Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Shri Indrakshi Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Kannada | 108 Names of Sri Indrakshi

Sri Indrakshi Ashtottara Shatanamavali Kannada Lyrics:

॥ ಶ್ರೀ ಇನ್ದ್ರಾಕ್ಷೀ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಲಿಃ ॥
ಓಂ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶಾಯ ನಮಃ ।
ಅಥ ಶ್ರೀ ಇನ್ದ್ರಾಕ್ಷೀ ನಾಮಾವಲೀ ।
ಶ್ರೀ ಇನ್ದ್ರ ಉವಾಚ ।
ಓಂ ಇನ್ದ್ರಾಕ್ಷೀ ನಾಮ್ನ್ಯೈ ದೇವ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ದೈವತೈಃ ಸಮುದಾಹೃತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗೌರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಾಕಮ್ಭರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ದೇವ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ದುರ್ಗಾನಾಮ್ನೀತಿ ವಿಶ್ರುತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಾತ್ಯಾಯನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾದೇವ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚಂಡಘಂಟಾಯೈ ನಮಃ । ಚನ್ದ್ರಘಂಟಾಯೈ
ಓಂ ಮಹಾತಪಸೇ ನಮಃ । 10 ।

ಓಂ ಗಾಯತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಾವಿತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮವಾದಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಾರಾಯಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭದ್ರಕಾಲ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ರುದ್ರಾಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕೃಷ್ಣಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪಿಂಗಲಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಗ್ನಿಜ್ವಾಲಾಯೈ ನಮಃ । 20 ।

ಓಂ ರೌದ್ರಮುಖ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಾಲರಾತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಪಸ್ವಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮೇಘಶ್ಯಾಮಾಯೈ ನಮಃ । ಮೇಘಸ್ವನಾಯೈ
ಓಂ ಸಹಸ್ರಾಕ್ಷ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಷ್ಣುಮಾಯಾಯೈ ನಮಃ । ವಿಕಟಾಂಗ್ಯೈ
ಓಂ ಜಲೋದರ್ಯೈ ನಮಃ । ಜಡೋದರ್ಯೈ
ಓಂ ಮಹೋದರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮುಕ್ತಕೇಶ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಘೋರರೂಪಾಯೈ ನಮಃ । 30 ।

ಓಂ ಮಹಾಬಲಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಆನನ್ದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭದ್ರಜಾನನ್ದಾಯೈ ನಮಃ । ಭದ್ರದಾಯೈ ಅನನ್ತಾಯೈ
ಓಂ ರೋಗಹರ್ತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಿವಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಿವದೂತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕರಾಲ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಪರಮೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ । ಶಕ್ತ್ಯೈ ಪರಮೇಶ್ವರ್ಯೈ
As per RK Math Mantrapushpam book, following names are added
ಆರ್ಯಾಯೈ – ದಾಕ್ಷಾಯಣ್ಯೈ – ಗಿರಿಜಾಯೈ – ಮೇನಕಾತ್ಮಜಾಯೈ
ಸಪ್ತಮಾತೃಕಾಯೈ – ಸರ್ವರೋಗಪ್ರಶಮಿನ್ಯೈ – ನಾರಾಯಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಇನ್ದ್ರಾಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಇನ್ದ್ರರೂಪಾಯೈ ನಮಃ । 40 ।

ಓಂ ಇನ್ದ್ರಶಕ್ತಿಪರಾಯಣಾಯೈ ನಮಃ । ಇನ್ದ್ರಶಕ್ತ್ಯೈ ಪರಾಯಣಾಯೈ
ಓಂ ಮಹಿಷಾಸುರಸಂಹರ್ತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ । ಸಂಹಾರಿಣ್ಯೈ
ಓಂ ಚಾಮುಂಡಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗರ್ಭದೇವತಾಯೈ ನಮಃ । ಸಪ್ತಮಾತೃಕಾಯೈ
ಓಂ ವಾರಾಹ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಾರಸಿಂಹ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೀಮಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೈರವನಾದಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರುತ್ಯೈಃ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸ್ಮೃತ್ಯೈಃ ನಮಃ । 50 ।

ಓಂ ಧೃತ್ಯೈಃ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮೇಧಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿದ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಲಕ್ಷಮ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರಸ್ವತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅನನ್ತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಜಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪೂರ್ಣಾಯೈ ನಮಃ । ಅಪರ್ಣಾಯೈ
ಓಂ ಮನಸ್ತೋಷಾಯೈ ನಮಃ । ಮಾನಸ್ತೋಕಾಯೈ
ಓಂ ಅಪರಾಜಿತಾಯೈ ನಮಃ । 60 ।

ಓಂ ಭವಾನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪಾರ್ವತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ದುರ್ಗಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹೈಮವತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಮ್ಬಿಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಿವಾಯೈ ನಮಃ । ಜಯಾಯೈ
ಓಂ ಶಿವಾಭವಾನ್ಯೈ ನಮಃ । ಶಿವಾಯೈ ಭವಾನ್ಯೈ
ಓಂ ರುದ್ರಾಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಂಕರಾರ್ಧಶರೀರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸದಾ ಸಮ್ಮೋಹಿನ್ಯೈ ದೇವ್ಯೈ ನಮಃ । 70 ।

ಓಂ ಸುನ್ದರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭುವನೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತ್ರಿನೇತ್ರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತ್ರಿಪುರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಆರಾಧ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವಾತ್ಮನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಮಲಾತ್ಮಿಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚಂಡಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಗವತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭದ್ರಾಯೈ ನಮಃ । 80 ।

ಓಂ ಸಿದ್ಧ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬುದ್ಧ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಮನ್ವಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಏಕಾಕ್ಷರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪರಾಬ್ರಹ್ಮಾಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸ್ಥೂಲಸೂಕ್ಷ್ಮಪ್ರವರ್ತಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿತ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಕಲಕಲ್ಯಾಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೋಗಮೋಕ್ಷಪ್ರದಾಯಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐರಾವತಗಜಾರೂಢಾಯೈ ನಮಃ । 90 ।

ಓಂ ವಜ್ರಹಸ್ತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವರಪ್ರದಾಯೈ ನಮಃ । ಧನುರ್ಧರಾಯೈ
ಓಂ ಭ್ರಾಮರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಾಂಚಿಕಾಮಾಕ್ಷ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕ್ವಣನ್ಮಾಣಿಕ್ಯನೂಪುರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತ್ರಿಪಾದ್ಭಸ್ಮಪ್ರಹರಣಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತ್ರಿಶಿರಾರಕ್ತಲೋಚನಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಿವಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಿವರೂಪಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಿವಭಕ್ತಪರಾಯಣಾಯೈ ನಮಃ । 100 ।

ಓಂ ಪರಾಯಣಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮೃತ್ಯುಂಜಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾಮಾಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವರೋಗನಿವಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐನ್ದ್ರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ದೇವ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಾನ್ತಿಮಾಶುಕರ್ತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ । 108 ಸದಾ ಶಾನ್ತಿಮಾಶುಕರ್ತ್ರ್ಯೈ
॥ ತೇಜೋಽಸಿ ॥

॥ ಇತಿ ಶ್ರೀಇನ್ದ್ರಾಕ್ಷ್ಯಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಲಿಃ ॥

Also Read:

Shri Indrakshi Ashtottara Shatanamavali | 108 Names of Sri Indrakshi in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Shri Indrakshi Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Kannada | 108 Names of Sri Indrakshi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top