Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Shrrigala Gita Lyrics in Oriya

Shrrigala Geetaa in Oriya:

॥ ଶୃଗାଲଗୀତା ॥
ଭୀଷ୍ମେଣ ଯୁଧିଷ୍ଠିରମ୍ପ୍ରତି ଇତରନିପେଧପୂର୍ୱକଂ ପ୍ରଜ୍ଞାୟାଃ
ସୁଖସାଧନତାୟାଂ ପ୍ରମାଣତୟା ସୃଗାଲକାଶ୍ୟପସଂବାଦାନୁବାଦଃ ॥ ୧ ॥

ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଉବାଚ । ୦
ବାନ୍ଧବାଃ କର୍ମ ବିତ୍ତଂ ବା ପ୍ରଜ୍ଞା ବେହ ପିତାମହ ।
ନରସ୍ୟ କା ପ୍ରତିଷ୍ଠା ସ୍ୟାଦେତତ୍ପୃଷ୍ଟୋ ବଦସ୍ୱ ମେ ॥ ୧ ॥

ଭୀଷ୍ମ ଉବାଚ । ୨
ପ୍ରଜ୍ଞା ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଭୂତାନାଂ ପ୍ରଜ୍ଞା ଲାଭଃ ପରୋ ମତଃ ।
ପ୍ରଜ୍ଞା ନିଃଶ୍ରେୟସୀ ଲୋକେ ପ୍ରଜ୍ଞା ସ୍ୱର୍ଗୋ ମତଃ ସତାମ୍ ॥ ୨ ॥

ପ୍ରଜ୍ଞୟା ପ୍ରାପିତାର୍ଥୋ ହି ବଲିରୈଶ୍ୱର୍ୟସଙ୍କ୍ଷୟେ ।
ପ୍ରହ୍ଲାଦୋ ନମୁଚିର୍ମଙ୍କିସ୍ତସ୍ୟାଃ କିଂ ବିଦ୍ୟତେ ପରମ୍ ॥ ୩ ॥

ଅତ୍ରାପ୍ୟୁଦାହରନ୍ତୀମମିତିହାସଂ ପୁରାତନମ୍ ।
ଇନ୍ଦ୍ରକାଶ୍ୟପସଂବାଦଂ ତନ୍ନିବୋଧ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ॥ ୪ ॥

ବୈଶ୍ୟଃ କଶ୍ଚିଦୃଷିସୁତଂ କାଶ୍ୟପଂ ସଂଶିତବ୍ରତମ୍ ।
ରଥେନ ପାତୟାମାସ ଶ୍ରୀମାନ୍ଦୃପ୍ତସ୍ତପସ୍ୱିନମ୍ ॥ ୫ ॥

ଆର୍ତଃ ସ ପତିତଃ କ୍ରୁଦ୍ଧସ୍ତ୍ୟକ୍ତ୍ୱାଽଽତ୍ମାନମଥାବ୍ରବୀତ୍ ।
ମରିଷ୍ୟାମ୍ୟଧନସ୍ୟେହ ଜୀବିତାର୍ଥୋ ନ ବିଦ୍ୟତେ ॥ ୬ ॥

ତଥା ମୁମୂର୍ଷମାସୀନମକୂଜନ୍ତମଚେତସମ୍ ।
ଇନ୍ଦ୍ରଃ ସୃଗାଲରୂପେଣ ବଭାଷେ କ୍ଷୁବ୍ଧମାନସମ୍ ॥ ୭ ॥

ମନୁଷ୍ୟଯୋନିମିଚ୍ଛନ୍ତି ସର୍ୱଭୂତାନି ସର୍ୱଶଃ ।
ମନୁଷ୍ୟତ୍ୱେ ଚ ବିପ୍ରତ୍ୱଂ ସର୍ୱ ଏବାଭିନନ୍ଦତି ॥ ୮ ॥

ମନୁଷ୍ୟୋ ବ୍ରାହ୍ମଣଶ୍ଚାସି ଶ୍ରୋତ୍ରିୟଶ୍ଚାସି କାଶ୍ୟପ ।
ସୁଦୁର୍ଲଭମବାପ୍ୟୈତନ୍ନ ଦୋଷାନ୍ମର୍ତୁମର୍ହସି ॥ ୯ ॥

ସର୍ୱେ ଲାଭାଃ ସାଭିମାନା ଇତି ସତ୍ୟବତୀ ଶ୍ରୁତିଃ ।
ସନ୍ତୋଷଣୀୟରୂପୋଽସି ଲୋଭାଦ୍ୟଦଭିମନ୍ୟସେ ॥ ୧୦ ॥

ଅହୋ ସିଦ୍ଧାର୍ଥତା ତେଷାଂ ଯେଷାଂ ସନ୍ତୀହ ପାଣୟଃ ।
[ଅତୀବ ସ୍ପୃହୟେ ତେଷାଂ ଯେଷାଂ ସନ୍ତୀହ ପାଣୟଃ ॥] ୧୧ ॥

ପାଣିମଦ୍ଭ୍ୟଃ ସ୍ପୃହାଽସ୍ମାକଂ ଯଥା ତବ ଧନସ୍ୟ ବୈ ।
ନ ପାଣିଲାଭାଦଧିକୋ ଲାଭଃ କଶ୍ଚନ ବିଦ୍ୟତେ ॥ ୧୨ ॥

ଅପାଣିତ୍ୱାଦ୍ୱୟଂ ବ୍ରହ୍ମନ୍କଣ୍ଟକଂ ନୋଦ୍ଧରାମହେ ।
ଜନ୍ତୂନୁଚ୍ଚାବଚାନଙ୍ଗେ ଦଶତୋ ନ କଷାମ ବା ॥ ୧୩ ॥

ଅଥ ଯେଷାଂ ପୁନଃ ପାଣୀ ଦେବଦତ୍ତୌ ଦଶାଙ୍ଗୁଲୀ ।
ଉଦ୍ଧରନ୍ତି କୃମୀନଙ୍ଗାଦ୍ଦଶତୋ ନିକଷନ୍ତି ଚ ॥ ୧୪ ॥

ବର୍ଷାହିମାତପାନାଂ ଚ ପରିତ୍ରାଣାନି କୁର୍ୱତେ ।
ଚେଲମନ୍ନଂ ସୁଖଂ ଶୟ୍ୟାଂ ନିବାତଂ ଚୋପଭୁଞ୍ଜତେ ॥ ୧୫ ॥

ଅଧିଷ୍ଠାୟ ଚ ଗାଂ ଲୋକେ ଭୁଞ୍ଜତେ ବାହୟନ୍ତି ଚ ।
ଉପାୟୈର୍ବହୁଭିଶ୍ଚୈବ ବଶ୍ୟାନାତ୍ମନି କୁର୍ୱତେ ॥ ୧୬ ॥

ଯେ ଖଲ୍ୱଜିହ୍ୱାଃ କୃପଣା ଅଲ୍ପପ୍ରାଣା ଅପାଣୟଃ ।
ସହନ୍ତେ ତାନି ଦୁଃଖାନି ଦିଷ୍ଟ୍ୟା ତ୍ୱଂ ନ ତଥା ମୁନେ ॥ ୧୭ ॥

ଦିଷ୍ଟ୍ୟା ତ୍ୱଂ ନ ଶୃଗାଲୋ ବୈ ନ କୃମିର୍ନ ଚ ମୂଷକଃ ।
ନ ସର୍ପୋ ନ ଚ ମଣ୍ଡୂକୋ ନ ଚାନ୍ୟଃ ପାପୟୋନିଜଃ ॥ ୧୮ ॥

ଏତାବତାଽପି ଲାଭେନ ତୋଷ୍ଟୁମର୍ହସି କାଶ୍ୟପ ।
କିଂ ପୁନର୍ୟୋସି ସତ୍ୱାନାଂ ସର୍ୱେଷାଂ ବ୍ରାହ୍ମଣୋତ୍ତମଃ ॥ ୧୯ ॥

ଇମେ ମାଂ କୃମୟୋଽଦନ୍ତି ଯେଷାମୁଦ୍ଧରଣାୟ ବୈ ।
ନାସ୍ତି ଶକ୍ତିରପାଣିତ୍ୱାତ୍ପଶ୍ୟାବସ୍ଥାମିମାଂ ମମ ॥ ୨୦ ॥

ଅକାର୍ୟମିତି ଚୈବେମଂ ନାତ୍ମାନଂ ସନ୍ତ୍ୟଜାମ୍ୟହମ୍ ।
ନାତଃ ପାପୀୟସୀଂ ଯୋନିଂ ପତେୟମପରାମିତି ॥ ୨୧ ॥

ମଧ୍ୟେ ବୈ ପାପୟୋନୀନାଂ ସୃଗାଲୀୟାମହଂ ଗତଃ ।
ପାପୀୟସ୍ୟୋ ବହୁତରା ଇତୋଽନ୍ୟାଃ ପାପୟୋନୟଃ ॥ ୨୨ ॥

ଜାତ୍ୟୈବୈକେ ସୁଖିତରାଃ ସନ୍ତ୍ୟନ୍ୟେ ଭୃଶଦୁଃଖିତାଃ ।
ନୈକାନ୍ତଂ ସୁଖମେବେହ କ୍ୱଚିତ୍ପଶ୍ୟାମି କସ୍ୟଚିତ୍ ॥ ୨୩ ॥

ମନୁଷ୍ୟା ହ୍ୟାଢ୍ୟତାଂ ପ୍ରାପ୍ୟ ରାଜ୍ୟମିଚ୍ଛନ୍ତ୍ୟନନ୍ତରମ୍ ।
ରାଜ୍ୟାଦ୍ଦେବତ୍ୱମିଚ୍ଛନ୍ତି ଦେବତ୍ୱାଦିନ୍ଦ୍ରତାମପି ॥ ୨୪ ॥

ଭବେସ୍ତ୍ୱଂ ଯଦ୍ୟପି ତ୍ୱାଢ୍ୟୋ ନ ରାଜା ନ ଚ ଦୈବତମ୍ ।
ଦେବତ୍ୱଂ ପ୍ରାପ୍ୟ ଚେନ୍ଦ୍ରତ୍ୱଂ ନୈବ ତୁଷ୍ୟେସ୍ତଥା ସତି ॥ ୨୫ ॥

ନ ତୃପ୍ତିଃ ପ୍ରିୟଲାଭେଽସ୍ତି ତୃଷ୍ଣା ନାଦ୍ଭିଃ ପ୍ରଶାମ୍ୟତି ।
ସମ୍ପ୍ରଜ୍ୱଲତି ସା ଭୂୟଃ ସମିଦ୍ଭିରିବ ପାବକଃ ॥ ୨୬ ॥

ଅସ୍ତ୍ୟେବ ତ୍ୱୟି ଶୋକୋଽପି ହର୍ଷଶ୍ଚାପି ତଥା ତ୍ୱୟି ।
ସୁଖଦୁଃଖେ ତଥା ଚୋଭେ ତତ୍ର କା ପରିଦେବନା ॥ ୨୭ ॥

ପରିଚ୍ଛିଦ୍ୟୈବ କାମାନାଂ ସର୍ୱେଷାଂ ଚୈବ କର୍ମଣାମ୍ ।
ମୂଲଂ ବୁଦ୍ଧୀନ୍ଦ୍ରିୟଗ୍ରାମଂ ଶକୁନ୍ତାନିବ ପଞ୍ଜରେ ॥ ୨୮ ॥

ନ ଦ୍ୱିତୀୟସ୍ୟ ଶିରସଶ୍ଛେଦନଂ ବିଦ୍ୟତେ କ୍ୱଚିତ୍ ।
ନ ଚ ପାଣେସ୍ତୃତୀୟସ୍ୟ ଯନ୍ନାସ୍ତି ନ ତତୋ ଭୟମ୍ ॥ ୨୯ ॥

ନ ଖଲ୍ୱପ୍ୟରସଜ୍ଞସ୍ୟ କାମଃ କ୍ୱଚନ ଜାୟତେ ।
ସଂସ୍ପର୍ଶାଦ୍ଦର୍ଶନାଦ୍ୱାପି ଶ୍ରବଣାଦ୍ୱାପି ଜାୟତେ ॥ ୩୦ ॥

ନ ତ୍ୱଂ ସ୍ମରସି ବାରୁଣ୍ୟା ଲଟ୍ୱାକାନାଂ ଚ ପକ୍ଷିଣାମ୍ ।
ତାଭ୍ୟାଂ ଚାଭ୍ୟଧିକୋ ଭକ୍ଷ୍ୟୋ ନ କଶ୍ଚିଦ୍ୱିଦ୍ୟତେ କ୍ୱଚିତ୍ ॥ ୩୧ ॥

ଯାନି ଚାନ୍ୟାନି ଭୂତେଷୁ ଭକ୍ଷ୍ୟଭୋଜ୍ୟାନି କାଶ୍ୟପ ।
ଯେଷାମଭୁକ୍ତପୂର୍ୱାଣି ତେଷାମସ୍ମୃତିରେବ ତେ ॥ ୩୨ ॥

ଅପ୍ରାଶନମସଂସ୍ପର୍ଶମସନ୍ଦର୍ଶନମେବ ଚ ।
ପୁରୁଷସ୍ୟୈଷ ନିୟମୋ ମନ୍ୟେ ଶ୍ରେୟୋ ନ ସଂଶୟଃ ॥ ୩୩ ॥

ପାଣିମନ୍ତୋ ବଲବନ୍ତୋ ଧନବନ୍ତୋ ନ ସଂଶୟଃ ।
ମନୁଷ୍ୟା ମାନୁଷୈରେବ ଦାସତ୍ୱମୁପପାଦିତାଃ ॥ ୩୪ ॥

ବଧବନ୍ଧପରିକ୍ଲେଶୈଃ କ୍ଲିଶ୍ୟନ୍ତେ ଚ ପୁନଃ ପୁନଃ ।
ତେ ଖଲ୍ୱପି ରମନ୍ତେ ଚ ମୋଦନ୍ତେ ଚ ହସନ୍ତି ଚ ॥ ୩୫ ॥

ଅପରେ ବାହୁବଲିନଃ କୃତବିଦ୍ୟା ମନସ୍ୱିନଃ ।
ଜୁଗୁପ୍ସିତାଂ ଚ କୃପଣାଂ ପାପବୃତ୍ତିମୁପାସତେ ॥ ୩୬ ॥

ଉତ୍ସହନ୍ତେ ଚ ତେ ବୃତ୍ତିମନ୍ୟାମପ୍ୟୁପସେବିତୁମ୍ ।
ସ୍ୱକର୍ମଣା ତୁ ନିୟତଂ ଭବିତବ୍ୟଂ ତୁ ତତ୍ତଥା ॥ ୩୭ ॥

ନ ପୁଲ୍କସୋ ନ ଚଣ୍ଡାଲ ଆତ୍ମାନଂ ତ୍ୟକ୍ତୁମିଚ୍ଛତି ।
ତୟା ତୁଷ୍ଟଃ ସ୍ୱୟା ଯୋନ୍ୟା ମାୟାଂ ପଶ୍ୟସ୍ୱ ଯାଦୃଶୀମ୍ ॥ ୩୮ ॥

ଦୃଷ୍ଟ୍ୱା କୁଣୀନ୍ପକ୍ଷହତାନ୍ମନୁଷ୍ୟାନାମୟାବିନଃ ।
ସୁସମ୍ପୂର୍ଣଃ ସ୍ୱୟା ଯୋନ୍ୟା ଲବ୍ଧଲାଭୋସି କାଶ୍ୟପ ॥ ୩୯ ॥

ଯଦି ବ୍ରାହ୍ମଣଦେହସ୍ତେ ନିରାତଙ୍କୋ ନିରାମୟଃ ।
ଅଙ୍ଗାନି ଚ ସମଗ୍ରାଣି ନ ଚ ଲୋକେଷୁ ଧିକ୍କୃତଃ ॥ ୪୦ ॥

ନ କେନଚିତ୍ପ୍ରବାଦେନ ସତ୍ୟେନୈବାପହାରିଣା ।
ଧର୍ମାୟୋତ୍ତିଷ୍ଠ ବିପ୍ରର୍ଷେ ନାତ୍ମାନଂ ତ୍ୟକ୍ତୁମର୍ହସି ॥ ୪୧ ॥

ଯଦି ବ୍ରହ୍ମଞ୍ଶୃଣୋଷ୍ୟେତଚ୍ଛ୍ରଦ୍ଦଧାସି ଚ ମେ ବଚଃ ।
ବେଦୋକ୍ତସ୍ୟୈବ ଧର୍ମସ୍ୟ ଫଲଂ ମୁଖ୍ୟମବାପ୍ସ୍ୟସି ॥ ୪୨ ॥

ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟମଗ୍ନିସଂସ୍କାରମପ୍ରମତ୍ତୋଽନୁପାଲୟ ।
ସତ୍ୟଂ ଦମଂ ଚ ଦାନଂ ଚ ସ୍ପର୍ଧିଷ୍ଠା ମା ଚ କେନଚିତ୍ ॥ ୪୩ ॥

ଯେ କେଚନ ସ୍ୱଧ୍ୟଯନାଃ ପ୍ରାପ୍ତା ଯଜନୟାଜନମ୍ ।
କଥଂ ତେ ଚାନୁଶୋଚେୟୁର୍ଧ୍ୟାୟେୟୁର୍ୱାଽପ୍ୟଶୋଭନମ୍ ॥ ୪୪ ॥

ଇଚ୍ଛନ୍ତସ୍ତେ ବିହାରାୟ ସୁଖଂ ମହଦବାପ୍ନୁୟୁଃ ।
ଯେଽନୁଜାତାଃ ସୁନକ୍ଷତ୍ରେ ସୁତିଥୌ ସୁମୁହୂର୍ତକେ ।
ଯଜ୍ଞଦାନପ୍ରଜେହାୟାଂ ଯତନ୍ତେ ଶକ୍ତିପୂର୍ୱକମ୍ ॥ ୪୫ ॥

ନକ୍ଷତ୍ରେଷ୍ୱାସୁରେଷ୍ୱନ୍ୟେ ଦୁସ୍ତିଥୌ ଦୁର୍ମୁହୂର୍ତଜାଃ ।
ସମ୍ପତନ୍ତ୍ୟାସୁରୀଂ ଯୋନିଂ ଯଜ୍ଞପ୍ରସବବର୍ଜିତାଃ ॥ ୪୬ ॥

ଅହମାସଂ ପଣ୍ଡିତକୋ ହୈତୁକୋ ବେଦନିନ୍ଦକଃ ।
ଆନ୍ୱୀକ୍ଷିକୀଂ ତର୍କବିଦ୍ୟାମନୁରକ୍ତୋ ନିରର୍ଥିକାମ୍ ॥ ୪୭ ॥

ହେତୁବାଦାନ୍ପ୍ରବଦିତା ବକ୍ତା ସଂସତ୍ସୁ ହେତୁମତ୍ ।
ଆକ୍ରୋଷ୍ଟା ଚାତିବକ୍ତା ଚ ବ୍ରହ୍ମବାକ୍ୟେଷୁ ଚ ଦ୍ୱିଜାନ୍ ॥ ୪୮ ॥

ନାସ୍ତିକଃ ସର୍ୱଶଙ୍କୀ ଚ ମୂର୍ଖଃ ପଣ୍ଡିତମାନିକଃ ।
ତସ୍ୟେୟଂ ଫଲନିର୍ୱୃତ୍ତିଃ ସୃଗାଲତ୍ୱଂ ମମ ଦ୍ୱିଜ ॥ ୪୯ ॥

ଅପି ଜାତୁ ତଥା ତତ୍ସ୍ୟାଦହୋରାତ୍ରଶତୈରପି ।
ଯଦହଂ ମାନୁଷୀଂ ଯୋନିଂ ସୃଗାଲଃ ପ୍ରାପ୍ନୁୟାଂ ପୁନଃ ॥ ୫୦ ॥

ସନ୍ତୁଷ୍ଟଶ୍ଚାପ୍ରମତ୍ତଶ୍ଚ ଯଜ୍ଞଦାନତପୋରତଃ ।
ଜ୍ଞେୟଂ ଜ୍ଞାତା ଭବେୟଂ ବୈ ବର୍ଜ୍ୟଂ ବର୍ଜୟିତା ତଥା ॥ ୫୧ ॥

ଭୀଷ୍ମ ଉବାଚ । ୫୨
ତତଃ ସ ମୁନିରୁତ୍ଥାୟ କାଶ୍ୟପସ୍ତମୁବାଚ ହ ।
ଅହୋ ବତାମି କୁଶଲୋ ବୁଦ୍ଧିମାଂଶ୍ଚେତି ବିସ୍ମିତଃ ॥ ୫୨ ॥

ସମବୈକ୍ଷତ ତଂ ବିପ୍ରୋ ଜ୍ଞାନଦୀର୍ଘେଣ ଚକ୍ଷୁଷା ।
ଦଦର୍ଶ ଚୈନଂ ଦେବାନାଂ ଦେବମିନ୍ଦ୍ରଂ ଶଚୀପତିମ୍ ॥ ୫୩ ॥

ତତଃ ସମ୍ପୂଜୟାମାସ କାଶ୍ୟପୋ ହରିବାହନମ୍ ।
ଅନୁଜ୍ଞାତସ୍ତୁ ତେନାଥ ପ୍ରବିବେଶ ସ୍ୱମାଲୟମ୍ ॥ ॥ ୫୪ ॥

ଇତି ଶ୍ରୀମନ୍ମହାଭାରତେ ଶାନ୍ତିପର୍ୱଣି ମୋକ୍ଷଧର୍ମପର୍ୱଣି
ଅଷ୍ଟସପ୍ତତ୍ୟଧିକଶତତମୋଽଧ୍ୟାୟଃ ॥ ୧୭୮ ॥

Mahabharata – Shanti Parva – Chapter Footnotes

୫ ରଥେନ ରଥଘାତେନ । ବୈଶ୍ୟଃ କଶ୍ଚିଦୃଷିଂ ଦାନ୍ତଂ ଇତି
ଟ। ପାଠଃ ॥

୬ ଆତ୍ମାନଂ ଧୈର୍ୟଂ ତ୍ୟକ୍ତ୍ୱା ॥

୭ ଅକୂଜନ୍ତଂ ମୂର୍ଚ୍ଛୟା ନିଃଶବ୍ଦମ୍ ॥

୯ ଶ୍ରୋତ୍ରିୟୋଽଧୀତଦେବଃ । ଦୋଷାତ୍ ମୌଢ୍ୟାତ୍ ॥

୧୦ ଯତ୍ସନ୍ତୋଷଣୀୟଂ ରୂପଂ ତ୍ୱଂ ସ୍ୱସ୍ୟାଽଭିମନ୍ୟସେଽବମନ୍ୟସେ ॥

୧୩ ନ କଷାମ ନ ନାଶୟାମ୍। ୧୨-୧୭୮-୧୪ ନିକଷନ୍ତି କଣ୍ଡୂୟନେନ। ।
୧୬ ଅଧିଷ୍ଠାୟାଧ୍ୟାସ୍ୟ । ଗାଂ ପୃଥିବୀମ୍। ବଲୀବର୍ଦାଦି ବା। ଆତ୍ମନି
ଆତ୍ମଭୋଗନିମିତ୍ତମ୍ ॥

୧୭ ଅଲ୍ପପ୍ରାଣା ଅଲ୍ପବଲାଃ ॥

୨୦ ଅଦନ୍ତି ଦଶନ୍ତି ॥

୨୩ ଏକେ ଦେବାଦ୍ୟାଃ । ଅନ୍ୟେ ପଶ୍ୱାଦ୍ୟାଃ ॥

୨୫ ଯଦି କଦାଚିଦ୍ଭବେସ୍ତଥାପି ନ ତୁଷ୍ୟେରିତି ଯୋଜ୍ୟମ୍ ॥

୨୮ କାମାଦୀନାଂ ମୂଲଂ ବୁଦ୍ଧୀନ୍ଦ୍ରିୟଗ୍ରାମଂ ଶକୁନ୍ତାନିବ
ଶରୀରପଞ୍ଚରେ ପରିଚ୍ଛିଦ୍ୟ ନିରୁଧ୍ୟ ସ୍ଥିତସ୍ୟ ଭୟଂ ନାସ୍ତୀତ୍ୟୁତ୍ତରେଣ
ସମ୍ବନ୍ଧଃ ॥

୩୧ ବାରୁଣ୍ୟା ମଦ୍ୟସ୍ୟ ଲଟ୍ୱାଖ୍ୟପକ୍ଷିମାସସ୍ୟ ଚ । କର୍ମଣି
ଷଷ୍ଠ୍ୟୌ। ତ୍ୱଂ ନ ସ୍ମରସି ବ୍ରାହ୍ମଣତ୍ୱେନ ତବ ତଦ୍ରସଗ୍ରହାଭାବାତ୍ ॥

୩୨ ଯେଷାଂ ଯାନ୍ୟଭୁକ୍ତପୂର୍ୱାଣି ॥

୩୮ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟଃ ସ୍ୱୟା ବୃତ୍ତ୍ୟା ମାୟାଂ ପ୍ରେକ୍ଷସ୍ୱ ଯାଦୃଶୀନ୍ । ଇତି
ଟଡ଼।ଥ। ପାଠଃ ॥

୩୯ ପକ୍ଷହତାନର୍ଧାଙ୍ଗବାତାଦିନା ନଷ୍ଟାନ୍ । ଆମୟାବିନୋରୋଗାକ୍ରାନ୍ତାନ୍ ॥

୪୧ ପ୍ରବାଦେନ କଲଙ୍କେନ । ଅପହାରିଣା ଜାବିଭ୍ରଂଶକରେଣ ॥

୪୫ ବିହାରାୟ ଯଥୋଚିତେନ ଯଜ୍ଞାଦିନା ବିହର୍ତୁମ୍ ॥

୪୮ ପଣ୍ଡିତକଃ କୁତ୍ସିତଃ ପଣ୍ଡିତଃ ହେତୁମଦେବ ବକ୍ତା ନ ଶ୍ରୁତିମତ୍
। ଆକ୍ରୋଷ୍ଟାପରୁଷବାକ୍ ॥

୪୯ ସର୍ୱଶଙ୍କୀ ସ୍ୱର୍ଗାଦୃଷ୍ଟାଦିସଦ୍ଭାବେଽପି ଶଙ୍କାବାନ୍ ॥

୫୪ ହରିବାହନମିନ୍ଦ୍ରମ୍ ॥

Also Read:

shrrigala Gita Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Shrrigala Gita Lyrics in Oriya

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top