Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Shri Krrishna Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in Telugu

Sri Krrishna Ashtottarashatanama Stotram Lyrics in Telugu:

॥ శ్రీకృష్ణాష్టోత్తరశతనామస్తోత్రమ్ ॥
అగస్త్య ఉవాచ
స్తోత్రం తత్తే ప్రవక్ష్యామి యస్యార్థం త్వమిహాగతః ।
వారాహాద్యవతారాణాం చరితం పాపనాశనమ్ ॥ ౨.౩౬.౧౧ ॥

సుఖదం మోక్షదం చైవ జ్ఞానవిజ్ఞానకారణమ్ ।
శ్రుత్వా సర్వం ధరా వత్స ప్రహృష్టా తం ధరాధరమ్ ॥ ౨.౩౬.౧౨ ॥

ఉవాచ ప్రణతా భూయో జ్ఞాతుం కృష్ణవిచేష్టితమ్ ।
ధరణ్యువాచ
అలఙ్కృతం జన్మ పుంసామపి నన్దవ్రజౌకసామ్ ॥ ౨.౩౬.౧౩ ॥

తస్య దేవస్య కృష్ణస్య లీలావిగ్రహధారిణః ।
జయోపాధినియుక్తాని సన్తి నామాన్యనేకశః ॥ ౨.౩౬.౧౪ ॥

తేషు నామాని ముఖ్యాని శ్రోతుకామా చిరాదహమ్ ।
తత్తాని బ్రూహి నామాని వాసుదేవస్య వాసుకే ॥ ౨.౩౬.౧౫ ॥

నాతః పరతరం పుణ్యం త్రిషు లోకేషు విద్యతే ।
శేష ఉవాచ
వసున్ధరే వరారోహే జనానామస్తి ముక్తిదమ్ ॥ ౨.౩౬.౧౬ ॥

సర్వమఙ్గలమూర్ద్ధన్యమణిమాద్యష్టసిద్ధిదమ్ ।
మహాపాతకకోటిఘ్నం సర్వతీర్థఫలప్రదమ్ ॥ ౨.౩౬.౧౭ ॥

సమస్తజపయజ్ఞానాం ఫలదం పాపనాశనమ్ ।
శృణు దేవి ప్రవక్ష్యామి నామ్నామష్టోత్తరం శతమ్ ॥ ౨.౩౬.౧౮ ॥

సహస్రనామ్నాం పుణ్యానాం త్రిరావృత్త్యా తు యత్ఫలమ్ ।
ఏకావృత్త్యా తు కృష్ణస్య నామైకం తత్ప్రయచ్ఛతి ॥ ౨.౩౬.౧౯ ॥

తస్మాత్పుణ్యతరం చైతత్స్తోత్రం పాతకనాశనమ్ ।
నామ్నామష్టోత్తరశతస్యాహమేవ ఋషిః ప్రియే ॥ ౨.౩౬.౨౦ ॥

ఛన్దోఽనుష్టుబ్దేవతా తు యోగః కృష్ణప్రియావహః ।

శ్రీకృష్ణః కమలానాథో వాసుదేవః సనాతనః ॥ ౨.౩౬.౨౧ ॥

వసుదేవాత్మజః పుణ్యో లీలామానుషవిగ్రహః ।
శ్రీవత్సకౌస్తభధరో యశోదావత్సలో హరిః ॥ ౨.౩౬.౨౨ ॥

చతుర్భుజాత్తచక్రాసిగదాశఙ్ఖాద్యుదాయుధః ।
దేవకీనన్దనః శ్రీశో నన్దగోపప్రియాత్మజః ॥ ౨.౩౬.౨౩ ॥

యమునావేగసంహారీ బలభద్రప్రియానుజః ।
పూతనాజీవితహరః శకటాసురభఞ్జనః ॥ ౨.౩౬.౨౪ ॥

నన్దప్రజజనానన్దీ సచ్చిదానన్దవిగ్రహః ।
నవనీతవిలిప్తాఙ్గో నవనీతనటోఽనఘః ॥ ౨.౩౬.౨౫ ॥

నవనీతలవాహారీ ముచుకున్దప్రసాదకృత్ ।
షోడశస్త్రీసహస్రేశస్త్రిభఙ్గీ మధురాకృతిః ॥ ౨.౩౬.౨౬ ॥

శుకవాగమృతాబ్ధీన్దుర్గోవిన్దో గోవిదామ్పతిః ।
వత్సపాలనసఞ్చారీ ధేనుకాసురమర్ద్దనః ॥ ౨.౩౬.౨౭ ॥

తృణీకృతతృణావర్త్తో యమలార్జునభఞ్జనః ।
ఉత్తాలతాలభేత్తా చ తమాలశ్యామలా కృతిః ॥ ౨.౩౬.౨౮ ॥

గోపగోపీశ్వరో యోగీ సూర్యకోటిసమప్రభః ।
ఇలాపతిః పరఞ్జ్యోతిర్యాదవేన్ద్రో యదూద్వహః ॥ ౨.౩౬.౨౯ ॥

వనమాలీ పీతవాసాః పారిజాతాపహరకః ।
గోవర్ద్ధనాచలోద్ధర్త్తా గోపాలః సర్వపాలకః ॥ ౨.౩౬.౩౦ ॥

అజో నిరఞ్జనః కామజనకః కఞ్జలోచనః ।
మధుహా మథురానాథో ద్వారకానాథకో బలీ ॥ ౨.౩౬.౩౧ ॥

వృన్దావనాన్తసఞ్చారీ తులసీదామభూషణః ।
స్యమన్తకమణేర్హర్త్తా నరనారాయణాత్మకః ॥ ౨.౩౬.౩౨ ॥

కుబ్జాకృష్టామ్బరధరో మాయీ పరమపూరుషః ।
ముష్టికాసురచాణూరమల్లయుద్ధవిశారదః ॥ ౨.౩౬.౩౩ ॥

సంసారవైరీ కంసారిర్మురారిర్నరకాన్తకః ।
అనాదిర్బ్రహ్మచారీ చ కృష్ణావ్యసనకర్షకః ॥ ౨.౩౬.౩౪ ॥

శిశుపాలశిరస్ఛేత్తా దుర్యోధనకులాన్తకృత్ ।
విదురాక్రూరవరదో విశ్వరూపప్రదర్శకః ॥ ౨.౩౬.౩౫ ॥

సత్యవాక్సత్యసంకల్పః సత్యభామారతో జయీ ।
సుభద్రాపూర్వజో విష్ణుర్భీష్మముక్తిప్రదాయకః ॥ ౨.౩౬.౩౬ ॥

జగద్గురుర్జగన్నాథో వేణువాద్యవిశారదః ।
వృషభాసురవిధ్వంసీ బకారిర్బాణబాహుకృత్ ॥ ౨.౩౬.౩౭ ॥

యుధిష్టిరప్రతిష్ఠాతా బర్హిబర్హావతంసకః ।
పార్థసారథిరవ్యక్తో గీతామృతమహోదధిః ॥ ౨.౩౬.౩౮ ॥

కాలీయఫణిమాణిక్యరఞ్జితః శ్రీపదాంబుజః ।
దామోదరో యజ్ఞభోక్తా దానవేద్రవినాశనః ॥ ౨.౩౬.౩౯ ॥

నారాయణః పరం బ్రహ్మ పన్నగాశనవాహనః ।
జలక్రీడాసమాసక్తగోపీవస్త్రాపహారకః ॥ ౨.౩౬.౪౦ ॥

పుణ్యశ్లోకస్తీర్థపాదో వేదవేద్యో దయానిధిః ।
సర్వతీర్థాన్మకః సర్వగ్రహరూపీ పరాత్పరః ॥ ౨.౩౬.౪౧ ॥

ఇత్యేవం కృష్ణదేవస్య నామ్నామష్టోత్తరం శతమ్ ।
కృష్ణోన కృష్ణభక్తేన శ్రుత్వా గీతామృతం పురా ॥ ౨.౩౬.౪౨ ॥

స్తోత్రం కృష్ణప్రియకరం కృతం తస్మాన్మయా శ్రుతమ్ ।
కృష్ణప్రేమామృతం నామ పరమానన్దదాయకమ్ ॥ ౨.౩౬.౪౩ ॥

అత్యుపద్రవదుఃఖఘ్నం పరమాయుష్యవర్ధనమ్ ।
దానం వ్రతం తపస్తీర్థం యత్కృతం త్విహ జన్మని ॥ ౨.౩౬.౪౪ ॥

పఠతాం శృణ్వతాం చైవ కోటికోటిగుణం భవేత్ ।
పుత్రప్రదమపుత్రాణామగతీనాం గతిప్రదమ్ ॥ ౨.౩౬.౪౫ ॥

ధనావహం దరిద్రాణాం జయేచ్ఛూనాం జయావహమ్ ।
శిశూనాం గోకులానాం చ పుష్టిదం పుణ్యవర్ద్ధనమ్ ॥ ౨.౩౬.౪౬ ॥

బాలరోగగ్రహాదీనాం శమనం శాన్తికారకమ్ ।
అన్తే కృష్ణస్మరణదం భవతాపత్రయాపహమ్ ॥ ౨.౩౬.౪౭ ॥

అసిద్ధసాధకం భద్రే జపాదికరమాత్మనామ్ ।
కృష్ణాయ యాదవేన్ద్రాయ జ్ఞానముద్రాయ యోగినే ॥ ౨.౩౬.౪౮ ॥

నాథాయ రుక్మిణీశాయ నమో వేదాన్తవేదినే ।
ఇమం మన్త్రం మహాదేవి జపన్నేవ దివా నిశమ్ ॥ ౨.౩౬.౪౯ ॥

సర్వగ్రహానుగ్రహభాక్సర్వప్రియతమో భవేత్ ।
పుత్రపౌత్రైః పరివృతః సర్వసిద్ధిసమృద్ధిమాన్ ॥ ౨.౩౬.౫౦ ॥

నిషేవ్య భోగానన్తేఽపి కృష్ణాసాయుజ్యమాప్నుయాత్ ।
verses 21 through 50 also appear in NaradapancharAtra

అగస్త్య ఉవాచ
ఏతావదుక్తో భాగవాననన్తో మూర్త్తిస్తు సంకర్షణసంజ్ఞితా విభో ॥ ౨.౩౬.౫౧ ॥

ధరాధరోఽలం జగతాం ధరాయై నిర్దిశ్య భూయో విరరామ మానదః ।
తతస్తు సర్వే సనకాదయో యే సమాస్థితాస్తత్పరితః కథాదృతాః ।
ఆనన్దపూర్ణామ్బునిధౌ నిమగ్నాః సభాజయామాసురహీశ్వరం తమ్ ॥ ౨.౩౬.౫౨ ॥

ఋషయ ఊచుః
నమో నమస్తేఽఖిలవిశ్వాభావన ప్రపన్నభక్తార్త్తిహరావ్యయాత్మన్ ।
ధరాధరాయాపి కృపార్ణవాయ శేషాయ విశ్వప్రభవే నమస్తే ॥ ౨.౩౬.౫౩ ॥

కృష్ణామృతం నః పరిపాయితం విభో విధూతపాపా భవతా కృతా వయమ్ ।
భవాదృశా దీనదయాలవో విభో సముద్ధరన్త్యేవ నిజాన్హి సంనతాన్ ॥ ౨.౩౬.౫౪ ॥

ఏవం నమస్కృత్య ఫణీశపాదయోర్మనో విధాయాఖిలకామపూరయోః ।
ప్రదక్షిణీకృత్య ధరాధరాధరం సర్వే వయం స్వావసథానుపాగతాః ॥ ౨.౩౬.౫౫ ॥

ఇతి తేఽభిహితం రామ స్తోత్రం ప్రేమామృతాభిధమ్ ।
కృష్ణస్య రాధాకాన్తస్య సిద్ధిదమ్ ॥ ౨.౩౬.౫౬ ॥ incomplete metrically
ఇదం రామ మహాభాగ స్తోత్రం పరమదుర్లభమ్ ।
శ్రుతం సాక్షాద్భగవతః శేషాత్కథయతః కథాః ॥ ౨.౩౬.౫౭ ॥

యావన్తి మన్త్రజాలాని స్తోత్రాణి కవచాని చ ॥ ౨.౩౬.౫౮ ॥

త్రైలోక్యే తాని సర్వాణి సిద్ధ్యన్త్యేవాస్య శీలనాత్ ।
వసిష్ఠ ఉవాచ
ఏవముక్త్వా మహారాజ కృష్ణప్రేమామృతం స్తవమ్ ।
యావద్వ్యరంసీత్స మునిస్తావత్స్వర్యానమాగతమ్ ॥ ౨.౩౬.౫౯ ॥

చతుర్భిరద్భుతైః సిద్ధైః కామరూపైర్మనోజవైః ।
అనుయాతమథోత్ప్లుత్య స్త్రీపుంసౌ హరిణౌ తదా ।
అగస్త్యచరణౌ నత్వా సమారురుహతుర్ముదా ॥ ౨.౩౬.౬౦ ॥

దివ్యదేహధరౌ భూత్వా శఙ్ఖచక్రాదిచిహ్నితౌ ।
గతౌ చ వైష్ణవం లోకం సర్వదేవనమస్కృతమ్ ।
పశ్యతాం సర్వభూతానాం భార్గవాగస్త్యయోస్తథా ॥ ౨.౩౬.౬౧ ॥

ఇతి శ్రీబ్రహ్మాణ్డే మహాపురాణే వాయుప్రోక్తే మధ్యభాగే తృతీయ ఉపోద్ధాతపాదే
భార్గవచరితే షట్త్రింశత్తమోఽధ్యాయః ॥ ౩౬ ॥

Also Read:

Shri Krrishna Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Shri Krrishna Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in Telugu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top