Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

1000 Names of Guruvayurappa or Narayaniya or Rogahara | Sahasranama Stotram Lyrics in Kannada

Sri Guruvayurappa Sahasranama Stotram Lyrics in Kannada:

॥ ಗುರುವಾಯುರಪ್ಪ ಅಥವಾ ನಾರಾಯಣೀಯ ತಥಾ ರೋಗಹರಸಹಸ್ರನಾಮಸ್ತೋತ್ರಮ್ ॥

ಅಥ ಧ್ಯಾನಮ್ ।

ಸೂರ್ಯಸ್ಪರ್ಧಿಕಿರೀಟಮೂರ್ಧ್ವತಿಲಕಪ್ರೋದ್ಭಾಸಿಫಾಲಾನ್ತರಂ
ಕಾರುಣ್ಯಾಕುಲನೇತ್ರಮಾರ್ದ್ರಹಸಿತೋಲ್ಲಾಸಂ ಸುನಾಸಾಪುಟಮ್ ।
ಗಂಡೋದ್ಯನ್ಮಕರಾಭಕುಂಡಲಯುಗಂ ಕಂಠೋಜ್ಜ್ವಲತ್ಕೌಸ್ತುಭಂ
ತ್ವದ್ರೂಪಂ ವನಮಾಲ್ಯಹಾರಪಟಲಶ್ರೀವತ್ಸದೀಪ್ರಂ ಭಜೇ ॥

ಕೇಯೂರಾಂಗದಕಂಕಣೋತ್ತಮಮಹಾರತ್ನಾಂಗುಲೀಯಾಂಕಿತ-
ಶ್ರೀಮದ್ಬಾಹುಚತುಷ್ಕಸಂಗತಗದಾಶಂಖಾರಿಪಂಕೇರುಹಾಮ್ ।
ಕಾಂಚಿತ್ಕಾಂಚನಕಾಂಚಿಲಾಂಛಿತಲಸತ್ಪೀತಾಮ್ಬರಾಲಮ್ಬಿನೀ-
ಮಾಲಮ್ಬೇ ವಿಮಲಾಮ್ಬುಜದ್ಯುತಿಪದಾಂ ಮೂರ್ತಿಂ ತವಾರ್ತಿಚ್ಛಿದಮ್ ॥

ಯತ್ತ್ರೈಕ್ಯಮಹೀಯಸೋಽಪಿ ಮಹಿತಂ ಸಮ್ಮೋಹನಂ ಮೋಹನಾತ್
ಕಾನ್ತಂ ಕಾನ್ತಿನಿಧಾನತೋಽಪಿ ಮಧುರಂ ಮಾಧುರ್ಯಧುರ್ಯಾದಪಿ ।
ಸೌನ್ದರ್ಯೋತ್ತರತೋಽಪಿ ಸುನ್ದರತರಂ ತ್ವದ್ರುಪಮಾಶ್ಚರ್ಯತೋ-
ಽಪ್ಯಾಶ್ಚರ್ಯಂ ಭುವನೇ ನ ಕಸ್ಯ ಕುತುಕಂ ಪುಷ್ಣಾತಿ ವಿಷ್ಣೋ ವಿಭೋ ॥

ಅಥ ಸ್ತೋತ್ರಮ್ ।

ಗುರುವಾಯುಪುರಾಧೀಶೋ ಸಾನ್ದ್ರಾನನ್ದಾವಬೋಧದಃ ।
ರುಜಾಸಾಕಲ್ಯಸಂಹರ್ತಾ ದುರಿತಾಟವಿದಾಹಕಃ ॥ 1 ॥

ವಾಯುರೂಪೋ ವಾಗತೀತಃ ಸರ್ವಬಾಧಾಪ್ರಶಾಮಕಃ ।
ಯುಗನ್ಧರೋ ಯುಗಾತೀತೋ ಯೋಗಮಾಯಾಸಮನ್ವಿತಃ ॥ 2 ॥

ಪುರುಜಿತ್ಪುರುಷವ್ಯಾಘ್ರಃ ಪುರಾಣಪುರುಷಃ ಪ್ರಭುಃ ।
ರಾಧಾಕಾನ್ತೋ ರಮಾಕಾನ್ತಃ ರತೀರಮಣಜನ್ಮದಃ ॥ 3 ॥

ಧೀರೋಽಧೀಶೋ ಧನಾಧ್ಯಕ್ಷೋ ಧರಣೀಪತಿರಚ್ಯುತಃ ।
ಶರಣ್ಯಃ ಶರ್ಮದಃ ಶಾನ್ತಃ ಸರ್ವಶಾನ್ತಿಕರಃ ಸ್ಮೃತಃ ॥ 4 ॥

ಮತಿಮಾನ್ಮಾಧವೋ ಮಾಯೀ ಮಾನಾತೀತೋ ಮಹಾದ್ಯುತಿಃ ।
ಮತಿಮೋಹಪರಿಚ್ಛೇತ್ತಾ ಕ್ಷಯವೃದ್ಧಿವಿವರ್ಜಿತಃ ॥ 5 ॥

ರೋಗಪಾವಕದಗ್ಧಾನಾಮಮೃತಸ್ಯನ್ದದಾಯಕಃ ।
ಗತಿಸ್ಸಮಸ್ತಲೋಕಾನಾಂ ಗಣನಾತೀತವೈಭವಃ ॥ 6 ॥

ಮರುದ್ಗಣಸಮಾರಾಧ್ಯೋ ಮಾರುತಾಗಾರವಾಸಕಃ ।
ಪಾಲಕಸ್ಸರ್ವಲೋಕಾನಾಂ ಪೂರಕಸ್ಸರ್ವಕರ್ಮಣಾಮ್ ॥ 7 ॥

ಕುರುವಿನ್ದಮಣೀಬದ್ಧದಿವ್ಯಮಾಲಾವಿಭೂಷಿತಃ ।
ರುಕ್ಮಹಾರಾವಲೀಲೋಲವಕ್ಷಃಶೋಭಾವಿರಾಜಿತಃ ॥ 8 ॥

ಸೂರ್ಯಕೋಟಿಪ್ರಭಾಭಾಸ್ವದ್ಬಾಲಗೋಪಾಲವಿಗ್ರಹಃ ।
ರತ್ನಮಾಯೂರಪಿಂಛೋದ್ಯತ್ಸೌವರ್ಣಮುಕುಟಾಂಚಿತಃ ॥ 9 ॥

ಕಾಳಾಮ್ಬುದರುಚಿಸ್ಪರ್ಧಿಕೇಶಭಾರಮನೋಹರಃ ।
ಮಾಲೇಯತಿಲಕೋಲ್ಲಾಸಿಫಾಲಬಾಲೇನ್ದುಶೋಭಿತಃ ॥ 10 ॥

ಆರ್ತದೀನಕಥಾಲಾಪದತ್ತಶ್ರೋತ್ರದ್ವಯಾನ್ವಿತಃ ।
ಭ್ರೂಲತಾಚಲನೋದ್ಭೂತನಿರ್ಧೂತಭುವನಾವಲಿಃ ॥ 11 ॥

ಭಕ್ತತಾಪಪ್ರಶಮನಪೀಯುಷಸ್ಯನ್ದಿಲೋಚನಃ ।
ಕಾರುಣ್ಯಸ್ನಿಗ್ಧನೇತ್ರಾನ್ತಃ ಕಾಂಕ್ಷಿತಾರ್ಥಪದಾಯಕಃ ॥ 12 ॥

ಅನೋಪಮಿತಸೌಭಾಗ್ಯನಾಸಾಭಂಗಿವಿರಾಜಿತಃ ।
ಮಕರಮತ್ಸ್ಯಸಮಾಕಾರರತ್ನಕುಂಡಲಭೂಷಿತಃ ॥ 13 ॥

ಇನ್ದ್ರನೀಲಶಿಲಾದರ್ಶಗಂಡಮಂಡಲಮಂಡಿತಃ ।
ದನ್ತಪಂಕ್ತಿದ್ವಯೋದ್ದೀಪ್ತದರಸ್ಮೇರಮುಖಾಮ್ಬುಜಃ ॥ 14 ॥

ಮನ್ದಸ್ಮಿತಪ್ರಭಾಮುಗ್ಧಸರ್ವದೇವಗಣಾವೃತಃ ।
ಪಕ್ವಬಿಮ್ಬಫಲಾಧರ ಓಷ್ಠಕಾನ್ತಿವಿಲಾಸಿತಃ ॥ 15 ॥

ಸೌನ್ದರ್ಯಸಾರಸರ್ವಸ್ವಚಿಬುಕಶ್ರೀವಿರಾಜಿತಃ ।
ಕೌಸ್ತುಭಾಭಾಲಸತ್ಕಂಠಃ ವನ್ಯಮಾಲಾವಲೀವೃತಃ ॥ 16 ॥

ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀಸಮಾವಿಷ್ಟಶ್ರೀವತ್ಸಾಂಕಿತವಕ್ಷಸಃ ।
ರತ್ನಾಭರಣಶೋಭಾಢ್ಯೋ ರಾಮಣೀಯಕಶೇವಧಿಃ ॥ 17 ॥

ವಲಯಾಂಗದಕೇಯುರಕಮನೀಯಭುಜಾನ್ವಿತಃ ।
ವೇಣುನಾಳೀಲಸದ್ಧಸ್ತಃ ಪ್ರವಾಳಾಂಗುಲಿಶೋಭಿತಃ ॥ 18 ॥

ಚನ್ದನಾಗರುಕಾಶ್ಮೀರಕಸ್ತೂರೀಕಳಭಾಂಚಿತಃ ।
ಅನೇಕಕೋಟಿಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಸಂಗೃಹೀತಮಹೋದರಃ ॥ 19 ॥

ಕೃಶೋದರಃ ಪೀತಚೇಲಾಪರಿವೀತಕಟೀತಟಃ ।
ಬ್ರಹ್ಮಾವಾಸಮಹಾಪದ್ಮಾವಾಲನಾಭಿಪ್ರಶೋಭಿತಃ ॥ 20 ॥

ಪದ್ಮನಾಭೋ ರಮಾಕಾನ್ತಃ ಫುಲ್ಲಪದ್ಮನಿಭಾನನಃ ।
ರಶನಾದಾಮಸನ್ನದ್ಧಹೇಮವಸ್ತ್ರಪರಿಚ್ಛದಃ ॥ 21 ॥

ಗೋಪಸ್ತ್ರೀಹೃದಯೋನ್ಮಾಥಿಕೋಮಳೋರುದ್ವಯಾನ್ವಿತಃ ।
ನೀಲಾಶ್ಮಪೇಟಕಾಕಾರಜಾನುದ್ವನ್ದ್ವಮನೋಹರಃ ॥ 22 ॥

ಕಾಮತುಣೀರಸಂಕಾಶಚಾರುಜಂಘಾವಿಶೋಭಿತಃ ।
ನಮಜ್ಜನಸಮಸ್ತಾರ್ತಿಹಾರಿಪಾದದ್ವಯಾನ್ವಿತಃ ॥ 23 ॥

ವೈದ್ಯನಾಥಪ್ರಣಮಿತಃ ವೇದವೇದಾಂಗಕಾರಕಃ ।
ಸರ್ವತಾಪಪ್ರಶಮನಃ ಸರ್ವರೋಗನಿವಾರಕಃ ॥ 24 ॥

ಸರ್ವಪಾಪಪ್ರಮೋಚಕಃ ದುರಿತಾರ್ಣವತಾರಕಃ ।
ಬ್ರಹ್ಮರೂಪಃ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತಾ ವಿಷ್ಣುರೂಪಃ ಪರಿತ್ರಾತಾ ॥ 25 ॥

ಶಿವರೂಪಃ ಸರ್ವಭಕ್ಷಃ ಕ್ರಿಯಾಹೀನಃ ಪರಮ್ಬ್ರಹ್ಮಃ ।
ವಿಕುಂಠಲೋಕಸಂವಾಸೀ ವೈಕುಂಠೋ ವರದೋ ವರಃ ॥ 26 ॥

ಸತ್ಯವ್ರತತಪಃಪ್ರೀತಃ ಶಿಶುಮೀನಸ್ವರೂಪವಾನ್ ।
ಮಹಾಮತ್ಸ್ಯತ್ವಮಾಪನ್ನೋ ಬಹುಧಾವರ್ಧಿತಃ ಸ್ವಭೂಃ ॥ 27 ॥

ವೇದಶಾಸ್ತ್ರಪರಿತ್ರಾತಾ ಹಯಗ್ರೀವಾಸುಹಾರಕಃ ।
ಕ್ಷೀರಾಬ್ಧಿಮಥನಾಧ್ಯಕ್ಷಃ ಮನ್ದರಚ್ಯುತಿರೋಧಕಃ ॥ 28 ॥

ಧೃತಮಹಾಕೂರ್ಮವಪುಃ ಮಹಾಪತಗರೂಪಧೃಕ್ ।
ಕ್ಷೀರಾಬ್ಧಿಮಥನೋದ್ಭೂತರತ್ನದ್ವಯಪರಿಗ್ರಹಃ ॥ 29 ॥

ಧನ್ವನ್ತರೀರೂಪಧಾರೀ ಸರ್ವರೋಗಚಿಕಿತ್ಸಕಃ ।
ಸಮ್ಮೋಹಿತದೈತ್ಯಸಂಘಃ ಮೋಹಿನೀರೂಪಧಾರಕಃ ॥ 30 ॥

ಕಾಮೇಶ್ವರಮನಸ್ಥೈರ್ಯನಾಶಕಃ ಕಾಮಜನ್ಮದಃ ।
ಯಜ್ಞವಾರಾಹರೂಪಾಢ್ಯಃ ಸಮುದ್ಧೃತಮಹೀತಲಃ ॥ 31 ॥

ಹಿರಣ್ಯಾಕ್ಷಪ್ರಾಣಹಾರೀ ದೇವತಾಪಸತೋಷಕಃ ।
ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪುಕ್ರೌರ್ಯಭೀತಲೋಕಾಭಿರಕ್ಷಕಃ ॥ 32 ॥

ನಾರಸಿಂಹವಪುಃ ಸ್ಥೂಲಸಟಾಘಟ್ಟಿತಖೇಚರಃ ।
ಮೇಘಾರಾವಪ್ರತಿದ್ವನ್ದ್ವಿಘೋರಗರ್ಜನಘೋಷಕಃ ॥ 33 ॥

ವಜ್ರಕ್ರೂರನಖೋದ್ಘಾತದೈತ್ಯಗಾತ್ರಪ್ರಭೇದಕಃ ।
ಅಸುರಾಸೃಗ್ವಸಾಮಾಂಸಲಿಪ್ತಭೀಷಣರೂಪವಾನ್ ॥ 34 ॥

ಸನ್ತ್ರಸ್ತದೇವರ್ಷಿಸಂಘಃ ಭಯಭೀತಜಗತ್ತ್ರಯಃ ।
ಪ್ರಹ್ಲಾದಸ್ತುತಿಸನ್ತುಷ್ಟಃ ಶಾನ್ತಃ ಶಾನ್ತಿಕರಃ ಶಿವಃ ॥ 35 ॥

ದೇವಹೂತೀಸುತಃ ಪ್ರಾಜ್ಞಃ ಸಾಂಖ್ಯಯೋಗಪ್ರವಾಚಕಃ ।
ಮಹರ್ಷಿಃ ಕಪಿಲಾಚಾರ್ಯಃ ಧರ್ಮಾಚಾರ್ಯಕುಲೋದ್ವಹಃ ॥ 36 ॥

ವೇನದೇಹಸಮುದ್ಭೂತಃ ಪೃಥುಃ ಪೃಥುಲವಿಕ್ರಮಃ ।
ಗೋರೂಪಿಣೀಮಹೀದೋಗ್ಧಾ ಸಮ್ಪದ್ದುಗ್ಧಸಮಾರ್ಜಿತಃ ॥ 37 ॥

ಆದಿತೇಯಃ ಕಾಶ್ಯಪಶ್ಚ ವಟುರೂಪಧರಃ ಪಟುಃ ।
ಮಹಾಬಲಿಬಲಧ್ವಂಸೀ ವಾಮನೋ ಯಾಚಕೋ ವಿಭುಃ ॥ 38 ॥

ದ್ವಿಪಾದಮಾತತ್ರೈಲೋಕ್ಯಃ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮಸ್ತ್ರಯೀಮಯಃ ।
ಜಾಮದಗ್ನ್ಯೋ ಮಹಾವೀರಃ ಶಿವಶಿಷ್ಯಃ ಪ್ರತಾಪವಾನ್ ॥ 39 ॥

ಕಾರ್ತವೀರ್ಯಶಿರಚ್ಛೇತ್ತಾ ಸರ್ವಕ್ಷತ್ರಿಯನಾಶಕಃ ।
ಸಮನ್ತಪಂಚಕಸ್ರಷ್ಟಾ ಪಿತೃಪ್ರೀತಿವಿಧಾಯಕಃ ॥ 40 ॥

ಸರ್ವಸಂಗಪರಿತ್ಯಾಗೀ ವರುಣಾಲ್ಲಬ್ಧಕೇರಳಃ ।
ಕೌಸಲ್ಯಾತನಯೋ ರಾಮಃ ರಘುವಂಶಸಮುದ್ಭವಃ ॥ 41 ॥

ಅಜಪೌತ್ರೋ ದಾಶರಥಿಃ ಶತ್ರುಘ್ನಭರತಾಗ್ರಜಃ ।
ಲಕ್ಷ್ಮಣಪ್ರಿಯಭ್ರಾತಾ ಚ ಸರ್ವಲೋಕಹಿತೇ ರತಃ ॥ 42 ॥

ವಸಿಷ್ಠಶಿಷ್ಯಃ ಸರ್ವಜ್ಞಃ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರಸಹಾಯಕಃ ।
ತಾಟಕಾಮೋಕ್ಷಕಾರೀ ಚ ಅಹಲ್ಯಾಶಾಪಮೋಚಕಃ ॥ 43 ॥

ಸುಬಾಹುಪ್ರಾಣಹನ್ತಾ ಚ ಮಾರೀಚಮದನಾಶನಃ ।
ಮಿಥಿಲಾಪುರಿಸಮ್ಪ್ರಾಪ್ತಃ ಶೈವಚಾಪವಿಭಂಜಕಃ ॥ 44 ॥

ಸನ್ತುಷಿತಸರ್ವಲೋಕೋ ಜನಕಪ್ರೀತಿವರ್ಧಕಃ ।
ಗೃಹೀತಜಾನಕೀಹಸ್ತಃ ಸಮ್ಪ್ರೀತಸ್ವಜನೈರ್ಯುತಃ ॥ 45 ॥

ಪರಶುಧರಗರ್ವಹನ್ತಾ ಕ್ಷತ್ರಧರ್ಮಪ್ರವರ್ಧಕಃ ।
ಸನ್ತ್ಯಕ್ತಯೌವರಾಜ್ಯಶ್ಚ ವನವಾಸೇ ನಿಯೋಜಿತಃ ॥ 46 ॥

ಸೀತಾಲಕ್ಷ್ಮಣಸಂಯುಕ್ತಃ ಚೀರವಾಸಾ ಜಟಾಧರಃ ।
ಗುಹದ್ರೋಣೀಮುಪಾಶ್ರಿತ್ಯ ಗಂಗಾಪಾರಮವಾಪ್ತವಾನ್ ॥ 47 ॥

ಸಂಸಾರಸಾಗರೋತ್ತಾರಪಾದಸ್ಮರಣಪಾವನಃ ।
ರೋಗಪೀಡಾಪ್ರಶಮನಃ ದೌರ್ಭಾಗ್ಯಧ್ವಾನ್ತಭಾಸ್ಕರಃ ॥ 48 ॥

ಕಾನನಾವಾಸಸನ್ತುಷ್ಟಃ ವನ್ಯಭೋಜನತೋಷಿತಃ ।
ದುಷ್ಟರಾಕ್ಷಸಸಂಹರ್ತಾ ಮುನಿಮಂಡಲಪೂಜಿತಃ ॥ 49 ॥

ಕಾಮರೂಪಾಶೂರ್ಪಣಖಾನಾಸಾಕರ್ಣವಿಕೃನ್ತಕಃ ।
ಖರಮುಖಾಸುರಮುಖ್ಯಾನಾಮಸಂಖ್ಯಬಲನಾಶಕಃ ॥ 50 ॥

ಮಾಯಾಮೃಗಸಮಾಕೃಷ್ಟಃ ಮಾಯಾಮಾನುಷಮೂರ್ತಿಮಾನ್ ।
ಸೀತಾವಿರಹಸನ್ತಪ್ತಃ ದಾರಾನ್ವೇಷಣವ್ಯಾಪೃತಃ ॥ 51 ॥

ಜಟಾಯುಮೋಕ್ಷದಾತಾ ಚ ಕಬನ್ಧಗತಿದಾಯಕಃ ।
ಹನೂಮತ್ಸುಗ್ರೀವಸಖಾ ಬಾಲಿಜೀವವಿನಾಶಕಃ ॥ 52 ॥

ಲೀಲಾನಿರ್ಮಿತಸೇತುಶ್ಚ ವಿಭೀಷಣನಮಸ್ಕೃತಃ ।
ದಶಾಸ್ಯಜೀವಸಂಹರ್ತಾ ಭೂಮಿಭಾರವಿನಾಶಕಃ ॥ 53 ॥

ಧರ್ಮಜ್ಞೋ ಧರ್ಮನಿರತೋ ಧರ್ಮಾಧರ್ಮವಿವೇಚಕಃ ।
ಧರ್ಮಮೂರ್ತಿಸ್ಸತ್ಯಸನ್ಧಃ ಪಿತೃಸತ್ಯಪರಾಯಣಃ ॥ 54 ॥

ಮರ್ಯಾದಾಪುರುಷೋ ರಾಮಃ ರಮಣೀಯಗುಣಾಮ್ಬುಧಿಃ ।
ರೋಹಿಣೀತನಯೋ ರಾಮಃ ಬಲರಾಮೋ ಬಲೋದ್ಧತಃ ॥ 55 ॥

ಕೃಷ್ಣಜ್ಯೇಷ್ಠೋ ಗದಾಹಸ್ತಃ ಹಲೀ ಚ ಮುಸಲಾಯುಧಃ ।
ಸದಾಮದೋ ಮಹಾವೀರಃ ರುಕ್ಮಿಸೂತನಿಕೃನ್ತನಃ ॥ 56 ॥

ಕಾಳಿನ್ದೀದರ್ಪಶಮನಃ ಕಾಲಕಾಲಸಮಃ ಸುಧೀಃ । var ಕಾಳೀಯದರ್ಪಶಮನಃ
ಆದಿಶೇಷೋ ಮಹಾಕಾಯಃ ಸರ್ವಲೋಕಧುರನ್ಧರಃ ॥ 57 ॥

ಶುದ್ಧಸ್ಫಟಿಕಸಂಕಾಶೋ ನೀಲವಾಸೋ ನಿರಾಮಯಃ ।
ವಾಸುದೇವೋ ಜಗನ್ನಾಥಃ ದೇವಕೀಸೂನುರಚ್ಯುತಃ ॥ 58 ॥

ಧರ್ಮಸಂಸ್ಥಾಪಕೋ ವಿಷ್ಣುರಧರ್ಮಿಗಣನಾಶಕಃ ।
ಕಾತ್ಯಾಯನೀಸಹಜನೀ ನನ್ದಗೋಪಗೃಹೇ ಭೃತಃ ॥ 59 ॥

ಕಂಸಪ್ರೇರಿತಪೈಶಾಚಬಾಧಾಸಂಘವಿನಾಶಕಃ ।
ಗೋಪಾಲೋ ಗೋವತ್ಸಪಾಲಃ ಬಾಲಕ್ರೀಡಾವಿಲಾಸಿತಃ ॥ 60 ॥

ಕ್ಷೀರಚೋರೋ ದಧಿಚೋರಃ ಗೋಪೀಹೃದಯಚೋರಕಃ ।
ಘನಶ್ಯಾಮೋ ಮಾಯೂರಪಿಂಛಾಭೂಷಿತಶೀರ್ಷಕಃ ॥ 61 ॥

ಗೋಧೂಳೀಮಲಿನಾಕಾರೋ ಗೋಲೋಕಪತಿಃ ಶಾಶ್ವತಃ ।
ಗರ್ಗರ್ಷಿಕೃತಸಂಸ್ಕಾರಃ ಕೃಷ್ಣನಾಮಪ್ರಕೀರ್ತಿತಃ ॥ 62 ॥

ಆನನ್ದರೂಪಃ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಃ ಪಾಪನಾಶಕರಃ ಕೃಷ್ಣಃ ।
ಶ್ಯಾಮವರ್ಣತನುಃ ಕೃಷ್ಣಃ ಶತ್ರುಸಂಹಾರಕಃ ಕೃಷ್ಣಃ ॥ 63 ॥

ಲೋಕಸಂಕರ್ಷಕಃ ಕೃಷ್ಣಃ ಸುಖಸನ್ದಾಯಕಃ ಕೃಷ್ಣಃ ।
ಬಾಲಲೀಲಾಪ್ರಮುದಿತಃ ಗೋಪಸ್ತ್ರೀಭಾಗ್ಯರೂಪಕಃ ॥ 64 ॥

ದಧಿಜಪ್ರಿಯಃ ಸರ್ಪ್ಯಶ್ನೀ ದುಗ್ಧಭಕ್ಷಣತತ್ಪರಃ ।
ವೃನ್ದಾವನವಿಹಾರೀ ಚ ಕಾಳಿನ್ದೀಕ್ರೀಡನೋತ್ಸುಕಃ ॥ 65 ॥

ಗವಲಮುರಳೀವೇತ್ರಃ ಪಶುವತ್ಸಾನುಪಾಲಕಃ ।
ಅಘಾಸುರಪ್ರಾಣಹಾರೀ ಬ್ರಹ್ಮಗರ್ವವಿನಾಶಕಃ ॥ 66 ॥

ಕಾಳಿಯಮದಮರ್ದಕಃ ಪರಿಪೀತದವಾನಲಃ ।
ದುರಿತವನದಾಹಕಃ ಪ್ರಲಮ್ಬಾಸುರನಾಶಕಃ ॥ 67 ॥

ಕಾಮಿನೀಜನಮೋಹನಃ ಕಾಮತಾಪವಿನಾಶಕಃ ।
ಇನ್ದ್ರಯಾಗನಿರೋಧಕಃ ಗೋವರ್ಧನಾದ್ರಿಪೂಜಕಃ ॥ 68 ॥

ಇನ್ದ್ರದರ್ಪವಿಪಾಟಕಃ ಗೋವರ್ಧನೋ ಗಿರಿಧರಃ ।
ಸುರಭಿದುಗ್ಧಾಭಿಷಿಕ್ತೋ ಗೋವಿನ್ದೇತಿ ಪ್ರಕೀರ್ತಿತಃ ॥ 69 ॥

ವರುಣಾರ್ಚಿತಪಾದಾಬ್ಜಃ ಸಂಸಾರಾಮ್ಬುಧಿತಾರಕಃ ।
ರಾಸಲೀಲಾವಿಲಾಸಿತಃ ಶೃಂಗಾರೈಕರಸಾಲಯಃ ॥ 70 ॥

ಮುರಳೀಗಾನಮಾಧುರ್ಯಮತ್ತಗೋಪೀಜನಾವೃತಃ ।
ರಾಧಾಮಾನಸತೋಷಕಃ ಸರ್ವಲೋಕಸನ್ತೋಷಕಃ ॥ 71 ॥

ಗೋಪಿಕಾಗರ್ವಶಮನಃ ವಿರಹಕ್ಲೇಶನಾಶಕಃ ।
ಸುದರ್ಶನಚಕ್ರಧರಃ ಶಾಪಮುಕ್ತಸುದರ್ಶನಃ ॥ 72 ॥

ಶಂಖಚೂಡಕೃತಾನ್ತಶ್ಚ ಅರಿಷ್ಟಾಸುರಮರ್ದಕಃ ।
ಶೂರವಂಶಕುಲೋದ್ಭೂತಃ ಕೇಶವಃ ಕೇಶಿಸೂದನಃ ॥ 73 ॥

ವ್ಯೋಮಾಸುರನಿಹನ್ತಾ ಚ ವ್ಯೋಮಚಾರಪ್ರಣಮಿತಃ ।
ದುಷ್ಟಕಂಸವಧೋದ್ಯುಕ್ತಃ ಮಥುರಾಪುರಿಮಾಪ್ತವಾನ್ ॥ 74 ॥

ಬಲರಾಮಸಹವರ್ತೀ ಯಾಗಚಾಪವಿಪಾಟಕಃ ।
ಕುವಲಯಾಪೀಡಮರ್ದಕಃ ಪಿಷ್ಟಚಾಣೂರಮುಷ್ಟಿಕಃ ॥ 75 ॥

ಕಂಸಪ್ರಾಣಸಮಾಹರ್ತಾ ಯದುವಂಶವಿಮೋಚಕಃ ।
ಜರಾಸನ್ಧಪರಾಭೂತಃ ಯವನೇಶ್ವರದಾಹಕಃ ॥ 76 ॥

ದ್ವಾರಕಾಪುರನಿರ್ಮಾತಾ ಮುಚುಕುನ್ದಗತಿಪ್ರದಃ ।
ರುಕ್ಮಿಣೀಹಾರಕೋ ರುಕ್ಮಿವೀರ್ಯಹನ್ತಾಽಪರಾಜಿತಃ ॥। 77 ॥

ಪರಿಗೃಹೀತಸ್ಯಮನ್ತಕಃ ಧೃತಜಾಮ್ಬವತೀಕರಃ ।
ಸತ್ಯಭಾಮಾಪತಿಶ್ಚೈವ ಶತಧನ್ವಾನಿಹನ್ತಕಃ ॥ 78 ॥

ಕುನ್ತೀಪುತ್ರಗುಣಗ್ರಾಹೀ ಅರ್ಜುನಪ್ರೀತಿಕಾರಕಃ ।
ನರಕಾರಿರ್ಮುರಾರಿಶ್ಚ ಬಾಣಹಸ್ತನಿಕೃನ್ತಕಃ ॥ 79 ॥

ಅಪಹೃತಪಾರಿಜಾತಃ ದೇವೇನ್ದ್ರಮದಭಂಜಕಃ ।
ನೃಗಮೋಕ್ಷದಃ ಪೌಂಡ್ರಕವಾಸುದೇವಗತಿಪ್ರದಃ ॥ 80 ॥

ಕಾಶಿರಾಜಶಿರಚ್ಛೇತ್ತಾ ಭಸ್ಮೀಕೃತಸುದಕ್ಷಿಣಃ ।
ಜರಾಸನ್ಧಮೃತ್ಯುಕಾರೀ ಶಿಶುಪಾಲಗತಿಪ್ರದಃ ॥ 81 ॥

ಸಾಲ್ವಪ್ರಾಣಾಪಹಾರೀ ಚ ದನ್ತವಕ್ತ್ರಾಭಿಘಾತಕಃ ।
ಯುಧಿಷ್ಠಿರೋಪದೇಷ್ಟಾ ಚ ಭೀಮಸೇನಪ್ರಿಯಂಕರಃ ॥ 82 ॥

ಅರ್ಜುನಾಭಿನ್ನಮೂರ್ತಿಶ್ಚ ಮಾದ್ರೀಪುತ್ರಗುರುಸ್ತಥಾ ।
ದ್ರೌಪದೀರಕ್ಷಕಶ್ಚೈವ ಕುನ್ತೀವಾತ್ಸಲ್ಯಭಾಜನಃ ॥ 83 ॥

ಕೌರವಕ್ರೌರ್ಯಸನ್ದಷ್ಟಪಾಂಚಾಲೀಶೋಕನಾಶಕಃ ।
ಕೌನ್ತೇಯದೂತಸ್ತೇಜಸ್ವೀ ವಿಶ್ವರೂಪ್ರಪದರ್ಶಕಃ ॥ 84 ॥

ನಿರಾಯುಧೋ ನಿರಾತಂಕೋ ಜಿಷ್ಣುಸೂತೋ ಜನಾರ್ದನಃ ।
ಗೀತೋಪದೇಷ್ಟಾ ಲೋಕೇಶಃ ದುಃಖಮೌಢ್ಯನಿವಾರಕಃ ॥ 85 ॥

ಭೀಷ್ಮದ್ರೋಣದ್ರೌಣಿಕರ್ಣಾದ್ಯಗ್ನಿಜ್ವಾಲಾಪ್ರಶಾಮಕಃ ।
ಕುಚೇಲಪತ್ನೀದಾರಿದ್ರ್ಯದುಃಖಬಾಧಾವಿಮೋಚಕಃ ॥ 86 ॥

ಅಜಃ ಕಾಲವಿಧಾತಾ ಚ ಆರ್ತಿಘ್ನಃ ಸರ್ವಕಾಮದಃ ।
ಅನಲೋ ಅವ್ಯಯೋ ವ್ಯಾಸಃ ಅರುಣಾನುಜವಾಹನಃ ॥ 87 ॥

ಅಖಿಲಃ ಪ್ರಾಣದಃ ಪ್ರಾಣಃ ಅನಿಲಾತ್ಮಜಸೇವಿತಃ ।
ಆದಿಭೂತ ಅನಾದ್ಯನ್ತಃ ಕ್ಷಾನ್ತಿಕ್ಲಾನ್ತಿವಿವರ್ಜಿತಃ ॥ 88 ॥

ಆದಿತೇಯೋ ವಿಕುಂಠಾತ್ಮಾ ವೈಕುಂಠೋ ವಿಷ್ಟರಶ್ರವಾಃ ।
ಇಜ್ಯಃ ಸುದರ್ಶನೋ ಈಡ್ಯಃ ಇನ್ದ್ರಿಯಾಣಾಮಗೋಚರಃ ॥ 89 ॥

ಉತ್ತಮಃ ಸತ್ತಮೋ ಉಗ್ರ ಉದಾನಃ ಪ್ರಾಣರೂಪಕಃ ।
ವ್ಯಾನಾಪಾನೋ ಸಮಾನಶ್ಚ ಜೀವಮೃತ್ಯುವಿಭಾಜಕಃ ॥ 90 ॥

ಊರ್ಧ್ವಗೋ ಊಹಿತೋ ಊಹ್ಯಃ ಊಹಾತೀತಪ್ರಭಾವವಾನ್ ।
ಋತಮ್ಭರೋ ಋತುಧರಃ ಸಪ್ತರ್ಷಿಗಣಸೇವಿತಃ ॥ 91 ॥

ಋಷಿಗಮ್ಯೋ ಋಭುರೃದ್ಧಿಃ ಸನಕಾದಿಮುನಿಸ್ತುತಃ ।
ಏಕನಾಥೋ ಏಕಮೂರ್ತಿರೀತಿಬಾಧಾವಿನಾಶಕಃ ॥ 92 ॥

ಐನ್ಧನೋ ಏಷಣೀಯಶ್ಚ ಅನುಲ್ಲಂಘಿತಶಾಸನಃ ।
ಓಜಸ್ಕರೋ ಓಷಧೀಶೋ ಓಡ್ರಮಾಲಾವಿಭೂಷಿತಃ ॥ 93 ॥

ಔಷಧಃ ಸರ್ವತಾಪಾನಾಂ ಸಮಾನಾಧಿಕ್ಯವರ್ಜಿತಃ ।
ಕಾಲಭೃತ್ಕಾಲದೋಷಘ್ನಃ ಕಾರ್ಯಜ್ಞಃ ಕರ್ಮಕಾರಕಃ ॥ 94 ॥

ಖಡ್ಗೀ ಖಂಡಕಃ ಖದ್ಯೋತಃ ಖಲೀ ಖಾಂಡವದಾಹಕಃ ।
ಗದಾಗ್ರಜೋ ಗದಾಪಾಣೀ ಗಮ್ಭೀರೋ ಗರ್ವನಾಶಕಃ ॥ 95 ॥

ಘನವರ್ಣೋ ಘರ್ಮಭಾನುಃ ಘಟಜನ್ಮನಮಸ್ಕೃತಃ ।
ಚಿನ್ತಾತೀತಃ ಚಿದಾನನ್ದಃ ವಿಶ್ವಭ್ರಮಣಕಾರಕಃ ॥ 96 ॥

ಛನ್ದಕಃ ಛನ್ದನಃ ಛನ್ನಃ ಛಾಯಾಕಾರಕಃ ದೀಪ್ತಿಮಾನ್ ।
ಜಯೋ ಜಯನ್ತೋ ವಿಜಯೋ ಜ್ಞಾಪಕಃ ಜ್ಞಾನವಿಗ್ರಹಃ ॥ 97 ॥

ಝರ್ಝರಾಪನ್ನಿವಾರಕಃ ಝಣಜ್ಝಣಿತನೂಪುರಃ ।
ಟಂಕಟೀಕಪ್ರಣಮಿತಃ ಠಕ್ಕುರೋ ದಮ್ಭನಾಶಕಃ ॥ 98 ॥

ತತ್ತ್ವಾತೀತಸ್ತತ್ತ್ವಮೂರ್ತಿಃ ತತ್ತ್ವಚಿನ್ತಾಪ್ರಚೋದಕಃ ।
ದಕ್ಷೋ ದಾತಾ ದಯಾಮೂರ್ತಿಃ ದಾಶಾರ್ಹೋ ದೀರ್ಘಲೋಚನಃ ॥ 99 ॥

ಪರಾಜಿಷ್ಣುಃ ಪರನ್ಧಾಮಃ ಪರಾನನ್ದಸುಖ್ರಪದಃ ।
ಫಾಲನೇತ್ರಃ ಫಣಿಶಾಯೀ ಪುಣ್ಯಾಪುಣ್ಯಫಲಪ್ರದಃ ॥ 100 ॥

ಬನ್ಧಹೀನೋ ಲೋಕಬನ್ಧುಃ ಬಾಲಕೃಷ್ಣಃ ಸತಾಂಗತಿಃ ।
ಭವ್ಯರಾಶಿರ್ಭಿಷಗ್ವರ್ಯಃ ಭಾಸುರಃ ಭೂಮಿಪಾಲಕಃ ॥ 101 ॥

ಮಧುವೈರಿಃ ಕೈಟಭಾರಿರ್ಮನ್ತ್ರಜ್ಞೋ ಮನ್ತ್ರದರ್ಶಕಃ ।
ಯತಿವರ್ಯೋ ಯಜಮಾನಃ ಯಕ್ಷಕರ್ದಮಭೂಷಿತಃ ॥ 102 ॥

ರಂಗನಾಥೋ ರಘುವರಃ ರಸಜ್ಞೋ ರಿಪುಕರ್ಶನಃ ।
ಲಕ್ಷ್ಯೋ ಲಕ್ಷ್ಯಜ್ಞೋ ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಃ ಲಕ್ಷ್ಮೀಭೂಮಿನಿಷೇವಿತಃ ॥ 103 ॥

ವರ್ಷಿಷ್ಠೋ ವರ್ಧಮಾನಶ್ಚ ಕರುಣಾಮೃತವರ್ಷಕಃ ।
ವಿಶ್ವೋ ವೃದ್ಧೋ ವೃತ್ತಿಹೀನಃ ವಿಶ್ವಜಿದ್ವಿಶ್ವಪಾವನಃ ॥ 104 ॥

ಶಾಸ್ತಾ ಶಂಸಿತಃ ಶಂಸ್ತವ್ಯಃ ವೇದಶಾಸ್ತ್ರವಿಭಾವಿತಃ ।
ಷಡಭಿಜ್ಞಃ ಷಡಾಧಾರಪದ್ಮಕೇನ್ದ್ರನಿವಾಸಕಃ ॥ 105 ॥

ಸಗುಣೋ ನಿರ್ಗುಣಃ ಸಾಕ್ಷೀ ಸರ್ವಜಿತ್ಸಾಕ್ಷಿವರ್ಜಿತಃ ।
ಸೌಮ್ಯಃ ಕ್ರೂರಃ ಶಾನ್ತಮೂರ್ತಿಃ ಕ್ಷುಬ್ಧಃ ಕ್ಷೋಭವಿನಾಶಕಃ ॥ 106 ॥

ಹರ್ಷಕಃ ಹವ್ಯಭುಕ್ ಹವ್ಯಃ ಹಿತಾಹಿತವಿಭಾವಕಃ ।
ವ್ಯೋಮ ವ್ಯಾಪನಶೀಲಶ್ಚ ಸರ್ವವ್ಯಾಪಿರ್ಮಹೇಶ್ವರಃ ॥ 107 ॥

ನಾರಾಯಣೋ ನಾರಶಾಯೀ ನರಾಯಣೋ ನರಸಖಃ ।
ನನ್ದಕೀ ಚಕ್ರಪಾಣಿಶ್ಚ ಪಾಂಚಜನ್ಯಪ್ರಘೋಷಕಃ ॥ 108 ॥

ಕುಮೋದಕಃ ಪದ್ಮಹಸ್ತಃ ವಿಶ್ವರೂಪೋ ವಿಧಿಸ್ತುತಃ ।
ಆದಿಶೇಷೋಽಪ್ರಮೇಯಶ್ಚ ಅನನ್ತಃ ಜ್ಞಾನವಿಗ್ರಹಃ ॥ 109 ॥

ಭಕ್ತಿಗಮ್ಯಃ ಪರನ್ಧಾಮಃ ಪರಮೋ ಭಕ್ತವತ್ಸಲಃ ।
ಪರಂಜ್ಯೋತಿಃ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಪರಮೇಷ್ಠಿಃ ಪರಾತ್ಪರಃ ॥ 110 ॥

ವಿಶ್ವಾಧಾರೋ ನಿರಾಧಾರಃ ಸದಾಚಾರಪ್ರಚಾರಕಃ ।
ಮಹಾಯೋಗೀ ಮಹಾವೀರೋ ಮಹಾರೂಪೋ ಮಹಾಬಲಃ ॥ 111 ॥

ಮಹಾಭೋಗೀ ಹವಿರ್ಭೋಕ್ತಾ ಮಹಾಯಾಗಫಲಪ್ರದಃ ।
ಮಹಾಸತ್ತ್ವೋ ಮಹಾಶಕ್ತಿಃ ಮಹಾಯೋದ್ಧಾ ಮಹಾಪ್ರಭುಃ ॥ 112 ॥

ಮಹಾಮೋಹೋ ಮಹಾಕೋಪಃ ಮಹಾಪಾತಕನಾಶಕಃ ।
ಶಾನ್ತಃ ಶಾನ್ತಿಪ್ರದಃ ಶೂರಃ ಶರಣಾಗತಪಾಲಕಃ ॥ 113 ॥

ಪದ್ಮಪಾದಃ ಪದ್ಮಗರ್ಭಃ ಪದ್ಮಪತ್ರನಿಭೇಕ್ಷಣಃ ।
ಲೋಕೇಶಃ ಶರ್ವಃ ಕಾಮೇಶಃ ಕಾಮಕೋಟಿಸಮಪ್ರಭಃ ॥ 114 ॥

ಮಹಾತೇಜಾ ಮಹಾಬ್ರಹ್ಮಾ ಮಹಾಜ್ಞಾನೋ ಮಹಾತಪಾಃ ।
ನೀಲಮೇಘನಿಭಃ ಶ್ಯಾಮಃ ಶುಭಾಂಗಃ ಶುಭಕಾರಕಃ ॥ 115 ॥

ಕಮನಃ ಕಮಲಾಕಾನ್ತಃ ಕಾಮಿತಾರ್ತ್ಥಪ್ರದಾಯಕಃ ।
ಯೋಗಿಗಮ್ಯೋ ಯೋಗರೂಪೋ ಯೋಗೀ ಯೋಗೇಶ್ವರೇಶ್ವರಃ ॥ 116 ॥

ಭವೋ ಭಯಕರೋ ಭಾನುಃ ಭಾಸ್ಕರೋ ಭವನಾಶಕಃ ।
ಕಿರಿಟೀ ಕುಂಡಲೀ ಚಕ್ರೀ ಚತುರ್ಬಾಹುಸಮನ್ವಿತಃ ॥ 117 ॥

ಜಗತ್ಪ್ರಭುರ್ದೇವದೇವಃ ಪವಿತ್ರಃ ಪುರುಷೋತ್ತಮಃ ।
ಅಣಿಮಾದ್ಯಷ್ಟಸಿದ್ಧೀಶಃ ಸಿದ್ಧಃ ಸಿದ್ಧಗಣೇಶ್ವರಃ ॥ 118 ॥

ದೇವೋ ದೇವಗಣಾಧ್ಯಕ್ಷೋ ವಾಸವೋ ವಸುರಕ್ಷಕಃ ।
ಓಂಕಾರಃ ಪ್ರಣವಃ ಪ್ರಾಣಃ ಪ್ರಧಾನಃ ಪ್ರಕ್ರಮಃ ಕ್ರತುಃ ॥ 119 ॥

ನನ್ದಿರ್ನಾನ್ದಿದೋ ನಾಭ್ಯಶ್ಚ ನನ್ದಗೋಪತಪಃಫಲಃ ।
ಮೋಹನೋ ಮೋಹಹನ್ತಾ ಚ ಮೈತ್ರೇಯೋ ಮೇಘವಾಹನಃ ॥ 120 ॥

ಭದ್ರೋ ಭದ್ರಂಕರೋ ಭಾನುಃ ಪುಣ್ಯಶ್ರವಣಕೀರ್ತನಃ ।
ಗದಾಧರೋ ಗದಧ್ವಂಸೀ ಗಮ್ಭೀರೋ ಗಾನಲೋಲುಪಃ ॥ 121 ॥

ತೇಜಸಸ್ತೇಜಸಾಂ ರಾಶಿಃ ತ್ರಿದಶಸ್ತ್ರಿದಶಾರ್ಚಿತಃ ।
ವಾಸುದೇವೋ ವಸುಭದ್ರೋ ವದಾನ್ಯೋ ವಲ್ಗುದರ್ಶನಃ ॥ 122 ॥

ದೇವಕೀನನ್ದನಃ ಸ್ರಗ್ವೀ ಸೀಮಾತೀತವಿಭೂತಿಮಾನ್ ।
ವಾಸವೋ ವಾಸರಾಧೀಶಃ ಗುರುವಾಯುಪುರೇಶ್ವರಃ ॥ 123 ॥

ಯಮೋ ಯಶಸ್ವೀ ಯುಕ್ತಶ್ಚ ಯೋಗನಿದ್ರಾಪರಾಯಣಃ ।
ಸೂರ್ಯಃ ಸುರಾರ್ಯಮಾರ್ಕಶ್ಚ ಸರ್ವಸನ್ತಾಪನಾಶಕಃ ॥ 124 ॥

ಶಾನ್ತತೇಜೋ ಮಹಾರೌದ್ರಃ ಸೌಮ್ಯರೂಪೋಽಭಯಂಕರಃ ।
ಭಾಸ್ವಾನ್ ವಿವಸ್ವಾನ್ ಸಪ್ತಾಶ್ವಃ ಅನ್ಧಕಾರವಿಪಾಟಕಃ ॥ 125 ॥

ತಪನಃ ಸವಿತಾ ಹಂಸಃ ಚಿನ್ತಾಮಣಿರಹರ್ಪತಿಃ ।
ಅರುಣೋ ಮಿಹಿರೋ ಮಿತ್ರಃ ನೀಹಾರಕ್ಲೇದನಾಶಕಃ ॥ 126 ॥

ಆದಿತ್ಯೋ ಹರಿದಶ್ವಶ್ಚ ಮೋಹಲೋಭವಿನಾಶಕಃ ।
ಕಾನ್ತಃ ಕಾನ್ತಿಮತಾಂ ಕಾನ್ತಿಃ ಛಾಯಾನಾಥೋ ದಿವಾಕರಃ ॥ 127 ॥

ಸ್ಥಾವರಜಂಗಮಗುರುಃ ಖದ್ಯೋತೋ ಲೋಕಬಾನ್ಧವಃ ।
ಕರ್ಮಸಾಕ್ಷೀ ಜಗಚ್ಚಕ್ಷುಃ ಕಾಲರೂಪಃ ಕೃಪಾನಿಧಿಃ ॥ 128 ॥

ಸತ್ತ್ವಮೂರ್ತಿಸ್ತತ್ತ್ವಮಯಃ ಸತ್ಯರೂಪೋ ದಿವಸ್ಪತಿಃ ।
ಶುಭ್ರಾಂಶುಶ್ಚನ್ದ್ರಮಾ ಚನ್ದ್ರಃ ಓಷಧೀಶೋ ನಿಶಾಪತಿಃ ॥ 129 ॥

ಮೃಗಾಂಕೋ ಮಾಃ ಕ್ಷಪಾನಾಥಃ ನಕ್ಷತ್ರೇಶಃ ಕಲಾನಿಧಿಃ ।
ಅಂಗಾರಕೋ ಲೋಹಿತಾಂಶುಃ ಕುಜೋ ಭೌಮೋ ಮಹೀಸುತಃ ॥ 130 ॥

ರೌಹಿಣೇಯೋ ಬುಧಃ ಸೌಮ್ಯಃ ಸರ್ವವಿದ್ಯಾವಿಧಾಯಕಃ ।
ವಾಚಸ್ಪತಿರ್ಗುರುರ್ಜೀವಃ ಸುರಾಚಾರ್ಯೋ ಬೃಹಸ್ಪತಿಃ ॥ 131 ॥

ಉಶನಾ ಭಾರ್ಗವಃ ಕಾವ್ಯಃ ಕವಿಃ ಶುಕ್ರೋಽಸುರಗುರುಃ ।
ಸೂರ್ಯಪುತ್ರೋ ಶನಿರ್ಮನ್ದಃ ಸರ್ವಭಕ್ಷಃ ಶನೈಶ್ಚರಃ ॥ 132 ॥

ವಿಧುನ್ತುದಃ ತಮೋ ರಾಹುಃ ಶಿಖೀ ಕೇತುರ್ವಿರಾಮದಃ ।
ನವಗ್ರಹಸ್ವರೂಪಶ್ಚ ಗ್ರಹಕೋಪನಿವಾರಕಃ ॥ 133 ॥

ದಶಾನಾಥಃ ಪ್ರೀತಿಕರಃ ಮಾಪಕೋ ಮಂಗಲಪ್ರದಃ ।
ದ್ವಿಹಸ್ತಶ್ಚ ಮಹಾಬಾಹುಃ ಕೋಟಿಕೋಟಿಭುಜೈರ್ಯುತಃ ॥ 134 ॥

ಏಕಮುಖೋ ಬಹುಮುಖಃ ಬಹುಸಾಹ್ರಸನೇತ್ರವಾನ್ ।
ಬನ್ಧಕಾರೀ ಬನ್ಧಹೀನಃ ಸಂಸಾರೀ ಬನ್ಧಮೋಚಕಃ ॥ 135 ॥

ಮಮತಾರೂಪೋಽಹಮ್ಬುದ್ಧಿಃ ಕೃತಜ್ಞಃ ಕಾಮಮೋಹಿತಃ ।
ನಾನಾಮೂರ್ತಿಧರಃ ಶಕ್ತಿಃ ಭಿನ್ನದೇವಸ್ವರೂಪಧೃಕ್ ॥ 136 ॥

ಸರ್ವಭೂತಹರಃ ಸ್ಥಾಣುಃ ಶರ್ವೋ ಭೀಮಃ ಸದಾಶಿವಃ ।
ಪಶುಪತಿಃ ಪಾಶಹೀನಃ ಜಟೀ ಚರ್ಮೀ ಪಿನಾಕವಾನ್ ॥ 137 ॥

ವಿನಾಯಕೋ ಲಮ್ಬೋದರಃ ಹೇರಮ್ಬೋ ವಿಘ್ನನಾಶಕಃ ।
ಏಕದನ್ತೋ ಮಹಾಕಾಯಃ ಸಿದ್ಧಿಬುದ್ಧಿಪ್ರದಾಯಕಃ ॥ 138 ॥

ಗುಹಃ ಸ್ಕನ್ದೋ ಮಹಾಸೇನಃ ವಿಶಾಖಃ ಶಿಖಿವಾಹನಃ ।
ಷಡಾನನೋ ಬಾಹುಲೇಯಃ ಕುಮಾರಃ ಕ್ರೌಂಚಭಂಜಕಃ ॥ 139 ॥

ಆಖಂಡಲೋ ಸಹಸ್ರಾಕ್ಷಃ ವಲಾರಾತಿಶ್ಶಚೀಪತಿಃ ।
ಸುತ್ರಾಮಾ ಗೋತ್ರಭಿದ್ವಜ್ರೀ ಋಭುಕ್ಷಾ ವೃತ್ರಹಾ ವೃಷಾ ॥ 140 ॥

ಬ್ರಹ್ಮಾ ಪ್ರಜಾಪತಿರ್ಧಾತಾ ಪದ್ಮಯೋನಿಃ ಪಿತಾಮಹಃ ।
ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತಾ ಸುರಜ್ಯೇಷ್ಠಃ ವಿಧಾತಾ ವಿಶ್ವಸೃಟ್ ವಿಧಿಃ ॥ 141 ॥

ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನೋ ಮದನೋ ಕಾಮಃ ಪುಷ್ಪಬಾಣೋ ಮನೋಭವಃ ।
ಲಕ್ಷ್ಮೀಪುತ್ರೋ ಮೀನಕೇತುರನಂಗಃ ಪಂಚಶರಃ ಸ್ಮರಃ ॥ 142 ॥

ಕೃಷ್ಣಪುತ್ರೋ ಶರ್ವಜೇತಾ ಇಕ್ಷುಚಾಪೋ ರತಿಪ್ರಿಯಃ ।
ಶಮ್ಬರಘ್ನೋ ವಿಶ್ವಜಿಷ್ಣುರ್ವಿಶ್ವಭ್ರಮಣಕಾರಕಃ ॥ 143 ॥

ಬರ್ಹಿಃ ಶುಷ್ಮಾ ವಾಯುಸಖಃ ಆಶ್ರಯಾಶೋ ವಿಭಾವಸುಃ ।
ಜ್ವಾಲಾಮಾಲೀ ಕೃಷ್ಣವರ್ತ್ಮಾ ಹುತಭುಕ್ ದಹನಃ ಶುಚೀ ॥ 144 ॥

ಅನಿಲಃ ಪವನೋ ವಾಯುಃ ಪೃಷದಶ್ವಃ ಪ್ರಭಂಜನಃ ।
ವಾತಃ ಪ್ರಾಣೋ ಜಗತ್ಪ್ರಾಣಃ ಗನ್ಧವಾಹಃ ಸದಾಗತಿಃ ॥ 145 ॥

ಪಾಶಾಯುಧೋ ನದೀಕಾನ್ತಃ ವರುಣೋ ಯಾದಸಾಮ್ಪತಿಃ ।
ರಾಜರಾಜೋ ಯಕ್ಷರಾಜಃ ಪೌಲಸ್ತ್ಯೋ ನರವಾಹನಃ ॥ 146 ॥

ನಿಧೀಶಃ ತ್ರ್ಯಮ್ಬಕಸಖಃ ಏಕಪಿಂಗೋ ಧನೇಶ್ವರಃ ।
ದೇವೇಶೋ ಜಗದಾಧಾರಃ ಆದಿದೇವಃ ಪರಾತ್ಪರಃ ॥ 147 ॥

ಮಹಾತ್ಮಾ ಪರಮಾತ್ಮಾ ಚ ಪರಮಾನನ್ದದಾಯಕಃ ।
ಧರಾಪತಿಃ ಸ್ವರ್ಪತಿಶ್ಚ ವಿದ್ಯಾನಾಥೋ ಜಗತ್ಪಿತಾ ॥ 148 ॥

ಪದ್ಮಹಸ್ತಃ ಪದ್ಮಮಾಲೀ ಪದ್ಮಶೋಭಿಪದದ್ವಯಃ ।
ಮಧುವೈರಿಃ ಕೈಟಭಾರಿಃ ವೇದಧೃಕ್ ವೇದಪಾಲಕಃ ॥ 149 ॥

ಚಂಡಮುಂಡಶಿರಚ್ಛೇತ್ತಾ ಮಹಿಷಾಸುರಮರ್ದಕಃ ।
ಮಹಾಕಾಳೀರೂಪಧರಃ ಚಾಮುಂಡೀರೂಪಧಾರಕಃ ॥ 150 ॥

ನಿಶುಮ್ಭಶುಮ್ಭಸಂಹರ್ತಾ ರಕ್ತಬೀಜಾಸುಹಾರಕಃ ।
ಭಂಡಾಸುರನಿಷೂದಕೋ ಲಳಿತಾವೇಷಧಾರಕಃ ॥ 151 ॥

ಋಷಭೋ ನಾಭಿಪುತ್ರಶ್ಚ ಇನ್ದ್ರದೌಷ್ಟ್ಯಪ್ರಶಾಮಕಃ ।
ಅವ್ಯಕ್ತೋ ವ್ಯಕ್ತರೂಪಶ್ಚ ನಾಶಹೀನೋ ವಿನಾಶಕೃತ್ ॥ 152 ॥

ಕರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷೋ ಗುಣಾಧ್ಯಕ್ಷಃ ಭೂತಗ್ರಾಮವಿಸರ್ಜಕಃ ।
ಕ್ರತುರ್ಯಜ್ಞಃ ಹುತೋ ಮನ್ತ್ರಃ ಪಿತಾ ಮಾತಾ ಪಿತಾಮಹಃ ॥ 153 ॥

ವೇದ್ಯೋ ವೇದೋ ಗತಿರ್ಭರ್ತಾ ಸಾಕ್ಷೀ ಕಾರಕ ವೇದವಿದ್ ।
ಭೋಕ್ತಾ ಭೋಜ್ಯಃ ಭುಕ್ತಿಕರ್ಮ ಭೋಜ್ಯಾಭೋಜ್ಯವಿವೇಚಕಃ ॥ 154 ॥

ಸದಾಚಾರೋ ದುರಾಚಾರಃ ಶುಭಾಶುಭಫಲಪ್ರದಃ ।
ನಿತ್ಯೋಽನಿತ್ಯಃ ಸ್ಥಿರಶ್ಚಲಃ ದೃಶ್ಯಾದೃಶ್ಯಃ ಶ್ರುತಾಶ್ರುತಃ ॥ 155 ॥

ಆದಿಮಧ್ಯಾನ್ತಹೀನಶ್ಚ ದೇಹೀ ದೇಹೋ ಗುಣಾಶ್ರಯಃ ।
ಜ್ಞಾನಃ ಜ್ಞೇಯಃ ಪರಿಜ್ಞಾತಾ ಧ್ಯಾನಃ ಧ್ಯಾತಾ ಪರಿಧ್ಯೇಯಃ ॥ 156 ॥

ಅವಿಭಕ್ತೋ ವಿಭಕ್ತಶ್ಚ ಪೃಥಗ್ರೂಪೋ ಗುಣಾಶ್ರಿತಃ ।
ಪ್ರವೃತ್ತಿಶ್ಚ ನಿವೃತ್ತಿಶ್ಚ ಪ್ರಕೃತಿರ್ವಿಕೃತಿರೂಪಧೃಕ್ ॥ 157 ॥

ಬನ್ಧನೋ ಬನ್ಧಕರ್ತಾ ಚ ಸರ್ವಬನ್ಧವಿಪಾಟಕಃ ।
ಪೂಜಿತಃ ಪೂಜಕಶ್ಚೈವ ಪೂಜಾಕರ್ಮವಿಧಾಯಕಃ ॥ 158 ॥

ವೈಕುಂಠವಾಸಃ ಸ್ವರ್ವಾಸಃ ವಿಕುಂಠಹೃದಯಾಲಯಃ ।
ಬ್ರಹ್ಮಬೀಜೋ ವಿಶ್ವಬಿನ್ದುರ್ಜಡಜೀವವಿಭಾಜಕಃ ॥। 159 ॥

ಪಿಂಡಾಂಡಸ್ಥಃ ಪರನ್ಧಾಮಃ ಶಬ್ದಬ್ರಹ್ಮಸ್ವರೂಪಕಃ ।
ಆಧಾರಷಟ್ಕನಿಲಯಃ ಜೀವವ್ಯಾಪೃತಿಚೋದಕಃ ॥ 160 ॥

ಅನನ್ತರೂಪೋ ಜೀವಾತ್ಮಾ ತಿಗ್ಮತೇಜಾಃ ಸ್ವಯಮ್ಭವಃ ॥

ಅನಾದ್ಯನ್ತಃ ಕಾಲರೂಪಃ ಗುರುವಾಯೂಪುರೇಶ್ವರಃ ॥ 161 ॥

ಗೂರುರ್ಗುರುತಮೋ ಗಮ್ಯೋ ಗನ್ಧರ್ವಗಣವನ್ದಿತಃ ।
ರುಕ್ಮಿಣೀವಲ್ಲಭಃ ಶೌರಿರ್ಬಲರಾಮಸಹೋದರಃ ॥ 162 ॥

ಪರಮಃ ಪರಮೋದಾರಃ ಪನ್ನಗಾಶನವಾಹನಃ ।
ವನಮಾಲೀ ವರ್ಧಮಾನಃ ವಲ್ಲವೀವಲ್ಲಭೋ ವಶೀ ॥ 163 ॥

ನನ್ದಸೂನುರ್ನಿತ್ಯತೃಪ್ತಃ ನಷ್ಟಲಾಭವಿವರ್ಜಿತಃ ।
ಪುರನ್ದರಃ ಪುಷ್ಕರಾಕ್ಷಃ ಯೋಗಿಹೃತ್ಕಮಲಾಲಯಃ ॥ 164 ॥

ರೇಣುಕಾತನಯೋ ರಾಮಃ ಕಾರ್ತವೀರ್ಯಕುಲಾನ್ತಕಃ ।
ಶರಣ್ಯಃ ಶರಣಃ ಶಾನ್ತಃ ಶಾಶ್ವತಃ ಸ್ವಸ್ತಿದಾಯಕಃ ॥ 165 ॥

ರೋಗಘ್ನಃ ಸರ್ವಪಾಪಘ್ನಃ ಕರ್ಮದೋಷಭಯಾಪಹಃ ।
ಗಭಸ್ತಿಮಾಲೀ ಗರ್ವಘ್ನೋ ಗರ್ಗಶಿಷ್ಯೋ ಗವಪ್ರಿಯಃ ॥ 166 ॥

ತಾಪಸೋ ತಾಪಶಮನಃ ತಾಂಡವಪ್ರಿಯನನ್ದಿತಃ ।
ಪಂಕ್ತಿಸ್ಯನ್ದನಪುತ್ರಶ್ಚ ಕೌಸಲ್ಯಾನನ್ದವರ್ಧನಃ ॥ 167 ॥

ಪ್ರಥಿತಃ ಪ್ರಗ್ರಹಃ ಪ್ರಾಜ್ಞಃ ಪ್ರತಿಬನ್ಧನಿವಾರಕಃ ।
ಶತ್ರುಂಜಯೋ ಶತ್ರುಹೀನಃ ಶರಭಂಗಗತಿಪ್ರದಃ ॥ 168 ॥

ಮಂಗಲೋ ಮಂಗಲಾಕಾನ್ತಃ ಸರ್ವಮಂಗಲಮಂಗಲಃ ।
ಯಜ್ಞಮೂರ್ತಿರ್ವಿಶ್ವಮೂರ್ತಿರಾಯುರಾರೋಗ್ಯಸೌಖ್ಯದಃ ॥ 169 ॥

ಯೋಗೀನ್ದ್ರಾಣಾಂ ತ್ವದಂಗೇಷ್ವಧಿಕಸುಮಧುರಂ ಮುಕ್ತಿಭಾಜಾಂ ನಿವಾಸೋ
ಭಕ್ತಾನಾಂ ಕಾಮವರ್ಷದ್ಯುತರುಕಿಸಲಯಂ ನಾಥ ತೇ ಪಾದಮುಲಮ್ ।
ನಿತ್ಯಂ ಚಿತ್ತಸ್ಥಿತಂ ಮೇ ಪವನಪುರಪತೇ ! ಕೃಷ್ಣ ! ಕಾರುಣ್ಯಸಿನ್ಧೋ !
ಹೃತ್ವಾ ನಿಶ್ಶೇಷಪಾಪಾನ್ ಪ್ರದಿಶತು ಪರಮಾನನ್ದಸನ್ದೋಹಲಕ್ಷ್ಮೀಮ್ ॥

ಇತಿ ಗುರುವಾಯುರಪ್ಪನ್ ಸಹಸ್ರನಾಮಸ್ತೋತ್ರಂ ಸಮಾಪ್ತಮ್ ।

Also Read 1000 Names of Guruvayurappan:

1000 Names of Guruvayurappa or Narayaniya or Rogahara | Sahasranama Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

1000 Names of Guruvayurappa or Narayaniya or Rogahara | Sahasranama Stotram Lyrics in Kannada

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top