Home / Shiva Stotram / Sharabha Upanishat Lyrics in English

Sharabha Upanishat Lyrics in English

Lyrics in English:

sharabhopanishhat.h
sarva.n santyajya munayo yadbhajantyaatmaruupataH .
tachchhaarabha.n tripaadbrahma svamaatramavashishhyate ..
AUM bhadra.n karNebhiH shR^iNuyaama devaaH .
bhadraM pashyemaakshabhiryajatraaH .
sthiraira~NgaistushhTuvaa{\m+}sastanuubhiH .
vyashema devahita.n yadaayuH .
svasti na indro vR^iddhashravaaH . svasti naH puushhaa vishvadevaaH .
svasti nastaarkshyo arishhTanemiH . svasti no bR^ihaspatirdadhaatu ..
AUM shaantiH shaantiH shaantiH ..
atha hainaM paippalaado brahmaaNamuvaacha bho bhagavan.h
brahmavishhNurudraaNaaM madhye ko vaa adhikataro dhyeyaH
syaattattvameva no bruuhiiti .
tasmai sa hovaacha pitaamahashcha
he paippalaada shR^iNu vaakyametat.h .
bahuuni puNyaani kR^itaani yena
tenaiva labhyaH parameshvaro.asau .
yasyaa~Ngajo.aha.n haririndramukhyaa
mohaanna jaananti surendramukhyaaH .. 1..
prabhu.n vareNyaM pitaraM mahesha.n
yo brahmaaNa.n vidadhaati tasmai .
vedaa.nshcha sarvaanprahiNoti chaagrya.n
ta.n vai prabhuM pitara.n devataanaam.h .. 2..
mamaapi vishhNorjanaka.n devamiiDyaM
yo.antakaale sarvalokaansa.njahaara .. 3..
sa ekaH shreshhThashcha sarvashaastaa sa eva varishhThashcha .
yo ghora.n veshhamaasthaaya sharabhaakhyaM maheshvaraH .
nR^isi.nha.n lokahantaara.n sa.njaghaana mahaabalaH .. 4..
hari.n harantaM paadaabhyaamanuyaanti sureshvaraaH .
maavadhiiH purushha.n vishhNu.n vikramasva mahaanasi .. 5..
kR^ipayaa bhagavaanvishhNu.n vidadaara nakhaiH kharaiH .
charmaambaro mahaaviiro viirabhadro babhuuva ha .. 6..
sa eko rudro dhyeyaH sarveshhaa.n sarvasiddhaye . yo brahmaNaH pa~nchavakrahantaa
tasmai rudraaya namo astu .. 7..
yo visphuli~Ngena lalaaTajena sarva.n jagadbhasmasaatsa.nkaroti .
punashcha sR^ishhTvaa punarapyarakshadeva.n svatantraM prakaTiikaroti .
tasmai rudraaya namo astu .. 8..
yo vaamapaadena jaghaana kaala.n ghoraM pape.atho haalahala.n dahantam.h .
tasmai rudraaya namo astu .. 9..
yo vaamapaadaarchitavishhNunetrastasmai dadau chakramatiiva hR^ishhTaH .
tasmai rudraaya namo astu .. 10..
yo dakshayaj~ne surasa~Nghaanvijitya
vishhNuM babandhoragapaashena viiraH .
tasmai rudraaya namo astu .. 11..
yo liilayaiva tripura.n dadaaha
vishhNu.n kavi.n somasuuryaagninetraH .
sarve devaaH pashutaamavaapuH
svaya.n tasmaatpashupatirbabhuuva .
tasmai rudraaya namo astu .. 12..
yo matsyakuurmaadivaraahasi.nhaa\-
nvishhNu.n kramanta.n vaamanamaadivishhNum.h .
viviklavaM piiDyamaana.n sureshaM
bhasmiichakaara manmatha.n yama.n cha .
tasmai rudraaya namo astu .. 13..
evaM prakaareNa bahudhaa pratushhTvaa
kshamaapayaamaasurniilakaNThaM maheshvaram.h .
taapatrayasamudbhuutajanmamR^ityujaraadibhiH .
naavidhaani duHkhaani jahaara parameshvaraH ..14..
evaM mantraiH praarthyamaana aatmaa vai sarvadehinaam.h .
sha~Nkaro bhagavaanaadyo raraksha sakalaaH prajaaH .. 15..
yatpaadaambhoruhadvandvaM mR^igyate vishhNunaa saha .
stutvaa stutyaM maheshaanamavaa~Nmanasagocharam.h .. 16..
bhaktyaa namratanorvishhNoH prasaadamakarodvibhuH .
yato vaacho nivartante apraapya manasaa saha .
aanandaM brahmaNo vidvaanna bibheti kadaachaneti .. 17..
aNoraNiiyaanmahato mahiiyaa\-
naatmaasyajantornihito guhaayaam.h .
tamakratuM pashyati viitashoko
dhaatuHprasaadaanmahimaanamiisham.h .. 18..
vasishhThavaiyaasakivaamadeva\-
viri~nchimukhyairhR^idi bhaavyamaanaH .
sanatsujaataadisanaatanaadyai\-
riiDyo mahesho bhagavaanaadidevaH .. 19..
satyo nityaH sarvasaakshii mahesho
nityaanando nirvikalpo niraakhyaH .
achintyashaktirbhagavaangiriishaH
svaavidyayaa kalpitamaanabhuumiH .. 20..
atimohakarii maayaa mama vishhNoshcha suvrata .
tasya paadaambujadhyaanaaddustaraa sutaraa bhavet.h .. 21..
vishhNurvishvajagadyoniH svaa.nshabhuutaiH svakaiH saha .
mamaa.nshasaMbhavo bhuutvaa paalayatyakhila.n jagat.h .. 22..
vinaasha.n kaalato yaati tato.anyatsakalaM mR^ishhaa .
AUM tasmai mahaagraasaaya mahaadevaaya shuuline .
maheshvaraaya mR^iDaaya tasmai rudraaya namo astu .. 23..
eko vishhNurmahadbhuutaM pR^ithagbhuutaayanekashaH .
trii.nllokaanvyaapya bhuutaatmaa bhu~Nkte vishvabhugavyayaH .. 24..
chaturbhishcha chaturbhishcha dvaabhyaaM pa~nchamireva cha .
huuyate cha punardvaabhyaa.n sa me vishhNuH prasiidatu .. 25..
brahmaarpaNaM brahma havirbrahmaagnau brahmaNaa hutam.h .
brahmaiva tena gantavyaM brahmakarmasamaadhinaa .. 26..
sharaa jiivaastada~Ngeshhu bhaati nitya.n hariH svayam.h .
brahmaiva sharabhaH saakshaanmokshado.ayaM mahaamune .. 27..
maayaavashaadeva devaa mohitaa mamataadibhiH .
tasya maahaatmyaleshaa.nsha.n vaktu.n kenaapya shakyate .. 28..
paraatparataraM brahma yatparaatparato hariH .
paraatparataro hiishastasmaattulyo.adhiko na hi .. 29..
eka eva shivo nityastato.anyatsakalaM mR^ishhaa .
tasmaatsarvaanparityajya dhyeyaanvishhNvaadikaansuraan.h .. 30..
shiva eva sadaa dhyeyaH sarvasa.nsaaramochakaH .
tasmai mahaagraasaaya maheshvaraaya namaH .. 31..
paippalaadaM mahaashaastra.n na deya.n yasya kasyachit.h .
naastikaaya kR^itaghnaaya durvR^ittaaya duraatmane .. 32..
daaMbhikaaya nR^isha.nsaaya shaThaayaanR^itabhaashhiNe .
suvrataaya subhaktaaya suvR^ittaaya sushiiline .. 33..
gurubhaktaaya daantaaya shaantaaya R^ijuchetase .
shivabhaktaaya daatavya.n brahmakarmoktadhiimate .. 34..
svabhaktaayaiva daatavyamakR^itaghnaaya suvratam.h .
na daatavya.n sadaa gopya.n yatnenaiva dvijottama .. 35..
etatpaippalaadaM mahaashaastra.n yo.adhiite shraavayeddvijaH
sa janmamaraNebhyo mukto bhavati . yo jaaniite so.amR^itatva.n
cha gachchhati . garbhavaasaadvimukto bhavati . suraapaanaatpuuto
bhavati . svarNasteyaatpuuto bhavati . brahmahatyaatpuuto
bhavati . gurutalpagamanaatpuuto bhavati . sa sarvaanvedaanadhiito
bhavati . sa sarvaandevaandhyaato bhavati . sa samastamahaapaatako\-
papaatakaatpuuto bhavati . tasmaadavimuktamaashrito bhavati .
sa satata.n shivapriyo bhavati . sa shivasaayujyameti . na sa
punaraavartate na sa punaraavartate . brahmaiva bhavati . ityaaha
bhagavaanbrahmetyupanishhat.h ..
AUM bhadra.n karNebhiH shR^iNuyaama devaaH .
bhadraM pashyemaakshabhiryajatraaH .
sthiraira~NgaistushhTuvaa{\m+}sastanuubhiH .
vyashema devahita.n yadaayuH .
svasti na indro vR^iddhashravaaH . svasti naH puushhaa vishvavedaaH .
svasti nastaarkshyo arishhTanemiH . svasti no bR^ihaspatirdadhaatu .

AUM shaantiH shaantiH shaantiH ..
iti sharabhopanishhatsamaaptaa ..

Add Comment

Click here to post a comment