Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

1000 Names of Guruvayurappa or Narayaniya or Rogahara | Sahasranama Stotram Lyrics in English

Sri Guruvayurappa Sahasranama Stotram Lyrics in English:

॥ guruvayurappa athava narayaniya tatha rogaharasahasranamastotram ॥

atha dhyanam ।

suryaspardhikiritamurdhvatilakaprodbhasiphalantaram
karunyakulanetramardrahasitollasam sunasaputam ।
gandodyanmakarabhakundalayugam kanthojjvalatkaustubham
tvadrupam vanamalyaharapatalasrivatsadipram bhaje ॥

keyurangadakankanottamamaharatnanguliyankita-
srimadbahucatuskasangatagadasankharipankeruham ।
kancitkancanakancilanchitalasatpitambaralambini-
malambe vimalambujadyutipadam murtim tavarticchidam ॥

yattraikyamahiyaso’pi mahitam sammohanam mohanat
kantam kantinidhanato’pi madhuram madhuryadhuryadapi ।
saundaryottarato’pi sundarataram tvadrupamascaryato-
‘pyascaryam bhuvane na kasya kutukam pusnati visno vibho ॥

atha stotram ।

guruvayupuradhiso sandranandavabodhadah ।
rujasakalyasamharta duritatavidahakah ॥ 1 ॥

vayurupo vagatitah sarvabadhaprasamakah ।
yugandharo yugatito yogamayasamanvitah ॥ 2 ॥

purujitpurusavyaghrah puranapurusah prabhuh ।
radhakanto ramakantah ratiramanajanmadah ॥ 3 ॥

dhiro’dhiso dhanadhyakso dharanipatiracyutah ।
saranyah sarmadah santah sarvasantikarah smrtah ॥ 4 ॥

matimanmadhavo mayi manatito mahadyutih ।
matimohaparicchetta ksayavrddhivivarjitah ॥ 5 ॥

rogapavakadagdhanamamrtasyandadayakah ।
gatissamastalokanam gananatitavaibhavah ॥ 6 ॥

marudganasamaradhyo marutagaravasakah ।
palakassarvalokanam purakassarvakarmanam ॥ 7 ॥

kuruvindamanibaddhadivyamalavibhusitah ।
rukmaharavalilolavaksahsobhavirajitah ॥ 8 ॥

suryakotiprabhabhasvadbalagopalavigrahah ।
ratnamayurapinchodyatsauvarnamukutancitah ॥ 9 ॥

kalambudarucispardhikesabharamanoharah ।
maleyatilakollasiphalabalendusobhitah ॥ 10 ॥

artadinakathalapadattasrotradvayanvitah ।
bhrulatacalanodbhutanirdhutabhuvanavalih ॥ 11 ॥

bhaktatapaprasamanapiyusasyandilocanah ।
karunyasnigdhanetrantah kanksitarthapadayakah ॥ 12 ॥

anopamitasaubhagyanasabhangivirajitah ।
makaramatsyasamakararatnakundalabhusitah ॥ 13 ॥

indranilasiladarsagandamandalamanditah ।
dantapanktidvayoddiptadarasmeramukhambujah ॥ 14 ॥

mandasmitaprabhamugdhasarvadevaganavrtah ।
pakvabimbaphaladhara osthakantivilasitah ॥ 15 ॥

saundaryasarasarvasvacibukasrivirajitah ।
kaustubhabhalasatkanthah vanyamalavalivrtah ॥ 16 ॥

mahalaksmisamavistasrivatsankitavaksasah ।
ratnabharanasobhadhyo ramaniyakasevadhih ॥ 17 ॥

valayangadakeyurakamaniyabhujanvitah ।
venunalilasaddhastah pravalangulisobhitah ॥ 18 ॥

candanagarukasmirakasturikalabhancitah ।
anekakotibrahmandasangrhitamahodarah ॥ 19 ॥

krsodarah pitacelaparivitakatitatah ।
brahmavasamahapadmavalanabhiprasobhitah ॥ 20 ॥

padmanabho ramakantah phullapadmanibhananah ।
rasanadamasannaddhahemavastraparicchadah ॥ 21 ॥

gopastrihrdayonmathikomalorudvayanvitah ।
nilasmapetakakarajanudvandvamanoharah ॥ 22 ॥

kamatunirasankasacarujanghavisobhitah ।
namajjanasamastartiharipadadvayanvitah ॥ 23 ॥

vaidyanathapranamitah vedavedangakarakah ।
sarvatapaprasamanah sarvaroganivarakah ॥ 24 ॥

sarvapapapramocakah duritarnavatarakah ।
brahmarupah srstikarta visnurupah paritrata ॥ 25 ॥

sivarupah sarvabhaksah kriyahinah parambrahmah ।
vikunthalokasamvasi vaikuntho varado varah ॥ 26 ॥

satyavratatapahpritah sisuminasvarupavan ।
mahamatsyatvamapanno bahudhavardhitah svabhuh ॥ 27 ॥

vedasastraparitrata hayagrivasuharakah ।
ksirabdhimathanadhyaksah mandaracyutirodhakah ॥ 28 ॥

dhrtamahakurmavapuh mahapatagarupadhrk ।
ksirabdhimathanodbhutaratnadvayaparigrahah ॥ 29 ॥

dhanvantarirupadhari sarvarogacikitsakah ।
sammohitadaityasanghah mohinirupadharakah ॥ 30 ॥

kamesvaramanasthairyanasakah kamajanmadah ।
yajnavaraharupadhyah samuddhrtamahitalah ॥ 31 ॥

hiranyaksapranahari devatapasatosakah ।
hiranyakasipukrauryabhitalokabhiraksakah ॥ 32 ॥

narasimhavapuh sthulasataghattitakhecarah ।
megharavapratidvandvighoragarjanaghosakah ॥ 33 ॥

vajrakruranakhodghatadaityagatraprabhedakah ।
asurasrgvasamamsaliptabhisanarupavan ॥ 34 ॥

santrastadevarsisanghah bhayabhitajagattrayah ।
prahladastutisantustah santah santikarah sivah ॥ 35 ॥

devahutisutah prajnah sankhyayogapravacakah ।
maharsih kapilacaryah dharmacaryakulodvahah ॥ 36 ॥

venadehasamudbhutah prthuh prthulavikramah ।
gorupinimahidogdha sampaddugdhasamarjitah ॥ 37 ॥

aditeyah kasyapasca vaturupadharah patuh ।
mahabalibaladhvamsi vamano yacako vibhuh ॥ 38 ॥

dvipadamatatrailokyah trivikramastrayimayah ।
jamadagnyo mahavirah sivasisyah pratapavan ॥ 39 ॥

kartaviryasiracchetta sarvaksatriyanasakah ।
samantapancakasrasta pitrpritividhayakah ॥ 40 ॥

sarvasangaparityagi varunallabdhakeralah ।
kausalyatanayo ramah raghuvamsasamudbhavah ॥ 41 ॥

ajapautro dasarathih satrughnabharatagrajah ।
laksmanapriyabhrata ca sarvalokahite ratah ॥ 42 ॥

vasisthasisyah sarvajnah visvamitrasahayakah ।
tatakamoksakari ca ahalyasapamocakah ॥ 43 ॥

subahupranahanta ca maricamadanasanah ।
mithilapurisampraptah saivacapavibhanjakah ॥ 44 ॥

santusitasarvaloko janakapritivardhakah ।
grhitajanakihastah sampritasvajanairyutah ॥ 45 ॥

parasudharagarvahanta ksatradharmapravardhakah ।
santyaktayauvarajyasca vanavase niyojitah ॥ 46 ॥

sitalaksmanasamyuktah ciravasa jatadharah ।
guhadronimupasritya gangaparamavaptavan ॥ 47 ॥

samsarasagarottarapadasmaranapavanah ।
rogapidaprasamanah daurbhagyadhvantabhaskarah ॥ 48 ॥

kananavasasantustah vanyabhojanatositah ।
dustaraksasasamharta munimandalapujitah ॥ 49 ॥

kamarupasurpanakhanasakarnavikrntakah ।
kharamukhasuramukhyanamasankhyabalanasakah ॥ 50 ॥

mayamrgasamakrstah mayamanusamurtiman ।
sitavirahasantaptah daranvesanavyaprtah ॥ 51 ॥

jatayumoksadata ca kabandhagatidayakah ।
hanumatsugrivasakha balijivavinasakah ॥ 52 ॥

lilanirmitasetusca vibhisananamaskrtah ।
dasasyajivasamharta bhumibharavinasakah ॥ 53 ॥

dharmajno dharmanirato dharmadharmavivecakah ।
dharmamurtissatyasandhah pitrsatyaparayanah ॥ 54 ॥

maryadapuruso ramah ramaniyagunambudhih ।
rohinitanayo ramah balaramo baloddhatah ॥ 55 ॥

krsnajyestho gadahastah hali ca musalayudhah ।
sadamado mahavirah rukmisutanikrntanah ॥ 56 ॥

kalindidarpasamanah kalakalasamah sudhih । var kaliyadarpasamanah
adiseso mahakayah sarvalokadhurandharah ॥ 57 ॥

suddhasphatikasankaso nilavaso niramayah ।
vasudevo jagannathah devakisunuracyutah ॥ 58 ॥

dharmasamsthapako visnuradharmigananasakah ।
katyayanisahajani nandagopagrhe bhrtah ॥ 59 ॥

kamsapreritapaisacabadhasanghavinasakah ।
gopalo govatsapalah balakridavilasitah ॥ 60 ॥

ksiracoro dadhicorah gopihrdayacorakah ।
ghanasyamo mayurapinchabhusitasirsakah ॥ 61 ॥

godhulimalinakaro golokapatih sasvatah ।
gargarsikrtasamskarah krsnanamaprakirtitah ॥ 62 ॥

anandarupah srikrsnah papanasakarah krsnah ।
syamavarnatanuh krsnah satrusamharakah krsnah ॥ 63 ॥

lokasankarsakah krsnah sukhasandayakah krsnah ।
balalilapramuditah gopastribhagyarupakah ॥ 64 ॥

dadhijapriyah sarpyasni dugdhabhaksanatatparah ।
vrndavanavihari ca kalindikridanotsukah ॥ 65 ॥

gavalamuralivetrah pasuvatsanupalakah ।
aghasurapranahari brahmagarvavinasakah ॥ 66 ॥

kaliyamadamardakah paripitadavanalah ।
duritavanadahakah pralambasuranasakah ॥ 67 ॥

kaminijanamohanah kamatapavinasakah ।
indrayaganirodhakah govardhanadripujakah ॥ 68 ॥

indradarpavipatakah govardhano giridharah ।
surabhidugdhabhisikto govindeti prakirtitah ॥ 69 ॥

varunarcitapadabjah samsarambudhitarakah ।
rasalilavilasitah srngaraikarasalayah ॥ 70 ॥

muraliganamadhuryamattagopijanavrtah ।
radhamanasatosakah sarvalokasantosakah ॥ 71 ॥

gopikagarvasamanah virahaklesanasakah ।
sudarsanacakradharah sapamuktasudarsanah ॥ 72 ॥

sankhacudakrtantasca aristasuramardakah ।
suravamsakulodbhutah kesavah kesisudanah ॥ 73 ॥

vyomasuranihanta ca vyomacarapranamitah ।
dustakamsavadhodyuktah mathurapurimaptavan ॥ 74 ॥

balaramasahavarti yagacapavipatakah ।
kuvalayapidamardakah pistacanuramustikah ॥ 75 ॥

kamsapranasamaharta yaduvamsavimocakah ।
jarasandhaparabhutah yavanesvaradahakah ॥ 76 ॥

dvarakapuranirmata mucukundagatipradah ।
rukminiharako rukmiviryahanta’parajitah ॥। 77 ॥

parigrhitasyamantakah dhrtajambavatikarah ।
satyabhamapatiscaiva satadhanvanihantakah ॥ 78 ॥

kuntiputragunagrahi arjunapritikarakah ।
narakarirmurarisca banahastanikrntakah ॥ 79 ॥

apahrtaparijatah devendramadabhanjakah ।
nrgamoksadah paundrakavasudevagatipradah ॥ 80 ॥

kasirajasiracchetta bhasmikrtasudaksinah ।
jarasandhamrtyukari sisupalagatipradah ॥ 81 ॥

salvapranapahari ca dantavaktrabhighatakah ।
yudhisthiropadesta ca bhimasenapriyankarah ॥ 82 ॥

arjunabhinnamurtisca madriputragurustatha ।
draupadiraksakascaiva kuntivatsalyabhajanah ॥ 83 ॥

kauravakrauryasandastapancalisokanasakah ।
kaunteyadutastejasvi visvaruprapadarsakah ॥ 84 ॥

nirayudho niratanko jisnusuto janardanah ।
gitopadesta lokesah duhkhamaudhyanivarakah ॥ 85 ॥

bhismadronadraunikarnadyagnijvalaprasamakah ।
kucelapatnidaridryaduhkhabadhavimocakah ॥ 86 ॥

ajah kalavidhata ca artighnah sarvakamadah ।
analo avyayo vyasah arunanujavahanah ॥ 87 ॥

akhilah pranadah pranah anilatmajasevitah ।
adibhuta anadyantah ksantiklantivivarjitah ॥ 88 ॥

aditeyo vikunthatma vaikuntho vistarasravah ।
ijyah sudarsano idyah indriyanamagocarah ॥ 89 ॥

uttamah sattamo ugra udanah pranarupakah ।
vyanapano samanasca jivamrtyuvibhajakah ॥ 90 ॥

urdhvago uhito uhyah uhatitaprabhavavan ।
rtambharo rtudharah saptarsiganasevitah ॥ 91 ॥

rsigamyo rbhurrddhih sanakadimunistutah ।
ekanatho ekamurtiritibadhavinasakah ॥ 92 ॥

aindhano esaniyasca anullanghitasasanah ।
ojaskaro osadhiso odramalavibhusitah ॥ 93 ॥

ausadhah sarvatapanam samanadhikyavarjitah ।
kalabhrtkaladosaghnah karyajnah karmakarakah ॥ 94 ॥

khadgi khandakah khadyotah khali khandavadahakah ।
gadagrajo gadapani gambhiro garvanasakah ॥ 95 ॥

ghanavarno gharmabhanuh ghatajanmanamaskrtah ।
cintatitah cidanandah visvabhramanakarakah ॥ 96 ॥

chandakah chandanah channah chayakarakah diptiman ।
jayo jayanto vijayo jnapakah jnanavigrahah ॥ 97 ॥

jharjharapannivarakah jhanajjhanitanupurah ।
tankatikapranamitah thakkuro dambhanasakah ॥ 98 ॥

tattvatitastattvamurtih tattvacintapracodakah ।
dakso data dayamurtih dasarho dirghalocanah ॥ 99 ॥

parajisnuh parandhamah paranandasukhrapadah ।
phalanetrah phanisayi punyapunyaphalapradah ॥ 100 ॥

bandhahino lokabandhuh balakrsnah satangatih ।
bhavyarasirbhisagvaryah bhasurah bhumipalakah ॥ 101 ॥

madhuvairih kaitabharirmantrajno mantradarsakah ।
yativaryo yajamanah yaksakardamabhusitah ॥ 102 ॥

ranganatho raghuvarah rasajno ripukarsanah ।
laksyo laksyajno laksmikah laksmibhuminisevitah ॥ 103 ॥

varsistho vardhamanasca karunamrtavarsakah ।
visvo vrddho vrttihinah visvajidvisvapavanah ॥ 104 ॥

sasta samsitah samstavyah vedasastravibhavitah ।
sadabhijnah sadadharapadmakendranivasakah ॥ 105 ॥

saguno nirgunah saksi sarvajitsaksivarjitah ।
saumyah krurah santamurtih ksubdhah ksobhavinasakah ॥ 106 ॥

harsakah havyabhuk havyah hitahitavibhavakah ।
vyoma vyapanasilasca sarvavyapirmahesvarah ॥ 107 ॥

narayano narasayi narayano narasakhah ।
nandaki cakrapanisca pancajanyapraghosakah ॥ 108 ॥

kumodakah padmahastah visvarupo vidhistutah ।
adiseso’prameyasca anantah jnanavigrahah ॥ 109 ॥

bhaktigamyah parandhamah paramo bhaktavatsalah ।
paranjyotih parabrahma paramesthih paratparah ॥ 110 ॥

visvadharo niradharah sadacarapracarakah ।
mahayogi mahaviro maharupo mahabalah ॥ 111 ॥

mahabhogi havirbhokta mahayagaphalapradah ।
mahasattvo mahasaktih mahayoddha mahaprabhuh ॥ 112 ॥

mahamoho mahakopah mahapatakanasakah ।
santah santipradah surah saranagatapalakah ॥ 113 ॥

padmapadah padmagarbhah padmapatranibheksanah ।
lokesah sarvah kamesah kamakotisamaprabhah ॥ 114 ॥

mahateja mahabrahma mahajnano mahatapah ।
nilameghanibhah syamah subhangah subhakarakah ॥ 115 ॥

kamanah kamalakantah kamitartthapradayakah ।
yogigamyo yogarupo yogi yogesvaresvarah ॥ 116 ॥

bhavo bhayakaro bhanuh bhaskaro bhavanasakah ।
kiriti kundali cakri caturbahusamanvitah ॥ 117 ॥

jagatprabhurdevadevah pavitrah purusottamah ।
animadyastasiddhisah siddhah siddhaganesvarah ॥ 118 ॥

devo devaganadhyakso vasavo vasuraksakah ।
onkarah pranavah pranah pradhanah prakramah kratuh ॥ 119 ॥

nandirnandido nabhyasca nandagopatapahphalah ।
mohano mohahanta ca maitreyo meghavahanah ॥ 120 ॥

bhadro bhadrankaro bhanuh punyasravanakirtanah ।
gadadharo gadadhvamsi gambhiro ganalolupah ॥ 121 ॥

tejasastejasam rasih tridasastridasarcitah ।
vasudevo vasubhadro vadanyo valgudarsanah ॥ 122 ॥

devakinandanah sragvi simatitavibhutiman ।
vasavo vasaradhisah guruvayupuresvarah ॥ 123 ॥

yamo yasasvi yuktasca yoganidraparayanah ।
suryah suraryamarkasca sarvasantapanasakah ॥ 124 ॥

santatejo maharaudrah saumyarupo’bhayankarah ।
bhasvan vivasvan saptasvah andhakaravipatakah ॥ 125 ॥

tapanah savita hamsah cintamaniraharpatih ।
aruno mihiro mitrah niharakledanasakah ॥ 126 ॥

adityo haridasvasca mohalobhavinasakah ।
kantah kantimatam kantih chayanatho divakarah ॥ 127 ॥

sthavarajangamaguruh khadyoto lokabandhavah ।
karmasaksi jagaccaksuh kalarupah krpanidhih ॥ 128 ॥

sattvamurtistattvamayah satyarupo divaspatih ।
subhramsuscandrama candrah osadhiso nisapatih ॥ 129 ॥

mrganko mah ksapanathah naksatresah kalanidhih ।
angarako lohitamsuh kujo bhaumo mahisutah ॥ 130 ॥

rauhineyo budhah saumyah sarvavidyavidhayakah ।
vacaspatirgururjivah suracaryo brhaspatih ॥ 131 ॥

usana bhargavah kavyah kavih sukro’suraguruh ।
suryaputro sanirmandah sarvabhaksah sanaiscarah ॥ 132 ॥

vidhuntudah tamo rahuh sikhi keturviramadah ।
navagrahasvarupasca grahakopanivarakah ॥ 133 ॥

dasanathah pritikarah mapako mangalapradah ।
dvihastasca mahabahuh kotikotibhujairyutah ॥ 134 ॥

ekamukho bahumukhah bahusahrasanetravan ।
bandhakari bandhahinah samsari bandhamocakah ॥ 135 ॥

mamatarupo’hambuddhih krtajnah kamamohitah ।
nanamurtidharah saktih bhinnadevasvarupadhrk ॥ 136 ॥

sarvabhutaharah sthanuh sarvo bhimah sadasivah ।
pasupatih pasahinah jati carmi pinakavan ॥ 137 ॥

vinayako lambodarah herambo vighnanasakah ।
ekadanto mahakayah siddhibuddhipradayakah ॥ 138 ॥

guhah skando mahasenah visakhah sikhivahanah ।
sadanano bahuleyah kumarah krauncabhanjakah ॥ 139 ॥

akhandalo sahasraksah valaratissacipatih ।
sutrama gotrabhidvajri rbhuksa vrtraha vrsa ॥ 140 ॥

brahma prajapatirdhata padmayonih pitamahah ।
srstikarta surajyesthah vidhata visvasrt vidhih ॥ 141 ॥

pradyumno madano kamah puspabano manobhavah ।
laksmiputro minaketuranangah pancasarah smarah ॥ 142 ॥

krsnaputro sarvajeta iksucapo ratipriyah ।
sambaraghno visvajisnurvisvabhramanakarakah ॥ 143 ॥

barhih susma vayusakhah asrayaso vibhavasuh ।
jvalamali krsnavartma hutabhuk dahanah suci ॥ 144 ॥

anilah pavano vayuh prsadasvah prabhanjanah ।
vatah prano jagatpranah gandhavahah sadagatih ॥ 145 ॥

pasayudho nadikantah varuno yadasampatih ।
rajarajo yaksarajah paulastyo naravahanah ॥ 146 ॥

nidhisah tryambakasakhah ekapingo dhanesvarah ।
deveso jagadadharah adidevah paratparah ॥ 147 ॥

mahatma paramatma ca paramanandadayakah ।
dharapatih svarpatisca vidyanatho jagatpita ॥ 148 ॥

padmahastah padmamali padmasobhipadadvayah ।
madhuvairih kaitabharih vedadhrk vedapalakah ॥ 149 ॥

candamundasiracchetta mahisasuramardakah ।
mahakalirupadharah camundirupadharakah ॥ 150 ॥

nisumbhasumbhasamharta raktabijasuharakah ।
bhandasuranisudako lalitavesadharakah ॥ 151 ॥

rsabho nabhiputrasca indradaustyaprasamakah ।
avyakto vyaktarupasca nasahino vinasakrt ॥ 152 ॥

karmadhyakso gunadhyaksah bhutagramavisarjakah ।
kraturyajnah huto mantrah pita mata pitamahah ॥ 153 ॥

vedyo vedo gatirbharta saksi karaka vedavid ।
bhokta bhojyah bhuktikarma bhojyabhojyavivecakah ॥ 154 ॥

sadacaro duracarah subhasubhaphalapradah ।
nityo’nityah sthirascalah drsyadrsyah srutasrutah ॥ 155 ॥

adimadhyantahinasca dehi deho gunasrayah ।
jnanah jneyah parijnata dhyanah dhyata paridhyeyah ॥ 156 ॥

avibhakto vibhaktasca prthagrupo gunasritah ।
pravrttisca nivrttisca prakrtirvikrtirupadhrk ॥ 157 ॥

bandhano bandhakarta ca sarvabandhavipatakah ।
pujitah pujakascaiva pujakarmavidhayakah ॥ 158 ॥

vaikunthavasah svarvasah vikunthahrdayalayah ।
brahmabijo visvabindurjadajivavibhajakah ॥। 159 ॥

pindandasthah parandhamah sabdabrahmasvarupakah ।
adharasatkanilayah jivavyaprticodakah ॥ 160 ॥

anantarupo jivatma tigmatejah svayambhavah ॥

anadyantah kalarupah guruvayupuresvarah ॥ 161 ॥

gururgurutamo gamyo gandharvaganavanditah ।
rukminivallabhah saurirbalaramasahodarah ॥ 162 ॥

paramah paramodarah pannagasanavahanah ।
vanamali vardhamanah vallavivallabho vasi ॥ 163 ॥

nandasunurnityatrptah nastalabhavivarjitah ।
purandarah puskaraksah yogihrtkamalalayah ॥ 164 ॥

renukatanayo ramah kartaviryakulantakah ।
saranyah saranah santah sasvatah svastidayakah ॥ 165 ॥

rogaghnah sarvapapaghnah karmadosabhayapahah ।
gabhastimali garvaghno gargasisyo gavapriyah ॥ 166 ॥

tapaso tapasamanah tandavapriyananditah ।
panktisyandanaputrasca kausalyanandavardhanah ॥ 167 ॥

prathitah pragrahah prajnah pratibandhanivarakah ।
satrunjayo satruhinah sarabhangagatipradah ॥ 168 ॥

mangalo mangalakantah sarvamangalamangalah ।
yajnamurtirvisvamurtirayurarogyasaukhyadah ॥ 169 ॥

yogindranam tvadangesvadhikasumadhuram muktibhajam nivaso
bhaktanam kamavarsadyutarukisalayam natha te padamulam ।
nityam cittasthitam me pavanapurapate ! krsna ! karunyasindho !
hrtva nissesapapan pradisatu paramanandasandohalaksmim ॥

iti guruvayurappan sahasranamastotram samaptam ।

Also Read 1000 Names of Guruvayurappan:

1000 Names of Guruvayurappa or Narayaniya or Rogahara | Sahasranama Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

1000 Names of Guruvayurappa or Narayaniya or Rogahara | Sahasranama Stotram Lyrics in English

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top