Best Spiritual Website

Spiritual, Stotrams, Mantras PDFs

Shri Krrishna Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in English

Sri Krrishna Ashtottarashatanama Stotram Lyrics in English:

॥ srikrsnastottarasatanamastotram ॥
agastya uvaca
stotram tatte pravaksyami yasyartham tvamihagatah ।
varahadyavataranam caritam papanasanam ॥ 2.36.11 ॥

sukhadam moksadam caiva jnanavijnanakaranam ।
srutva sarvam dhara vatsa prahrsta tam dharadharam ॥ 2.36.12 ॥

uvaca pranata bhuyo jnatum krsnavicestitam ।
dharanyuvaca
alankrtam janma pumsamapi nandavrajaukasam ॥ 2.36.13 ॥

tasya devasya krsnasya lilavigrahadharinah ।
jayopadhiniyuktani santi namanyanekasah ॥ 2.36.14 ॥

tesu namani mukhyani srotukama ciradaham ।
tattani bruhi namani vasudevasya vasuke ॥ 2.36.15 ॥

natah parataram punyam trisu lokesu vidyate ।
sesa uvaca
vasundhare vararohe jananamasti muktidam ॥ 2.36.16 ॥

sarvamangalamurddhanyamanimadyastasiddhidam ।
mahapatakakotighnam sarvatirthaphalapradam ॥ 2.36.17 ॥

samastajapayajnanam phaladam papanasanam ।
srnu devi pravaksyami namnamastottaram satam ॥ 2.36.18 ॥

sahasranamnam punyanam triravrttya tu yatphalam ।
ekavrttya tu krsnasya namaikam tatprayacchati ॥ 2.36.19 ॥

tasmatpunyataram caitatstotram patakanasanam ।
namnamastottarasatasyahameva rsih priye ॥ 2.36.20 ॥

chando’nustubdevata tu yogah krsnapriyavahah ।

srikrsnah kamalanatho vasudevah sanatanah ॥ 2.36.21 ॥

vasudevatmajah punyo lilamanusavigrahah ।
srivatsakaustabhadharo yasodavatsalo harih ॥ 2.36.22 ॥

caturbhujattacakrasigadasankhadyudayudhah ।
devakinandanah sriso nandagopapriyatmajah ॥ 2.36.23 ॥

yamunavegasamhari balabhadrapriyanujah ।
putanajivitaharah sakatasurabhanjanah ॥ 2.36.24 ॥

nandaprajajananandi saccidanandavigrahah ।
navanitaviliptango navanitanato’naghah ॥ 2.36.25 ॥

navanitalavahari mucukundaprasadakrt ।
sodasastrisahasresastribhangi madhurakrtih ॥ 2.36.26 ॥

sukavagamrtabdhindurgovindo govidampatih ।
vatsapalanasancari dhenukasuramarddanah ॥ 2.36.27 ॥

trnikrtatrnavartto yamalarjunabhanjanah ।
uttalatalabhetta ca tamalasyamala krtih ॥ 2.36.28 ॥

gopagopisvaro yogi suryakotisamaprabhah ।
ilapatih paranjyotiryadavendro yadudvahah ॥ 2.36.29 ॥

vanamali pitavasah parijatapaharakah ।
govarddhanacaloddhartta gopalah sarvapalakah ॥ 2.36.30 ॥

ajo niranjanah kamajanakah kanjalocanah ।
madhuha mathuranatho dvarakanathako bali ॥ 2.36.31 ॥

vrndavanantasancari tulasidamabhusanah ।
syamantakamanerhartta naranarayanatmakah ॥ 2.36.32 ॥

kubjakrstambaradharo mayi paramapurusah ।
mustikasuracanuramallayuddhavisaradah ॥ 2.36.33 ॥

samsaravairi kamsarirmurarirnarakantakah ।
anadirbrahmacari ca krsnavyasanakarsakah ॥ 2.36.34 ॥

sisupalasiraschetta duryodhanakulantakrt ।
vidurakruravarado visvarupapradarsakah ॥ 2.36.35 ॥

satyavaksatyasamkalpah satyabhamarato jayi ।
subhadrapurvajo visnurbhismamuktipradayakah ॥ 2.36.36 ॥

jagadgururjagannatho venuvadyavisaradah ।
vrsabhasuravidhvamsi bakarirbanabahukrt ॥ 2.36.37 ॥

yudhistirapratisthata barhibarhavatamsakah ।
parthasarathiravyakto gitamrtamahodadhih ॥ 2.36.38 ॥

kaliyaphanimanikyaranjitah sripadambujah ।
damodaro yajnabhokta danavedravinasanah ॥ 2.36.39 ॥

narayanah param brahma pannagasanavahanah ।
jalakridasamasaktagopivastrapaharakah ॥ 2.36.40 ॥

punyaslokastirthapado vedavedyo dayanidhih ।
sarvatirthanmakah sarvagraharupi paratparah ॥ 2.36.41 ॥

ityevam krsnadevasya namnamastottaram satam ।
krsnona krsnabhaktena srutva gitamrtam pura ॥ 2.36.42 ॥

stotram krsnapriyakaram krtam tasmanmaya srutam ।
krsnapremamrtam nama paramanandadayakam ॥ 2.36.43 ॥

atyupadravaduhkhaghnam paramayusyavardhanam ।
danam vratam tapastirtham yatkrtam tviha janmani ॥ 2.36.44 ॥

pathatam srnvatam caiva kotikotigunam bhavet ।
putrapradamaputranamagatinam gatipradam ॥ 2.36.45 ॥

dhanavaham daridranam jayecchunam jayavaham ।
sisunam gokulanam ca pustidam punyavarddhanam ॥ 2.36.46 ॥

balarogagrahadinam samanam santikarakam ।
ante krsnasmaranadam bhavatapatrayapaham ॥ 2.36.47 ॥

asiddhasadhakam bhadre japadikaramatmanam ।
krsnaya yadavendraya jnanamudraya yogine ॥ 2.36.48 ॥

nathaya rukminisaya namo vedantavedine ।
imam mantram mahadevi japanneva diva nisam ॥ 2.36.49 ॥

sarvagrahanugrahabhaksarvapriyatamo bhavet ।
putrapautraih parivrtah sarvasiddhisamrddhiman ॥ 2.36.50 ॥

nisevya bhoganante’pi krsnasayujyamapnuyat ।
verses 21 through 50 also appear in NaradapancharAtra

agastya uvaca
etavadukto bhagavanananto murttistu samkarsanasamjnita vibho ॥ 2.36.51 ॥

dharadharo’lam jagatam dharayai nirdisya bhuyo virarama manadah ।
tatastu sarve sanakadayo ye samasthitastatparitah kathadrtah ।
anandapurnambunidhau nimagnah sabhajayamasurahisvaram tam ॥ 2.36.52 ॥

rsaya ucuh
namo namaste’khilavisvabhavana prapannabhaktarttiharavyayatman ।
dharadharayapi krparnavaya sesaya visvaprabhave namaste ॥ 2.36.53 ॥

krsnamrtam nah paripayitam vibho vidhutapapa bhavata krta vayam ।
bhavadrsa dinadayalavo vibho samuddharantyeva nijanhi samnatan ॥ 2.36.54 ॥

evam namaskrtya phanisapadayormano vidhayakhilakamapurayoh ।
pradaksinikrtya dharadharadharam sarve vayam svavasathanupagatah ॥ 2.36.55 ॥

iti te’bhihitam rama stotram premamrtabhidham ।
krsnasya radhakantasya siddhidam ॥ 2.36.56 ॥ incomplete metrically
idam rama mahabhaga stotram paramadurlabham ।
srutam saksadbhagavatah sesatkathayatah kathah ॥ 2.36.57 ॥

yavanti mantrajalani stotrani kavacani ca ॥ 2.36.58 ॥

trailokye tani sarvani siddhyantyevasya silanat ।
vasistha uvaca
evamuktva maharaja krsnapremamrtam stavam ।
yavadvyaramsitsa munistavatsvaryanamagatam ॥ 2.36.59 ॥

caturbhiradbhutaih siddhaih kamarupairmanojavaih ।
anuyatamathotplutya stripumsau harinau tada ।
agastyacaranau natva samaruruhaturmuda ॥ 2.36.60 ॥

divyadehadharau bhutva sankhacakradicihnitau ।
gatau ca vaisnavam lokam sarvadevanamaskrtam ।
pasyatam sarvabhutanam bhargavagastyayostatha ॥ 2.36.61 ॥

iti sribrahmande mahapurane vayuprokte madhyabhage trtiya upoddhatapade
bhargavacarite sattrimsattamo’dhyayah ॥ 36 ॥

Also Read:

Shri Krrishna Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Shri Krrishna Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in English

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top