Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

1000 Names of Guruvayurappa or Narayaniya or Rogahara | Sahasranama Stotram Lyrics in Tamil

Sri Guruvayurappa Sahasranama Stotram Lyrics in Tamil:

॥ கு³ருவாயுரப்ப அத²வா நாராயணீய ததா² ரோக³ஹரஸஹஸ்ரநாமஸ்தோத்ரம் ॥

அத² த்⁴யாநம் ।

ஸூர்யஸ்பர்தி⁴கிரீடமூர்த்⁴வதிலகப்ரோத்³பா⁴ஸிபா²லாந்தரம்
காருண்யாகுலநேத்ரமார்த்³ரஹஸிதோல்லாஸம் ஸுநாஸாபுடம் ।
க³ண்டோ³த்³யந்மகராப⁴குண்ட³லயுக³ம் கண்டோ²ஜ்ஜ்வலத்கௌஸ்துப⁴ம்
த்வத்³ரூபம் வநமால்யஹாரபடலஶ்ரீவத்ஸதீ³ப்ரம் ப⁴ஜே ॥

கேயூராங்க³த³கங்கணோத்தமமஹாரத்நாங்கு³லீயாங்கித-
ஶ்ரீமத்³பா³ஹுசதுஷ்கஸங்க³தக³தா³ஶங்கா²ரிபங்கேருஹாம் ।
காஞ்சித்காஞ்சநகாஞ்சிலாஞ்சி²தலஸத்பீதாம்ப³ராலம்பி³நீ-
மாலம்பே³ விமலாம்பு³ஜத்³யுதிபதா³ம் மூர்திம் தவார்திச்சி²த³ம் ॥

யத்த்ரைக்யமஹீயஸோঽபி மஹிதம் ஸம்மோஹநம் மோஹநாத்
காந்தம் காந்திநிதா⁴நதோঽபி மது⁴ரம் மாது⁴ர்யது⁴ர்யாத³பி ।
ஸௌந்த³ர்யோத்தரதோঽபி ஸுந்த³ரதரம் த்வத்³ருபமாஶ்சர்யதோ-
ঽப்யாஶ்சர்யம் பு⁴வநே ந கஸ்ய குதுகம் புஷ்ணாதி விஷ்ணோ விபோ⁴ ॥

அத² ஸ்தோத்ரம் ।

கு³ருவாயுபுராதீ⁴ஶோ ஸாந்த்³ராநந்தா³வபோ³த⁴த:³ ।
ருஜாஸாகல்யஸம்ஹர்தா து³ரிதாடவிதா³ஹக: ॥ 1 ॥

வாயுரூபோ வாக³தீத: ஸர்வபா³தா⁴ப்ரஶாமக: ।
யுக³ந்த⁴ரோ யுகா³தீதோ யோக³மாயாஸமந்வித: ॥ 2 ॥

புருஜித்புருஷவ்யாக்⁴ர: புராணபுருஷ: ப்ரபு:⁴ ।
ராதா⁴காந்தோ ரமாகாந்த: ரதீரமணஜந்மத:³ ॥ 3 ॥

தீ⁴ரோঽதீ⁴ஶோ த⁴நாத்⁴யக்ஷோ த⁴ரணீபதிரச்யுத: ।
ஶரண்ய: ஶர்மத:³ ஶாந்த: ஸர்வஶாந்திகர: ஸ்ம்ருʼத: ॥ 4 ॥

மதிமாந்மாத⁴வோ மாயீ மாநாதீதோ மஹாத்³யுதி: ।
மதிமோஹபரிச்சே²த்தா க்ஷயவ்ருʼத்³தி⁴விவர்ஜித: ॥ 5 ॥

ரோக³பாவகத³க்³தா⁴நாமம்ருʼதஸ்யந்த³தா³யக: ।
க³திஸ்ஸமஸ்தலோகாநாம் க³ணநாதீதவைப⁴வ: ॥ 6 ॥

மருத்³க³ணஸமாராத்⁴யோ மாருதாகா³ரவாஸக: ।
பாலகஸ்ஸர்வலோகாநாம் பூரகஸ்ஸர்வகர்மணாம் ॥ 7 ॥

குருவிந்த³மணீப³த்³த⁴தி³வ்யமாலாவிபூ⁴ஷித: ।
ருக்மஹாராவலீலோலவக்ஷ:ஶோபா⁴விராஜித: ॥ 8 ॥

ஸூர்யகோடிப்ரபா⁴பா⁴ஸ்வத்³பா³லகோ³பாலவிக்³ரஹ: ।
ரத்நமாயூரபிஞ்சோ²த்³யத்ஸௌவர்ணமுகுடாஞ்சித: ॥ 9 ॥

காளாம்பு³த³ருசிஸ்பர்தி⁴கேஶபா⁴ரமநோஹர: ।
மாலேயதிலகோல்லாஸிபா²லபா³லேந்து³ஶோபி⁴த: ॥ 10 ॥

ஆர்ததீ³நகதா²லாபத³த்தஶ்ரோத்ரத்³வயாந்வித: ।
ப்⁴ரூலதாசலநோத்³பூ⁴தநிர்தூ⁴தபு⁴வநாவலி: ॥ 11 ॥

ப⁴க்ததாபப்ரஶமநபீயுஷஸ்யந்தி³லோசந: ।
காருண்யஸ்நிக்³த⁴நேத்ராந்த: காங்க்ஷிதார்த²பதா³யக: ॥ 12 ॥

அநோபமிதஸௌபா⁴க்³யநாஸாப⁴ங்கி³விராஜித: ।
மகரமத்ஸ்யஸமாகாரரத்நகுண்ட³லபூ⁴ஷித: ॥ 13 ॥

இந்த்³ரநீலஶிலாத³ர்ஶக³ண்ட³மண்ட³லமண்டி³த: ।
த³ந்தபங்க்தித்³வயோத்³தீ³ப்தத³ரஸ்மேரமுகா²ம்பு³ஜ: ॥ 14 ॥

மந்த³ஸ்மிதப்ரபா⁴முக்³த⁴ஸர்வதே³வக³ணாவ்ருʼத: ।
பக்வபி³ம்ப³ப²லாத⁴ர ஓஷ்ட²காந்திவிலாஸித: ॥ 15 ॥

ஸௌந்த³ர்யஸாரஸர்வஸ்வசிபு³கஶ்ரீவிராஜித: ।
கௌஸ்துபா⁴பா⁴லஸத்கண்ட:² வந்யமாலாவலீவ்ருʼத: ॥ 16 ॥

மஹாலக்ஷ்மீஸமாவிஷ்டஶ்ரீவத்ஸாங்கிதவக்ஷஸ: ।
ரத்நாப⁴ரணஶோபா⁴ட்⁴யோ ராமணீயகஶேவதி:⁴ ॥ 17 ॥

வலயாங்க³த³கேயுரகமநீயபு⁴ஜாந்வித: ।
வேணுநாளீலஸத்³த⁴ஸ்த: ப்ரவாளாங்கு³லிஶோபி⁴த: ॥ 18 ॥

சந்த³நாக³ருகாஶ்மீரகஸ்தூரீகளபா⁴ஞ்சித: ।
அநேககோடிப்³ரஹ்மாண்ட³ஸங்க்³ருʼஹீதமஹோத³ர: ॥ 19 ॥

க்ருʼஶோத³ர: பீதசேலாபரிவீதகடீதட: ।
ப்³ரஹ்மாவாஸமஹாபத்³மாவாலநாபி⁴ப்ரஶோபி⁴த: ॥ 20 ॥

பத்³மநாபோ⁴ ரமாகாந்த: பு²ல்லபத்³மநிபா⁴நந: ।
ரஶநாதா³மஸந்நத்³த⁴ஹேமவஸ்த்ரபரிச்ச²த:³ ॥ 21 ॥

கோ³பஸ்த்ரீஹ்ருʼத³யோந்மாதி²கோமளோருத்³வயாந்வித: ।
நீலாஶ்மபேடகாகாரஜாநுத்³வந்த்³வமநோஹர: ॥ 22 ॥

காமதுணீரஸங்காஶசாருஜங்கா⁴விஶோபி⁴த: ।
நமஜ்ஜநஸமஸ்தார்திஹாரிபாத³த்³வயாந்வித: ॥ 23 ॥

வைத்³யநாத²ப்ரணமித: வேத³வேதா³ங்க³காரக: ।
ஸர்வதாபப்ரஶமந: ஸர்வரோக³நிவாரக: ॥ 24 ॥

ஸர்வபாபப்ரமோசக: து³ரிதார்ணவதாரக: ।
ப்³ரஹ்மரூப: ஸ்ருʼஷ்டிகர்தா விஷ்ணுரூப: பரித்ராதா ॥ 25 ॥

ஶிவரூப: ஸர்வப⁴க்ஷ: க்ரியாஹீந: பரம்ப்³ரஹ்ம: ।
விகுண்ட²லோகஸம்வாஸீ வைகுண்டோ² வரதோ³ வர: ॥ 26 ॥

ஸத்யவ்ரததப:ப்ரீத: ஶிஶுமீநஸ்வரூபவாந் ।
மஹாமத்ஸ்யத்வமாபந்நோ ப³ஹுதா⁴வர்தி⁴த: ஸ்வபூ:⁴ ॥ 27 ॥

வேத³ஶாஸ்த்ரபரித்ராதா ஹயக்³ரீவாஸுஹாரக: ।
க்ஷீராப்³தி⁴மத²நாத்⁴யக்ஷ: மந்த³ரச்யுதிரோத⁴க: ॥ 28 ॥

த்⁴ருʼதமஹாகூர்மவபு: மஹாபதக³ரூபத்⁴ருʼக் ।
க்ஷீராப்³தி⁴மத²நோத்³பூ⁴தரத்நத்³வயபரிக்³ரஹ: ॥ 29 ॥

த⁴ந்வந்தரீரூபதா⁴ரீ ஸர்வரோக³சிகித்ஸக: ।
ஸம்மோஹிததை³த்யஸங்க:⁴ மோஹிநீரூபதா⁴ரக: ॥ 30 ॥

காமேஶ்வரமநஸ்தை²ர்யநாஶக: காமஜந்மத:³ ।
யஜ்ஞவாராஹரூபாட்⁴ய: ஸமுத்³த்⁴ருʼதமஹீதல: ॥ 31 ॥

ஹிரண்யாக்ஷப்ராணஹாரீ தே³வதாபஸதோஷக: ।
ஹிரண்யகஶிபுக்ரௌர்யபீ⁴தலோகாபி⁴ரக்ஷக: ॥ 32 ॥

நாரஸிம்ஹவபு: ஸ்தூ²லஸடாக⁴ட்டிதகே²சர: ।
மேகா⁴ராவப்ரதித்³வந்த்³விகோ⁴ரக³ர்ஜநகோ⁴ஷக: ॥ 33 ॥

வஜ்ரக்ரூரநகோ²த்³கா⁴ததை³த்யகா³த்ரப்ரபே⁴த³க: ।
அஸுராஸ்ருʼக்³வஸாமாம்ஸலிப்தபீ⁴ஷணரூபவாந் ॥ 34 ॥

ஸந்த்ரஸ்ததே³வர்ஷிஸங்க:⁴ ப⁴யபீ⁴தஜக³த்த்ரய: ।
ப்ரஹ்லாத³ஸ்துதிஸந்துஷ்ட: ஶாந்த: ஶாந்திகர: ஶிவ: ॥ 35 ॥

தே³வஹூதீஸுத: ப்ராஜ்ஞ: ஸாங்க்²யயோக³ப்ரவாசக: ।
மஹர்ஷி: கபிலாசார்ய: த⁴ர்மாசார்யகுலோத்³வஹ: ॥ 36 ॥

வேநதே³ஹஸமுத்³பூ⁴த: ப்ருʼது:² ப்ருʼது²லவிக்ரம: ।
கோ³ரூபிணீமஹீதோ³க்³தா⁴ ஸம்பத்³து³க்³த⁴ஸமார்ஜித: ॥ 37 ॥

ஆதி³தேய: காஶ்யபஶ்ச வடுரூபத⁴ர: படு: ।
மஹாப³லிப³லத்⁴வம்ஸீ வாமநோ யாசகோ விபு:⁴ ॥ 38 ॥

த்³விபாத³மாதத்ரைலோக்ய: த்ரிவிக்ரமஸ்த்ரயீமய: ।
ஜாமத³க்³ந்யோ மஹாவீர: ஶிவஶிஷ்ய: ப்ரதாபவாந் ॥ 39 ॥

கார்தவீர்யஶிரச்சே²த்தா ஸர்வக்ஷத்ரியநாஶக: ।
ஸமந்தபஞ்சகஸ்ரஷ்டா பித்ருʼப்ரீதிவிதா⁴யக: ॥ 40 ॥

ஸர்வஸங்க³பரித்யாகீ³ வருணால்லப்³த⁴கேரள: ।
கௌஸல்யாதநயோ ராம: ரகு⁴வம்ஶஸமுத்³ப⁴வ: ॥ 41 ॥

அஜபௌத்ரோ தா³ஶரதி:² ஶத்ருக்⁴நப⁴ரதாக்³ரஜ: ।
லக்ஷ்மணப்ரியப்⁴ராதா ச ஸர்வலோகஹிதே ரத: ॥ 42 ॥

வஸிஷ்ட²ஶிஷ்ய: ஸர்வஜ்ஞ: விஶ்வாமித்ரஸஹாயக: ।
தாடகாமோக்ஷகாரீ ச அஹல்யாஶாபமோசக: ॥ 43 ॥

ஸுபா³ஹுப்ராணஹந்தா ச மாரீசமத³நாஶந: ।
மிதி²லாபுரிஸம்ப்ராப்த: ஶைவசாபவிப⁴ஞ்ஜக: ॥ 44 ॥

ஸந்துஷிதஸர்வலோகோ ஜநகப்ரீதிவர்த⁴க: ।
க்³ருʼஹீதஜாநகீஹஸ்த: ஸம்ப்ரீதஸ்வஜநைர்யுத: ॥ 45 ॥

பரஶுத⁴ரக³ர்வஹந்தா க்ஷத்ரத⁴ர்மப்ரவர்த⁴க: ।
ஸந்த்யக்தயௌவராஜ்யஶ்ச வநவாஸே நியோஜித: ॥ 46 ॥

ஸீதாலக்ஷ்மணஸம்யுக்த: சீரவாஸா ஜடாத⁴ர: ।
கு³ஹத்³ரோணீமுபாஶ்ரித்ய க³ங்கா³பாரமவாப்தவாந் ॥ 47 ॥

ஸம்ஸாரஸாக³ரோத்தாரபாத³ஸ்மரணபாவந: ।
ரோக³பீடா³ப்ரஶமந: தௌ³ர்பா⁴க்³யத்⁴வாந்தபா⁴ஸ்கர: ॥ 48 ॥

காநநாவாஸஸந்துஷ்ட: வந்யபோ⁴ஜநதோஷித: ।
து³ஷ்டராக்ஷஸஸம்ஹர்தா முநிமண்ட³லபூஜித: ॥ 49 ॥

காமரூபாஶூர்பணகா²நாஸாகர்ணவிக்ருʼந்தக: ।
க²ரமுகா²ஸுரமுக்²யாநாமஸங்க்²யப³லநாஶக: ॥ 50 ॥

மாயாம்ருʼக³ஸமாக்ருʼஷ்ட: மாயாமாநுஷமூர்திமாந் ।
ஸீதாவிரஹஸந்தப்த: தா³ராந்வேஷணவ்யாப்ருʼத: ॥ 51 ॥

ஜடாயுமோக்ஷதா³தா ச கப³ந்த⁴க³திதா³யக: ।
ஹநூமத்ஸுக்³ரீவஸகா² பா³லிஜீவவிநாஶக: ॥ 52 ॥

லீலாநிர்மிதஸேதுஶ்ச விபீ⁴ஷணநமஸ்க்ருʼத: ।
த³ஶாஸ்யஜீவஸம்ஹர்தா பூ⁴மிபா⁴ரவிநாஶக: ॥ 53 ॥

த⁴ர்மஜ்ஞோ த⁴ர்மநிரதோ த⁴ர்மாத⁴ர்மவிவேசக: ।
த⁴ர்மமூர்திஸ்ஸத்யஸந்த:⁴ பித்ருʼஸத்யபராயண: ॥ 54 ॥

மர்யாதா³புருஷோ ராம: ரமணீயகு³ணாம்பு³தி:⁴ ।
ரோஹிணீதநயோ ராம: ப³லராமோ ப³லோத்³த⁴த: ॥ 55 ॥

க்ருʼஷ்ணஜ்யேஷ்டோ² க³தா³ஹஸ்த: ஹலீ ச முஸலாயுத:⁴ ।
ஸதா³மதோ³ மஹாவீர: ருக்மிஸூதநிக்ருʼந்தந: ॥ 56 ॥

காளிந்தீ³த³ர்பஶமந: காலகாலஸம: ஸுதீ:⁴ । var காளீயத³ர்பஶமந:
ஆதி³ஶேஷோ மஹாகாய: ஸர்வலோகது⁴ரந்த⁴ர: ॥ 57 ॥

ஶுத்³த⁴ஸ்ப²டிகஸங்காஶோ நீலவாஸோ நிராமய: ।
வாஸுதே³வோ ஜக³ந்நாத:² தே³வகீஸூநுரச்யுத: ॥ 58 ॥

த⁴ர்மஸம்ஸ்தா²பகோ விஷ்ணுரத⁴ர்மிக³ணநாஶக: ।
காத்யாயநீஸஹஜநீ நந்த³கோ³பக்³ருʼஹே ப்⁴ருʼத: ॥ 59 ॥

கம்ஸப்ரேரிதபைஶாசபா³தா⁴ஸங்க⁴விநாஶக: ।
கோ³பாலோ கோ³வத்ஸபால: பா³லக்ரீடா³விலாஸித: ॥ 60 ॥

க்ஷீரசோரோ த³தி⁴சோர: கோ³பீஹ்ருʼத³யசோரக: ।
க⁴நஶ்யாமோ மாயூரபிஞ்சா²பூ⁴ஷிதஶீர்ஷக: ॥ 61 ॥

கோ³தூ⁴ளீமலிநாகாரோ கோ³லோகபதி: ஶாஶ்வத: ।
க³ர்க³ர்ஷிக்ருʼதஸம்ஸ்கார: க்ருʼஷ்ணநாமப்ரகீர்தித: ॥ 62 ॥

ஆநந்த³ரூப: ஶ்ரீக்ருʼஷ்ண: பாபநாஶகர: க்ருʼஷ்ண: ।
ஶ்யாமவர்ணதநு: க்ருʼஷ்ண: ஶத்ருஸம்ஹாரக: க்ருʼஷ்ண: ॥ 63 ॥

லோகஸங்கர்ஷக: க்ருʼஷ்ண: ஸுக²ஸந்தா³யக: க்ருʼஷ்ண: ।
பா³லலீலாப்ரமுதி³த: கோ³பஸ்த்ரீபா⁴க்³யரூபக: ॥ 64 ॥

த³தி⁴ஜப்ரிய: ஸர்ப்யஶ்நீ து³க்³த⁴ப⁴க்ஷணதத்பர: ।
வ்ருʼந்தா³வநவிஹாரீ ச காளிந்தீ³க்ரீட³நோத்ஸுக: ॥ 65 ॥

க³வலமுரளீவேத்ர: பஶுவத்ஸாநுபாலக: ।
அகா⁴ஸுரப்ராணஹாரீ ப்³ரஹ்மக³ர்வவிநாஶக: ॥ 66 ॥

காளியமத³மர்த³க: பரிபீதத³வாநல: ।
து³ரிதவநதா³ஹக: ப்ரலம்பா³ஸுரநாஶக: ॥ 67 ॥

காமிநீஜநமோஹந: காமதாபவிநாஶக: ।
இந்த்³ரயாக³நிரோத⁴க: கோ³வர்த⁴நாத்³ரிபூஜக: ॥ 68 ॥

இந்த்³ரத³ர்பவிபாடக: கோ³வர்த⁴நோ கி³ரித⁴ர: ।
ஸுரபி⁴து³க்³தா⁴பி⁴ஷிக்தோ கோ³விந்தே³தி ப்ரகீர்தித: ॥ 69 ॥

வருணார்சிதபாதா³ப்³ஜ: ஸம்ஸாராம்பு³தி⁴தாரக: ।
ராஸலீலாவிலாஸித: ஶ்ருʼங்கா³ரைகரஸாலய: ॥ 70 ॥

முரளீகா³நமாது⁴ர்யமத்தகோ³பீஜநாவ்ருʼத: ।
ராதா⁴மாநஸதோஷக: ஸர்வலோகஸந்தோஷக: ॥ 71 ॥

கோ³பிகாக³ர்வஶமந: விரஹக்லேஶநாஶக: ।
ஸுத³ர்ஶநசக்ரத⁴ர: ஶாபமுக்தஸுத³ர்ஶந: ॥ 72 ॥

ஶங்க²சூட³க்ருʼதாந்தஶ்ச அரிஷ்டாஸுரமர்த³க: ।
ஶூரவம்ஶகுலோத்³பூ⁴த: கேஶவ: கேஶிஸூத³ந: ॥ 73 ॥

வ்யோமாஸுரநிஹந்தா ச வ்யோமசாரப்ரணமித: ।
து³ஷ்டகம்ஸவதோ⁴த்³யுக்த: மது²ராபுரிமாப்தவாந் ॥ 74 ॥

ப³லராமஸஹவர்தீ யாக³சாபவிபாடக: ।
குவலயாபீட³மர்த³க: பிஷ்டசாணூரமுஷ்டிக: ॥ 75 ॥

கம்ஸப்ராணஸமாஹர்தா யது³வம்ஶவிமோசக: ।
ஜராஸந்த⁴பராபூ⁴த: யவநேஶ்வரதா³ஹக: ॥ 76 ॥

த்³வாரகாபுரநிர்மாதா முசுகுந்த³க³திப்ரத:³ ।
ருக்மிணீஹாரகோ ருக்மிவீர்யஹந்தாঽபராஜித: ॥। 77 ॥

பரிக்³ருʼஹீதஸ்யமந்தக: த்⁴ருʼதஜாம்ப³வதீகர: ।
ஸத்யபா⁴மாபதிஶ்சைவ ஶதத⁴ந்வாநிஹந்தக: ॥ 78 ॥

குந்தீபுத்ரகு³ணக்³ராஹீ அர்ஜுநப்ரீதிகாரக: ।
நரகாரிர்முராரிஶ்ச பா³ணஹஸ்தநிக்ருʼந்தக: ॥ 79 ॥

அபஹ்ருʼதபாரிஜாத: தே³வேந்த்³ரமத³ப⁴ஞ்ஜக: ।
ந்ருʼக³மோக்ஷத:³ பௌண்ட்³ரகவாஸுதே³வக³திப்ரத:³ ॥ 80 ॥

காஶிராஜஶிரச்சே²த்தா ப⁴ஸ்மீக்ருʼதஸுத³க்ஷிண: ।
ஜராஸந்த⁴ம்ருʼத்யுகாரீ ஶிஶுபாலக³திப்ரத:³ ॥ 81 ॥

ஸால்வப்ராணாபஹாரீ ச த³ந்தவக்த்ராபி⁴கா⁴தக: ।
யுதி⁴ஷ்டி²ரோபதே³ஷ்டா ச பீ⁴மஸேநப்ரியங்கர: ॥ 82 ॥

அர்ஜுநாபி⁴ந்நமூர்திஶ்ச மாத்³ரீபுத்ரகு³ருஸ்ததா² ।
த்³ரௌபதீ³ரக்ஷகஶ்சைவ குந்தீவாத்ஸல்யபா⁴ஜந: ॥ 83 ॥

கௌரவக்ரௌர்யஸந்த³ஷ்டபாஞ்சாலீஶோகநாஶக: ।
கௌந்தேயதூ³தஸ்தேஜஸ்வீ விஶ்வரூப்ரபத³ர்ஶக: ॥ 84 ॥

நிராயுதோ⁴ நிராதங்கோ ஜிஷ்ணுஸூதோ ஜநார்த³ந: ।
கீ³தோபதே³ஷ்டா லோகேஶ: து:³க²மௌட்⁴யநிவாரக: ॥ 85 ॥

பீ⁴ஷ்மத்³ரோணத்³ரௌணிகர்ணாத்³யக்³நிஜ்வாலாப்ரஶாமக: ।
குசேலபத்நீதா³ரித்³ர்யது:³க²பா³தா⁴விமோசக: ॥ 86 ॥

அஜ: காலவிதா⁴தா ச ஆர்திக்⁴ந: ஸர்வகாமத:³ ।
அநலோ அவ்யயோ வ்யாஸ: அருணாநுஜவாஹந: ॥ 87 ॥

அகி²ல: ப்ராணத:³ ப்ராண: அநிலாத்மஜஸேவித: ।
ஆதி³பூ⁴த அநாத்³யந்த: க்ஷாந்திக்லாந்திவிவர்ஜித: ॥ 88 ॥

ஆதி³தேயோ விகுண்டா²த்மா வைகுண்டோ² விஷ்டரஶ்ரவா: ।
இஜ்ய: ஸுத³ர்ஶநோ ஈட்³ய: இந்த்³ரியாணாமகோ³சர: ॥ 89 ॥

உத்தம: ஸத்தமோ உக்³ர உதா³ந: ப்ராணரூபக: ।
வ்யாநாபாநோ ஸமாநஶ்ச ஜீவம்ருʼத்யுவிபா⁴ஜக: ॥ 90 ॥

ஊர்த்⁴வகோ³ ஊஹிதோ ஊஹ்ய: ஊஹாதீதப்ரபா⁴வவாந் ।
ருʼதம்ப⁴ரோ ருʼதுத⁴ர: ஸப்தர்ஷிக³ணஸேவித: ॥ 91 ॥

ருʼஷிக³ம்யோ ருʼபு⁴ர்ருʼத்³தி:⁴ ஸநகாதி³முநிஸ்துத: ।
ஏகநாதோ² ஏகமூர்திரீதிபா³தா⁴விநாஶக: ॥ 92 ॥

ஐந்த⁴நோ ஏஷணீயஶ்ச அநுல்லங்கி⁴தஶாஸந: ।
ஓஜஸ்கரோ ஓஷதீ⁴ஶோ ஓட்³ரமாலாவிபூ⁴ஷித: ॥ 93 ॥

ஔஷத:⁴ ஸர்வதாபாநாம் ஸமாநாதி⁴க்யவர்ஜித: ।
காலப்⁴ருʼத்காலதோ³ஷக்⁴ந: கார்யஜ்ஞ: கர்மகாரக: ॥ 94 ॥

க²ட்³கீ³ க²ண்ட³க: க²த்³யோத: க²லீ கா²ண்ட³வதா³ஹக: ।
க³தா³க்³ரஜோ க³தா³பாணீ க³ம்பீ⁴ரோ க³ர்வநாஶக: ॥ 95 ॥

க⁴நவர்ணோ க⁴ர்மபா⁴நு: க⁴டஜந்மநமஸ்க்ருʼத: ।
சிந்தாதீத: சிதா³நந்த:³ விஶ்வப்⁴ரமணகாரக: ॥ 96 ॥

ச²ந்த³க: ச²ந்த³ந: ச²ந்ந: சா²யாகாரக: தீ³ப்திமாந் ।
ஜயோ ஜயந்தோ விஜயோ ஜ்ஞாபக: ஜ்ஞாநவிக்³ரஹ: ॥ 97 ॥

ஜ²ர்ஜ²ராபந்நிவாரக: ஜ²ணஜ்ஜ²ணிதநூபுர: ।
டங்கடீகப்ரணமித: ட²க்குரோ த³ம்ப⁴நாஶக: ॥ 98 ॥

தத்த்வாதீதஸ்தத்த்வமூர்தி: தத்த்வசிந்தாப்ரசோத³க: ।
த³க்ஷோ தா³தா த³யாமூர்தி: தா³ஶார்ஹோ தீ³ர்க⁴லோசந: ॥ 99 ॥

பராஜிஷ்ணு: பரந்தா⁴ம: பராநந்த³ஸுக்²ரபத:³ ।
பா²லநேத்ர: ப²ணிஶாயீ புண்யாபுண்யப²லப்ரத:³ ॥ 100 ॥

ப³ந்த⁴ஹீநோ லோகப³ந்து:⁴ பா³லக்ருʼஷ்ண: ஸதாங்க³தி: ।
ப⁴வ்யராஶிர்பி⁴ஷக்³வர்ய: பா⁴ஸுர: பூ⁴மிபாலக: ॥ 101 ॥

மது⁴வைரி: கைடபா⁴ரிர்மந்த்ரஜ்ஞோ மந்த்ரத³ர்ஶக: ।
யதிவர்யோ யஜமாந: யக்ஷகர்த³மபூ⁴ஷித: ॥ 102 ॥

ரங்க³நாதோ² ரகு⁴வர: ரஸஜ்ஞோ ரிபுகர்ஶந: ।
லக்ஷ்யோ லக்ஷ்யஜ்ஞோ லக்ஷ்மீக: லக்ஷ்மீபூ⁴மிநிஷேவித: ॥ 103 ॥

வர்ஷிஷ்டோ² வர்த⁴மாநஶ்ச கருணாம்ருʼதவர்ஷக: ।
விஶ்வோ வ்ருʼத்³தோ⁴ வ்ருʼத்திஹீந: விஶ்வஜித்³விஶ்வபாவந: ॥ 104 ॥

ஶாஸ்தா ஶம்ஸித: ஶம்ஸ்தவ்ய: வேத³ஶாஸ்த்ரவிபா⁴வித: ।
ஷட³பி⁴ஜ்ஞ: ஷடா³தா⁴ரபத்³மகேந்த்³ரநிவாஸக: ॥ 105 ॥

ஸகு³ணோ நிர்கு³ண: ஸாக்ஷீ ஸர்வஜித்ஸாக்ஷிவர்ஜித: ।
ஸௌம்ய: க்ரூர: ஶாந்தமூர்தி: க்ஷுப்³த:⁴ க்ஷோப⁴விநாஶக: ॥ 106 ॥

ஹர்ஷக: ஹவ்யபு⁴க் ஹவ்ய: ஹிதாஹிதவிபா⁴வக: ।
வ்யோம வ்யாபநஶீலஶ்ச ஸர்வவ்யாபிர்மஹேஶ்வர: ॥ 107 ॥

நாராயணோ நாரஶாயீ நராயணோ நரஸக:² ।
நந்த³கீ சக்ரபாணிஶ்ச பாஞ்சஜந்யப்ரகோ⁴ஷக: ॥ 108 ॥

குமோத³க: பத்³மஹஸ்த: விஶ்வரூபோ விதி⁴ஸ்துத: ।
ஆதி³ஶேஷோঽப்ரமேயஶ்ச அநந்த: ஜ்ஞாநவிக்³ரஹ: ॥ 109 ॥

ப⁴க்திக³ம்ய: பரந்தா⁴ம: பரமோ ப⁴க்தவத்ஸல: ।
பரஞ்ஜ்யோதி: பரப்³ரஹ்ம பரமேஷ்டி:² பராத்பர: ॥ 110 ॥

விஶ்வாதா⁴ரோ நிராதா⁴ர: ஸதா³சாரப்ரசாரக: ।
மஹாயோகீ³ மஹாவீரோ மஹாரூபோ மஹாப³ல: ॥ 111 ॥

மஹாபோ⁴கீ³ ஹவிர்போ⁴க்தா மஹாயாக³ப²லப்ரத:³ ।
மஹாஸத்த்வோ மஹாஶக்தி: மஹாயோத்³தா⁴ மஹாப்ரபு:⁴ ॥ 112 ॥

மஹாமோஹோ மஹாகோப: மஹாபாதகநாஶக: ।
ஶாந்த: ஶாந்திப்ரத:³ ஶூர: ஶரணாக³தபாலக: ॥ 113 ॥

பத்³மபாத:³ பத்³மக³ர்ப:⁴ பத்³மபத்ரநிபே⁴க்ஷண: ।
லோகேஶ: ஶர்வ: காமேஶ: காமகோடிஸமப்ரப:⁴ ॥ 114 ॥

மஹாதேஜா மஹாப்³ரஹ்மா மஹாஜ்ஞாநோ மஹாதபா: ।
நீலமேக⁴நிப:⁴ ஶ்யாம: ஶுபா⁴ங்க:³ ஶுப⁴காரக: ॥ 115 ॥

கமந: கமலாகாந்த: காமிதார்த்த²ப்ரதா³யக: ।
யோகி³க³ம்யோ யோக³ரூபோ யோகீ³ யோகே³ஶ்வரேஶ்வர: ॥ 116 ॥

ப⁴வோ ப⁴யகரோ பா⁴நு: பா⁴ஸ்கரோ ப⁴வநாஶக: ।
கிரிடீ குண்ட³லீ சக்ரீ சதுர்பா³ஹுஸமந்வித: ॥ 117 ॥

ஜக³த்ப்ரபு⁴ர்தே³வதே³வ: பவித்ர: புருஷோத்தம: ।
அணிமாத்³யஷ்டஸித்³தீ⁴ஶ: ஸித்³த:⁴ ஸித்³த⁴க³ணேஶ்வர: ॥ 118 ॥

தே³வோ தே³வக³ணாத்⁴யக்ஷோ வாஸவோ வஸுரக்ஷக: ।
ஓங்கார: ப்ரணவ: ப்ராண: ப்ரதா⁴ந: ப்ரக்ரம: க்ரது: ॥ 119 ॥

நந்தி³ர்நாந்தி³தோ³ நாப்⁴யஶ்ச நந்த³கோ³பதப:ப²ல: ।
மோஹநோ மோஹஹந்தா ச மைத்ரேயோ மேக⁴வாஹந: ॥ 120 ॥

ப⁴த்³ரோ ப⁴த்³ரங்கரோ பா⁴நு: புண்யஶ்ரவணகீர்தந: ।
க³தா³த⁴ரோ க³த³த்⁴வம்ஸீ க³ம்பீ⁴ரோ கா³நலோலுப: ॥ 121 ॥

தேஜஸஸ்தேஜஸாம் ராஶி: த்ரித³ஶஸ்த்ரித³ஶார்சித: ।
வாஸுதே³வோ வஸுப⁴த்³ரோ வதா³ந்யோ வல்கு³த³ர்ஶந: ॥ 122 ॥

தே³வகீநந்த³ந: ஸ்ரக்³வீ ஸீமாதீதவிபூ⁴திமாந் ।
வாஸவோ வாஸராதீ⁴ஶ: கு³ருவாயுபுரேஶ்வர: ॥ 123 ॥

யமோ யஶஸ்வீ யுக்தஶ்ச யோக³நித்³ராபராயண: ।
ஸூர்ய: ஸுரார்யமார்கஶ்ச ஸர்வஸந்தாபநாஶக: ॥ 124 ॥

ஶாந்ததேஜோ மஹாரௌத்³ர: ஸௌம்யரூபோঽப⁴யங்கர: ।
பா⁴ஸ்வாந் விவஸ்வாந் ஸப்தாஶ்வ: அந்த⁴காரவிபாடக: ॥ 125 ॥

தபந: ஸவிதா ஹம்ஸ: சிந்தாமணிரஹர்பதி: ।
அருணோ மிஹிரோ மித்ர: நீஹாரக்லேத³நாஶக: ॥ 126 ॥

ஆதி³த்யோ ஹரித³ஶ்வஶ்ச மோஹலோப⁴விநாஶக: ।
காந்த: காந்திமதாம் காந்தி: சா²யாநாதோ² தி³வாகர: ॥ 127 ॥

ஸ்தா²வரஜங்க³மகு³ரு: க²த்³யோதோ லோகபா³ந்த⁴வ: ।
கர்மஸாக்ஷீ ஜக³ச்சக்ஷு: காலரூப: க்ருʼபாநிதி:⁴ ॥ 128 ॥

ஸத்த்வமூர்திஸ்தத்த்வமய: ஸத்யரூபோ தி³வஸ்பதி: ।
ஶுப்⁴ராம்ஶுஶ்சந்த்³ரமா சந்த்³ர: ஓஷதீ⁴ஶோ நிஶாபதி: ॥ 129 ॥

ம்ருʼகா³ங்கோ மா: க்ஷபாநாத:² நக்ஷத்ரேஶ: கலாநிதி:⁴ ।
அங்கா³ரகோ லோஹிதாம்ஶு: குஜோ பௌ⁴மோ மஹீஸுத: ॥ 130 ॥

ரௌஹிணேயோ பு³த:⁴ ஸௌம்ய: ஸர்வவித்³யாவிதா⁴யக: ।
வாசஸ்பதிர்கு³ருர்ஜீவ: ஸுராசார்யோ ப்³ருʼஹஸ்பதி: ॥ 131 ॥

உஶநா பா⁴ர்க³வ: காவ்ய: கவி: ஶுக்ரோঽஸுரகு³ரு: ।
ஸூர்யபுத்ரோ ஶநிர்மந்த:³ ஸர்வப⁴க்ஷ: ஶநைஶ்சர: ॥ 132 ॥

விது⁴ந்துத:³ தமோ ராஹு: ஶிகீ² கேதுர்விராமத:³ ।
நவக்³ரஹஸ்வரூபஶ்ச க்³ரஹகோபநிவாரக: ॥ 133 ॥

த³ஶாநாத:² ப்ரீதிகர: மாபகோ மங்க³ளப்ரத:³ ।
த்³விஹஸ்தஶ்ச மஹாபா³ஹு: கோடிகோடிபு⁴ஜைர்யுத: ॥ 134 ॥

ஏகமுகோ² ப³ஹுமுக:² ப³ஹுஸாஹ்ரஸநேத்ரவாந் ।
ப³ந்த⁴காரீ ப³ந்த⁴ஹீந: ஸம்ஸாரீ ப³ந்த⁴மோசக: ॥ 135 ॥

மமதாரூபோঽஹம்பு³த்³தி:⁴ க்ருʼதஜ்ஞ: காமமோஹித: ।
நாநாமூர்தித⁴ர: ஶக்தி: பி⁴ந்நதே³வஸ்வரூபத்⁴ருʼக் ॥ 136 ॥

ஸர்வபூ⁴தஹர: ஸ்தா²ணு: ஶர்வோ பீ⁴ம: ஸதா³ஶிவ: ।
பஶுபதி: பாஶஹீந: ஜடீ சர்மீ பிநாகவாந் ॥ 137 ॥

விநாயகோ லம்போ³த³ர: ஹேரம்போ³ விக்⁴நநாஶக: ।
ஏகத³ந்தோ மஹாகாய: ஸித்³தி⁴பு³த்³தி⁴ப்ரதா³யக: ॥ 138 ॥

கு³ஹ: ஸ்கந்தோ³ மஹாஸேந: விஶாக:² ஶிகி²வாஹந: ।
ஷடா³நநோ பா³ஹுலேய: குமார: க்ரௌஞ்சப⁴ஞ்ஜக: ॥ 139 ॥

ஆக²ண்ட³லோ ஸஹஸ்ராக்ஷ: வலாராதிஶ்ஶசீபதி: ।
ஸுத்ராமா கோ³த்ரபி⁴த்³வஜ்ரீ ருʼபு⁴க்ஷா வ்ருʼத்ரஹா வ்ருʼஷா ॥ 140 ॥

ப்³ரஹ்மா ப்ரஜாபதிர்தா⁴தா பத்³மயோநி: பிதாமஹ: ।
ஸ்ருʼஷ்டிகர்தா ஸுரஜ்யேஷ்ட:² விதா⁴தா விஶ்வஸ்ருʼட் விதி:⁴ ॥ 141 ॥

ப்ரத்³யும்நோ மத³நோ காம: புஷ்பபா³ணோ மநோப⁴வ: ।
லக்ஷ்மீபுத்ரோ மீநகேதுரநங்க:³ பஞ்சஶர: ஸ்மர: ॥ 142 ॥

க்ருʼஷ்ணபுத்ரோ ஶர்வஜேதா இக்ஷுசாபோ ரதிப்ரிய: ।
ஶம்ப³ரக்⁴நோ விஶ்வஜிஷ்ணுர்விஶ்வப்⁴ரமணகாரக: ॥ 143 ॥

ப³ர்ஹி: ஶுஷ்மா வாயுஸக:² ஆஶ்ரயாஶோ விபா⁴வஸு: ।
ஜ்வாலாமாலீ க்ருʼஷ்ணவர்த்மா ஹுதபு⁴க் த³ஹந: ஶுசீ ॥ 144 ॥

அநில: பவநோ வாயு: ப்ருʼஷத³ஶ்வ: ப்ரப⁴ஞ்ஜந: ।
வாத: ப்ராணோ ஜக³த்ப்ராண: க³ந்த⁴வாஹ: ஸதா³க³தி: ॥ 145 ॥

பாஶாயுதோ⁴ நதீ³காந்த: வருணோ யாத³ஸாம்பதி: ।
ராஜராஜோ யக்ஷராஜ: பௌலஸ்த்யோ நரவாஹந: ॥ 146 ॥

நிதீ⁴ஶ: த்ர்யம்ப³கஸக:² ஏகபிங்கோ³ த⁴நேஶ்வர: ।
தே³வேஶோ ஜக³தா³தா⁴ர: ஆதி³தே³வ: பராத்பர: ॥ 147 ॥

மஹாத்மா பரமாத்மா ச பரமாநந்த³தா³யக: ।
த⁴ராபதி: ஸ்வர்பதிஶ்ச வித்³யாநாதோ² ஜக³த்பிதா ॥ 148 ॥

பத்³மஹஸ்த: பத்³மமாலீ பத்³மஶோபி⁴பத³த்³வய: ।
மது⁴வைரி: கைடபா⁴ரி: வேத³த்⁴ருʼக் வேத³பாலக: ॥ 149 ॥

சண்ட³முண்ட³ஶிரச்சே²த்தா மஹிஷாஸுரமர்த³க: ।
மஹாகாளீரூபத⁴ர: சாமுண்டீ³ரூபதா⁴ரக: ॥ 150 ॥

நிஶும்ப⁴ஶும்ப⁴ஸம்ஹர்தா ரக்தபீ³ஜாஸுஹாரக: ।
ப⁴ண்டா³ஸுரநிஷூத³கோ லளிதாவேஷதா⁴ரக: ॥ 151 ॥

ருʼஷபோ⁴ நாபி⁴புத்ரஶ்ச இந்த்³ரதௌ³ஷ்ட்யப்ரஶாமக: ।
அவ்யக்தோ வ்யக்தரூபஶ்ச நாஶஹீநோ விநாஶக்ருʼத் ॥ 152 ॥

கர்மாத்⁴யக்ஷோ கு³ணாத்⁴யக்ஷ: பூ⁴தக்³ராமவிஸர்ஜக: ।
க்ரதுர்யஜ்ஞ: ஹுதோ மந்த்ர: பிதா மாதா பிதாமஹ: ॥ 153 ॥

வேத்³யோ வேதோ³ க³திர்ப⁴ர்தா ஸாக்ஷீ காரக வேத³வித்³ ।
போ⁴க்தா போ⁴ஜ்ய: பு⁴க்திகர்ம போ⁴ஜ்யாபோ⁴ஜ்யவிவேசக: ॥ 154 ॥

ஸதா³சாரோ து³ராசார: ஶுபா⁴ஶுப⁴ப²லப்ரத:³ ।
நித்யோঽநித்ய: ஸ்தி²ரஶ்சல: த்³ருʼஶ்யாத்³ருʼஶ்ய: ஶ்ருதாஶ்ருத: ॥ 155 ॥

ஆதி³மத்⁴யாந்தஹீநஶ்ச தே³ஹீ தே³ஹோ கு³ணாஶ்ரய: ।
ஜ்ஞாந: ஜ்ஞேய: பரிஜ்ஞாதா த்⁴யாந: த்⁴யாதா பரித்⁴யேய: ॥ 156 ॥

அவிப⁴க்தோ விப⁴க்தஶ்ச ப்ருʼத²க்³ரூபோ கு³ணாஶ்ரித: ।
ப்ரவ்ருʼத்திஶ்ச நிவ்ருʼத்திஶ்ச ப்ரக்ருʼதிர்விக்ருʼதிரூபத்⁴ருʼக் ॥ 157 ॥

ப³ந்த⁴நோ ப³ந்த⁴கர்தா ச ஸர்வப³ந்த⁴விபாடக: ।
பூஜித: பூஜகஶ்சைவ பூஜாகர்மவிதா⁴யக: ॥ 158 ॥

வைகுண்ட²வாஸ: ஸ்வர்வாஸ: விகுண்ட²ஹ்ருʼத³யாலய: ।
ப்³ரஹ்மபீ³ஜோ விஶ்வபி³ந்து³ர்ஜட³ஜீவவிபா⁴ஜக: ॥। 159 ॥

பிண்டா³ண்ட³ஸ்த:² பரந்தா⁴ம: ஶப்³த³ப்³ரஹ்மஸ்வரூபக: ।
ஆதா⁴ரஷட்கநிலய: ஜீவவ்யாப்ருʼதிசோத³க: ॥ 160 ॥

அநந்தரூபோ ஜீவாத்மா திக்³மதேஜா: ஸ்வயம்ப⁴வ: ॥

அநாத்³யந்த: காலரூப: கு³ருவாயூபுரேஶ்வர: ॥ 161 ॥

கூ³ருர்கு³ருதமோ க³ம்யோ க³ந்த⁴ர்வக³ணவந்தி³த: ।
ருக்மிணீவல்லப:⁴ ஶௌரிர்ப³லராமஸஹோத³ர: ॥ 162 ॥

பரம: பரமோதா³ர: பந்நகா³ஶநவாஹந: ।
வநமாலீ வர்த⁴மாந: வல்லவீவல்லபோ⁴ வஶீ ॥ 163 ॥

நந்த³ஸூநுர்நித்யத்ருʼப்த: நஷ்டலாப⁴விவர்ஜித: ।
புரந்த³ர: புஷ்கராக்ஷ: யோகி³ஹ்ருʼத்கமலாலய: ॥ 164 ॥

ரேணுகாதநயோ ராம: கார்தவீர்யகுலாந்தக: ।
ஶரண்ய: ஶரண: ஶாந்த: ஶாஶ்வத: ஸ்வஸ்திதா³யக: ॥ 165 ॥

ரோக³க்⁴ந: ஸர்வபாபக்⁴ந: கர்மதோ³ஷப⁴யாபஹ: ।
க³ப⁴ஸ்திமாலீ க³ர்வக்⁴நோ க³ர்க³ஶிஷ்யோ க³வப்ரிய: ॥ 166 ॥

தாபஸோ தாபஶமந: தாண்ட³வப்ரியநந்தி³த: ।
பங்க்திஸ்யந்த³நபுத்ரஶ்ச கௌஸல்யாநந்த³வர்த⁴ந: ॥ 167 ॥

ப்ரதி²த: ப்ரக்³ரஹ: ப்ராஜ்ஞ: ப்ரதிப³ந்த⁴நிவாரக: ।
ஶத்ருஞ்ஜயோ ஶத்ருஹீந: ஶரப⁴ங்க³க³திப்ரத:³ ॥ 168 ॥

மங்க³ளோ மங்க³ளாகாந்த: ஸர்வமங்க³ளமங்க³ள: ।
யஜ்ஞமூர்திர்விஶ்வமூர்திராயுராரோக்³யஸௌக்²யத:³ ॥ 169 ॥

யோகீ³ந்த்³ராணாம் த்வத³ங்கே³ஷ்வதி⁴கஸுமது⁴ரம் முக்திபா⁴ஜாம் நிவாஸோ
ப⁴க்தாநாம் காமவர்ஷத்³யுதருகிஸலயம் நாத² தே பாத³முலம் ।
நித்யம் சித்தஸ்தி²தம் மே பவநபுரபதே ! க்ருʼஷ்ண ! காருண்யஸிந்தோ⁴ !
ஹ்ருʼத்வா நிஶ்ஶேஷபாபாந் ப்ரதி³ஶது பரமாநந்த³ஸந்தோ³ஹலக்ஷ்மீம் ॥

இதி கு³ருவாயுரப்பந் ஸஹஸ்ரநாமஸ்தோத்ரம் ஸமாப்தம் ।

Also Read 1000 Names of Guruvayurappan:

1000 Names of Guruvayurappa or Narayaniya or Rogahara | Sahasranama Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

1000 Names of Guruvayurappa or Narayaniya or Rogahara | Sahasranama Stotram Lyrics in Tamil

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top