Home / Ashtottara Shatanama / Shri Varaha Ashtottara Shataanama Stotram Lyrics in Kannada | Sri Vishnu Slokam

Shri Varaha Ashtottara Shataanama Stotram Lyrics in Kannada | Sri Vishnu Slokam

Sri Varahashtottara Shataanama Stotram Lyrics in Kannada:

ಶ್ರೀವರಾಹಾಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಸ್ತೋತ್ರಮ್

ಶ್ರೀಮುಷ್ಣಮಾಹಾತ್ಮ್ಯತಃ
ಶಂಕರಃ
ನಾರಾಯಣ ಮಮ ಬ್ರೂಹಿ ಯೇನ ತುಷ್ಟೋ ಜಗತ್ಪತಿಃ ।
ತೂರ್ಣಮೇವ ಪ್ರಸನ್ನಾತ್ಮಾ ಮುಕ್ತಿಂ ಯಚ್ಛತಿ ಪಾಪಹಾ ॥ 1 ॥

ಸದಾ ಚಂಚಲಚಿತ್ತಾನಾಂ ಮಾನವಾನಾಂ ಕಲೌ ಯುಗೇ ।
ಜಪೇ ಚ ದೇವಪೂಜಾಯಾಂ ಮನೋ ನೈಕತ್ರ ತಿಷ್ಠತಿ ॥ 2 ॥

ತಾದೃಶಾ ಅಪಿ ವೈ ಮರ್ತ್ಯಾ ಯೇನ ಯಾನ್ತಿ ಪರಾಂ ಗತಿಮ್ ।
ಅನ್ಯೇಷಾಂ ಕರ್ಮಣಾಂ ಪುರ್ತಿರ್ಯೇನ ಸ್ಯಾತ್ ಫಲಿತೇನ ಚ ॥ 3 ॥

ತಾದೃಕ್ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಮಮ ಬ್ರೂಹಿ ಮಹಾಪಾತಕನಾಶನಮ್ ।
ಏಕೈಕಂ ಚ ವರಾಹಸ್ಯ ನಾಮ ವೇದಾಧಿಕಂ ಕಿಲ ॥ 4 ॥

ತಾದೃಶಾನಿ ಚ ನಾಮಾನಿ ವರಾಹಸ್ಯ ಮಹಾತ್ಮನಃ ।
ಸನ್ತಿ ಚೇದ್ಬ್ರೂಹಿ ವಿಶ್ವಾತ್ಮನ್ ಶ್ರೇತುಂ ಕೌತೂಹಲಂ ಹಿ ಮೇ ॥ 5 ॥

ಶ್ರೀನಾರಾಯಣಃ
ಶೃಣು ಶಂಕರ ವಕ್ಷ್ಯಾಮಿ ವರಾಹಸ್ತೋತ್ರಮುತ್ತಮಮ್ ।
ದುಷ್ಟಗ್ರಹಕುಠಾರೋಽಯಂ ಮಹಾಪಾಪದವಾನಲಃ ॥ 6 ॥

ಮಹಾಭಯಗಿರೀನ್ದ್ರಾಣಾಮ್ ಕುಲಿಶಂ ಮುಕ್ತಿದಂ ಶುಭಮ್ ।
ಕಾಮಧುಕ್ ಕಾಮಿನಾಮೇತದ್ಭಕ್ತಾನಾಂ ಕಲ್ಪಪಾದಪಃ ॥ 7 ॥

ವಕ್ಷ್ಯಾಮಿ ಪರಮಂ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಯತ್ಸುಗೋಪ್ಯಂ ದುರಾತ್ಮನಾಮ್ ।
ನಾರಾಯಣ ಋಷಿಶ್ಚಾತ್ರ ಶ್ರೀವರಾಹಶ್ಚ ದೇವತಾ ॥ 8 ॥

ಛನ್ದೋಽನುಷ್ಟುಪ್ ಚ ಹುಂ ಬೀಜಂ ಹ್ರೀಂ ಶಕ್ತಿಃ ಕ್ಲೀಂ ಚ ಕೀಲಕಮ್ ।
ವರಾಹಪ್ರೀತಿಮುದ್ದಿಶ್ಯ ವಿನಿಯೋಗಸ್ತು ನಿರ್ವೃತೌ ॥ 9 ॥

ನ್ಯಸೇದ್ಧೃದಯಂ ದ್ರೇಕಾರಂ ವರಾಹಾಯ ಚ ಮೂರ್ಧನಿ ।
ನಮೋ ಭಗವತೇ ಪಶ್ಚಾಚ್ಛಿಖಾಯಾಂ ವಿನ್ಯಸೇದ್ಬುಧಃ ॥ 10 ॥

ಜ್ಞಾನಾತ್ಮನೇ ಚ ನೇತ್ರಾಭ್ಯಾಂ ಕವಚಾಯ ಬಲಾತ್ಮನೇ ।
ಭೂರ್ಭುವಃ ಸುವ ಇತ್ಯಸ್ತ್ರಾಯ ಫಟಿತ್ಯನ್ತಂ ನ್ಯಸೇದ್ಬುಧಃ ॥ 11 ॥

ಯಜ್ಞಾಯ ಯಜ್ಞರೂಪಾಯ ಯಜ್ಞಾಂಗಾಯ ಮಹಾತ್ಮನೇ ।
ನಮೋ ಯಜ್ಞಭುಜೇ ಯಜ್ಞಕೃತೇ ಯಜ್ಞೇಶ್ವರಾಯ ಚ ॥ 12 ॥

ಯಜ್ಞಸ್ಯ ಫಲದಾತ್ರೇ ಚ ಯಜ್ಞಗುಹ್ಯಾಯ ಯಜ್ವನೇ ।
ಏಭಿರ್ನಾಮಪದೈರ್ದಿವ್ಯೈರಂಗುಲಿನ್ಯಾಸಮಾಚರೇತ್ ॥ 13 ॥

ಅನ್ನದಾತ್ರೇ ನಮ ಇತಿ ಕರಪೃಷ್ಠಂ ಚ ಮಾರ್ಜಯೇತ್ ।
ನಮಃ ಶ್ವೇತವರಾಹಾಯ ಸ್ವಾಹಾನ್ತೇನ ಮಹಾಮತಿಃ ॥ 14 ॥

ವ್ಯಾಪಕನ್ಯಾಸಕೃತ್ಪಶ್ಚಾದ್ಧ್ಯಾಯೇದ್ದೇವಮಧೋಕ್ಷಜಮ್ ।
ಧ್ಯಾನಮ್-
ಓಂ ಶ್ವೇತಂ ಸುದರ್ಶನದರಾಂಕಿತಬಾಹುಯುಗ್ಮಂ
ದಂಷ್ಟ್ರಾಕರಾಲವದನಂ ಧರಾಯ ಸಮೇತಮ್ ।
ಬ್ರಹ್ಮಾದಿಭಿಃ ಸುರಗಣೈಃ ಪರಿಸೇವ್ಯಮಾನಂ
ಧ್ಯಾಯೇದ್ವರಾಹವಪುಷಂ ನಿಗಮೈಕವೇದ್ಯಮ್ ॥ 15 ॥

ಶ್ರೀವರಾಹೋ ಮಹೀನಾಥಃ ಪೂರ್ಣಾನನ್ದೋ ಜಗತ್ಪತಿಃ ।
ನಿರ್ಗುಣೋ ನಿಷ್ಕಲೋಽನನ್ತೋ ದಂಡಕಾನ್ತಕೃದವ್ಯಯಃ ॥ 16 ॥

ಹಿರಣ್ಯಾಕ್ಷಾನ್ತಕೃದ್ದೇವಃ ಪೂರ್ಣಷಾಡ್ಗುಣ್ಯವಿಗ್ರಹಃ ।
ಲಯೋದಧಿವಿಹಾರೀ ಚ ಸರ್ವಪ್ರಾಣಿಹಿತೇ ರತಃ ॥ 17 ॥

ಅನನ್ತರೂಪೋಽನನ್ತಶ್ರೀರ್ಜಿತಮನ್ಯುರ್ಭಯಾಪಹಃ ।
ವೇದಾನ್ತವೇದ್ಯೋ ವೇದೀ ಚ ವೇದಗರ್ಭಃ ಸನಾತನಃ ॥ 18 ॥

ಸಹಸ್ರಾಕ್ಷಃ ಪುಣ್ಯಗನ್ಧಃ ಕಲ್ಪಕೃತ್ ಕ್ಷಿತಿಭೃದ್ಧರಿಃ ।
ಪದ್ಮನಾಭಃ ಸುರಾಧ್ಯಕ್ಷೋ ಹೇಮಾಂಗೋ ದಕ್ಷಿಣಾಮುಖಃ ॥ 19 ॥

ಮಹಾಕೋಲೋ ಮಹಾಬಾಹುಃ ಸರ್ವದೇವನಮಸ್ಕೃತಃ ।
ಹೃಷೀಕೇಶಃ ಪ್ರಸನ್ನಾತ್ಮಾ ಸರ್ವಭಕ್ತಭಯಾಪಹಃ ॥ 20 ॥

ಯಜ್ಞಭೃದ್ಯಜ್ಞಕೃತ್ಸಾಕ್ಷೀ ಯಜ್ಞಾಂಗೋ ಯಜ್ಞವಾಹನಃ ।
ಹವ್ಯಭುಘವ್ಯದೇವಶ್ಚ ಸದಾವ್ಯಕ್ತಃ ಕೃಪಾಕರಃ ॥ 21 ॥

ದೇವಭೂಮಿಗುರುಃ ಕಾನ್ತೋ ಧರ್ಮಗುಹ್ಯೋ ವೃಷಾಕಪಿಃ ।
ಸ್ರುವತ್ತುಂಡೋ ವಕ್ರದಂಷ್ಟ್ರೋ ನೀಲಕೇಶೋ ಮಹಾಬಲಃ ॥ 22 ॥

ಪೂತಾತ್ಮಾ ವೇದನೇತಾ ಚ ವೇದಹರ್ತೃಶಿರೋಹರಃ ।
ವೇದಾದಿಕೃದ್ವೇದಗುಹ್ಯಃ ಸರ್ವವೇದಪ್ರವರ್ತಕಃ ॥ 23 ॥

ಗಭೀರಾಕ್ಷಸ್ತ್ರಿಧರ್ಮಾ ಚ ಗಮ್ಭೀರಾತ್ಮಾ ಮಹೇಶ್ವರಃ ।
ಆನನ್ದವನಗೋ ದಿವ್ಯೋ ಬ್ರಹ್ಮನಾಸಾಸಮುದ್ಭವಃ ॥ 24 ॥

ವಿನ್ಧುತೀರನಿವಾಸೀ ಚ ಕ್ಷೇಮಕೃತ್ಸಾತ್ತ್ವತಾಂ ಪತಿಃ ।
ಇನ್ದ್ರತ್ರಾತಾ ಜಗತ್ತ್ರಾತಾ ಮಹೇನ್ದ್ರೋದ್ದಣ್ವರ್ಗಹಾ ॥ 25 ॥

ಭಕ್ತವಶ್ಯೋ ಸದೋದ್ಯುಕ್ತೋ ನಿಜಾನನ್ದೋ ರಮಾಪತಿಃ ।
ಸ್ತುತಿಪ್ರಿಯಃ ಶುಭಾಂಗಶ್ಚ ಪುಣ್ಯಶ್ರವಣಕೀರ್ತನಃ ॥ 26 ॥

ಸತ್ಯಕೃತ್ಸತ್ಯಸಂಕಲ್ಪಃ ಸತ್ಯವಾಕ್ಸತ್ಯವಿಕ್ರಮಃ ।
ಸತ್ಯೇನ ಗೂಢಃ ಸತ್ಯಾತ್ಮಾ ಕಾಲಾತೀತೋ ಗುಣಾಧಿಕಃ ॥ 27 ॥

ಪರಂ ಜ್ಯೋತಿಃ ಪರಂ ಧಾಮ ಪರಮಃ ಪುರುಷಃ ಪರಃ ।
ಕಲ್ಯಾಣಕೃತ್ಕವಿಃ ಕರ್ತಾ ಕರ್ಮಸಾಕ್ಷೀ ಜಿತೇನ್ದ್ರಿಯಃ ॥ 28 ॥

ಕರ್ಮಕೃತ್ಕರ್ಮಕಾಂಡಸ್ಯ ಸಮ್ಪ್ರದಾಯಪ್ರವರ್ತಕಃ ।
ಸರ್ವಾನ್ತಕಃ ಸರ್ವಗಶ್ಚ ಸರ್ವಾರ್ಥಃ ಸರ್ವಭಕ್ಷಕಃ ॥ 29 ॥

ಸರ್ವಲೋಕಪತಿಃ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಶ್ರೀಮುಷ್ಣೇಶಃ ಶುಭೇಕ್ಷಣಃ ।
ಸರ್ವದೇವಪ್ರಿಯಃ ಸಾಕ್ಷೀತ್ಯೇತನ್ನಾಮಾಷ್ಟಕಂ ಶತಮ್ ॥ 30 ॥

ಸರ್ವವೇದಾಧಿಕಂ ಪುಣ್ಯಂ ವರಾಹಸ್ಯ ಮಹಾತ್ಮನಃ ।
ಸತತಂ ಪ್ರಾತರುತ್ಥಾಯ ಸಮ್ಯಗಾಚಮ್ಯ ವಾರಿಣಾ ॥ 31 ॥

ಜಿತಾಸನೋ ಜಿತಕ್ರೋಧಃ ಪಶ್ಚಾನ್ಮನ್ತ್ರಮುದೀರಯೇತ್ ।
ಬ್ರಾಹ್ಮಣೋ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯಾಂ ಚ ಕ್ಷತ್ರಿಯೋ ರಾಜ್ಯಮಾಪ್ನುಯಾತ್ ॥ 32 ॥

ವೈಶ್ಯೋ ಧನಸಮೃದ್ಧಃ ಸ್ಯಾತ್ ಶೂದ್ರಃ ಸುಖಮವಾಪ್ನುಯಾತ್ ।
ಸದ್ಯೋ ರೋಗಾದ್ವಿಮುಚ್ಯೇತ ಶತವಾರಂ ಪಠೇದ್ಯದಿ ॥ 33 ॥

ಸಕಾಮೋ ಲಭತೇ ಕಾಮಾನ್ನಿಷ್ಕಾಮೋ ಮೋಕ್ಷಮಾಪ್ನುಯಾತ್ ।
ಸದ್ಯೋ ರೋಗಾದ್ವಿಮುಚ್ಯೇತ ಶತವಾರಂ ಪಠೇದ್ಯದಿ ॥ 33 ॥

ಸಕಾಮೋ ಲಭತೇ ಕಾಮಾನ್ನಿಷ್ಕಾಮೋ ಮೋಕ್ಷಮಾಪ್ನುಯಾತ್ ।
ಬಾಲರೋಗಗ್ರಹಾದ್ಯಾಶ್ಚ ನಶ್ಯನ್ತ್ಯೇವ ನ ಸಂಶಯಃ ॥ 34 ॥

ರಾಜದ್ವಾರೇ ಮಹಾಘೋರೇ ಸಂಗ್ರಾಮೇ ಶತ್ರುಸಂಕಟೇ ।
ಸ್ತೋತ್ರಮೇತನ್ಮಹಾಪುಣ್ಯಂ ಪಠೇತ್ಸದ್ಯೋ ಭಯಾಪಹಮ್ ॥ 35 ॥

ಇತ್ಯೇತದ್ಧಾರಯೇದ್ಯಸ್ತು ಕರೇ ಮೂರ್ಧ್ನಿ ಹೃದನ್ತರೇ ।
ತಂ ನಮಸ್ಯನ್ತಿ ಭೂತಾನಿ ಮುಚ್ಯತೇ ಸರ್ವತೋ ಭಯಾತ್ ॥ 36 ॥

ರಾಜಪ್ರಸಾದಜನಕಂ ಸರ್ವಲೋಕವಶಂಕರಮ್ ।
ಆಭಿಚರಿಕಕೃತ್ಯಾನ್ತಂ ಮಹಾಭಯನಿವಾರಣಮ್ ॥ 37 ॥

ಶತವಾರಂ ಪಠೇದ್ಯಸ್ತು ಮುಚ್ಯತೇ ವ್ಯಾಧಿಬನ್ಧನಾತ್ ।
ಯಃ ಪಠೇತ್ತ್ರಿಷು ಕಾಲೇಷು ಸ್ತೋತ್ರಮೇತಜ್ಜಿತೇನ್ದ್ರಿಯಃ ॥ 38 ॥

ವೈಕುಂಠವಾಸಮಾಪ್ನೋತಿ ದಶಪುರ್ವೈರ್ದಶಾಪರೈಃ ।
ಅಶ್ವತ್ಥಮೂಲೇಽರ್ಕವಾರೇ ಸ್ಥಿತ್ವಾ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಪಠೇದ್ಯದಿ ॥ 39 ॥

ಅಪಸ್ಮಾರವಿನಾಶಃ ಸ್ಯಾತ್ಕ್ಷಯರೋಗಶ್ಚ ನಶ್ಯತಿ ।
ಮಧ್ಯಾಹ್ನೇ ತು ಗುರೋರ್ವಾರೇ ಜಲಮಧ್ಯೇ ಶತಂ ಜಪೇತ್ ॥ 40 ॥

ಕುಷ್ಠವ್ಯಾಧಿವಿನಾಶಃ ಸ್ಯಾತ್ ಜ್ಞಾನಂ ಚೈವಾಧಿಗಚ್ಛಾತಿ ।
ಪ್ರಾತಃ ಪ್ರಾತಃ ಪಠೇದ್ಯಸ್ತು ಸ್ತೋತ್ರಮೇತಚ್ಛುಭಾವಹಮ್ ॥ 41 ॥

ಅನ್ತ್ಯಕಾಲೇ ಸ್ಮೃತಿರ್ವಿಷ್ಣೋರ್ಭವೇತ್ ತಸ್ಯ ಮಹಾತ್ಮನಃ ।
ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತೈರ್ದಿವ್ಯೈರ್ನಾಮಭಿಃ ಕಿಟಿರೂಪಿಣಃ ॥ 42 ॥

ತುಲಸೀಮರ್ಪಯೇದ್ಯಸ್ತು ಸ ಮುಕ್ತೋ ನಾಸ್ತಿ ಸಂಶಯಃ ।
ಪೂಜಾಕಾಲೇ ವರಾಹಸ್ಯ ನಾಮ್ನಾಮಷ್ಟೋತ್ತರಂ ಶತಮ್ ॥ 43 ॥

ಜಪ್ತ್ವಾಽಥ ಜಾಪಯಿತ್ವಾ ವಾ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಮಧಿಗಚ್ಛಾತಿ ।
ನಿಷ್ಕಾಮೋ ಮೋಕ್ಷಮಾಪ್ನೋತಿ ನಾತ್ರ ಕಾರ್ಯಾ ವಿಚಾರಣಾ ॥ 44 ॥

ಅಷ್ಟೋತ್ತರಸಹಸ್ರಂ ತು ಯಃ ಪಠೇನ್ನಿಯತೇನ್ದ್ರಿಯಃ ।
ಪಾಯಸೇನ ತಥಾ ಹುತ್ವಾ ವನ್ಧ್ಯಾ ಪುತ್ರವತೀ ಭವೇತ್ ॥ 45 ॥

ನಮಃ ಶ್ವೇತವರಾಹಾಯ ಭೂಧರಾಯ ಮಹಾತ್ಮನೇ ।
ನಿರಂಜನಾಯ ಸತ್ಯಾಯ ಸಾತ್ತ್ವತಾಂ ಪತಯೇ ನಮಃ ॥ 46 ॥

ಇತಿ ಮನ್ತ್ರಂ ಪಠೇನ್ನಿತ್ಯಮನ್ತೇ ಮೋಕ್ಷಮವಾಪ್ನುಯಾತ್ ॥ 47 ॥

ಇತಿ ಶ್ರೀವರಾಹಪುರಾಣೇ ಶ್ರೀಮುಷ್ಣಮಾಹಾತ್ಮ್ಯೇ ನವಮೋಽಧ್ಯಾಯಃ ।
ನೀಲವರಾಹಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ ।

ಇತಿ ಶ್ರೀವರಾಹಾಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಸ್ತೋತ್ರಂ ಸಮ್ಪೂರ್ಣಮ್ ।

Also Read:

Shri Varaha Ashtottara Shataanama Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Add Comment

Click here to post a comment