Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Shrrigala Gita Lyrics in Kannada

Shrrigala Geetaa in Kannada:

॥ ಶೃಗಾಲಗೀತಾ ॥

ಭೀಷ್ಮೇಣ ಯುಧಿಷ್ಠಿರಂಪ್ರತಿ ಇತರನಿಪೇಧಪೂರ್ವಕಂ ಪ್ರಜ್ಞಾಯಾಃ
ಸುಖಸಾಧನತಾಯಾಂ ಪ್ರಮಾಣತಯಾ ಸೃಗಾಲಕಾಶ್ಯಪಸಂವಾದಾನುವಾದಃ ॥ 1 ॥

ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಉವಾಚ । 0
ಬಾಂಧವಾಃ ಕರ್ಮ ವಿತ್ತಂ ವಾ ಪ್ರಜ್ಞಾ ವೇಹ ಪಿತಾಮಹ ।
ನರಸ್ಯ ಕಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಸ್ಯಾದೇತತ್ಪೃಷ್ಟೋ ವದಸ್ವ ಮೇ ॥ 1 ॥

ಭೀಷ್ಮ ಉವಾಚ । 2
ಪ್ರಜ್ಞಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಭೂತಾನಾಂ ಪ್ರಜ್ಞಾ ಲಾಭಃ ಪರೋ ಮತಃ ।
ಪ್ರಜ್ಞಾ ನಿಃಶ್ರೇಯಸೀ ಲೋಕೇ ಪ್ರಜ್ಞಾ ಸ್ವರ್ಗೋ ಮತಃ ಸತಾಂ ॥ 2 ॥

ಪ್ರಜ್ಞಯಾ ಪ್ರಾಪಿತಾರ್ಥೋ ಹಿ ಬಲಿರೈಶ್ವರ್ಯಸಂಕ್ಷಯೇ ।
ಪ್ರಹ್ಲಾದೋ ನಮುಚಿರ್ಮಂಕಿಸ್ತಸ್ಯಾಃ ಕಿಂ ವಿದ್ಯತೇ ಪರಂ ॥ 3 ॥

ಅತ್ರಾಪ್ಯುದಾಹರಂತೀಮಮಿತಿಹಾಸಂ ಪುರಾತನಂ ।
ಇಂದ್ರಕಾಶ್ಯಪಸಂವಾದಂ ತನ್ನಿಬೋಧ ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ॥ 4 ॥

ವೈಶ್ಯಃ ಕಶ್ಚಿದೃಷಿಸುತಂ ಕಾಶ್ಯಪಂ ಸಂಶಿತವ್ರತಂ ।
ರಥೇನ ಪಾತಯಾಮಾಸ ಶ್ರೀಮಾಂದೃಪ್ತಸ್ತಪಸ್ವಿನಂ ॥ 5 ॥

ಆರ್ತಃ ಸ ಪತಿತಃ ಕ್ರುದ್ಧಸ್ತ್ಯಕ್ತ್ವಾಽಽತ್ಮಾನಮಥಾಬ್ರವೀತ್ ।
ಮರಿಷ್ಯಾಮ್ಯಧನಸ್ಯೇಹ ಜೀವಿತಾರ್ಥೋ ನ ವಿದ್ಯತೇ ॥ 6 ॥

ತಥಾ ಮುಮೂರ್ಷಮಾಸೀನಮಕೂಜಂತಮಚೇತಸಂ ।
ಇಂದ್ರಃ ಸೃಗಾಲರೂಪೇಣ ಬಭಾಷೇ ಕ್ಷುಬ್ಧಮಾನಸಂ ॥ 7 ॥

ಮನುಷ್ಯಯೋನಿಮಿಚ್ಛಂತಿ ಸರ್ವಭೂತಾನಿ ಸರ್ವಶಃ ।
ಮನುಷ್ಯತ್ವೇ ಚ ವಿಪ್ರತ್ವಂ ಸರ್ವ ಏವಾಭಿನಂದತಿ ॥ 8 ॥

ಮನುಷ್ಯೋ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಶ್ಚಾಸಿ ಶ್ರೋತ್ರಿಯಶ್ಚಾಸಿ ಕಾಶ್ಯಪ ।
ಸುದುರ್ಲಭಮವಾಪ್ಯೈತನ್ನ ದೋಷಾನ್ಮರ್ತುಮರ್ಹಸಿ ॥ 9 ॥

ಸರ್ವೇ ಲಾಭಾಃ ಸಾಭಿಮಾನಾ ಇತಿ ಸತ್ಯವತೀ ಶ್ರುತಿಃ ।
ಸಂತೋಷಣೀಯರೂಪೋಽಸಿ ಲೋಭಾದ್ಯದಭಿಮನ್ಯಸೇ ॥ 10 ॥

ಅಹೋ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥತಾ ತೇಷಾಂ ಯೇಷಾಂ ಸಂತೀಹ ಪಾಣಯಃ ।
[ಅತೀವ ಸ್ಪೃಹಯೇ ತೇಷಾಂ ಯೇಷಾಂ ಸಂತೀಹ ಪಾಣಯಃ ॥] 11 ॥

ಪಾಣಿಮದ್ಭ್ಯಃ ಸ್ಪೃಹಾಽಸ್ಮಾಕಂ ಯಥಾ ತವ ಧನಸ್ಯ ವೈ ।
ನ ಪಾಣಿಲಾಭಾದಧಿಕೋ ಲಾಭಃ ಕಶ್ಚನ ವಿದ್ಯತೇ ॥ 12 ॥

ಅಪಾಣಿತ್ವಾದ್ವಯಂ ಬ್ರಹ್ಮನ್ಕಂಟಕಂ ನೋದ್ಧರಾಮಹೇ ।
ಜಂತೂನುಚ್ಚಾವಚಾನಂಗೇ ದಶತೋ ನ ಕಷಾಮ ವಾ ॥ 13 ॥

ಅಥ ಯೇಷಾಂ ಪುನಃ ಪಾಣೀ ದೇವದತ್ತೌ ದಶಾಂಗುಲೀ ।
ಉದ್ಧರಂತಿ ಕೃಮೀನಂಗಾದ್ದಶತೋ ನಿಕಷಂತಿ ಚ ॥ 14 ॥

ವರ್ಷಾಹಿಮಾತಪಾನಾಂ ಚ ಪರಿತ್ರಾಣಾನಿ ಕುರ್ವತೇ ।
ಚೇಲಮನ್ನಂ ಸುಖಂ ಶಯ್ಯಾಂ ನಿವಾತಂ ಚೋಪಭುಂಜತೇ ॥ 15 ॥

ಅಧಿಷ್ಠಾಯ ಚ ಗಾಂ ಲೋಕೇ ಭುಂಜತೇ ವಾಹಯಂತಿ ಚ ।
ಉಪಾಯೈರ್ಬಹುಭಿಶ್ಚೈವ ವಶ್ಯಾನಾತ್ಮನಿ ಕುರ್ವತೇ ॥ 16 ॥

ಯೇ ಖಲ್ವಜಿಹ್ವಾಃ ಕೃಪಣಾ ಅಲ್ಪಪ್ರಾಣಾ ಅಪಾಣಯಃ ।
ಸಹಂತೇ ತಾನಿ ದುಃಖಾನಿ ದಿಷ್ಟ್ಯಾ ತ್ವಂ ನ ತಥಾ ಮುನೇ ॥ 17 ॥

ದಿಷ್ಟ್ಯಾ ತ್ವಂ ನ ಶೃಗಾಲೋ ವೈ ನ ಕೃಮಿರ್ನ ಚ ಮೂಷಕಃ ।
ನ ಸರ್ಪೋ ನ ಚ ಮಂಡೂಕೋ ನ ಚಾನ್ಯಃ ಪಾಪಯೋನಿಜಃ ॥ 18 ॥

ಏತಾವತಾಽಪಿ ಲಾಭೇನ ತೋಷ್ಟುಮರ್ಹಸಿ ಕಾಶ್ಯಪ ।
ಕಿಂ ಪುನರ್ಯೋಸಿ ಸತ್ವಾನಾಂ ಸರ್ವೇಷಾಂ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೋತ್ತಮಃ ॥ 19 ॥

ಇಮೇ ಮಾಂ ಕೃಮಯೋಽದಂತಿ ಯೇಷಾಮುದ್ಧರಣಾಯ ವೈ ।
ನಾಸ್ತಿ ಶಕ್ತಿರಪಾಣಿತ್ವಾತ್ಪಶ್ಯಾವಸ್ಥಾಮಿಮಾಂ ಮಮ ॥ 20 ॥

ಅಕಾರ್ಯಮಿತಿ ಚೈವೇಮಂ ನಾತ್ಮಾನಂ ಸಂತ್ಯಜಾಮ್ಯಹಂ ।
ನಾತಃ ಪಾಪೀಯಸೀಂ ಯೋನಿಂ ಪತೇಯಮಪರಾಮಿತಿ ॥ 21 ॥

ಮಧ್ಯೇ ವೈ ಪಾಪಯೋನೀನಾಂ ಸೃಗಾಲೀಯಾಮಹಂ ಗತಃ ।
ಪಾಪೀಯಸ್ಯೋ ಬಹುತರಾ ಇತೋಽನ್ಯಾಃ ಪಾಪಯೋನಯಃ ॥ 22 ॥

ಜಾತ್ಯೈವೈಕೇ ಸುಖಿತರಾಃ ಸಂತ್ಯನ್ಯೇ ಭೃಶದುಃಖಿತಾಃ ।
ನೈಕಾಂತಂ ಸುಖಮೇವೇಹ ಕ್ವಚಿತ್ಪಶ್ಯಾಮಿ ಕಸ್ಯಚಿತ್ ॥ 23 ॥

ಮನುಷ್ಯಾ ಹ್ಯಾಢ್ಯತಾಂ ಪ್ರಾಪ್ಯ ರಾಜ್ಯಮಿಚ್ಛಂತ್ಯನಂತರಂ ।
ರಾಜ್ಯಾದ್ದೇವತ್ವಮಿಚ್ಛಂತಿ ದೇವತ್ವಾದಿಂದ್ರತಾಮಪಿ ॥ 24 ॥

ಭವೇಸ್ತ್ವಂ ಯದ್ಯಪಿ ತ್ವಾಢ್ಯೋ ನ ರಾಜಾ ನ ಚ ದೈವತಂ ।
ದೇವತ್ವಂ ಪ್ರಾಪ್ಯ ಚೇಂದ್ರತ್ವಂ ನೈವ ತುಷ್ಯೇಸ್ತಥಾ ಸತಿ ॥ 25 ॥

ನ ತೃಪ್ತಿಃ ಪ್ರಿಯಲಾಭೇಽಸ್ತಿ ತೃಷ್ಣಾ ನಾದ್ಭಿಃ ಪ್ರಶಾಮ್ಯತಿ ।
ಸಂಪ್ರಜ್ವಲತಿ ಸಾ ಭೂಯಃ ಸಮಿದ್ಭಿರಿವ ಪಾವಕಃ ॥ 26 ॥

ಅಸ್ತ್ಯೇವ ತ್ವಯಿ ಶೋಕೋಽಪಿ ಹರ್ಷಶ್ಚಾಪಿ ತಥಾ ತ್ವಯಿ ।
ಸುಖದುಃಖೇ ತಥಾ ಚೋಭೇ ತತ್ರ ಕಾ ಪರಿದೇವನಾ ॥ 27 ॥

ಪರಿಚ್ಛಿದ್ಯೈವ ಕಾಮಾನಾಂ ಸರ್ವೇಷಾಂ ಚೈವ ಕರ್ಮಣಾಂ ।
ಮೂಲಂ ಬುದ್ಧೀಂದ್ರಿಯಗ್ರಾಮಂ ಶಕುಂತಾನಿವ ಪಂಜರೇ ॥ 28 ॥

ನ ದ್ವಿತೀಯಸ್ಯ ಶಿರಸಶ್ಛೇದನಂ ವಿದ್ಯತೇ ಕ್ವಚಿತ್ ।
ನ ಚ ಪಾಣೇಸ್ತೃತೀಯಸ್ಯ ಯನ್ನಾಸ್ತಿ ನ ತತೋ ಭಯಂ ॥ 29 ॥

ನ ಖಲ್ವಪ್ಯರಸಜ್ಞಸ್ಯ ಕಾಮಃ ಕ್ವಚನ ಜಾಯತೇ ।
ಸಂಸ್ಪರ್ಶಾದ್ದರ್ಶನಾದ್ವಾಪಿ ಶ್ರವಣಾದ್ವಾಪಿ ಜಾಯತೇ ॥ 30 ॥

ನ ತ್ವಂ ಸ್ಮರಸಿ ವಾರುಣ್ಯಾ ಲಟ್ವಾಕಾನಾಂ ಚ ಪಕ್ಷಿಣಾಂ ।
ತಾಭ್ಯಾಂ ಚಾಭ್ಯಧಿಕೋ ಭಕ್ಷ್ಯೋ ನ ಕಶ್ಚಿದ್ವಿದ್ಯತೇ ಕ್ವಚಿತ್ ॥ 31 ॥

ಯಾನಿ ಚಾನ್ಯಾನಿ ಭೂತೇಷು ಭಕ್ಷ್ಯಭೋಜ್ಯಾನಿ ಕಾಶ್ಯಪ ।
ಯೇಷಾಮಭುಕ್ತಪೂರ್ವಾಣಿ ತೇಷಾಮಸ್ಮೃತಿರೇವ ತೇ ॥ 32 ॥

ಅಪ್ರಾಶನಮಸಂಸ್ಪರ್ಶಮಸಂದರ್ಶನಮೇವ ಚ ।
ಪುರುಷಸ್ಯೈಷ ನಿಯಮೋ ಮನ್ಯೇ ಶ್ರೇಯೋ ನ ಸಂಶಯಃ ॥ 33 ॥

ಪಾಣಿಮಂತೋ ಬಲವಂತೋ ಧನವಂತೋ ನ ಸಂಶಯಃ ।
ಮನುಷ್ಯಾ ಮಾನುಷೈರೇವ ದಾಸತ್ವಮುಪಪಾದಿತಾಃ ॥ 34 ॥

ವಧಬಂಧಪರಿಕ್ಲೇಶೈಃ ಕ್ಲಿಶ್ಯಂತೇ ಚ ಪುನಃ ಪುನಃ ।
ತೇ ಖಲ್ವಪಿ ರಮಂತೇ ಚ ಮೋದಂತೇ ಚ ಹಸಂತಿ ಚ ॥ 35 ॥

ಅಪರೇ ಬಾಹುಬಲಿನಃ ಕೃತವಿದ್ಯಾ ಮನಸ್ವಿನಃ ।
ಜುಗುಪ್ಸಿತಾಂ ಚ ಕೃಪಣಾಂ ಪಾಪವೃತ್ತಿಮುಪಾಸತೇ ॥ 36 ॥

ಉತ್ಸಹಂತೇ ಚ ತೇ ವೃತ್ತಿಮನ್ಯಾಮಪ್ಯುಪಸೇವಿತುಂ ।
ಸ್ವಕರ್ಮಣಾ ತು ನಿಯತಂ ಭವಿತವ್ಯಂ ತು ತತ್ತಥಾ ॥ 37 ॥

ನ ಪುಲ್ಕಸೋ ನ ಚಂಡಾಲ ಆತ್ಮಾನಂ ತ್ಯಕ್ತುಮಿಚ್ಛತಿ ।
ತಯಾ ತುಷ್ಟಃ ಸ್ವಯಾ ಯೋನ್ಯಾ ಮಾಯಾಂ ಪಶ್ಯಸ್ವ ಯಾದೃಶೀಂ ॥ 38 ॥

ದೃಷ್ಟ್ವಾ ಕುಣೀನ್ಪಕ್ಷಹತಾನ್ಮನುಷ್ಯಾನಾಮಯಾವಿನಃ ।
ಸುಸಂಪೂರ್ಣಃ ಸ್ವಯಾ ಯೋನ್ಯಾ ಲಬ್ಧಲಾಭೋಸಿ ಕಾಶ್ಯಪ ॥ 39 ॥

ಯದಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣದೇಹಸ್ತೇ ನಿರಾತಂಕೋ ನಿರಾಮಯಃ ।
ಅಂಗಾನಿ ಚ ಸಮಗ್ರಾಣಿ ನ ಚ ಲೋಕೇಷು ಧಿಕ್ಕೃತಃ ॥ 40 ॥

ನ ಕೇನಚಿತ್ಪ್ರವಾದೇನ ಸತ್ಯೇನೈವಾಪಹಾರಿಣಾ ।
ಧರ್ಮಾಯೋತ್ತಿಷ್ಠ ವಿಪ್ರರ್ಷೇ ನಾತ್ಮಾನಂ ತ್ಯಕ್ತುಮರ್ಹಸಿ ॥ 41 ॥

ಯದಿ ಬ್ರಹ್ಮಞ್ಶೃಣೋಷ್ಯೇತಚ್ಛ್ರದ್ದಧಾಸಿ ಚ ಮೇ ವಚಃ ।
ವೇದೋಕ್ತಸ್ಯೈವ ಧರ್ಮಸ್ಯ ಫಲಂ ಮುಖ್ಯಮವಾಪ್ಸ್ಯಸಿ ॥ 42 ॥

ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯಮಗ್ನಿಸಂಸ್ಕಾರಮಪ್ರಮತ್ತೋಽನುಪಾಲಯ ।
ಸತ್ಯಂ ದಮಂ ಚ ದಾನಂ ಚ ಸ್ಪರ್ಧಿಷ್ಠಾ ಮಾ ಚ ಕೇನಚಿತ್ ॥ 43 ॥

ಯೇ ಕೇಚನ ಸ್ವಧ್ಯಯನಾಃ ಪ್ರಾಪ್ತಾ ಯಜನಯಾಜನಂ ।
ಕಥಂ ತೇ ಚಾನುಶೋಚೇಯುರ್ಧ್ಯಾಯೇಯುರ್ವಾಽಪ್ಯಶೋಭನಂ ॥ 44 ॥

ಇಚ್ಛಂತಸ್ತೇ ವಿಹಾರಾಯ ಸುಖಂ ಮಹದವಾಪ್ನುಯುಃ ।
ಯೇಽನುಜಾತಾಃ ಸುನಕ್ಷತ್ರೇ ಸುತಿಥೌ ಸುಮುಹೂರ್ತಕೇ ।
ಯಜ್ಞದಾನಪ್ರಜೇಹಾಯಾಂ ಯತಂತೇ ಶಕ್ತಿಪೂರ್ವಕಂ ॥ 45 ॥

ನಕ್ಷತ್ರೇಷ್ವಾಸುರೇಷ್ವನ್ಯೇ ದುಸ್ತಿಥೌ ದುರ್ಮುಹೂರ್ತಜಾಃ ।
ಸಂಪತಂತ್ಯಾಸುರೀಂ ಯೋನಿಂ ಯಜ್ಞಪ್ರಸವವರ್ಜಿತಾಃ ॥ 46 ॥

ಅಹಮಾಸಂ ಪಂಡಿತಕೋ ಹೈತುಕೋ ವೇದನಿಂದಕಃ ।
ಆನ್ವೀಕ್ಷಿಕೀಂ ತರ್ಕವಿದ್ಯಾಮನುರಕ್ತೋ ನಿರರ್ಥಿಕಾಂ ॥ 47 ॥

ಹೇತುವಾದಾನ್ಪ್ರವದಿತಾ ವಕ್ತಾ ಸಂಸತ್ಸು ಹೇತುಮತ್ ।
ಆಕ್ರೋಷ್ಟಾ ಚಾತಿವಕ್ತಾ ಚ ಬ್ರಹ್ಮವಾಕ್ಯೇಷು ಚ ದ್ವಿಜಾನ್ ॥ 48 ॥

ನಾಸ್ತಿಕಃ ಸರ್ವಶಂಕೀ ಚ ಮೂರ್ಖಃ ಪಂಡಿತಮಾನಿಕಃ ।
ತಸ್ಯೇಯಂ ಫಲನಿರ್ವೃತ್ತಿಃ ಸೃಗಾಲತ್ವಂ ಮಮ ದ್ವಿಜ ॥ 49 ॥

ಅಪಿ ಜಾತು ತಥಾ ತತ್ಸ್ಯಾದಹೋರಾತ್ರಶತೈರಪಿ ।
ಯದಹಂ ಮಾನುಷೀಂ ಯೋನಿಂ ಸೃಗಾಲಃ ಪ್ರಾಪ್ನುಯಾಂ ಪುನಃ ॥ 50 ॥

ಸಂತುಷ್ಟಶ್ಚಾಪ್ರಮತ್ತಶ್ಚ ಯಜ್ಞದಾನತಪೋರತಃ ।
ಜ್ಞೇಯಂ ಜ್ಞಾತಾ ಭವೇಯಂ ವೈ ವರ್ಜ್ಯಂ ವರ್ಜಯಿತಾ ತಥಾ ॥ 51 ॥

ಭೀಷ್ಮ ಉವಾಚ । 52
ತತಃ ಸ ಮುನಿರುತ್ಥಾಯ ಕಾಶ್ಯಪಸ್ತಮುವಾಚ ಹ ।
ಅಹೋ ಬತಾಮಿ ಕುಶಲೋ ಬುದ್ಧಿಮಾಂಶ್ಚೇತಿ ವಿಸ್ಮಿತಃ ॥ 52 ॥

ಸಮವೈಕ್ಷತ ತಂ ವಿಪ್ರೋ ಜ್ಞಾನದೀರ್ಘೇಣ ಚಕ್ಷುಷಾ ।
ದದರ್ಶ ಚೈನಂ ದೇವಾನಾಂ ದೇವಮಿಂದ್ರಂ ಶಚೀಪತಿಂ ॥ 53 ॥

ತತಃ ಸಂಪೂಜಯಾಮಾಸ ಕಾಶ್ಯಪೋ ಹರಿವಾಹನಂ ।
ಅನುಜ್ಞಾತಸ್ತು ತೇನಾಥ ಪ್ರವಿವೇಶ ಸ್ವಮಾಲಯಂ ॥ ॥ 54 ॥

ಇತಿ ಶ್ರೀಮನ್ಮಹಾಭಾರತೇ ಶಾಂತಿಪರ್ವಣಿ ಮೋಕ್ಷಧರ್ಮಪರ್ವಣಿ
ಅಷ್ಟಸಪ್ತತ್ಯಧಿಕಶತತಮೋಽಧ್ಯಾಯಃ ॥ 178 ॥

Mahabharata – Shanti Parva – Chapter Footnotes

5 ರಥೇನ ರಥಘಾತೇನ । ವೈಶ್ಯಃ ಕಶ್ಚಿದೃಷಿಂ ದಾಂತಂ ಇತಿ
ಟ. ಪಾಠಃ ॥

6 ಆತ್ಮಾನಂ ಧೈರ್ಯಂ ತ್ಯಕ್ತ್ವಾ ॥

7 ಅಕೂಜಂತಂ ಮೂರ್ಚ್ಛಯಾ ನಿಃಶಬ್ದಂ ॥

9 ಶ್ರೋತ್ರಿಯೋಽಧೀತದೇವಃ । ದೋಷಾತ್ ಮೌಢ್ಯಾತ್ ॥

10 ಯತ್ಸಂತೋಷಣೀಯಂ ರೂಪಂ ತ್ವಂ ಸ್ವಸ್ಯಾಽಭಿಮನ್ಯಸೇಽವಮನ್ಯಸೇ ॥

13 ನ ಕಷಾಮ ನ ನಾಶಯಾಂ. 12-178-14 ನಿಕಷಂತಿ ಕಂಡೂಯನೇನ. ।
16 ಅಧಿಷ್ಠಾಯಾಧ್ಯಾಸ್ಯ । ಗಾಂ ಪೃಥಿವೀಂ. ಬಲೀವರ್ದಾದಿ ವಾ. ಆತ್ಮನಿ
ಆತ್ಮಭೋಗನಿಮಿತ್ತಂ ॥

17 ಅಲ್ಪಪ್ರಾಣಾ ಅಲ್ಪಬಲಾಃ ॥

20 ಅದಂತಿ ದಶಂತಿ ॥

23 ಏಕೇ ದೇವಾದ್ಯಾಃ । ಅನ್ಯೇ ಪಶ್ವಾದ್ಯಾಃ ॥

25 ಯದಿ ಕದಾಚಿದ್ಭವೇಸ್ತಥಾಪಿ ನ ತುಷ್ಯೇರಿತಿ ಯೋಜ್ಯಂ ॥

28 ಕಾಮಾದೀನಾಂ ಮೂಲಂ ಬುದ್ಧೀಂದ್ರಿಯಗ್ರಾಮಂ ಶಕುಂತಾನಿವ
ಶರೀರಪಂಚರೇ ಪರಿಚ್ಛಿದ್ಯ ನಿರುಧ್ಯ ಸ್ಥಿತಸ್ಯ ಭಯಂ ನಾಸ್ತೀತ್ಯುತ್ತರೇಣ
ಸಂಬಂಧಃ ॥

31 ವಾರುಣ್ಯಾ ಮದ್ಯಸ್ಯ ಲಟ್ವಾಖ್ಯಪಕ್ಷಿಮಾಸಸ್ಯ ಚ । ಕರ್ಮಣಿ
ಷಷ್ಠ್ಯೌ. ತ್ವಂ ನ ಸ್ಮರಸಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣತ್ವೇನ ತವ ತದ್ರಸಗ್ರಹಾಭಾವಾತ್ ॥

32 ಯೇಷಾಂ ಯಾನ್ಯಭುಕ್ತಪೂರ್ವಾಣಿ ॥

38 ಅಸಂತುಷ್ಟಃ ಸ್ವಯಾ ವೃತ್ತ್ಯಾ ಮಾಯಾಂ ಪ್ರೇಕ್ಷಸ್ವ ಯಾದೃಶೀನ್ । ಇತಿ
ಟಡ಼.ಥ. ಪಾಠಃ ॥

39 ಪಕ್ಷಹತಾನರ್ಧಾಂಗವಾತಾದಿನಾ ನಷ್ಟಾನ್ । ಆಮಯಾವಿನೋರೋಗಾಕ್ರಾಂತಾನ್ ॥

41 ಪ್ರವಾದೇನ ಕಲಂಕೇನ । ಅಪಹಾರಿಣಾ ಜಾವಿಭ್ರಂಶಕರೇಣ ॥

45 ವಿಹಾರಾಯ ಯಥೋಚಿತೇನ ಯಜ್ಞಾದಿನಾ ವಿಹರ್ತುಂ ॥

48 ಪಂಡಿತಕಃ ಕುತ್ಸಿತಃ ಪಂಡಿತಃ ಹೇತುಮದೇವ ವಕ್ತಾ ನ ಶ್ರುತಿಮತ್
. ಆಕ್ರೋಷ್ಟಾಪರುಷವಾಕ್ ॥

49 ಸರ್ವಶಂಕೀ ಸ್ವರ್ಗಾದೃಷ್ಟಾದಿಸದ್ಭಾವೇಽಪಿ ಶಂಕಾವಾನ್ ॥

54 ಹರಿವಾಹನಮಿಂದ್ರಂ ॥

Also Read:

shrrigala Gita Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Shrrigala Gita Lyrics in Kannada

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top