Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Shrrigala Gita Lyrics in Malayalam

Shrrigala Geetaa in Malayalam:

॥ ശൃഗാലഗീതാ ॥

ഭീഷ്മേണ യുധിഷ്ഠിരമ്പ്രതി ഇതരനിപേധപൂർവകം പ്രജ്ഞായാഃ
സുഖസാധനതായാം പ്രമാണതയാ സൃഗാലകാശ്യപസംവാദാനുവാദഃ ॥ 1 ॥

യുധിഷ്ഠിര ഉവാച । 0
ബാന്ധവാഃ കർമ വിത്തം വാ പ്രജ്ഞാ വേഹ പിതാമഹ ।
നരസ്യ കാ പ്രതിഷ്ഠാ സ്യാദേതത്പൃഷ്ടോ വദസ്വ മേ ॥ 1 ॥

ഭീഷ്മ ഉവാച । 2
പ്രജ്ഞാ പ്രതിഷ്ഠാ ഭൂതാനാം പ്രജ്ഞാ ലാഭഃ പരോ മതഃ ।
പ്രജ്ഞാ നിഃശ്രേയസീ ലോകേ പ്രജ്ഞാ സ്വർഗോ മതഃ സതാം ॥ 2 ॥

പ്രജ്ഞയാ പ്രാപിതാർഥോ ഹി ബലിരൈശ്വര്യസങ്ക്ഷയേ ।
പ്രഹ്ലാദോ നമുചിർമങ്കിസ്തസ്യാഃ കിം വിദ്യതേ പരം ॥ 3 ॥

അത്രാപ്യുദാഹരന്തീമമിതിഹാസം പുരാതനം ।
ഇന്ദ്രകാശ്യപസംവാദം തന്നിബോധ യുധിഷ്ഠിര ॥ 4 ॥

വൈശ്യഃ കശ്ചിദൃഷിസുതം കാശ്യപം സംശിതവ്രതം ।
രഥേന പാതയാമാസ ശ്രീമാന്ദൃപ്തസ്തപസ്വിനം ॥ 5 ॥

ആർതഃ സ പതിതഃ ക്രുദ്ധസ്ത്യക്ത്വാഽഽത്മാനമഥാബ്രവീത് ।
മരിഷ്യാമ്യധനസ്യേഹ ജീവിതാർഥോ ന വിദ്യതേ ॥ 6 ॥

തഥാ മുമൂർഷമാസീനമകൂജന്തമചേതസം ।
ഇന്ദ്രഃ സൃഗാലരൂപേണ ബഭാഷേ ക്ഷുബ്ധമാനസം ॥ 7 ॥

മനുഷ്യയോനിമിച്ഛന്തി സർവഭൂതാനി സർവശഃ ।
മനുഷ്യത്വേ ച വിപ്രത്വം സർവ ഏവാഭിനന്ദതി ॥ 8 ॥

മനുഷ്യോ ബ്രാഹ്മണശ്ചാസി ശ്രോത്രിയശ്ചാസി കാശ്യപ ।
സുദുർലഭമവാപ്യൈതന്ന ദോഷാന്മർതുമർഹസി ॥ 9 ॥

സർവേ ലാഭാഃ സാഭിമാനാ ഇതി സത്യവതീ ശ്രുതിഃ ।
സന്തോഷണീയരൂപോഽസി ലോഭാദ്യദഭിമന്യസേ ॥ 10 ॥

അഹോ സിദ്ധാർഥതാ തേഷാം യേഷാം സന്തീഹ പാണയഃ ।
[അതീവ സ്പൃഹയേ തേഷാം യേഷാം സന്തീഹ പാണയഃ ॥] 11 ॥

പാണിമദ്ഭ്യഃ സ്പൃഹാഽസ്മാകം യഥാ തവ ധനസ്യ വൈ ।
ന പാണിലാഭാദധികോ ലാഭഃ കശ്ചന വിദ്യതേ ॥ 12 ॥

അപാണിത്വാദ്വയം ബ്രഹ്മൻകണ്ടകം നോദ്ധരാമഹേ ।
ജന്തൂനുച്ചാവചാനംഗേ ദശതോ ന കഷാമ വാ ॥ 13 ॥

അഥ യേഷാം പുനഃ പാണീ ദേവദത്തൗ ദശാംഗുലീ ।
ഉദ്ധരന്തി കൃമീനംഗാദ്ദശതോ നികഷന്തി ച ॥ 14 ॥

വർഷാഹിമാതപാനാം ച പരിത്രാണാനി കുർവതേ ।
ചേലമന്നം സുഖം ശയ്യാം നിവാതം ചോപഭുഞ്ജതേ ॥ 15 ॥

അധിഷ്ഠായ ച ഗാം ലോകേ ഭുഞ്ജതേ വാഹയന്തി ച ।
ഉപായൈർബഹുഭിശ്ചൈവ വശ്യാനാത്മനി കുർവതേ ॥ 16 ॥

യേ ഖൽവജിഹ്വാഃ കൃപണാ അൽപപ്രാണാ അപാണയഃ ।
സഹന്തേ താനി ദുഃഖാനി ദിഷ്ട്യാ ത്വം ന തഥാ മുനേ ॥ 17 ॥

ദിഷ്ട്യാ ത്വം ന ശൃഗാലോ വൈ ന കൃമിർന ച മൂഷകഃ ।
ന സർപോ ന ച മണ്ഡൂകോ ന ചാന്യഃ പാപയോനിജഃ ॥ 18 ॥

ഏതാവതാഽപി ലാഭേന തോഷ്ടുമർഹസി കാശ്യപ ।
കിം പുനര്യോസി സത്വാനാം സർവേഷാം ബ്രാഹ്മണോത്തമഃ ॥ 19 ॥

ഇമേ മാം കൃമയോഽദന്തി യേഷാമുദ്ധരണായ വൈ ।
നാസ്തി ശക്തിരപാണിത്വാത്പശ്യാവസ്ഥാമിമാം മമ ॥ 20 ॥

അകാര്യമിതി ചൈവേമം നാത്മാനം സന്ത്യജാമ്യഹം ।
നാതഃ പാപീയസീം യോനിം പതേയമപരാമിതി ॥ 21 ॥

മധ്യേ വൈ പാപയോനീനാം സൃഗാലീയാമഹം ഗതഃ ।
പാപീയസ്യോ ബഹുതരാ ഇതോഽന്യാഃ പാപയോനയഃ ॥ 22 ॥

ജാത്യൈവൈകേ സുഖിതരാഃ സന്ത്യന്യേ ഭൃശദുഃഖിതാഃ ।
നൈകാന്തം സുഖമേവേഹ ക്വചിത്പശ്യാമി കസ്യചിത് ॥ 23 ॥

മനുഷ്യാ ഹ്യാഢ്യതാം പ്രാപ്യ രാജ്യമിച്ഛന്ത്യനന്തരം ।
രാജ്യാദ്ദേവത്വമിച്ഛന്തി ദേവത്വാദിന്ദ്രതാമപി ॥ 24 ॥

ഭവേസ്ത്വം യദ്യപി ത്വാഢ്യോ ന രാജാ ന ച ദൈവതം ।
ദേവത്വം പ്രാപ്യ ചേന്ദ്രത്വം നൈവ തുഷ്യേസ്തഥാ സതി ॥ 25 ॥

ന തൃപ്തിഃ പ്രിയലാഭേഽസ്തി തൃഷ്ണാ നാദ്ഭിഃ പ്രശാമ്യതി ।
സമ്പ്രജ്വലതി സാ ഭൂയഃ സമിദ്ഭിരിവ പാവകഃ ॥ 26 ॥

അസ്ത്യേവ ത്വയി ശോകോഽപി ഹർഷശ്ചാപി തഥാ ത്വയി ।
സുഖദുഃഖേ തഥാ ചോഭേ തത്ര കാ പരിദേവനാ ॥ 27 ॥

പരിച്ഛിദ്യൈവ കാമാനാം സർവേഷാം ചൈവ കർമണാം ।
മൂലം ബുദ്ധീന്ദ്രിയഗ്രാമം ശകുന്താനിവ പഞ്ജരേ ॥ 28 ॥

ന ദ്വിതീയസ്യ ശിരസശ്ഛേദനം വിദ്യതേ ക്വചിത് ।
ന ച പാണേസ്തൃതീയസ്യ യന്നാസ്തി ന തതോ ഭയം ॥ 29 ॥

ന ഖൽവപ്യരസജ്ഞസ്യ കാമഃ ക്വചന ജായതേ ।
സംസ്പർശാദ്ദർശനാദ്വാപി ശ്രവണാദ്വാപി ജായതേ ॥ 30 ॥

ന ത്വം സ്മരസി വാരുണ്യാ ലട്വാകാനാം ച പക്ഷിണാം ।
താഭ്യാം ചാഭ്യധികോ ഭക്ഷ്യോ ന കശ്ചിദ്വിദ്യതേ ക്വചിത് ॥ 31 ॥

യാനി ചാന്യാനി ഭൂതേഷു ഭക്ഷ്യഭോജ്യാനി കാശ്യപ ।
യേഷാമഭുക്തപൂർവാണി തേഷാമസ്മൃതിരേവ തേ ॥ 32 ॥

അപ്രാശനമസംസ്പർശമസന്ദർശനമേവ ച ।
പുരുഷസ്യൈഷ നിയമോ മന്യേ ശ്രേയോ ന സംശയഃ ॥ 33 ॥

പാണിമന്തോ ബലവന്തോ ധനവന്തോ ന സംശയഃ ।
മനുഷ്യാ മാനുഷൈരേവ ദാസത്വമുപപാദിതാഃ ॥ 34 ॥

വധബന്ധപരിക്ലേശൈഃ ക്ലിശ്യന്തേ ച പുനഃ പുനഃ ।
തേ ഖൽവപി രമന്തേ ച മോദന്തേ ച ഹസന്തി ച ॥ 35 ॥

അപരേ ബാഹുബലിനഃ കൃതവിദ്യാ മനസ്വിനഃ ।
ജുഗുപ്സിതാം ച കൃപണാം പാപവൃത്തിമുപാസതേ ॥ 36 ॥

ഉത്സഹന്തേ ച തേ വൃത്തിമന്യാമപ്യുപസേവിതും ।
സ്വകർമണാ തു നിയതം ഭവിതവ്യം തു തത്തഥാ ॥ 37 ॥

ന പുൽകസോ ന ചണ്ഡാല ആത്മാനം ത്യക്തുമിച്ഛതി ।
തയാ തുഷ്ടഃ സ്വയാ യോന്യാ മായാം പശ്യസ്വ യാദൃശീം ॥ 38 ॥

ദൃഷ്ട്വാ കുണീൻപക്ഷഹതാന്മനുഷ്യാനാമയാവിനഃ ।
സുസമ്പൂർണഃ സ്വയാ യോന്യാ ലബ്ധലാഭോസി കാശ്യപ ॥ 39 ॥

യദി ബ്രാഹ്മണദേഹസ്തേ നിരാതങ്കോ നിരാമയഃ ।
അംഗാനി ച സമഗ്രാണി ന ച ലോകേഷു ധിക്കൃതഃ ॥ 40 ॥

ന കേനചിത്പ്രവാദേന സത്യേനൈവാപഹാരിണാ ।
ധർമായോത്തിഷ്ഠ വിപ്രർഷേ നാത്മാനം ത്യക്തുമർഹസി ॥ 41 ॥

യദി ബ്രഹ്മഞ്ശൃണോഷ്യേതച്ഛ്രദ്ദധാസി ച മേ വചഃ ।
വേദോക്തസ്യൈവ ധർമസ്യ ഫലം മുഖ്യമവാപ്സ്യസി ॥ 42 ॥

സ്വാധ്യായമഗ്നിസംസ്കാരമപ്രമത്തോഽനുപാലയ ।
സത്യം ദമം ച ദാനം ച സ്പർധിഷ്ഠാ മാ ച കേനചിത് ॥ 43 ॥

യേ കേചന സ്വധ്യയനാഃ പ്രാപ്താ യജനയാജനം ।
കഥം തേ ചാനുശോചേയുർധ്യായേയുർവാഽപ്യശോഭനം ॥ 44 ॥

ഇച്ഛന്തസ്തേ വിഹാരായ സുഖം മഹദവാപ്നുയുഃ ।
യേഽനുജാതാഃ സുനക്ഷത്രേ സുതിഥൗ സുമുഹൂർതകേ ।
യജ്ഞദാനപ്രജേഹായാം യതന്തേ ശക്തിപൂർവകം ॥ 45 ॥

നക്ഷത്രേഷ്വാസുരേഷ്വന്യേ ദുസ്തിഥൗ ദുർമുഹൂർതജാഃ ।
സമ്പതന്ത്യാസുരീം യോനിം യജ്ഞപ്രസവവർജിതാഃ ॥ 46 ॥

അഹമാസം പണ്ഡിതകോ ഹൈതുകോ വേദനിന്ദകഃ ।
ആന്വീക്ഷികീം തർകവിദ്യാമനുരക്തോ നിരർഥികാം ॥ 47 ॥

ഹേതുവാദാൻപ്രവദിതാ വക്താ സംസത്സു ഹേതുമത് ।
ആക്രോഷ്ടാ ചാതിവക്താ ച ബ്രഹ്മവാക്യേഷു ച ദ്വിജാൻ ॥ 48 ॥

നാസ്തികഃ സർവശങ്കീ ച മൂർഖഃ പണ്ഡിതമാനികഃ ।
തസ്യേയം ഫലനിർവൃത്തിഃ സൃഗാലത്വം മമ ദ്വിജ ॥ 49 ॥

അപി ജാതു തഥാ തത്സ്യാദഹോരാത്രശതൈരപി ।
യദഹം മാനുഷീം യോനിം സൃഗാലഃ പ്രാപ്നുയാം പുനഃ ॥ 50 ॥

സന്തുഷ്ടശ്ചാപ്രമത്തശ്ച യജ്ഞദാനതപോരതഃ ।
ജ്ഞേയം ജ്ഞാതാ ഭവേയം വൈ വർജ്യം വർജയിതാ തഥാ ॥ 51 ॥

ഭീഷ്മ ഉവാച । 52
തതഃ സ മുനിരുത്ഥായ കാശ്യപസ്തമുവാച ഹ ।
അഹോ ബതാമി കുശലോ ബുദ്ധിമാംശ്ചേതി വിസ്മിതഃ ॥ 52 ॥

സമവൈക്ഷത തം വിപ്രോ ജ്ഞാനദീർഘേണ ചക്ഷുഷാ ।
ദദർശ ചൈനം ദേവാനാം ദേവമിന്ദ്രം ശചീപതിം ॥ 53 ॥

തതഃ സമ്പൂജയാമാസ കാശ്യപോ ഹരിവാഹനം ।
അനുജ്ഞാതസ്തു തേനാഥ പ്രവിവേശ സ്വമാലയം ॥ ॥ 54 ॥

ഇതി ശ്രീമന്മഹാഭാരതേ ശാന്തിപർവണി മോക്ഷധർമപർവണി
അഷ്ടസപ്തത്യധികശതതമോഽധ്യായഃ ॥ 178 ॥

Mahabharata – Shanti Parva – Chapter Footnotes

5 രഥേന രഥഘാതേന । വൈശ്യഃ കശ്ചിദൃഷിം ദാന്തം ഇതി
ട. പാഠഃ ॥

6 ആത്മാനം ധൈര്യം ത്യക്ത്വാ ॥

7 അകൂജന്തം മൂർച്ഛയാ നിഃശബ്ദം ॥

9 ശ്രോത്രിയോഽധീതദേവഃ । ദോഷാത് മൗഢ്യാത് ॥

10 യത്സന്തോഷണീയം രൂപം ത്വം സ്വസ്യാഽഭിമന്യസേഽവമന്യസേ ॥

13 ന കഷാമ ന നാശയാം. 12-178-14 നികഷന്തി കണ്ഡൂയനേന. ।
16 അധിഷ്ഠായാധ്യാസ്യ । ഗാം പൃഥിവീം. ബലീവർദാദി വാ. ആത്മനി
ആത്മഭോഗനിമിത്തം ॥

17 അൽപപ്രാണാ അൽപബലാഃ ॥

20 അദന്തി ദശന്തി ॥

23 ഏകേ ദേവാദ്യാഃ । അന്യേ പശ്വാദ്യാഃ ॥

25 യദി കദാചിദ്ഭവേസ്തഥാപി ന തുഷ്യേരിതി യോജ്യം ॥

28 കാമാദീനാം മൂലം ബുദ്ധീന്ദ്രിയഗ്രാമം ശകുന്താനിവ
ശരീരപഞ്ചരേ പരിച്ഛിദ്യ നിരുധ്യ സ്ഥിതസ്യ ഭയം നാസ്തീത്യുത്തരേണ
സംബന്ധഃ ॥

31 വാരുണ്യാ മദ്യസ്യ ലട്വാഖ്യപക്ഷിമാസസ്യ ച । കർമണി
ഷഷ്ഠ്യൗ. ത്വം ന സ്മരസി ബ്രാഹ്മണത്വേന തവ തദ്രസഗ്രഹാഭാവാത് ॥

32 യേഷാം യാന്യഭുക്തപൂർവാണി ॥

38 അസന്തുഷ്ടഃ സ്വയാ വൃത്ത്യാ മായാം പ്രേക്ഷസ്വ യാദൃശീൻ । ഇതി
ടഡ.ഥ. പാഠഃ ॥

39 പക്ഷഹതാനർധാംഗവാതാദിനാ നഷ്ടാൻ । ആമയാവിനോരോഗാക്രാന്താൻ ॥

41 പ്രവാദേന കലങ്കേന । അപഹാരിണാ ജാവിഭ്രംശകരേണ ॥

45 വിഹാരായ യഥോചിതേന യജ്ഞാദിനാ വിഹർതും ॥

48 പണ്ഡിതകഃ കുത്സിതഃ പണ്ഡിതഃ ഹേതുമദേവ വക്താ ന ശ്രുതിമത്
. ആക്രോഷ്ടാപരുഷവാക് ॥

49 സർവശങ്കീ സ്വർഗാദൃഷ്ടാദിസദ്ഭാവേഽപി ശങ്കാവാൻ ॥

54 ഹരിവാഹനമിന്ദ്രം ॥

Also Read:

shrrigala Gita Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Shrrigala Gita Lyrics in Malayalam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top