Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

1000 Names of Guruvayurappa or Narayaniya or Rogahara | Sahasranama Stotram Lyrics in Telugu

Sri Guruvayurappa Sahasranama Stotram Lyrics in Telugu:

॥ గురువాయురప్ప అథవా నారాయణీయ తథా రోగహరసహస్రనామస్తోత్రమ్ ॥

అథ ధ్యానమ్ ।

సూర్యస్పర్ధికిరీటమూర్ధ్వతిలకప్రోద్భాసిఫాలాన్తరం
కారుణ్యాకులనేత్రమార్ద్రహసితోల్లాసం సునాసాపుటమ్ ।
గణ్డోద్యన్మకరాభకుణ్డలయుగం కణ్ఠోజ్జ్వలత్కౌస్తుభం
త్వద్రూపం వనమాల్యహారపటలశ్రీవత్సదీప్రం భజే ॥

కేయూరాఙ్గదకఙ్కణోత్తమమహారత్నాఙ్గులీయాఙ్కిత-
శ్రీమద్బాహుచతుష్కసఙ్గతగదాశఙ్ఖారిపఙ్కేరుహామ్ ।
కాఞ్చిత్కాఞ్చనకాఞ్చిలాఞ్ఛితలసత్పీతామ్బరాలమ్బినీ-
మాలమ్బే విమలామ్బుజద్యుతిపదాం మూర్తిం తవార్తిచ్ఛిదమ్ ॥

యత్త్రైక్యమహీయసోఽపి మహితం సమ్మోహనం మోహనాత్
కాన్తం కాన్తినిధానతోఽపి మధురం మాధుర్యధుర్యాదపి ।
సౌన్దర్యోత్తరతోఽపి సున్దరతరం త్వద్రుపమాశ్చర్యతో-
ఽప్యాశ్చర్యం భువనే న కస్య కుతుకం పుష్ణాతి విష్ణో విభో ॥

అథ స్తోత్రమ్ ।

గురువాయుపురాధీశో సాన్ద్రానన్దావబోధదః ।
రుజాసాకల్యసంహర్తా దురితాటవిదాహకః ॥ ౧ ॥

వాయురూపో వాగతీతః సర్వబాధాప్రశామకః ।
యుగన్ధరో యుగాతీతో యోగమాయాసమన్వితః ॥ ౨ ॥

పురుజిత్పురుషవ్యాఘ్రః పురాణపురుషః ప్రభుః ।
రాధాకాన్తో రమాకాన్తః రతీరమణజన్మదః ॥ ౩ ॥

ధీరోఽధీశో ధనాధ్యక్షో ధరణీపతిరచ్యుతః ।
శరణ్యః శర్మదః శాన్తః సర్వశాన్తికరః స్మృతః ॥ ౪ ॥

మతిమాన్మాధవో మాయీ మానాతీతో మహాద్యుతిః ।
మతిమోహపరిచ్ఛేత్తా క్షయవృద్ధివివర్జితః ॥ ౫ ॥

రోగపావకదగ్ధానామమృతస్యన్దదాయకః ।
గతిస్సమస్తలోకానాం గణనాతీతవైభవః ॥ ౬ ॥

మరుద్గణసమారాధ్యో మారుతాగారవాసకః ।
పాలకస్సర్వలోకానాం పూరకస్సర్వకర్మణామ్ ॥ ౭ ॥

కురువిన్దమణీబద్ధదివ్యమాలావిభూషితః ।
రుక్మహారావలీలోలవక్షఃశోభావిరాజితః ॥ ౮ ॥

సూర్యకోటిప్రభాభాస్వద్బాలగోపాలవిగ్రహః ।
రత్నమాయూరపిఞ్ఛోద్యత్సౌవర్ణముకుటాఞ్చితః ॥ ౯ ॥

కాళామ్బుదరుచిస్పర్ధికేశభారమనోహరః ।
మాలేయతిలకోల్లాసిఫాలబాలేన్దుశోభితః ॥ ౧౦ ॥

ఆర్తదీనకథాలాపదత్తశ్రోత్రద్వయాన్వితః ।
భ్రూలతాచలనోద్భూతనిర్ధూతభువనావలిః ॥ ౧౧ ॥

భక్తతాపప్రశమనపీయుషస్యన్దిలోచనః ।
కారుణ్యస్నిగ్ధనేత్రాన్తః కాఙ్క్షితార్థపదాయకః ॥ ౧౨ ॥

అనోపమితసౌభాగ్యనాసాభఙ్గివిరాజితః ।
మకరమత్స్యసమాకారరత్నకుణ్డలభూషితః ॥ ౧౩ ॥

ఇన్ద్రనీలశిలాదర్శగణ్డమణ్డలమణ్డితః ।
దన్తపఙ్క్తిద్వయోద్దీప్తదరస్మేరముఖామ్బుజః ॥ ౧౪ ॥

మన్దస్మితప్రభాముగ్ధసర్వదేవగణావృతః ।
పక్వబిమ్బఫలాధర ఓష్ఠకాన్తివిలాసితః ॥ ౧౫ ॥

సౌన్దర్యసారసర్వస్వచిబుకశ్రీవిరాజితః ।
కౌస్తుభాభాలసత్కణ్ఠః వన్యమాలావలీవృతః ॥ ౧౬ ॥

మహాలక్ష్మీసమావిష్టశ్రీవత్సాఙ్కితవక్షసః ।
రత్నాభరణశోభాఢ్యో రామణీయకశేవధిః ॥ ౧౭ ॥

వలయాఙ్గదకేయురకమనీయభుజాన్వితః ।
వేణునాళీలసద్ధస్తః ప్రవాళాఙ్గులిశోభితః ॥ ౧౮ ॥

చన్దనాగరుకాశ్మీరకస్తూరీకళభాఞ్చితః ।
అనేకకోటిబ్రహ్మాణ్డసఙ్గృహీతమహోదరః ॥ ౧౯ ॥

కృశోదరః పీతచేలాపరివీతకటీతటః ।
బ్రహ్మావాసమహాపద్మావాలనాభిప్రశోభితః ॥ ౨౦ ॥

పద్మనాభో రమాకాన్తః ఫుల్లపద్మనిభాననః ।
రశనాదామసన్నద్ధహేమవస్త్రపరిచ్ఛదః ॥ ౨౧ ॥

గోపస్త్రీహృదయోన్మాథికోమళోరుద్వయాన్వితః ।
నీలాశ్మపేటకాకారజానుద్వన్ద్వమనోహరః ॥ ౨౨ ॥

కామతుణీరసఙ్కాశచారుజఙ్ఘావిశోభితః ।
నమజ్జనసమస్తార్తిహారిపాదద్వయాన్వితః ॥ ౨౩ ॥

వైద్యనాథప్రణమితః వేదవేదాఙ్గకారకః ।
సర్వతాపప్రశమనః సర్వరోగనివారకః ॥ ౨౪ ॥

సర్వపాపప్రమోచకః దురితార్ణవతారకః ।
బ్రహ్మరూపః సృష్టికర్తా విష్ణురూపః పరిత్రాతా ॥ ౨౫ ॥

శివరూపః సర్వభక్షః క్రియాహీనః పరమ్బ్రహ్మః ।
వికుణ్ఠలోకసంవాసీ వైకుణ్ఠో వరదో వరః ॥ ౨౬ ॥

సత్యవ్రతతపఃప్రీతః శిశుమీనస్వరూపవాన్ ।
మహామత్స్యత్వమాపన్నో బహుధావర్ధితః స్వభూః ॥ ౨౭ ॥

వేదశాస్త్రపరిత్రాతా హయగ్రీవాసుహారకః ।
క్షీరాబ్ధిమథనాధ్యక్షః మన్దరచ్యుతిరోధకః ॥ ౨౮ ॥

ధృతమహాకూర్మవపుః మహాపతగరూపధృక్ ।
క్షీరాబ్ధిమథనోద్భూతరత్నద్వయపరిగ్రహః ॥ ౨౯ ॥

ధన్వన్తరీరూపధారీ సర్వరోగచికిత్సకః ।
సమ్మోహితదైత్యసఙ్ఘః మోహినీరూపధారకః ॥ ౩౦ ॥

కామేశ్వరమనస్థైర్యనాశకః కామజన్మదః ।
యజ్ఞవారాహరూపాఢ్యః సముద్ధృతమహీతలః ॥ ౩౧ ॥

హిరణ్యాక్షప్రాణహారీ దేవతాపసతోషకః ।
హిరణ్యకశిపుక్రౌర్యభీతలోకాభిరక్షకః ॥ ౩౨ ॥

నారసింహవపుః స్థూలసటాఘట్టితఖేచరః ।
మేఘారావప్రతిద్వన్ద్విఘోరగర్జనఘోషకః ॥ ౩౩ ॥

వజ్రక్రూరనఖోద్ఘాతదైత్యగాత్రప్రభేదకః ।
అసురాసృగ్వసామాంసలిప్తభీషణరూపవాన్ ॥ ౩౪ ॥

సన్త్రస్తదేవర్షిసఙ్ఘః భయభీతజగత్త్రయః ।
ప్రహ్లాదస్తుతిసన్తుష్టః శాన్తః శాన్తికరః శివః ॥ ౩౫ ॥

దేవహూతీసుతః ప్రాజ్ఞః సాఙ్ఖ్యయోగప్రవాచకః ।
మహర్షిః కపిలాచార్యః ధర్మాచార్యకులోద్వహః ॥ ౩౬ ॥

వేనదేహసముద్భూతః పృథుః పృథులవిక్రమః ।
గోరూపిణీమహీదోగ్ధా సమ్పద్దుగ్ధసమార్జితః ॥ ౩౭ ॥

ఆదితేయః కాశ్యపశ్చ వటురూపధరః పటుః ।
మహాబలిబలధ్వంసీ వామనో యాచకో విభుః ॥ ౩౮ ॥

ద్విపాదమాతత్రైలోక్యః త్రివిక్రమస్త్రయీమయః ।
జామదగ్న్యో మహావీరః శివశిష్యః ప్రతాపవాన్ ॥ ౩౯ ॥

కార్తవీర్యశిరచ్ఛేత్తా సర్వక్షత్రియనాశకః ।
సమన్తపఞ్చకస్రష్టా పితృప్రీతివిధాయకః ॥ ౪౦ ॥

సర్వసఙ్గపరిత్యాగీ వరుణాల్లబ్ధకేరళః ।
కౌసల్యాతనయో రామః రఘువంశసముద్భవః ॥ ౪౧ ॥

అజపౌత్రో దాశరథిః శత్రుఘ్నభరతాగ్రజః ।
లక్ష్మణప్రియభ్రాతా చ సర్వలోకహితే రతః ॥ ౪౨ ॥

వసిష్ఠశిష్యః సర్వజ్ఞః విశ్వామిత్రసహాయకః ।
తాటకామోక్షకారీ చ అహల్యాశాపమోచకః ॥ ౪౩ ॥

సుబాహుప్రాణహన్తా చ మారీచమదనాశనః ।
మిథిలాపురిసమ్ప్రాప్తః శైవచాపవిభఞ్జకః ॥ ౪౪ ॥

సన్తుషితసర్వలోకో జనకప్రీతివర్ధకః ।
గృహీతజానకీహస్తః సమ్ప్రీతస్వజనైర్యుతః ॥ ౪౫ ॥

పరశుధరగర్వహన్తా క్షత్రధర్మప్రవర్ధకః ।
సన్త్యక్తయౌవరాజ్యశ్చ వనవాసే నియోజితః ॥ ౪౬ ॥

సీతాలక్ష్మణసంయుక్తః చీరవాసా జటాధరః ।
గుహద్రోణీముపాశ్రిత్య గఙ్గాపారమవాప్తవాన్ ॥ ౪౭ ॥

సంసారసాగరోత్తారపాదస్మరణపావనః ।
రోగపీడాప్రశమనః దౌర్భాగ్యధ్వాన్తభాస్కరః ॥ ౪౮ ॥

కాననావాససన్తుష్టః వన్యభోజనతోషితః ।
దుష్టరాక్షససంహర్తా మునిమణ్డలపూజితః ॥ ౪౯ ॥

కామరూపాశూర్పణఖానాసాకర్ణవికృన్తకః ।
ఖరముఖాసురముఖ్యానామసఙ్ఖ్యబలనాశకః ॥ ౫౦ ॥

మాయామృగసమాకృష్టః మాయామానుషమూర్తిమాన్ ।
సీతావిరహసన్తప్తః దారాన్వేషణవ్యాపృతః ॥ ౫౧ ॥

జటాయుమోక్షదాతా చ కబన్ధగతిదాయకః ।
హనూమత్సుగ్రీవసఖా బాలిజీవవినాశకః ॥ ౫౨ ॥

లీలానిర్మితసేతుశ్చ విభీషణనమస్కృతః ।
దశాస్యజీవసంహర్తా భూమిభారవినాశకః ॥ ౫౩ ॥

ధర్మజ్ఞో ధర్మనిరతో ధర్మాధర్మవివేచకః ।
ధర్మమూర్తిస్సత్యసన్ధః పితృసత్యపరాయణః ॥ ౫౪ ॥

మర్యాదాపురుషో రామః రమణీయగుణామ్బుధిః ।
రోహిణీతనయో రామః బలరామో బలోద్ధతః ॥ ౫౫ ॥

కృష్ణజ్యేష్ఠో గదాహస్తః హలీ చ ముసలాయుధః ।
సదామదో మహావీరః రుక్మిసూతనికృన్తనః ॥ ౫౬ ॥

కాళిన్దీదర్పశమనః కాలకాలసమః సుధీః । var కాళీయదర్పశమనః
ఆదిశేషో మహాకాయః సర్వలోకధురన్ధరః ॥ ౫౭ ॥

శుద్ధస్ఫటికసఙ్కాశో నీలవాసో నిరామయః ।
వాసుదేవో జగన్నాథః దేవకీసూనురచ్యుతః ॥ ౫౮ ॥

ధర్మసంస్థాపకో విష్ణురధర్మిగణనాశకః ।
కాత్యాయనీసహజనీ నన్దగోపగృహే భృతః ॥ ౫౯ ॥

కంసప్రేరితపైశాచబాధాసఙ్ఘవినాశకః ।
గోపాలో గోవత్సపాలః బాలక్రీడావిలాసితః ॥ ౬౦ ॥

క్షీరచోరో దధిచోరః గోపీహృదయచోరకః ।
ఘనశ్యామో మాయూరపిఞ్ఛాభూషితశీర్షకః ॥ ౬౧ ॥

గోధూళీమలినాకారో గోలోకపతిః శాశ్వతః ।
గర్గర్షికృతసంస్కారః కృష్ణనామప్రకీర్తితః ॥ ౬౨ ॥

ఆనన్దరూపః శ్రీకృష్ణః పాపనాశకరః కృష్ణః ।
శ్యామవర్ణతనుః కృష్ణః శత్రుసంహారకః కృష్ణః ॥ ౬౩ ॥

లోకసఙ్కర్షకః కృష్ణః సుఖసన్దాయకః కృష్ణః ।
బాలలీలాప్రముదితః గోపస్త్రీభాగ్యరూపకః ॥ ౬౪ ॥

దధిజప్రియః సర్ప్యశ్నీ దుగ్ధభక్షణతత్పరః ।
వృన్దావనవిహారీ చ కాళిన్దీక్రీడనోత్సుకః ॥ ౬౫ ॥

గవలమురళీవేత్రః పశువత్సానుపాలకః ।
అఘాసురప్రాణహారీ బ్రహ్మగర్వవినాశకః ॥ ౬౬ ॥

కాళియమదమర్దకః పరిపీతదవానలః ।
దురితవనదాహకః ప్రలమ్బాసురనాశకః ॥ ౬౭ ॥

కామినీజనమోహనః కామతాపవినాశకః ।
ఇన్ద్రయాగనిరోధకః గోవర్ధనాద్రిపూజకః ॥ ౬౮ ॥

ఇన్ద్రదర్పవిపాటకః గోవర్ధనో గిరిధరః ।
సురభిదుగ్ధాభిషిక్తో గోవిన్దేతి ప్రకీర్తితః ॥ ౬౯ ॥

వరుణార్చితపాదాబ్జః సంసారామ్బుధితారకః ।
రాసలీలావిలాసితః శృఙ్గారైకరసాలయః ॥ ౭౦ ॥

మురళీగానమాధుర్యమత్తగోపీజనావృతః ।
రాధామానసతోషకః సర్వలోకసన్తోషకః ॥ ౭౧ ॥

గోపికాగర్వశమనః విరహక్లేశనాశకః ।
సుదర్శనచక్రధరః శాపముక్తసుదర్శనః ॥ ౭౨ ॥

శఙ్ఖచూడకృతాన్తశ్చ అరిష్టాసురమర్దకః ।
శూరవంశకులోద్భూతః కేశవః కేశిసూదనః ॥ ౭౩ ॥

వ్యోమాసురనిహన్తా చ వ్యోమచారప్రణమితః ।
దుష్టకంసవధోద్యుక్తః మథురాపురిమాప్తవాన్ ॥ ౭౪ ॥

బలరామసహవర్తీ యాగచాపవిపాటకః ।
కువలయాపీడమర్దకః పిష్టచాణూరముష్టికః ॥ ౭౫ ॥

కంసప్రాణసమాహర్తా యదువంశవిమోచకః ।
జరాసన్ధపరాభూతః యవనేశ్వరదాహకః ॥ ౭౬ ॥

ద్వారకాపురనిర్మాతా ముచుకున్దగతిప్రదః ।
రుక్మిణీహారకో రుక్మివీర్యహన్తాఽపరాజితః ॥। ౭౭ ॥

పరిగృహీతస్యమన్తకః ధృతజామ్బవతీకరః ।
సత్యభామాపతిశ్చైవ శతధన్వానిహన్తకః ॥ ౭౮ ॥

కున్తీపుత్రగుణగ్రాహీ అర్జునప్రీతికారకః ।
నరకారిర్మురారిశ్చ బాణహస్తనికృన్తకః ॥ ౭౯ ॥

అపహృతపారిజాతః దేవేన్ద్రమదభఞ్జకః ।
నృగమోక్షదః పౌణ్డ్రకవాసుదేవగతిప్రదః ॥ ౮౦ ॥

కాశిరాజశిరచ్ఛేత్తా భస్మీకృతసుదక్షిణః ।
జరాసన్ధమృత్యుకారీ శిశుపాలగతిప్రదః ॥ ౮౧ ॥

సాల్వప్రాణాపహారీ చ దన్తవక్త్రాభిఘాతకః ।
యుధిష్ఠిరోపదేష్టా చ భీమసేనప్రియఙ్కరః ॥ ౮౨ ॥

అర్జునాభిన్నమూర్తిశ్చ మాద్రీపుత్రగురుస్తథా ।
ద్రౌపదీరక్షకశ్చైవ కున్తీవాత్సల్యభాజనః ॥ ౮౩ ॥

కౌరవక్రౌర్యసన్దష్టపాఞ్చాలీశోకనాశకః ।
కౌన్తేయదూతస్తేజస్వీ విశ్వరూప్రపదర్శకః ॥ ౮౪ ॥

నిరాయుధో నిరాతఙ్కో జిష్ణుసూతో జనార్దనః ।
గీతోపదేష్టా లోకేశః దుఃఖమౌఢ్యనివారకః ॥ ౮౫ ॥

భీష్మద్రోణద్రౌణికర్ణాద్యగ్నిజ్వాలాప్రశామకః ।
కుచేలపత్నీదారిద్ర్యదుఃఖబాధావిమోచకః ॥ ౮౬ ॥

అజః కాలవిధాతా చ ఆర్తిఘ్నః సర్వకామదః ।
అనలో అవ్యయో వ్యాసః అరుణానుజవాహనః ॥ ౮౭ ॥

అఖిలః ప్రాణదః ప్రాణః అనిలాత్మజసేవితః ।
ఆదిభూత అనాద్యన్తః క్షాన్తిక్లాన్తివివర్జితః ॥ ౮౮ ॥

ఆదితేయో వికుణ్ఠాత్మా వైకుణ్ఠో విష్టరశ్రవాః ।
ఇజ్యః సుదర్శనో ఈడ్యః ఇన్ద్రియాణామగోచరః ॥ ౮౯ ॥

ఉత్తమః సత్తమో ఉగ్ర ఉదానః ప్రాణరూపకః ।
వ్యానాపానో సమానశ్చ జీవమృత్యువిభాజకః ॥ ౯౦ ॥

ఊర్ధ్వగో ఊహితో ఊహ్యః ఊహాతీతప్రభావవాన్ ।
ఋతమ్భరో ఋతుధరః సప్తర్షిగణసేవితః ॥ ౯౧ ॥

ఋషిగమ్యో ఋభురృద్ధిః సనకాదిమునిస్తుతః ।
ఏకనాథో ఏకమూర్తిరీతిబాధావినాశకః ॥ ౯౨ ॥

ఐన్ధనో ఏషణీయశ్చ అనుల్లఙ్ఘితశాసనః ।
ఓజస్కరో ఓషధీశో ఓడ్రమాలావిభూషితః ॥ ౯౩ ॥

ఔషధః సర్వతాపానాం సమానాధిక్యవర్జితః ।
కాలభృత్కాలదోషఘ్నః కార్యజ్ఞః కర్మకారకః ॥ ౯౪ ॥

ఖడ్గీ ఖణ్డకః ఖద్యోతః ఖలీ ఖాణ్డవదాహకః ।
గదాగ్రజో గదాపాణీ గమ్భీరో గర్వనాశకః ॥ ౯౫ ॥

ఘనవర్ణో ఘర్మభానుః ఘటజన్మనమస్కృతః ।
చిన్తాతీతః చిదానన్దః విశ్వభ్రమణకారకః ॥ ౯౬ ॥

ఛన్దకః ఛన్దనః ఛన్నః ఛాయాకారకః దీప్తిమాన్ ।
జయో జయన్తో విజయో జ్ఞాపకః జ్ఞానవిగ్రహః ॥ ౯౭ ॥

ఝర్ఝరాపన్నివారకః ఝణజ్ఝణితనూపురః ।
టఙ్కటీకప్రణమితః ఠక్కురో దమ్భనాశకః ॥ ౯౮ ॥

తత్త్వాతీతస్తత్త్వమూర్తిః తత్త్వచిన్తాప్రచోదకః ।
దక్షో దాతా దయామూర్తిః దాశార్హో దీర్ఘలోచనః ॥ ౯౯ ॥

పరాజిష్ణుః పరన్ధామః పరానన్దసుఖ్రపదః ।
ఫాలనేత్రః ఫణిశాయీ పుణ్యాపుణ్యఫలప్రదః ॥ ౧౦౦ ॥

బన్ధహీనో లోకబన్ధుః బాలకృష్ణః సతాఙ్గతిః ।
భవ్యరాశిర్భిషగ్వర్యః భాసురః భూమిపాలకః ॥ ౧౦౧ ॥

మధువైరిః కైటభారిర్మన్త్రజ్ఞో మన్త్రదర్శకః ।
యతివర్యో యజమానః యక్షకర్దమభూషితః ॥ ౧౦౨ ॥

రఙ్గనాథో రఘువరః రసజ్ఞో రిపుకర్శనః ।
లక్ష్యో లక్ష్యజ్ఞో లక్ష్మీకః లక్ష్మీభూమినిషేవితః ॥ ౧౦౩ ॥

వర్షిష్ఠో వర్ధమానశ్చ కరుణామృతవర్షకః ।
విశ్వో వృద్ధో వృత్తిహీనః విశ్వజిద్విశ్వపావనః ॥ ౧౦౪ ॥

శాస్తా శంసితః శంస్తవ్యః వేదశాస్త్రవిభావితః ।
షడభిజ్ఞః షడాధారపద్మకేన్ద్రనివాసకః ॥ ౧౦౫ ॥

సగుణో నిర్గుణః సాక్షీ సర్వజిత్సాక్షివర్జితః ।
సౌమ్యః క్రూరః శాన్తమూర్తిః క్షుబ్ధః క్షోభవినాశకః ॥ ౧౦౬ ॥

హర్షకః హవ్యభుక్ హవ్యః హితాహితవిభావకః ।
వ్యోమ వ్యాపనశీలశ్చ సర్వవ్యాపిర్మహేశ్వరః ॥ ౧౦౭ ॥

నారాయణో నారశాయీ నరాయణో నరసఖః ।
నన్దకీ చక్రపాణిశ్చ పాఞ్చజన్యప్రఘోషకః ॥ ౧౦౮ ॥

కుమోదకః పద్మహస్తః విశ్వరూపో విధిస్తుతః ।
ఆదిశేషోఽప్రమేయశ్చ అనన్తః జ్ఞానవిగ్రహః ॥ ౧౦౯ ॥

భక్తిగమ్యః పరన్ధామః పరమో భక్తవత్సలః ।
పరఞ్జ్యోతిః పరబ్రహ్మ పరమేష్ఠిః పరాత్పరః ॥ ౧౧౦ ॥

విశ్వాధారో నిరాధారః సదాచారప్రచారకః ।
మహాయోగీ మహావీరో మహారూపో మహాబలః ॥ ౧౧౧ ॥

మహాభోగీ హవిర్భోక్తా మహాయాగఫలప్రదః ।
మహాసత్త్వో మహాశక్తిః మహాయోద్ధా మహాప్రభుః ॥ ౧౧౨ ॥

మహామోహో మహాకోపః మహాపాతకనాశకః ।
శాన్తః శాన్తిప్రదః శూరః శరణాగతపాలకః ॥ ౧౧౩ ॥

పద్మపాదః పద్మగర్భః పద్మపత్రనిభేక్షణః ।
లోకేశః శర్వః కామేశః కామకోటిసమప్రభః ॥ ౧౧౪ ॥

మహాతేజా మహాబ్రహ్మా మహాజ్ఞానో మహాతపాః ।
నీలమేఘనిభః శ్యామః శుభాఙ్గః శుభకారకః ॥ ౧౧౫ ॥

కమనః కమలాకాన్తః కామితార్త్థప్రదాయకః ।
యోగిగమ్యో యోగరూపో యోగీ యోగేశ్వరేశ్వరః ॥ ౧౧౬ ॥

భవో భయకరో భానుః భాస్కరో భవనాశకః ।
కిరిటీ కుణ్డలీ చక్రీ చతుర్బాహుసమన్వితః ॥ ౧౧౭ ॥

జగత్ప్రభుర్దేవదేవః పవిత్రః పురుషోత్తమః ।
అణిమాద్యష్టసిద్ధీశః సిద్ధః సిద్ధగణేశ్వరః ॥ ౧౧౮ ॥

దేవో దేవగణాధ్యక్షో వాసవో వసురక్షకః ।
ఓఙ్కారః ప్రణవః ప్రాణః ప్రధానః ప్రక్రమః క్రతుః ॥ ౧౧౯ ॥

నన్దిర్నాన్దిదో నాభ్యశ్చ నన్దగోపతపఃఫలః ।
మోహనో మోహహన్తా చ మైత్రేయో మేఘవాహనః ॥ ౧౨౦ ॥

భద్రో భద్రఙ్కరో భానుః పుణ్యశ్రవణకీర్తనః ।
గదాధరో గదధ్వంసీ గమ్భీరో గానలోలుపః ॥ ౧౨౧ ॥

తేజసస్తేజసాం రాశిః త్రిదశస్త్రిదశార్చితః ।
వాసుదేవో వసుభద్రో వదాన్యో వల్గుదర్శనః ॥ ౧౨౨ ॥

దేవకీనన్దనః స్రగ్వీ సీమాతీతవిభూతిమాన్ ।
వాసవో వాసరాధీశః గురువాయుపురేశ్వరః ॥ ౧౨౩ ॥

యమో యశస్వీ యుక్తశ్చ యోగనిద్రాపరాయణః ।
సూర్యః సురార్యమార్కశ్చ సర్వసన్తాపనాశకః ॥ ౧౨౪ ॥

శాన్తతేజో మహారౌద్రః సౌమ్యరూపోఽభయఙ్కరః ।
భాస్వాన్ వివస్వాన్ సప్తాశ్వః అన్ధకారవిపాటకః ॥ ౧౨౫ ॥

తపనః సవితా హంసః చిన్తామణిరహర్పతిః ।
అరుణో మిహిరో మిత్రః నీహారక్లేదనాశకః ॥ ౧౨౬ ॥

ఆదిత్యో హరిదశ్వశ్చ మోహలోభవినాశకః ।
కాన్తః కాన్తిమతాం కాన్తిః ఛాయానాథో దివాకరః ॥ ౧౨౭ ॥

స్థావరజఙ్గమగురుః ఖద్యోతో లోకబాన్ధవః ।
కర్మసాక్షీ జగచ్చక్షుః కాలరూపః కృపానిధిః ॥ ౧౨౮ ॥

సత్త్వమూర్తిస్తత్త్వమయః సత్యరూపో దివస్పతిః ।
శుభ్రాంశుశ్చన్ద్రమా చన్ద్రః ఓషధీశో నిశాపతిః ॥ ౧౨౯ ॥

మృగాఙ్కో మాః క్షపానాథః నక్షత్రేశః కలానిధిః ।
అఙ్గారకో లోహితాంశుః కుజో భౌమో మహీసుతః ॥ ౧౩౦ ॥

రౌహిణేయో బుధః సౌమ్యః సర్వవిద్యావిధాయకః ।
వాచస్పతిర్గురుర్జీవః సురాచార్యో బృహస్పతిః ॥ ౧౩౧ ॥

ఉశనా భార్గవః కావ్యః కవిః శుక్రోఽసురగురుః ।
సూర్యపుత్రో శనిర్మన్దః సర్వభక్షః శనైశ్చరః ॥ ౧౩౨ ॥

విధున్తుదః తమో రాహుః శిఖీ కేతుర్విరామదః ।
నవగ్రహస్వరూపశ్చ గ్రహకోపనివారకః ॥ ౧౩౩ ॥

దశానాథః ప్రీతికరః మాపకో మఙ్గలప్రదః ।
ద్విహస్తశ్చ మహాబాహుః కోటికోటిభుజైర్యుతః ॥ ౧౩౪ ॥

ఏకముఖో బహుముఖః బహుసాహ్రసనేత్రవాన్ ।
బన్ధకారీ బన్ధహీనః సంసారీ బన్ధమోచకః ॥ ౧౩౫ ॥

మమతారూపోఽహమ్బుద్ధిః కృతజ్ఞః కామమోహితః ।
నానామూర్తిధరః శక్తిః భిన్నదేవస్వరూపధృక్ ॥ ౧౩౬ ॥

సర్వభూతహరః స్థాణుః శర్వో భీమః సదాశివః ।
పశుపతిః పాశహీనః జటీ చర్మీ పినాకవాన్ ॥ ౧౩౭ ॥

వినాయకో లమ్బోదరః హేరమ్బో విఘ్ననాశకః ।
ఏకదన్తో మహాకాయః సిద్ధిబుద్ధిప్రదాయకః ॥ ౧౩౮ ॥

గుహః స్కన్దో మహాసేనః విశాఖః శిఖివాహనః ।
షడాననో బాహులేయః కుమారః క్రౌఞ్చభఞ్జకః ॥ ౧౩౯ ॥

ఆఖణ్డలో సహస్రాక్షః వలారాతిశ్శచీపతిః ।
సుత్రామా గోత్రభిద్వజ్రీ ఋభుక్షా వృత్రహా వృషా ॥ ౧౪౦ ॥

బ్రహ్మా ప్రజాపతిర్ధాతా పద్మయోనిః పితామహః ।
సృష్టికర్తా సురజ్యేష్ఠః విధాతా విశ్వసృట్ విధిః ॥ ౧౪౧ ॥

ప్రద్యుమ్నో మదనో కామః పుష్పబాణో మనోభవః ।
లక్ష్మీపుత్రో మీనకేతురనఙ్గః పఞ్చశరః స్మరః ॥ ౧౪౨ ॥

కృష్ణపుత్రో శర్వజేతా ఇక్షుచాపో రతిప్రియః ।
శమ్బరఘ్నో విశ్వజిష్ణుర్విశ్వభ్రమణకారకః ॥ ౧౪౩ ॥

బర్హిః శుష్మా వాయుసఖః ఆశ్రయాశో విభావసుః ।
జ్వాలామాలీ కృష్ణవర్త్మా హుతభుక్ దహనః శుచీ ॥ ౧౪౪ ॥

అనిలః పవనో వాయుః పృషదశ్వః ప్రభఞ్జనః ।
వాతః ప్రాణో జగత్ప్రాణః గన్ధవాహః సదాగతిః ॥ ౧౪౫ ॥

పాశాయుధో నదీకాన్తః వరుణో యాదసామ్పతిః ।
రాజరాజో యక్షరాజః పౌలస్త్యో నరవాహనః ॥ ౧౪౬ ॥

నిధీశః త్ర్యమ్బకసఖః ఏకపిఙ్గో ధనేశ్వరః ।
దేవేశో జగదాధారః ఆదిదేవః పరాత్పరః ॥ ౧౪౭ ॥

మహాత్మా పరమాత్మా చ పరమానన్దదాయకః ।
ధరాపతిః స్వర్పతిశ్చ విద్యానాథో జగత్పితా ॥ ౧౪౮ ॥

పద్మహస్తః పద్మమాలీ పద్మశోభిపదద్వయః ।
మధువైరిః కైటభారిః వేదధృక్ వేదపాలకః ॥ ౧౪౯ ॥

చణ్డముణ్డశిరచ్ఛేత్తా మహిషాసురమర్దకః ।
మహాకాళీరూపధరః చాముణ్డీరూపధారకః ॥ ౧౫౦ ॥

నిశుమ్భశుమ్భసంహర్తా రక్తబీజాసుహారకః ।
భణ్డాసురనిషూదకో లళితావేషధారకః ॥ ౧౫౧ ॥

ఋషభో నాభిపుత్రశ్చ ఇన్ద్రదౌష్ట్యప్రశామకః ।
అవ్యక్తో వ్యక్తరూపశ్చ నాశహీనో వినాశకృత్ ॥ ౧౫౨ ॥

కర్మాధ్యక్షో గుణాధ్యక్షః భూతగ్రామవిసర్జకః ।
క్రతుర్యజ్ఞః హుతో మన్త్రః పితా మాతా పితామహః ॥ ౧౫౩ ॥

వేద్యో వేదో గతిర్భర్తా సాక్షీ కారక వేదవిద్ ।
భోక్తా భోజ్యః భుక్తికర్మ భోజ్యాభోజ్యవివేచకః ॥ ౧౫౪ ॥

సదాచారో దురాచారః శుభాశుభఫలప్రదః ।
నిత్యోఽనిత్యః స్థిరశ్చలః దృశ్యాదృశ్యః శ్రుతాశ్రుతః ॥ ౧౫౫ ॥

ఆదిమధ్యాన్తహీనశ్చ దేహీ దేహో గుణాశ్రయః ।
జ్ఞానః జ్ఞేయః పరిజ్ఞాతా ధ్యానః ధ్యాతా పరిధ్యేయః ॥ ౧౫౬ ॥

అవిభక్తో విభక్తశ్చ పృథగ్రూపో గుణాశ్రితః ।
ప్రవృత్తిశ్చ నివృత్తిశ్చ ప్రకృతిర్వికృతిరూపధృక్ ॥ ౧౫౭ ॥

బన్ధనో బన్ధకర్తా చ సర్వబన్ధవిపాటకః ।
పూజితః పూజకశ్చైవ పూజాకర్మవిధాయకః ॥ ౧౫౮ ॥

వైకుణ్ఠవాసః స్వర్వాసః వికుణ్ఠహృదయాలయః ।
బ్రహ్మబీజో విశ్వబిన్దుర్జడజీవవిభాజకః ॥। ౧౫౯ ॥

పిణ్డాణ్డస్థః పరన్ధామః శబ్దబ్రహ్మస్వరూపకః ।
ఆధారషట్కనిలయః జీవవ్యాపృతిచోదకః ॥ ౧౬౦ ॥

అనన్తరూపో జీవాత్మా తిగ్మతేజాః స్వయమ్భవః ॥

అనాద్యన్తః కాలరూపః గురువాయూపురేశ్వరః ॥ ౧౬౧ ॥

గూరుర్గురుతమో గమ్యో గన్ధర్వగణవన్దితః ।
రుక్మిణీవల్లభః శౌరిర్బలరామసహోదరః ॥ ౧౬౨ ॥

పరమః పరమోదారః పన్నగాశనవాహనః ।
వనమాలీ వర్ధమానః వల్లవీవల్లభో వశీ ॥ ౧౬౩ ॥

నన్దసూనుర్నిత్యతృప్తః నష్టలాభవివర్జితః ।
పురన్దరః పుష్కరాక్షః యోగిహృత్కమలాలయః ॥ ౧౬౪ ॥

రేణుకాతనయో రామః కార్తవీర్యకులాన్తకః ।
శరణ్యః శరణః శాన్తః శాశ్వతః స్వస్తిదాయకః ॥ ౧౬౫ ॥

రోగఘ్నః సర్వపాపఘ్నః కర్మదోషభయాపహః ।
గభస్తిమాలీ గర్వఘ్నో గర్గశిష్యో గవప్రియః ॥ ౧౬౬ ॥

తాపసో తాపశమనః తాణ్డవప్రియనన్దితః ।
పఙ్క్తిస్యన్దనపుత్రశ్చ కౌసల్యానన్దవర్ధనః ॥ ౧౬౭ ॥

ప్రథితః ప్రగ్రహః ప్రాజ్ఞః ప్రతిబన్ధనివారకః ।
శత్రుఞ్జయో శత్రుహీనః శరభఙ్గగతిప్రదః ॥ ౧౬౮ ॥

మఙ్గలో మఙ్గలాకాన్తః సర్వమఙ్గలమఙ్గలః ।
యజ్ఞమూర్తిర్విశ్వమూర్తిరాయురారోగ్యసౌఖ్యదః ॥ ౧౬౯ ॥

యోగీన్ద్రాణాం త్వదఙ్గేష్వధికసుమధురం ముక్తిభాజాం నివాసో
భక్తానాం కామవర్షద్యుతరుకిసలయం నాథ తే పాదములమ్ ।
నిత్యం చిత్తస్థితం మే పవనపురపతే ! కృష్ణ ! కారుణ్యసిన్ధో !
హృత్వా నిశ్శేషపాపాన్ ప్రదిశతు పరమానన్దసన్దోహలక్ష్మీమ్ ॥

ఇతి గురువాయురప్పన్ సహస్రనామస్తోత్రం సమాప్తమ్ ।

Also Read 1000 Names of Guruvayurappan:

1000 Names of Guruvayurappa or Narayaniya or Rogahara | Sahasranama Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

1000 Names of Guruvayurappa or Narayaniya or Rogahara | Sahasranama Stotram Lyrics in Telugu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top