Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Vidya Gita Lyrics in Kannada

Vidya Geetaa in Kannada:

॥ ವಿದ್ಯಾಗೀತಾ ॥

ತ್ರಿಪುರಾ ರಹಸ್ಯೇ ಜ್ಞಾನಖಂಡೇ
ಅಥ ವಿಂಶೋಧ್ಯಾಯಃ ।
ಅತ್ರ ತೇ ವರ್ತಯಿಷ್ಯಾಮಿ ಪುರಾ ವೃತ್ತಂ ಶ್ರುಣುಷ್ವ ತತ್ ।
ಪುರಾ ಬ್ರಹ್ಮಸಭಾಮಧ್ಯೇ ಸತ್ಯಲೋಕೇಽತಿಪಾವನೇ ॥ 1 ॥

ಜ್ಞಾನಪ್ರಸಂಗಃ ಸಮಭೂತ್ ಸೂಕ್ಷ್ಮಾತ್ಸೂಕ್ಷ್ಮವಿಮರ್ಶನಃ ।
ಸನಕಾದ್ಯಾ ವಸಿಷ್ಠಶ್ಚ ಪುಲಸ್ತ್ಯಃ ಪುಲಹಃ ಕ್ರತುಃ ॥ 2 ॥

ಭೃಗುರತ್ರಿರಂಗಿರಾಶ್ಚ ಪ್ರಚೇತಾ ನಾರದಸ್ತಥಾ ।
ಚ್ಯವನೋ ವಾಮದೇವಶ್ಚ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರೋಽಥ ಗೌತಮಃ ॥ 3 ॥

ಶುಕ್ರಃ ಪರಾಶರೋ ವ್ಯಾಸಃ ಕಣ್ವಃ ಕಾಶ್ಯಪ ಏವ ಚ ।
ದಕ್ಷಃ ಸುಮಂತುಃ ಶಂಖಶ್ಚ ಲಿಖಿತೋ ದೇವಲೋಽಪಿ ಚ ॥ 4 ॥

ಏವಮನ್ಯೇ ಋಷಿಗಣಾ ರಾಜರ್ಷಿಪ್ರವರಾ ಅಪಿ ।
ಸರ್ವೇ ಸಮುದಿತಾಸ್ತತ್ರ ಬ್ರಹ್ಮಸತ್ರೇ ಮಹತ್ತರೇ ॥ 5 ॥

ಮೀಮಾಂಸಾಂ ಚಕ್ರುರತ್ಯುಚ್ಚೈಃ ಸೂಕ್ಷ್ಮಾತ್ಸೂಕ್ಷ್ಮನಿರೂಪಿಣೈಃ ।
ಬ್ರಹ್ಮಾಣಂ ತತ್ರ ಪಪ್ರಚ್ಛುರೃಷಯಃ ಸರ್ವ ಏವ ತೇ ॥ 6 ॥

ಭಗವನ್ ಜ್ಞಾನಿನೋ ಲೋಕೇ ವಯಂ ಜ್ಞಾತಪರಾವರಾಃ ।
ತೇಷಾಂ ನೋ ವಿವಿಧಾ ಭಾತಿ ಸ್ಥಿತಿಃ ಪ್ರಕೃತಿಭೇದತಃ ॥ 7 ॥

ಕೇಚಿತ್ ಸದಾ ಸಮಾಧಿಸ್ಥಾಃ ಕೇಚಿನ್ಮೀಮಾಂಸನೇ ರತಾಃ ।
ಅಪರೇ ಭಕ್ತಿನಿರ್ಮಗ್ನಾಶ್ಚಾನ್ಯೇ ಕರ್ಮಸಮಾಶ್ರಯಾಃ ॥ 8 ॥

ವ್ಯವಹಾರಪರಾಸ್ತ್ವೇಕೇ ಬಹಿರ್ಮುಖನರಾ ಇವ ।
ತೇಷು ಶ್ರೇಯಾನ್ ಹಿ ಕತಮ ಏತನ್ನೋ ವಕ್ತುಮರ್ಹಸಿ ॥ 9 ॥

ಸ್ವಸ್ವಪಕ್ಷಂ ವಯಂ ವಿದ್ಮಃ ಶ್ರೇಯಾಂಸಮಿತಿ ವೈ ವಿಧೇ ।
ಇತಿ ಪೃಷ್ಟೋಽವದದ್ ಬ್ರಹ್ಮಾ ಮತ್ವಾಽನಾಶ್ವಸ್ತಮಾನಸಾನ್ ॥ 10 ॥

ಮುನೀಂದ್ರಾ ನಾಹಮಪ್ಯೇತದ್ವೇದ್ಮಿ ಸರ್ವಾತ್ಮನಾ ತತಃ ।
ಜಾನೀಯಾದಿಮಮರ್ಥಂ ತು ಸರ್ವಜ್ಞಃ ಪರಮೇಶ್ವರಃ ॥ 11 ॥

ತತ್ರ ಯಾಮೋಽಥ ಸಂಪ್ರಷ್ಟುಮಿತ್ಯುಕ್ತ್ವಾ ತತ್ರ ತೈರಯೌ ।
ಸಂಗಮ್ಯ ದೇವದೇವೇಶಂ ವಿಷ್ಣುನಾಭಿಸಮಾಗತಂ ॥ 12 ॥

ಪಪ್ರಚ್ಛ ಋಷಿಮುಖ್ಯಾನಾಂ ಪ್ರಶ್ನಂ ತಂ ಲೋಕಸೃಡ್ವಿಧಿಃ ।
ಪ್ರಶ್ನಂ ನಿಶಮ್ಯ ಚ ಶಿವೋ ಜ್ಞಾತ್ವಾ ವಿಧಿಮನೋಗತಂ ॥ 13 ॥

ಮತ್ವಾಽನಾಶ್ವಸ್ತಮನಸ ಋಷೀನ್ ದೇವೋ ವ್ಯಚಿಂತಯತ್ ।
ಕಿಂಚಿದುಕ್ತಂ ಮಯಾಽತ್ರಾಪಿ ವ್ಯರ್ಥಮೇವ ಭವೇನ್ನನು ॥ 14 ॥

ಸ್ವಪಕ್ಷತ್ವೇನ ಜಾನೀಯುರೃಷಯೋಽಶ್ರದ್ಧಯಾ ಯುತಾಃ ।
ಇತಿ ಮತ್ವಾ ಪ್ರತ್ಯುವಾಚ ದೇವದೇವೋ ಮಹೇಶ್ವರಃ ॥ 15 ॥

ಶ್ರುಣುಧ್ವಂ ಮುನಯೋ ನಾಹಮಪ್ಯೇತದ್ವೇದ್ಮಿ ಸುಸ್ಫುಟಂ ।
ಅತೋ ವಿದ್ಯಾಂ ಭಗವತೀಂ ಧ್ಯಾಯಾಮಃ ಪರಮೇಶ್ವರೀಂ ॥16 ॥

ತತ್ಪ್ರಸಾದಾನ್ನಿಗೂಢಾರ್ಥಮಪಿ ವಿದ್ಮಸ್ತತಃ ಪರಂ ।
ಇತ್ಯುಕ್ತಾ ಮುನಯಃ ಸರ್ವೇ ವಿಧಿವಿಷ್ಣುಶಿವೈಃ ಸಹ ॥ 17 ॥

ದಧ್ಯುರ್ವಿದ್ಯಾಂ ಮಹೇಶಾನೀಂ ತ್ರಿಪುರಾಂ ಚಿಚ್ಛರೀರಿಣೀಂ ।
ಏವಂ ಸರ್ವೈರಭಿಧ್ಯಾತಾ ತ್ರಿಪುಆರಾ ಚಿಚ್ಛರೀರಿಣೀ ॥ 18 ॥

ಆವಿರಾಸೀಚ್ಚಿದಾಕಾಶಮಯೀ ಶಬ್ದಮಯೀ ಪರಾ ।
ಅಭವದ್ ಮೇಘಗಂಭೀರನಿಃಸ್ವನೋ ಗಗನಾಂಗಣೇ ॥ 19 ॥

ವದಂತ್ವೃಷಿಗಣಾಃ ಕಿಂ ವೋ ಧ್ಯಾತಾ ತದ್ದ್ರುತಮೀಹಿತಂ ।
ಮತ್ಪರಾಣಾಂ ಹಿ ಕೇಷಾಂಚಿನ್ನ ಹೀಯೇತಾಭಿವಾಂಛಿತಂ ॥ 20 ॥

ಇತಿ ಶ್ರುತ್ವಾ ಪರಾಂ ವಾಣೀಂ ಪ್ರಣೇಮುರ್ಮುನಿಪುಂಗವಾಃ ।
ಬ್ರಹ್ಮಾದಯೋಽಪಿ ತದನು ತುಷ್ಟುವುರ್ವಿವಿಧೈಃ ಸ್ತವೈಃ ॥ 21 ॥

ಅಥ ಪ್ರೋಚುರೃಷಿಗಣಾ ವಿದ್ಯಾಂ ತಾಂ ತ್ರಿಪುರೇಶ್ವರೀಂ ।
ನಮಸ್ತುಭ್ಯಂ ಮಹೇಶಾನಿ ಶ್ರೀವಿದ್ಯೇ ತ್ರಿಪುರೇಶ್ವರಿ ॥ 22 ॥

ಅಶೇಷೋತ್ಪಾದಯಿತ್ರೀ ತ್ವಂ ಸ್ಥಾಪಯಿತ್ರೀ ನಿಜಾತ್ಮನಿ ।
ವಿಲಾಪಯಿತ್ರೀ ಸರ್ವಸ್ಯ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ತೇ ನಮಃ ॥ 23 ॥

ಅನೂತನಾ ಸರ್ವದಾಽಸಿ ಯತೋ ನಾಸ್ತಿ ಜನಿಸ್ತವ ।
ನವಾತ್ಮಿಕಾ ಸದಾ ತ್ವಂ ವೈ ಯತೋ ನಾಸ್ತಿ ಜರಾ ತವ ॥ 24 ॥

ಸರ್ವಾಽಸಿ ಸರ್ವಸಾರಾಽಸಿ ಸರ್ವಜ್ಞಾ ಸರ್ವಹರ್ಷಿಣೀ ।
ಅಸರ್ವಾಽಸರ್ವಗಾಽಸಾರಾಽಸರ್ವಜ್ಞಾಽಸರ್ವಹರ್ಷಿಣೀ ॥ 25 ॥

ದೇವಿ ಭೂಯೋ ನಮಸ್ತುಭ್ಯಂ ಪುರಸ್ತಾತ್ ಪೃಷ್ಠತೋಽಪಿ ಚ ।
ಅಧಸ್ತಾದೂರ್ಧ್ವತಃ ಪಾರ್ಶ್ವೇ ಸರ್ವತಸ್ತೇ ನಮೋ ನಮಃ ॥ 26 ॥

ಬ್ರೂಹಿ ಯತ್ತೇಽಪರಂ ರೂಪಮೈಶ್ವರ್ಯಂ ಜ್ಞಾನಮೇವ ಚ ।
ಫಲಂ ತತ್ಸಾಧನಂ ಮುಖ್ಯಂ ಸಾಧಕಂ ಸಿದ್ಧಮೇವ ಚ ॥ 27 ॥

ಸಿದ್ಧೇಸ್ತು ಪರಮಾಂ ಕಾಷ್ಠಾಂ ಸಿದ್ಧೇಷೂತ್ತಮಮೇವ ಚ ।
ದೇವ್ಯೇತತ್ ಕ್ರಮತೋ ಬ್ರೂಹಿ ಭೂಯಸ್ತುಭ್ಯಂ ನಮೋ ನಮಃ ॥ 28 ॥

ಇತ್ಯಾಪೃಷ್ಟಾ ಮಹಾವಿದ್ಯಾ ಪ್ರವಕ್ತುಮುಪಚಕ್ರಮೇ ।
ದಯಮಾನಾ ಋಷಿಗಣೇ ಸ್ಪಷ್ಟಾರ್ಥಂ ಪರಮಂ ವಚಃ ॥ 29 ॥

ಶ್ರುಣುಧ್ವಮೃಷಯಃ ಸರ್ವಂ ಪ್ರವಕ್ಷ್ಯಾಮಿ ಕ್ರಮೇಣ ತತ್ ।
ಅಮೃತಂ ಹ್ಯಾಗಮಾಂಭೋಧೇ ಸಮುದ್ಧೃತ್ಯ ದದಾಮಿ ವಃ ॥ 30 ॥

ಯತ್ರ ಸರ್ವಂ ಜಗದಿದಂ ದರ್ಪಣಪ್ರತಿಬಿಂಬವತ್ ।
ಉತ್ಪನ್ನಂ ಚ ಸ್ಥಿತಂ ಲೀನಂ ಸರ್ವೇಷಾಂ ಭಾಸತೇ ಸದಾ ॥ 31 ॥

ಯದೇವ ಜಗದಾಕಾರಂ ಭಾಸತೇಽವಿದಿತಾತ್ಮನಾಂ ।
ಯದ್ಯೋಗಿನಾಂ ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪಂ ವಿಭಾತ್ಯಾತ್ಮನಿ ಕೇವಲಂ ॥ 32 ॥

ಗಂಭೀರಸ್ತಿಮಿತಾಂಭೋಧಿರಿವ ನಿಶ್ಚಲಭಾಸನಂ ।
ಯತ್ ಸುಭಕ್ತಿಐರತಿಶಯಪ್ರೀತ್ಯಾ ಕೈತವವರ್ಜನಾತ್ ॥ 33 ॥

ಸ್ವಭಾವಸ್ಯ ಸ್ವರಸತೋ ಜ್ಞಾತ್ವಾಪಿ ಸ್ವಾದ್ವಯಂ ಪದಂ ।
ವಿಭೇದಭಾವಮಾಹೃತ್ಯ ಸೇವ್ಯತೇಽತ್ಯಂತತತ್ಪರೈಃ ॥ 34 ॥

ಅಕ್ಷಾಂತಃಕರಣಾದೀನಾಂ ಪ್ರಾಣಸೂತ್ರಂ ಯದಾಂತರಂ ।
ಯದಭಾನೇ ನ ಕಿಂಚಿತ್ ಸ್ಯಾದ್ಯಚ್ಛಾಸ್ತ್ರೈರಭಿಲಕ್ಷಿತಂ ॥ 35 ॥

ಪರಾ ಸಾ ಪ್ರತಿಭಾ ದೇವ್ಯಾಃ ಪರಂ ರೂಪಂ ಮಮೇರಿತಂ ।
ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಾನಾಮನೇಕಾನಾಂ ಬಹಿರೂರ್ಧ್ವೇ ಸುಧಾಂಬುಧೌ ॥ 36 ॥

ಮಣಿದ್ವೀಪೇ ನೀಪವನೇ ಚಿಂತಾಮಣಿಸುಮಂದಿರೇ ।
ಪಂಚಬ್ರಹ್ಮಮಯೇ ಮಂಚೇ ರೂಪಂ ತ್ರೈಪುರಸುಂದರಂ ॥ 37 ॥

ಅನಾದಿಮಿಥುನಂ ಯತ್ತದಪರಾಖ್ಯಮೃಷೀಶ್ವರಾಃ ।
ತಥಾ ಸದಾಶಿವೇಶಾನೌ ವಿಧಿವಿಷ್ಣುತ್ರಿಲೋಚನಾಃ ॥ 38 ॥

ಗಣೇಶಸ್ಕಂದದಿಕ್ಪಾಲಾಃ ಶಕ್ತಯೋ ಗಣದೇವತಾಃ ।
ಯಾತುಧಾನಾಃ ಸುರಾ ನಾಗಾ ಯಕ್ಷಕಿಂಪುರುಷಾದಯಃ ॥ 39 ॥

ಪೂಜ್ಯಾಃ ಸರ್ವಾ ಮಮ ತನೂರಪರಾಃ ಪರಿಕೀರ್ತಿತಾಃ ।
ಮಮ ಮಾಯಾವಿಮೂಢಾಸ್ತು ಮಾಂ ನ ಜಾನಂತಿ ಸರ್ವತಃ ॥ 40 ॥

ಪೂಜಿತಾಽಹಮೇವ ಸರ್ವೈರ್ದದಾಮಿ ಫಲಮೀಹಿತಂ ।
ನ ಮತ್ತೋಽನ್ಯಾ ಕಾಚಿದಸ್ತಿ ಪೂಜ್ಯಾ ವಾ ಫಲದಾಯಿನೀ ॥ 41 ॥

ಯಥಾ ಯೋ ಮಾಂ ಭಾವಯತಿ ಫಲಂ ಮತ್ ಪ್ರಾಪ್ನುಯಾತ್ತಥಾ ।
ಮಮೈಶ್ವರ್ಯಮೃಷಿಗಣಾ ಅಪರಿಚ್ಛಿನ್ನಮೀರಿತಂ ॥ 42 ॥

ಅನಪೇಕ್ಷ್ಯೈವ ಯತ್ಕಿಂಚಿದ್ ಅಹಮದ್ವಯೀಚಿನ್ಮಯೀ ।
ಸ್ಫುರಾಮ್ಯನಂತಜಗದಾಕಾರೇಣ ಋಷಿಪುಂಗವಾಃ ॥ 43 ॥

ತಥಾ ಸ್ಫುರಂತ್ಯಪಿ ಸದಾ ನಾತ್ಯೇಮ್ಯದ್ವೈತಚಿದ್ವಪುಃ ।
ಏತನ್ಮೇ ಮುಖ್ಯಮೈಶ್ವರ್ಯಂ ದುರ್ಘಟಾರ್ಥವಿಭಾವನಂ ॥ 44 ॥

ಮಮೈಶ್ವರ್ಯಂ ತು ಋಷಯಃ ಪಶ್ಯಧ್ವಂ ಸೂಕ್ಷ್ಮಯಾ ದೃಶಾ ।
ಸರ್ವಾಶ್ರಯಾ ಸರ್ವಗತಾ ಚಾಪ್ಯಹಂ ಕೇವಲಾ ಸ್ಥಿತಾ ॥ 45 ॥

ಸ್ವಮಾಯಯಾ ಸ್ವಮಜ್ಞಾತ್ವಾ ಸಂಸರಂತೀ ಚಿರಾದಹಂ ।
ಭೂಯೋ ವಿದಿತ್ವಾ ಸ್ವಾತ್ಮಾನಂ ಗುರೋಃ ಶಿಷ್ಯಪದಂ ಗತಾ ॥ 46 ॥

ನಿತ್ಯಮುಕ್ತಾ ಪುನರ್ಮುಕ್ತಾ ಭೂಯೋ ಭೂಯೋ ಭವಾಮ್ಯಹಂ ।
ನಿರುಪಾದಾನಸಂಭಾರಂ ಸೃಜಾಮಿ ಜಗದೀದೃಶಂ ॥ 47 ॥

ಇತ್ಯಾದಿ ಸಂತಿ ಬಹುಧಾ ಮಮೈಶ್ವರ್ಯಪರಂಪರಾಃ ।
ನ ತದ್ ಗಣಯಿತುಂ ಶಕ್ಯಂ ಸಹಸ್ರವದನೇನ ವಾ ॥ 48 ॥

ಶ್ರುಣ್ವಂತು ಸಂಗ್ರಹಾದ್ ವಕ್ಷ್ಯೇ ಮದೈಶ್ವರ್ಯಸ್ಯ ಲೇಶತಃ ।
ಜಗದ್ಯಾತ್ರಾ ವಿಚಿತ್ರೇಯಂ ಸರ್ವತಃ ಸಂಪ್ರಸಾರಿತಾ ॥ 49 ॥

ಮಮ ಜ್ಞಾನಂ ಬಹುವಿಧಂ ದ್ವೈತಾದ್ವೈತಾದಿಭೇದತಃ ।
ಪರಾಪರವಿಭೇದಾಚ್ಚ ಬಹುಧಾ ಚಾಪಿ ತತ್ಫಲಂ ॥ 50 ॥

ದ್ವೈತಜ್ಞಾನಂ ತು ವಿವಿಧಂ ದ್ವಿತೀಯಾಲಂಬನಂ ಯತಃ ।
ಧ್ಯಾನಮೇವ ತು ತತ್ಪ್ರೋಕ್ತಂ ಸ್ವಪ್ನರಾಜ್ಯಾದಿಸಮ್ಮಿತಂ ॥ 51 ॥

ತಚ್ಚಾಪಿ ಸಫಲಂ ಜ್ಞೇಯಂ ನಿಯತ್ಯಾ ನಿಯತಂ ಯತಃ ।
ಅಪರಂ ಚಾಪಿ ವಿವಿಧಂ ತತ್ರ ಮುಖ್ಯಂ ತದೇವ ಹಿ ॥ 52 ॥

ಪ್ರೋಕ್ತಮುಖ್ಯಾಪರಮಯಂ ಧ್ಯಾನಂ ಮುಖ್ಯ ಫಲಕ್ರಮಂ ।
ಅದ್ವೈತವಿಜ್ಞಾನಮೇವ ಪರವಿಜ್ಞಾನಮೀರಿತಂ ॥ 53 ॥

ಮಾಮನಾರಾಧ್ಯ ಪರಮಾಂ ಚಿರಂ ವಿದ್ಯಾಂ ತು ಶ್ರೀಮತೀಂ ।
ಕಥಂ ಪ್ರಾಪ್ಯೇತ ಪರಮಾಂ ವಿದ್ಯಾಮದ್ವೈತಸಂಜ್ಞಿಕಾಂ ॥ 54 ॥

ತದೇವಾದ್ವೈತವಿಜ್ಞಾನಂ ಕೇವಲಾ ಯಾ ಪರಾ ಚಿತಿಃ ।
ತಸ್ಯಾಃ ಶುದ್ಧದಶಾಮರ್ಶೋ ದ್ವೈತಾಮರ್ಶಾಭಿಭಾವಕಃ ॥ 55 ॥

ಚಿತ್ತಂ ಯದಾ ಸ್ವಮಾತ್ಮಾನಂ ಕೇವಲಂ ಹ್ಯಭಿಸಂಪತೇತ್ ।
ತದೇವಾನುವಿಭಾತಂ ಸ್ಯಾದ್ ವಿಜ್ಞಾನಮೃಷಿಸತ್ತಮಾಃ ॥ 56 ॥

ಶ್ರುತಿತೋ ಯುಕ್ತಿತೋ ವಾಪಿ ಕೇವಲಾತ್ಮವಿಭಾಸನಂ ।
ದೇಹಾದ್ಯಾತ್ಮಾವಭಾಸಸ್ಯ ನಾಶನಂ ಜ್ಞಾನಮುಚ್ಯತೇ ॥ 57 ॥

ತದೇವ ಭವತಿ ಜ್ಞಾನಂ ಯಜ್ಜ್ಞಾನೇನ ತು ಕಿಂಚನ ।
ಭಾಸಮಾನಮಪಿ ಕ್ವಾಪಿ ನ ವಿಭಾಯಾತ್ ಕಥಂಚನ ॥ 58 ॥

ತದೇವಾದ್ವೈತವಿಜ್ಞಾನಂ ಯದ್ವಿಜ್ಞಾನೇನ ಕಿಂಚನ ।
ಅವಿಜ್ಞಾತಂ ನೈವ ಭವೇತ್ ಕದಾಚಿಲ್ಲೇಶತೋಽಪಿ ಚ ॥ 59 ॥

ಸರ್ವವಿಜ್ಞಾನಾತ್ಮರೂಪಂ ಯದ್ವಿಜ್ಞಾನಂ ಭವೇತ್ ಖಲು ।
ತದೇವಾದ್ವೈತವಿಜ್ಞಾನಂ ಪರಮಂ ತಾಪಸೋತ್ತಮಾಃ ॥ 60 ॥

ಜಾತೇ ಯಾದೃಶವಿಜ್ಞಾನೇ ಸಂಶಯಾಶ್ಚಿರಸಂಭೃತಾಃ ।
ವಾಯುನೇವಾಭ್ರಜಾಲಾನಿ ವಿಲೀಯಂತೇ ಪರಂ ಹಿ ತತ್ ॥ 61 ॥

ಕಾಮಾದಿವಾಸನಾಃ ಸರ್ವಾ ಯಸ್ಮಿನ್ ಸಂತಿ ನ ಕಿಂಚನ ।
ಸ್ಯುರ್ಭಗ್ನದಂಷ್ಟ್ರಾಹಿರಿವ ತದ್ವಿಜ್ಞಾನಂ ಪರಂ ಸ್ಮೃತಂ ॥ 62 ॥

ವಿಜ್ಞಾನಸ್ಯ ಫಲಂ ಸರ್ವದುಃಖಾನಾಂ ವಿಲಯೋ ಭವೇತ್ ।
ಅತ್ಯಂತಾಭಯಸಂಪ್ರಾಪ್ತಿರ್ಮೋಕ್ಷ ಇತ್ಯುಚ್ಯತೇ ಫಲಂ ॥ 63 ॥

ಭಯಂ ದ್ವಿತೀಯಸಂಕಾಲ್ಪಾದದ್ವೈತೇ ವಿದಿತೇ ದೃಢಂ ।
ಕುತಃ ಸ್ಯಾದ್ ದ್ವೈತಸಂಕಲ್ಪಸ್ತಮಃ ಸೂರ್ಯೋದಯೇ ಯಥಾ ॥ 64 ॥

ಋಷಯೋ ನ ಭಯಂ ಕ್ವಾಪಿ ದ್ವೈತಸಂಕಲ್ಪವರ್ಜನೇ ।
ಅತೋ ಯತ್ಫಲಾನ್ಯತ್ ಸ್ಯಾತ್ತದ್ಭಯಂ ಸರ್ವಥಾ ಭವೇತ್ ॥ 65 ॥

ಅಂತವತ್ತು ದ್ವಿತೀಯಂ ಸ್ಯಾದ್ ಭೂಯೋ ಲೋಕೇ ಸಮೀಕ್ಷಣಾತ್ ।
ಸಾಂತೇ ಭಯಂ ಸರ್ವಥೈವಾಭಯಂ ತಸ್ಮಾತ್ ಕುತೋ ಭವೇತ್ ॥ 66 ॥

ಸಂಯೋಗೋ ವಿಪ್ರಯೋಗಾಂತಃ ಸರ್ವಥೈವ ವಿಭಾವಿತಃ ।
ಫಲಯೋಗೋಽಪಿ ತಸ್ಮಾದ್ಧಿ ವಿನಶ್ಯೇದಿತಿ ನಿಶ್ಚಯಃ ॥ 67 ॥

ಯಾವದನ್ಯತ್ ಫಲಂ ಪ್ರೋಕ್ತಂ ಭಯಂ ತಾವತ್ಪ್ರಕೀರ್ತಿತಂ ।
ತದೇವಾಭಯರೂಪಂ ತು ಫಲಂ ಸರ್ವೇ ಪ್ರಚಕ್ಷತೇ ॥ 68 ॥

ಯದಾತ್ಮನೋಽನನ್ಯದೇವ ಫಲಂ ಮೋಕ್ಷಃ ಪ್ರಕೀರ್ತಿತಃ ।
ಜ್ಞಾತಾ ಜ್ಞಾನಂ ಜ್ಞೇಯಮಪಿ ಫಲಂ ಚೈಕಂ ಯದಾ ಭವೇತ್ ॥ 69 ॥

ತದಾ ಹಿ ಪರಮೋ ಮೋಕ್ಷಃ ಸರ್ವಭೀತಿವಿವರ್ಜಿತಃ ।
ಜ್ಞಾನಂ ವಿಕಲ್ಪಸಂಕಲ್ಪಹಾನಂ ಮೌಢ್ಯವಿವರ್ಜಿತಂ ॥ 70 ॥

ಜ್ಞಾತುಃ ಸ್ವಚ್ಛಾತ್ಮರೂಪಂ ತದಾದಾವನುಪಲಕ್ಷಿತಂ ।
ಉಪಲಕ್ಷಕ ಏವಾತೋ ಗುರುಃ ಶಾಸ್ತ್ರಂ ಚ ನೇತರತ್ ॥ 71 ॥

ಏತದೇವ ಹಿ ವಿಜ್ಞೇಯಸ್ವರೂಪಮಭಿಧೀಯತೇ ।
ಜ್ಞಾತೃಜ್ಞಾನಜ್ಞೇಯಗತೋ ಯಾವದ್ ಭೇದೋಽವಭಾಸತೇ ॥ 72 ॥

ತಾವಜ್ಜ್ಞಾತಾ ಜ್ಞಾನಮಪಿ ಜ್ಞೇಯಂ ವಾ ನ ಭವೇತ್ ಕ್ವಚಿತ್ ।
ಯದಾ ಭೇದೋ ವಿಗಲಿತೋ ಜ್ಞಾತ್ರಾದೀನಾಂ ಮಿಥಃ ಸ್ಥಿತಃ ॥ 73 ॥

ತದಾ ಜ್ಞಾತ್ರಾದಿಸಂಪತ್ತಿರೇತದೇವ ಫಲಂ ಸ್ಮೃತಂ ।
ಜ್ಞಾತ್ರಾದಿಫಲಪರ್ಯಂತಂ ನ ಭೇದೋ ವಸ್ತುತೋ ಭವೇತ್ ॥ 74 ॥

ವ್ಯವಹಾರಪ್ರಸಿದ್ಧ್ಯರ್ಥಂ ಭೇದಸ್ತತ್ರ ಪ್ರಕಲ್ಪಿತಃ ।
ಅತೋಽಪೂರ್ವಂ ಲಭ್ಯಮತ್ರ ಫಲಂ ನಾಸ್ತ್ಯೇವ ಕಿಂಚನ ॥ 75 ॥

ಆತ್ಮೈವ ಮಾಯಯಾ ಜ್ಞಾತೃಜ್ಞಾನಜ್ಞೇಯಫಲಾತ್ಮನಾ ।
ಯಾವದ್ಭಾತಿ ಭವೇತ್ತಾವತ್ ಸಂಸಾರೋ ಹ್ಯಚಲೋಪಮಃ ॥ 76 ॥

ಯದಾ ಕಥಂಚಿದೇತತ್ತು ಭಾಯಾದ್ ಭೇದವಿವರ್ಜಿತಂ ।
ಸಂಸಾರೋ ವಿಲಯಂ ಯಾಯಾಚ್ಛಿನ್ನಾಭ್ರಮಿವ ವಾಯುನಾ ॥ 77 ॥

ಏವಂವಿಧಮಹಾಮೋಕ್ಷೇ ತತ್ಪರತ್ವಂ ಹಿ ಸಾಧನಂ ।
ತತ್ಪರತ್ವೇ ತು ಸಂಪೂರ್ಣೇ ನಾನ್ಯತ್ ಸಾಧನಮಿಷ್ಯತೇ ॥ 78 ॥

ಅಪೂರ್ಣೇ ತತ್ಪರತ್ವೇ ತು ಕಿಂ ಸಹಸ್ರಸುಸಾಧನೈಃ ।
ತಸ್ಮಾತ್ತಾತ್ಪರ್ಯಮೇವ ಸ್ಯಾನ್ಮುಖ್ಯಂ ಮೋಕ್ಷಸ್ಯ ಸಾಧನಂ ॥ 79 ॥

ತಾತ್ಪರ್ಯಂ ಸರ್ವಥೈತತ್ತು ಸಾಧಯಾಮೀತಿ ಸಂಸ್ಥಿತಿಃ ।
ಯಸ್ತಾತ್ಪರ್ಯೇಣ ಸಂಯುಕ್ತಃ ಸರ್ವಥಾ ಮುಕ್ತ ಏವ ಸಃ ॥ 80 ॥

ದಿನೈರ್ಮಾಸೈರ್ವತ್ಸರೈರ್ವಾ ಮುಕ್ತಃ ಸ್ಯಾದ್ವಾಽನ್ಯಜನ್ಮನಿ ।
ಬುದ್ಧಿನೈರ್ಮಲ್ಯಭೇದೇನ ಚಿರಶೀಘ್ರವ್ಯವಸ್ಥಿತಿಃ ॥ 81 ॥

ಬುದ್ಧೌ ತು ಬಹವೋ ದೋಷಾಃ ಸಂತಿ ಸರ್ವಾರ್ಥನಾಶನಾಃ ।
ಯೈರ್ಜನಾಃ ಸತತಂ ತ್ವೇವಂ ಪಚ್ಯಂತೇ ಘೋರಸಂಸೃತೌ ॥ 82 ॥

ತತ್ರಾದ್ಯಃ ಸ್ಯಾದನಾಶ್ವಾಸೋ ದ್ವಿತೀಯಃ ಕಾಮವಾಸನಾ ।
ತೃತೀಯೋ ಜಾಡ್ಯತಾ ಪ್ರೋಕ್ತಾ ತ್ರಿಧೈವಂ ದೋಷಸಂಗ್ರಹಃ ॥ 83 ॥

ದ್ವಿವಿಧಃ ಸ್ಯಾದನಾಶ್ವಾಸಃ ಸಂಶಯಶ್ಚ ವಿಪರ್ಯಯಃ ।
ಮೋಕ್ಷೋಽಸ್ತಿ ನಾಸ್ತಿ ವೇತ್ಯಾದ್ಯಃ ಸಂಶಯಃ ಸಮುದಾಹೃತಃ ॥ 84 ॥

ನಾಸ್ತ್ಯೇವ ಮೋಕ್ಷ ಇತ್ಯಾದ್ಯೋ ಭವೇದತ್ರ ವಿಪರ್ಯಯಃ ।
ಏತದ್ದ್ವಯಂ ತು ತಾತ್ಪರ್ಯೇ ಮುಖ್ಯಂ ಸ್ಯಾತ್ ಪ್ರತಿಬಂಧಕಂ ॥ 85 ॥

ವಿಪರೀತ ನಿಶ್ಚಯೇನ ನಶ್ಯೇದೇತದ್ ದ್ವಯಂ ಕ್ರಮಾತ್ ।
ಅತ್ರೋಪಾಯೋ ಮುಖ್ಯತಮೋ ಮೂಲಚ್ಛೇದೋ ನ ಚಾಪರಃ ॥ 86 ॥

ಅನಾಶ್ವಾಸಸ್ಯ ಮೂಲಂ ತು ವಿರುದ್ಧತರ್ಕಚಿಂತನಂ ।
ತತ್ಪರಿತ್ಯಜ್ಯ ಸತ್ತರ್ಕಾವರ್ತನಸ್ಯ ಪ್ರಸಾಧನೇ ॥ 87 ॥

ವಿಪರೀತೋ ನಿಶ್ಚಯಃ ಸ್ಯಾದ್ ಮೂಲಚ್ಛೇದನಪೂರ್ವಕಃ ।
ತತಃ ಶ್ರದ್ಧಾಸಮುದಯಾದನಾಶ್ವಾಸಃ ಪ್ರಣಶ್ಯತಿ ॥ 88 ॥

ಕಾಮಾದಿವಾಸನಾ ಬುದ್ಧೇಃ ಶ್ರವಣೇ ಪ್ರತಿಬಂಧಿಕಾ ।
ಕಾಮಾದಿವಾಸನಾವಿಷ್ಟಾ ಬುದ್ಧಿರ್ನೈವ ಪ್ರವರ್ತತೇ ॥ 89 ॥

ಲೋಕೇಽಪಿ ಕಾಮೀ ಕಾಮ್ಯಸ್ಯ ಸದಾ ಧ್ಯಾನೈಕತತ್ಪರಃ ।
ಪುರಃಸ್ಥಿತಂ ನ ಪಶ್ಯೇಚ್ಚ ಶ್ರೋತ್ರೋಕ್ತಂ ಶ್ರುಣುಯಾನ್ನ ಚ ॥ 90 ॥

ಕಾಮಾದಿವಾಸಿತಸ್ಯೈವಂ ಶ್ರುತಂ ಚಾಶ್ರುತಸಮ್ಮಿತಂ ।
ಕಾಮಾದಿವಾಸನಾಂ ತಸ್ಮಾಜ್ಜಯೇದ್ ವೈರಾಗ್ಯಸಂಪದಾ ॥ 91 ॥

ಸಂತಿ ಕಾಮಕ್ರೋಧಮುಖಾ ವಾಸನಾಸ್ತು ಸಹಸ್ರಶಃ ।
ತತ್ರ ಕಾಮೋ ಮೂಲಭೂತಸ್ತನ್ನಾಶೇ ನಹಿ ಕಿಂಚನ ॥ 92 ॥

ತತೋ ವೈರಾಗ್ಯಸಂಯೋಗಾದ್ ನಾಶಯೇತ್ ಕಾಮವಾಸನಾಂ ।
ಆಶಾ ಹಿ ಕಾಮಃ ಸಂಪ್ರೋಕ್ತ ಏತನ್ಮೇ ಸ್ಯಾದಿತಿ ಸ್ಥಿತಾ ॥ 93 ॥

ಶಕ್ಯೇಷು ಸ್ಥೂಲಭೂತಾ ಸಾ ಸೂಕ್ಷ್ಮಾಽಶಕ್ಯೇಷು ಸಂಸ್ಥಿತಾ ।
ದೃಢವೈರಾಗ್ಯಯೋಗೇನ ಸರ್ವಾಂ ತಾಂ,ಪ್ರವಿನಾಶಯೇತ್ ॥ 94 ॥

ತತ್ರ ಮೂಲಂ ಕಾಮ್ಯದೋಷಪರಾಮರ್ಶಃ ಪ್ರತಿಕ್ಷಣಂ ।
ವೈಮುಖ್ಯಂ ವಿಷಯೇಭ್ಯಶ್ಚ ವಾಸನಾ ನಾಶಯೇದಿತಿ ॥ 95 ॥

ಯಸ್ತೃತೀಯೋ ಬುದ್ಧಿದೋಷೋ ಜಾಡ್ಯರೂಪೋ ವ್ಯವಸ್ಥಿತಃ ।
ಅಸಾಧ್ಯಃ ಸೋಽಭ್ಯಾಸಮುಖೈಃ ಸರ್ವಥಾ ಋಷಿಸತ್ತಮಾಃ ॥ 96 ॥

ಯೇನ ತಾತ್ಪರ್ಯತಶ್ಚಾಪಿ ಶ್ರುತಂ ಬುದ್ಧಿಮನಾರುಹೇತ್ ।
ತಜ್ಜಾಡ್ಯಂ ಹಿ ಮಹಾನ್ ದೋಷಃ ಪುರುಷಾರ್ಥವಿನಾಶನಃ ॥ 97 ॥

ತತ್ರಾತ್ಮದೇವತಾಸೇವಾಮೃತೇ ನಾನ್ಯದ್ಧಿ ಕಾರಣಂ ।
ಸೇವಾಯಾಸ್ತಾರತಮ್ಯೇನ ಜಾಡ್ಯಂ ತಸ್ಯ ಹರಾಮ್ಯಹಂ ॥ 98 ॥

ಜಾಡ್ಯಾಲ್ಪಾನಲ್ಪಭಾವೇನ ಸದ್ಯೋ ವಾ ಪರಜನ್ಮನಿ ।
ಭವೇತ್ತಸ್ಯ ಫಲಪ್ರಾಪ್ತಿರ್ಜಾಡ್ಯಸಂಯುಕ್ತಚೇತಸಃ ॥ 99 ॥

ಸರ್ವಸಾಧನಸಂಪತ್ತಿರ್ಮಮೈವ ಪ್ರಣಿಧಾನತಃ ।
ಉಪಯಾತಿ ಚ ಯೋ ಭಕ್ತ್ಯಾ ಸರ್ವದಾ ಮಾಮಕೈತವಾತ್ ॥ 100 ॥

ಸ ಸಾಧನಪ್ರತ್ಯನೀಕಂ ವಿಧೂಯಾಶು ಕೃತೀ ಭವೇತ್ ।
ಯಸ್ತು ಮಾಮೀಶ್ವರೀಂ ಸರ್ವಬುದ್ಧಿಪ್ರಸರಕಾರಿಣೀಂ ॥ 101 ॥

ಅನಾದೃತ್ಯ ಸಾಧನೈಕಪರಃ ಸ್ಯಾದ್ ಮೂಢಭಾವತಃ ।
ಪದೇ ಪದೇ ವಿಹನ್ಯೇತ ಫಲಂ ಪ್ರಾಪ್ಯೇತ ವಾ ನ ವಾ ॥ 102 ॥

ತಸ್ಮಾತ್ತು ಋಷಯೋ ಮುಖ್ಯಂ ತಾತ್ಪರ್ಯಂ ಸಾಧನಂ ಭವೇತ್ ।
ಏವಂ ತಾತ್ಪರ್ಯವಾನೇವ ಸಾಧಕಃ ಪರಮಃ ಸ್ಮೃತಃ ॥ 103 ॥

ತತ್ರ ಮದ್ಭಕ್ತಿಯುಕ್ತಸ್ತು ಸಾಧಕಃ ಸರ್ವಪೂಜಿತಃ ।
ಸಿದ್ಧಿರಾತ್ಮವ್ಯವಸಿತಿರ್ದೇಹಾನಾತ್ಮತ್ವಭಾವನಾ ॥ 104 ॥

ಆತ್ಮತ್ವಭಾವನಂ ನೂನಂ ಶರೀರಾದಿಷು ಸಂಸ್ಥಿತಂ ।
ತದಭಾವನಮಾತ್ರಂ ತು ಸಿದ್ಧಿರ್ಮೌಢ್ಯವಿವರ್ಜಿತಂ ॥ 105 ॥

ಆತ್ಮಾ ವ್ಯವಸಿತಃ ಸರ್ವೈರಪಿ ನೋ ಕೇವಲಾತ್ಮನಾ ।
ಅತ ಏವ ತು ಸಂಪ್ರಾಪ್ತಾ ಮಹಾನರ್ಥಪರಂಪರಾ ॥ 106 ॥

ತಸ್ಮಾತ್ ಕೇವಲಚಿನ್ಮಾತ್ರಂ ಯದ್ ದೇಹಾದ್ಯವಭಾಸಕಂ ।
ತನ್ಮಾತ್ರಾತ್ಮವ್ಯವಸಿತಿಃ ಸರ್ವಸಂಶಯನಾಶಿನೀ ॥ 107 ॥

ಸಿದ್ಧಿರಿತ್ಯುಚ್ಯತೇ ಪ್ರಾಜ್ಞೈರ್ನಾತಃ ಸಿದ್ಧಿರನಂತರಾ ।
ಸಿದ್ಧಯಃ ಖೇಚರತ್ವಾದ್ಯಾ ಅಣಿಮಾದ್ಯಾಸ್ತಥೈವ ಚ ॥ 108 ॥

ಆತ್ಮವಿಜ್ಞಾನಸಿದ್ಧೇಸ್ತು ಕಲಾಂ ನಾರ್ಹಂತಿ ಷೋಡಶೀಂ ।
ತಾಃ ಸರ್ವಾಸ್ತು ಪರಿಚ್ಛಿನ್ನಾಃ ಸಿದ್ಧಯೋ ದೇಶಕಾಲತಃ ॥ 109 ॥

ಇಯಂ ಸ್ಯಾದಪರಿಚ್ಛಿನ್ನಾಃ ಸ್ವಾತ್ಮವಿದ್ಯಾ ಶಿವಾತ್ಮಿಕಾ ।
ಸ್ವಾತ್ಮವಿದ್ಯಾಸಾಧನೇಷು ತಾಃ ಸರ್ವಾಃ ಸುಪ್ರತಿಷ್ಠಿತಾಃ ॥ 110 ॥

ಆತ್ಮವಿದ್ಯಾವಿಧಾವೇತಾಸ್ತ್ವಂತರಾಯಪ್ರಯೋಜಕಾಃ ।
ಕಿಂ ತಾಭಿರಿಂದ್ರಜಾಲಾತ್ಮಸಿದ್ಧಿತುಲ್ಯಾಭಿರೀಹಿತಂ ॥ 111 ॥

ಯಸ್ಯ ಸಾಕ್ಷಾದ್ ಬ್ರಹ್ಮಪದಮಪಿ ಸ್ಯಾತ್ತೃಣಸಮ್ಮಿತಂ ।
ಕಿಯಂತ್ಯೇತಾಃ ಸಿದ್ಧಯೋ ವೈ ಕಾಲಕ್ಷಪಣಹೇತವಃ ॥ 112 ॥

ತಸ್ಮಾತ್ ಸಿದ್ಧಿರ್ನೇತರಾ ಸ್ಯಾದಾತ್ಮವಿಜ್ಞಾನಸಿದ್ಧಿತಃ ।
ಯಯಾಽತ್ಯಂತಶೋಕನಾಶೋ ಭವೇದಾನಂದಸಾಂದ್ರತಾ ॥ 113 ॥

ಸೈವ ಸಿದ್ಧಿರ್ನೇತರಾ ತು ಮೃತ್ಯುಗ್ರಾಸವಿಮೋಚಿನೀ ।
ಇಯಮಾತ್ಮಜ್ಞಾನಸಿದ್ಧಿರ್ವಿವಿಧಾಭ್ಯಾಸಭೇದತಃ ॥ 114 ॥

ಬುದ್ಧಿನೈರ್ಮಲ್ಯಭೇದಾಚ್ಚ ಪರಿಪಾಕವಿಭೇದತಃ ।
ಸಂಕ್ಷೇಪತಸ್ತು ತ್ರಿವಿಧಾ ಚೋತ್ತಮಾ ಮಧ್ಯಮಾಽಧಮಾ ॥ 115 ॥

ಲೋಕೇ ದ್ವಿಜಾನಾಮೃಷಯಃ ಪಠಿತಶ್ರುತಿಸಮ್ಮಿತಾ ।
ಮೇಧಯಾ ಚ ಮಹಾಭ್ಯಾಸಾದ್ ವ್ಯಾಪಾರಶತಸಂಕುಲಾ ॥ 116 ॥

ಅಪ್ಯಸ್ಖಲಿತವರ್ಣಾ ಯಾ ಪಠಿತಾ ಶ್ರುತಿರುತ್ತಮಾ ।
ಸಮಾಹಿತಸ್ಯ ವ್ಯಾಪಾರೇಽಸಮಾಹಿತಸ್ಯ ಚಾನ್ಯದಾ ॥ 117 ॥

ಪೂರ್ವವದ್ಯಾಽಪ್ಯಸ್ಖಲಿತಾ ಪಠಿತಾ ಮಧ್ಯಮಾ ಶ್ರುತಿಃ ।
ಯಾ ಸದಾ ಹ್ಯನುಸಂಧಾನಯೋಗಾದೇವ ಭವೇತ್ತಥಾ ॥ 118 ॥

ಪಠಿತಾ ಶ್ರುತಿರತ್ಯಂತಾಸ್ಖಲಿತಾ ತ್ವಧಮಾ ಹಿ ಸಾ ।
ಏವಮೇವಾತ್ಮವಿಜ್ಞಾನಸಿದ್ಧಿರುಕ್ತಾ ತ್ರಿಧರ್ಷಯಃ ॥ 119 ॥

ಯಾ ಮಹಾವ್ಯವಹಾರೇಷು ಪ್ರತಿಸಂಧಾನವರ್ಜನೇ ।
ಅನ್ಯದಾ ತದ್ವರ್ಜನೇ ವಾ ಸರ್ವದಾ ಪ್ರತಿಸಂಧಿತಃ ॥ 120 ॥

ಅನ್ಯೂನಾಧಿಕಭಾವಾ ಸ್ಯಾತ್ಸೋತ್ತಮಾ ಮಧ್ಯಮಾಽಧಮಾ ।
ಅತ್ರೋತ್ತಮೈವ ಸಂಸಿದ್ಧೇಃ ಪರಾ ಕಾಷ್ಠಾ ನಿರೂಪಿತಾ ॥ 121 ॥

ಸ್ವಪ್ನಾದಿಷ್ವಪ್ಯವಸ್ಥಾಸು ಯದಾ ಸ್ಯಾತ್ಪರಮಾ ಸ್ಥಿತಿಃ ।
ವಿಚಾರಕ್ಷಣತುಲ್ಯೇವ ಸಿದ್ಧಿಃ ಸಾ ಪರಮೋತ್ತಮಾ ॥ 122 ॥

ಸರ್ವತ್ರ ವ್ಯವಹಾರೇಷು ಯತ್ನಾತ್ ಸಂಸ್ಕಾರಬೋಧತಃ ।
ಯದಾ ಪ್ರವೃತ್ತಿಃ ಸಿದ್ಧೇಃ ಸಾ ಪರಾ ಕಾಷ್ಠಾ ಸಮೀರಿತಾ ॥ 123 ॥

ಅಯತ್ನೇನೈವ ಪರಮೇ ಸ್ಥಿತಿಃ ಸಂವೇದನಾತ್ಮನಿ ।
ಅವ್ಯಾಹತಾ ಯದಾ ಸಿದ್ಧಿಸ್ತದಾ ಕಾಷ್ಠಾಂ ಸಮಾಗತಾ ॥ 124 ॥

ವ್ಯವಹಾರಪರೋ ಭಾವಾನ್ ಪಶ್ಯನ್ನಪಿ ನ ಪಶ್ಯತಿ ।
ದ್ವೈತಂ ತದಾ ಹಿ ಸಾ ಸಿದ್ಧಿಃ ಪೂರ್ಣತಾಮಭಿಸಂಗತಾ ॥ 125 ॥

ಜಾಗರಾದೌ ವ್ಯವಹರನ್ನಪಿ ನಿದ್ರಿತವದ್ ಯದಾ ।
ಸ್ಥಿತಿಸ್ತದಾ ಹಿ ಸಾ ಸಿದ್ಧಿಃ ಪೂರ್ಣತಾಮಭಿಸಂಗತಾ ॥ 126 ॥

ಏವಂ ಸಿದ್ಧಿಮನುಪ್ರಾಪ್ತಃ ಸಿದ್ಧೇಷೂತ್ತಮ ಉಚ್ಯತೇ ।
ವ್ಯವಹಾರಪರೋ ನಿತ್ಯಂ ನ ಸಮಾಧಿಂ ವಿಮುಂಚತಿ ॥ 127 ॥

ಕದಾಚಿದಪಿ ಮೇಧಾವೀ ಸ ಸಿದ್ಧೇಷೂತ್ತಮೋ ಮತಃ ।
ಜ್ಞಾನಿನಾಂ ವಿವಿಧಾನಾಂ ಚ ಸ್ಥಿತಿಂ ಜಾನಾತಿ ಸರ್ವದಾ ॥ 128 ॥

ಸ್ವಾನುಭೂತ್ಯಾ ಸ್ವಾಂತರೇವ ಸ ಸಿದ್ಧೇಷೂತ್ತಮೋ ಮತಃ ।
ಸಂಶಯೋ ವಾಪಿ ಕಾಮೋ ವಾ ಯಸ್ಯ ನಾಸ್ತ್ಯೇವ ಲೇಶತಃ ॥ 129 ॥

ನಿರ್ಭಯೋ ವ್ಯವಹಾರೇಷು ಸ ಸಿದ್ಧೇಷೂತ್ತಮೋ ಮತಃ ।
ಸರ್ವ ಸುಖಂಚ ದುಃಖಂಚ ವ್ಯವಹಾರಂಚ ಜಾಗತಂ ॥ 130 ॥

ಸ್ವಾತ್ಮನ್ಯೇವಾಭಿಜನಾತಿ ಸ ಸಿದ್ಧೇಷೂತ್ತಮೋ ಮತಃ ।
ಅತ್ಯಂತಂ ಬದ್ಧಮಾತ್ಮಾನಂ ಮುಕ್ತಂ ಚಾಪಿ ಪ್ರಪಶ್ಯತಿ ॥ 131 ॥

ಯಃ ಸ್ವಾತ್ಮನಿ ತು ಸರ್ವಾತ್ಮಾ ಸ ಸಿದ್ಧೇಷೂತ್ತಮೋ ಮತಃ ।
ಯಃ ಪಶ್ಯನ್ ಬಂಧಜಾಲಾನಿ ಸರ್ವದಾ ಸ್ವಾತ್ಮನಿ ಸ್ಫುಟಂ ॥ 132 ॥

ಮೋಕ್ಷಂ ನಾಪೇಕ್ಷತೇ ಕ್ವಾಪಿ ಸ ಸಿದ್ಧೇಷೂತ್ತಮೋ ಮತಃ ।
ಸಿದ್ಧೋತ್ತಮೋಽಹಮೇವೇಹ ನ ಭೇದಸ್ತ್ವಾವಯೋಃ ಕ್ವಚಿತ್ ॥ 133 ॥

ಏತದ್ವಾ ಋಷಯಃ ಪ್ರೋಕ್ತಂ ಸುಸ್ಪಷ್ಟಮನುಯುಕ್ತಯಾ ।
ಏತನ್ಮಯೋಕ್ತಂ ವಿಜ್ಞಾಯ ನ ಕ್ವಚಿತ್ ಪರಿಮುಹ್ಯತಿ ॥ 134 ॥

ಇತ್ಯುಕ್ತ್ವಾ ಸಾ ಪರಾ ವಿದ್ಯಾ ವಿರರಾಮ ಭೃಗುದ್ವಹ ।
ಶ್ರುತ್ವೈತದೃಷಯಃ ಸರ್ವ ಸಂದೇಹಮಪಹಾಯ ಚ ॥ 135 ॥

ನತ್ವಾ ಶಿವಾದೀನ್ ಲೋಕೇಶಾನ್ ಜಗ್ಮುಃ ಸ್ವಂ ಸ್ವಂ ನಿವೇಶನಂ ।
ವಿದ್ಯಾಗೀತಾ ಮಯೈಷಾ ತೇ ಪ್ರೋಕ್ತಾ ಪಾಪೌಘನಾಶಿನೀ ॥ 136 ॥

ಶ್ರುತಾ ವಿಚಾರಿತಾ ಸಮ್ಯಕ್ ಸ್ವಾತ್ಮಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದಾಯಿನೀ ।
ವಿದ್ಯಾಗೀತಾಽತ್ಯುತ್ತಮೇಯಂ ಸಾಕ್ಷಾದ್ವಿದ್ಯಾನಿರೂಪಿತಾ ॥ 137 ॥

ಪಠತಾಂ ಪ್ರತ್ಯಹಂ ಪ್ರೀತಾ ಜ್ಞಾನಂ ದಿಶತಿ ಸಾ ಸ್ವಯಂ ।
ಸಂಸಾರತಿಮಿರಾಂಭೋಧೌ ಮಜ್ಜತಾಂ ತರಣಿರ್ಭವೇತ್ ॥ 138 ॥

ಇತಿ ಶ್ರೀತ್ರಿಪುರಾರಹಸ್ಯೇ ಜ್ಞಾನಖಂಡೇ
ವಿದ್ಯಾಗೀತಾನಾಮ ವಿಂಶತಿತಮೋಽಧ್ಯಾಯಃ ॥

Also Read:

Vidya Gita Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Vidya Gita Lyrics in Kannada

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top