Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

1000 Names of Guruvayurappa or Narayaniya or Rogahara | Sahasranama Stotram Lyrics in Malayalam

Sri Guruvayurappa Sahasranama Stotram Lyrics in Malayalam:

॥ ഗുരുവായുരപ്പ അഥവാ നാരായണീയ തഥാ രോഗഹരസഹസ്രനാമസ്തോത്രം ॥

അഥ ധ്യാനം ।

സൂര്യസ്പര്‍ധികിരീടമൂര്‍ധ്വതിലകപ്രോദ്ഭാസിഫാലാന്തരം
കാരുണ്യാകുലനേത്രമാര്‍ദ്രഹസിതോല്ലാസം സുനാസാപുടം ।
ഗണ്ഡോദ്യന്‍മകരാഭകുണ്ഡലയുഗം കണ്ഠോജ്ജ്വലത്കൌസ്തുഭം
ത്വദ്രൂപം വനമാല്യഹാരപടലശ്രീവത്സദീപ്രം ഭജേ ॥

കേയൂരാങ്ഗദകങ്കണോത്തമമഹാരത്നാങ്ഗുലീയാങ്കിത-
ശ്രീമദ്ബാഹുചതുഷ്കസങ്ഗതഗദാശങ്ഖാരിപങ്കേരുഹാം ।
കാഞ്ചിത്കാഞ്ചനകാഞ്ചിലാഞ്ഛിതലസത്പീതാംബരാലംബിനീ-
മാലംബേ വിമലാംബുജദ്യുതിപദാം മൂര്‍തിം തവാര്‍തിച്ഛിദം ॥

യത്ത്രൈക്യമഹീയസോഽപി മഹിതം സമ്മോഹനം മോഹനാത്
കാന്തം കാന്തിനിധാനതോഽപി മധുരം മാധുര്യധുര്യാദപി ।
സൌന്ദര്യോത്തരതോഽപി സുന്ദരതരം ത്വദ്രുപമാശ്ചര്യതോ-
ഽപ്യാശ്ചര്യം ഭുവനേ ന കസ്യ കുതുകം പുഷ്ണാതി വിഷ്ണോ വിഭോ ॥

അഥ സ്തോത്രം ।

ഗുരുവായുപുരാധീശോ സാന്ദ്രാനന്ദാവബോധദഃ ।
രുജാസാകല്യസംഹര്‍താ ദുരിതാടവിദാഹകഃ ॥ 1 ॥

വായുരൂപോ വാഗതീതഃ സര്‍വബാധാപ്രശാമകഃ ।
യുഗന്ധരോ യുഗാതീതോ യോഗമായാസമന്വിതഃ ॥ 2 ॥

പുരുജിത്പുരുഷവ്യാഘ്രഃ പുരാണപുരുഷഃ പ്രഭുഃ ।
രാധാകാന്തോ രമാകാന്തഃ രതീരമണജന്‍മദഃ ॥ 3 ॥

ധീരോഽധീശോ ധനാധ്യക്ഷോ ധരണീപതിരച്യുതഃ ।
ശരണ്യഃ ശര്‍മദഃ ശാന്തഃ സര്‍വശാന്തികരഃ സ്മൃതഃ ॥ 4 ॥

മതിമാന്‍മാധവോ മായീ മാനാതീതോ മഹാദ്യുതിഃ ।
മതിമോഹപരിച്ഛേത്താ ക്ഷയവൃദ്ധിവിവര്‍ജിതഃ ॥ 5 ॥

രോഗപാവകദഗ്ധാനാമമൃതസ്യന്ദദായകഃ ।
ഗതിസ്സമസ്തലോകാനാം ഗണനാതീതവൈഭവഃ ॥ 6 ॥

മരുദ്ഗണസമാരാധ്യോ മാരുതാഗാരവാസകഃ ।
പാലകസ്സര്‍വലോകാനാം പൂരകസ്സര്‍വകര്‍മണാം ॥ 7 ॥

കുരുവിന്ദമണീബദ്ധദിവ്യമാലാവിഭൂഷിതഃ ।
രുക്മഹാരാവലീലോലവക്ഷഃശോഭാവിരാജിതഃ ॥ 8 ॥

സൂര്യകോടിപ്രഭാഭാസ്വദ്ബാലഗോപാലവിഗ്രഹഃ ।
രത്നമായൂരപിഞ്ഛോദ്യത്സൌവര്‍ണമുകുടാഞ്ചിതഃ ॥ 9 ॥

കാളാംബുദരുചിസ്പര്‍ധികേശഭാരമനോഹരഃ ।
മാലേയതിലകോല്ലാസിഫാലബാലേന്ദുശോഭിതഃ ॥ 10 ॥

ആര്‍തദീനകഥാലാപദത്തശ്രോത്രദ്വയാന്വിതഃ ।
ഭ്രൂലതാചലനോദ്ഭൂതനിര്‍ധൂതഭുവനാവലിഃ ॥ 11 ॥

ഭക്തതാപപ്രശമനപീയുഷസ്യന്ദിലോചനഃ ।
കാരുണ്യസ്നിഗ്ധനേത്രാന്തഃ കാങ്ക്ഷിതാര്‍ഥപദായകഃ ॥ 12 ॥

അനോപമിതസൌഭാഗ്യനാസാഭങ്ഗിവിരാജിതഃ ।
മകരമത്സ്യസമാകാരരത്നകുണ്ഡലഭൂഷിതഃ ॥ 13 ॥

ഇന്ദ്രനീലശിലാദര്‍ശഗണ്ഡമണ്ഡലമണ്ഡിതഃ ।
ദന്തപങ്ക്തിദ്വയോദ്ദീപ്തദരസ്മേരമുഖാംബുജഃ ॥ 14 ॥

മന്ദസ്മിതപ്രഭാമുഗ്ധസര്‍വദേവഗണാവൃതഃ ।
പക്വബിംബഫലാധര ഓഷ്ഠകാന്തിവിലാസിതഃ ॥ 15 ॥

സൌന്ദര്യസാരസര്‍വസ്വചിബുകശ്രീവിരാജിതഃ ।
കൌസ്തുഭാഭാലസത്കണ്ഠഃ വന്യമാലാവലീവൃതഃ ॥ 16 ॥

മഹാലക്ഷ്മീസമാവിഷ്ടശ്രീവത്സാങ്കിതവക്ഷസഃ ।
രത്നാഭരണശോഭാഢ്യോ രാമണീയകശേവധിഃ ॥ 17 ॥

വലയാങ്ഗദകേയുരകമനീയഭുജാന്വിതഃ ।
വേണുനാളീലസദ്ധസ്തഃ പ്രവാളാങ്ഗുലിശോഭിതഃ ॥ 18 ॥

ചന്ദനാഗരുകാശ്മീരകസ്തൂരീകളഭാഞ്ചിതഃ ।
അനേകകോടിബ്രഹ്മാണ്ഡസങ്ഗൃഹീതമഹോദരഃ ॥ 19 ॥

കൃശോദരഃ പീതചേലാപരിവീതകടീതടഃ ।
ബ്രഹ്മാവാസമഹാപദ്മാവാലനാഭിപ്രശോഭിതഃ ॥ 20 ॥

പദ്മനാഭോ രമാകാന്തഃ ഫുല്ലപദ്മനിഭാനനഃ ।
രശനാദാമസന്നദ്ധഹേമവസ്ത്രപരിച്ഛദഃ ॥ 21 ॥

ഗോപസ്ത്രീഹൃദയോന്‍മാഥികോമളോരുദ്വയാന്വിതഃ ।
നീലാശ്മപേടകാകാരജാനുദ്വന്ദ്വമനോഹരഃ ॥ 22 ॥

കാമതുണീരസങ്കാശചാരുജങ്ഘാവിശോഭിതഃ ।
നമജ്ജനസമസ്താര്‍തിഹാരിപാദദ്വയാന്വിതഃ ॥ 23 ॥

വൈദ്യനാഥപ്രണമിതഃ വേദവേദാങ്ഗകാരകഃ ।
സര്‍വതാപപ്രശമനഃ സര്‍വരോഗനിവാരകഃ ॥ 24 ॥

സര്‍വപാപപ്രമോചകഃ ദുരിതാര്‍ണവതാരകഃ ।
ബ്രഹ്മരൂപഃ സൃഷ്ടികര്‍താ വിഷ്ണുരൂപഃ പരിത്രാതാ ॥ 25 ॥

ശിവരൂപഃ സര്‍വഭക്ഷഃ ക്രിയാഹീനഃ പരംബ്രഹ്മഃ ।
വികുണ്ഠലോകസംവാസീ വൈകുണ്ഠോ വരദോ വരഃ ॥ 26 ॥

സത്യവ്രതതപഃപ്രീതഃ ശിശുമീനസ്വരൂപവാന്‍ ।
മഹാമത്സ്യത്വമാപന്നോ ബഹുധാവര്‍ധിതഃ സ്വഭൂഃ ॥ 27 ॥

വേദശാസ്ത്രപരിത്രാതാ ഹയഗ്രീവാസുഹാരകഃ ।
ക്ഷീരാബ്ധിമഥനാധ്യക്ഷഃ മന്ദരച്യുതിരോധകഃ ॥ 28 ॥

ധൃതമഹാകൂര്‍മവപുഃ മഹാപതഗരൂപധൃക് ।
ക്ഷീരാബ്ധിമഥനോദ്ഭൂതരത്നദ്വയപരിഗ്രഹഃ ॥ 29 ॥

ധന്വന്തരീരൂപധാരീ സര്‍വരോഗചികിത്സകഃ ।
സമ്മോഹിതദൈത്യസങ്ഘഃ മോഹിനീരൂപധാരകഃ ॥ 30 ॥

കാമേശ്വരമനസ്ഥൈര്യനാശകഃ കാമജന്‍മദഃ ।
യജ്ഞവാരാഹരൂപാഢ്യഃ സമുദ്ധൃതമഹീതലഃ ॥ 31 ॥

ഹിരണ്യാക്ഷപ്രാണഹാരീ ദേവതാപസതോഷകഃ ।
ഹിരണ്യകശിപുക്രൌര്യഭീതലോകാഭിരക്ഷകഃ ॥ 32 ॥

നാരസിംഹവപുഃ സ്ഥൂലസടാഘട്ടിതഖേചരഃ ।
മേഘാരാവപ്രതിദ്വന്ദ്വിഘോരഗര്‍ജനഘോഷകഃ ॥ 33 ॥

വജ്രക്രൂരനഖോദ്ഘാതദൈത്യഗാത്രപ്രഭേദകഃ ।
അസുരാസൃഗ്വസാമാംസലിപ്തഭീഷണരൂപവാന്‍ ॥ 34 ॥

സന്ത്രസ്തദേവര്‍ഷിസങ്ഘഃ ഭയഭീതജഗത്ത്രയഃ ।
പ്രഹ്ലാദസ്തുതിസന്തുഷ്ടഃ ശാന്തഃ ശാന്തികരഃ ശിവഃ ॥ 35 ॥

ദേവഹൂതീസുതഃ പ്രാജ്ഞഃ സാങ്ഖ്യയോഗപ്രവാചകഃ ।
മഹര്‍ഷിഃ കപിലാചാര്യഃ ധര്‍മാചാര്യകുലോദ്വഹഃ ॥ 36 ॥

വേനദേഹസമുദ്ഭൂതഃ പൃഥുഃ പൃഥുലവിക്രമഃ ।
ഗോരൂപിണീമഹീദോഗ്ധാ സമ്പദ്ദുഗ്ധസമാര്‍ജിതഃ ॥ 37 ॥

ആദിതേയഃ കാശ്യപശ്ച വടുരൂപധരഃ പടുഃ ।
മഹാബലിബലധ്വംസീ വാമനോ യാചകോ വിഭുഃ ॥ 38 ॥

ദ്വിപാദമാതത്രൈലോക്യഃ ത്രിവിക്രമസ്ത്രയീമയഃ ।
ജാമദഗ്ന്യോ മഹാവീരഃ ശിവശിഷ്യഃ പ്രതാപവാന്‍ ॥ 39 ॥

കാര്‍തവീര്യശിരച്ഛേത്താ സര്‍വക്ഷത്രിയനാശകഃ ।
സമന്തപഞ്ചകസ്രഷ്ടാ പിതൃപ്രീതിവിധായകഃ ॥ 40 ॥

സര്‍വസങ്ഗപരിത്യാഗീ വരുണാല്ലബ്ധകേരളഃ ।
കൌസല്യാതനയോ രാമഃ രഘുവംശസമുദ്ഭവഃ ॥ 41 ॥

അജപൌത്രോ ദാശരഥിഃ ശത്രുഘ്നഭരതാഗ്രജഃ ।
ലക്ഷ്മണപ്രിയഭ്രാതാ ച സര്‍വലോകഹിതേ രതഃ ॥ 42 ॥

വസിഷ്ഠശിഷ്യഃ സര്‍വജ്ഞഃ വിശ്വാമിത്രസഹായകഃ ।
താടകാമോക്ഷകാരീ ച അഹല്യാശാപമോചകഃ ॥ 43 ॥

സുബാഹുപ്രാണഹന്താ ച മാരീചമദനാശനഃ ।
മിഥിലാപുരിസമ്പ്രാപ്തഃ ശൈവചാപവിഭഞ്ജകഃ ॥ 44 ॥

സന്തുഷിതസര്‍വലോകോ ജനകപ്രീതിവര്‍ധകഃ ।
ഗൃഹീതജാനകീഹസ്തഃ സമ്പ്രീതസ്വജനൈര്യുതഃ ॥ 45 ॥

പരശുധരഗര്‍വഹന്താ ക്ഷത്രധര്‍മപ്രവര്‍ധകഃ ।
സന്ത്യക്തയൌവരാജ്യശ്ച വനവാസേ നിയോജിതഃ ॥ 46 ॥

സീതാലക്ഷ്മണസംയുക്തഃ ചീരവാസാ ജടാധരഃ ।
ഗുഹദ്രോണീമുപാശ്രിത്യ ഗങ്ഗാപാരമവാപ്തവാന്‍ ॥ 47 ॥

സംസാരസാഗരോത്താരപാദസ്മരണപാവനഃ ।
രോഗപീഡാപ്രശമനഃ ദൌര്‍ഭാഗ്യധ്വാന്തഭാസ്കരഃ ॥ 48 ॥

കാനനാവാസസന്തുഷ്ടഃ വന്യഭോജനതോഷിതഃ ।
ദുഷ്ടരാക്ഷസസംഹര്‍താ മുനിമണ്ഡലപൂജിതഃ ॥ 49 ॥

കാമരൂപാശൂര്‍പണഖാനാസാകര്‍ണവികൃന്തകഃ ।
ഖരമുഖാസുരമുഖ്യാനാമസങ്ഖ്യബലനാശകഃ ॥ 50 ॥

മായാമൃഗസമാകൃഷ്ടഃ മായാമാനുഷമൂര്‍തിമാന്‍ ।
സീതാവിരഹസന്തപ്തഃ ദാരാന്വേഷണവ്യാപൃതഃ ॥ 51 ॥

ജടായുമോക്ഷദാതാ ച കബന്ധഗതിദായകഃ ।
ഹനൂമത്സുഗ്രീവസഖാ ബാലിജീവവിനാശകഃ ॥ 52 ॥

ലീലാനിര്‍മിതസേതുശ്ച വിഭീഷണനമസ്കൃതഃ ।
ദശാസ്യജീവസംഹര്‍താ ഭൂമിഭാരവിനാശകഃ ॥ 53 ॥

ധര്‍മജ്ഞോ ധര്‍മനിരതോ ധര്‍മാധര്‍മവിവേചകഃ ।
ധര്‍മമൂര്‍തിസ്സത്യസന്ധഃ പിതൃസത്യപരായണഃ ॥ 54 ॥

മര്യാദാപുരുഷോ രാമഃ രമണീയഗുണാംബുധിഃ ।
രോഹിണീതനയോ രാമഃ ബലരാമോ ബലോദ്ധതഃ ॥ 55 ॥

കൃഷ്ണജ്യേഷ്ഠോ ഗദാഹസ്തഃ ഹലീ ച മുസലായുധഃ ।
സദാമദോ മഹാവീരഃ രുക്മിസൂതനികൃന്തനഃ ॥ 56 ॥

കാളിന്ദീദര്‍പശമനഃ കാലകാലസമഃ സുധീഃ । var കാളീയദര്‍പശമനഃ
ആദിശേഷോ മഹാകായഃ സര്‍വലോകധുരന്ധരഃ ॥ 57 ॥

ശുദ്ധസ്ഫടികസങ്കാശോ നീലവാസോ നിരാമയഃ ।
വാസുദേവോ ജഗന്നാഥഃ ദേവകീസൂനുരച്യുതഃ ॥ 58 ॥

ധര്‍മസംസ്ഥാപകോ വിഷ്ണുരധര്‍മിഗണനാശകഃ ।
കാത്യായനീസഹജനീ നന്ദഗോപഗൃഹേ ഭൃതഃ ॥ 59 ॥

കംസപ്രേരിതപൈശാചബാധാസങ്ഘവിനാശകഃ ।
ഗോപാലോ ഗോവത്സപാലഃ ബാലക്രീഡാവിലാസിതഃ ॥ 60 ॥

ക്ഷീരചോരോ ദധിചോരഃ ഗോപീഹൃദയചോരകഃ ।
ഘനശ്യാമോ മായൂരപിഞ്ഛാഭൂഷിതശീര്‍ഷകഃ ॥ 61 ॥

ഗോധൂളീമലിനാകാരോ ഗോലോകപതിഃ ശാശ്വതഃ ।
ഗര്‍ഗര്‍ഷികൃതസംസ്കാരഃ കൃഷ്ണനാമപ്രകീര്‍തിതഃ ॥ 62 ॥

ആനന്ദരൂപഃ ശ്രീകൃഷ്ണഃ പാപനാശകരഃ കൃഷ്ണഃ ।
ശ്യാമവര്‍ണതനുഃ കൃഷ്ണഃ ശത്രുസംഹാരകഃ കൃഷ്ണഃ ॥ 63 ॥

ലോകസങ്കര്‍ഷകഃ കൃഷ്ണഃ സുഖസന്ദായകഃ കൃഷ്ണഃ ।
ബാലലീലാപ്രമുദിതഃ ഗോപസ്ത്രീഭാഗ്യരൂപകഃ ॥ 64 ॥

ദധിജപ്രിയഃ സര്‍പ്യശ്നീ ദുഗ്ധഭക്ഷണതത്പരഃ ।
വൃന്ദാവനവിഹാരീ ച കാളിന്ദീക്രീഡനോത്സുകഃ ॥ 65 ॥

ഗവലമുരളീവേത്രഃ പശുവത്സാനുപാലകഃ ।
അഘാസുരപ്രാണഹാരീ ബ്രഹ്മഗര്‍വവിനാശകഃ ॥ 66 ॥

കാളിയമദമര്‍ദകഃ പരിപീതദവാനലഃ ।
ദുരിതവനദാഹകഃ പ്രലംബാസുരനാശകഃ ॥ 67 ॥

കാമിനീജനമോഹനഃ കാമതാപവിനാശകഃ ।
ഇന്ദ്രയാഗനിരോധകഃ ഗോവര്‍ധനാദ്രിപൂജകഃ ॥ 68 ॥

ഇന്ദ്രദര്‍പവിപാടകഃ ഗോവര്‍ധനോ ഗിരിധരഃ ।
സുരഭിദുഗ്ധാഭിഷിക്തോ ഗോവിന്ദേതി പ്രകീര്‍തിതഃ ॥ 69 ॥

വരുണാര്‍ചിതപാദാബ്ജഃ സംസാരാംബുധിതാരകഃ ।
രാസലീലാവിലാസിതഃ ശൃങ്ഗാരൈകരസാലയഃ ॥ 70 ॥

മുരളീഗാനമാധുര്യമത്തഗോപീജനാവൃതഃ ।
രാധാമാനസതോഷകഃ സര്‍വലോകസന്തോഷകഃ ॥ 71 ॥

ഗോപികാഗര്‍വശമനഃ വിരഹക്ലേശനാശകഃ ।
സുദര്‍ശനചക്രധരഃ ശാപമുക്തസുദര്‍ശനഃ ॥ 72 ॥

ശങ്ഖചൂഡകൃതാന്തശ്ച അരിഷ്ടാസുരമര്‍ദകഃ ।
ശൂരവംശകുലോദ്ഭൂതഃ കേശവഃ കേശിസൂദനഃ ॥ 73 ॥

വ്യോമാസുരനിഹന്താ ച വ്യോമചാരപ്രണമിതഃ ।
ദുഷ്ടകംസവധോദ്യുക്തഃ മഥുരാപുരിമാപ്തവാന്‍ ॥ 74 ॥

ബലരാമസഹവര്‍തീ യാഗചാപവിപാടകഃ ।
കുവലയാപീഡമര്‍ദകഃ പിഷ്ടചാണൂരമുഷ്ടികഃ ॥ 75 ॥

കംസപ്രാണസമാഹര്‍താ യദുവംശവിമോചകഃ ।
ജരാസന്ധപരാഭൂതഃ യവനേശ്വരദാഹകഃ ॥ 76 ॥

ദ്വാരകാപുരനിര്‍മാതാ മുചുകുന്ദഗതിപ്രദഃ ।
രുക്മിണീഹാരകോ രുക്മിവീര്യഹന്താഽപരാജിതഃ ॥। 77 ॥

പരിഗൃഹീതസ്യമന്തകഃ ധൃതജാംബവതീകരഃ ।
സത്യഭാമാപതിശ്ചൈവ ശതധന്വാനിഹന്തകഃ ॥ 78 ॥

കുന്തീപുത്രഗുണഗ്രാഹീ അര്‍ജുനപ്രീതികാരകഃ ।
നരകാരിര്‍മുരാരിശ്ച ബാണഹസ്തനികൃന്തകഃ ॥ 79 ॥

അപഹൃതപാരിജാതഃ ദേവേന്ദ്രമദഭഞ്ജകഃ ।
നൃഗമോക്ഷദഃ പൌണ്ഡ്രകവാസുദേവഗതിപ്രദഃ ॥ 80 ॥

കാശിരാജശിരച്ഛേത്താ ഭസ്മീകൃതസുദക്ഷിണഃ ।
ജരാസന്ധമൃത്യുകാരീ ശിശുപാലഗതിപ്രദഃ ॥ 81 ॥

സാല്വപ്രാണാപഹാരീ ച ദന്തവക്ത്രാഭിഘാതകഃ ।
യുധിഷ്ഠിരോപദേഷ്ടാ ച ഭീമസേനപ്രിയങ്കരഃ ॥ 82 ॥

അര്‍ജുനാഭിന്നമൂര്‍തിശ്ച മാദ്രീപുത്രഗുരുസ്തഥാ ।
ദ്രൌപദീരക്ഷകശ്ചൈവ കുന്തീവാത്സല്യഭാജനഃ ॥ 83 ॥

കൌരവക്രൌര്യസന്ദഷ്ടപാഞ്ചാലീശോകനാശകഃ ।
കൌന്തേയദൂതസ്തേജസ്വീ വിശ്വരൂപ്രപദര്‍ശകഃ ॥ 84 ॥

നിരായുധോ നിരാതങ്കോ ജിഷ്ണുസൂതോ ജനാര്‍ദനഃ ।
ഗീതോപദേഷ്ടാ ലോകേശഃ ദുഃഖമൌഢ്യനിവാരകഃ ॥ 85 ॥

ഭീഷ്മദ്രോണദ്രൌണികര്‍ണാദ്യഗ്നിജ്വാലാപ്രശാമകഃ ।
കുചേലപത്നീദാരിദ്ര്യദുഃഖബാധാവിമോചകഃ ॥ 86 ॥

അജഃ കാലവിധാതാ ച ആര്‍തിഘ്നഃ സര്‍വകാമദഃ ।
അനലോ അവ്യയോ വ്യാസഃ അരുണാനുജവാഹനഃ ॥ 87 ॥

അഖിലഃ പ്രാണദഃ പ്രാണഃ അനിലാത്മജസേവിതഃ ।
ആദിഭൂത അനാദ്യന്തഃ ക്ഷാന്തിക്ലാന്തിവിവര്‍ജിതഃ ॥ 88 ॥

ആദിതേയോ വികുണ്ഠാത്മാ വൈകുണ്ഠോ വിഷ്ടരശ്രവാഃ ।
ഇജ്യഃ സുദര്‍ശനോ ഈഡ്യഃ ഇന്ദ്രിയാണാമഗോചരഃ ॥ 89 ॥

ഉത്തമഃ സത്തമോ ഉഗ്ര ഉദാനഃ പ്രാണരൂപകഃ ।
വ്യാനാപാനോ സമാനശ്ച ജീവമൃത്യുവിഭാജകഃ ॥ 90 ॥

ഊര്‍ധ്വഗോ ഊഹിതോ ഊഹ്യഃ ഊഹാതീതപ്രഭാവവാന്‍ ।
ഋതംഭരോ ഋതുധരഃ സപ്തര്‍ഷിഗണസേവിതഃ ॥ 91 ॥

ഋഷിഗംയോ ഋഭുരൃദ്ധിഃ സനകാദിമുനിസ്തുതഃ ।
ഏകനാഥോ ഏകമൂര്‍തിരീതിബാധാവിനാശകഃ ॥ 92 ॥

ഐന്ധനോ ഏഷണീയശ്ച അനുല്ലങ്ഘിതശാസനഃ ।
ഓജസ്കരോ ഓഷധീശോ ഓഡ്രമാലാവിഭൂഷിതഃ ॥ 93 ॥

ഔഷധഃ സര്‍വതാപാനാം സമാനാധിക്യവര്‍ജിതഃ ।
കാലഭൃത്കാലദോഷഘ്നഃ കാര്യജ്ഞഃ കര്‍മകാരകഃ ॥ 94 ॥

ഖഡ്ഗീ ഖണ്ഡകഃ ഖദ്യോതഃ ഖലീ ഖാണ്ഡവദാഹകഃ ।
ഗദാഗ്രജോ ഗദാപാണീ ഗംഭീരോ ഗര്‍വനാശകഃ ॥ 95 ॥

ഘനവര്‍ണോ ഘര്‍മഭാനുഃ ഘടജന്‍മനമസ്കൃതഃ ।
ചിന്താതീതഃ ചിദാനന്ദഃ വിശ്വഭ്രമണകാരകഃ ॥ 96 ॥

ഛന്ദകഃ ഛന്ദനഃ ഛന്നഃ ഛായാകാരകഃ ദീപ്തിമാന്‍ ।
ജയോ ജയന്തോ വിജയോ ജ്ഞാപകഃ ജ്ഞാനവിഗ്രഹഃ ॥ 97 ॥

ഝര്‍ഝരാപന്നിവാരകഃ ഝണജ്ഝണിതനൂപുരഃ ।
ടങ്കടീകപ്രണമിതഃ ഠക്കുരോ ദംഭനാശകഃ ॥ 98 ॥

തത്ത്വാതീതസ്തത്ത്വമൂര്‍തിഃ തത്ത്വചിന്താപ്രചോദകഃ ।
ദക്ഷോ ദാതാ ദയാമൂര്‍തിഃ ദാശാര്‍ഹോ ദീര്‍ഘലോചനഃ ॥ 99 ॥

പരാജിഷ്ണുഃ പരന്ധാമഃ പരാനന്ദസുഖ്രപദഃ ।
ഫാലനേത്രഃ ഫണിശായീ പുണ്യാപുണ്യഫലപ്രദഃ ॥ 100 ॥

ബന്ധഹീനോ ലോകബന്ധുഃ ബാലകൃഷ്ണഃ സതാങ്ഗതിഃ ।
ഭവ്യരാശിര്‍ഭിഷഗ്വര്യഃ ഭാസുരഃ ഭൂമിപാലകഃ ॥ 101 ॥

മധുവൈരിഃ കൈടഭാരിര്‍മന്ത്രജ്ഞോ മന്ത്രദര്‍ശകഃ ।
യതിവര്യോ യജമാനഃ യക്ഷകര്‍ദമഭൂഷിതഃ ॥ 102 ॥

രങ്ഗനാഥോ രഘുവരഃ രസജ്ഞോ രിപുകര്‍ശനഃ ।
ലക്ഷ്യോ ലക്ഷ്യജ്ഞോ ലക്ഷ്മീകഃ ലക്ഷ്മീഭൂമിനിഷേവിതഃ ॥ 103 ॥

വര്‍ഷിഷ്ഠോ വര്‍ധമാനശ്ച കരുണാമൃതവര്‍ഷകഃ ।
വിശ്വോ വൃദ്ധോ വൃത്തിഹീനഃ വിശ്വജിദ്വിശ്വപാവനഃ ॥ 104 ॥

ശാസ്താ ശംസിതഃ ശംസ്തവ്യഃ വേദശാസ്ത്രവിഭാവിതഃ ।
ഷഡഭിജ്ഞഃ ഷഡാധാരപദ്മകേന്ദ്രനിവാസകഃ ॥ 105 ॥

സഗുണോ നിര്‍ഗുണഃ സാക്ഷീ സര്‍വജിത്സാക്ഷിവര്‍ജിതഃ ।
സൌംയഃ ക്രൂരഃ ശാന്തമൂര്‍തിഃ ക്ഷുബ്ധഃ ക്ഷോഭവിനാശകഃ ॥ 106 ॥

ഹര്‍ഷകഃ ഹവ്യഭുക് ഹവ്യഃ ഹിതാഹിതവിഭാവകഃ ।
വ്യോമ വ്യാപനശീലശ്ച സര്‍വവ്യാപിര്‍മഹേശ്വരഃ ॥ 107 ॥

നാരായണോ നാരശായീ നരായണോ നരസഖഃ ।
നന്ദകീ ചക്രപാണിശ്ച പാഞ്ചജന്യപ്രഘോഷകഃ ॥ 108 ॥

കുമോദകഃ പദ്മഹസ്തഃ വിശ്വരൂപോ വിധിസ്തുതഃ ।
ആദിശേഷോഽപ്രമേയശ്ച അനന്തഃ ജ്ഞാനവിഗ്രഹഃ ॥ 109 ॥

ഭക്തിഗംയഃ പരന്ധാമഃ പരമോ ഭക്തവത്സലഃ ।
പരഞ്ജ്യോതിഃ പരബ്രഹ്മ പരമേഷ്ഠിഃ പരാത്പരഃ ॥ 110 ॥

വിശ്വാധാരോ നിരാധാരഃ സദാചാരപ്രചാരകഃ ।
മഹായോഗീ മഹാവീരോ മഹാരൂപോ മഹാബലഃ ॥ 111 ॥

മഹാഭോഗീ ഹവിര്‍ഭോക്താ മഹായാഗഫലപ്രദഃ ।
മഹാസത്ത്വോ മഹാശക്തിഃ മഹായോദ്ധാ മഹാപ്രഭുഃ ॥ 112 ॥

മഹാമോഹോ മഹാകോപഃ മഹാപാതകനാശകഃ ।
ശാന്തഃ ശാന്തിപ്രദഃ ശൂരഃ ശരണാഗതപാലകഃ ॥ 113 ॥

പദ്മപാദഃ പദ്മഗര്‍ഭഃ പദ്മപത്രനിഭേക്ഷണഃ ।
ലോകേശഃ ശര്‍വഃ കാമേശഃ കാമകോടിസമപ്രഭഃ ॥ 114 ॥

മഹാതേജാ മഹാബ്രഹ്മാ മഹാജ്ഞാനോ മഹാതപാഃ ।
നീലമേഘനിഭഃ ശ്യാമഃ ശുഭാങ്ഗഃ ശുഭകാരകഃ ॥ 115 ॥

കമനഃ കമലാകാന്തഃ കാമിതാര്‍ത്ഥപ്രദായകഃ ।
യോഗിഗംയോ യോഗരൂപോ യോഗീ യോഗേശ്വരേശ്വരഃ ॥ 116 ॥

ഭവോ ഭയകരോ ഭാനുഃ ഭാസ്കരോ ഭവനാശകഃ ।
കിരിടീ കുണ്ഡലീ ചക്രീ ചതുര്‍ബാഹുസമന്വിതഃ ॥ 117 ॥

ജഗത്പ്രഭുര്‍ദേവദേവഃ പവിത്രഃ പുരുഷോത്തമഃ ।
അണിമാദ്യഷ്ടസിദ്ധീശഃ സിദ്ധഃ സിദ്ധഗണേശ്വരഃ ॥ 118 ॥

ദേവോ ദേവഗണാധ്യക്ഷോ വാസവോ വസുരക്ഷകഃ ।
ഓങ്കാരഃ പ്രണവഃ പ്രാണഃ പ്രധാനഃ പ്രക്രമഃ ക്രതുഃ ॥ 119 ॥

നന്ദിര്‍നാന്ദിദോ നാഭ്യശ്ച നന്ദഗോപതപഃഫലഃ ।
മോഹനോ മോഹഹന്താ ച മൈത്രേയോ മേഘവാഹനഃ ॥ 120 ॥

ഭദ്രോ ഭദ്രങ്കരോ ഭാനുഃ പുണ്യശ്രവണകീര്‍തനഃ ।
ഗദാധരോ ഗദധ്വംസീ ഗംഭീരോ ഗാനലോലുപഃ ॥ 121 ॥

തേജസസ്തേജസാം രാശിഃ ത്രിദശസ്ത്രിദശാര്‍ചിതഃ ।
വാസുദേവോ വസുഭദ്രോ വദാന്യോ വല്‍ഗുദര്‍ശനഃ ॥ 122 ॥

ദേവകീനന്ദനഃ സ്രഗ്വീ സീമാതീതവിഭൂതിമാന്‍ ।
വാസവോ വാസരാധീശഃ ഗുരുവായുപുരേശ്വരഃ ॥ 123 ॥

യമോ യശസ്വീ യുക്തശ്ച യോഗനിദ്രാപരായണഃ ।
സൂര്യഃ സുരാര്യമാര്‍കശ്ച സര്‍വസന്താപനാശകഃ ॥ 124 ॥

ശാന്തതേജോ മഹാരൌദ്രഃ സൌംയരൂപോഽഭയങ്കരഃ ।
ഭാസ്വാന്‍ വിവസ്വാന്‍ സപ്താശ്വഃ അന്ധകാരവിപാടകഃ ॥ 125 ॥

തപനഃ സവിതാ ഹംസഃ ചിന്താമണിരഹര്‍പതിഃ ।
അരുണോ മിഹിരോ മിത്രഃ നീഹാരക്ലേദനാശകഃ ॥ 126 ॥

ആദിത്യോ ഹരിദശ്വശ്ച മോഹലോഭവിനാശകഃ ।
കാന്തഃ കാന്തിമതാം കാന്തിഃ ഛായാനാഥോ ദിവാകരഃ ॥ 127 ॥

സ്ഥാവരജങ്ഗമഗുരുഃ ഖദ്യോതോ ലോകബാന്ധവഃ ।
കര്‍മസാക്ഷീ ജഗച്ചക്ഷുഃ കാലരൂപഃ കൃപാനിധിഃ ॥ 128 ॥

സത്ത്വമൂര്‍തിസ്തത്ത്വമയഃ സത്യരൂപോ ദിവസ്പതിഃ ।
ശുഭ്രാംശുശ്ചന്ദ്രമാ ചന്ദ്രഃ ഓഷധീശോ നിശാപതിഃ ॥ 129 ॥

മൃഗാങ്കോ മാഃ ക്ഷപാനാഥഃ നക്ഷത്രേശഃ കലാനിധിഃ ।
അങ്ഗാരകോ ലോഹിതാംശുഃ കുജോ ഭൌമോ മഹീസുതഃ ॥ 130 ॥

രൌഹിണേയോ ബുധഃ സൌംയഃ സര്‍വവിദ്യാവിധായകഃ ।
വാചസ്പതിര്‍ഗുരുര്‍ജീവഃ സുരാചാര്യോ ബൃഹസ്പതിഃ ॥ 131 ॥

ഉശനാ ഭാര്‍ഗവഃ കാവ്യഃ കവിഃ ശുക്രോഽസുരഗുരുഃ ।
സൂര്യപുത്രോ ശനിര്‍മന്ദഃ സര്‍വഭക്ഷഃ ശനൈശ്ചരഃ ॥ 132 ॥

വിധുന്തുദഃ തമോ രാഹുഃ ശിഖീ കേതുര്‍വിരാമദഃ ।
നവഗ്രഹസ്വരൂപശ്ച ഗ്രഹകോപനിവാരകഃ ॥ 133 ॥

ദശാനാഥഃ പ്രീതികരഃ മാപകോ മങ്ഗലപ്രദഃ ।
ദ്വിഹസ്തശ്ച മഹാബാഹുഃ കോടികോടിഭുജൈര്യുതഃ ॥ 134 ॥

ഏകമുഖോ ബഹുമുഖഃ ബഹുസാഹ്രസനേത്രവാന്‍ ।
ബന്ധകാരീ ബന്ധഹീനഃ സംസാരീ ബന്ധമോചകഃ ॥ 135 ॥

മമതാരൂപോഽഹംബുദ്ധിഃ കൃതജ്ഞഃ കാമമോഹിതഃ ।
നാനാമൂര്‍തിധരഃ ശക്തിഃ ഭിന്നദേവസ്വരൂപധൃക് ॥ 136 ॥

സര്‍വഭൂതഹരഃ സ്ഥാണുഃ ശര്‍വോ ഭീമഃ സദാശിവഃ ।
പശുപതിഃ പാശഹീനഃ ജടീ ചര്‍മീ പിനാകവാന്‍ ॥ 137 ॥

വിനായകോ ലംബോദരഃ ഹേരംബോ വിഘ്നനാശകഃ ।
ഏകദന്തോ മഹാകായഃ സിദ്ധിബുദ്ധിപ്രദായകഃ ॥ 138 ॥

ഗുഹഃ സ്കന്ദോ മഹാസേനഃ വിശാഖഃ ശിഖിവാഹനഃ ।
ഷഡാനനോ ബാഹുലേയഃ കുമാരഃ ക്രൌഞ്ചഭഞ്ജകഃ ॥ 139 ॥

ആഖണ്ഡലോ സഹസ്രാക്ഷഃ വലാരാതിശ്ശചീപതിഃ ।
സുത്രാമാ ഗോത്രഭിദ്വജ്രീ ഋഭുക്ഷാ വൃത്രഹാ വൃഷാ ॥ 140 ॥

ബ്രഹ്മാ പ്രജാപതിര്‍ധാതാ പദ്മയോനിഃ പിതാമഹഃ ।
സൃഷ്ടികര്‍താ സുരജ്യേഷ്ഠഃ വിധാതാ വിശ്വസൃട് വിധിഃ ॥ 141 ॥

പ്രദ്യുംനോ മദനോ കാമഃ പുഷ്പബാണോ മനോഭവഃ ।
ലക്ഷ്മീപുത്രോ മീനകേതുരനങ്ഗഃ പഞ്ചശരഃ സ്മരഃ ॥ 142 ॥

കൃഷ്ണപുത്രോ ശര്‍വജേതാ ഇക്ഷുചാപോ രതിപ്രിയഃ ।
ശംബരഘ്നോ വിശ്വജിഷ്ണുര്‍വിശ്വഭ്രമണകാരകഃ ॥ 143 ॥

ബര്‍ഹിഃ ശുഷ്മാ വായുസഖഃ ആശ്രയാശോ വിഭാവസുഃ ।
ജ്വാലാമാലീ കൃഷ്ണവര്‍ത്മാ ഹുതഭുക് ദഹനഃ ശുചീ ॥ 144 ॥

അനിലഃ പവനോ വായുഃ പൃഷദശ്വഃ പ്രഭഞ്ജനഃ ।
വാതഃ പ്രാണോ ജഗത്പ്രാണഃ ഗന്ധവാഹഃ സദാഗതിഃ ॥ 145 ॥

പാശായുധോ നദീകാന്തഃ വരുണോ യാദസാമ്പതിഃ ।
രാജരാജോ യക്ഷരാജഃ പൌലസ്ത്യോ നരവാഹനഃ ॥ 146 ॥

നിധീശഃ ത്ര്യംബകസഖഃ ഏകപിങ്ഗോ ധനേശ്വരഃ ।
ദേവേശോ ജഗദാധാരഃ ആദിദേവഃ പരാത്പരഃ ॥ 147 ॥

മഹാത്മാ പരമാത്മാ ച പരമാനന്ദദായകഃ ।
ധരാപതിഃ സ്വര്‍പതിശ്ച വിദ്യാനാഥോ ജഗത്പിതാ ॥ 148 ॥

പദ്മഹസ്തഃ പദ്മമാലീ പദ്മശോഭിപദദ്വയഃ ।
മധുവൈരിഃ കൈടഭാരിഃ വേദധൃക് വേദപാലകഃ ॥ 149 ॥

ചണ്ഡമുണ്ഡശിരച്ഛേത്താ മഹിഷാസുരമര്‍ദകഃ ।
മഹാകാളീരൂപധരഃ ചാമുണ്ഡീരൂപധാരകഃ ॥ 150 ॥

നിശുംഭശുംഭസംഹര്‍താ രക്തബീജാസുഹാരകഃ ।
ഭണ്ഡാസുരനിഷൂദകോ ലളിതാവേഷധാരകഃ ॥ 151 ॥

ഋഷഭോ നാഭിപുത്രശ്ച ഇന്ദ്രദൌഷ്ട്യപ്രശാമകഃ ।
അവ്യക്തോ വ്യക്തരൂപശ്ച നാശഹീനോ വിനാശകൃത് ॥ 152 ॥

കര്‍മാധ്യക്ഷോ ഗുണാധ്യക്ഷഃ ഭൂതഗ്രാമവിസര്‍ജകഃ ।
ക്രതുര്യജ്ഞഃ ഹുതോ മന്ത്രഃ പിതാ മാതാ പിതാമഹഃ ॥ 153 ॥

വേദ്യോ വേദോ ഗതിര്‍ഭര്‍താ സാക്ഷീ കാരക വേദവിദ് ।
ഭോക്താ ഭോജ്യഃ ഭുക്തികര്‍മ ഭോജ്യാഭോജ്യവിവേചകഃ ॥ 154 ॥

സദാചാരോ ദുരാചാരഃ ശുഭാശുഭഫലപ്രദഃ ।
നിത്യോഽനിത്യഃ സ്ഥിരശ്ചലഃ ദൃശ്യാദൃശ്യഃ ശ്രുതാശ്രുതഃ ॥ 155 ॥

ആദിമധ്യാന്തഹീനശ്ച ദേഹീ ദേഹോ ഗുണാശ്രയഃ ।
ജ്ഞാനഃ ജ്ഞേയഃ പരിജ്ഞാതാ ധ്യാനഃ ധ്യാതാ പരിധ്യേയഃ ॥ 156 ॥

അവിഭക്തോ വിഭക്തശ്ച പൃഥഗ്രൂപോ ഗുണാശ്രിതഃ ।
പ്രവൃത്തിശ്ച നിവൃത്തിശ്ച പ്രകൃതിര്‍വികൃതിരൂപധൃക് ॥ 157 ॥

ബന്ധനോ ബന്ധകര്‍താ ച സര്‍വബന്ധവിപാടകഃ ।
പൂജിതഃ പൂജകശ്ചൈവ പൂജാകര്‍മവിധായകഃ ॥ 158 ॥

വൈകുണ്ഠവാസഃ സ്വര്‍വാസഃ വികുണ്ഠഹൃദയാലയഃ ।
ബ്രഹ്മബീജോ വിശ്വബിന്ദുര്‍ജഡജീവവിഭാജകഃ ॥। 159 ॥

പിണ്ഡാണ്ഡസ്ഥഃ പരന്ധാമഃ ശബ്ദബ്രഹ്മസ്വരൂപകഃ ।
ആധാരഷട്കനിലയഃ ജീവവ്യാപൃതിചോദകഃ ॥ 160 ॥

അനന്തരൂപോ ജീവാത്മാ തിഗ്മതേജാഃ സ്വയംഭവഃ ॥

അനാദ്യന്തഃ കാലരൂപഃ ഗുരുവായൂപുരേശ്വരഃ ॥ 161 ॥

ഗൂരുര്‍ഗുരുതമോ ഗംയോ ഗന്ധര്‍വഗണവന്ദിതഃ ।
രുക്മിണീവല്ലഭഃ ശൌരിര്‍ബലരാമസഹോദരഃ ॥ 162 ॥

പരമഃ പരമോദാരഃ പന്നഗാശനവാഹനഃ ।
വനമാലീ വര്‍ധമാനഃ വല്ലവീവല്ലഭോ വശീ ॥ 163 ॥

നന്ദസൂനുര്‍നിത്യതൃപ്തഃ നഷ്ടലാഭവിവര്‍ജിതഃ ।
പുരന്ദരഃ പുഷ്കരാക്ഷഃ യോഗിഹൃത്കമലാലയഃ ॥ 164 ॥

രേണുകാതനയോ രാമഃ കാര്‍തവീര്യകുലാന്തകഃ ।
ശരണ്യഃ ശരണഃ ശാന്തഃ ശാശ്വതഃ സ്വസ്തിദായകഃ ॥ 165 ॥

രോഗഘ്നഃ സര്‍വപാപഘ്നഃ കര്‍മദോഷഭയാപഹഃ ।
ഗഭസ്തിമാലീ ഗര്‍വഘ്നോ ഗര്‍ഗശിഷ്യോ ഗവപ്രിയഃ ॥ 166 ॥

താപസോ താപശമനഃ താണ്ഡവപ്രിയനന്ദിതഃ ।
പങ്ക്തിസ്യന്ദനപുത്രശ്ച കൌസല്യാനന്ദവര്‍ധനഃ ॥ 167 ॥

പ്രഥിതഃ പ്രഗ്രഹഃ പ്രാജ്ഞഃ പ്രതിബന്ധനിവാരകഃ ।
ശത്രുഞ്ജയോ ശത്രുഹീനഃ ശരഭങ്ഗഗതിപ്രദഃ ॥ 168 ॥

മങ്ഗലോ മങ്ഗലാകാന്തഃ സര്‍വമങ്ഗലമങ്ഗലഃ ।
യജ്ഞമൂര്‍തിര്‍വിശ്വമൂര്‍തിരായുരാരോഗ്യസൌഖ്യദഃ ॥ 169 ॥

യോഗീന്ദ്രാണാം ത്വദങ്ഗേഷ്വധികസുമധുരം മുക്തിഭാജാം നിവാസോ
ഭക്താനാം കാമവര്‍ഷദ്യുതരുകിസലയം നാഥ തേ പാദമുലം ।
നിത്യം ചിത്തസ്ഥിതം മേ പവനപുരപതേ ! കൃഷ്ണ ! കാരുണ്യസിന്ധോ !
ഹൃത്വാ നിശ്ശേഷപാപാന്‍ പ്രദിശതു പരമാനന്ദസന്ദോഹലക്ഷ്മീം ॥

ഇതി ഗുരുവായുരപ്പന്‍ സഹസ്രനാമസ്തോത്രം സമാപ്തം ।

Also Read 1000 Names of Guruvayurappan:

1000 Names of Guruvayurappa or Narayaniya or Rogahara | Sahasranama Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

1000 Names of Guruvayurappa or Narayaniya or Rogahara | Sahasranama Stotram Lyrics in Malayalam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top