Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Shaunaka Gita Lyrics in Kannada

From Mahabharata Vanaparva Adhyaya 2, shloka 15-48.

Shaunaka Geetaa in Kannada:

॥ ಶೌನಕಗೀತಾ ॥

॥ ಅಥ ಶೌನಕಗೀತಾ ॥

ಶೋಕಸ್ಥಾನಸಹಸ್ರಾಣಿ ಭಯಸ್ಥಾನಶತಾನಿ ಚ ।
ದಿವಸೇ ದಿವಸೇ ಮೂಢಮಾವಿಶಂತಿ ನ ಪಂಡಿತಂ ॥ 1 ॥

ನ ಹಿ ಜ್ಞಾನವಿರುದ್ಧೇಷು ಬಹುದೋಷೇಷು ಕರ್ಮಸು ।
ಶ್ರೇಯೋಘಾತಿಷು ಸಜ್ಜಂತೇ ಬುದ್ಧಿಮಂತೋ ಭವದ್ವಿಧಾಃ ॥ 2 ॥

ಅಷ್ಟಾಂಗಾಂ ಬುದ್ಧಿಮಾಹುರ್ಯಾ ಸರ್ವಾಶ್ರೇಯೋವಿಘಾತಿನೀಂ ।
ಶ್ರುತಿಸ್ಮೃತಿಸಮಾಯುಕ್ತಾಂ ರಾಜನ್ಸಾ ತ್ವಯ್ಯವಸ್ಥಿತಾ ॥ 3 ॥

ಅರ್ಥಕೃಚ್ಛ್ರೇಷು ದುರ್ಗೇಷು ವ್ಯಾಪತ್ಸು ಸ್ವಜನಸ್ಯ ಚ ।
ಶಾರೀರ ಮಾನಸೈರ್ದುಃಖೈರ್ನಸೀದಂತಿ ಭವದ್ವಿಧಾಃ ॥ 4 ॥

ಶ್ರೂಯತಾಂ ಚಾಭಿಧಾಸ್ಯಾಮಿ ಜನಕೇನ ಯಥಾ ಪುರಾ ।
ಆತ್ಮವ್ಯವಸ್ಥಾನಕರಾ ಗೀತಾಃ ಶ್ಲೋಕಾ ಮಹಾತ್ಮನಾ ॥ 5 ॥

ಮನೋದೇಹಸಮುತ್ಥಾಭ್ಯಾಂ ದುಃಖಾಭ್ಯಾಂ ಮರ್ದಿತಂ ಜಗತ್ ।
ತಯೋರ್ವ್ಯಾಸಸಮಾಸಾಭ್ಯಾಂ ಶಮೋಪಾಯಮಿಮಂ ಶ್ರುಣು ॥ 6 ॥

ವ್ಯಾಧೇರನಿಷ್ಟಸಂಸ್ಪರ್ಶಾಚ್ಛ್ರಮಾದಿಷ್ಟವಿವರ್ಜನಾತ್ ।
ದುಃಖಂ ಚತುರ್ಭಿಃ ಶಾರೀರಂ ಕಾರಣೈಃ ಸಂಪ್ರವರ್ತತೇ ॥ 7 ॥

ತದಾತತ್ಪ್ರತಿಕಾರಾಚ್ಚ ಸತತಂ ಚಾವಿಚಿಂತನಾತ್ ।
ಆಧಿವ್ಯಾಧಿಪ್ರಶಮನಂ ಕ್ರಿಯಾಯೋಗದ್ವಯೇನ ತು ॥ 8 ॥

ಮತಿಮಂತೋ ಹ್ಯತೋ ವೈದ್ಯಾಃ ಶಮಂ ಪ್ರಾಗೇವ ಕುರ್ವತೇ ।
ಮಾನಸಸ್ಯ ಪ್ರಿಯಾಖ್ಯಾನೈಃ ಸಂಭೋಗೋಪನಯೈರ್ನೃಣಾಂ ॥ 9 ॥

ಮಾನಸೇನಹಿ ದುಃಖೇನ ಶರೀರಮುಪತಪ್ಯತೇ ।
ಅಯಸ್ತಪ್ತೇನ ಪಿಂಡೇನ ಕುಂಭಸಂಸ್ಥಮಿವೋದಕಂ ॥ 10 ॥

ಮಾನಸಂ ಶಮಯೇತ್ತಸ್ಮಾಜ್ಜ್ಞಾನೇನಾಗ್ನಿಮಿವಾಂಬುನಾ ।
ಪ್ರಶಾಂತೇ ಮಾನಸೇ ಹ್ಯಸ್ಯ ಶಾರೀರಮುಪಶಾಮ್ಯತಿ ॥ 11 ॥

ಮನಸೋ ದುಃಖಮೂಲಂ ತು ಸ್ನೇಹ ಇತ್ಯುಪಲಭ್ಯತೇ ।
ಸ್ನೇಹಾತ್ತು ಸಜ್ಜತೇ ಜಂತುರ್ದುಃಖಯೋಗಮುಪೈತಿ ಚ ॥ 12 ॥

ಸ್ನೇಹಮೂಲಾನಿ ದುಃಖಾನಿ ಸ್ನೇಹಜಾನಿ ಭಯಾನಿ ಚ ।
ಶೋಕಹರ್ಷೌ ತಥಾಯಾಸಃ ಸರ್ವಸ್ನೇಹಾತ್ಪ್ರವರ್ತತೇ ॥ 13 ॥

ಸ್ನೇಹಾದ್ಭಾವೋಽನುರಾಗಶ್ಚ ಪ್ರಜಜ್ಞೇ ವಿಷಯೇ ತಥಾ ।
ಅಶ್ರೇಯಸ್ಕಾವುಭಾವೇತೌ ಪೂರ್ವಸ್ತತ್ರ ಗುರುಃ ಸ್ಮೃತಃ ॥ 14 ॥

ಕೋಟರಾಗ್ನಿರ್ಯಥಾಶೇಷಂ ಸಮೂಲಂ ಪಾದಪಂ ದಹೇತ್ ।
ಧರ್ಮಾರ್ಥೌ ತು ತಥಾಽಲ್ಪೋಪಿ ರಾಗದೋಷೋ ವಿನಾಶಯೇತ್ ॥ 15 ॥

ವಿಪ್ರಯೋಗೇನ ತು ತ್ಯಾಗೀ ದೋಷದರ್ಶೀ ಸಮಾಗಮೇ ।
ವಿರಾಗಂ ಭಜತೇ ಜಂತುರ್ನಿರ್ವೈರೋ ನಿರವಗ್ರಹಃ ॥ 16 ॥

ತಸ್ಮಾತ್ಸ್ನೇಹಂ ನ ಲಿಪ್ಸೇತ ಮಿತ್ರೇಭ್ಯೋ ಧನಸಂಚಯಾತ್ ।
ಸ್ವಶರೀರಸಮುತ್ಥಂ ಚ ಜ್ಞಾನೇನ ವಿನಿವರ್ತಯೇತ್ ॥ 17 ॥

ಜ್ಞಾನಾನ್ವಿತೇಷು ಯುಕ್ತೇಷು ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞೇಷು ಕೃತಾತ್ಮಸು ।
ನ ತೇಷು ಸಜ್ಜತೇ ಸ್ನೇಹಃ ಪದ್ಮಪತ್ರೇಷ್ವಿವೋದಕಂ ॥ 18 ॥

ರಾಗಾಭಿಭೂತಃ ಪುರುಷಃ ಕಾಮೇನ ಪರಿಕೃಷ್ಯತೇ ।
ಇಚ್ಛಾ ಸಂಜಾಯತೇ ತಸ್ಯ ತತಸ್ತೃಷ್ಣಾ ವಿವರ್ಧತೇ ॥ 19 ॥

ತೃಷ್ಣಾಹಿ ಸರ್ವಪಾಪಿಷ್ಠಾ ನಿತ್ಯೋದ್ವೇಗಕರೀ ಸ್ಮೃತಾ ।
ಅಧರ್ಮಬಹುಲಾ ಚೈವ ಘೋರಾ ಪಾಪಾನುಬಂಧಿನೀ ॥ 20 ॥

ಯಾ ದುಸ್ತ್ಯಜಾ ದುರ್ಮತಿಭಿರ್ಯಾ ನ ಜೀರ್ಯತಿ ಜೀರ್ಯತಃ ।
ಯೋಸೌ ಪ್ರಾಣಾಂತಿಕೋ ರೋಗಸ್ತಾಂ ತೃಷ್ಣಾಂ ತ್ಯಜತಃ ಸುಖಂ ॥ 21 ॥

ಅನಾದ್ಯಂತಾ ಹಿ ಸಾ ತೃಷ್ಣಾ ಅಂತರ್ದೇಹಗತಾ ನೃಣಾಂ ।
ವಿನಾಶಯತಿ ಭೂತಾನಿ ಅಯೋನಿಜ ಇವಾನಲಃ ॥ 22 ॥

ಯಥೈಧಃ ಸ್ವಸಮುತ್ಥೇನ ವಹ್ನಿನಾ ನಾಶಮೃಚ್ಛತಿ ।
ತಥಾಽಕೃತಾತ್ಮಾ ಲೋಭೇನ ಸಹಜೇನ ವಿನಶ್ಯತಿ ॥ 23 ॥

ರಾಜತಃ ಸಲಿಲಾದಗ್ನೇಶ್ಚೋರತಃ ಸ್ವಜನಾದಪಿ ।
ಭಯಮರ್ಥವತಾಂ ನಿತ್ಯಂ ಮೃತ್ಯೋಃ ಪ್ರಾಣಭೃತಾಮಿವ ॥ 24 ॥

ಯಥಾ ಹ್ಯಾಮಿಷಮಾಕಾಶೇ ಪಕ್ಷಿಭಿಃ ಶ್ವಾಪದೈರ್ಭುವಿ ।
ಭಕ್ಷ್ಯಂತೇ ಸಲಿಲೇ ಮತ್ಸ್ಯೈಸ್ತಥಾ ಸರ್ವತ್ರ ವಿತ್ತವಾನ್ ॥ 25 ॥

ಅರ್ಥ ಏವ ಹಿ ಕೇಷಾಂಚಿದನರ್ಥ ಭಜತೇ ನೃಣಾಂ ।
ಅರ್ಥ ಶ್ರೇಯಸಿ ಚಾಸಕ್ತೋ ನ ಶ್ರೇಯೋ ವಿಂದತೇ ನರಃ ॥ 26 ॥

ತಸ್ಮಾದರ್ಥಾಗಮಾಃ ಸರ್ವೇ ಮನೋಮೋಹವಿವರ್ಧನಾಃ ।
ಕಾರ್ಪಣ್ಯಂ ದರ್ಪಮಾನೌ ಚ ಭಯಮುದ್ವೇಗ ಏವ ಚ ॥ 27 ॥

ಅರ್ಥಜಾನಿಂ ವಿದುಃ ಪ್ರಾಜ್ಞಾ ದುಃಖನ್ಯೇತಾನಿ ದೇಹಿನಾಂ ।
ಅರ್ಥಸ್ಯೋತ್ಪಾದನೇ ಚೈವ ಪಾಲನೇ ಚ ತಥಾಕ್ಷಯೇ ॥ 28 ॥

ಸಹಂತಿ ಚ ಮಹದ್ದುಃಖಂ ಘ್ನಂತಿ ಚೈವಾರ್ಥಕಾರಣಾತ್ ।
ಅರ್ಥಾದ್ದುಃಖಂ ಪರಿತ್ಯಕ್ತಂ ಪಾಲಿತಾಶ್ಚೈವ ಶತ್ರವಃ ॥ 29 ॥

ದುಃಖೇನ ಚಾಧಿಗಮ್ಯಂತೇ ತಸ್ಮಾನ್ನಾಶಂ ನ ಚಿಂತಯೇತ್ ।
ಅಸಂತೋಷಪರಾ ಮೂಢಾಃ ಸಂತೋಷಂ ಯಾಂತಿ ಪಂಡಿತಾಃ ॥ 30 ॥

ಅಂತೋ ನಾಸ್ತಿ ಪಿಪಾಸಾಯಾಃ ಸಂತೋಷಃ ಪರಮಂ ಸುಖಂ ।
ತಸ್ಮಾತ್ಸಂತೋಷಮೇವೇಹ ಪರಂ ಪಶ್ಯಂತಿ ಪಂಡಿತಾಃ ॥ 31 ॥

ಅನಿತ್ಯಂ ಯೌವನಂ ರೂಪಂ ಜೀವಿತಂ ರತ್ನಸಂಚಯಃ ।
ಐಶ್ವರ್ಯಂ ಪ್ರಿಯಸಂವಾಸೋ ಗೃದ್ಧ್ಯೇತ್ತತ್ರ ನ ಪಂಡಿತಃ ॥ 32 ॥

ತ್ಯಜೇತ ಸಂಚಯಾಂಸ್ತಸ್ಮಾತ್ತಜ್ಜಾನ್ಕ್ಲೇಶಾನ್ ಸಹೇತ ಚ ।
ನ ಹಿ ಸಂಚಯವಾನ್ಕಶ್ಚಿದ್ದೃಶ್ಯತೇ ನಿರುಪದ್ರವಃ ।
ಅತಶ್ಚ ಧಾರ್ಮಿಕೈಃ ಪುಂಭಿರನೀಹಾರ್ಥಃ ಪ್ರಶಸ್ಯತೇ ॥ 33 ॥

ಧರ್ಮಾರ್ಥ ಯಸ್ಯ ವಿತ್ತೇಹಾ ವರಂ ತಸ್ಯ ನಿರೀಹತಾ ।
ಪ್ರಕ್ಷಾಲನಾದ್ಧಿ ಪಂಕಸ್ಯ ಶ್ರೇಯೋ ನ ಸ್ಪರ್ಶನಂ ನೃಣಾಂ ॥ 34 ॥

ಯುಧಿಷ್ಠಿರೈವಂ ಸರ್ವೇಷು ನ ಸ್ಪೃಹಾಂ ಕರ್ತುಮರ್ಹಸಿ ।
ಧರ್ಮೇಣ ಯದಿತೇ ಕಾರ್ಯ ವಿಮುಕ್ತೇಚ್ಛೋ ಭವಾರ್ಥತಃ ॥ 35 ॥

॥ ಇತಿ ಶೌನಕಗೀತಾ ಸಮಾಪ್ತಾ ॥

Also Read:

shaunaka Gita Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Shaunaka Gita Lyrics in Kannada

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top