Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Shaunaka Gita Lyrics in Malayalam

From Mahabharata Vanaparva Adhyaya 2, shloka 15-48.

Shaunaka Geetaa in Malayalam:

॥ ശൗനകഗീതാ ॥
॥ അഥ ശൗനകഗീതാ ॥

ശോകസ്ഥാനസഹസ്രാണി ഭയസ്ഥാനശതാനി ച ।
ദിവസേ ദിവസേ മൂഢമാവിശന്തി ന പണ്ഡിതം ॥ 1 ॥

ന ഹി ജ്ഞാനവിരുദ്ധേഷു ബഹുദോഷേഷു കർമസു ।
ശ്രേയോഘാതിഷു സജ്ജന്തേ ബുദ്ധിമന്തോ ഭവദ്വിധാഃ ॥ 2 ॥

അഷ്ടാംഗാം ബുദ്ധിമാഹുര്യാ സർവാശ്രേയോവിഘാതിനീം ।
ശ്രുതിസ്മൃതിസമായുക്താം രാജൻസാ ത്വയ്യവസ്ഥിതാ ॥ 3 ॥

അർഥകൃച്ഛ്രേഷു ദുർഗേഷു വ്യാപത്സു സ്വജനസ്യ ച ।
ശാരീര മാനസൈർദുഃഖൈർനസീദന്തി ഭവദ്വിധാഃ ॥ 4 ॥

ശ്രൂയതാം ചാഭിധാസ്യാമി ജനകേന യഥാ പുരാ ।
ആത്മവ്യവസ്ഥാനകരാ ഗീതാഃ ശ്ലോകാ മഹാത്മനാ ॥ 5 ॥

മനോദേഹസമുത്ഥാഭ്യാം ദുഃഖാഭ്യാം മർദിതം ജഗത് ।
തയോർവ്യാസസമാസാഭ്യാം ശമോപായമിമം ശ്രുണു ॥ 6 ॥

വ്യാധേരനിഷ്ടസംസ്പർശാച്ഛ്രമാദിഷ്ടവിവർജനാത് ।
ദുഃഖം ചതുർഭിഃ ശാരീരം കാരണൈഃ സമ്പ്രവർതതേ ॥ 7 ॥

തദാതത്പ്രതികാരാച്ച സതതം ചാവിചിന്തനാത് ।
ആധിവ്യാധിപ്രശമനം ക്രിയായോഗദ്വയേന തു ॥ 8 ॥

മതിമന്തോ ഹ്യതോ വൈദ്യാഃ ശമം പ്രാഗേവ കുർവതേ ।
മാനസസ്യ പ്രിയാഖ്യാനൈഃ സംഭോഗോപനയൈർനൃണാം ॥ 9 ॥

മാനസേനഹി ദുഃഖേന ശരീരമുപതപ്യതേ ।
അയസ്തപ്തേന പിണ്ഡേന കുംഭസംസ്ഥമിവോദകം ॥ 10 ॥

മാനസം ശമയേത്തസ്മാജ്ജ്ഞാനേനാഗ്നിമിവാംബുനാ ।
പ്രശാന്തേ മാനസേ ഹ്യസ്യ ശാരീരമുപശാമ്യതി ॥ 11 ॥

മനസോ ദുഃഖമൂലം തു സ്നേഹ ഇത്യുപലഭ്യതേ ।
സ്നേഹാത്തു സജ്ജതേ ജന്തുർദുഃഖയോഗമുപൈതി ച ॥ 12 ॥

സ്നേഹമൂലാനി ദുഃഖാനി സ്നേഹജാനി ഭയാനി ച ।
ശോകഹർഷൗ തഥായാസഃ സർവസ്നേഹാത്പ്രവർതതേ ॥ 13 ॥

സ്നേഹാദ്ഭാവോഽനുരാഗശ്ച പ്രജജ്ഞേ വിഷയേ തഥാ ।
അശ്രേയസ്കാവുഭാവേതൗ പൂർവസ്തത്ര ഗുരുഃ സ്മൃതഃ ॥ 14 ॥

കോടരാഗ്നിര്യഥാശേഷം സമൂലം പാദപം ദഹേത് ।
ധർമാർഥൗ തു തഥാഽൽപോപി രാഗദോഷോ വിനാശയേത് ॥ 15 ॥

വിപ്രയോഗേന തു ത്യാഗീ ദോഷദർശീ സമാഗമേ ।
വിരാഗം ഭജതേ ജന്തുർനിർവൈരോ നിരവഗ്രഹഃ ॥ 16 ॥

തസ്മാത്സ്നേഹം ന ലിപ്സേത മിത്രേഭ്യോ ധനസഞ്ചയാത് ।
സ്വശരീരസമുത്ഥം ച ജ്ഞാനേന വിനിവർതയേത് ॥ 17 ॥

ജ്ഞാനാന്വിതേഷു യുക്തേഷു ശാസ്ത്രജ്ഞേഷു കൃതാത്മസു ।
ന തേഷു സജ്ജതേ സ്നേഹഃ പദ്മപത്രേഷ്വിവോദകം ॥ 18 ॥

രാഗാഭിഭൂതഃ പുരുഷഃ കാമേന പരികൃഷ്യതേ ।
ഇച്ഛാ സഞ്ജായതേ തസ്യ തതസ്തൃഷ്ണാ വിവർധതേ ॥ 19 ॥

തൃഷ്ണാഹി സർവപാപിഷ്ഠാ നിത്യോദ്വേഗകരീ സ്മൃതാ ।
അധർമബഹുലാ ചൈവ ഘോരാ പാപാനുബന്ധിനീ ॥ 20 ॥

യാ ദുസ്ത്യജാ ദുർമതിഭിര്യാ ന ജീര്യതി ജീര്യതഃ ।
യോസൗ പ്രാണാന്തികോ രോഗസ്താം തൃഷ്ണാം ത്യജതഃ സുഖം ॥ 21 ॥

അനാദ്യന്താ ഹി സാ തൃഷ്ണാ അന്തർദേഹഗതാ നൃണാം ।
വിനാശയതി ഭൂതാനി അയോനിജ ഇവാനലഃ ॥ 22 ॥

യഥൈധഃ സ്വസമുത്ഥേന വഹ്നിനാ നാശമൃച്ഛതി ।
തഥാഽകൃതാത്മാ ലോഭേന സഹജേന വിനശ്യതി ॥ 23 ॥

രാജതഃ സലിലാദഗ്നേശ്ചോരതഃ സ്വജനാദപി ।
ഭയമർഥവതാം നിത്യം മൃത്യോഃ പ്രാണഭൃതാമിവ ॥ 24 ॥

യഥാ ഹ്യാമിഷമാകാശേ പക്ഷിഭിഃ ശ്വാപദൈർഭുവി ।
ഭക്ഷ്യന്തേ സലിലേ മത്സ്യൈസ്തഥാ സർവത്ര വിത്തവാൻ ॥ 25 ॥

അർഥ ഏവ ഹി കേഷാഞ്ചിദനർഥ ഭജതേ നൃണാം ।
അർഥ ശ്രേയസി ചാസക്തോ ന ശ്രേയോ വിന്ദതേ നരഃ ॥ 26 ॥

തസ്മാദർഥാഗമാഃ സർവേ മനോമോഹവിവർധനാഃ ।
കാർപണ്യം ദർപമാനൗ ച ഭയമുദ്വേഗ ഏവ ച ॥ 27 ॥

അർഥജാനിം വിദുഃ പ്രാജ്ഞാ ദുഃഖന്യേതാനി ദേഹിനാം ।
അർഥസ്യോത്പാദനേ ചൈവ പാലനേ ച തഥാക്ഷയേ ॥ 28 ॥

സഹന്തി ച മഹദ്ദുഃഖം ഘ്നന്തി ചൈവാർഥകാരണാത് ।
അർഥാദ്ദുഃഖം പരിത്യക്തം പാലിതാശ്ചൈവ ശത്രവഃ ॥ 29 ॥

ദുഃഖേന ചാധിഗമ്യന്തേ തസ്മാന്നാശം ന ചിന്തയേത് ।
അസന്തോഷപരാ മൂഢാഃ സന്തോഷം യാന്തി പണ്ഡിതാഃ ॥ 30 ॥

അന്തോ നാസ്തി പിപാസായാഃ സന്തോഷഃ പരമം സുഖം ।
തസ്മാത്സന്തോഷമേവേഹ പരം പശ്യന്തി പണ്ഡിതാഃ ॥ 31 ॥

അനിത്യം യൗവനം രൂപം ജീവിതം രത്നസഞ്ചയഃ ।
ഐശ്വര്യം പ്രിയസംവാസോ ഗൃദ്ധ്യേത്തത്ര ന പണ്ഡിതഃ ॥ 32 ॥

ത്യജേത സഞ്ചയാംസ്തസ്മാത്തജ്ജാൻക്ലേശാൻ സഹേത ച ।
ന ഹി സഞ്ചയവാൻകശ്ചിദ്ദൃശ്യതേ നിരുപദ്രവഃ ।
അതശ്ച ധാർമികൈഃ പുംഭിരനീഹാർഥഃ പ്രശസ്യതേ ॥ 33 ॥

ധർമാർഥ യസ്യ വിത്തേഹാ വരം തസ്യ നിരീഹതാ ।
പ്രക്ഷാലനാദ്ധി പങ്കസ്യ ശ്രേയോ ന സ്പർശനം നൃണാം ॥ 34 ॥

യുധിഷ്ഠിരൈവം സർവേഷു ന സ്പൃഹാം കർതുമർഹസി ।
ധർമേണ യദിതേ കാര്യ വിമുക്തേച്ഛോ ഭവാർഥതഃ ॥ 35 ॥

॥ ഇതി ശൗനകഗീതാ സമാപ്താ ॥

Also Read:

shaunaka Gita Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Shaunaka Gita Lyrics in Malayalam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top