Best Spiritual Website

Spiritual, Stotrams, Mantras PDFs

Sri Ganapati Atharvashirsha Upanishat or Ganapati Upanishat with Accents Lyrics in Telugu

Shri Ganapati Atharvashirsha Upanishat in Telugu:

॥ శ్రీగణపత్యథర్వశీర్షోపనిషత్ గణపత్యుపనిషత్ సస్వర ॥

ఓం భ॒ద్రం కర్ణే॑భిః శృణు॒యామ॑ దేవాః । భ॒ద్రం ప॑శ్యేమా॒క్షభి॒ర్యజ॑త్రాః ।
స్థి॒రైరంగై᳚స్తుష్టు॒వాꣳ స॑స్త॒నూభిః॑ । వ్యశే॑మ దే॒వహి॑తం॒ యదాయుః॑ ।
ఓం స్వ॒స్తి న॒ ఇంద్రో॑ వృ॒ద్ధశ్ర॑వాః । స్వ॒స్తి నః॑ పూ॒షా వి॒శ్వవే॑దాః ।
స్వ॒స్తి న॒స్తార్క్ష్యో॒ అరి॑ష్టనేమిః । స్వ॒స్తి నో॒ బృహ॒స్పతి॑ర్దధాతు ॥

ఓం శాంతిః॒ శాంతిః॒ శాంతిః॑ ॥

ఓం నమ॑స్తే గ॒ణప॑తయే । త్వమే॒వ ప్ర॒త్యక్షం॒ తత్త్వ॑మసి ।
త్వమే॒వ కే॒వలం॒ కర్తా॑ఽసి । త్వమే॒వ కే॒వలం॒ ధర్తా॑ఽసి । త్వమే॒వ కే॒వలం॒ హర్తా॑ఽసి ।
త్వమేవ సర్వం ఖల్విదం॑ బ్రహ్మా॒సి । త్వం సాక్షాదాత్మా॑ఽసి ని॒త్యం ॥ 1 ॥

ఋ॒తం వ॑చ్మి । స॒త్యం వ॑చ్మి ॥ 2 ॥

అవ॑ త్వం॒ మాం । అవ॑ వ॒క్తారం᳚ । అవ॑ శ్రో॒తారం᳚ । అవ॑ దా॒తారం᳚ । అవ॑ ధా॒తారం᳚ ।
అవానూచానమ॑వ శి॒ష్యం । అవ॑ ప॒శ్చాత్తా᳚త్ । అవ॑ పు॒రస్తా᳚త్ । అవోత్త॒రాత్తా᳚త్ ।
అవ॑ దక్షి॒ణాత్తా᳚త్ । అవ॑ చో॒ర్ధ్వాత్తా᳚త్ । అవాధ॒రాత్తా᳚త్ ।
సర్వతో మాం పాహి పాహి॑ సమం॒తాత్ ॥ 3 ॥

త్వం వాఙ్మయస్త్వం॑ చిన్మ॒యః । త్వమానందమయస్త్వం॑ బ్రహ్మ॒మయః । త్వం సచ్చిదానందాద్వి॑తీయో॒ఽసి ।
త్వం ప్ర॒త్యక్షం॒ బ్రహ్మా॑సి । త్వం జ్ఞానమయో విజ్ఞాన॑మయో॒ఽసి ॥ 4 ॥

సర్వం జగదిదం త్వ॑త్తో జా॒యతే । సర్వం జగదిదం త్వ॑త్తస్తి॒ష్ఠతి ।
సర్వం జగదిదం త్వయి ల॑యమే॒ష్యతి । సర్వం జగదిదం త్వయి॑ ప్రత్యే॒తి ।
త్వం భూమిరాపోఽనలోఽని॑లో న॒భః । త్వం చత్వారి వా᳚క్పదా॒ని ॥ 5 ॥

త్వం గుణత్ర॑యాతీ॒తః । త్వం అవస్థాత్ర॑యాతీ॒తః । త్వం దేహత్ర॑యాతీ॒తః ।
త్వం కాలత్ర॑యాతీ॒తః । త్వం మూలాధారస్థితో॑ఽసి ని॒త్యం । త్వం శక్తిత్ర॑యాత్మ॒కః ।
త్వాం యోగినో ధ్యాయం॑తి ని॒త్యం । త్వం బ్రహ్మా త్వం విష్ణుస్త్వం రుద్రస్త్వమింద్రస్త్వమగ్నిస్త్వం
వాయుస్త్వం సూర్యస్త్వం చంద్రమాస్త్వం బ్రహ్మ॒ భూర్భు॑వః స్వ॒రోం ॥ 6 ॥

గ॒ణాదిం᳚ పూర్వ॑ముచ్చా॒ర్య॒ వ॒ర్ణాదిం᳚స్తద॒నంత॑రం । అనుస్వారః ప॑రత॒రః । అర్ధేందు॑లసి॒తం ।
తారే॑ణ ఋ॒ద్ధం । ఏతత్తవ మను॑స్వరూ॒పం । గకారః పూ᳚ర్వరూ॒పం । అకారో మధ్య॑మరూ॒పం ।
అనుస్వారశ్చాం᳚త్యరూ॒పం । బిందురుత్త॑రరూ॒పం । నాదః॑ సంధా॒నం । సꣳహి॑తా సం॒ధిః ।
సైషా గణే॑శవి॒ద్యా । గణ॑క ఋ॒షిః । నిచృద్గాయ॑త్రీ ఛం॒దః ।
శ్రీమహాగణపతి॑ర్దేవ॒తా । ఓం గం గణప॑తయే॒ నమః॑ ॥ 7 ॥

ఏ॒క॒దం॒తాయ॑ వి॒ద్మహే॑ వక్రతుం॒డాయ॑ ధీమహి । తన్నో॑ దంతిః ప్రచో॒దయా᳚త్ ॥ 8 ॥

ఏ॒క॒దం॒తం చ॑తుర్హ॒స్తం॒ పా॒శమం॑కుశ॒ధారి॑ణం । రదం॑ చ॒ వర॑దం హ॒స్తై॒ర్బి॒భ్రాణం॑ మూష॒కధ్వ॑జం ।
రక్తం॑ లం॒బోద॑రం శూ॒ర్ప॒క॒ర్ణకం॑ రక్త॒వాస॑సం । రక్త॑గం॒ధాను॑లిప్తాం॒గం॒ ర॒క్తపు॑ష్పైః సు॒పూజి॑తం ।
భక్తా॑ను॒కంపి॑నం దే॒వం॒ జ॒గత్కా॑రణ॒మచ్యు॑తం । ఆ॒విర్భూ॒తం చ॑ సృ॒ష్ట్యా॒దౌ॒ ప్ర॒కృతేః᳚ పురు॒షాత్ప॑రం ।
ఏవం॑ ధ్యా॒యతి॑ యో ని॒త్యం॒ స॒ యోగీ॑ యోగి॒నాం వ॑రః ॥ 9 ॥

నమో వ్రాతపతయే నమో గణపతయే నమః ప్రమథపతయే నమస్తేఽస్తు లంబోదరాయ
ఏకదంతాయ విఘ్నవినాశినే శివసుతాయ శ్రీవరదమూ᳚ర్తయే॒ నమః॑ ॥ 10 ॥

ఏతదథర్వశీర్షం॑ యోఽధీ॒తే । స బ్రహ్మభూయా॑య క॒ల్పతే । స సర్వవిఘ్నై᳚ర్న బా॒ధ్యతే ।
స సర్వతః సుఖ॑మేధ॒తే । స పంచమహాపాపా᳚త్ ప్రము॒చ్యతే ।
సా॒యమ॑ధీయా॒నో॒ ది॒వస॑కృతం పా॒పం నా॑శయతి । ప్రా॒తర॑ధీయా॒నో॒ రాత్రి॑కృతం పా॒పం నా॑శయతి ।
సా॒యం ప్రా॒తః ప్ర॑యుంజా॒నః॒ పా॒పోఽపా॑పో భ॒వతి । సర్వత్రాధీయానోఽపవి॑ఘ్నో భ॒వతి । ధర్మార్థకామమోక్షం॑ చ విం॒దతి ।
ఇదమథర్వశీర్షమశిష్యాయ॑ న దే॒యం । యో యది మోహా᳚ద్ దాస్య॒తి । స పాపీ॑యాన్ భ॒వతి ।
సహస్రావర్తనాద్యం యం కామ॑మధీ॒తే । తం తమనే॑న సా॒ధయేత్ ॥ 11 ॥

అనేన గణపతిమభి॑షించ॒తి । స వా᳚గ్మీ భ॒వతి । చతుర్థ్యామన॑శ్నన్ జ॒పతి ।
స విద్యా॑వాన్ భ॒వతి । ఇత్యథర్వ॑ణవా॒క్యం । బ్రహ్మాద్యాచర॑ణం వి॒ద్యాన్న బిభేతి కదా॑చనే॒తి ॥ 12 ॥

యో దూర్వాంకు॑రైర్య॒జతి । స వైశ్రవణోప॑మో భ॒వతి । యో లా॑జైర్య॒జతి ।
స యశో॑వాన్ భ॒వతి । స మేధా॑వాన్ భ॒వతి । యో మోదకసహస్రే॑ణ య॒జతి ।
స వాంఛితఫలమ॑వాప్నో॒తి । యః సాజ్య సమి॑ద్భిర్య॒జతి ।
స సర్వం లభతే స స॑ర్వం ల॒భతే ॥ 13 ॥

అష్టౌ బ్రాహ్మణాన్ సమ్యగ్ గ్రా॑హయి॒త్వా । సూర్యవర్చ॑స్వీ భ॒వతి ।
సూ॒ర్య॒గ్ర॒హే మ॑హాన॒ద్యాం॒ ప్ర॒తిమాసన్నిధౌ॑ వా జ॒ప్త్వా । సిద్ధమం॑త్రో భ॒వతి ।
మ॒హా॒వి॒ఘ్నా᳚త్ ప్రము॒చ్యతే । మ॒హా॒దో॒షా᳚త్ ప్రము॒చ్యతే । మ॒హా॒పా॒పా᳚త్ ప్రము॒చ్యతే ।
మ॒హా॒ప్ర॒త్యవాయా᳚త్ ప్రము॒చ్యతే । స సర్వవిద్భవతి స సర్వ॑విద్భ॒వతి ।
య ఏ॒వం వేద॑ । ఇత్యు॑ప॒నిష॑త్ ॥ 14 ॥

ఓం శాంతిః॒ శాంతిః॒ శాంతిః॑ ॥

ఓం భ॒ద్రం కర్ణే॑భిః శృణు॒యామ॑ దేవాః । భ॒ద్రం ప॑శ్యేమా॒క్షభి॒ర్యజ॑త్రాః ।
స్థి॒రైరంగై᳚స్తుష్టు॒వాꣳ స॑స్త॒నూభిః॑ । వ్యశే॑మ దే॒వహి॑తం॒ యదాయుః॑ ।
స్వ॒స్తి న॒ ఇంద్రో॑ వృ॒ద్ధశ్ర॑వాః । స్వ॒స్తి నః॑ పూ॒షా వి॒శ్వవే॑దాః ।
స్వ॒స్తి న॒స్తార్క్ష్యో॒ అరి॑ష్టనేమిః । స్వ॒స్తి నో॒ బృహ॒స్పతి॑ర్దధాతు ॥

ఓం శాంతిః॒ శాంతిః॒ శాంతిః॑ ॥

Also Read:

Sri Ganapati Atharvashirsha Upanishat Lyrics in Hindi | English | Gujarati | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Sri Ganapati Atharvashirsha Upanishat or Ganapati Upanishat with Accents Lyrics in Telugu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top