Best Spiritual Website

Spiritual, Stotrams, Mantras PDFs

Sri Ganapati Atharvashirsha Upanishat or Ganapati Upanishat with Accents Lyrics in Gujarati

Shri Ganapati Atharvashirsha Upanishat in Gujarati:

॥ શ્રીગણપત્યથર્વશીર્ષોપનિષત્ ગણપત્યુપનિષત્ સસ્વર ॥
ૐ ભ॒દ્રં કર્ણે॑ભિઃ શૃણુ॒યામ॑ દેવાઃ । ભ॒દ્રં પ॑શ્યેમા॒ક્ષભિ॒ર્યજ॑ત્રાઃ ।
સ્થિ॒રૈરઙ્ગૈ᳚સ્તુષ્ટુ॒વાꣳ સ॑સ્ત॒નૂભિઃ॑ । વ્યશે॑મ દે॒વહિ॑તં॒ યદાયુઃ॑ ।
ૐ સ્વ॒સ્તિ ન॒ ઇન્દ્રો॑ વૃ॒દ્ધશ્ર॑વાઃ । સ્વ॒સ્તિ નઃ॑ પૂ॒ષા વિ॒શ્વવે॑દાઃ ।
સ્વ॒સ્તિ ન॒સ્તાર્ક્ષ્યો॒ અરિ॑ષ્ટનેમિઃ । સ્વ॒સ્તિ નો॒ બૃહ॒સ્પતિ॑ર્દધાતુ ॥

ૐ શાન્તિઃ॒ શાન્તિઃ॒ શાન્તિઃ॑ ॥

ૐ નમ॑સ્તે ગ॒ણપ॑તયે । ત્વમે॒વ પ્ર॒ત્યક્ષં॒ તત્ત્વ॑મસિ ।
ત્વમે॒વ કે॒વલં॒ કર્તા॑ઽસિ । ત્વમે॒વ કે॒વલં॒ ધર્તા॑ઽસિ । ત્વમે॒વ કે॒વલં॒ હર્તા॑ઽસિ ।
ત્વમેવ સર્વં ખલ્વિદં॑ બ્રહ્મા॒સિ । ત્વં સાક્ષાદાત્મા॑ઽસિ નિ॒ત્યમ્ ॥ ૧ ॥

ઋ॒તં વ॑ચ્મિ । સ॒ત્યં વ॑ચ્મિ ॥ ૨ ॥

અવ॑ ત્વં॒ મામ્ । અવ॑ વ॒ક્તારમ્᳚ । અવ॑ શ્રો॒તારમ્᳚ । અવ॑ દા॒તારમ્᳚ । અવ॑ ધા॒તારમ્᳚ ।
અવાનૂચાનમ॑વ શિ॒ષ્યમ્ । અવ॑ પ॒શ્ચાત્તા᳚ત્ । અવ॑ પુ॒રસ્તા᳚ત્ । અવોત્ત॒રાત્તા᳚ત્ ।
અવ॑ દક્ષિ॒ણાત્તા᳚ત્ । અવ॑ ચો॒ર્ધ્વાત્તા᳚ત્ । અવાધ॒રાત્તા᳚ત્ ।
સર્વતો માં પાહિ પાહિ॑ સમ॒ન્તાત્ ॥ ૩ ॥

ત્વં વાઙ્મયસ્ત્વં॑ ચિન્મ॒યઃ । ત્વમાનન્દમયસ્ત્વં॑ બ્રહ્મ॒મયઃ । ત્વં સચ્ચિદાનન્દાદ્વિ॑તીયો॒ઽસિ ।
ત્વં પ્ર॒ત્યક્ષં॒ બ્રહ્મા॑સિ । ત્વં જ્ઞાનમયો વિજ્ઞાન॑મયો॒ઽસિ ॥ ૪ ॥

સર્વં જગદિદં ત્વ॑ત્તો જા॒યતે । સર્વં જગદિદં ત્વ॑ત્તસ્તિ॒ષ્ઠતિ ।
સર્વં જગદિદં ત્વયિ લ॑યમે॒ષ્યતિ । સર્વં જગદિદં ત્વયિ॑ પ્રત્યે॒તિ ।
ત્વં ભૂમિરાપોઽનલોઽનિ॑લો ન॒ભઃ । ત્વં ચત્વારિ વા᳚ક્પદા॒નિ ॥ ૫ ॥

ત્વં ગુણત્ર॑યાતી॒તઃ । ત્વં અવસ્થાત્ર॑યાતી॒તઃ । ત્વં દેહત્ર॑યાતી॒તઃ ।
ત્વં કાલત્ર॑યાતી॒તઃ । ત્વં મૂલાધારસ્થિતો॑ઽસિ નિ॒ત્યમ્ । ત્વં શક્તિત્ર॑યાત્મ॒કઃ ।
ત્વાં યોગિનો ધ્યાય॑ન્તિ નિ॒ત્યમ્ । ત્વં બ્રહ્મા ત્વં વિષ્ણુસ્ત્વં રુદ્રસ્ત્વમિન્દ્રસ્ત્વમગ્નિસ્ત્વં
વાયુસ્ત્વં સૂર્યસ્ત્વં ચન્દ્રમાસ્ત્વં બ્રહ્મ॒ ભૂર્ભુ॑વઃ સ્વ॒રોમ્ ॥ ૬ ॥

ગ॒ણાદિં᳚ પૂર્વ॑મુચ્ચા॒ર્ય॒ વ॒ર્ણાદિં᳚સ્તદ॒નન્ત॑રમ્ । અનુસ્વારઃ પ॑રત॒રઃ । અર્ધેન્દુ॑લસિ॒તમ્ ।
તારે॑ણ ઋ॒દ્ધમ્ । એતત્તવ મનુ॑સ્વરૂ॒પમ્ । ગકારઃ પૂ᳚ર્વરૂ॒પમ્ । અકારો મધ્ય॑મરૂ॒પમ્ ।
અનુસ્વારશ્ચા᳚ન્ત્યરૂ॒પમ્ । બિન્દુરુત્ત॑રરૂ॒પમ્ । નાદઃ॑ સન્ધા॒નમ્ । સꣳહિ॑તા સ॒ન્ધિઃ ।
સૈષા ગણે॑શવિ॒દ્યા । ગણ॑ક ઋ॒ષિઃ । નિચૃદ્ગાય॑ત્રી છ॒ન્દઃ ।
શ્રીમહાગણપતિ॑ર્દેવ॒તા । ૐ ગં ગણપ॑તયે॒ નમઃ॑ ॥ ૭ ॥

એ॒ક॒દ॒ન્તાય॑ વિ॒દ્મહે॑ વક્રતુ॒ણ્ડાય॑ ધીમહિ । તન્નો॑ દન્તિઃ પ્રચો॒દયા᳚ત્ ॥ ૮ ॥

એ॒ક॒દ॒ન્તં ચ॑તુર્હ॒સ્તં॒ પા॒શમ॑ઙ્કુશ॒ધારિ॑ણમ્ । રદં॑ ચ॒ વર॑દં હ॒સ્તૈ॒ર્બિ॒ભ્રાણં॑ મૂષ॒કધ્વ॑જમ્ ।
રક્તં॑ લ॒મ્બોદ॑રં શૂ॒ર્પ॒ક॒ર્ણકં॑ રક્ત॒વાસ॑સમ્ । રક્ત॑ગ॒ન્ધાનુ॑લિપ્તા॒ઙ્ગં॒ ર॒ક્તપુ॑ષ્પૈઃ સુ॒પૂજિ॑તમ્ ।
ભક્તા॑નુ॒કમ્પિ॑નં દે॒વં॒ જ॒ગત્કા॑રણ॒મચ્યુ॑તમ્ । આ॒વિર્ભૂ॒તં ચ॑ સૃ॒ષ્ટ્યા॒દૌ॒ પ્ર॒કૃતેઃ᳚ પુરુ॒ષાત્પ॑રમ્ ।
એવં॑ ધ્યા॒યતિ॑ યો નિ॒ત્યં॒ સ॒ યોગી॑ યોગિ॒નાં વ॑રઃ ॥ ૯ ॥

નમો વ્રાતપતયે નમો ગણપતયે નમઃ પ્રમથપતયે નમસ્તેઽસ્તુ લમ્બોદરાય
એકદન્તાય વિઘ્નવિનાશિને શિવસુતાય શ્રીવરદમૂ᳚ર્તયે॒ નમઃ॑ ॥ ૧૦ ॥

એતદથર્વશીર્ષં॑ યોઽધી॒તે । સ બ્રહ્મભૂયા॑ય ક॒લ્પતે । સ સર્વવિઘ્નૈ᳚ર્ન બા॒ધ્યતે ।
સ સર્વતઃ સુખ॑મેધ॒તે । સ પઞ્ચમહાપાપા᳚ત્ પ્રમુ॒ચ્યતે ।
સા॒યમ॑ધીયા॒નો॒ દિ॒વસ॑કૃતં પા॒પં ના॑શયતિ । પ્રા॒તર॑ધીયા॒નો॒ રાત્રિ॑કૃતં પા॒પં ના॑શયતિ ।
સા॒યં પ્રા॒તઃ પ્ર॑યુઞ્જા॒નઃ॒ પા॒પોઽપા॑પો ભ॒વતિ । સર્વત્રાધીયાનોઽપવિ॑ઘ્નો ભ॒વતિ । ધર્માર્થકામમોક્ષં॑ ચ વિ॒ન્દતિ ।
ઇદમથર્વશીર્ષમશિષ્યાય॑ ન દે॒યમ્ । યો યદિ મોહા᳚દ્ દાસ્ય॒તિ । સ પાપી॑યાન્ ભ॒વતિ ।
સહસ્રાવર્તનાદ્યં યં કામ॑મધી॒તે । તં તમને॑ન સા॒ધયેત્ ॥ ૧૧ ॥

અનેન ગણપતિમભિ॑ષિઞ્ચ॒તિ । સ વા᳚ગ્મી ભ॒વતિ । ચતુર્થ્યામન॑શ્નન્ જ॒પતિ ।
સ વિદ્યા॑વાન્ ભ॒વતિ । ઇત્યથર્વ॑ણવા॒ક્યમ્ । બ્રહ્માદ્યાચર॑ણં વિ॒દ્યાન્ન બિભેતિ કદા॑ચને॒તિ ॥ ૧૨ ॥

યો દૂર્વાઙ્કુ॑રૈર્ય॒જતિ । સ વૈશ્રવણોપ॑મો ભ॒વતિ । યો લા॑જૈર્ય॒જતિ ।
સ યશો॑વાન્ ભ॒વતિ । સ મેધા॑વાન્ ભ॒વતિ । યો મોદકસહસ્રે॑ણ ય॒જતિ ।
સ વાઞ્છિતફલમ॑વાપ્નો॒તિ । યઃ સાજ્ય સમિ॑દ્ભિર્ય॒જતિ ।
સ સર્વં લભતે સ સ॑ર્વં લ॒ભતે ॥ ૧૩ ॥

અષ્ટૌ બ્રાહ્મણાન્ સમ્યગ્ ગ્રા॑હયિ॒ત્વા । સૂર્યવર્ચ॑સ્વી ભ॒વતિ ।
સૂ॒ર્ય॒ગ્ર॒હે મ॑હાન॒દ્યાં॒ પ્ર॒તિમાસન્નિધૌ॑ વા જ॒પ્ત્વા । સિદ્ધમ॑ન્ત્રો ભ॒વતિ ।
મ॒હા॒વિ॒ઘ્ના᳚ત્ પ્રમુ॒ચ્યતે । મ॒હા॒દો॒ષા᳚ત્ પ્રમુ॒ચ્યતે । મ॒હા॒પા॒પા᳚ત્ પ્રમુ॒ચ્યતે ।
મ॒હા॒પ્ર॒ત્યવાયા᳚ત્ પ્રમુ॒ચ્યતે । સ સર્વવિદ્ભવતિ સ સર્વ॑વિદ્ભ॒વતિ ।
ય એ॒વં વેદ॑ । ઇત્યુ॑પ॒નિષ॑ત્ ॥ ૧૪ ॥

ૐ શાન્તિઃ॒ શાન્તિઃ॒ શાન્તિઃ॑ ॥

ૐ ભ॒દ્રં કર્ણે॑ભિઃ શૃણુ॒યામ॑ દેવાઃ । ભ॒દ્રં પ॑શ્યેમા॒ક્ષભિ॒ર્યજ॑ત્રાઃ ।
સ્થિ॒રૈરઙ્ગૈ᳚સ્તુષ્ટુ॒વાꣳ સ॑સ્ત॒નૂભિઃ॑ । વ્યશે॑મ દે॒વહિ॑તં॒ યદાયુઃ॑ ।
સ્વ॒સ્તિ ન॒ ઇન્દ્રો॑ વૃ॒દ્ધશ્ર॑વાઃ । સ્વ॒સ્તિ નઃ॑ પૂ॒ષા વિ॒શ્વવે॑દાઃ ।
સ્વ॒સ્તિ ન॒સ્તાર્ક્ષ્યો॒ અરિ॑ષ્ટનેમિઃ । સ્વ॒સ્તિ નો॒ બૃહ॒સ્પતિ॑ર્દધાતુ ॥

ૐ શાન્તિઃ॒ શાન્તિઃ॒ શાન્તિઃ॑ ॥

Also Read:

Sri Ganapati Atharvashirsha Upanishat Lyrics in Hindi | English | Gujarati | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Sri Ganapati Atharvashirsha Upanishat or Ganapati Upanishat with Accents Lyrics in Gujarati

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top