Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Yudhishthira Gita Lyrics in Tamil

Yudhishthira Geetaa in Tamil:

॥ யுதி⁴ஷ்டி²ரகீ³தா ॥

॥ அத² யுதி⁴ஷ்டி²ரகீ³தா ॥

அத்⁴யாய 295
ஜனமேஜய உவாச ।

ஏவம்ʼ ஹ்ருʼதாயாம்ʼ க்ருʼஷ்ணாயாம்ʼ ப்ராப்ய க்லேஶமனுத்தமம் ।
ப்ரதிலப்⁴ய தத꞉ க்ருʼஷ்ணாம்ʼ கிமகுர்வந்த பாண்ட³வா꞉ ॥ 1 ॥

வைஶம்பாயன உவாச ।

ஏவம்ʼ ஹ்ருʼதாயாம்ʼ க்ருʼஷ்ணாயாம்ʼ ப்ராப்ய க்லேஶமனுத்தமம் ।
விஹாய காம்யகம்ʼ ராஜா ஸஹ ப்⁴ராத்ருʼபி⁴ரச்யுத꞉ ॥ 2 ॥

புனர்த்³வைதவனம்ʼ ரம்யமாஜகா³ம யுதி⁴ஷ்டி²ர꞉ ।
ஸ்வாது³மூலப²லம்ʼ ரம்யம்ʼ மார்கண்டே³யாஶ்ரமம்ʼ ப்ரதி ॥ 3 ॥

அனுகு³ப்த ப²லாஹாரா꞉ ஸர்வ ஏவ மிதாஶனா꞉ ।
ந்யவஸன்பாண்ட³வாஸ்தத்ர க்ருʼஷ்ணயா ஸஹ பா⁴ரத ॥ 4 ॥

வஸந்த்³வைதவனே ராஜா குந்தீபுத்ரோ யுதி⁴ஷ்டி²ர꞉ ।
பீ⁴மஸேனோ(அ)ர்ஜுனஶ்சைவ மாத்³ரீபுத்ரௌ ச பாண்ட³வௌ ॥ 5 ॥

ப்³ராஹ்மணார்தே² பராக்ராந்தா த⁴ர்மாத்மானோ யதவ்ரதா꞉ ।
க்லேஶமார்ச²ந்த விபுலம்ʼ ஸுகோ²த³ர்கம்ʼ பரந்தபா꞉ ॥ 6 ॥

அஜாதஶத்ருமாஸீனம்ʼ ப்⁴ரத்ருʼபி⁴꞉ ஸஹிதம்ʼ வனே ।
ஆக³ம்ய ப்³ராஹ்மணஸ்தூர்ணம்ʼ ஸந்தப்த இத³மப்³ரவீத் ॥ 7 ॥

அரணீ ஸஹிதம்ʼ மஹ்யம்ʼ ஸமாஸக்தம்ʼ வனஸ்பதௌ ।
ம்ருʼக³ஸ்ய க⁴ர்ஷமாணஸ்ய விஷாணே ஸமஸஜ்ஜத ॥ 8 ॥

ததா³தா³ய க³தோ ராஜம்ʼஸ்த்வரமாணோ மஹாம்ருʼக³꞉ ।
ஆஶ்ரமாத்த்வரித꞉ ஶீக்⁴ரம்ʼ ப்லவமானோ மஹாஜவ꞉ ॥ 9 ॥

தஸ்ய க³த்வா பத³ம்ʼ ஶீக்⁴ரமாஸாத்³ய ச மஹாம்ருʼக³ம் ।
அக்³னிஹோத்ரம்ʼ ந லுப்யேத ததா³னயத பாண்ட³வா꞉ ॥ 10 ॥

ப்³ராஹ்மணஸ்ய வசோ ஶ்ருத்வா ஸந்தப்தோ(அ)த² யுதி⁴ஷ்டி²ர꞉ ।
த⁴னுராதா³ய கௌந்தேய꞉ ப்ராத்³ரவத்³ப்⁴ராத்ருʼபி⁴꞉ ஸஹ ॥ 11 ॥

ஸன்னத்³தா⁴ த⁴ன்வின꞉ ஸர்வே ப்ராத்³ரவன்னரபுங்க³வா꞉ ।
ப்³ராஹ்மணார்தே² யதந்தஸ்தே ஶீக்⁴ரமன்வக³மன்ம்ருʼக³ம் ॥ 12 ॥

கர்ணினாலீகனாராசானுத்ஸ்ருʼஜந்தோ மஹாரதா²꞉ ।
நாவித்⁴யன்பாண்ட³வாஸ்தத்ர பஶ்யந்தோ ம்ருʼக³மந்திகாத் ॥ 13 ॥

தேஷாம்ʼ ப்ரயதமானானாம்ʼ நாத்³ருʼஶ்யத மஹாம்ருʼக³꞉ ।
அபஶ்யந்தோ ம்ருʼக³ம்ʼ ஶ்ராந்தா து³꞉க²ம்ʼ ப்ராப்தா மனஸ்வின꞉ ॥ 14 ॥

ஶீதலசா²யமாஸாத்³ய ந்யக்³ரோத⁴ம்ʼ க³ஹனே வனே ।
க்ஷுத்பிபாஸாபரீதாங்கா³꞉ பாண்ட³வா꞉ ஸமுபாவிஶன் ॥ 15 ॥

தேஷாம்ʼ ஸமுபவிஷ்டானாம்ʼ நகுலோ து³꞉கி²தஸ்ததா³ ।
அப்³ரவீத்³ப்⁴ராதரம்ʼ ஜ்யேஷ்ட²மமர்ஷாத்குருஸத்தம ॥ 16 ॥

நாஸ்மின்குலே ஜாது மமஜ்ஜ த⁴ர்மோ
ந சாலஸ்யாத³ர்த²லோபோ ப³பூ⁴வ ।
அனுத்தரா꞉ ஸர்வபூ⁴தேஷு பூ⁴ய꞉
ஸம்ப்ராப்தா꞉ ஸ்ம꞉ ஸம்ʼஶயம்ʼ கேன ராஜன் ॥ 17 ॥

296
யுதி⁴ஷ்டி²ர உவாச ।

நாபதா³மஸ்தி மர்யாதா³ ந நிமித்தம்ʼ ந காரணம் ।
த⁴ர்மஸ்து விப⁴ஜத்யத்ர உப⁴யோ꞉ புண்யபாபயோ꞉ ॥ 1 ॥

பீ⁴ம உவாச ।

ப்ராதிகாம்யனயத்க்ருʼஷ்ணாம்ʼ ஸபா⁴யாம்ʼ ப்ரேஷ்யவத்ததா³ ।
ந மயா நிஹதஸ்தத்ர தேன ப்ராப்தா꞉ ஸ்ம ஸம்ʼஶயம் ॥ 2 ॥

அர்ஜுன உவாச ।

வாசஸ்தீக்ஷ்ணாஸ்தி² பே⁴தி³ன்ய꞉ ஸூதபுத்ரேண பா⁴ஷிதா꞉ ।
அதிதீக்ஷ்ணா மயா க்ஷாந்தாஸ்தேன ப்ராப்த꞉ ஸ்ம ஸம்ʼஶயம் ॥ 3 ॥

ஸஹதே³வ உவாச ।

ஶகுநிஸ்த்வாம்ʼ யதா³ஜைஷீத³க்ஷத்³யூதேன பா⁴ரத ।
ஸ மயா ந ஹதஸ்தத்ர தேன ப்ராப்தா꞉ ஸ்ம ஸம்ʼஶயம் ॥ 4 ॥

வைஶம்பாயன உவாச ।

ததோ யுதி⁴ஷ்டி²ரோ ராஜா நகுலம்ʼ வாக்யமப்³ரவீத் ।
ஆருஹ்ய வ்ருʼக்ஷம்ʼ மாத்³ரேய நிரீக்ஷஸ்வ தி³ஶோ த³ஶ ॥ 5 ॥

பானீயமந்திகே பஶ்ய வ்ருʼக்ஷான்வாப்யுத³காஶ்ரயான் ।
இமே ஹி ப்⁴ராதர꞉ ஶ்ராந்தாஸ்தவ தாத பிபாஸிதா꞉ ॥ 6 ॥

நகுலஸ்து ததே²த்யுக்த்வா ஶீக்⁴ரமாருஹ்ய பாத³மம் ।
அப்³ரவீத்³ப்⁴ராதரம்ʼ ஜ்யேஷ்ட²மபி⁴வீக்ஷ்ய ஸமந்தத꞉ ॥ 7 ॥

பஶ்யாமி ப³ஹுலான்ராஜன்வ்ருʼக்ஷானுத³கஸம்ʼஶ்ரயான் ।
ஸாரஸானாம்ʼ ச நிர்ஹ்ராத³மத்ரோத³கமஸம்ʼஶயம் ॥ 8 ॥

ததோ(அ)ப்³ரவீத்ஸத்யத்⁴ருʼதி꞉ குந்தீபுத்ரோ யுதி⁴ஷ்டி²ர꞉ ।
க³ச்ச² ஸௌம்ய தத꞉ ஶீக்⁴ரம்ʼ தூர்ணம்ʼ பானீயமானய ॥ 9 ॥

நகுலஸ்து ததே²த்யுக்த்வா ப்⁴ராதுர்ஜ்யேஷ்ட²ஸ்ய ஶாஸனாத் ।
ப்ராத்³ரவத்³யத்ர பானீயம்ʼ ஶீக்⁴ரம்ʼ சைவான்வபத்³யத ॥ 10 ॥

ஸ த்³ருʼஷ்ட்வா விமலம்ʼ தோயம்ʼ ஸாரஸை꞉ பரிவாரிதம் ।
பாது காகஸ்ததோ வாசமந்தரிக்ஷாத்ஸ ஶுஶ்ருவே ॥ 11 ॥

மா தாத ஸாஹஸம்ʼ கார்ஷீர்மம பூர்வபரிக்³ரஹ꞉ ।
ப்ரஶ்னானுக்த்வா து மாத்³ரேய தத꞉ பிப³ ஹரஸ்வ ச ॥ 12 ॥

அநாத்³ருʼத்ய து தத்³வாக்யம்ʼ நகுல꞉ ஸுபிபாஸித꞉ ।
அபிப³ச்சீ²தலம்ʼ தோயம்ʼ பீத்வா ச நிபபாத ஹ ॥ 13 ॥

சிராயமாணே நகுலே குந்தீபுத்ரோ யுதி⁴ஷ்டி²ர꞉ ।
அப்³ரவீத்³ப்⁴ராதரம்ʼ வீரம்ʼ ஸஹதே³வமரிந்த³மம் ॥ 14 ॥

ப்⁴ராதா சிராயதே தாத ஸஹதே³வ தவாக்³ரஜ꞉ ।
தம்ʼ சைவானய ஸோத³ர்யம்ʼ பானீயம்ʼ ச த்வமானய ॥ 15 ॥

ஸஹதே³வஸ்ததே²த்யுக்த்வா தாம்ʼ தி³ஶம்ʼ ப்ரத்யபத்³யத ।
த³த³ர்ஶ ச ஹதம்ʼ பூ⁴மௌ ப்⁴ராதரம்ʼ நகுலம்ʼ ததா³ ॥ 16 ॥

ப்⁴ராத்ருʼஶோகாபி⁴ஸந்தப்தஸ்த்ருʼஷயா ச ப்ரபீடி³த꞉ ।
அபி⁴து³த்³ராவ பானீயம்ʼ ததோ வாக³ப்⁴யபா⁴ஷத ॥ 17 ॥

மா தாத ஸாஹஸம்ʼ கார்ஷீர்மம பூர்வபரிக்³ரஹ꞉ ।
ப்ரஶ்னானுக்த்வா யதா²காமம்ʼ தத꞉ பிப³ ஹரஸ்வ ச ॥ 18 ॥

அநாத்³ருʼத்ய து தத்³வாக்யம்ʼ ஸஹதே³வ꞉ பிபாஸித꞉ ।
அபிப³ச்சீ²தலம்ʼ தோயம்ʼ பீத்வா ச நிபபாத ஹ ॥ 19 ॥

அதா²ப்³ரவீத்ஸ விஜயம்ʼ குந்தீபுத்ரோ யுதி⁴ஷ்டி²ர꞉ ।
ப்⁴ராதரௌ தே சிரக³தௌ பீ³ப⁴த்ஸோ ஶத்ருகர்ஶன ।
தௌ சைவானய ப⁴த்³ரம்ʼ தே பானீயம்ʼ ச த்வமானய ॥ 20 ॥

ஏவமுக்தோ கு³டா³கேஶ꞉ ப்ரக்³ருʼஹ்ய ஸஶரம்ʼ த⁴னு꞉ ।
ஆமுக்தக²ட்³கோ³ மேதா⁴வீ தத்ஸரோ ப்ரத்யபத்³யத ॥ 21 ॥

யத꞉ புருஷஶார்தூ³லௌ பானீய ஹரணே க³து ।
தௌ த³த³ர்ஶ ஹதௌ தத்ர ப்⁴ராதரௌ ஶ்வேதவாஹன꞉ ॥ 22 ॥

ப்ரஸுப்தாவிவ தௌ த்³ருʼஷ்ட்வா நரஸிம்ʼஹ꞉ ஸுது³꞉கி²த꞉ ।
த⁴னுருத்³யம்ய கௌந்தேயோ வ்யலோகயத தத்³வனம் ॥ 23 ॥

நாபஶ்யத்தத்ர கிம்ʼ சித்ஸ பூ⁴தம்ʼ தஸ்மின்மஹாவனே ।
ஸவ்யஸாசீ தத꞉ ஶ்ராந்த꞉ பானீயம்ʼ ஸோ(அ)ப்⁴யதா⁴வத ॥ 24 ॥

அபி⁴தா⁴வம்ʼஸ்ததோ வாசமந்தரிக்ஷாத்ஸ ஶுஶ்ருவே ।
கிமாஸீத³ஸி பானீயம்ʼ நைதச்ச²க்யம்ʼ ப³லாத்த்வயா ॥ 25 ॥

கௌந்தேய யதி³ வைஶம்பாயன உவாச । ப்ரஶ்னான்மயோக்தான்ப்ரதிபத்ஸ்யஸே ।
தத꞉ பாஸ்யஸி பானீயம்ʼ ஹரிஷ்யஸி ச பா⁴ரத ॥ 26 ॥

வாரிதஸ்த்வப்³ரவீத்பார்தோ² த்³ருʼஶ்யமானோ நிவாரய ।
யாவத்³பா³ணைர்விநிர்பி⁴ன்ன꞉ புனர்னைவம்ʼ வதி³ஷ்யஸி ॥ 27 ॥

ஏவமுக்த்வா தத꞉ பார்த²꞉ ஶரைரஸ்த்ரானுமந்த்ரிதை꞉ ।
வவர்ஷ தாம்ʼ தி³ஶம்ʼ க்ருʼத்ஸ்னாம்ʼ ஶப்³த³வேத⁴ம்ʼ ச த³ர்ஶயன் ॥ 28 ॥

கர்ணினாலீகனாராசானுத்ஸ்ருʼஜன்ப⁴ரதர்ஷப⁴ ।
அனேகைரிஷுஸங்கா⁴தைரந்தரிக்ஷம்ʼ வவர்ஷ ஹ ॥ 29 ॥

யக்ஷ உவாச ।

கிம்ʼ விகா⁴தேன தே பார்த² ப்ரஶ்னானுக்த்வா தத꞉ பிப³ ।
அனுக்த்வா து தத꞉ ப்ரஶ்னான்பீத்வைவ ந ப⁴விஷ்யஸி ॥ 30 ॥

வைஶம்பாயன உவாச ।

ஸ த்வமோகா⁴நிஷூன்முக்த்வா த்ருʼஷ்ணயாபி⁴ப்ரபீடி³த꞉ ।
அவிஜ்ஞாயைவ தான்ப்ரஶ்னான்பீத்வைவ நிபபாத ஹ ॥ 31 ॥

அதா²ப்³ரவீத்³பீ⁴மஸேனம்ʼ குந்தீபுத்ரோ யுதி⁴ஷ்டி²ர꞉ ।
நகுல꞉ ஸஹதே³வஶ்ச பீ³ப⁴த்ஸுஶ்சாபராஜித꞉ ॥ 32 ॥

சிரம்ʼ க³தாஸ்தோயஹேதோர்ன சாக³ச்ச²ந்தி பா⁴ரத ।
தாம்ʼஶ்சைவானய ப⁴த்³ரம்ʼ தே பானீயம்ʼ ச த்வமானய ॥ 33 ॥

பீ⁴மஸேனஸ்ததே²த்யுக்த்வா தாம்ʼ தி³ஶம்ʼ பத்யபத்³யத ।
யத்ர தே புருஷவ்யாக்⁴ரா ப்⁴ராதரோ(அ)ஸ்ய நிபாதிதா꞉ ॥ 34 ॥

தாந்த்³ருʼஷ்ட்வா து³꞉கி²தோ பீ⁴மஸ்த்ருʼஷயா ச ப்ரபீடி³த꞉ ।
அமன்யத மஹாபா³ஹு꞉ கர்ம தத்³யக்ஷரக்ஷஸாம் ।
ஸ சிந்தயாமாஸ ததா³ யோத்³த⁴வ்யம்ʼ த்⁴ருவமத்³ய மே ॥ 35 ॥

பாஸ்யாமி தாவத்பானீயமிதி பார்தோ² வ்ருʼகோத³ர꞉ ।
ததோ(அ)ப்⁴யதா⁴வத்பானீயம்ʼ பிபாஸு꞉ புருஷர்ஷப⁴꞉ ॥ 36 ॥

யக்ஷ உவாச ।

மா தாத ஸாஹஸம்ʼ கார்ஷீர்மம பூர்வபரிக்³ரஹ꞉ ।
ப்ரஶ்னானுக்த்வா து கௌந்தேய தத꞉ பிப³ ஹரஸ்வ ச ॥ 37 ॥

வைஶம்பாயன உவாச ।

ஏவமுக்தஸ்ததோ பீ⁴மோ யக்ஷேணாமித தேஜஸா ।
அவிஜ்ஞாயைவ தான்ப்ரஶ்னான்பீத்வைவ நிபபாத ஹ ॥ 38 ॥

தத꞉ குந்தீஸுதோ ராஜா விசிந்த்ய புருஷர்ஷப⁴꞉ ।
ஸமுத்தா²ய மஹாபா³ஹுர்த³ஹ்யமானேன சேதஸா ॥ 39 ॥

அபேதஜனநிர்கோ⁴ஷம்ʼ ப்ரவிவேஶ மஹாவனம் ।
ருருபி⁴ஶ்ச வராஹைஶ்ச பக்ஷிபி⁴ஶ்ச நிஷேவிதம் ॥ 40 ॥

நீலபா⁴ஸ்வரவர்ணைஶ்ச பாத³பைருபஶோபி⁴தம் ।
ப்⁴ரமரைருபகீ³தம்ʼ ச பக்ஷிபி⁴ஶ்ச மஹாயஶ꞉ ॥ 41 ॥

ஸ க³ச்ச²ன்கானனே தஸ்மின்ஹேமஜாலபரிஷ்க்ருʼதம் ।
த³த³ர்ஶ தத்ஸரோ ஶ்ரீமான்விஶ்வகர்ம க்ருʼதம்ʼ யதா² ॥ 42 ॥

உபேதம்ʼ நலினீ ஜாலை꞉ ஸிந்து⁴வாரைஶ்ச வேதஸை꞉ ।
கேதகை꞉ கரவீரைஶ்ச பிப்பலைஶ்சைவ ஸம்ʼவ்ருʼதம் ।
ஶ்ரமார்தஸ்தது³பாக³ம்ய ஸரோ த்³ருʼஷ்ட்வாத² விஸ்மித꞉ ॥ 43 ॥

297
வைஶம்பாயன உவாச ।

ஸ த³த³ர்ஶ ஹதான்ப்⁴ராத்ரூʼம்ˮல்லோகபாலானிவ ச்யுதான் ।
யுகா³ந்தே ஸமனுப்ராப்தே ஶக்ர ப்ரதிமகௌ³ரவான் ॥ 1 ॥

விப்ரகீர்ணத⁴னுர்பா³ணம்ʼ த்³ருʼஷ்ட்வா நிஹதமர்ஜுனம் ।
பீ⁴மஸேனம்ʼ யமௌ சோபௌ⁴ நிர்விசேஷ்டான்க³தாயுர꞉ ॥ 2 ॥

ஸ தீ³ர்க⁴முஷ்ணம்ʼ நி꞉ஶ்வஸ்ய ஶோகபா³ஷ்பபரிப்லுத꞉ ।
பு³த்³த்⁴யா விசிந்தயாமாஸ வீரா꞉ கேன நிபாதிதா꞉ ॥ 3 ॥

நைஷாம்ʼ ஶஸ்த்ரப்ரஹாரோ(அ)ஸ்தி பத³ம்ʼ நேஹாஸ்தி கஸ்ய சித் ।
பூ⁴தம்ʼ மஹதி³த³ம்ʼ மன்யே ப்⁴ராதரோ யேன மே ஹதா꞉ ।
ஏகாக்³ரம்ʼ சிந்தயிஷ்யாமி பீத்வா வேத்ஸ்யாமி வா ஜலம் ॥ 4 ॥

ஸ்யாத்து து³ர்யோத⁴னேனேத³முபாம்ʼஶு விஹிதம்ʼ க்ருʼதம் ।
க³ந்தா⁴ர ராஜரசிதம்ʼ ஸததம்ʼ ஜிஹ்மபு³த்³தி⁴னா ॥ 5 ॥

யஸ்ய கார்யமகார்யம்ʼ வா ஸமமேவ ப⁴வத்யுத ।
கஸ்தஸ்ய விஶ்வஸேத்³வீரோ து³ர்மதேரக்ருʼதாத்மன꞉ ॥ 6 ॥

அத² வா புருஷைர்கூ³டை⁴꞉ ப்ரயோகோ³(அ)யம்ʼ து³ராத்மன꞉ ।
ப⁴வேதி³தி மஹாபா³ஹுர்ப³ஹுதா⁴ ஸமசிந்தயத் ॥ 7 ॥

தஸ்யாஸீன்ன விஷேணேத³முத³கம்ʼ தூ³ஷிதம்ʼ யதா² ।
முக²வர்ணா꞉ ப்ரஸன்னா மே ப்⁴ராத்ரூʼணாம்ʼ இத்யசிந்தயத் ॥ 8 ॥

ஏகைகஶஶ்சௌக⁴ப³லானிமான்புருஷஸத்தமான் ।
கோ(அ)ன்ய꞉ ப்ரதிஸமாஸேத காலாந்தகயமாத்³ருʼதே ॥ 9 ॥

ஏதேனாத்⁴யவஸாயேன தத்தோயமவகா³ட⁴வான் ।
கா³ஹமானஶ்ச தத்தோயமந்தரிக்ஷாத்ஸ ஶுஶ்ருவே ॥ 10 ॥

யக்ஷ உவாச ।

அஹம்ʼ ப³க꞉ ஶைவலமத்ஸ்யப⁴க்ஷோ
மயா நீதா꞉ ப்ரேதவஶம்ʼ தவானுஜா꞉ ।
த்வம்ʼ பஞ்சமோ ப⁴விதா ராஜபுத்ர
ந சேத்ப்ரஶ்னான்ப்ருʼச்ச²தோ வ்யாகரோஷி ॥ 11 ॥

மா தாத ஸாஹஸம்ʼ கார்ஷீர்மம பூர்வபரிக்³ரஹ꞉ ।
ப்ரஶ்னானுக்த்வா து கௌந்தேய தத꞉ பிப³ ஹரஸ்வ ச ॥ 12 ॥

யுதி⁴ஷ்டி²ர உவாச ।

ருத்³ராணாம்ʼ வா வஸூனாம்ʼ வா மருதாம்ʼ வா ப்ரதா⁴னபா⁴க் ।
ப்ருʼச்சா²மி கோ ப⁴வாந்தே³வோ நைதச்ச²குனினா க்ருʼதம் ॥ 13 ॥

ஹிமவான்பாரியாத்ரஶ் ச விந்த்⁴யோ மலய ஏவ ச ।
சத்வார꞉ பர்வதா꞉ கேன பாதிதா பு⁴வி தேஜஸா ॥ 14 ॥

அதீவ தே மஹத்கர்மக்ருʼதம்ʼ ப³லவதாம்ʼ வர ।
யன்ன தே³வா ந க³ந்த⁴ர்வா நாஸுரா ந ச ராக்ஷஸா꞉ ।
விஷஹேரன்மஹாயுத்³தே⁴ க்ருʼதம்ʼ தே தன்மஹாத்³பு⁴தம் ॥ 15 ॥

ந தே ஜாநாமி யத்கார்யம்ʼ நாபி⁴ஜாநாமி காங்க்ஷிதம் ।
கௌதூஹலம்ʼ மஹஜ்ஜாதம்ʼ ஸாத்⁴வஸம்ʼ சாக³தம்ʼ மம ॥ 16 ॥

யேனாஸ்ம்யுத்³விக்³னஹ்ருʼத³ய꞉ ஸமுத்பன்ன ஶிரோ ஜ்வர꞉ ।
ப்ருʼச்சா²மி ப⁴க³வம்ʼஸ்தஸ்மாத்கோ ப⁴வானிஹ திஷ்ட²தி ॥ 17 ॥

யக்ஷ உவாச ।

யக்ஷோ(அ)ஹமஸ்மி ப⁴த்³ரம்ʼ தே நாஸ்மி பக்ஷீ ஜலே சர꞉ ।
மயைதே நிஹதா꞉ ஸர்வே ப்⁴ராதரஸ்தே மஹௌஜஸ꞉ ॥ 18 ॥

வைஶம்பாயன உவாச ।

ததஸ்தாமஶிவாம்ʼ ஶ்ருத்வா வாசம்ʼ ஸ பருஷாக்ஷராம் ।
யக்ஷஸ்ய ப்³ருவதோ ராஜன்னுபக்ரம்ய ததா³ ஸ்தி²த꞉ ॥ 19 ॥

விரூபாக்ஷம்ʼ மஹாகாயம்ʼ யக்ஷம்ʼ தாலஸமுச்ச்²ரயம் ।
ஜ்வலனார்கப்ரதீகாஶமத்⁴ருʼஷ்யம்ʼ பர்வதோபமம் ॥ 20 ॥

ஸேதுமாஶ்ரித்ய திஷ்ட²ந்தம்ʼ த³த³ர்ஶ ப⁴ரதர்ஷப⁴꞉ ।
மேக⁴க³ன்மீரயா வாசா தர்ஜயந்தம்ʼ மஹாப³லம் ॥ 21 ॥

யக்ஷ உவாச ।

இமே தே ப்⁴ராதரோ ராஜன்வார்யமாணா மயாஸக்ருʼத் ।
ப³லாத்தோயம்ʼ ஜிஹீர்ஷந்தஸ்ததோ வைஶம்பாயன உவாச । ஸூதி³தா மயா ॥ 22 ॥

ந பேயமுத³கம்ʼ ராஜன்ப்ராணானிஹ பரீப்ஸதா ।
பார்த² மா ஸாஹஸம்ʼ கார்ஷீர்மம பூர்வபரிக்³ரஹ꞉ ।
ப்ரஶ்னானுக்த்வா து கௌந்தேய தத꞉ பிப³ ஹரஸ்வ ச ॥ 23 ॥

யுதி⁴ஷ்டி²ர உவாச ।

நைவாஹம்ʼ காமயே யக்ஷ தவ பூர்வபரிக்³ரஹம் ।
காமனைதத்ப்ரஶம்ʼஸந்தி ஸந்தோ ஹி புருஷா꞉ ஸதா³ ॥ 24 ॥

யதா³த்மனா ஸ்வமாத்மானம்ʼ ப்ரஶம்ʼஸேத்புருஷ꞉ ப்ரபோ⁴ ।
யதா² ப்ரஜ்ஞம்ʼ து தே ப்ரஶ்னான்ப்ரதிவக்ஷ்யாமி ப்ருʼச்ச² மாம் ॥ 25 ॥

யக்ஷ உவாச ।

கிம்ʼ ஸ்விதா³தி³த்யமுன்னயதி கேச தஸ்யாபி⁴தஶ்சரா꞉ ।
கஶ்சைநமஸ்தம்ʼ நயதி கஸ்மிம்ʼஶ்ச ப்ரதிதிஷ்ட²தி ॥ 26 ॥

யுதி⁴ஷ்டி²ர உவாச ।

ப்³ரஹ்மாதி³த்யமுன்னயதி தே³வாஸ்தஸ்யாபி⁴தஶ்சரா꞉ ।
த⁴ர்மஶ்சாஸ்தம்ʼ நயதி ச ஸத்யே ச ப்ரதிதிஷ்ட²தி ॥ 27 ॥

யக்ஷ உவாச ।

கேன ஸ்விச்ச்²ரோத்ரியோ ப⁴வதி கேன ஸ்வித்³விந்த³தே மஹத் ।
கேன த்³விதீயவான்ப⁴வதி ராஜன்கேன ச பு³த்³தி⁴மான் ॥ 28 ॥

யுதி⁴ஷ்டி²ர உவாச ।

ஶ்ருதேன ஶ்ரோத்ரியோ ப⁴வதி தபஸா விந்த³தே மஹத் ।
த்⁴ருʼத்யா த்³விதீயவான்ப⁴வதி பு³த்³தி⁴மான்வ்ருʼத்³த⁴ஸேவயா ॥ 29 ॥

யக்ஷ உவாச ।

கிம்ʼ ப்³ராஹ்மணானாம்ʼ தே³வத்வம்ʼ கஶ்ச த⁴ர்ம꞉ ஸதாம்ʼ இவ ।
கஶ்சைஷாம்ʼ மானுஷோ பா⁴வ꞉ கிமேஷாமஸதாம்ʼ இவ ॥ 30 ॥

யுதி⁴ஷ்டி²ர உவாச ।

ஸ்வாத்⁴யாய ஏஷாம்ʼ தே³வத்வம்ʼ தப ஏஷாம்ʼ ஸதாம்ʼ இவ ।
மரணம்ʼ மானுஷோ பா⁴வ꞉ பரிவாதோ³(அ)ஸதாம்ʼ இவ ॥ 31 ॥

யக்ஷ உவாச ।

கிம்ʼ க்ஷத்ரியாணாம்ʼ தே³வத்வம்ʼ கஶ்ச த⁴ர்ம꞉ ஸதாம்ʼ இவ ।
கஶ்சைஷாம்ʼ மானுஷோ பா⁴வ꞉ கிமேஷாமஸதாம்ʼ இவ ॥ 32 ॥

யுதி⁴ஷ்டி²ர உவாச ।

இஷ்வஸ்த்ரமேஷாம்ʼ தே³வத்வம்ʼ யஜ்ஞ ஏஷாம்ʼ ஸதாம்ʼ இவ ।
ப⁴யம்ʼ வைஶம்பாயன உவாச । மானுஷோ பா⁴வ꞉ பரித்யாகோ³(அ)ஸதாம்ʼ இவ ॥ 33 ॥

யக்ஷ உவாச ।

கிமேகம்ʼ யஜ்ஞியம்ʼ ஸாம கிமேகம்ʼ யஜ்ஞியம்ʼ யஜு꞉ ।
கா சைகா வ்ருʼஶ்சதே யஜ்ஞம்ʼ காம்ʼ யஜ்ஞோ நாதிவர்ததே ॥ 34 ॥

யுதி⁴ஷ்டி²ர உவாச ।

ப்ராணோ வைஶம்பாயன உவாச । யஜ்ஞியம்ʼ ஸாம மனோ வை யஜ்ஞியம்ʼ யஜு꞉ ।
வாகே³கா வ்ருʼஶ்சதே யஜ்ஞம்ʼ தாம்ʼ யஜ்ஞோ நாதிவர்ததே ॥ 35 ॥

யக்ஷ உவாச ।

கிம்ʼ ஸ்விதா³பததாம்ʼ ஶ்ரேஷ்ட²ம்ʼ பீ³ஜம்ʼ நிபததாம்ʼ வரம் ।
கிம்ʼ ஸ்வித்ப்ரதிஷ்ட²மானானாம்ʼ கிம்ʼ ஸ்வித்ப்ரவத³தாம்ʼ வரம் ॥ 36 ॥

யுதி⁴ஷ்டி²ர உவாச ।

வர்ஷமாபததாம்ʼ ஶ்ரேஷ்ட²ம்ʼ பீ³ஜம்ʼ நிபததாம்ʼ வரம் ।
கா³வ꞉ ப்ரதிஷ்ட²மானானாம்ʼ புத்ர꞉ ப்ரவத³தாம்ʼ வர꞉ ॥ 37 ॥

யக்ஷ உவாச ।

இந்த்³ரியார்தா²னனுப⁴வன்பு³த்³தி⁴மாம்ˮல்லோகபூஜித꞉ ।
ஸம்ʼமத꞉ ஸர்வபூ⁴தாநாமுச்ச்²வஸன்கோ ந ஜீவதி ॥ 38 ॥

யுதி⁴ஷ்டி²ர உவாச ।

தே³வதாதிதி²ப்⁴ருʼத்யானாம்ʼ பித்ரூʼணாமாத்மனஶ்ச ய꞉ ।
ந நிர்வபதி பஞ்சாநாமுச்ச்²வஸன்ன ஸ ஜீவதி ॥ 39 ॥

யக்ஷ உவாச ।

கிம்ʼ ஸ்வித்³கு³ருதரம்ʼ பூ⁴மே꞉ கிம்ʼ ஸ்விது³ச்சதரம்ʼ ச கா²த் ।
கிம்ʼ ஸ்விச்சீ²க்⁴ரதரம்ʼ வாயோ꞉ கிம்ʼ ஸ்வித்³ப³ஹுதரம்ʼ ந்ருʼணாம் ॥ 40 ॥

யுதி⁴ஷ்டி²ர உவாச ।

மாதா கு³ருதரா பூ⁴மே꞉ பிதா உச்சரதஶ்ச கா²த் ।
மனோ ஶீக்⁴ரதரம்ʼ வாயோஶ்சிந்தா ப³ஹுதரீ ந்ருʼணாம் ॥ 41 ॥

யக்ஷ உவாச ।

கிம்ʼ ஸ்வித்ஸுப்தம்ʼ ந நிமிஷதி கிம்ʼ ஸ்விஜ்ஜாதம்ʼ ந சோபதி ।
கஸ்ய ஸ்வித்³த்⁴ருʼத³யம்ʼ நாஸ்தி கிம்ʼ ஸ்வித்³வேகே³ன வர்க⁴தே ॥ 42 ॥

யுதி⁴ஷ்டி²ர உவாச ।

மத்ஸ்ய꞉ ஸுப்தோ ந நிமிஷத்யண்ட³ம்ʼ ஜாதம்ʼ ந சோபதி ।
அஶ்மனோ ஹ்ருʼத³யம்ʼ நாஸ்தி நதீ³வேகே³ன வர்த⁴தே ॥ 43 ॥

யக்ஷ உவாச ।

கிம்ʼ ஸ்வித்ப்ரவஸதோ மித்ரம்ʼ கிம்ʼ ஸ்வின்மித்ரம்ʼ க்³ருʼஹே ஸத꞉ ।
ஆதுரஸ்ய ச கிம்ʼ மித்ரம்ʼ கிம்ʼ ஸ்வின்மித்ரம்ʼ மரிஷ்யத꞉ ॥ 44 ॥

யுதி⁴ஷ்டி²ர உவாச ।

ஸார்த²꞉ ப்ரவஸதோ மித்ரம்ʼ பா⁴ர்யா மித்ரம்ʼ க்³ருʼஹே ஸத꞉ ।
ஆதுரஸ்ய பி⁴ஷன்மித்ரம்ʼ தா³னம்ʼ மித்ரம்ʼ மரிஷ்யத꞉ ॥ 45 ॥

யக்ஷ உவாச ।

கிம்ʼ ஸ்விதே³கோ விசரதி ஜாத꞉ கோ ஜாயதே புன꞉ ।
கிம்ʼ ஸ்வித்³தி⁴மஸ்ய பை⁴ஷஜ்யம்ʼ கிம்ʼ ஸ்விதா³வபனம்ʼ மஹத் ॥ 46 ॥

யுதி⁴ஷ்டி²ர உவாச ।

ஸூர்ய ஏகோ விசரதி சந்த்³ரமா ஜாயதே புன꞉ ।
அக்³நிர்ஹிமஸ்ய பை⁴ஷஜ்யம்ʼ பூ⁴மிராபவனம்ʼ மஹத் ॥ 47 ॥

யக்ஷ உவாச ।

கிம்ʼ ஸ்விதே³கபத³ம்ʼ த⁴ர்ம்யம்ʼ கிம்ʼ ஸ்விதே³கபத³ம்ʼ யஶ꞉ ।
கிம்ʼ ஸ்விதே³கபத³ம்ʼ ஸ்வர்க்³யம்ʼ கிம்ʼ ஸ்விதே³கபத³ம்ʼ ஸுக²ம் ॥ 48 ॥

யுதி⁴ஷ்டி²ர உவாச ।

தா³க்ஷ்யமேகபத³ம்ʼ த⁴ர்ம்யம்ʼ தா³னமேகபத³ம்ʼ யஶ꞉ ।
ஸத்யமேகபத³ம்ʼ ஸ்வர்க்³யம்ʼ ஶீலமேகபத³ம்ʼ ஸுக²ம் ॥ 49 ॥

யக்ஷ உவாச ।

கிம்ʼ ஸ்விதா³த்மா மனுஷ்யஸ்ய கிம்ʼ ஸ்வித்³தை³வக்ருʼத꞉ ஸகா² ।
உபஜீவனம்ʼ கிம்ʼ ஸ்வித³ஸ்ய கிம்ʼ ஸ்வித³ஸ்ய பராயணம் ॥ 50 ॥

யுதி⁴ஷ்டி²ர உவாச ।

புத்ர ஆத்மா மனுஷ்யஸ்ய பா⁴ர்யா தை³வக்ருʼத꞉ ஸகா² ।
உபஜீவனம்ʼ ச பர்ஜன்யோ தா³நமஸ்ய பராயணம் ॥ 51 ॥

யக்ஷ உவாச ।

த⁴ன்யாநாமுத்தமம்ʼ கிம்ʼ ஸ்வித்³த⁴னானாம்ʼ கிம்ʼ ஸ்விது³த்தமம் ।
லாபா⁴நாமுத்தமம்ʼ கிம்ʼ ஸ்வித்கிம்ʼ ஸுகா²னாம்ʼ ததோ²த்தமம் ॥ 52 ॥

யுதி⁴ஷ்டி²ர உவாச ।

த⁴ன்யாநாமுத்தமம்ʼ தா³க்ஷ்யம்ʼ த⁴னாநாமுத்தமம்ʼ ஶ்ருதம் ।
லாபா⁴னாம்ʼ ஶ்ரேஷ்ட²மாரோக்³யம்ʼ ஸுகா²னாம்ʼ துஷ்டிருத்தமா ॥ 53 ॥

யக்ஷ உவாச ।

கஶ்ச த⁴ர்ம꞉ பரோ லோகே கஶ்ச த⁴ர்ம꞉ ஸதா³ ப²ல꞉ ।
கிம்ʼ நியம்ய ந ஶோசந்தி கைஶ்ச ஸந்தி⁴ர்ன ஜீர்யதே ॥ 54 ॥

யுதி⁴ஷ்டி²ர உவாச ।

ஆந்ருʼஶம்ʼஸ்யம்ʼ பரோ த⁴ர்மஸ்த்ரயீத⁴ர்ம꞉ ஸதா³ ப²ல꞉ ।
அனோ யம்ய ந ஶோசந்தி ஸத்³பி⁴꞉ ஸந்தி⁴ர்ன ஜீர்யதே ॥ 55 ॥

யக்ஷ உவாச ।

கிம்ʼ நு ஹித்வா ப்ரியோ ப⁴வதி கிம்ʼ நு ஹித்வா ந ஶோசதி ।
கிம்ʼ நு ஹித்வார்த²வான்ப⁴வதி கிம்ʼ நு ஹித்வா ஸுகீ² ப⁴வேத் ॥ 56 ॥

யுதி⁴ஷ்டி²ர உவாச ।

மானம்ʼ ஹித்வா ப்ரியோ ப⁴வதி க்ரோத⁴ம்ʼ ஹித்வா ந ஶோசதி ।
காமம்ʼ ஹித்வார்த²வான்ப⁴வதி லோப⁴ம்ʼ ஹித்வா ஸுகூ² ப⁴வேத் ॥ 57 ॥

யக்ஷ உவாச ।

ம்ருʼதம்ʼ கத²ம்ʼ ஸ்யாத்புருஷ꞉ கத²ம்ʼ ராஷ்ட்ரம்ʼ ம்ருʼதம்ʼ ப⁴வேத் ।
ஶ்ராத⁴ம்ʼ ம்ருʼதம்ʼ கத²ம்ʼ ச ஸ்யாத்கத²ம்ʼ யஜ்ஞோ ம்ருʼதோ ப⁴வேத் ॥ 58 ॥

யுதி⁴ஷ்டி²ர உவாச ।

ம்ருʼதோ த³ரித்³ர꞉ புருஷோ ம்ருʼதம்ʼ ராஷ்ட்ரமராஜகம் ।
ம்ருʼதமஶ்ரோத்ரியம்ʼ ஶ்ராத்³த⁴ம்ʼ ம்ருʼதோ யஜ்ஞோ த்வத³க்ஷிண꞉ ॥ 59 ॥

யக்ஷ உவாச ।

கா தி³க்கிமுத³கம்ʼ ப்ரோக்தம்ʼ கிமன்னம்ʼ பார்த² கிம்ʼ விஷம் ।
ஶ்ராத்³த⁴ஸ்ய காலமாக்²யாஹி தத꞉ பிப³ ஹரஸ்வ ச ॥ 60 ॥

யுதி⁴ஷ்டி²ர உவாச ।

ஸந்தோ தி³க்³ஜலமாகாஶம்ʼ கௌ³ரன்னம்ʼ ப்ரார்த²னா விஷம் ।
ஶ்ராத்³த⁴ஸ்ய ப்³ராஹ்மண꞉ கால꞉ கத²ம்ʼ வா யக்ஷ மன்யஸே ॥ 61 ॥

யக்ஷ உவாச ।

வ்யாக்²யாதா மே த்வயா ப்ரஶ்னா யாதா²தத்²யம்ʼ பரந்தப ।
புருஷம்ʼ த்விதா³னீமாக்²யாஹி யஶ்ச ஸர்வத⁴னீ நர꞉ ॥ 62 ॥

யுதி⁴ஷ்டி²ர உவாச ।

தி³வம்ʼ ஸ்ப்ருʼஶதி பூ⁴மிம்ʼ ச ஶப்³த³꞉ புண்யஸ்ய கர்மண꞉ ।
யாவத்ஸ ஶப்³தோ³ ப⁴வதி தாவத்புருஷ உச்யதே ॥ 63 ॥

துல்யே ப்ரியாப்ரியே யஸ்ய ஸுக²து³꞉கே² ததை²வ ச ।
அதீதாநாக³தே சோபே⁴ ஸ வைஶம்பாயன உவாச । ஸர்வத⁴னீ நர꞉ ॥ 64 ॥

யக்ஷ உவாச ।

வ்யாக்²யாத꞉ புருஷோ ராஜன்யஶ்ச ஸர்வத⁴னீ நர꞉ ।
தஸ்மாத்தவைகோ ப்⁴ராத்ரூʼணாம்ʼ யமிச்ச²ஸி ஸ ஜீவது ॥ 65 ॥

யுதி⁴ஷ்டி²ர உவாச ।

ஶ்யாமோ ய ஏஷ ரக்தாக்ஷோ ப்³ருʼஹச்சா²ல இவோத்³க³த꞉ ।
வ்யூடோ⁴ரஸ்கோ மஹாபா³ஹுரங்குலோ யக்ஷ ஜீவது ॥ 66 ॥

யக்ஷ உவாச ।

ப்ரியஸ்தே பீ⁴மஸேனோ(அ)யமர்ஜுனோ வ꞉ பராயணம் ।
ஸ கஸ்மாந்நகுலம்ʼ ராஜன்ஸாபத்னம்ʼ ஜீவமிச்ச²ஸி ॥ 67 ॥

யஸ்ய நாக³ஸஹஸ்ரேண த³ஶ ஸங்க்²யேன வைஶம்பாயன உவாச । ப³லம் ।
துல்யம்ʼ தம்ʼ பீ⁴மமுத்ஸ்ருʼஜ்ய நகுலம்ʼ ஜீவமிச்ச²ஸி ॥ 68 ॥

ததை²னம்ʼ மனுஜா꞉ ப்ராஹுர்பீ⁴மஸேனம்ʼ ப்ரியம்ʼ தவ ।
அத² கேனானுபா⁴வேன ஸாபத்னம்ʼ ஜீவமிச்ச²ஸி ॥ 69 ॥

யஸ்ய பா³ஹுப³லம்ʼ ஸர்வே பாண்ட³வா꞉ ஸமுபாஶ்ரிதா꞉ ।
அர்ஜுனம்ʼ தமபாஹாய நகுலம்ʼ ஜீவமிச்ச²ஸி ॥ 70 ॥

யுதி⁴ஷ்டி²ர உவாச ।

ஆந்ருʼஶம்ʼஸ்ய பரோ த⁴ர்ம꞉ பரமார்தா²ச்ச மே மதம் ।
ஆந்ருʼஶம்ʼஸ்யம்ʼ சிகீர்ஷாமி நகுலோ யக்ஷ ஜீவது ॥ 71 ॥

த⁴ர்மஶீல꞉ ஸதா³ ராஜா இதி மாம்ʼ மானவா விது³꞉ ।
ஸ்வத⁴ர்மான்ன சலிஷ்யாமி நகுலோ யக்ஷ ஜீவது ॥ 72 ॥

யதா² குந்தீ ததா² மாத்³ரீ விஶேஷோ நாஸ்தி மே தயோ꞉ ।
மாத்ருʼப்⁴யாம்ʼ ஸமமிச்சா²மி நகுலோ யக்ஷ ஜீவது ॥ 73 ॥

யக்ஷ உவாச ।

யஸ்ய தே(அ)ர்தா²ச்ச காமாச்ச ஆந்ருʼஶம்ʼஸ்யம்ʼ பரம்ʼ மதம் ।
அஸ்மாத்தே ப்⁴ராதர꞉ ஸர்வே ஜீவந்து ப⁴ரதர்ஷப⁴ ॥ 74 ॥

298
வைஶம்பாயன உவாச ।

ததஸ்தே யக்ஷவசநாது³த³திஷ்ட²ந்த பாண்ட³வா꞉ ।
க்ஷுத்பிபாஸே ச ஸர்வேஷாம்ʼ க்ஷணே தஸ்மின்வ்யக³ச்ச²தாம் ॥ 1 ॥

யுதி⁴ஷ்டி²ர உவாச ।

ரஸஸ்யேகேன பாதே³ன திஷ்ட²ந்தமபராஜிதம் ।
ப்ருʼச்சா²மி கோ ப⁴வாந்தே³வோ ந மே யக்ஷோ மதோ ப⁴வான் ॥ 2 ॥

வஸூனாம்ʼ வா ப⁴வானேகோ ருத்³ராணாமத² வா ப⁴வான் ।
அத² வா மருதாம்ʼ ஶ்ரேஷ்டோ² வர்ஜீ வா த்ரித³ஶேஶ்வர꞉ ॥ 3 ॥

மம ஹி ப்⁴ராதர இமே ஸஹஸ்ரஶதயோதி⁴ன꞉ ।
ந தம்ʼ யோக³ம்ʼ ப்ரபஶ்யாமி யேன ஸ்யுர்விநிபாதிதா꞉ ॥ 4 ॥

ஸுக²ம்ʼ ப்ரதிவிபு³த்³தா⁴நாமிந்த்³ரியாண்யுபலக்ஷயே ।
ஸ ப⁴வான்ஸுஹ்ருʼத³ஸ்மாகமத² வா ந꞉ பிதா ப⁴வான் ॥ 5 ॥

யக்ஷ உவாச ।

அஹம்ʼ தே ஜனகஸ்தாத த⁴ர்மோ ம்ருʼது³ பராக்ரம ।
த்வாம்ʼ தி³த்³ருʼக்ஷுரனுப்ராப்தோ வித்³தி⁴ மாம்ʼ ப⁴ரதர்ஷப⁴ ॥ 6 ॥

யஶோ ஸத்யம்ʼ த³ம꞉ ஶௌசமார்ஜவம்ʼ ஹ்ரீரசாபலம் ।
தா³னம்ʼ தபோ ப்³ரஹ்மசர்யமித்யேதாஸ்தனவோ மம ॥ 7 ॥

அஹிம்ʼஸா ஸமதா ஶாந்திஸ்தபோ ஶௌசமமத்ஸர꞉ ।
த்³வாராண்யேதானி மே வித்³தி⁴ ப்ரியோ ஹ்யஸி ஸதா³ மம ॥ 8 ॥

தி³ஷ்ட்யா பஞ்சஸு ரக்தோ(அ)ஸி தி³ஷ்ட்யா தே ஷட்பதீ³ ஜிதா ।
த்³வே பூர்வே மத்⁴யமே த்³வே ச த்³வே சாந்தே ஸாம்பராயிகே ॥ 9 ॥

த⁴ர்மோ(அ)ஹமஸ்மி ப⁴த்³ரம்ʼ தே ஜிஜ்ஞாஸுஸ்த்வமிஹாக³த꞉ ।
ஆந்ருʼஶம்ʼஸ்யேன துஷ்டோ(அ)ஸ்மி வரம்ʼ தா³ஸ்யாமி தே(அ)னக⁴ ॥ 10 ॥

வரம்ʼ வ்ருʼணீஷ்வ ராஜேந்த்³ர தா³தா ஹ்யஸ்மி தவானக⁴ ।
யே ஹி மே புருஷா ப⁴க்தா ந தேஷாமஸ்தி து³ர்க³தி꞉ ॥ 11 ॥

யுதி⁴ஷ்டி²ர உவாச ।

அரணீ ஸஹிதம்ʼ யஸ்ய ம்ருʼக³ ஆதா³ய க³ச்ச²தி ।
தஸ்யாக்³னயோ ந லுப்யேரன்ப்ரத²மோ(அ)ஸ்து வரோ மம ॥ 12 ॥

த⁴ர்ம உவாச ।

அரணீ ஸஹிதம்ʼ தஸ்ய ப்³ராஹ்மணஸ்ய ஹ்ருʼதம்ʼ மயா ।
ம்ருʼக³வேஷேண கௌந்தேய ஜிஜ்ஞாஸார்த²ம்ʼ தவ ப்ரபோ⁴ ॥ 13 ॥

வைஶம்பாயன உவாச ।

த³தா³னீத்யேவ ப⁴வகா³னுத்தரம்ʼ ப்ரத்யபத்³யத ।
அன்யம்ʼ வரய ப⁴த்³ரம்ʼ தே வரம்ʼ த்வமமரோபம ॥ 14 ॥

யுதி⁴ஷ்டி²ர உவாச ।

வர்ஷாணி த்³வாத³ஶாரண்யே த்ரயோத³ஶமுபஸ்தி²தம் ।
தத்ர நோ நாபி⁴ஜானீயுர்வஸதோ மனுஜா꞉ க்வ சித் ॥ 15 ॥

வைஶம்பாயன உவாச ।

த³தா³னீத்யேவ ப⁴க³வானுத்தரம்ʼ ப்ரத்யபத்³யத ।
பூ⁴யோ சாஶ்வாஸயாமாஸ கௌந்தேயம்ʼ ஸத்யவிக்ரமம் ॥ 16 ॥

யத்³யபி ஸ்வேன ரூபேண சரிஷ்யத² மஹீமிமாம் ।
ந வோ விஜ்ஞாஸ்யதே கஶ்சித்த்ரிஷு லோகேஷு பா⁴ரத ॥ 17 ॥

வர்ஷம்ʼ த்ரயோத³ஶம்ʼ சேத³ம்ʼ மத்ப்ரஸாதா³த்குரூர்வஹா꞉ ।
விராடநக³ரே கூ³டா⁴ அவிஜ்ஞாதாஶ்சரிஷ்யத² ॥ 18 ॥

யத்³வ꞉ ஸங்கல்பிதம்ʼ ரூபம்ʼ மனஸா யஸ்ய யாத்³ருʼஶம் ।
தாத்³ருʼஶம்ʼ தாத்³ருʼஶம்ʼ ஸர்வே ச²ந்த³தோ தா⁴ரயிஷ்யத² ॥ 19 ॥

அரிணீ ஸஹிதம்ʼ சேத³ம்ʼ ப்³ராஹ்மணாய ப்ரயச்ச²த ।
ஜிஜ்ஞாஸார்த²ம்ʼ மயா ஹ்யேததா³ஹ்ருʼதம்ʼ ம்ருʼக³ரூபிணா ॥ 20 ॥

த்ருʼதீயம்ʼ க்³ருʼஹ்யதாம்ʼ புத்ர வரமப்ரதிமம்ʼ மஹத் ।
த்வம்ʼ ஹி மத்ப்ரப⁴வோ ராஜன்விது³ரஶ்ச மமாம்ʼஶ பா⁴க் ॥ 21 ॥

யுதி⁴ஷ்டி²ர உவாச ।

தே³வதே³வோ மயா த்³ருʼஷ்டோ ப⁴வான்ஸாக்ஷாத்ஸனாதன꞉ ।
யம்ʼ த³தா³ஸி வரம்ʼ துஷ்டஸ்தம்ʼ க்³ரஹீஷ்யாம்யஹம்ʼ பித꞉ ॥ 22 ॥

ஜயேயம்ʼ லோப⁴மோஹௌ ச க்ரோத⁴ம்ʼ சாஹம்ʼ ஸதா³ விபோ⁴ ।
தா³னே தபஸி ஸத்யே ச மனோ மே ஸததம்ʼ ப⁴வேத் ॥ 23 ॥

த⁴ர்ம உவாச ।

உபபன்னோ கு³ணை꞉ ஸர்வை꞉ ஸ்வபா⁴வேனாஸி பாண்ட³வ ।
ப⁴வாந்த⁴ர்ம꞉ புனஶ்சைவ யதோ²க்தம்ʼ தே ப⁴விஷ்யதி ॥ 24 ॥

வைஶம்பாயன உவாச ।

இத்யுக்த்வாந்தர்த³தே⁴ த⁴ர்மோ ப⁴க³வாம்ˮல்லோகபா⁴வன꞉ ।
ஸமேதா꞉ பாண்ட³வாஶ்சைவ ஸுக²ஸுப்தா மனஸ்வின꞉ ॥ 25 ॥

அப்⁴யேத்ய சாஶ்ரமம்ʼ வீரா꞉ ஸர்வ ஏவ க³தக்லமா꞉ ।
ஆரணேயம்ʼ த³து³ஸ்தஸ்மை ப்³ராஹ்மணாய தபஸ்வினே ॥ 26 ॥

இத³ம்ʼ ஸமுத்தா²ன ஸமாக³மம்ʼ மஹத்
பிதுஶ்ச புத்ரஸ்ய ச கீர்திவர்த⁴னம் ।
பட²ன்னர꞉ ஸ்யாத்³விஜீதேந்த்³ரியோ வஶீ
ஸபுத்ரபௌத்ர꞉ ஶதவர்ஷ பா⁴க்³ப⁴வேத் ॥ 27 ॥

ந சாப்யத⁴ர்மே ந ஸுஹ்ருʼத்³விபே⁴த³னே
பரஸ்வஹாரே பரதா³ரமர்ஶனே ।
கத³ர்ய பா⁴வே ந ரமேன்மனோ ஸதா³
ந்ருʼணாம்ʼ ஸதா³க்²யானமித³ம்ʼ விஜானதாம் ॥ 28 ॥

299

295
ஜனமேஜய உவாச ।

ஏவம்ʼ ஹ்ருʼதாயாம்ʼ க்ருʼஷ்ணாயாம்ʼ ப்ராப்ய க்லேஶமனுத்தமம் ।
ப்ரதிலப்⁴ய தத꞉ க்ருʼஷ்ணாம்ʼ கிமகுர்வந்த பாண்ட³வா꞉ ॥ 1 ॥

வைஶம்பாயன உவாச ।

ஏவம்ʼ ஹ்ருʼதாயாம்ʼ க்ருʼஷ்ணாயாம்ʼ ப்ராப்ய க்லேஶமனுத்தமம் ।
விஹாய காம்யகம்ʼ ராஜா ஸஹ ப்⁴ராத்ருʼபி⁴ரச்யுத꞉ ॥ 2 ॥

புனர்த்³வைதவனம்ʼ ரம்யமாஜகா³ம யுதி⁴ஷ்டி²ர꞉ ।
ஸ்வாது³மூலப²லம்ʼ ரம்யம்ʼ மார்கண்டே³யாஶ்ரமம்ʼ ப்ரதி ॥ 3 ॥

அனுகு³ப்த ப²லாஹாரா꞉ ஸர்வ ஏவ மிதாஶனா꞉ ।
ந்யவஸன்பாண்ட³வாஸ்தத்ர க்ருʼஷ்ணயா ஸஹ பா⁴ரத ॥ 4 ॥

வஸந்த்³வைதவனே ராஜா குந்தீபுத்ரோ யுதி⁴ஷ்டி²ர꞉ ।
பீ⁴மஸேனோ(அ)ர்ஜுனஶ்சைவ மாத்³ரீபுத்ரௌ ச பாண்ட³வௌ ॥ 5 ॥

ப்³ராஹ்மணார்தே² பராக்ராந்தா த⁴ர்மாத்மானோ யதவ்ரதா꞉ ।
க்லேஶமார்ச²ந்த விபுலம்ʼ ஸுகோ²த³ர்கம்ʼ பரந்தபா꞉ ॥ 6 ॥

அஜாதஶத்ருமாஸீனம்ʼ ப்⁴ரத்ருʼபி⁴꞉ ஸஹிதம்ʼ வனே ।
ஆக³ம்ய ப்³ராஹ்மணஸ்தூர்ணம்ʼ ஸந்தப்த இத³மப்³ரவீத் ॥ 7 ॥

அரணீ ஸஹிதம்ʼ மஹ்யம்ʼ ஸமாஸக்தம்ʼ வனஸ்பதௌ ।
ம்ருʼக³ஸ்ய க⁴ர்ஷமாணஸ்ய விஷாணே ஸமஸஜ்ஜத ॥ 8 ॥

ததா³தா³ய க³தோ ராஜம்ʼஸ்த்வரமாணோ மஹாம்ருʼக³꞉ ।
ஆஶ்ரமாத்த்வரித꞉ ஶீக்⁴ரம்ʼ ப்லவமானோ மஹாஜவ꞉ ॥ 9 ॥

தஸ்ய க³த்வா பத³ம்ʼ ஶீக்⁴ரமாஸாத்³ய ச மஹாம்ருʼக³ம் ।
அக்³னிஹோத்ரம்ʼ ந லுப்யேத ததா³னயத பாண்ட³வா꞉ ॥ 10 ॥

ப்³ராஹ்மணஸ்ய வசோ ஶ்ருத்வா ஸந்தப்தோ(அ)த² யுதி⁴ஷ்டி²ர꞉ ।
த⁴னுராதா³ய கௌந்தேய꞉ ப்ராத்³ரவத்³ப்⁴ராத்ருʼபி⁴꞉ ஸஹ ॥ 11 ॥

ஸன்னத்³தா⁴ த⁴ன்வின꞉ ஸர்வே ப்ராத்³ரவன்னரபுங்க³வா꞉ ।
ப்³ராஹ்மணார்தே² யதந்தஸ்தே ஶீக்⁴ரமன்வக³மன்ம்ருʼக³ம் ॥ 12 ॥

கர்ணினாலீகனாராசானுத்ஸ்ருʼஜந்தோ மஹாரதா²꞉ ।
நாவித்⁴யன்பாண்ட³வாஸ்தத்ர பஶ்யந்தோ ம்ருʼக³மந்திகாத் ॥ 13 ॥

தேஷாம்ʼ ப்ரயதமானானாம்ʼ நாத்³ருʼஶ்யத மஹாம்ருʼக³꞉ ।
அபஶ்யந்தோ ம்ருʼக³ம்ʼ ஶ்ராந்தா து³꞉க²ம்ʼ ப்ராப்தா மனஸ்வின꞉ ॥ 14 ॥

ஶீதலசா²யமாஸாத்³ய ந்யக்³ரோத⁴ம்ʼ க³ஹனே வனே ।
க்ஷுத்பிபாஸாபரீதாங்கா³꞉ பாண்ட³வா꞉ ஸமுபாவிஶன் ॥ 15 ॥

தேஷாம்ʼ ஸமுபவிஷ்டானாம்ʼ நகுலோ து³꞉கி²தஸ்ததா³ ।
அப்³ரவீத்³ப்⁴ராதரம்ʼ ஜ்யேஷ்ட²மமர்ஷாத்குருஸத்தம ॥ 16 ॥

நாஸ்மின்குலே ஜாது மமஜ்ஜ த⁴ர்மோ
ந சாலஸ்யாத³ர்த²லோபோ ப³பூ⁴வ ।
அனுத்தரா꞉ ஸர்வபூ⁴தேஷு பூ⁴ய꞉
ஸம்ப்ராப்தா꞉ ஸ்ம꞉ ஸம்ʼஶயம்ʼ கேன ராஜன் ॥ 17 ॥

296
யுதி⁴ஷ்டி²ர உவாச ।

நாபதா³மஸ்தி மர்யாதா³ ந நிமித்தம்ʼ ந காரணம் ।
த⁴ர்மஸ்து விப⁴ஜத்யத்ர உப⁴யோ꞉ புண்யபாபயோ꞉ ॥ 1 ॥

பீ⁴ம உவாச ।

ப்ராதிகாம்யனயத்க்ருʼஷ்ணாம்ʼ ஸபா⁴யாம்ʼ ப்ரேஷ்யவத்ததா³ ।
ந மயா நிஹதஸ்தத்ர தேன ப்ராப்தா꞉ ஸ்ம ஸம்ʼஶயம் ॥ 2 ॥

அர்ஜுன உவாச ।

வாசஸ்தீக்ஷ்ணாஸ்தி² பே⁴தி³ன்ய꞉ ஸூதபுத்ரேண பா⁴ஷிதா꞉ ।
அதிதீக்ஷ்ணா மயா க்ஷாந்தாஸ்தேன ப்ராப்த꞉ ஸ்ம ஸம்ʼஶயம் ॥ 3 ॥

ஸஹதே³வ உவாசா ।

ஶகுநிஸ்த்வாம்ʼ யதா³ஜைஷீத³க்ஷத்³யூதேன பா⁴ரத ।
ஸ மயா ந ஹதஸ்தத்ர தேன ப்ராப்தா꞉ ஸ்ம ஸம்ʼஶயம் ॥ 4 ॥

வைஶம்பாயன உவாச ।

ததோ யுதி⁴ஷ்டி²ரோ ராஜா நகுலம்ʼ வாக்யமப்³ரவீத் ।
ஆருஹ்ய வ்ருʼக்ஷம்ʼ மாத்³ரேய நிரீக்ஷஸ்வ தி³ஶோ த³ஶ ॥ 5 ॥

பானீயமந்திகே பஶ்ய வ்ருʼக்ஷான்வாப்யுத³காஶ்ரயான் ।
இமே ஹி ப்⁴ராதர꞉ ஶ்ராந்தாஸ்தவ தாத பிபாஸிதா꞉ ॥ 6 ॥

நகுலஸ்து ததே²த்யுக்த்வா ஶீக்⁴ரமாருஹ்ய பாத³மம் ।
அப்³ரவீத்³ப்⁴ராதரம்ʼ ஜ்யேஷ்ட²மபி⁴வீக்ஷ்ய ஸமந்தத꞉ ॥ 7 ॥

பஶ்யாமி ப³ஹுலான்ராஜன்வ்ருʼக்ஷானுத³கஸம்ʼஶ்ரயான் ।
ஸாரஸானாம்ʼ ச நிர்ஹ்ராத³மத்ரோத³கமஸம்ʼஶயம் ॥ 8 ॥

ததோ(அ)ப்³ரவீத்ஸத்யத்⁴ருʼதி꞉ குந்தீபுத்ரோ யுதி⁴ஷ்டி²ர꞉ ।
க³ச்ச² ஸௌம்ய தத꞉ ஶீக்⁴ரம்ʼ தூர்ணம்ʼ பானீயமானய ॥ 9 ॥

நகுலஸ்து ததே²த்யுக்த்வா ப்⁴ராதுர்ஜ்யேஷ்ட²ஸ்ய ஶாஸனாத் ।
ப்ராத்³ரவத்³யத்ர பானீயம்ʼ ஶீக்⁴ரம்ʼ சைவான்வபத்³யத ॥ 10 ॥

ஸ த்³ருʼஷ்ட்வா விமலம்ʼ தோயம்ʼ ஸாரஸை꞉ பரிவாரிதம் ।
பாது காகஸ்ததோ வாசமந்தரிக்ஷாத்ஸ ஶுஶ்ருவே ॥ 11 ॥

மா தாத ஸாஹஸம்ʼ கார்ஷீர்மம பூர்வபரிக்³ரஹ꞉ ।
ப்ரஶ்னானுக்த்வா து மாத்³ரேய தத꞉ பிப³ ஹரஸ்வ ச ॥ 12 ॥

அநாத்³ருʼத்ய து தத்³வாக்யம்ʼ நகுல꞉ ஸுபிபாஸித꞉ ।
அபிப³ச்சீ²தலம்ʼ தோயம்ʼ பீத்வா ச நிபபாத ஹ ॥ 13 ॥

சிராயமாணே நகுலே குந்தீபுத்ரோ யுதி⁴ஷ்டி²ர꞉ ।
அப்³ரவீத்³ப்⁴ராதரம்ʼ வீரம்ʼ ஸஹதே³வமரிந்த³மம் ॥ 14 ॥

ப்⁴ராதா சிராயதே தாத ஸஹதே³வ தவாக்³ரஜ꞉ ।
தம்ʼ சைவானய ஸோத³ர்யம்ʼ பானீயம்ʼ ச த்வமானய ॥ 15 ॥

ஸஹதே³வஸ்ததே²த்யுக்த்வா தாம்ʼ தி³ஶம்ʼ ப்ரத்யபத்³யத ।
த³த³ர்ஶ ச ஹதம்ʼ பூ⁴மௌ ப்⁴ராதரம்ʼ நகுலம்ʼ ததா³ ॥ 16 ॥

ப்⁴ராத்ருʼஶோகாபி⁴ஸந்தப்தஸ்த்ருʼஷயா ச ப்ரபீடி³த꞉ ।
அபி⁴து³த்³ராவ பானீயம்ʼ ததோ வாக³ப்⁴யபா⁴ஷத ॥ 17 ॥

மா தாத ஸாஹஸம்ʼ கார்ஷீர்மம பூர்வபரிக்³ரஹ꞉ ।
ப்ரஶ்னானுக்த்வா யதா²காமம்ʼ தத꞉ பிப³ ஹரஸ்வ ச ॥ 18 ॥

அநாத்³ருʼத்ய து தத்³வாக்யம்ʼ ஸஹதே³வ꞉ பிபாஸித꞉ ।
அபிப³ச்சீ²தலம்ʼ தோயம்ʼ பீத்வா ச நிபபாத ஹ ॥ 19 ॥

அதா²ப்³ரவீத்ஸ விஜயம்ʼ குந்தீபுத்ரோ யுதி⁴ஷ்டி²ர꞉ ।
ப்⁴ராதரௌ தே சிரக³தௌ பீ³ப⁴த்ஸோ ஶத்ருகர்ஶன ।
தௌ சைவானய ப⁴த்³ரம்ʼ தே பானீயம்ʼ ச த்வமானய ॥ 20 ॥

ஏவமுக்தோ கு³டா³கேஶ꞉ ப்ரக்³ருʼஹ்ய ஸஶரம்ʼ த⁴னு꞉ ।
ஆமுக்தக²ட்³கோ³ மேதா⁴வீ தத்ஸரோ ப்ரத்யபத்³யத ॥ 21 ॥

யத꞉ புருஷஶார்தூ³லௌ பானீய ஹரணே க³து ।
தௌ த³த³ர்ஶ ஹதௌ தத்ர ப்⁴ராதரௌ ஶ்வேதவாஹன꞉ ॥ 22 ॥

ப்ரஸுப்தாவிவ தௌ த்³ருʼஷ்ட்வா நரஸிம்ʼஹ꞉ ஸுது³꞉கி²த꞉ ।
த⁴னுருத்³யம்ய கௌந்தேயோ வ்யலோகயத தத்³வனம் ॥ 23 ॥

நாபஶ்யத்தத்ர கிம்ʼ சித்ஸ பூ⁴தம்ʼ தஸ்மின்மஹாவனே ।
ஸவ்யஸாசீ தத꞉ ஶ்ராந்த꞉ பானீயம்ʼ ஸோ(அ)ப்⁴யதா⁴வத ॥ 24 ॥

அபி⁴தா⁴வம்ʼஸ்ததோ வாசமந்தரிக்ஷாத்ஸ ஶுஶ்ருவே ।
கிமாஸீத³ஸி பானீயம்ʼ நைதச்ச²க்யம்ʼ ப³லாத்த்வயா ॥ 25 ॥

கௌந்தேய யதி³ வைஶம்பாயன உவாச । ப்ரஶ்னான்மயோக்தான்ப்ரதிபத்ஸ்யஸே ।
தத꞉ பாஸ்யஸி பானீயம்ʼ ஹரிஷ்யஸி ச பா⁴ரத ॥ 26 ॥

வாரிதஸ்த்வப்³ரவீத்பார்தோ² த்³ருʼஶ்யமானோ நிவாரய ।
யாவத்³பா³ணைர்விநிர்பி⁴ன்ன꞉ புனர்னைவம்ʼ வதி³ஷ்யஸி ॥ 27 ॥

ஏவமுக்த்வா தத꞉ பார்த²꞉ ஶரைரஸ்த்ரானுமந்த்ரிதை꞉ ।
வவர்ஷ தாம்ʼ தி³ஶம்ʼ க்ருʼத்ஸ்னாம்ʼ ஶப்³த³வேத⁴ம்ʼ ச த³ர்ஶயன் ॥ 28 ॥

கர்ணினாலீகனாராசானுத்ஸ்ருʼஜன்ப⁴ரதர்ஷப⁴ ।
அனேகைரிஷுஸங்கா⁴தைரந்தரிக்ஷம்ʼ வவர்ஷ ஹ ॥ 29 ॥

யக்ஷ உவாச ।

கிம்ʼ விகா⁴தேன தே பார்த² ப்ரஶ்னானுக்த்வா தத꞉ பிப³ ।
அனுக்த்வா து தத꞉ ப்ரஶ்னான்பீத்வைவ ந ப⁴விஷ்யஸி ॥ 30 ॥

வைஶம்பாயன உவாச ।

ஸ த்வமோகா⁴நிஷூன்முக்த்வா த்ருʼஷ்ணயாபி⁴ப்ரபீடி³த꞉ ।
அவிஜ்ஞாயைவ தான்ப்ரஶ்னான்பீத்வைவ நிபபாத ஹ ॥ 31 ॥

அதா²ப்³ரவீத்³பீ⁴மஸேனம்ʼ குந்தீபுத்ரோ யுதி⁴ஷ்டி²ர꞉ ।
நகுல꞉ ஸஹதே³வஶ்ச பீ³ப⁴த்ஸுஶ்சாபராஜித꞉ ॥ 32 ॥

சிரம்ʼ க³தாஸ்தோயஹேதோர்ன சாக³ச்ச²ந்தி பா⁴ரத ।
தாம்ʼஶ்சைவானய ப⁴த்³ரம்ʼ தே பானீயம்ʼ ச த்வமானய ॥ 33 ॥

பீ⁴மஸேனஸ்ததே²த்யுக்த்வா தாம்ʼ தி³ஶம்ʼ பத்யபத்³யத ।
யத்ர தே புருஷவ்யாக்⁴ரா ப்⁴ராதரோ(அ)ஸ்ய நிபாதிதா꞉ ॥ 34 ॥

தாந்த்³ருʼஷ்ட்வா து³꞉கி²தோ பீ⁴மஸ்த்ருʼஷயா ச ப்ரபீடி³த꞉ ।
அமன்யத மஹாபா³ஹு꞉ கர்ம தத்³யக்ஷரக்ஷஸாம் ।
ஸ சிந்தயாமாஸ ததா³ யோத்³த⁴வ்யம்ʼ த்⁴ருவமத்³ய மே ॥ 35 ॥

பாஸ்யாமி தாவத்பானீயமிதி பார்தோ² வ்ருʼகோத³ர꞉ ।
ததோ(அ)ப்⁴யதா⁴வத்பானீயம்ʼ பிபாஸு꞉ புருஷர்ஷப⁴꞉ ॥ 36 ॥

யக்ஷ உவாச ।

மா தாத ஸாஹஸம்ʼ கார்ஷீர்மம பூர்வபரிக்³ரஹ꞉ ।
ப்ரஶ்னானுக்த்வா து கௌந்தேய தத꞉ பிப³ ஹரஸ்வ ச ॥ 37 ॥

வைஶம்பாயன உவாச ।

ஏவமுக்தஸ்ததோ பீ⁴மோ யக்ஷேணாமித தேஜஸா ।
அவிஜ்ஞாயைவ தான்ப்ரஶ்னான்பீத்வைவ நிபபாத ஹ ॥ 38 ॥

தத꞉ குந்தீஸுதோ ராஜா விசிந்த்ய புருஷர்ஷப⁴꞉ ।
ஸமுத்தா²ய மஹாபா³ஹுர்த³ஹ்யமானேன சேதஸா ॥ 39 ॥

அபேதஜனநிர்கோ⁴ஷம்ʼ ப்ரவிவேஶ மஹாவனம் ।
ருருபி⁴ஶ்ச வராஹைஶ்ச பக்ஷிபி⁴ஶ்ச நிஷேவிதம் ॥ 40 ॥

நீலபா⁴ஸ்வரவர்ணைஶ்ச பாத³பைருபஶோபி⁴தம் ।
ப்⁴ரமரைருபகீ³தம்ʼ ச பக்ஷிபி⁴ஶ்ச மஹாயஶ꞉ ॥ 41 ॥

ஸ க³ச்ச²ன்கானனே தஸ்மின்ஹேமஜாலபரிஷ்க்ருʼதம் ।
த³த³ர்ஶ தத்ஸரோ ஶ்ரீமான்விஶ்வகர்ம க்ருʼதம்ʼ யதா² ॥ 42 ॥

உபேதம்ʼ நலினீ ஜாலை꞉ ஸிந்து⁴வாரைஶ்ச வேதஸை꞉ ।
கேதகை꞉ கரவீரைஶ்ச பிப்பலைஶ்சைவ ஸம்ʼவ்ருʼதம் ।
ஶ்ரமார்தஸ்தது³பாக³ம்ய ஸரோ த்³ருʼஷ்ட்வாத² விஸ்மித꞉ ॥ 43 ॥

297
வைஶம்பாயன உவாச ।

ஸ த³த³ர்ஶ ஹதான்ப்⁴ராத்ரூʼம்ˮல்லோகபாலானிவ ச்யுதான் ।
யுகா³ந்தே ஸமனுப்ராப்தே ஶக்ர ப்ரதிமகௌ³ரவான் ॥ 1 ॥

விப்ரகீர்ணத⁴னுர்பா³ணம்ʼ த்³ருʼஷ்ட்வா நிஹதமர்ஜுனம் ।
பீ⁴மஸேனம்ʼ யமௌ சோபௌ⁴ நிர்விசேஷ்டான்க³தாயுர꞉ ॥ 2 ॥

ஸ தீ³ர்க⁴முஷ்ணம்ʼ நி꞉ஶ்வஸ்ய ஶோகபா³ஷ்பபரிப்லுத꞉ ।
பு³த்³த்⁴யா விசிந்தயாமாஸ வீரா꞉ கேன நிபாதிதா꞉ ॥ 3 ॥

நைஷாம்ʼ ஶஸ்த்ரப்ரஹாரோ(அ)ஸ்தி பத³ம்ʼ நேஹாஸ்தி கஸ்ய சித் ।
பூ⁴தம்ʼ மஹதி³த³ம்ʼ மன்யே ப்⁴ராதரோ யேன மே ஹதா꞉ ।
ஏகாக்³ரம்ʼ சிந்தயிஷ்யாமி பீத்வா வேத்ஸ்யாமி வா ஜலம் ॥ 4 ॥

ஸ்யாத்து து³ர்யோத⁴னேனேத³முபாம்ʼஶு விஹிதம்ʼ க்ருʼதம் ।
க³ந்தா⁴ர ராஜரசிதம்ʼ ஸததம்ʼ ஜிஹ்மபு³த்³தி⁴னா ॥ 5 ॥

யஸ்ய கார்யமகார்யம்ʼ வா ஸமமேவ ப⁴வத்யுத ।
கஸ்தஸ்ய விஶ்வஸேத்³வீரோ து³ர்மதேரக்ருʼதாத்மன꞉ ॥ 6 ॥

அத² வா புருஷைர்கூ³டை⁴꞉ ப்ரயோகோ³(அ)யம்ʼ து³ராத்மன꞉ ।
ப⁴வேதி³தி மஹாபா³ஹுர்ப³ஹுதா⁴ ஸமசிந்தயத் ॥ 7 ॥

தஸ்யாஸீன்ன விஷேணேத³முத³கம்ʼ தூ³ஷிதம்ʼ யதா² ।
முக²வர்ணா꞉ ப்ரஸன்னா மே ப்⁴ராத்ரூʼணாம்ʼ இத்யசிந்தயத் ॥ 8 ॥

ஏகைகஶஶ்சௌக⁴ப³லானிமான்புருஷஸத்தமான் ।
கோ(அ)ன்ய꞉ ப்ரதிஸமாஸேத காலாந்தகயமாத்³ருʼதே ॥ 9 ॥

ஏதேனாத்⁴யவஸாயேன தத்தோயமவகா³ட⁴வான் ।
கா³ஹமானஶ்ச தத்தோயமந்தரிக்ஷாத்ஸ ஶுஶ்ருவே ॥ 10 ॥

யக்ஷ உவாச ।

அஹம்ʼ ப³க꞉ ஶைவலமத்ஸ்யப⁴க்ஷோ
மயா நீதா꞉ ப்ரேதவஶம்ʼ தவானுஜா꞉ ।
த்வம்ʼ பஞ்சமோ ப⁴விதா ராஜபுத்ர
ந சேத்ப்ரஶ்னான்ப்ருʼச்ச²தோ வ்யாகரோஷி ॥ 11 ॥

மா தாத ஸாஹஸம்ʼ கார்ஷீர்மம பூர்வபரிக்³ரஹ꞉ ।
ப்ரஶ்னானுக்த்வா து கௌந்தேய தத꞉ பிப³ ஹரஸ்வ ச ॥ 12 ॥

யுதி⁴ஷ்டி²ர உவாச ।

ருத்³ராணாம்ʼ வா வஸூனாம்ʼ வா மருதாம்ʼ வா ப்ரதா⁴னபா⁴க் ।
ப்ருʼச்சா²மி கோ ப⁴வாந்தே³வோ நைதச்ச²குனினா க்ருʼதம் ॥ 13 ॥

ஹிமவான்பாரியாத்ரஶ் ச விந்த்⁴யோ மலய ஏவ ச ।
சத்வார꞉ பர்வதா꞉ கேன பாதிதா பு⁴வி தேஜஸா ॥ 14 ॥

அதீவ தே மஹத்கர்மக்ருʼதம்ʼ ப³லவதாம்ʼ வர ।
யன்ன தே³வா ந க³ந்த⁴ர்வா நாஸுரா ந ச ராக்ஷஸா꞉ ।
விஷஹேரன்மஹாயுத்³தே⁴ க்ருʼதம்ʼ தே தன்மஹாத்³பு⁴தம் ॥ 15 ॥

ந தே ஜாநாமி யத்கார்யம்ʼ நாபி⁴ஜாநாமி காங்க்ஷிதம் ।
கௌதூஹலம்ʼ மஹஜ்ஜாதம்ʼ ஸாத்⁴வஸம்ʼ சாக³தம்ʼ மம ॥ 16 ॥

யேனாஸ்ம்யுத்³விக்³னஹ்ருʼத³ய꞉ ஸமுத்பன்ன ஶிரோ ஜ்வர꞉ ।
ப்ருʼச்சா²மி ப⁴க³வம்ʼஸ்தஸ்மாத்கோ ப⁴வானிஹ திஷ்ட²தி ॥ 17 ॥

யக்ஷ உவாச ।

யக்ஷோ(அ)ஹமஸ்மி ப⁴த்³ரம்ʼ தே நாஸ்மி பக்ஷீ ஜலே சர꞉ ।
மயைதே நிஹதா꞉ ஸர்வே ப்⁴ராதரஸ்தே மஹௌஜஸ꞉ ॥ 18 ॥

வைஶம்பாயன உவாச ।

ததஸ்தாமஶிவாம்ʼ ஶ்ருத்வா வாசம்ʼ ஸ பருஷாக்ஷராம் ।
யக்ஷஸ்ய ப்³ருவதோ ராஜன்னுபக்ரம்ய ததா³ ஸ்தி²த꞉ ॥ 19 ॥

விரூபாக்ஷம்ʼ மஹாகாயம்ʼ யக்ஷம்ʼ தாலஸமுச்ச்²ரயம் ।
ஜ்வலனார்கப்ரதீகாஶமத்⁴ருʼஷ்யம்ʼ பர்வதோபமம் ॥ 20 ॥

ஸேதுமாஶ்ரித்ய திஷ்ட²ந்தம்ʼ த³த³ர்ஶ ப⁴ரதர்ஷப⁴꞉ ।
மேக⁴க³ன்மீரயா வாசா தர்ஜயந்தம்ʼ மஹாப³லம் ॥ 21 ॥

யக்ஷ உவாச ।

இமே தே ப்⁴ராதரோ ராஜன்வார்யமாணா மயாஸக்ருʼத் ।
ப³லாத்தோயம்ʼ ஜிஹீர்ஷந்தஸ்ததோ வைஶம்பாயன உவாச । ஸூதி³தா மயா ॥ 22 ॥

ந பேயமுத³கம்ʼ ராஜன்ப்ராணானிஹ பரீப்ஸதா ।
பார்த² மா ஸாஹஸம்ʼ கார்ஷீர்மம பூர்வபரிக்³ரஹ꞉ ।
ப்ரஶ்னானுக்த்வா து கௌந்தேய தத꞉ பிப³ ஹரஸ்வ ச ॥ 23 ॥

யுதி⁴ஷ்டி²ர உவாச ।

நைவாஹம்ʼ காமயே யக்ஷ தவ பூர்வபரிக்³ரஹம் ।
காமனைதத்ப்ரஶம்ʼஸந்தி ஸந்தோ ஹி புருஷா꞉ ஸதா³ ॥ 24 ॥

யதா³த்மனா ஸ்வமாத்மானம்ʼ ப்ரஶம்ʼஸேத்புருஷ꞉ ப்ரபோ⁴ ।
யதா² ப்ரஜ்ஞம்ʼ து தே ப்ரஶ்னான்ப்ரதிவக்ஷ்யாமி ப்ருʼச்ச² மாம் ॥ 25 ॥

யக்ஷ உவாச ।

கிம்ʼ ஸ்விதா³தி³த்யமுன்னயதி கேச தஸ்யாபி⁴தஶ்சரா꞉ ।
கஶ்சைநமஸ்தம்ʼ நயதி கஸ்மிம்ʼஶ்ச ப்ரதிதிஷ்ட²தி ॥ 26 ॥

யுதி⁴ஷ்டி²ர உவாச ।

ப்³ரஹ்மாதி³த்யமுன்னயதி தே³வாஸ்தஸ்யாபி⁴தஶ்சரா꞉ ।
த⁴ர்மஶ்சாஸ்தம்ʼ நயதி ச ஸத்யே ச ப்ரதிதிஷ்ட²தி ॥ 27 ॥

யக்ஷ உவாச ।

கேன ஸ்விச்ச்²ரோத்ரியோ ப⁴வதி கேன ஸ்வித்³விந்த³தே மஹத் ।
கேன த்³விதீயவான்ப⁴வதி ராஜன்கேன ச பு³த்³தி⁴மான் ॥ 28 ॥

யுதி⁴ஷ்டி²ர உவாச ।

ஶ்ருதேன ஶ்ரோத்ரியோ ப⁴வதி தபஸா விந்த³தே மஹத் ।
த்⁴ருʼத்யா த்³விதீயவான்ப⁴வதி பு³த்³தி⁴மான்வ்ருʼத்³த⁴ஸேவயா ॥ 29 ॥

யக்ஷ உவாச ।

கிம்ʼ ப்³ராஹ்மணானாம்ʼ தே³வத்வம்ʼ கஶ்ச த⁴ர்ம꞉ ஸதாம்ʼ இவ ।
கஶ்சைஷாம்ʼ மானுஷோ பா⁴வ꞉ கிமேஷாமஸதாம்ʼ இவ ॥ 30 ॥

யுதி⁴ஷ்டி²ர உவாச ।

ஸ்வாத்⁴யாய ஏஷாம்ʼ தே³வத்வம்ʼ தப ஏஷாம்ʼ ஸதாம்ʼ இவ ।
மரணம்ʼ மானுஷோ பா⁴வ꞉ பரிவாதோ³(அ)ஸதாம்ʼ இவ ॥ 31 ॥

யக்ஷ உவாச ।

கிம்ʼ க்ஷத்ரியாணாம்ʼ தே³வத்வம்ʼ கஶ்ச த⁴ர்ம꞉ ஸதாம்ʼ இவ ।
கஶ்சைஷாம்ʼ மானுஷோ பா⁴வ꞉ கிமேஷாமஸதாம்ʼ இவ ॥ 32 ॥

யுதி⁴ஷ்டி²ர உவாச ।

இஷ்வஸ்த்ரமேஷாம்ʼ தே³வத்வம்ʼ யஜ்ஞ ஏஷாம்ʼ ஸதாம்ʼ இவ ।
ப⁴யம்ʼ வைஶம்பாயன உவாச । மானுஷோ பா⁴வ꞉ பரித்யாகோ³(அ)ஸதாம்ʼ இவ ॥ 33 ॥

யக்ஷ உவாச ।

கிமேகம்ʼ யஜ்ஞியம்ʼ ஸாம கிமேகம்ʼ யஜ்ஞியம்ʼ யஜு꞉ ।
கா சைகா வ்ருʼஶ்சதே யஜ்ஞம்ʼ காம்ʼ யஜ்ஞோ நாதிவர்ததே ॥ 34 ॥

யுதி⁴ஷ்டி²ர உவாச ।

ப்ராணோ வைஶம்பாயன உவாச । யஜ்ஞியம்ʼ ஸாம மனோ வை யஜ்ஞியம்ʼ யஜு꞉ ।
வாகே³கா வ்ருʼஶ்சதே யஜ்ஞம்ʼ தாம்ʼ யஜ்ஞோ நாதிவர்ததே ॥ 35 ॥

யக்ஷ உவாச ।

கிம்ʼ ஸ்விதா³பததாம்ʼ ஶ்ரேஷ்ட²ம்ʼ பீ³ஜம்ʼ நிபததாம்ʼ வரம் ।
கிம்ʼ ஸ்வித்ப்ரதிஷ்ட²மானானாம்ʼ கிம்ʼ ஸ்வித்ப்ரவத³தாம்ʼ வரம் ॥ 36 ॥

யுதி⁴ஷ்டி²ர உவாச ।

வர்ஷமாபததாம்ʼ ஶ்ரேஷ்ட²ம்ʼ பீ³ஜம்ʼ நிபததாம்ʼ வரம் ।
கா³வ꞉ ப்ரதிஷ்ட²மானானாம்ʼ புத்ர꞉ ப்ரவத³தாம்ʼ வர꞉ ॥ 37 ॥

யக்ஷ உவாச ।

இந்த்³ரியார்தா²னனுப⁴வன்பு³த்³தி⁴மாம்ˮல்லோகபூஜித꞉ ।
ஸம்ʼமத꞉ ஸர்வபூ⁴தாநாமுச்ச்²வஸன்கோ ந ஜீவதி ॥ 38 ॥

யுதி⁴ஷ்டி²ர உவாச ।

தே³வதாதிதி²ப்⁴ருʼத்யானாம்ʼ பித்ரூʼணாமாத்மனஶ்ச ய꞉ ।
ந நிர்வபதி பஞ்சாநாமுச்ச்²வஸன்ன ஸ ஜீவதி ॥ 39 ॥

யக்ஷ உவாச ।

கிம்ʼ ஸ்வித்³கு³ருதரம்ʼ பூ⁴மே꞉ கிம்ʼ ஸ்விது³ச்சதரம்ʼ ச கா²த் ।
கிம்ʼ ஸ்விச்சீ²க்⁴ரதரம்ʼ வாயோ꞉ கிம்ʼ ஸ்வித்³ப³ஹுதரம்ʼ ந்ருʼணாம் ॥ 40 ॥

யுதி⁴ஷ்டி²ர உவாச ।

மாதா கு³ருதரா பூ⁴மே꞉ பிதா உச்சரதஶ்ச கா²த் ।
மனோ ஶீக்⁴ரதரம்ʼ வாயோஶ்சிந்தா ப³ஹுதரீ ந்ருʼணாம் ॥ 41 ॥

யக்ஷ உவாச ।

கிம்ʼ ஸ்வித்ஸுப்தம்ʼ ந நிமிஷதி கிம்ʼ ஸ்விஜ்ஜாதம்ʼ ந சோபதி ।
கஸ்ய ஸ்வித்³த்⁴ருʼத³யம்ʼ நாஸ்தி கிம்ʼ ஸ்வித்³வேகே³ன வர்க⁴தே ॥ 42 ॥

யுதி⁴ஷ்டி²ர உவாச ।

மத்ஸ்ய꞉ ஸுப்தோ ந நிமிஷத்யண்ட³ம்ʼ ஜாதம்ʼ ந சோபதி ।
அஶ்மனோ ஹ்ருʼத³யம்ʼ நாஸ்தி நதீ³வேகே³ன வர்த⁴தே ॥ 43 ॥

யக்ஷ உவாச ।

கிம்ʼ ஸ்வித்ப்ரவஸதோ மித்ரம்ʼ கிம்ʼ ஸ்வின்மித்ரம்ʼ க்³ருʼஹே ஸத꞉ ।
ஆதுரஸ்ய ச கிம்ʼ மித்ரம்ʼ கிம்ʼ ஸ்வின்மித்ரம்ʼ மரிஷ்யத꞉ ॥ 44 ॥

யுதி⁴ஷ்டி²ர உவாச ।

ஸார்த²꞉ ப்ரவஸதோ மித்ரம்ʼ பா⁴ர்யா மித்ரம்ʼ க்³ருʼஹே ஸத꞉ ।
ஆதுரஸ்ய பி⁴ஷன்மித்ரம்ʼ தா³னம்ʼ மித்ரம்ʼ மரிஷ்யத꞉ ॥ 45 ॥

யக்ஷ உவாச ।

கிம்ʼ ஸ்விதே³கோ விசரதி ஜாத꞉ கோ ஜாயதே புன꞉ ।
கிம்ʼ ஸ்வித்³தி⁴மஸ்ய பை⁴ஷஜ்யம்ʼ கிம்ʼ ஸ்விதா³வபனம்ʼ மஹத் ॥ 46 ॥

யுதி⁴ஷ்டி²ர உவாச ।

ஸூர்ய ஏகோ விசரதி சந்த்³ரமா ஜாயதே புன꞉ ।
அக்³நிர்ஹிமஸ்ய பை⁴ஷஜ்யம்ʼ பூ⁴மிராபவனம்ʼ மஹத் ॥ 47 ॥

யக்ஷ உவாச ।

கிம்ʼ ஸ்விதே³கபத³ம்ʼ த⁴ர்ம்யம்ʼ கிம்ʼ ஸ்விதே³கபத³ம்ʼ யஶ꞉ ।
கிம்ʼ ஸ்விதே³கபத³ம்ʼ ஸ்வர்க்³யம்ʼ கிம்ʼ ஸ்விதே³கபத³ம்ʼ ஸுக²ம் ॥ 48 ॥

யுதி⁴ஷ்டி²ர உவாச ।

தா³க்ஷ்யமேகபத³ம்ʼ த⁴ர்ம்யம்ʼ தா³னமேகபத³ம்ʼ யஶ꞉ ।
ஸத்யமேகபத³ம்ʼ ஸ்வர்க்³யம்ʼ ஶீலமேகபத³ம்ʼ ஸுக²ம் ॥ 49 ॥

யக்ஷ உவாச ।

கிம்ʼ ஸ்விதா³த்மா மனுஷ்யஸ்ய கிம்ʼ ஸ்வித்³தை³வக்ருʼத꞉ ஸகா² ।
உபஜீவனம்ʼ கிம்ʼ ஸ்வித³ஸ்ய கிம்ʼ ஸ்வித³ஸ்ய பராயணம் ॥ 50 ॥

யுதி⁴ஷ்டி²ர உவாச ।

புத்ர ஆத்மா மனுஷ்யஸ்ய பா⁴ர்யா தை³வக்ருʼத꞉ ஸகா² ।
உபஜீவனம்ʼ ச பர்ஜன்யோ தா³நமஸ்ய பராயணம் ॥ 51 ॥

யக்ஷ உவாச ।

த⁴ன்யாநாமுத்தமம்ʼ கிம்ʼ ஸ்வித்³த⁴னானாம்ʼ கிம்ʼ ஸ்விது³த்தமம் ।
லாபா⁴நாமுத்தமம்ʼ கிம்ʼ ஸ்வித்கிம்ʼ ஸுகா²னாம்ʼ ததோ²த்தமம் ॥ 52 ॥

யுதி⁴ஷ்டி²ர உவாச ।

த⁴ன்யாநாமுத்தமம்ʼ தா³க்ஷ்யம்ʼ த⁴னாநாமுத்தமம்ʼ ஶ்ருதம் ।
லாபா⁴னாம்ʼ ஶ்ரேஷ்ட²மாரோக்³யம்ʼ ஸுகா²னாம்ʼ துஷ்டிருத்தமா ॥ 53 ॥

யக்ஷ உவாச ।

கஶ்ச த⁴ர்ம꞉ பரோ லோகே கஶ்ச த⁴ர்ம꞉ ஸதா³ ப²ல꞉ ।
கிம்ʼ நியம்ய ந ஶோசந்தி கைஶ்ச ஸந்தி⁴ர்ன ஜீர்யதே ॥ 54 ॥

யுதி⁴ஷ்டி²ர உவாச ।

ஆந்ருʼஶம்ʼஸ்யம்ʼ பரோ த⁴ர்மஸ்த்ரயீத⁴ர்ம꞉ ஸதா³ ப²ல꞉ ।
அனோ யம்ய ந ஶோசந்தி ஸத்³பி⁴꞉ ஸந்தி⁴ர்ன ஜீர்யதே ॥ 55 ॥

யக்ஷ உவாச ।

கிம்ʼ நு ஹித்வா ப்ரியோ ப⁴வதி கிம்ʼ நு ஹித்வா ந ஶோசதி ।
கிம்ʼ நு ஹித்வார்த²வான்ப⁴வதி கிம்ʼ நு ஹித்வா ஸுகீ² ப⁴வேத் ॥ 56 ॥

யுதி⁴ஷ்டி²ர உவாச ।

மானம்ʼ ஹித்வா ப்ரியோ ப⁴வதி க்ரோத⁴ம்ʼ ஹித்வா ந ஶோசதி ।
காமம்ʼ ஹித்வார்த²வான்ப⁴வதி லோப⁴ம்ʼ ஹித்வா ஸுகூ² ப⁴வேத் ॥ 57 ॥

யக்ஷ உவாச ।

ம்ருʼதம்ʼ கத²ம்ʼ ஸ்யாத்புருஷ꞉ கத²ம்ʼ ராஷ்ட்ரம்ʼ ம்ருʼதம்ʼ ப⁴வேத் ।
ஶ்ராத⁴ம்ʼ ம்ருʼதம்ʼ கத²ம்ʼ ச ஸ்யாத்கத²ம்ʼ யஜ்ஞோ ம்ருʼதோ ப⁴வேத் ॥ 58 ॥

யுதி⁴ஷ்டி²ர உவாச ।

ம்ருʼதோ த³ரித்³ர꞉ புருஷோ ம்ருʼதம்ʼ ராஷ்ட்ரமராஜகம் ।
ம்ருʼதமஶ்ரோத்ரியம்ʼ ஶ்ராத்³த⁴ம்ʼ ம்ருʼதோ யஜ்ஞோ த்வத³க்ஷிண꞉ ॥ 59 ॥

யக்ஷ உவாச ।

கா தி³க்கிமுத³கம்ʼ ப்ரோக்தம்ʼ கிமன்னம்ʼ பார்த² கிம்ʼ விஷம் ।
ஶ்ராத்³த⁴ஸ்ய காலமாக்²யாஹி தத꞉ பிப³ ஹரஸ்வ ச ॥ 60 ॥

யுதி⁴ஷ்டி²ர உவாச ।

ஸந்தோ தி³க்³ஜலமாகாஶம்ʼ கௌ³ரன்னம்ʼ ப்ரார்த²னா விஷம் ।
ஶ்ராத்³த⁴ஸ்ய ப்³ராஹ்மண꞉ கால꞉ கத²ம்ʼ வா யக்ஷ மன்யஸே ॥ 61 ॥

யக்ஷ உவாச ।

வ்யாக்²யாதா மே த்வயா ப்ரஶ்னா யாதா²தத்²யம்ʼ பரந்தப ।
புருஷம்ʼ த்விதா³னீமாக்²யாஹி யஶ்ச ஸர்வத⁴னீ நர꞉ ॥ 62 ॥

யுதி⁴ஷ்டி²ர உவாச ।

தி³வம்ʼ ஸ்ப்ருʼஶதி பூ⁴மிம்ʼ ச ஶப்³த³꞉ புண்யஸ்ய கர்மண꞉ ।
யாவத்ஸ ஶப்³தோ³ ப⁴வதி தாவத்புருஷ உச்யதே ॥ 63 ॥

துல்யே ப்ரியாப்ரியே யஸ்ய ஸுக²து³꞉கே² ததை²வ ச ।
அதீதாநாக³தே சோபே⁴ ஸ வைஶம்பாயன உவாச । ஸர்வத⁴னீ நர꞉ ॥ 64 ॥

யக்ஷ உவாச ।

வ்யாக்²யாத꞉ புருஷோ ராஜன்யஶ்ச ஸர்வத⁴னீ நர꞉ ।
தஸ்மாத்தவைகோ ப்⁴ராத்ரூʼணாம்ʼ யமிச்ச²ஸி ஸ ஜீவது ॥ 65 ॥

யுதி⁴ஷ்டி²ர உவாச ।

ஶ்யாமோ ய ஏஷ ரக்தாக்ஷோ ப்³ருʼஹச்சா²ல இவோத்³க³த꞉ ।
வ்யூடோ⁴ரஸ்கோ மஹாபா³ஹுரங்குலோ யக்ஷ ஜீவது ॥ 66 ॥

யக்ஷ உவாச ।

ப்ரியஸ்தே பீ⁴மஸேனோ(அ)யமர்ஜுனோ வ꞉ பராயணம் ।
ஸ கஸ்மாந்நகுலம்ʼ ராஜன்ஸாபத்னம்ʼ ஜீவமிச்ச²ஸி ॥ 67 ॥

யஸ்ய நாக³ஸஹஸ்ரேண த³ஶ ஸங்க்²யேன வைஶம்பாயன உவாச । ப³லம் ।
துல்யம்ʼ தம்ʼ பீ⁴மமுத்ஸ்ருʼஜ்ய நகுலம்ʼ ஜீவமிச்ச²ஸி ॥ 68 ॥

ததை²னம்ʼ மனுஜா꞉ ப்ராஹுர்பீ⁴மஸேனம்ʼ ப்ரியம்ʼ தவ ।
அத² கேனானுபா⁴வேன ஸாபத்னம்ʼ ஜீவமிச்ச²ஸி ॥ 69 ॥

யஸ்ய பா³ஹுப³லம்ʼ ஸர்வே பாண்ட³வா꞉ ஸமுபாஶ்ரிதா꞉ ।
அர்ஜுனம்ʼ தமபாஹாய நகுலம்ʼ ஜீவமிச்ச²ஸி ॥ 70 ॥

யுதி⁴ஷ்டி²ர உவாச ।

ஆந்ருʼஶம்ʼஸ்ய பரோ த⁴ர்ம꞉ பரமார்தா²ச்ச மே மதம் ।
ஆந்ருʼஶம்ʼஸ்யம்ʼ சிகீர்ஷாமி நகுலோ யக்ஷ ஜீவது ॥ 71 ॥

த⁴ர்மஶீல꞉ ஸதா³ ராஜா இதி மாம்ʼ மானவா விது³꞉ ।
ஸ்வத⁴ர்மான்ன சலிஷ்யாமி நகுலோ யக்ஷ ஜீவது ॥ 72 ॥

யதா² குந்தீ ததா² மாத்³ரீ விஶேஷோ நாஸ்தி மே தயோ꞉ ।
மாத்ருʼப்⁴யாம்ʼ ஸமமிச்சா²மி நகுலோ யக்ஷ ஜீவது ॥ 73 ॥

யக்ஷ உவாச ।

யஸ்ய தே(அ)ர்தா²ச்ச காமாச்ச ஆந்ருʼஶம்ʼஸ்யம்ʼ பரம்ʼ மதம் ।
அஸ்மாத்தே ப்⁴ராதர꞉ ஸர்வே ஜீவந்து ப⁴ரதர்ஷப⁴ ॥ 74 ॥

298
வைஶம்பாயன உவாச ।

ததஸ்தே யக்ஷவசநாது³த³திஷ்ட²ந்த பாண்ட³வா꞉ ।
க்ஷுத்பிபாஸே ச ஸர்வேஷாம்ʼ க்ஷணே தஸ்மின்வ்யக³ச்ச²தாம் ॥ 1 ॥

யுதி⁴ஷ்டி²ர உவாச ।

ரஸஸ்யேகேன பாதே³ன திஷ்ட²ந்தமபராஜிதம் ।
ப்ருʼச்சா²மி கோ ப⁴வாந்தே³வோ ந மே யக்ஷோ மதோ ப⁴வான் ॥ 2 ॥

வஸூனாம்ʼ வா ப⁴வானேகோ ருத்³ராணாமத² வா ப⁴வான் ।
அத² வா மருதாம்ʼ ஶ்ரேஷ்டோ² வர்ஜீ வா த்ரித³ஶேஶ்வர꞉ ॥ 3 ॥

மம ஹி ப்⁴ராதர இமே ஸஹஸ்ரஶதயோதி⁴ன꞉ ।
ந தம்ʼ யோக³ம்ʼ ப்ரபஶ்யாமி யேன ஸ்யுர்விநிபாதிதா꞉ ॥ 4 ॥

ஸுக²ம்ʼ ப்ரதிவிபு³த்³தா⁴நாமிந்த்³ரியாண்யுபலக்ஷயே ।
ஸ ப⁴வான்ஸுஹ்ருʼத³ஸ்மாகமத² வா ந꞉ பிதா ப⁴வான் ॥ 5 ॥

யக்ஷ உவாச ।

அஹம்ʼ தே ஜனகஸ்தாத த⁴ர்மோ ம்ருʼது³ பராக்ரம ।
த்வாம்ʼ தி³த்³ருʼக்ஷுரனுப்ராப்தோ வித்³தி⁴ மாம்ʼ ப⁴ரதர்ஷப⁴ ॥ 6 ॥

யஶோ ஸத்யம்ʼ த³ம꞉ ஶௌசமார்ஜவம்ʼ ஹ்ரீரசாபலம் ।
தா³னம்ʼ தபோ ப்³ரஹ்மசர்யமித்யேதாஸ்தனவோ மம ॥ 7 ॥

அஹிம்ʼஸா ஸமதா ஶாந்திஸ்தபோ ஶௌசமமத்ஸர꞉ ।
த்³வாராண்யேதானி மே வித்³தி⁴ ப்ரியோ ஹ்யஸி ஸதா³ மம ॥ 8 ॥

தி³ஷ்ட்யா பஞ்சஸு ரக்தோ(அ)ஸி தி³ஷ்ட்யா தே ஷட்பதீ³ ஜிதா ।
த்³வே பூர்வே மத்⁴யமே த்³வே ச த்³வே சாந்தே ஸாம்பராயிகே ॥ 9 ॥

த⁴ர்மோ(அ)ஹமஸ்மி ப⁴த்³ரம்ʼ தே ஜிஜ்ஞாஸுஸ்த்வமிஹாக³த꞉ ।
ஆந்ருʼஶம்ʼஸ்யேன துஷ்டோ(அ)ஸ்மி வரம்ʼ தா³ஸ்யாமி தே(அ)னக⁴ ॥ 10 ॥

வரம்ʼ வ்ருʼணீஷ்வ ராஜேந்த்³ர தா³தா ஹ்யஸ்மி தவானக⁴ ।
யே ஹி மே புருஷா ப⁴க்தா ந தேஷாமஸ்தி து³ர்க³தி꞉ ॥ 11 ॥

யுதி⁴ஷ்டி²ர உவாச ।

அரணீ ஸஹிதம்ʼ யஸ்ய ம்ருʼக³ ஆதா³ய க³ச்ச²தி ।
தஸ்யாக்³னயோ ந லுப்யேரன்ப்ரத²மோ(அ)ஸ்து வரோ மம ॥ 12 ॥

த⁴ர்ம உவாச ।

அரணீ ஸஹிதம்ʼ தஸ்ய ப்³ராஹ்மணஸ்ய ஹ்ருʼதம்ʼ மயா ।
ம்ருʼக³வேஷேண கௌந்தேய ஜிஜ்ஞாஸார்த²ம்ʼ தவ ப்ரபோ⁴ ॥ 13 ॥

வைஶம்பாயன உவாச ।

த³தா³னீத்யேவ ப⁴வகா³னுத்தரம்ʼ ப்ரத்யபத்³யத ।
அன்யம்ʼ வரய ப⁴த்³ரம்ʼ தே வரம்ʼ த்வமமரோபம ॥ 14 ॥

யுதி⁴ஷ்டி²ர உவாச ।

வர்ஷாணி த்³வாத³ஶாரண்யே த்ரயோத³ஶமுபஸ்தி²தம் ।
தத்ர நோ நாபி⁴ஜானீயுர்வஸதோ மனுஜா꞉ க்வ சித் ॥ 15 ॥

வைஶம்பாயன உவாச ।

த³தா³னீத்யேவ ப⁴க³வானுத்தரம்ʼ ப்ரத்யபத்³யத ।
பூ⁴யோ சாஶ்வாஸயாமாஸ கௌந்தேயம்ʼ ஸத்யவிக்ரமம் ॥ 16 ॥

யத்³யபி ஸ்வேன ரூபேண சரிஷ்யத² மஹீமிமாம் ।
ந வோ விஜ்ஞாஸ்யதே கஶ்சித்த்ரிஷு லோகேஷு பா⁴ரத ॥ 17 ॥

வர்ஷம்ʼ த்ரயோத³ஶம்ʼ சேத³ம்ʼ மத்ப்ரஸாதா³த்குரூர்வஹா꞉ ।
விராடநக³ரே கூ³டா⁴ அவிஜ்ஞாதாஶ்சரிஷ்யத² ॥ 18 ॥

யத்³வ꞉ ஸங்கல்பிதம்ʼ ரூபம்ʼ மனஸா யஸ்ய யாத்³ருʼஶம் ।
தாத்³ருʼஶம்ʼ தாத்³ருʼஶம்ʼ ஸர்வே ச²ந்த³தோ தா⁴ரயிஷ்யத² ॥ 19 ॥

அரிணீ ஸஹிதம்ʼ சேத³ம்ʼ ப்³ராஹ்மணாய ப்ரயச்ச²த ।
ஜிஜ்ஞாஸார்த²ம்ʼ மயா ஹ்யேததா³ஹ்ருʼதம்ʼ ம்ருʼக³ரூபிணா ॥ 20 ॥

த்ருʼதீயம்ʼ க்³ருʼஹ்யதாம்ʼ புத்ர வரமப்ரதிமம்ʼ மஹத் ।
த்வம்ʼ ஹி மத்ப்ரப⁴வோ ராஜன்விது³ரஶ்ச மமாம்ʼஶ பா⁴க் ॥ 21 ॥

யுதி⁴ஷ்டி²ர உவாச ।

தே³வதே³வோ மயா த்³ருʼஷ்டோ ப⁴வான்ஸாக்ஷாத்ஸனாதன꞉ ।
யம்ʼ த³தா³ஸி வரம்ʼ துஷ்டஸ்தம்ʼ க்³ரஹீஷ்யாம்யஹம்ʼ பித꞉ ॥ 22 ॥

ஜயேயம்ʼ லோப⁴மோஹௌ ச க்ரோத⁴ம்ʼ சாஹம்ʼ ஸதா³ விபோ⁴ ।
தா³னே தபஸி ஸத்யே ச மனோ மே ஸததம்ʼ ப⁴வேத் ॥ 23 ॥

த⁴ர்ம உவாச ।

உபபன்னோ கு³ணை꞉ ஸர்வை꞉ ஸ்வபா⁴வேனாஸி பாண்ட³வ ।
ப⁴வாந்த⁴ர்ம꞉ புனஶ்சைவ யதோ²க்தம்ʼ தே ப⁴விஷ்யதி ॥ 24 ॥

வைஶம்பாயன உவாச ।

இத்யுக்த்வாந்தர்த³தே⁴ த⁴ர்மோ ப⁴க³வாம்ˮல்லோகபா⁴வன꞉ ।
ஸமேதா꞉ பாண்ட³வாஶ்சைவ ஸுக²ஸுப்தா மனஸ்வின꞉ ॥ 25 ॥

அப்⁴யேத்ய சாஶ்ரமம்ʼ வீரா꞉ ஸர்வ ஏவ க³தக்லமா꞉ ।
ஆரணேயம்ʼ த³து³ஸ்தஸ்மை ப்³ராஹ்மணாய தபஸ்வினே ॥ 26 ॥

இத³ம்ʼ ஸமுத்தா²ன ஸமாக³மம்ʼ மஹத்
பிதுஶ்ச புத்ரஸ்ய ச கீர்திவர்த⁴னம் ।
பட²ன்னர꞉ ஸ்யாத்³விஜீதேந்த்³ரியோ வஶீ
ஸபுத்ரபௌத்ர꞉ ஶதவர்ஷ பா⁴க்³ப⁴வேத் ॥ 27 ॥

ந சாப்யத⁴ர்மே ந ஸுஹ்ருʼத்³விபே⁴த³னே
பரஸ்வஹாரே பரதா³ரமர்ஶனே ।
கத³ர்ய பா⁴வே ந ரமேன்மனோ ஸதா³
ந்ருʼணாம்ʼ ஸதா³க்²யானமித³ம்ʼ விஜானதாம் ॥ 28 ॥

Also Read:

Yudhishthira Gita Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Yudhishthira Gita Lyrics in Tamil

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top