Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Shri Krrishna Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in Gujarati

Sri Krrishna Ashtottarashatanama Stotram Lyrics in Gujarati:

॥ શ્રીકૃષ્ણાષ્ટોત્તરશતનામસ્તોત્રમ્ ॥
અગસ્ત્ય ઉવાચ
સ્તોત્રં તત્તે પ્રવક્ષ્યામિ યસ્યાર્થં ત્વમિહાગતઃ ।
વારાહાદ્યવતારાણાં ચરિતં પાપનાશનમ્ ॥ ૨.૩૬.૧૧ ॥

સુખદં મોક્ષદં ચૈવ જ્ઞાનવિજ્ઞાનકારણમ્ ।
શ્રુત્વા સર્વં ધરા વત્સ પ્રહૃષ્ટા તં ધરાધરમ્ ॥ ૨.૩૬.૧૨ ॥

ઉવાચ પ્રણતા ભૂયો જ્ઞાતું કૃષ્ણવિચેષ્ટિતમ્ ।
ધરણ્યુવાચ
અલઙ્કૃતં જન્મ પુંસામપિ નન્દવ્રજૌકસામ્ ॥ ૨.૩૬.૧૩ ॥

તસ્ય દેવસ્ય કૃષ્ણસ્ય લીલાવિગ્રહધારિણઃ ।
જયોપાધિનિયુક્તાનિ સન્તિ નામાન્યનેકશઃ ॥ ૨.૩૬.૧૪ ॥

તેષુ નામાનિ મુખ્યાનિ શ્રોતુકામા ચિરાદહમ્ ।
તત્તાનિ બ્રૂહિ નામાનિ વાસુદેવસ્ય વાસુકે ॥ ૨.૩૬.૧૫ ॥

નાતઃ પરતરં પુણ્યં ત્રિષુ લોકેષુ વિદ્યતે ।
શેષ ઉવાચ
વસુન્ધરે વરારોહે જનાનામસ્તિ મુક્તિદમ્ ॥ ૨.૩૬.૧૬ ॥

સર્વમઙ્ગલમૂર્દ્ધન્યમણિમાદ્યષ્ટસિદ્ધિદમ્ ।
મહાપાતકકોટિઘ્નં સર્વતીર્થફલપ્રદમ્ ॥ ૨.૩૬.૧૭ ॥

સમસ્તજપયજ્ઞાનાં ફલદં પાપનાશનમ્ ।
શૃણુ દેવિ પ્રવક્ષ્યામિ નામ્નામષ્ટોત્તરં શતમ્ ॥ ૨.૩૬.૧૮ ॥

સહસ્રનામ્નાં પુણ્યાનાં ત્રિરાવૃત્ત્યા તુ યત્ફલમ્ ।
એકાવૃત્ત્યા તુ કૃષ્ણસ્ય નામૈકં તત્પ્રયચ્છતિ ॥ ૨.૩૬.૧૯ ॥

તસ્માત્પુણ્યતરં ચૈતત્સ્તોત્રં પાતકનાશનમ્ ।
નામ્નામષ્ટોત્તરશતસ્યાહમેવ ઋષિઃ પ્રિયે ॥ ૨.૩૬.૨૦ ॥

છન્દોઽનુષ્ટુબ્દેવતા તુ યોગઃ કૃષ્ણપ્રિયાવહઃ ।

શ્રીકૃષ્ણઃ કમલાનાથો વાસુદેવઃ સનાતનઃ ॥ ૨.૩૬.૨૧ ॥

વસુદેવાત્મજઃ પુણ્યો લીલામાનુષવિગ્રહઃ ।
શ્રીવત્સકૌસ્તભધરો યશોદાવત્સલો હરિઃ ॥ ૨.૩૬.૨૨ ॥

ચતુર્ભુજાત્તચક્રાસિગદાશઙ્ખાદ્યુદાયુધઃ ।
દેવકીનન્દનઃ શ્રીશો નન્દગોપપ્રિયાત્મજઃ ॥ ૨.૩૬.૨૩ ॥

યમુનાવેગસંહારી બલભદ્રપ્રિયાનુજઃ ।
પૂતનાજીવિતહરઃ શકટાસુરભઞ્જનઃ ॥ ૨.૩૬.૨૪ ॥

નન્દપ્રજજનાનન્દી સચ્ચિદાનન્દવિગ્રહઃ ।
નવનીતવિલિપ્તાઙ્ગો નવનીતનટોઽનઘઃ ॥ ૨.૩૬.૨૫ ॥

નવનીતલવાહારી મુચુકુન્દપ્રસાદકૃત્ ।
ષોડશસ્ત્રીસહસ્રેશસ્ત્રિભઙ્ગી મધુરાકૃતિઃ ॥ ૨.૩૬.૨૬ ॥

શુકવાગમૃતાબ્ધીન્દુર્ગોવિન્દો ગોવિદામ્પતિઃ ।
વત્સપાલનસઞ્ચારી ધેનુકાસુરમર્દ્દનઃ ॥ ૨.૩૬.૨૭ ॥

તૃણીકૃતતૃણાવર્ત્તો યમલાર્જુનભઞ્જનઃ ।
ઉત્તાલતાલભેત્તા ચ તમાલશ્યામલા કૃતિઃ ॥ ૨.૩૬.૨૮ ॥

ગોપગોપીશ્વરો યોગી સૂર્યકોટિસમપ્રભઃ ।
ઇલાપતિઃ પરઞ્જ્યોતિર્યાદવેન્દ્રો યદૂદ્વહઃ ॥ ૨.૩૬.૨૯ ॥

વનમાલી પીતવાસાઃ પારિજાતાપહરકઃ ।
ગોવર્દ્ધનાચલોદ્ધર્ત્તા ગોપાલઃ સર્વપાલકઃ ॥ ૨.૩૬.૩૦ ॥

અજો નિરઞ્જનઃ કામજનકઃ કઞ્જલોચનઃ ।
મધુહા મથુરાનાથો દ્વારકાનાથકો બલી ॥ ૨.૩૬.૩૧ ॥

વૃન્દાવનાન્તસઞ્ચારી તુલસીદામભૂષણઃ ।
સ્યમન્તકમણેર્હર્ત્તા નરનારાયણાત્મકઃ ॥ ૨.૩૬.૩૨ ॥

કુબ્જાકૃષ્ટામ્બરધરો માયી પરમપૂરુષઃ ।
મુષ્ટિકાસુરચાણૂરમલ્લયુદ્ધવિશારદઃ ॥ ૨.૩૬.૩૩ ॥

સંસારવૈરી કંસારિર્મુરારિર્નરકાન્તકઃ ।
અનાદિર્બ્રહ્મચારી ચ કૃષ્ણાવ્યસનકર્ષકઃ ॥ ૨.૩૬.૩૪ ॥

શિશુપાલશિરસ્છેત્તા દુર્યોધનકુલાન્તકૃત્ ।
વિદુરાક્રૂરવરદો વિશ્વરૂપપ્રદર્શકઃ ॥ ૨.૩૬.૩૫ ॥

સત્યવાક્સત્યસંકલ્પઃ સત્યભામારતો જયી ।
સુભદ્રાપૂર્વજો વિષ્ણુર્ભીષ્મમુક્તિપ્રદાયકઃ ॥ ૨.૩૬.૩૬ ॥

જગદ્ગુરુર્જગન્નાથો વેણુવાદ્યવિશારદઃ ।
વૃષભાસુરવિધ્વંસી બકારિર્બાણબાહુકૃત્ ॥ ૨.૩૬.૩૭ ॥

યુધિષ્ટિરપ્રતિષ્ઠાતા બર્હિબર્હાવતંસકઃ ।
પાર્થસારથિરવ્યક્તો ગીતામૃતમહોદધિઃ ॥ ૨.૩૬.૩૮ ॥

કાલીયફણિમાણિક્યરઞ્જિતઃ શ્રીપદાંબુજઃ ।
દામોદરો યજ્ઞભોક્તા દાનવેદ્રવિનાશનઃ ॥ ૨.૩૬.૩૯ ॥

નારાયણઃ પરં બ્રહ્મ પન્નગાશનવાહનઃ ।
જલક્રીડાસમાસક્તગોપીવસ્ત્રાપહારકઃ ॥ ૨.૩૬.૪૦ ॥

પુણ્યશ્લોકસ્તીર્થપાદો વેદવેદ્યો દયાનિધિઃ ।
સર્વતીર્થાન્મકઃ સર્વગ્રહરૂપી પરાત્પરઃ ॥ ૨.૩૬.૪૧ ॥

ઇત્યેવં કૃષ્ણદેવસ્ય નામ્નામષ્ટોત્તરં શતમ્ ।
કૃષ્ણોન કૃષ્ણભક્તેન શ્રુત્વા ગીતામૃતં પુરા ॥ ૨.૩૬.૪૨ ॥

સ્તોત્રં કૃષ્ણપ્રિયકરં કૃતં તસ્માન્મયા શ્રુતમ્ ।
કૃષ્ણપ્રેમામૃતં નામ પરમાનન્દદાયકમ્ ॥ ૨.૩૬.૪૩ ॥

અત્યુપદ્રવદુઃખઘ્નં પરમાયુષ્યવર્ધનમ્ ।
દાનં વ્રતં તપસ્તીર્થં યત્કૃતં ત્વિહ જન્મનિ ॥ ૨.૩૬.૪૪ ॥

પઠતાં શૃણ્વતાં ચૈવ કોટિકોટિગુણં ભવેત્ ।
પુત્રપ્રદમપુત્રાણામગતીનાં ગતિપ્રદમ્ ॥ ૨.૩૬.૪૫ ॥

ધનાવહં દરિદ્રાણાં જયેચ્છૂનાં જયાવહમ્ ।
શિશૂનાં ગોકુલાનાં ચ પુષ્ટિદં પુણ્યવર્દ્ધનમ્ ॥ ૨.૩૬.૪૬ ॥

બાલરોગગ્રહાદીનાં શમનં શાન્તિકારકમ્ ।
અન્તે કૃષ્ણસ્મરણદં ભવતાપત્રયાપહમ્ ॥ ૨.૩૬.૪૭ ॥

અસિદ્ધસાધકં ભદ્રે જપાદિકરમાત્મનામ્ ।
કૃષ્ણાય યાદવેન્દ્રાય જ્ઞાનમુદ્રાય યોગિને ॥ ૨.૩૬.૪૮ ॥

નાથાય રુક્મિણીશાય નમો વેદાન્તવેદિને ।
ઇમં મન્ત્રં મહાદેવિ જપન્નેવ દિવા નિશમ્ ॥ ૨.૩૬.૪૯ ॥

સર્વગ્રહાનુગ્રહભાક્સર્વપ્રિયતમો ભવેત્ ।
પુત્રપૌત્રૈઃ પરિવૃતઃ સર્વસિદ્ધિસમૃદ્ધિમાન્ ॥ ૨.૩૬.૫૦ ॥

નિષેવ્ય ભોગાનન્તેઽપિ કૃષ્ણાસાયુજ્યમાપ્નુયાત્ ।
verses 21 through 50 also appear in NaradapancharAtra

અગસ્ત્ય ઉવાચ
એતાવદુક્તો ભાગવાનનન્તો મૂર્ત્તિસ્તુ સંકર્ષણસંજ્ઞિતા વિભો ॥ ૨.૩૬.૫૧ ॥

ધરાધરોઽલં જગતાં ધરાયૈ નિર્દિશ્ય ભૂયો વિરરામ માનદઃ ।
તતસ્તુ સર્વે સનકાદયો યે સમાસ્થિતાસ્તત્પરિતઃ કથાદૃતાઃ ।
આનન્દપૂર્ણામ્બુનિધૌ નિમગ્નાઃ સભાજયામાસુરહીશ્વરં તમ્ ॥ ૨.૩૬.૫૨ ॥

ઋષય ઊચુઃ
નમો નમસ્તેઽખિલવિશ્વાભાવન પ્રપન્નભક્તાર્ત્તિહરાવ્યયાત્મન્ ।
ધરાધરાયાપિ કૃપાર્ણવાય શેષાય વિશ્વપ્રભવે નમસ્તે ॥ ૨.૩૬.૫૩ ॥

કૃષ્ણામૃતં નઃ પરિપાયિતં વિભો વિધૂતપાપા ભવતા કૃતા વયમ્ ।
ભવાદૃશા દીનદયાલવો વિભો સમુદ્ધરન્ત્યેવ નિજાન્હિ સંનતાન્ ॥ ૨.૩૬.૫૪ ॥

એવં નમસ્કૃત્ય ફણીશપાદયોર્મનો વિધાયાખિલકામપૂરયોઃ ।
પ્રદક્ષિણીકૃત્ય ધરાધરાધરં સર્વે વયં સ્વાવસથાનુપાગતાઃ ॥ ૨.૩૬.૫૫ ॥

ઇતિ તેઽભિહિતં રામ સ્તોત્રં પ્રેમામૃતાભિધમ્ ।
કૃષ્ણસ્ય રાધાકાન્તસ્ય સિદ્ધિદમ્ ॥ ૨.૩૬.૫૬ ॥ incomplete metrically
ઇદં રામ મહાભાગ સ્તોત્રં પરમદુર્લભમ્ ।
શ્રુતં સાક્ષાદ્ભગવતઃ શેષાત્કથયતઃ કથાઃ ॥ ૨.૩૬.૫૭ ॥

યાવન્તિ મન્ત્રજાલાનિ સ્તોત્રાણિ કવચાનિ ચ ॥ ૨.૩૬.૫૮ ॥

ત્રૈલોક્યે તાનિ સર્વાણિ સિદ્ધ્યન્ત્યેવાસ્ય શીલનાત્ ।
વસિષ્ઠ ઉવાચ
એવમુક્ત્વા મહારાજ કૃષ્ણપ્રેમામૃતં સ્તવમ્ ।
યાવદ્વ્યરંસીત્સ મુનિસ્તાવત્સ્વર્યાનમાગતમ્ ॥ ૨.૩૬.૫૯ ॥

ચતુર્ભિરદ્ભુતૈઃ સિદ્ધૈઃ કામરૂપૈર્મનોજવૈઃ ।
અનુયાતમથોત્પ્લુત્ય સ્ત્રીપુંસૌ હરિણૌ તદા ।
અગસ્ત્યચરણૌ નત્વા સમારુરુહતુર્મુદા ॥ ૨.૩૬.૬૦ ॥

દિવ્યદેહધરૌ ભૂત્વા શઙ્ખચક્રાદિચિહ્નિતૌ ।
ગતૌ ચ વૈષ્ણવં લોકં સર્વદેવનમસ્કૃતમ્ ।
પશ્યતાં સર્વભૂતાનાં ભાર્ગવાગસ્ત્યયોસ્તથા ॥ ૨.૩૬.૬૧ ॥

ઇતિ શ્રીબ્રહ્માણ્ડે મહાપુરાણે વાયુપ્રોક્તે મધ્યભાગે તૃતીય ઉપોદ્ધાતપાદે
ભાર્ગવચરિતે ષટ્ત્રિંશત્તમોઽધ્યાયઃ ॥ ૩૬ ॥

Also Read:

Shri Krrishna Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Shri Krrishna Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in Gujarati

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top