Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Shri Gopal Shatanama Stotram Lyrics in Kannada

Shri Gopalashatanama Stotram Lyrics in Kannada:

॥ ಶ್ರೀಗೋಪಾಲಶತನಾಮಸ್ತೋತ್ರಮ್ ॥

ಶ್ರೀಗಣೇಶಾಯ ನಮಃ ॥

ಪಾರ್ವತ್ಯುವಾಚ
ದೇವದೇವ ಮಹಾದೇವ ಸರ್ವವಾಂಛಾಪ್ರಪೂರಕ ।
ಪುರಾ ಪ್ರಿಯಂ ದೇವದೇವ ಕೃಷ್ಣಸ್ಯ ಪರಮಾದ್ಭುತಮ್ ॥ 1 ॥

ನಾಮ್ನಾಂ ಶತಂ ಸಮಾಸೇನ ಕಥಾಯಾಮೀತಿ ಸೂಚಿತಮ್ ।
ಶ್ರೀಭಗವಾನುವಾಚ ।
ಶೃಣು ಪ್ರಾಣಪ್ರಿಯೇ ದೇವಿ ಗೋಪನಾದತಿಗೋಪಿತಮ್ ॥ 2 ॥

ಮಮ ಪ್ರಾಣಸ್ವರೂಪಂ ಚ ತವ ಸ್ನೇಹಾತ್ಪ್ರಕಾಶ್ಯತೇ ।
ಯಸ್ಯೈಕವಾರಂ ಪಠನಾತ್ಸರ್ವಯಜ್ಞಫಲಂ ಲಭೇತ್ ॥ 3 ॥

ಮೋಹನಸ್ತಮ್ಭನಾಕರ್ಷಪಠನಾಜ್ಜಾಯತೇ ನೃಣಾಮ್ ।
ಸ ಮುಕ್ತಃ ಸರ್ವಪಾಪೇಭ್ಯೋ ಯಸ್ಯ ಸ್ಮರಣಮಾತ್ರತಃ ॥ 4 ॥

ಸ್ವಯಮಾಯಾನ್ತಿ ತಸ್ಯೈವ ನಿಶ್ಚಲಾಃ ಸರ್ವಸಮ್ಪದಃ ।
ರಾಜಾನೋ ದಾಸತಾಂ ಯಾನ್ತಿ ವಹ್ನಯೋ ಯಾನ್ತಿ ಶೀತತಾಮ್ ॥ 5 ॥

ಜಲಸ್ತಮ್ಭಂ ರಿಪುಸ್ತಮ್ಭಂ ಶತ್ರೂಣಾಂ ವಂಚನಂ ತಥಾ ।
ಓಂಅಸ್ಯ ಶ್ರೀಗೋಪಾಲಶತನಾಮಸ್ತೋತ್ರಸ್ಯ ನಾರದಋಷಿಃ ಅನುಷ್ಟುಪ್ ಛನ್ದಃ
ಶ್ರೀಗೋಪಾಲಃ ಪರಮಾತ್ಮಾ ದೇವತಾ । ಶ್ರೀಗೋಪಾಲಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥೇ ಶತನಾಮಪಾಠೇ ವಿನಿಯೋಗಃ।
ಓಂಗೋಪಾಲೋ ಗೋಪತಿರ್ಗೋಪ್ತಾ ಗೋವಿನ್ದೋ ಗೋಕುಲಪ್ರಿಯಃ ।
ಗಮ್ಭೀರೋ ಗಗನೋ ಗೋಪೀಪ್ರಾಣಭೃತ್ ಪ್ರಾಣಧಾರಕಃ ॥ 6 ॥

ಪತಿತಾನನ್ದನೋ ನನ್ದೀ ನನ್ದೀಶಃ ಕಂಸಸೂದನಃ ।
ನಾರಾಯಣೋ ನರತ್ರಾತಾ ನರಕಾರ್ಣವತಾರಕಃ ॥ 7 ॥

ನವನೀತಪ್ರಿಯೋ ನೇತಾ ನವೀನಘನಸುನ್ದರಃ ।
ನವಬಾಲಕವಾತ್ಸಲ್ಯೋ ಲಲಿತಾನನ್ದತತ್ಪರಃ ॥ 8 ॥

ಪುರುಷಾರ್ಥಪ್ರದಃ ಪ್ರೇಮಪ್ರವೀಣಃ ಪರಮಾಕೃತಿಃ ।
ಕರುಣಃ ಕರುಣಾನಾಥಃ ಕೈವಲ್ಯಸುಖದಾಯಕಃ ॥ 9 ॥

ಕದಮ್ಬಕುಸುಮಾವೇಶೀ ಕದಮ್ಬವನಮನ್ದಿರಃ ।
ಕಾದಮ್ಬೀವಿಮದಾಮೋದಘೂರ್ಣಲೋಚನಪಂಕಜಃ ॥ 10 ॥

ಕಾಮೀ ಕಾನ್ತಕಲಾನನ್ದೀ ಕಾನ್ತಃ ಕಾಮನಿಧಿಃ ಕವಿಃ ।
ಕೌಮೋದಕೀ ಗದಾಪಾಣಿಃ ಕವೀನ್ದ್ರೋ ಗತಿಮಾನ್ ಹರಃ ॥ 11 ॥

ಕಮಲೇಶಃ ಕಲಾನಾಥಃ ಕೈವಲ್ಯಃ ಸುಖಸಾಗರಃ ।
ಕೇಶವಃ ಕೇಶಿಹಾ ಕೇಶಃ ಕಲಿಕಲ್ಮಷನಾಶನಃ ॥ 12 ॥

ಕೃಪಾಲುಃ ಕರುಣಾಸೇವೀ ಕೃಪೋನ್ಮೀಲಿತಲೋಚನಃ ।
ಸ್ವಚ್ಛನ್ದಃ ಸುನ್ದರಃ ಸುನ್ದಃ ಸುರವೃನ್ದನಿಷೇವಿತಃ ॥ 13 ॥

ಸರ್ವಜ್ಞಃ ಸರ್ವದೋ ದಾತಾ ಸರ್ವಪಾಪವಿನಾಶನಃ ।
ಸರ್ವಾಹ್ಲಾದಕರಃ ಸರ್ವಃ ಸರ್ವವೇದವಿದಾಂ ಪ್ರಭುಃ ॥ 14 ॥

ವೇದಾನ್ತವೇದ್ಯೋ ವೇದಾತ್ಮಾ ವೇದಪ್ರಾಣಕರೋ ವಿಭುಃ ।
ವಿಶ್ವಾತ್ಮಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ವಿಶ್ವಪ್ರಾಣದೋ ವಿಶ್ವವನ್ದಿತಃ ॥ 15 ॥

ವಿಶ್ವೇಶಃ ಶಮನಸ್ತ್ರಾತಾ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಸುಖಪ್ರದಃ ।
ವಿಶ್ವದೋ ವಿಶ್ವಹಾರೀ ಚ ಪೂರಕಃ ಕರುಣಾನಿಧಿಃ ॥ 16 ॥

ಧನೇಶೋ ಧನದೋ ಧನ್ವೀ ಧೀರೋ ಧೀರಜನಪ್ರಿಯಃ ।
ಧರಾಸುಖಪ್ರದೋ ಧಾತಾ ದುರ್ಧರಾನ್ತಕರೋ ಧರಃ ॥ 17 ॥

ರಮಾನಾಥೋ ರಮಾನನ್ದೋ ರಸಜ್ಞೋ ಹೃದಯಾಸ್ಪದಃ ।
ರಸಿಕೋ ರಾಸದೋ ರಾಸೀ ರಾಸಾನನ್ದಕರೋ ರಸಃ ॥ 18 ॥

ರಾಧಿಕಾಽಽರಾಧಿತೋ ರಾಧಾಪ್ರಾಣೇಶಃ ಪ್ರೇಮಸಾಗರಃ ।
ನಾಮ್ನಾಂ ಶತಂ ಸಮಾಸೇನ ತವ ಸ್ನೇಹಾತ್ಪ್ರಕಾಶಿತಮ್ ॥ 19 ॥

ಅಪ್ರಕಾಶ್ಯಮಯಂ ಮನ್ತ್ರೋ ಗೋಪನೀಯಃ ಪ್ರಯತ್ನತಃ ।
ಯಸ್ಯ ತಸ್ಯೈಕಪಠನಾತ್ಸರ್ವವಿದ್ಯಾನಿಧಿರ್ಭವೇತ್ ॥ 20 ॥

ಪೂಜಯಿತ್ವಾ ದಯಾನಾಥಂ ತತಃ ಸ್ತೋತ್ರಮುದೀರಯೇತ್ ।
ಪಠನಾದ್ದೇವದೇವೇಶಿ ಭೋಗಮುಕ್ತಫಲಂ ಲಭೇತ್ ॥ 21 ॥

ಸರ್ವಪಾಪವಿನಿರ್ಮುಕ್ತಃ ಸರ್ವದೇವಾಧಿಪೋ ಭವೇತ್ ।
ಜಪಲಕ್ಷೇಣ ಸಿದ್ಧಂ ಸ್ಯಾತ್ಸತ್ಯಂ ಸತ್ಯಂ ನ ಸಂಶಯಃ ।
ಕಿಮುಕ್ತೇನೈವ ಬಹುನಾ ವಿಷ್ಣುತುಲ್ಯೋ ಭವೇನ್ನರಃ ॥ 22 ॥

ಇತಿ ಶ್ರೀಹರಗೌರೀಸಂವಾದೇ ಶ್ರೀಗೋಪಾಲಶತನಾಮಸ್ತೋತ್ರಂ ಸಮ್ಪೂರ್ಣಮ್ ।

Also Read:

Shri Gopal Shatanama Stotram Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Shri Gopal Shatanama Stotram Lyrics in Kannada

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top