Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Shri Krrishna Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in Malayalam

Sri Krrishna Ashtottarashatanama Stotram Lyrics in Malayalam:

॥ ശ്രീകൃഷ്ണാഷ്ടോത്തരശതനാമസ്തോത്രം ॥
അഗസ്ത്യ ഉവാച
സ്തോത്രം തത്തേ പ്രവക്ഷ്യാമി യസ്യാര്‍ഥം ത്വമിഹാഗതഃ ।
വാരാഹാദ്യവതാരാണാം ചരിതം പാപനാശനം ॥ 2.36.11 ॥

സുഖദം മോക്ഷദം ചൈവ ജ്ഞാനവിജ്ഞാനകാരണം ।
ശ്രുത്വാ സര്‍വം ധരാ വത്സ പ്രഹൃഷ്ടാ തം ധരാധരം ॥ 2.36.12 ॥

ഉവാച പ്രണതാ ഭൂയോ ജ്ഞാതും കൃഷ്ണവിചേഷ്ടിതം ।
ധരണ്യുവാച
അലങ്കൃതം ജന്‍മ പുംസാമപി നന്ദവ്രജൌകസാം ॥ 2.36.13 ॥

തസ്യ ദേവസ്യ കൃഷ്ണസ്യ ലീലാവിഗ്രഹധാരിണഃ ।
ജയോപാധിനിയുക്താനി സന്തി നാമാന്യനേകശഃ ॥ 2.36.14 ॥

തേഷു നാമാനി മുഖ്യാനി ശ്രോതുകാമാ ചിരാദഹം ।
തത്താനി ബ്രൂഹി നാമാനി വാസുദേവസ്യ വാസുകേ ॥ 2.36.15 ॥

നാതഃ പരതരം പുണ്യം ത്രിഷു ലോകേഷു വിദ്യതേ ।
ശേഷ ഉവാച
വസുന്ധരേ വരാരോഹേ ജനാനാമസ്തി മുക്തിദം ॥ 2.36.16 ॥

സര്‍വമങ്ഗലമൂര്‍ദ്ധന്യമണിമാദ്യഷ്ടസിദ്ധിദം ।
മഹാപാതകകോടിഘ്നം സര്‍വതീര്‍ഥഫലപ്രദം ॥ 2.36.17 ॥

സമസ്തജപയജ്ഞാനാം ഫലദം പാപനാശനം ।
ശൃണു ദേവി പ്രവക്ഷ്യാമി നാംനാമഷ്ടോത്തരം ശതം ॥ 2.36.18 ॥

സഹസ്രനാംനാം പുണ്യാനാം ത്രിരാവൃത്ത്യാ തു യത്ഫലം ।
ഏകാവൃത്ത്യാ തു കൃഷ്ണസ്യ നാമൈകം തത്പ്രയച്ഛതി ॥ 2.36.19 ॥

തസ്മാത്പുണ്യതരം ചൈതത്സ്തോത്രം പാതകനാശനം ।
നാംനാമഷ്ടോത്തരശതസ്യാഹമേവ ഋഷിഃ പ്രിയേ ॥ 2.36.20 ॥

ഛന്ദോഽനുഷ്ടുബ്ദേവതാ തു യോഗഃ കൃഷ്ണപ്രിയാവഹഃ ।

ശ്രീകൃഷ്ണഃ കമലാനാഥോ വാസുദേവഃ സനാതനഃ ॥ 2.36.21 ॥

വസുദേവാത്മജഃ പുണ്യോ ലീലാമാനുഷവിഗ്രഹഃ ।
ശ്രീവത്സകൌസ്തഭധരോ യശോദാവത്സലോ ഹരിഃ ॥ 2.36.22 ॥

ചതുര്‍ഭുജാത്തചക്രാസിഗദാശങ്ഖാദ്യുദായുധഃ ।
ദേവകീനന്ദനഃ ശ്രീശോ നന്ദഗോപപ്രിയാത്മജഃ ॥ 2.36.23 ॥

യമുനാവേഗസംഹാരീ ബലഭദ്രപ്രിയാനുജഃ ।
പൂതനാജീവിതഹരഃ ശകടാസുരഭഞ്ജനഃ ॥ 2.36.24 ॥

നന്ദപ്രജജനാനന്ദീ സച്ചിദാനന്ദവിഗ്രഹഃ ।
നവനീതവിലിപ്താങ്ഗോ നവനീതനടോഽനഘഃ ॥ 2.36.25 ॥

നവനീതലവാഹാരീ മുചുകുന്ദപ്രസാദകൃത് ।
ഷോഡശസ്ത്രീസഹസ്രേശസ്ത്രിഭങ്ഗീ മധുരാകൃതിഃ ॥ 2.36.26 ॥

ശുകവാഗമൃതാബ്ധീന്ദുര്‍ഗോവിന്ദോ ഗോവിദാമ്പതിഃ ।
വത്സപാലനസഞ്ചാരീ ധേനുകാസുരമര്‍ദ്ദനഃ ॥ 2.36.27 ॥

തൃണീകൃതതൃണാവര്‍ത്തോ യമലാര്‍ജുനഭഞ്ജനഃ ।
ഉത്താലതാലഭേത്താ ച തമാലശ്യാമലാ കൃതിഃ ॥ 2.36.28 ॥

ഗോപഗോപീശ്വരോ യോഗീ സൂര്യകോടിസമപ്രഭഃ ।
ഇലാപതിഃ പരഞ്ജ്യോതിര്യാദവേന്ദ്രോ യദൂദ്വഹഃ ॥ 2.36.29 ॥

വനമാലീ പീതവാസാഃ പാരിജാതാപഹരകഃ ।
ഗോവര്‍ദ്ധനാചലോദ്ധര്‍ത്താ ഗോപാലഃ സര്‍വപാലകഃ ॥ 2.36.30 ॥

അജോ നിരഞ്ജനഃ കാമജനകഃ കഞ്ജലോചനഃ ।
മധുഹാ മഥുരാനാഥോ ദ്വാരകാനാഥകോ ബലീ ॥ 2.36.31 ॥

വൃന്ദാവനാന്തസഞ്ചാരീ തുലസീദാമഭൂഷണഃ ।
സ്യമന്തകമണേര്‍ഹര്‍ത്താ നരനാരായണാത്മകഃ ॥ 2.36.32 ॥

കുബ്ജാകൃഷ്ടാംബരധരോ മായീ പരമപൂരുഷഃ ।
മുഷ്ടികാസുരചാണൂരമല്ലയുദ്ധവിശാരദഃ ॥ 2.36.33 ॥

സംസാരവൈരീ കംസാരിര്‍മുരാരിര്‍നരകാന്തകഃ ।
അനാദിര്‍ബ്രഹ്മചാരീ ച കൃഷ്ണാവ്യസനകര്‍ഷകഃ ॥ 2.36.34 ॥

ശിശുപാലശിരസ്ഛേത്താ ദുര്യോധനകുലാന്തകൃത് ।
വിദുരാക്രൂരവരദോ വിശ്വരൂപപ്രദര്‍ശകഃ ॥ 2.36.35 ॥

സത്യവാക്സത്യസംകല്‍പഃ സത്യഭാമാരതോ ജയീ ।
സുഭദ്രാപൂര്‍വജോ വിഷ്ണുര്‍ഭീഷ്മമുക്തിപ്രദായകഃ ॥ 2.36.36 ॥

ജഗദ്ഗുരുര്‍ജഗന്നാഥോ വേണുവാദ്യവിശാരദഃ ।
വൃഷഭാസുരവിധ്വംസീ ബകാരിര്‍ബാണബാഹുകൃത് ॥ 2.36.37 ॥

യുധിഷ്ടിരപ്രതിഷ്ഠാതാ ബര്‍ഹിബര്‍ഹാവതംസകഃ ।
പാര്‍ഥസാരഥിരവ്യക്തോ ഗീതാമൃതമഹോദധിഃ ॥ 2.36.38 ॥

കാലീയഫണിമാണിക്യരഞ്ജിതഃ ശ്രീപദാംബുജഃ ।
ദാമോദരോ യജ്ഞഭോക്താ ദാനവേദ്രവിനാശനഃ ॥ 2.36.39 ॥

നാരായണഃ പരം ബ്രഹ്മ പന്നഗാശനവാഹനഃ ।
ജലക്രീഡാസമാസക്തഗോപീവസ്ത്രാപഹാരകഃ ॥ 2.36.40 ॥

പുണ്യശ്ലോകസ്തീര്‍ഥപാദോ വേദവേദ്യോ ദയാനിധിഃ ।
സര്‍വതീര്‍ഥാന്‍മകഃ സര്‍വഗ്രഹരൂപീ പരാത്പരഃ ॥ 2.36.41 ॥

ഇത്യേവം കൃഷ്ണദേവസ്യ നാംനാമഷ്ടോത്തരം ശതം ।
കൃഷ്ണോന കൃഷ്ണഭക്തേന ശ്രുത്വാ ഗീതാമൃതം പുരാ ॥ 2.36.42 ॥

സ്തോത്രം കൃഷ്ണപ്രിയകരം കൃതം തസ്മാന്‍മയാ ശ്രുതം ।
കൃഷ്ണപ്രേമാമൃതം നാമ പരമാനന്ദദായകം ॥ 2.36.43 ॥

അത്യുപദ്രവദുഃഖഘ്നം പരമായുഷ്യവര്‍ധനം ।
ദാനം വ്രതം തപസ്തീര്‍ഥം യത്കൃതം ത്വിഹ ജന്‍മനി ॥ 2.36.44 ॥

പഠതാം ശൃണ്വതാം ചൈവ കോടികോടിഗുണം ഭവേത് ।
പുത്രപ്രദമപുത്രാണാമഗതീനാം ഗതിപ്രദം ॥ 2.36.45 ॥

ധനാവഹം ദരിദ്രാണാം ജയേച്ഛൂനാം ജയാവഹം ।
ശിശൂനാം ഗോകുലാനാം ച പുഷ്ടിദം പുണ്യവര്‍ദ്ധനം ॥ 2.36.46 ॥

ബാലരോഗഗ്രഹാദീനാം ശമനം ശാന്തികാരകം ।
അന്തേ കൃഷ്ണസ്മരണദം ഭവതാപത്രയാപഹം ॥ 2.36.47 ॥

അസിദ്ധസാധകം ഭദ്രേ ജപാദികരമാത്മനാം ।
കൃഷ്ണായ യാദവേന്ദ്രായ ജ്ഞാനമുദ്രായ യോഗിനേ ॥ 2.36.48 ॥

നാഥായ രുക്മിണീശായ നമോ വേദാന്തവേദിനേ ।
ഇമം മന്ത്രം മഹാദേവി ജപന്നേവ ദിവാ നിശം ॥ 2.36.49 ॥

സര്‍വഗ്രഹാനുഗ്രഹഭാക്സര്‍വപ്രിയതമോ ഭവേത് ।
പുത്രപൌത്രൈഃ പരിവൃതഃ സര്‍വസിദ്ധിസമൃദ്ധിമാന്‍ ॥ 2.36.50 ॥

നിഷേവ്യ ഭോഗാനന്തേഽപി കൃഷ്ണാസായുജ്യമാപ്നുയാത് ।
verses 21 through 50 also appear in NaradapancharAtra

അഗസ്ത്യ ഉവാച
ഏതാവദുക്തോ ഭാഗവാനനന്തോ മൂര്‍ത്തിസ്തു സംകര്‍ഷണസംജ്ഞിതാ വിഭോ ॥ 2.36.51 ॥

ധരാധരോഽലം ജഗതാം ധരായൈ നിര്‍ദിശ്യ ഭൂയോ വിരരാമ മാനദഃ ।
തതസ്തു സര്‍വേ സനകാദയോ യേ സമാസ്ഥിതാസ്തത്പരിതഃ കഥാദൃതാഃ ।
ആനന്ദപൂര്‍ണാംബുനിധൌ നിമഗ്നാഃ സഭാജയാമാസുരഹീശ്വരം തം ॥ 2.36.52 ॥

ഋഷയ ഊചുഃ
നമോ നമസ്തേഽഖിലവിശ്വാഭാവന പ്രപന്നഭക്താര്‍ത്തിഹരാവ്യയാത്മന്‍ ।
ധരാധരായാപി കൃപാര്‍ണവായ ശേഷായ വിശ്വപ്രഭവേ നമസ്തേ ॥ 2.36.53 ॥

കൃഷ്ണാമൃതം നഃ പരിപായിതം വിഭോ വിധൂതപാപാ ഭവതാ കൃതാ വയം ।
ഭവാദൃശാ ദീനദയാലവോ വിഭോ സമുദ്ധരന്ത്യേവ നിജാന്‍ഹി സംനതാന്‍ ॥ 2.36.54 ॥

ഏവം നമസ്കൃത്യ ഫണീശപാദയോര്‍മനോ വിധായാഖിലകാമപൂരയോഃ ।
പ്രദക്ഷിണീകൃത്യ ധരാധരാധരം സര്‍വേ വയം സ്വാവസഥാനുപാഗതാഃ ॥ 2.36.55 ॥

ഇതി തേഽഭിഹിതം രാമ സ്തോത്രം പ്രേമാമൃതാഭിധം ।
കൃഷ്ണസ്യ രാധാകാന്തസ്യ സിദ്ധിദം ॥ 2.36.56 ॥ incomplete metrically
ഇദം രാമ മഹാഭാഗ സ്തോത്രം പരമദുര്ലഭം ।
ശ്രുതം സാക്ഷാദ്ഭഗവതഃ ശേഷാത്കഥയതഃ കഥാഃ ॥ 2.36.57 ॥

യാവന്തി മന്ത്രജാലാനി സ്തോത്രാണി കവചാനി ച ॥ 2.36.58 ॥

ത്രൈലോക്യേ താനി സര്‍വാണി സിദ്ധ്യന്ത്യേവാസ്യ ശീലനാത് ।
വസിഷ്ഠ ഉവാച
ഏവമുക്ത്വാ മഹാരാജ കൃഷ്ണപ്രേമാമൃതം സ്തവം ।
യാവദ്വ്യരംസീത്സ മുനിസ്താവത്സ്വര്യാനമാഗതം ॥ 2.36.59 ॥

ചതുര്‍ഭിരദ്ഭുതൈഃ സിദ്ധൈഃ കാമരൂപൈര്‍മനോജവൈഃ ।
അനുയാതമഥോത്പ്ലുത്യ സ്ത്രീപുംസൌ ഹരിണൌ തദാ ।
അഗസ്ത്യചരണൌ നത്വാ സമാരുരുഹതുര്‍മുദാ ॥ 2.36.60 ॥

ദിവ്യദേഹധരൌ ഭൂത്വാ ശങ്ഖചക്രാദിചിഹ്നിതൌ ।
ഗതൌ ച വൈഷ്ണവം ലോകം സര്‍വദേവനമസ്കൃതം ।
പശ്യതാം സര്‍വഭൂതാനാം ഭാര്‍ഗവാഗസ്ത്യയോസ്തഥാ ॥ 2.36.61 ॥

ഇതി ശ്രീബ്രഹ്മാണ്ഡേ മഹാപുരാണേ വായുപ്രോക്തേ മധ്യഭാഗേ തൃതീയ ഉപോദ്ധാതപാദേ
ഭാര്‍ഗവചരിതേ ഷട്ത്രിംശത്തമോഽധ്യായഃ ॥ 36 ॥

Also Read:

Shri Krrishna Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Shri Krrishna Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in Malayalam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top