Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Sri Ganapati Atharvashirsha Upanishat or Ganapati Upanishat with Accents Lyrics in Tamil

Shri Ganapati Atharvashirsha Upanishat in Tamil:

॥ ஶ்ரீக³ணபத்யத²ர்வஶீர்ஷோபநிஷத் க³ணபத்யுபநிஷத் ஸஸ்வர ॥

ௐ ப⁴॒த்³ரம்ʼ கர்ணே॑பி⁴꞉ ஶ்ருʼணு॒யாம॑ தே³வா꞉ । ப⁴॒த்³ரம்ʼ ப॑ஶ்யேமா॒க்ஷபி⁴॒ர்யஜ॑த்ரா꞉ ।
ஸ்தி²॒ரைரங்கை³᳚ஸ்துஷ்டு॒வாꣳ ஸ॑ஸ்த॒னூபி⁴॑꞉ । வ்யஶே॑ம தே³॒வஹி॑தம்॒ʼ யதா³யு॑꞉ ।
ௐ ஸ்வ॒ஸ்தி ந॒ இந்த்³ரோ॑ வ்ரு॒ʼத்³த⁴ஶ்ர॑வா꞉ । ஸ்வ॒ஸ்தி ந॑꞉ பூ॒ஷா வி॒ஶ்வவே॑தா³꞉ ।
ஸ்வ॒ஸ்தி ந॒ஸ்தார்க்ஷ்யோ॒ அரி॑ஷ்டனேமி꞉ । ஸ்வ॒ஸ்தி நோ॒ ப்³ருʼஹ॒ஸ்பதி॑ர்த³தா⁴து ॥

ௐ ஶாந்தி॒꞉ ஶாந்தி॒꞉ ஶாந்தி॑꞉ ॥

ௐ நம॑ஸ்தே க³॒ணப॑தயே । த்வமே॒வ ப்ர॒த்யக்ஷம்॒ʼ தத்த்வ॑மஸி ।
த்வமே॒வ கே॒வலம்॒ʼ கர்தா॑(அ)ஸி । த்வமே॒வ கே॒வலம்॒ʼ த⁴ர்தா॑(அ)ஸி । த்வமே॒வ கே॒வலம்॒ʼ ஹர்தா॑(அ)ஸி ।
த்வமேவ ஸர்வம்ʼ க²ல்வித³ம்॑ʼ ப்³ரஹ்மா॒ஸி । த்வம்ʼ ஸாக்ஷாதா³த்மா॑(அ)ஸி நி॒த்யம் ॥ 1 ॥

ரு॒ʼதம்ʼ வ॑ச்மி । ஸ॒த்யம்ʼ வ॑ச்மி ॥ 2 ॥

அவ॑ த்வம்॒ʼ மாம் । அவ॑ வ॒க்தாரம்᳚ । அவ॑ ஶ்ரோ॒தாரம்᳚ । அவ॑ தா³॒தாரம்᳚ । அவ॑ தா⁴॒தாரம்᳚ ।
அவானூசானம॑வ ஶி॒ஷ்யம் । அவ॑ ப॒ஶ்சாத்தா᳚த் । அவ॑ பு॒ரஸ்தா᳚த் । அவோத்த॒ராத்தா᳚த் ।
அவ॑ த³க்ஷி॒ணாத்தா᳚த் । அவ॑ சோ॒ர்த்⁴வாத்தா᳚த் । அவாத⁴॒ராத்தா᳚த் ।
ஸர்வதோ மாம்ʼ பாஹி பாஹி॑ ஸம॒ந்தாத் ॥ 3 ॥

த்வம்ʼ வாங்மயஸ்த்வம்॑ʼ சின்ம॒ய꞉ । த்வமானந்த³மயஸ்த்வம்॑ʼ ப்³ரஹ்ம॒மய꞉ । த்வம்ʼ ஸச்சிதா³னந்தா³த்³வி॑தீயோ॒(அ)ஸி ।
த்வம்ʼ ப்ர॒த்யக்ஷம்॒ʼ ப்³ரஹ்மா॑ஸி । த்வம்ʼ ஜ்ஞானமயோ விஜ்ஞான॑மயோ॒(அ)ஸி ॥ 4 ॥

ஸர்வம்ʼ ஜக³தி³த³ம்ʼ த்வ॑த்தோ ஜா॒யதே । ஸர்வம்ʼ ஜக³தி³த³ம்ʼ த்வ॑த்தஸ்தி॒ஷ்ட²தி ।
ஸர்வம்ʼ ஜக³தி³த³ம்ʼ த்வயி ல॑யமே॒ஷ்யதி । ஸர்வம்ʼ ஜக³தி³த³ம்ʼ த்வயி॑ ப்ரத்யே॒தி ।
த்வம்ʼ பூ⁴மிராபோ(அ)னலோ(அ)னி॑லோ ந॒ப⁴꞉ । த்வம்ʼ சத்வாரி வா᳚க்பதா³॒னி ॥ 5 ॥

த்வம்ʼ கு³ணத்ர॑யாதீ॒த꞉ । த்வம்ʼ அவஸ்தா²த்ர॑யாதீ॒த꞉ । த்வம்ʼ தே³ஹத்ர॑யாதீ॒த꞉ ।
த்வம்ʼ காலத்ர॑யாதீ॒த꞉ । த்வம்ʼ மூலாதா⁴ரஸ்தி²தோ॑(அ)ஸி நி॒த்யம் । த்வம்ʼ ஶக்தித்ர॑யாத்ம॒க꞉ ।
த்வாம்ʼ யோகி³னோ த்⁴யாய॑ந்தி நி॒த்யம் । த்வம்ʼ ப்³ரஹ்மா த்வம்ʼ விஷ்ணுஸ்த்வம்ʼ ருத்³ரஸ்த்வமிந்த்³ரஸ்த்வமக்³நிஸ்த்வம்ʼ
வாயுஸ்த்வம்ʼ ஸூர்யஸ்த்வம்ʼ சந்த்³ரமாஸ்த்வம்ʼ ப்³ரஹ்ம॒ பூ⁴ர்பு⁴॑வ꞉ ஸ்வ॒ரோம் ॥ 6 ॥

க³॒ணாதி³ம்᳚ʼ பூர்வ॑முச்சா॒ர்ய॒ வ॒ர்ணாதி³ம்᳚ʼஸ்தத³॒னந்த॑ரம் । அனுஸ்வார꞉ ப॑ரத॒ர꞉ । அர்தே⁴ந்து³॑லஸி॒தம் ।
தாரே॑ண ரு॒ʼத்³த⁴ம் । ஏதத்தவ மனு॑ஸ்வரூ॒பம் । க³கார꞉ பூ᳚ர்வரூ॒பம் । அகாரோ மத்⁴ய॑மரூ॒பம் ।
அனுஸ்வாரஶ்சா᳚ந்த்யரூ॒பம் । பி³ந்து³ருத்த॑ரரூ॒பம் । நாத³॑꞉ ஸந்தா⁴॒னம் । ஸꣳஹி॑தா ஸ॒ந்தி⁴꞉ ।
ஸைஷா க³ணே॑ஶவி॒த்³யா । க³ண॑க ரு॒ʼஷி꞉ । நிச்ருʼத்³கா³ய॑த்ரீ ச²॒ந்த³꞉ ।
ஶ்ரீமஹாக³ணபதி॑ர்தே³வ॒தா । ௐ க³ம்ʼ க³ணப॑தயே॒ நம॑꞉ ॥ 7 ॥

ஏ॒க॒த³॒ந்தாய॑ வி॒த்³மஹே॑ வக்ரது॒ண்டா³ய॑ தீ⁴மஹி । தன்னோ॑ த³ந்தி꞉ ப்ரசோ॒த³யா᳚த் ॥ 8 ॥

ஏ॒க॒த³॒ந்தம்ʼ ச॑துர்ஹ॒ஸ்தம்॒ʼ பா॒ஶம॑ங்குஶ॒தா⁴ரி॑ணம் । ரத³ம்॑ʼ ச॒ வர॑த³ம்ʼ ஹ॒ஸ்தை॒ர்பி³॒ப்⁴ராணம்॑ʼ மூஷ॒கத்⁴வ॑ஜம் ।
ரக்தம்॑ʼ ல॒ம்போ³த³॑ரம்ʼ ஶூ॒ர்ப॒க॒ர்ணகம்॑ʼ ரக்த॒வாஸ॑ஸம் । ரக்த॑க³॒ந்தா⁴னு॑லிப்தா॒ங்க³ம்॒ʼ ர॒க்தபு॑ஷ்பை꞉ ஸு॒பூஜி॑தம் ।
ப⁴க்தா॑னு॒கம்பி॑னம்ʼ தே³॒வம்॒ʼ ஜ॒க³த்கா॑ரண॒மச்யு॑தம் । ஆ॒விர்பூ⁴॒தம்ʼ ச॑ ஸ்ரு॒ʼஷ்ட்யா॒தௌ³॒ ப்ர॒க்ருʼதே᳚꞉ புரு॒ஷாத்ப॑ரம் ।
ஏவம்॑ʼ த்⁴யா॒யதி॑ யோ நி॒த்யம்॒ʼ ஸ॒ யோகீ³॑ யோகி³॒னாம்ʼ வ॑ர꞉ ॥ 9 ॥

நமோ வ்ராதபதயே நமோ க³ணபதயே நம꞉ ப்ரமத²பதயே நமஸ்தே(அ)ஸ்து லம்போ³த³ராய
ஏகத³ந்தாய விக்⁴னவிநாஶினே ஶிவஸுதாய ஶ்ரீவரத³மூ᳚ர்தயே॒ நம॑꞉ ॥ 10 ॥

ஏதத³த²ர்வஶீர்ஷம்॑ʼ யோ(அ)தீ⁴॒தே । ஸ ப்³ரஹ்மபூ⁴யா॑ய க॒ல்பதே । ஸ ஸர்வவிக்⁴னை᳚ர்ன பா³॒த்⁴யதே ।
ஸ ஸர்வத꞉ ஸுக²॑மேத⁴॒தே । ஸ பஞ்சமஹாபாபா᳚த் ப்ரமு॒ச்யதே ।
ஸா॒யம॑தீ⁴யா॒னோ॒ தி³॒வஸ॑க்ருʼதம்ʼ பா॒பம்ʼ நா॑ஶயதி । ப்ரா॒தர॑தீ⁴யா॒னோ॒ ராத்ரி॑க்ருʼதம்ʼ பா॒பம்ʼ நா॑ஶயதி ।
ஸா॒யம்ʼ ப்ரா॒த꞉ ப்ர॑யுஞ்ஜா॒ன॒꞉ பா॒போ(அ)பா॑போ ப⁴॒வதி । ஸர்வத்ராதீ⁴யானோ(அ)பவி॑க்⁴னோ ப⁴॒வதி । த⁴ர்மார்த²காமமோக்ஷம்॑ʼ ச வி॒ந்த³தி ।
இத³மத²ர்வஶீர்ஷமஶிஷ்யாய॑ ந தே³॒யம் । யோ யதி³ மோஹா᳚த்³ தா³ஸ்ய॒தி । ஸ பாபீ॑யான் ப⁴॒வதி ।
ஸஹஸ்ராவர்தநாத்³யம்ʼ யம்ʼ காம॑மதீ⁴॒தே । தம்ʼ தமனே॑ன ஸா॒த⁴யேத் ॥ 11 ॥

அனேன க³ணபதிமபி⁴॑ஷிஞ்ச॒தி । ஸ வா᳚க்³மீ ப⁴॒வதி । சதுர்த்²யாமன॑ஶ்னன் ஜ॒பதி ।
ஸ வித்³யா॑வான் ப⁴॒வதி । இத்யத²ர்வ॑ணவா॒க்யம் । ப்³ரஹ்மாத்³யாசர॑ணம்ʼ வி॒த்³யான்ன பி³பே⁴தி கதா³॑சனே॒தி ॥ 12 ॥

யோ தூ³ர்வாங்கு॑ரைர்ய॒ஜதி । ஸ வைஶ்ரவணோப॑மோ ப⁴॒வதி । யோ லா॑ஜைர்ய॒ஜதி ।
ஸ யஶோ॑வான் ப⁴॒வதி । ஸ மேதா⁴॑வான் ப⁴॒வதி । யோ மோத³கஸஹஸ்ரே॑ண ய॒ஜதி ।
ஸ வாஞ்சி²தப²லம॑வாப்னோ॒தி । ய꞉ ஸாஜ்ய ஸமி॑த்³பி⁴ர்ய॒ஜதி ।
ஸ ஸர்வம்ʼ லப⁴தே ஸ ஸ॑ர்வம்ʼ ல॒ப⁴தே ॥ 13 ॥

அஷ்டௌ ப்³ராஹ்மணான் ஸம்யக்³ க்³ரா॑ஹயி॒த்வா । ஸூர்யவர்ச॑ஸ்வீ ப⁴॒வதி ।
ஸூ॒ர்ய॒க்³ர॒ஹே ம॑ஹான॒த்³யாம்॒ʼ ப்ர॒திமாஸந்நிதௌ⁴॑ வா ஜ॒ப்த்வா । ஸித்³த⁴ம॑ந்த்ரோ ப⁴॒வதி ।
ம॒ஹா॒வி॒க்⁴னா᳚த் ப்ரமு॒ச்யதே । ம॒ஹா॒தோ³॒ஷா᳚த் ப்ரமு॒ச்யதே । ம॒ஹா॒பா॒பா᳚த் ப்ரமு॒ச்யதே ।
ம॒ஹா॒ப்ர॒த்யவாயா᳚த் ப்ரமு॒ச்யதே । ஸ ஸர்வவித்³ப⁴வதி ஸ ஸர்வ॑வித்³ப⁴॒வதி ।
ய ஏ॒வம்ʼ வேத³॑ । இத்யு॑ப॒நிஷ॑த் ॥ 14 ॥

ௐ ஶாந்தி॒꞉ ஶாந்தி॒꞉ ஶாந்தி॑꞉ ॥

ௐ ப⁴॒த்³ரம்ʼ கர்ணே॑பி⁴꞉ ஶ்ருʼணு॒யாம॑ தே³வா꞉ । ப⁴॒த்³ரம்ʼ ப॑ஶ்யேமா॒க்ஷபி⁴॒ர்யஜ॑த்ரா꞉ ।
ஸ்தி²॒ரைரங்கை³᳚ஸ்துஷ்டு॒வாꣳ ஸ॑ஸ்த॒னூபி⁴॑꞉ । வ்யஶே॑ம தே³॒வஹி॑தம்॒ʼ யதா³யு॑꞉ ।
ஸ்வ॒ஸ்தி ந॒ இந்த்³ரோ॑ வ்ரு॒ʼத்³த⁴ஶ்ர॑வா꞉ । ஸ்வ॒ஸ்தி ந॑꞉ பூ॒ஷா வி॒ஶ்வவே॑தா³꞉ ।
ஸ்வ॒ஸ்தி ந॒ஸ்தார்க்ஷ்யோ॒ அரி॑ஷ்டனேமி꞉ । ஸ்வ॒ஸ்தி நோ॒ ப்³ருʼஹ॒ஸ்பதி॑ர்த³தா⁴து ॥

ௐ ஶாந்தி॒꞉ ஶாந்தி॒꞉ ஶாந்தி॑꞉ ॥

Also Read:

Sri Ganapati Atharvashirsha Upanishat Lyrics in Hindi | English | Gujarati | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Sri Ganapati Atharvashirsha Upanishat or Ganapati Upanishat with Accents Lyrics in Tamil

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top