Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Shri Krrishna Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in Kannada

Sri Krrishna Ashtottarashatanama Stotram Lyrics in Kannada:

॥ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಸ್ತೋತ್ರಮ್ ॥
ಅಗಸ್ತ್ಯ ಉವಾಚ
ಸ್ತೋತ್ರಂ ತತ್ತೇ ಪ್ರವಕ್ಷ್ಯಾಮಿ ಯಸ್ಯಾರ್ಥಂ ತ್ವಮಿಹಾಗತಃ ।
ವಾರಾಹಾದ್ಯವತಾರಾಣಾಂ ಚರಿತಂ ಪಾಪನಾಶನಮ್ ॥ 2.36.11 ॥

ಸುಖದಂ ಮೋಕ್ಷದಂ ಚೈವ ಜ್ಞಾನವಿಜ್ಞಾನಕಾರಣಮ್ ।
ಶ್ರುತ್ವಾ ಸರ್ವಂ ಧರಾ ವತ್ಸ ಪ್ರಹೃಷ್ಟಾ ತಂ ಧರಾಧರಮ್ ॥ 2.36.12 ॥

ಉವಾಚ ಪ್ರಣತಾ ಭೂಯೋ ಜ್ಞಾತುಂ ಕೃಷ್ಣವಿಚೇಷ್ಟಿತಮ್ ।
ಧರಣ್ಯುವಾಚ
ಅಲಂಕೃತಂ ಜನ್ಮ ಪುಂಸಾಮಪಿ ನನ್ದವ್ರಜೌಕಸಾಮ್ ॥ 2.36.13 ॥

ತಸ್ಯ ದೇವಸ್ಯ ಕೃಷ್ಣಸ್ಯ ಲೀಲಾವಿಗ್ರಹಧಾರಿಣಃ ।
ಜಯೋಪಾಧಿನಿಯುಕ್ತಾನಿ ಸನ್ತಿ ನಾಮಾನ್ಯನೇಕಶಃ ॥ 2.36.14 ॥

ತೇಷು ನಾಮಾನಿ ಮುಖ್ಯಾನಿ ಶ್ರೋತುಕಾಮಾ ಚಿರಾದಹಮ್ ।
ತತ್ತಾನಿ ಬ್ರೂಹಿ ನಾಮಾನಿ ವಾಸುದೇವಸ್ಯ ವಾಸುಕೇ ॥ 2.36.15 ॥

ನಾತಃ ಪರತರಂ ಪುಣ್ಯಂ ತ್ರಿಷು ಲೋಕೇಷು ವಿದ್ಯತೇ ।
ಶೇಷ ಉವಾಚ
ವಸುನ್ಧರೇ ವರಾರೋಹೇ ಜನಾನಾಮಸ್ತಿ ಮುಕ್ತಿದಮ್ ॥ 2.36.16 ॥

ಸರ್ವಮಂಗಲಮೂರ್ದ್ಧನ್ಯಮಣಿಮಾದ್ಯಷ್ಟಸಿದ್ಧಿದಮ್ ।
ಮಹಾಪಾತಕಕೋಟಿಘ್ನಂ ಸರ್ವತೀರ್ಥಫಲಪ್ರದಮ್ ॥ 2.36.17 ॥

ಸಮಸ್ತಜಪಯಜ್ಞಾನಾಂ ಫಲದಂ ಪಾಪನಾಶನಮ್ ।
ಶೃಣು ದೇವಿ ಪ್ರವಕ್ಷ್ಯಾಮಿ ನಾಮ್ನಾಮಷ್ಟೋತ್ತರಂ ಶತಮ್ ॥ 2.36.18 ॥

ಸಹಸ್ರನಾಮ್ನಾಂ ಪುಣ್ಯಾನಾಂ ತ್ರಿರಾವೃತ್ತ್ಯಾ ತು ಯತ್ಫಲಮ್ ।
ಏಕಾವೃತ್ತ್ಯಾ ತು ಕೃಷ್ಣಸ್ಯ ನಾಮೈಕಂ ತತ್ಪ್ರಯಚ್ಛತಿ ॥ 2.36.19 ॥

ತಸ್ಮಾತ್ಪುಣ್ಯತರಂ ಚೈತತ್ಸ್ತೋತ್ರಂ ಪಾತಕನಾಶನಮ್ ।
ನಾಮ್ನಾಮಷ್ಟೋತ್ತರಶತಸ್ಯಾಹಮೇವ ಋಷಿಃ ಪ್ರಿಯೇ ॥ 2.36.20 ॥

ಛನ್ದೋಽನುಷ್ಟುಬ್ದೇವತಾ ತು ಯೋಗಃ ಕೃಷ್ಣಪ್ರಿಯಾವಹಃ ।

ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಃ ಕಮಲಾನಾಥೋ ವಾಸುದೇವಃ ಸನಾತನಃ ॥ 2.36.21 ॥

ವಸುದೇವಾತ್ಮಜಃ ಪುಣ್ಯೋ ಲೀಲಾಮಾನುಷವಿಗ್ರಹಃ ।
ಶ್ರೀವತ್ಸಕೌಸ್ತಭಧರೋ ಯಶೋದಾವತ್ಸಲೋ ಹರಿಃ ॥ 2.36.22 ॥

ಚತುರ್ಭುಜಾತ್ತಚಕ್ರಾಸಿಗದಾಶಂಖಾದ್ಯುದಾಯುಧಃ ।
ದೇವಕೀನನ್ದನಃ ಶ್ರೀಶೋ ನನ್ದಗೋಪಪ್ರಿಯಾತ್ಮಜಃ ॥ 2.36.23 ॥

ಯಮುನಾವೇಗಸಂಹಾರೀ ಬಲಭದ್ರಪ್ರಿಯಾನುಜಃ ।
ಪೂತನಾಜೀವಿತಹರಃ ಶಕಟಾಸುರಭಂಜನಃ ॥ 2.36.24 ॥

ನನ್ದಪ್ರಜಜನಾನನ್ದೀ ಸಚ್ಚಿದಾನನ್ದವಿಗ್ರಹಃ ।
ನವನೀತವಿಲಿಪ್ತಾಂಗೋ ನವನೀತನಟೋಽನಘಃ ॥ 2.36.25 ॥

ನವನೀತಲವಾಹಾರೀ ಮುಚುಕುನ್ದಪ್ರಸಾದಕೃತ್ ।
ಷೋಡಶಸ್ತ್ರೀಸಹಸ್ರೇಶಸ್ತ್ರಿಭಂಗೀ ಮಧುರಾಕೃತಿಃ ॥ 2.36.26 ॥

ಶುಕವಾಗಮೃತಾಬ್ಧೀನ್ದುರ್ಗೋವಿನ್ದೋ ಗೋವಿದಾಮ್ಪತಿಃ ।
ವತ್ಸಪಾಲನಸಂಚಾರೀ ಧೇನುಕಾಸುರಮರ್ದ್ದನಃ ॥ 2.36.27 ॥

ತೃಣೀಕೃತತೃಣಾವರ್ತ್ತೋ ಯಮಲಾರ್ಜುನಭಂಜನಃ ।
ಉತ್ತಾಲತಾಲಭೇತ್ತಾ ಚ ತಮಾಲಶ್ಯಾಮಲಾ ಕೃತಿಃ ॥ 2.36.28 ॥

ಗೋಪಗೋಪೀಶ್ವರೋ ಯೋಗೀ ಸೂರ್ಯಕೋಟಿಸಮಪ್ರಭಃ ।
ಇಲಾಪತಿಃ ಪರಂಜ್ಯೋತಿರ್ಯಾದವೇನ್ದ್ರೋ ಯದೂದ್ವಹಃ ॥ 2.36.29 ॥

ವನಮಾಲೀ ಪೀತವಾಸಾಃ ಪಾರಿಜಾತಾಪಹರಕಃ ।
ಗೋವರ್ದ್ಧನಾಚಲೋದ್ಧರ್ತ್ತಾ ಗೋಪಾಲಃ ಸರ್ವಪಾಲಕಃ ॥ 2.36.30 ॥

ಅಜೋ ನಿರಂಜನಃ ಕಾಮಜನಕಃ ಕಂಜಲೋಚನಃ ।
ಮಧುಹಾ ಮಥುರಾನಾಥೋ ದ್ವಾರಕಾನಾಥಕೋ ಬಲೀ ॥ 2.36.31 ॥

ವೃನ್ದಾವನಾನ್ತಸಂಚಾರೀ ತುಲಸೀದಾಮಭೂಷಣಃ ।
ಸ್ಯಮನ್ತಕಮಣೇರ್ಹರ್ತ್ತಾ ನರನಾರಾಯಣಾತ್ಮಕಃ ॥ 2.36.32 ॥

ಕುಬ್ಜಾಕೃಷ್ಟಾಮ್ಬರಧರೋ ಮಾಯೀ ಪರಮಪೂರುಷಃ ।
ಮುಷ್ಟಿಕಾಸುರಚಾಣೂರಮಲ್ಲಯುದ್ಧವಿಶಾರದಃ ॥ 2.36.33 ॥

ಸಂಸಾರವೈರೀ ಕಂಸಾರಿರ್ಮುರಾರಿರ್ನರಕಾನ್ತಕಃ ।
ಅನಾದಿರ್ಬ್ರಹ್ಮಚಾರೀ ಚ ಕೃಷ್ಣಾವ್ಯಸನಕರ್ಷಕಃ ॥ 2.36.34 ॥

ಶಿಶುಪಾಲಶಿರಸ್ಛೇತ್ತಾ ದುರ್ಯೋಧನಕುಲಾನ್ತಕೃತ್ ।
ವಿದುರಾಕ್ರೂರವರದೋ ವಿಶ್ವರೂಪಪ್ರದರ್ಶಕಃ ॥ 2.36.35 ॥

ಸತ್ಯವಾಕ್ಸತ್ಯಸಂಕಲ್ಪಃ ಸತ್ಯಭಾಮಾರತೋ ಜಯೀ ।
ಸುಭದ್ರಾಪೂರ್ವಜೋ ವಿಷ್ಣುರ್ಭೀಷ್ಮಮುಕ್ತಿಪ್ರದಾಯಕಃ ॥ 2.36.36 ॥

ಜಗದ್ಗುರುರ್ಜಗನ್ನಾಥೋ ವೇಣುವಾದ್ಯವಿಶಾರದಃ ।
ವೃಷಭಾಸುರವಿಧ್ವಂಸೀ ಬಕಾರಿರ್ಬಾಣಬಾಹುಕೃತ್ ॥ 2.36.37 ॥

ಯುಧಿಷ್ಟಿರಪ್ರತಿಷ್ಠಾತಾ ಬರ್ಹಿಬರ್ಹಾವತಂಸಕಃ ।
ಪಾರ್ಥಸಾರಥಿರವ್ಯಕ್ತೋ ಗೀತಾಮೃತಮಹೋದಧಿಃ ॥ 2.36.38 ॥

ಕಾಲೀಯಫಣಿಮಾಣಿಕ್ಯರಂಜಿತಃ ಶ್ರೀಪದಾಂಬುಜಃ ।
ದಾಮೋದರೋ ಯಜ್ಞಭೋಕ್ತಾ ದಾನವೇದ್ರವಿನಾಶನಃ ॥ 2.36.39 ॥

ನಾರಾಯಣಃ ಪರಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಪನ್ನಗಾಶನವಾಹನಃ ।
ಜಲಕ್ರೀಡಾಸಮಾಸಕ್ತಗೋಪೀವಸ್ತ್ರಾಪಹಾರಕಃ ॥ 2.36.40 ॥

ಪುಣ್ಯಶ್ಲೋಕಸ್ತೀರ್ಥಪಾದೋ ವೇದವೇದ್ಯೋ ದಯಾನಿಧಿಃ ।
ಸರ್ವತೀರ್ಥಾನ್ಮಕಃ ಸರ್ವಗ್ರಹರೂಪೀ ಪರಾತ್ಪರಃ ॥ 2.36.41 ॥

ಇತ್ಯೇವಂ ಕೃಷ್ಣದೇವಸ್ಯ ನಾಮ್ನಾಮಷ್ಟೋತ್ತರಂ ಶತಮ್ ।
ಕೃಷ್ಣೋನ ಕೃಷ್ಣಭಕ್ತೇನ ಶ್ರುತ್ವಾ ಗೀತಾಮೃತಂ ಪುರಾ ॥ 2.36.42 ॥

ಸ್ತೋತ್ರಂ ಕೃಷ್ಣಪ್ರಿಯಕರಂ ಕೃತಂ ತಸ್ಮಾನ್ಮಯಾ ಶ್ರುತಮ್ ।
ಕೃಷ್ಣಪ್ರೇಮಾಮೃತಂ ನಾಮ ಪರಮಾನನ್ದದಾಯಕಮ್ ॥ 2.36.43 ॥

ಅತ್ಯುಪದ್ರವದುಃಖಘ್ನಂ ಪರಮಾಯುಷ್ಯವರ್ಧನಮ್ ।
ದಾನಂ ವ್ರತಂ ತಪಸ್ತೀರ್ಥಂ ಯತ್ಕೃತಂ ತ್ವಿಹ ಜನ್ಮನಿ ॥ 2.36.44 ॥

ಪಠತಾಂ ಶೃಣ್ವತಾಂ ಚೈವ ಕೋಟಿಕೋಟಿಗುಣಂ ಭವೇತ್ ।
ಪುತ್ರಪ್ರದಮಪುತ್ರಾಣಾಮಗತೀನಾಂ ಗತಿಪ್ರದಮ್ ॥ 2.36.45 ॥

ಧನಾವಹಂ ದರಿದ್ರಾಣಾಂ ಜಯೇಚ್ಛೂನಾಂ ಜಯಾವಹಮ್ ।
ಶಿಶೂನಾಂ ಗೋಕುಲಾನಾಂ ಚ ಪುಷ್ಟಿದಂ ಪುಣ್ಯವರ್ದ್ಧನಮ್ ॥ 2.36.46 ॥

ಬಾಲರೋಗಗ್ರಹಾದೀನಾಂ ಶಮನಂ ಶಾನ್ತಿಕಾರಕಮ್ ।
ಅನ್ತೇ ಕೃಷ್ಣಸ್ಮರಣದಂ ಭವತಾಪತ್ರಯಾಪಹಮ್ ॥ 2.36.47 ॥

ಅಸಿದ್ಧಸಾಧಕಂ ಭದ್ರೇ ಜಪಾದಿಕರಮಾತ್ಮನಾಮ್ ।
ಕೃಷ್ಣಾಯ ಯಾದವೇನ್ದ್ರಾಯ ಜ್ಞಾನಮುದ್ರಾಯ ಯೋಗಿನೇ ॥ 2.36.48 ॥

ನಾಥಾಯ ರುಕ್ಮಿಣೀಶಾಯ ನಮೋ ವೇದಾನ್ತವೇದಿನೇ ।
ಇಮಂ ಮನ್ತ್ರಂ ಮಹಾದೇವಿ ಜಪನ್ನೇವ ದಿವಾ ನಿಶಮ್ ॥ 2.36.49 ॥

ಸರ್ವಗ್ರಹಾನುಗ್ರಹಭಾಕ್ಸರ್ವಪ್ರಿಯತಮೋ ಭವೇತ್ ।
ಪುತ್ರಪೌತ್ರೈಃ ಪರಿವೃತಃ ಸರ್ವಸಿದ್ಧಿಸಮೃದ್ಧಿಮಾನ್ ॥ 2.36.50 ॥

ನಿಷೇವ್ಯ ಭೋಗಾನನ್ತೇಽಪಿ ಕೃಷ್ಣಾಸಾಯುಜ್ಯಮಾಪ್ನುಯಾತ್ ।
verses 21 through 50 also appear in NaradapancharAtra

ಅಗಸ್ತ್ಯ ಉವಾಚ
ಏತಾವದುಕ್ತೋ ಭಾಗವಾನನನ್ತೋ ಮೂರ್ತ್ತಿಸ್ತು ಸಂಕರ್ಷಣಸಂಜ್ಞಿತಾ ವಿಭೋ ॥ 2.36.51 ॥

ಧರಾಧರೋಽಲಂ ಜಗತಾಂ ಧರಾಯೈ ನಿರ್ದಿಶ್ಯ ಭೂಯೋ ವಿರರಾಮ ಮಾನದಃ ।
ತತಸ್ತು ಸರ್ವೇ ಸನಕಾದಯೋ ಯೇ ಸಮಾಸ್ಥಿತಾಸ್ತತ್ಪರಿತಃ ಕಥಾದೃತಾಃ ।
ಆನನ್ದಪೂರ್ಣಾಮ್ಬುನಿಧೌ ನಿಮಗ್ನಾಃ ಸಭಾಜಯಾಮಾಸುರಹೀಶ್ವರಂ ತಮ್ ॥ 2.36.52 ॥

ಋಷಯ ಊಚುಃ
ನಮೋ ನಮಸ್ತೇಽಖಿಲವಿಶ್ವಾಭಾವನ ಪ್ರಪನ್ನಭಕ್ತಾರ್ತ್ತಿಹರಾವ್ಯಯಾತ್ಮನ್ ।
ಧರಾಧರಾಯಾಪಿ ಕೃಪಾರ್ಣವಾಯ ಶೇಷಾಯ ವಿಶ್ವಪ್ರಭವೇ ನಮಸ್ತೇ ॥ 2.36.53 ॥

ಕೃಷ್ಣಾಮೃತಂ ನಃ ಪರಿಪಾಯಿತಂ ವಿಭೋ ವಿಧೂತಪಾಪಾ ಭವತಾ ಕೃತಾ ವಯಮ್ ।
ಭವಾದೃಶಾ ದೀನದಯಾಲವೋ ವಿಭೋ ಸಮುದ್ಧರನ್ತ್ಯೇವ ನಿಜಾನ್ಹಿ ಸಂನತಾನ್ ॥ 2.36.54 ॥

ಏವಂ ನಮಸ್ಕೃತ್ಯ ಫಣೀಶಪಾದಯೋರ್ಮನೋ ವಿಧಾಯಾಖಿಲಕಾಮಪೂರಯೋಃ ।
ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೀಕೃತ್ಯ ಧರಾಧರಾಧರಂ ಸರ್ವೇ ವಯಂ ಸ್ವಾವಸಥಾನುಪಾಗತಾಃ ॥ 2.36.55 ॥

ಇತಿ ತೇಽಭಿಹಿತಂ ರಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಪ್ರೇಮಾಮೃತಾಭಿಧಮ್ ।
ಕೃಷ್ಣಸ್ಯ ರಾಧಾಕಾನ್ತಸ್ಯ ಸಿದ್ಧಿದಮ್ ॥ 2.36.56 ॥ incomplete metrically
ಇದಂ ರಾಮ ಮಹಾಭಾಗ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಪರಮದುರ್ಲಭಮ್ ।
ಶ್ರುತಂ ಸಾಕ್ಷಾದ್ಭಗವತಃ ಶೇಷಾತ್ಕಥಯತಃ ಕಥಾಃ ॥ 2.36.57 ॥

ಯಾವನ್ತಿ ಮನ್ತ್ರಜಾಲಾನಿ ಸ್ತೋತ್ರಾಣಿ ಕವಚಾನಿ ಚ ॥ 2.36.58 ॥

ತ್ರೈಲೋಕ್ಯೇ ತಾನಿ ಸರ್ವಾಣಿ ಸಿದ್ಧ್ಯನ್ತ್ಯೇವಾಸ್ಯ ಶೀಲನಾತ್ ।
ವಸಿಷ್ಠ ಉವಾಚ
ಏವಮುಕ್ತ್ವಾ ಮಹಾರಾಜ ಕೃಷ್ಣಪ್ರೇಮಾಮೃತಂ ಸ್ತವಮ್ ।
ಯಾವದ್ವ್ಯರಂಸೀತ್ಸ ಮುನಿಸ್ತಾವತ್ಸ್ವರ್ಯಾನಮಾಗತಮ್ ॥ 2.36.59 ॥

ಚತುರ್ಭಿರದ್ಭುತೈಃ ಸಿದ್ಧೈಃ ಕಾಮರೂಪೈರ್ಮನೋಜವೈಃ ।
ಅನುಯಾತಮಥೋತ್ಪ್ಲುತ್ಯ ಸ್ತ್ರೀಪುಂಸೌ ಹರಿಣೌ ತದಾ ।
ಅಗಸ್ತ್ಯಚರಣೌ ನತ್ವಾ ಸಮಾರುರುಹತುರ್ಮುದಾ ॥ 2.36.60 ॥

ದಿವ್ಯದೇಹಧರೌ ಭೂತ್ವಾ ಶಂಖಚಕ್ರಾದಿಚಿಹ್ನಿತೌ ।
ಗತೌ ಚ ವೈಷ್ಣವಂ ಲೋಕಂ ಸರ್ವದೇವನಮಸ್ಕೃತಮ್ ।
ಪಶ್ಯತಾಂ ಸರ್ವಭೂತಾನಾಂ ಭಾರ್ಗವಾಗಸ್ತ್ಯಯೋಸ್ತಥಾ ॥ 2.36.61 ॥

ಇತಿ ಶ್ರೀಬ್ರಹ್ಮಾಂಡೇ ಮಹಾಪುರಾಣೇ ವಾಯುಪ್ರೋಕ್ತೇ ಮಧ್ಯಭಾಗೇ ತೃತೀಯ ಉಪೋದ್ಧಾತಪಾದೇ
ಭಾರ್ಗವಚರಿತೇ ಷಟ್ತ್ರಿಂಶತ್ತಮೋಽಧ್ಯಾಯಃ ॥ 36 ॥

Also Read:

Shri Krrishna Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Shri Krrishna Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in Kannada

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top