த³மேன ச ।
த்ரைலோக்யைஶ்வர்யமவ்யக்³ரம்ʼ ப்ராப்தோ விக்ரமணேன ச ॥ 7 ॥

ததை³ஶ்வர்யம்ʼ ஸமாஸாத்³ய த³ர்போ மாமக³மத்ததா³ ।
ஸஹஸ்ரம்ʼ ஹி த்³விஜாதீநாமுவாஹ ஶிபி³காம்ʼ மம ॥ 8 ॥

ஐஶ்வர்யமத³மத்தோ(அ)ஹமவமன்ய ததோ த்³விஜான் ।
இமாமக³ஸ்த்யேன த³ஶாமானீத꞉ ப்ருʼதி²வீபதே ॥ 9 ॥

ந து மாமஜஹாத்ப்ரஜ்ஞா யாவத³த்³யேதி பாண்ட³வ ।
தஸ்யைவானுக்³ரஹாத்³ராஜன்னக³ஸ்த்யஸ்ய மஹாத்மன꞉ ॥ 10 ॥

ஷஷ்டே² காலே மமாஹார꞉ ப்ராப்தோ(அ)யமனுஜஸ்தவ ।
நாஹமேனம்ʼ விமோக்ஷ்யாமி ந சான்யமபி⁴காமயே ॥ 11 ॥

ப்ரஶ்னானுச்சாரிதாம்ʼஸ்து த்வம்ʼ வ்யாஹரிஷ்யஸி சேன்மம ।
அத² பஶ்சாத்³விமோக்ஷ்யாமி ப்⁴ராதரம்ʼ தே வ்ருʼகோத³ரம் ॥ 12 ॥

யுதி⁴ஷ்டி²ர உவாச ।
ப்³ரூஹி ஸர்ப யதா²காமம்ʼ ப்ரதிவக்ஷ்யாமி தே வச꞉ ।
அபி சேச்ச²க்னுயாம்ʼ ப்ரீதிமாஹர்தும்ʼ தே பு⁴ஜங்க³ம ॥ 13 ॥

வேத்³யம்ʼ யத்³ப்³ராஹ்மணேனேஹ தத்³ப⁴வான்வேத்தி கேவலம் ।
ஸர்பராஜ தத꞉ ஶ்ருத்வா ப்ரதிவக்ஷ்யாமி தே வச꞉ ॥ 14 ॥

ஸர்ப உவாச ।
ப்³ராஹ்மண꞉ கோ ப⁴வேத்³ராஜன்வேத்³யம்ʼ கிம்ʼ ச யுதி⁴ஷ்டி²ர ।
ப்³ரவீஹ்யதிமதிம்ʼ த்வாம்ʼ ஹி வாக்யைரனுமிமீமஹே ॥ 15 ॥

யுதி⁴ஷ்டி²ர உவாச ।
ஸத்யம்ʼ தா³னம்ʼ க்ஷமா ஶீலமாந்ருʼஶம்ʼஸ்யம்ʼ த³மோ க்⁴ருʼணா ।
த்³ருʼஶ்யந்தே யத்ர நாகே³ந்த்³ர ஸ ப்³ராஹ்மண இதி ஸ்ம்ருʼத꞉ ॥ 16 ॥

வேத்³யம்ʼ ஸர்ப பரம்ʼ ப்³ரஹ்ம நிர்து³꞉க²மஸுக²ம்ʼ ச யத் ।
யத்ர க³த்வா ந ஶோசந்தி ப⁴வத꞉ கிம்ʼ விவக்ஷிதம் ॥ 17 ॥

ஸர்ப உவாச ।
சாதுர்வர்ண்யம்ʼ ப்ரமாணம்ʼ ச ஸத்யம்ʼ ச ப்³ரஹ்ம சைவ ஹி ।
ஶூத்³ரேஷ்வபி ச ஸத்யம்ʼ ச தா³னமக்ரோத⁴ ஏவ ச ।
ஆந்ருʼஶம்ʼஸ்யமஹிம்ʼஸா ச க்⁴ருʼணா சைவ யுதி⁴ஷ்டி²ர ॥ 18 ॥

வேத்³யம்ʼ யச்சாத² நிர்து³꞉க²மஸுக²ம்ʼ ச நராதி⁴ப ।
தாப்⁴யாம்ʼ ஹீனம்ʼ பத³ம்ʼ சான்யன்ன தத³ஸ்தீதி லக்ஷயே ॥ 19 ॥

யுதி⁴ஷ்டி²ர உவாச ।
ஶூத்³ரே சைதத்³ப⁴வேல்லக்ஷ்யம்ʼ த்³விஜே தச்ச ந வித்³யதே ।
ந வை ஶூத்³ரோ ப⁴வேச்சூ²த்³ரோ ப்³ராஹ்மணோ ந ச ப்³ராஹ்மண꞉ ॥ 20 ॥

யத்ரைதல்லக்ஷ்யதேஸர்ப வ்ருʼத்தம்ʼ ஸ ப்³ராஹ்மண꞉ ஸ்ம்ருʼத꞉ ।
யத்ரைதன்ன ப⁴வேத்ஸர்ப தம்ʼ ஶூத்³ரமிதி நிர்தி³ஶேத் ॥ 21 ॥

யத்புனர்ப⁴வதா ப்ரோக்தம்ʼ ந வேத்³யம்ʼ வித்³யதேதி ஹ ।
தாப்⁴யாம்ʼ ஹீனமதீத்யாத்ர பத³ம்ʼ நாஸ்தீதி சேத³பி ॥ 22 ॥

ஏவமேதன்மதம்ʼ ஸர்ப தாப்⁴யாம்ʼ ஹீனம்ʼ ந வித்³யதே ।
யதா² ஶீதோஷ்ணயோர்மத்⁴யே ப⁴வேன்னோஷ்ணம்ʼ ந ஶீததா ॥ 23 ॥

ஏவம்ʼ வை ஸுக²து³꞉கா²ப்⁴யாம்ʼ ஹீநமஸ்தி பத³ம்ʼ க்வ சித் ।
ஏஷா மம மதி꞉ ஸர்ப யதா² வா மன்யதே ப⁴வான் ॥ 24 ॥

ஸர்ப உவாச ।
யதி³ தே வ்ருʼத்ததோ ராஜன்ப்³ராஹ்மண꞉ ப்ரஸமீக்ஷித꞉ ।
வ்யர்தா² ஜாதிஸ்ததா³(ஆ)யுஷ்மன்க்ருʼதிர்யாவன்ன த்³ருʼஶ்யதே ॥ 25 ॥

யுதி⁴ஷ்டி²ர உவாச ।
ஜாதிரத்ர மஹாஸர்ப மனுஷ்யத்வே மஹாமதே ।
ஸங்கராத்ஸர்வவர்ணானாம்ʼ து³ஷ்பரீக்ஷ்யேதி மே மதி꞉ ॥ 26 ॥

ஸர்வே ஸர்வாஸ்வபத்யானி ஜனயந்தி யதா³ நரா꞉ ।
வாங்மைது²னமதோ² ஜன்ம மரணம்ʼ ச ஸமம்ʼ ந்ருʼணாம் ॥ 27 ॥

இத³மார்ஷம்ʼ ப்ரமாணம்ʼ ச யே யஜாமஹ இத்யபி ।
தஸ்மாச்சீ²லம்ʼ ப்ரதா⁴னேஷ்டம்ʼ விது³ர்யே தத்த்வத³ர்ஶின꞉ ॥ 28 ॥

ப்ராங்நாபி⁴ர்வர்த⁴னாத்பும்ʼஸோ ஜாதகர்ம விதீ⁴யதே ।
தத்ராஸ்ய மாதா ஸாவித்ரீ பிதா த்வாசார்ய உச்யதே ॥ 29 ॥

வ்ருʼத்த்யா ஶூத்³ர ஸமோ ஹ்யேஷ யாவத்³வேதே³ ந ஜாயதே ।
அஸ்மின்னேவம்ʼ மதித்³வைதே⁴ மனு꞉ ஸ்வாயம்பு⁴வோ(அ)ப்³ரவீத் ॥ 30 ॥

க்ருʼதக்ருʼத்யா꞉ புனர்வர்ணா யதி³ வ்ருʼத்தம்ʼ ந வித்³யதே ।
ஸங்கரஸ்தத்ர நாகே³ந்த்³ர ப³லவான்ப்ரஸமீக்ஷித꞉ ॥ 31 ॥

யத்ரேதா³னீம்ʼ மஹாஸர்ப ஸம்ʼஸ்க்ருʼதம்ʼ வ்ருʼத்தமிஷ்யதே ।
தம்ʼ ப்³ராஹ்மணமஹம்ʼ பூர்வமுக்தவான்பு⁴ஜகோ³த்தம ॥ 32 ॥

ஸர்ப உவாச ।
ஶ்ருதம்ʼ விதி³தவேத்³யஸ்ய தவ வாக்யம்ʼ யுதி⁴ஷ்டி²ர ।
ப⁴க்ஷயேயமஹம்ʼ கஸ்மாத்³ப்⁴ராதரம்ʼ தே வ்ருʼகோத³ரம் ॥ 33 ॥

அத்⁴யாய 178

யுதி⁴ஷ்டி²ர உவாச ।
ப⁴வானேதாத்³ருʼஶோ லோகே வேத³வேதா³ங்க³பாரக³꞉ ।
ப்³ரூஹி கிம்ʼ குர்வத꞉ கர்ம ப⁴வேத்³க³திரனுத்தமா ॥ 1 ॥

ஸர்ப உவாச ।
பாத்ரே த³த்த்வா ப்ரியாண்யுக்த்வா ஸத்யமுக்த்வா ச பா⁴ரத ।
அஹிம்ʼஸாநிரத꞉ ஸ்வர்க³ம்ʼ க³ச்சே²தி³தி மதிர்மம ॥ 2 ॥

யுதி⁴ஷ்டி²ர உவாச ।
தா³நாத்³வாஸர்போவாச ।ஸத்யாத்³வா கிமதோ கு³ரு த்³ருʼஶ்யதே ।
அஹிம்ʼஸா ப்ரியயோஶ்சைவ கு³ருலாக⁴வமுச்யதாம் ॥ 3 ॥

ஸர்போவாச ।
தா³னே ரதத்வம்ʼ ஸத்யம்ʼ ச அஹிம்ʼஸா ப்ரியமேவ ச ।
ஏஷாம்ʼ கார்யக³ரீயஸ்த்வாத்³த்³ருʼஶ்யதே கு³ருலாக⁴வம் ॥ 4 ॥

கஸ்மாச்சித்³தா³னயோகா³த்³தி⁴ ஸத்யமேவ விஶிஷ்யதே ।
ஸத்யவாக்யாச்ச ராஜேந்த்³ர கிஞ்சித்³தா³னம்ʼ விஶிஷ்யதே ॥ 5 ॥

ஏவமேவ மஹேஷ்வாஸ ப்ரியவாக்யான்மஹீபதே ।
அஹிம்ʼஸா த்³ருʼஶ்யதே கு³ர்வீ ததஶ்ச ப்ரியமிஷ்யதே ॥ 6 ॥

ஏவமேதத்³ப⁴வேத்³ராஜன்கார்யாபேக்ஷமனந்தரம் ।
யத³பி⁴ப்ரேதமன்யத்தே ப்³ரூஹி யாவத்³ப்³ரவீம்யஹம் ॥ 7 ॥

யுதி⁴ஷ்டி²ர உவாச ।
கத²ம்ʼ ஸ்வர்கே³ க³தி꞉ ஸர்ப கர்மணாம்ʼ ச ப²லம்ʼ த்⁴ருவம் ।
அஶரீரஸ்ய த்³ருʼஶ்யேத விஷயாம்ʼஶ்ச ப்³ரவீஹி மே ॥ 8 ॥

ஸர்ப உவாச ।
திஸ்ரோ வை க³தயோ ராஜன்பரித்³ருʼஷ்டா꞉ ஸ்வகர்மபி⁴꞉ ।
மானுஷ்யம்ʼ ஸ்வர்க³வாஸஶ்ச திர்யக்³யோநிஶ்ச தத்த்ரிதா⁴ ॥ 9 ॥

தத்ர வை மானுஷால்லோகாத்³தா³நாதி³பி⁴ரதந்த்³ரித꞉ ।
அஹிம்ʼஸார்த²ஸமாயுக்தை꞉ காரணை꞉ ஸ்வர்க³மஶ்னுதே ॥ 10 ॥

விபரீதைஶ்ச ராஜேந்த்³ர காரணைர்மானுஷோ ப⁴வேத் ।
திர்யக்³யோநிஸ்ததா² தாத விஶேஷஶ்சாத்ர வக்ஷ்யதே ॥ 11 ॥

காமக்ரோத⁴ஸமாயுக்தோ ஹிம்ʼஸா லோப⁴ஸமன்வித꞉ ।
மனுஷ்யத்வாத்பரிப்⁴ரஷ்டஸ்திர்யக்³யோனௌ ப்ரஸூயதே ॥ 12 ॥

திர்யக்³யோன்யாம்ʼ ப்ருʼத²க்³பா⁴வோ மனுஷ்யத்வே விதீ⁴யதே ।
க³வாதி³ப்⁴யஸ்ததா²(அ)ஶ்வேப்⁴யோ தே³வத்வமபி த்³ருʼஶ்யதே ॥ 13 ॥

ஸோ(அ)யமேதா க³தீ꞉ ஸர்வா ஜந்துஶ்சரதி கார்யவான் ।
நித்யே மஹதி சாத்மானமவஸ்தா²பயதே ந்ருʼப ॥ 14 ॥

ஜாதோ ஜாதஶ்ச ப³லவான்பு⁴ங்க்தே சாத்மா ஸ தே³ஹவான் ।
ப²லார்த²ஸ்தாத நிஷ்ப்ருʼக்த꞉ ப்ரஜா லக்ஷணபா⁴வன꞉ ॥ 15 ॥

யுதி⁴ஷ்டி²ர உவாச ।
ஶப்³தே³ ஸ்பர்ஶே ச ரூபே ச ததை²வ ரஸக³ந்த⁴யோ꞉ ।
தஸ்யாதி⁴ஷ்டா²னமவ்யக்³ரோ ப்³ரூஹி ஸர்ப யதா²தத²ம் ॥ 16 ॥

கிம்ʼ ந க்³ருʼஹ்ணாஸி விஷயான்யுக³பத்த்வம்ʼ மஹாமதே ।
ஏதாவது³ச்யதாம்ʼ சோக்தம்ʼ ஸர்வம்ʼ பன்னக³ஸத்தம ॥ 17 ॥

ஸர்ப உவாச ।
யதா³த்மத்³ரவ்யமாயுஷ்மந்தே³ஹஸம்ʼஶ்ரயணான்விதம் ।
கரணாதி⁴ஷ்டி²தம்ʼ போ⁴கா³னுபபு⁴ங்க்தே யதா²விதி⁴ ॥ 18 ॥

ஜ்ஞானம்ʼ சைவாத்ர பு³த்³தி⁴ஶ்ச மனஶ்ச ப⁴ரதர்ஷப⁴ ।
தஸ்ய போ⁴கா³தி⁴கரணே கரணானி நிபோ³த⁴ மே ॥ 19 ॥

மனஸா தாத பர்யேதி க்ரமஶோ விஷயானிமான் ।
விஷயாயதனஸ்தே²ன பூ⁴தாத்மா க்ஷேத்ரநி꞉ஸ்ருʼத꞉ ॥ 20 ॥

அத்ர சாபி நரவ்யாக்⁴ர மனோ ஜந்தோர்விதீ⁴யதே ।
தஸ்மாத்³யுக³பத³ஸ்யாத்ர க்³ரஹணம்ʼ நோபபத்³யதே ॥ 21 ॥

ஸ ஆத்மா புருஷவ்யாக்⁴ர ப்⁴ருவோரந்தரமாஶ்ரித꞉ ।
த்³ரவ்யேஷு ஸ்ருʼஜதே பு³த்³தி⁴ம்ʼ விவிதே⁴ஷு பராவராம் ॥ 22 ॥

பு³த்³தே⁴ருத்தரகாலம்ʼ ச வேத³னா த்³ருʼஶ்யதே பு³தை⁴꞉ ।
ஏஷ வை ராஜஶார்தூ³ல விதி⁴꞉ க்ஷேத்ரஜ்ஞபா⁴வன꞉ ॥ 23 ॥

யுதி⁴ஷ்டி²ர உவாச ।
மனஸஶ்சாபி பு³த்³தே⁴ஶ்ச ப்³ரூஹி மே லக்ஷணம்ʼ பரம் ।
ஏதத³த்⁴யாத்மவிது³ஷாம்ʼ பரம்ʼ கார்யம்ʼ விதீ⁴யதே ॥ 24 ॥

ஸர்ப உவாச ।
பு³த்³தி⁴ராத்மானுகா³ தாத உத்பாதேன விதீ⁴யதே ।
ததா³ஶ்ரிதா ஹி ஸஞ்ஜ்ஞைஷா விதி⁴ஸ்தஸ்யைஷிணீ ப⁴வேத் ॥ 25 ॥

பு³த்³தே⁴ர்கு³ணவிதி⁴ர்னாஸ்தி மனஸ்து கு³ணவத்³ப⁴வேத் ।
பு³த்³தி⁴ருத்பத்³யதே கார்யே மனஸ்தூத்பன்னமேவ ஹி ॥ 26 ॥

ஏதத்³விஶேஷணம்ʼ தாத மனோ பு³த்³த்⁴யோர்மயேரிதம் ।
த்வமப்யத்ராபி⁴ஸம்பு³த்³த⁴꞉ கத²ம்ʼ வா மன்யதே ப⁴வான் ॥ 27 ॥

யுதி⁴ஷ்டி²ர உவாச ।
அஹோ பு³த்³தி⁴மதாம்ʼ ஶ்ரேஷ்ட² ஶுபா⁴ பு³த்³தி⁴ரியம்ʼ தவ ।
விதி³தம்ʼ வேதி³தவ்யம்ʼ தே கஸ்மான்மாமனுப்ருʼச்ச²ஸி ॥ 28 ॥

ஸர்வஜ்ஞம்ʼ த்வாம்ʼ கத²ம்ʼ மோஹ ஆவிஶத்ஸ்வர்க³வாஸினம் ।
ஏவமத்³பு⁴தகர்மாணமிதி மே ஸம்ʼஶயோ மஹான் ॥ 29 ॥

ஸர்ப உவாச ।
ஸுப்ரஜ்ஞமபி சேச்சூ²ரம்ருʼத்³தி⁴ர்மோஹயதே நரம் ।
வர்தமான꞉ ஸுகே² ஸர்வோ நாவைதீதி மதிர்மம ॥ 30 ॥

ஸோ(அ)ஹமைஶ்வர்யமோஹேன மதா³விஷ்டோ யுதி⁴ஷ்டி²ர ।
பதித꞉ ப்ரதிஸம்பு³த்³த⁴ஸ்த்வாம்ʼ து ஸம்போ³த⁴யாம்யஹம் ॥ 31 ॥

க்ருʼதம்ʼ கார்யம்ʼ மஹாராஜ த்வயா மம பரந்தப ।
க்ஷீண꞉ ஶாப꞉ ஸுக்ருʼச்ச்²ரோ மே த்வயா ஸம்பா⁴ஷ்ய ஸாது⁴னா ॥ 32 ॥

அஹம்ʼ ஹி தி³வி தி³வ்யேன விமானேன சரன்புரா ।
அபி⁴மானேன மத்த꞉ ஸன்கம்ʼ சின்னான்யமசிந்தயம் ॥ 33 ॥

ப்³ரஹ்மர்ஷிதே³வக³ந்த⁴ர்வயக்ஷராக்ஷஸ கிம்ʼநரா꞉ ।
கரான்மம ப்ரயச்ச²ந்தி ஸர்வே த்ரைலோக்யவாஸின꞉ ॥ 34 ॥

சக்ஷுஷா யம்ʼ ப்ரபஶ்யாமி ப்ராணினம்ʼ ப்ருʼதி²வீபதே ।
தஸ்ய தேஜோ ஹராம்யாஶு தத்³தி⁴ த்³ருʼஷ்டிப³லம்ʼ மம ॥ 35 ॥

ப்³ரஹ்மர்ஷீணாம்ʼ ஸஹஸ்ரம்ʼ ஹி உவாஹ ஶிபி³காம்ʼ மம ।
ஸ மாமபனயோ ராஜன்ப்⁴ரம்ʼஶயாமாஸ வை ஶ்ரிய꞉ ॥ 36 ॥

தத்ர ஹ்யக³ஸ்த்ய꞉ பாதே³ன வஹன்ப்ருʼஷ்டோ மயா முனி꞉ ।
அத்³ருʼஷ்டேன ததோ(அ)ஸ்ம்யுக்தோ த்⁴வம்ʼஸ ஸர்பேதி வை ருஷா ॥ 37 ॥

ததஸ்தஸ்மாத்³விமாநாக்³ராத்ப்ரச்யுதஶ்ச்யுத பூ⁴ஷண꞉ ।
ப்ரபதன்பு³பு³தே⁴(ஆ)த்மானம்ʼ வ்யாலீ பூ⁴தமதோ⁴முக²ம் ॥ 38 ॥

அயாசம்ʼ தமஹம்ʼ விப்ரம்ʼ ஶாபஸ்யாந்தோ ப⁴வேதி³தி ।
அஜ்ஞானாத்ஸம்ப்ரவ்ருʼத்தஸ்ய ப⁴க³வன்க்ஷந்துமர்ஹஸி ॥ 39 ॥

தத꞉ ஸ மாமுவாசேத³ம்ʼ ப்ரபதந்தம்ʼ க்ருʼபான்வித꞉ ।
யுதி⁴ஷ்டி²ரோ த⁴ர்மராஜ꞉ ஶாபாத்த்வாம்ʼ மோக்ஷயிஷ்யதி ॥ 40 ॥

அபி⁴மானஸ்ய கோ⁴ரஸ்ய ப³லஸ்ய ச நராதி⁴ப ।
ப²லே க்ஷீணே மஹாராஜ ப²லம்ʼ புண்யமவாப்ஸ்யஸி ॥ 41 ॥

ததோ மே விஸ்மயோ ஜாதஸ்தத்³த்³ருʼஷ்ட்வா தபஸோ ப³லம் ।
ப்³ரஹ்ம ச ப்³ராஹ்மணத்வம்ʼ ச யேன த்வாஹமசூசுத³ம் ॥ 42 ॥

ஸத்யம்ʼ த³மஸ்தபோயோக³மஹிம்ʼஸா தா³னநித்யதா ।
ஸாத⁴கானி ஸதா³ பும்ʼஸாம்ʼ ந ஜாதிர்ன குலம்ʼ ந்ருʼப ॥ 43 ॥

அரிஷ்ட ஏஷ தே ப்⁴ராதா பீ⁴மோ முக்தோ மஹாபு⁴ஜ꞉ ।
ஸ்வஸ்தி தே(அ)ஸ்து மஹாராஜ க³மிஷ்யாமி தி³வம்ʼ புன꞉ ॥ 44 ॥

வைஶம்பாயன உவாச ।
இத்யுக்த்வா(ஆ)ஜக³ரம்ʼ தே³ஹம்ʼ த்யக்த்வா ஸ நஹுஷோ ந்ருʼப꞉ ।
தி³வ்யம்ʼ வபு꞉ ஸமாஸ்தா²ய க³தஸ்த்ரிதி³வமேவ ஹ ॥ 45 ॥

யுதி⁴ஷ்டி²ரோ(அ)பி த⁴ர்மாத்மா ப்⁴ராத்ரா பீ⁴மேன ஸங்க³த꞉ ।
தௌ⁴ம்யேன ஸஹித꞉ ஶ்ரீமாநாஶ்ரமம்ʼ புனரப்⁴யகா³த் ॥ 46 ॥

ததோ த்³விஜேப்⁴ய꞉ ஸர்வேப்⁴ய꞉ ஸமேதேப்⁴யோ யதா²தத²ம் ।
கத²யாமாஸ தத்ஸர்வம்ʼ த⁴ர்மராஜோ யுதி⁴ஷ்டி²ர꞉ ॥ 47 ॥

தச்ச்²ருத்வா தே த்³விஜா꞉ ஸர்வே ப்⁴ராதரஶ்சாஸ்ய தே த்ரய꞉ ।
ஆஸன்ஸுவ்ரீடி³தா ராஜந்த்³ரௌபதீ³ ச யஶஸ்வினீ ॥ 48 ॥

தே து ஸர்வே த்³விஜஶ்ரேஷ்டா²꞉ பாண்ட³வானாம்ʼ ஹிதேப்ஸயா ।
மைவமித்யப்³ருவன்பீ⁴மம்ʼ க³ர்ஹயந்தோ(அ)ஸ்ய ஸாஹஸம் ॥ 49 ॥

பாண்ட³வாஸ்து ப⁴யான்முக்தம்ʼ ப்ரேக்ஷ்ய பீ⁴மம்ʼ மஹாப³லம் ।
ஹர்ஷமாஹாரயாம்ʼ சக்ருர்விஜஹ்ருஶ்ச முதா³ யுதா꞉ ॥ 50 ॥

॥ இதி நஹுஷகீ³தா ஸமாப்தா ॥

Also Read:

Nahusha Gita Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Nahusha Gita Lyrics in Tamil

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top