Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

1000 Names of Nrisimha | Narasimha Sahasranama Stotram Lyrics in Gujarati

Narasimhasahasranama Stotram Lyrics in Gujarati:

॥ લક્ષ્મીનૃસિંહસહસ્રનામસ્તોત્રમ્ ॥
દિવ્યલક્ષ્મીનૃસિંહસહસ્રનામસ્તોત્રમ્

॥ સ્તોત્રસ્ય પૂર્વપીઠિકા ॥

ૐ માર્કણ્ડેય ઉવાચ –
એવં યુદ્ધમભૂદ્ઘોરં રૌદ્રં દૈત્યબલૈઃ સહ ।
નૃસિંહસ્યાઙ્ગસમ્ભૂતૈર્નારસિંહૈરનેકશઃ ॥ ૧ ॥

દૈત્યકોટિહતાસ્તત્ર કેચિદ્ભીતાઃ પલાયિતાઃ ।
તં દૃષ્ટ્વાતીવ સઙ્ક્રુદ્ધો હિરણ્યકશિપુઃ સ્વયમ્ ॥ ૨ ॥

ભૂતપૂર્વૈરમૃત્યુર્મે ઇતિ બ્રહ્મવરોદ્ધતઃ ।
વવર્ષ શરવર્ષેણ નારસિંહો ભૃશં બલી ॥ ૩ ॥

દ્વન્દ્વયુદ્ધમભૂદુગ્રં દિવ્યવર્ષસહસ્રકમ્ ।
દૈત્યેન્દ્રસાહસં દૃષ્ટ્વા દેવાશ્ચેન્દ્રપુરોગમાઃ ॥ ૪ ॥

શ્રેયઃ કસ્ય ભવેદત્ર ઇતિ ચિન્તાપરાભવન્ ।
તદા ક્રુદ્ધો નૃસિંહસ્તુ દૈત્યેન્દ્રપ્રહિતાન્યપિ ॥ ૫ ॥

વિષ્ણુચક્રં મહાચક્રં કાલચક્રં તુ વૈષ્ણવમ્ ।
રૌદ્રં પાશુપતં બ્રાહ્મં કૌબેરં કુલિશાસનમ્ ॥ ૬ ॥

આગ્નેયં વારુણં સૌમ્યં મોહનં સૌરપાર્વતમ્ ।
ભાર્ગવાદિબહૂન્યસ્ત્રાણ્યભક્ષયત કોપનઃ ॥ ૭ ॥

સન્ધ્યાકાલે સભાદ્વારે સ્વાઙ્કે નિક્ષિપ્યભૈરવઃ ।
તતઃ ખટ્ગધરં દૈત્યં જગ્રાહ નરકેસરી ॥ ૮ ॥

હિરણ્યકશિપોર્વક્ષો વિદાર્યાતીવ રોષિતઃ ।
ઉદ્ધૃત્ય ચાન્ત્રમાલાનિ નખૈર્વજ્રસમપ્રભૈઃ ॥ ૯ ॥

મેને કૃતાર્થમાત્માનં સર્વતઃ પર્યવૈક્ષત ।
હર્ષિતા દેવતાઃ સર્વાઃ પુષ્પવૃષ્ટિમવાકિરન્ ॥ ૧૦ ॥

દેવદુન્દુભયો નેદુર્વિમલાશ્ચ દિશોઽભવન્ ।
નરસિંહ મતીવોગ્રં વિકીર્ણવદનં ભૃશમ્ ॥ ૧૧ ॥

લેલિહાનં ચ ગર્જન્તં કાલાનલસમપ્રભમ્ ।
અતિરૌદ્રં મહાકાયં મહાદંષ્ટ્રં મહારુતમ્ ॥ ૧૨ ॥

મહાસિંહં મહારૂપં દૃષ્ટ્વા સઙ્ક્ષુભિતં જગત્ ।
સર્વદેવગણૈઃ સાર્થં તત્રાગત્ય પિતામહઃ ॥ ૧૩ ॥

આગન્તુકૈર્ભૂતપૂર્વૈર્વર્તમાનૈરનુત્તમૈઃ ।
ગુણૈર્નામસહસ્રેણ તુષ્ટાવ શ્રુતિસમ્મતૈઃ ॥ ૧૪ ॥

॥ અથ શ્રીનૃસિંહસહસ્રનામસ્તોત્રમ્ ॥

ૐ નમઃ શ્રીમદ્દિવ્યલક્ષ્મીનૃસિંહસહસ્રનામસ્તોત્રમહામન્ત્રસ્ય
બ્રહ્મા ઋષિઃ શ્રીલક્ષ્મીનૃસિંહોદેવતા । અનુષ્ટુપ્છન્દઃ
શ્રીનૃસિંહઃપરમાત્મા બીજં લક્ષ્મીર્માયાશક્તિઃ જીવોબીજં
બુદ્ધિઃ શક્તિઃ ઉદાનવાયુઃ બીજં સરસ્વતી શક્તિઃ વ્યઞ્જનાનિ
બીજાનિ સ્વરાઃ શક્તયઃ ૐ ક્ષ્રૌં હ્રીં ઇતિ બીજાનિ ૐ શ્રીં
અં આં ઇતિ શક્તયઃ વિકીર્ણનખદંષ્ટ્રાયુધાયેતિ કીલકં
અકારાદિતિ બોધકં શ્રીલક્ષ્મીનૃસિંહપ્રસાદસિદ્ધ્યર્થે
શ્રીલક્ષ્મીનૃસિંહસહસ્રનામસ્તોત્રમન્ત્રજપે વિનિયોગઃ –

બ્રહ્મોવાચ –
ૐ શ્રીલક્ષ્મીનૃસિંહાય નમઃ । અઙ્ગુષ્ઠાભ્યાં નમઃ
ૐ વજ્રનખાય નમઃ । તર્જનીભ્યાં નમઃ
ૐ મહારુદ્રાય નમઃ । મધ્યમાભ્યાં નમઃ
ૐ સર્વતોમુખાય નમઃ । અનામિકાભ્યાં નમઃ
ૐ વિકટાસ્યાય નમઃ । કનિષ્ઠિકાભ્યાં નમઃ
ૐ વીરાય નમઃ । કરતલકરપૃષ્ઠાભ્યાં નમઃ
એવં હૃદયાદિન્યાસઃ – ઇતિ દિગ્બન્ધઃ
ૐ ઐન્દ્રીં દિશં સુદર્શનેન બધ્નામિ નમશ્ચક્રાય સ્વાહા ।
ૐ આગ્નેયીં દિશં સુદર્શનેન બધ્નામિ નમશ્ચક્રાય સ્વાહા ।
ૐ યામ્યાં દિશં સુદર્શનેન બધ્નામિ નમશ્ચક્રાય સ્વાહા ।
ૐ નૈઋતિં દિશં સુદર્શનેન બધ્નામિ નમશ્ચક્રાય સ્વાહા ।
ૐ વારુણીં દિશં સુદર્શનેન બધ્નામિ નમશ્ચક્રાય સ્વાહા ।
ૐ વાયવીં દિશં સુદર્શનેન બધ્નામિ નમશ્ચક્રાય સ્વાહા ।
ૐ કૌબેરીં દિશં સુદર્શનેન બધ્નામિ નમશ્ચક્રાય સ્વાહા ।
ૐ ઈશાનીં દિશં સુદર્શનેન બધ્નામિ નમશ્ચક્રાય સ્વાહા ।
ૐ ઊર્ધ્વાં દિશં સુદર્શનેન બધ્નામિ નમશ્ચક્રાય સ્વાહા ।
ૐ અધસ્તાદ્દિશં દિશં સુદર્શનેન બધ્નામિ નમશ્ચક્રાય સ્વાહા ।
ૐ અન્તરિક્ષાં દિશં સુદર્શનેન બધ્નામિ નમશ્ચક્રાય સ્વાહા ।

અથ ધ્યાનમ્ –
સત્યજ્ઞાનસુખસ્વરૂપમમલં ક્ષીરાબ્ધિમધ્યે સ્થિતં
યોગારૂઢમતિપ્રસન્નવદનં ભૂષાસહસ્રોજ્વલમ્ ।
ત્ર્યક્ષં ચક્રપિનાકસ્નાભયકરાન્બિભ્રાણમર્કચ્છવિં
છત્રીભૂતફણીન્દ્રમિન્દુધવલં લક્ષ્મીનૃસિંહં ભજે ॥ ૧ ॥

ઉપાસ્મહે નૃસિંહાખ્યં બ્રહ્મ વેદાન્તગોચરમ્ ।
ભૂયોલાલિતસંસારચ્છેદહેતું જગદ્ગુરુમ્ ॥ ૨ ॥

બ્રહ્મોવાચ –
ૐ હ્રીં શ્રીં ઐં ક્ષ્રૌં

બ્રહ્મોવાચ –
ૐ નમો નારસિંહાય વજ્રદંષ્ટ્રાય વજ્રિણે ।
વજ્રદેહાય વજ્રાય નમો વજ્રનખાય ચ ॥ ૧ ॥

વાસુદેવાય વન્દ્યાય વરદાય વરાત્મને ।
વરદાભયહસ્તાય વરાય વરરૂપિણે ॥ ૨ ॥

વરેણ્યાય વરિષ્ઠાય શ્રીવરાય નમો નમઃ ।
પ્રહ્લાદવરદાયૈવ પ્રત્યક્ષવરદાય ચ ॥ ૩ ॥

પરાત્પરપરેશાય પવિત્રાય પિનાકિને ।
પાવનાય પ્રસન્નાય પાશિને પાપહારિણે ॥ ૪ ॥

પુરુષ્ટુતાય પુણ્યાય પુરુહૂતાય તે નમઃ ।
તત્પુરુષાય તથ્યાય પુરાણપુરુષાય ચ ॥ ૫ ॥

પુરોધસે પૂર્વજાય પુષ્કરાક્ષાય તે નમઃ ।
પુષ્પહાસાય હાસાય મહાહાસાય શાર્ઙ્ગિણે ॥ ૬ ॥

સિંહાય સિંહરાજાય જગદ્વશ્યાય તે નમઃ ।
અટ્ટહાસાય રોષાય જલવાસાય તે નમઃ ॥ ૭ ॥

ભૂતાવાસાય ભાસાય શ્રીનિવાસાય ખડ્ગિને ।
ખડ્ગજિહ્વાય સિંહાય ખડ્ગવાસાય તે નમઃ ॥ ૮ ॥

નમો મૂલાધિવાસાય ધર્મવાસાય ધન્વિને ।
ધનઞ્જયાય ધન્યાય નમો મૃત્યુઞ્જયાય ચ ॥ ૯ ॥

શુભઞ્જયાય સૂત્રાય નમઃ શત્રુઞ્જયાય ચ ।
નિરઞ્જનાય નીરાય નિર્ગુણાય ગુણાય ચ ॥ ૧૦ ॥

નિષ્પ્રપઞ્ચાય નિર્વાણપ્રદાય નિબિડાય ચ ।
નિરાલમ્બાય નીલાય નિષ્કલાય કલાય ચ ॥ ૧૧ ॥

નિમેષાય નિબન્ધાય નિમેષગમનાય ચ ।
નિર્દ્વન્દ્વાય નિરાશાય નિશ્ચયાય નિરાય ચ ॥ ૧૨ ॥

નિર્મલાય નિબન્ધાય નિર્મોહાય નિરાકૃતે ।
નમો નિત્યાય સત્યાય સત્કર્મનિરતાય ચ ॥ ૧૩ ॥

સત્યધ્વજાય મુઞ્જાય મુઞ્જકેશાય કેશિને ।
હરીશાય ચ શેષાય ગુડાકેશાય વૈ નમઃ ॥ ૧૪ ॥

સુકેશાયોર્ધ્વકેશાય કેશિસંહારકાય ચ ।
જલેશાય સ્થલેશાય પદ્મેશાયોગ્રરૂપિણે ॥ ૧૫ ॥

કુશેશયાય કૂલાય કેશવાય નમો નમઃ ।
સૂક્તિકર્ણાય સૂક્તાય રક્તજિહ્વાય રાગિણે ॥ ૧૬ ॥

દીપ્તરૂપાય દીપ્તાય પ્રદીપ્તાય પ્રલોભિને ।
પ્રચ્છિન્નાય પ્રબોધાય પ્રભવે વિભવે નમઃ ॥ ૧૭ ॥

પ્રભઞ્જનાય પાન્થાય પ્રમાયાપ્રમિતાય ચ ।
પ્રકાશાય પ્રતાપાય પ્રજ્વલાયોજ્વલાય ચ ॥ ૧૮ ॥

જ્વાલામાલાસ્વરૂપાય જ્વલજ્જિહ્વાય જ્વાલિને ।
મહોજ્જ્વલાય કાલાય કાલમૂર્તિધરાય ચ ॥ ૧૯ ॥

કાલાન્તકાય કલ્પાય કલનાય કૃતે નમઃ ।
કાલચક્રાય શક્રાય વષટ્ચક્રાય ચક્રિણે ॥ ૨૦ ॥

અક્રૂરાય કૃતાન્તાય વિક્રમાય ક્રમાય ચ ।
કૃત્તિને કૃત્તિવાસાય કૃતઘ્નાય કૃતાત્મને ॥ ૨૧ ॥

સઙ્ક્રમાય ચ ક્રુદ્ધાય ક્રાન્તલોકત્રયાય ચ ।
અરૂપાય સ્વરૂપાય હરયે પરમાત્મને ॥ ૨૨ ॥

અજયાયાદિદેવાય અક્ષયાય ક્ષયાય ચ ।
અઘોરાય સુઘોરાય ઘોરાઘોરતરાય ચ ॥ ૨૩ ॥

નમોઽસ્ત્વઘોરવીર્યાય લસદ્ઘોરાય તે નમઃ ।
ઘોરાધ્યક્ષાય દક્ષાય દક્ષિણાર્યાય શમ્ભવે ॥ ૨૪ ॥

અમોઘાય ગુણૌઘાય અનઘાયાઘહારિણે ।
મેઘનાદાય નાદાય તુભ્યં મેઘાત્મને નમઃ ॥ ૨૫ ॥

મેઘવાહનરૂપાય મેઘશ્યામાય માલિને ।
વ્યાલયજ્ઞોપવીતાય વ્યાઘ્રદેહાય વૈ નમઃ ॥ ૨૬ ॥

વ્યાઘ્રપાદાય ચ વ્યાઘ્રકર્મિણે વ્યાપકાય ચ ।
વિકટાસ્યાય વીરાય વિષ્ટરશ્રવસે નમઃ ॥ ૨૭ ॥

વિકીર્ણનખદંષ્ટ્રાય નખદંષ્ટ્રાયુધાય ચ ।
વિશ્વક્સેનાય સેનાય વિહ્વલાય બલાય ચ ॥ ૨૮ ॥

વિરૂપાક્ષાય વીરાય વિશેષાક્ષાય સાક્ષિણે ।
વીતશોકાય વિસ્તીર્ણવદનાય નમો નમઃ ॥ ૨૯ ॥

વિધાનાય વિધેયાય વિજયાય જયાય ચ ।
વિબુધાય વિભાવાય નમો વિશ્વમ્ભરાય ચ ॥ ૩૦ ॥

વીતરાગાય વિપ્રાય વિટઙ્કનયનાય ચ ।
વિપુલાય વિનીતાય વિશ્વયોને નમો નમઃ ॥ ૩૧ ॥

ચિદમ્બરાય વિત્તાય વિશ્રુતાય વિયોનયે ।
વિહ્વલાય વિકલ્પાય કલ્પાતીતાય શિલ્પિને ॥ ૩૨ ॥

કલ્પનાય સ્વરૂપાય ફણિતલ્પાય વૈ નમઃ ।
તડિત્પ્રભાય તાર્યાય તરુણાય તરસ્વિને ॥ ૩૩ ॥

તપનાય તરક્ષાય તાપત્રયહરાય ચ ।
તારકાય તમોઘ્નાય તત્ત્વાય ચ તપસ્વિને ॥ ૩૪ ॥

તક્ષકાય તનુત્રાય તટિને તરલાય ચ ।
શતરૂપાય શાન્તાય શતધારાય તે નમઃ ॥ ૩૫ ॥

શતપત્રાય તાર્ક્ષ્યાય સ્થિતયે શતમૂર્તયે ।
શતક્રતુસ્વરૂપાય શાશ્વતાય શતાત્મને ॥ ૩૬ ॥

નમઃ સહસ્રશિરસે સહસ્રવદનાય ચ ।
સહસ્રાક્ષાય દેવાય દિશશ્રોત્રાય તે નમઃ ॥ ૩૭ ॥

નમઃ સહસ્રજિહ્વાય મહાજિહ્વાય તે નમઃ ।
સહસ્રનામધેયાય સહસ્રાક્ષિધરાય ચ ॥ ૩૮ ॥

સહસ્રબાહવે તુભ્યં સહસ્રચરણાય ચ ।
સહસ્રાર્કપ્રકાશાય સહસ્રાયુધધારિણે ॥ ૩૯ ॥

નમઃ સ્થૂલાય સૂક્ષ્માય સુસૂક્ષ્માય નમો નમઃ ।
સુક્ષુણ્યાય સુભિક્ષાય સુરાધ્યક્ષાય શૌરિણે ॥ ૪૦ ॥

ધર્માધ્યક્ષાય ધર્માય લોકાધ્યક્ષાય વૈ નમઃ ।
પ્રજાધ્યક્ષાય શિક્ષાય વિપક્ષક્ષયમૂર્તયે ॥ ૪૧ ॥

કલાધ્યક્ષાય તીક્ષ્ણાય મૂલાધ્યક્ષાય તે નમઃ ।
અધોક્ષજાય મિત્રાય સુમિત્રવરુણાય ચ ॥ ૪૨ ॥

શત્રુઘ્નાય અવિઘ્નાય વિઘ્નકોટિહરાય ચ ।
રક્ષોઘ્નાય તમોઘ્નાય ભૂતઘ્નાય નમો નમઃ ॥ ૪૩ ॥

ભૂતપાલાય ભૂતાય ભૂતવાસાય ભૂતિને ।
ભૂતબેતાલઘાતાય ભૂતાધિપતયે નમઃ ॥ ૪૪ ॥

ભૂતગ્રહવિનાશાય ભૂતસંયમતે નમઃ ।
મહાભૂતાય ભૃગવે સર્વભૂતાત્મને નમઃ ॥ ૪૫ ॥

સર્વારિષ્ટવિનાશાય સર્વસમ્પત્કરાય ચ ।
સર્વાધારાય સર્વાય સર્વાર્તિહરયે નમઃ ॥ ૪૬ ॥

સર્વદુઃખપ્રશાન્તાય સર્વસૌભાગ્યદાયિને ।
સર્વજ્ઞાયાપ્યનન્તાય સર્વશક્તિધરાય ચ ॥ ૪૭ ॥

સર્વૈશ્વર્યપ્રદાત્રે ચ સર્વકાર્યવિધાયિને ।
સર્વજ્વરવિનાશાય સર્વરોગાપહારિણે ॥ ૪૮ ॥

સર્વાભિચારહન્ત્રે ચ સર્વૈશ્વર્યવિધાયિને ।
પિઙ્ગાક્ષાયૈકશૃઙ્ગાય દ્વિશૃઙ્ગાય મરીચયે ॥ ૪૯ ॥

બહુશૃઙ્ગાય લિઙ્ગાય મહાશૃઙ્ગાય તે નમઃ ।
માઙ્ગલ્યાય મનોજ્ઞાય મન્તવ્યાય મહાત્મને ॥ ૫૦ ॥

મહાદેવાય દેવાય માતુલિઙ્ગધરાય ચ ।
મહામાયાપ્રસૂતાય પ્રસ્તુતાય ચ માયિને ॥ ૫૧ ॥

અનન્તાનન્તરૂપાય માયિને જલશાયિને ।
મહોદરાય મન્દાય મદદાય મદાય ચ ॥ ૫૨ ॥

મધુકૈટભહન્ત્રે ચ માધવાય મુરારયે ।
મહાવીર્યાય ધૈર્યાય ચિત્રવાર્યાય તે નમઃ ॥ ૫૩ ॥

ચિત્રકૂર્માય ચિત્રાય નમસ્તે ચિત્રભાનવે ।
માયાતીતાય માયાય મહાવીરાય તે નમઃ ॥ ૫૪ ॥

મહાતેજાય બીજાય તેજોધામ્ને ચ બીજિને ।
તેજોમય નૃસિંહાય નમસ્તે ચિત્રભાનવે ॥ ૫૫ ॥

મહાદંષ્ટ્રાય તુષ્ટાય નમઃ પુષ્ટિકરાય ચ ।
શિપિવિષ્ટાય હૃષ્ટાય પુષ્ટાય પરમેષ્ઠિને ॥ ૫૬ ॥

વિશિષ્ટાય ચ શિષ્ટાય ગરિષ્ઠાયેષ્ટદાયિને ।
નમો જ્યેષ્ઠાય શ્રેષ્ઠાય તુષ્ટાયામિતતેજસે ॥ ૫૭ ॥

અષ્ટાઙ્ગન્યસ્તરૂપાય સર્વદુષ્ટાન્તકાય ચ ।
વૈકુણ્ઠાય વિકુણ્ઠાય કેશિકણ્ઠાય તે નમઃ ॥ ૫૮ ॥

કણ્ઠીરવાય લુણ્ઠાય નિઃશઠાય હઠાય ચ ।
સત્ત્વોદ્રિક્તાય રુદ્રાય ઋગ્યજુસ્સામગાય ચ ॥ ૫૯ ॥

ઋતુધ્વજાય વજ્રાય મન્ત્રરાજાય મન્ત્રિણે ।
ત્રિનેત્રાય ત્રિવર્ગાય ત્રિધામ્ને ચ ત્રિશૂલિને ॥ ૬૦ ॥

ત્રિકાલજ્ઞાનરૂપાય ત્રિદેહાય ત્રિધાત્મને ।
નમસ્ત્રિમૂર્તિવિદ્યાય ત્રિતત્ત્વજ્ઞાનિને નમઃ ॥ ૬૧ ॥

અક્ષોભ્યાયાનિરુદ્ધાય અપ્રમેયાય ભાનવે ।
અમૃતાય અનન્તાય અમિતાયામિતૌજસે ॥ ૬૨ ॥

અપમૃત્યુવિનાશાય અપસ્મારવિઘાતિને ।
અન્નદાયાન્નરૂપાય અન્નાયાન્નભુજે નમઃ ॥ ૬૩ ॥

નાદ્યાય નિરવદ્યાય વિદ્યાયાદ્ભુતકર્મણે ।
સદ્યોજાતાય સઙ્ઘાય વૈદ્યુતાય નમો નમઃ ॥ ૬૪ ॥

અધ્વાતીતાય સત્ત્વાય વાગતીતાય વાગ્મિને ।
વાગીશ્વરાય ગોપાય ગોહિતાય ગવામ્પતે ॥ ૬૫ ॥

ગન્ધર્વાય ગભીરાય ગર્જિતાયોર્જિતાય ચ ।
પર્જન્યાય પ્રબુદ્ધાય પ્રધાનપુરુષાય ચ ॥ ૬૬ ॥

પદ્માભાય સુનાભાય પદ્મનાભાય માનિને ।
પદ્મનેત્રાય પદ્માય પદ્માયાઃ પતયે નમઃ ॥ ૬૭ ॥

પદ્મોદરાય પૂતાય પદ્મકલ્પોદ્ભવાય ચ ।
નમો હૃત્પદ્મવાસાય ભૂપદ્મોદ્ધરણાય ચ ॥ ૬૮ ॥

શબ્દબ્રહ્મસ્વરૂપાય બ્રહ્મરૂપધરાય ચ ।
બ્રહ્મણે બ્રહ્મરૂપાય પદ્મનેત્રાય તે નમઃ ॥ ૬૯ ॥

બ્રહ્મદાય બ્રાહ્મણાય બ્રહ્મબ્રહ્માત્મને નમઃ ।
સુબ્રહ્મણ્યાય દેવાય બ્રહ્મણ્યાય ત્રિવેદિને ॥ ૭૦ ॥

પરબ્રહ્મસ્વરૂપાય પઞ્ચબ્રહ્માત્મને નમઃ ।
નમસ્તે બ્રહ્મશિરસે તદાઽશ્વશિરસે નમઃ ॥ ૭૧ ॥

અથર્વશિરસે નિત્યમશનિપ્રમિતાય ચ ।
નમસ્તે તીક્ષ્ણદંષ્ટ્રાય લોલાય લલિતાય ચ ॥ ૭૨ ॥

લાવણ્યાય લવિત્રાય નમસ્તે ભાસકાય ચ ।
લક્ષણજ્ઞાય લક્ષાય લક્ષણાય નમો નમઃ ॥ ૭૩ ॥

લસદ્દીપ્તાય લિપ્તાય વિષ્ણવે પ્રભવિષ્ણવે ।
વૃષ્ણિમૂલાય કૃષ્ણાય શ્રીમહાવિષ્ણવે નમઃ ॥ ૭૪ ॥

પશ્યામિ ત્વાં મહાસિંહં હારિણં વનમાલિનમ્ ।
કિરીટિનં કુણ્ડલિનં સર્વાઙ્ગં સર્વતોમુખમ્ ॥ ૭૫ ॥

સર્વતઃ પાણિપાદોરં સર્વતોઽક્ષિ શિરોમુખમ્ ।
સર્વેશ્વરં સદાતુષ્ટં સમર્થં સમરપ્રિયમ્ ॥ ૭૬ ॥

બહુયોજનવિસ્તીર્ણં બહુયોજનમાયતમ્ ।
બહુયોજનહસ્તાઙ્ઘ્રિં બહુયોજનનાસિકમ્ ॥ ૭૭ ॥

મહારૂપં મહાવક્ત્રં મહાદંષ્ટ્રં મહાભુજમ્ ।
મહાનાદં મહારૌદ્રં મહાકાયં મહાબલમ્ ॥ ૭૮ ॥

આનાભેર્બ્રહ્મણો રૂપમાગલાદ્વૈષ્ણવં તથા ।
આશીર્ષાદ્રન્ધ્રમીશાનં તદગ્રે સર્વતઃ શિવમ્ ॥ ૭૯ ॥

નમોઽસ્તુ નારાયણ નારસિંહ નમોઽસ્તુ નારાયણ વીરસિંહ ।
નમોઽસ્તુ નારાયણ ક્રૂરસિંહ નમોઽસ્તુ નારાયણ દિવ્યસિંહ ॥ ૮૦ ॥

નમોઽસ્તુ નારાયણ વ્યાઘ્રસિંહ નમોઽસ્તુ નારાયણ પુચ્છસિંહ ।
નમોઽસ્તુ નારાયણ પૂર્ણસિંહ નમોઽસ્તુ નારાયણ રૌદ્રસિંહ ॥ ૮૧ ॥

નમો નમો ભીષણભદ્રસિંહ નમો નમો વિહ્વલનેત્રસિંહ ।
નમો નમો બૃંહિતભૂતસિંહ નમો નમો નિર્મલચિત્રસિંહ ॥ ૮૨ ॥

નમો નમો નિર્જિતકાલસિંહ નમો નમઃ કલ્પિતકલ્પસિંહ ।
નમો નમો કામદકામસિંહ નમો નમસ્તે ભુવનૈકસિંહ ॥ ૮૩ ॥

દ્યાવાપૃથિવ્યોરિદમન્તરં હિ વ્યાપ્તં ત્વયૈકેન દિશશ્ચ સર્વાઃ ।
દૃષ્ટ્વાદ્ભુતં રૂપમુગ્રં તવેદં લોકત્રયં પ્રવ્યથિતં મહાત્મન્ ॥ ૮૪ ॥

અમી હિત્વા સુરસઙ્ઘા વિશન્તિ કેચિદ્ભીતાઃ પ્રાઞ્જલયો ગૃણન્તિ ।
સ્વસ્તીત્યુક્ત્વા મુનયઃ સિદ્ધસઙ્ઘાઃ સ્તુવન્તિ ત્વાં સ્તુતિભિઃ પુષ્કલાભિઃ ॥ ૮૫ ॥

રુદ્રાદિત્યાવસવો યે ચ સાધ્યા વિશ્વેદેવા મરુતશ્ચોષ્મપાશ્ચ ।
ગન્ધર્વયક્ષાસુરસિદ્ધસઙ્ઘા વીક્ષન્તિ ત્વાં વિસ્મિતાશ્ચૈવ સર્વે ॥ ૮૬ ॥

લેલિહ્યસે ગ્રસમાનઃ સમન્તાલ્લોકાન્સમગ્રાન્વદનૈર્જ્વલદ્ભિઃ ।
તેજોભિરાપૂર્ય જગત્સમગ્રં ભાસસ્તવોગ્રાઃ પ્રતપન્તિ વિષ્ણો ॥ ૮૭ ॥

ભવિષ્ણુસ્ત્વં સહિષ્ણુસ્ત્વં ભ્રજિષ્ણુર્જિષ્ણુરેવ ચ ।
પૃથિવીમન્તરીક્ષં ત્વં પર્વતારણ્યમેવ ચ ॥ ૮૮ ॥

કલાકાષ્ઠા વિલિપ્તસ્ત્વં મુહૂર્તપ્રહરાદિકમ્ ।
અહોરાત્રં ત્રિસન્ધ્યા ચ પક્ષમાસર્તુવત્સરાઃ ॥ ૮૯ ॥

યુગાદિર્યુગભેદસ્ત્વં સંયુગો યુગસન્ધયઃ ।
નિત્યં નૈમિત્તિકં દૈનં મહાપ્રલયમેવ ચ ॥ ૯૦ ॥

કરણં કારણં કર્તા ભર્તા હર્તા ત્વમીશ્વરઃ ।
સત્કર્તા સત્કૃતિર્ગોપ્તા સચ્ચિદાનન્દવિગ્રહઃ ॥ ૯૧ ॥

પ્રાણસ્ત્વં પ્રાણિનાં પ્રત્યગાત્મા ત્વં સર્વદેહિનામ્ ।
સુજ્યોતિસ્ત્વં પરઞ્જ્યોતિરાત્મજ્યોતિઃ સનાતનઃ ॥ ૯૨ ॥

જ્યોતિર્લોકસ્વરૂપસ્ત્વં ત્વં જ્યોતિર્જ્યોતિષાં પતિઃ ।
સ્વાહાકારઃ સ્વધાકારો વષટ્કારઃ કૃપાકરઃ ॥ ૯૩ ॥

હન્તકારો નિરાકારો વેગકારશ્ચ શઙ્કરઃ ।
અકારાદિહકારાન્ત ઓઙ્કારો લોકકારકઃ ॥ ૯૪ ॥

એકાત્મા ત્વમનેકાત્મા ચતુરાત્મા ચતુર્ભુજઃ ।
ચતુર્મૂર્તિશ્ચતુર્દંષ્ટ્રશ્ચતુર્વેદમયોત્તમઃ ॥ ૯૫ ॥

લોકપ્રિયો લોકગુરુર્લોકેશો લોકનાયકઃ ।
લોકસાક્ષી લોકપતિર્લોકાત્મા લોકલોચનઃ ॥ ૯૬ ॥

લોકાધારો બૃહલ્લોકો લોકાલોકમયો વિભુઃ ।
લોકકર્તા વિશ્વકર્તા કૃતાવર્તઃ કૃતાગમઃ ॥ ૯૭ ॥

અનાદિસ્ત્વમનન્તસ્ત્વમભૂતોભૂતવિગ્રહઃ ।
સ્તુતિઃ સ્તુત્યઃ સ્તવપ્રીતઃ સ્તોતા નેતા નિયામકઃ ॥ ૯૮ ॥

ત્વં ગતિસ્ત્વં મતિર્મહ્યં પિતા માતા ગુરુઃ સખા ।
સુહૃદશ્ચાત્મરૂપસ્ત્વં ત્વાં વિના નાસ્તિ મે ગતિઃ ॥ ૯૯ ॥

નમસ્તે મન્ત્રરૂપાય અસ્ત્રરૂપાય તે નમઃ ।
બહુરૂપાય રૂપાય પઞ્ચરૂપધરાય ચ ॥ ૧૦૦ ॥

ભદ્રરૂપાય રૂઢાય યોગરૂપાય યોગિને ।
સમરૂપાય યોગાય યોગપીઠસ્થિતાય ચ ॥ ૧૦૧ ॥

યોગગમ્યાય સૌમ્યાય ધ્યાનગમ્યાય ધ્યાયિને ।
ધ્યેયગમ્યાય ધામ્ને ચ ધામાધિપતયે નમઃ ॥ ૧૦૨ ॥

ધરાધરાય ધર્માય ધારણાભિરતાય ચ ।
નમો ધાત્રે ચ સન્ધાત્રે વિધાત્રે ચ ધરાય ચ ॥ ૧૦૩ ॥

દામોદરાય દાન્તાય દાનવાન્તકરાય ચ ।
નમઃ સંસારવૈદ્યાય ભેષજાય નમો નમઃ ॥ ૧૦૪ ॥

સીરધ્વજાય શીતાય વાતાયાપ્રમિતાય ચ ।
સારસ્વતાય સંસારનાશનાયાક્ષ માલિને ॥ ૧૦૫ ॥

અસિધર્મધરાયૈવ ષટ્કર્મનિરતાય ચ ।
વિકર્માય સુકર્માય પરકર્મવિધાયિને ॥ ૧૦૬ ॥

સુશર્મણે મન્મથાય નમો વર્માય વર્મિણે ।
કરિચર્મવસાનાય કરાલવદનાય ચ ॥ ૧૦૭ ॥

કવયે પદ્મગર્ભાય ભૂતગર્ભઘૃણાનિધે ।
બ્રહ્મગર્ભાય ગર્ભાય બૃહદ્ગર્ભાય ધૂર્જટે ॥ ૧૦૮ ॥

નમસ્તે વિશ્વગર્ભાય શ્રીગર્ભાય જિતારયે ।
નમો હિરણ્યગર્ભાય હિરણ્યકવચાય ચ ॥ ૧૦૯ ॥

હિરણ્યવર્ણદેહાય હિરણ્યાક્ષવિનાશિને ।
હિરણ્યકશિપોર્હન્ત્રે હિરણ્યનયનાય ચ ॥ ૧૧૦ ॥

હિરણ્યરેતસે તુભ્યં હિરણ્યવદનાય ચ ।
નમો હિરણ્યશૃઙ્ગાય નિઃશૃઙ્ગાય શૃઙ્ગિણે ॥ ૧૧૧ ॥

ભૈરવાય સુકેશાય ભીષણાયાન્ત્રિમાલિને ।
ચણ્ડાય રુણ્ડમાલાય નમો દણ્ડધરાય ચ ॥ ૧૧૨ ॥

અખણ્ડતત્ત્વરૂપાય કમણ્ડલુધરાય ચ ।
નમસ્તે ખણ્ડસિંહાય સત્યસિંહાય તે નમઃ ॥ ૧૧૩ ॥

નમસ્તે શ્વેતસિંહાય પીતસિંહાય તે નમઃ ।
નીલસિંહાય નીલાય રક્તસિંહાય તે નમઃ ॥ ૧૧૪ ॥

નમો હારિદ્રસિંહાય ધૂમ્રસિંહાય તે નમઃ ।
મૂલસિંહાય મૂલાય બૃહત્સિંહાય તે નમઃ ॥ ૧૧૫ ॥

પાતાલસ્થિતસિંહાય નમઃ પર્વતવાસિને ।
નમો જલસ્થસિંહાય અન્તરિક્ષસ્થિતાય ચ ॥ ૧૧૬ ॥

કાલાગ્નિરુદ્રસિંહાય ચણ્ડસિંહાય તે નમઃ ।
અનન્તસિંહસિંહાય અનન્તગતયે નમઃ ॥ ૧૧૭ ॥

નમો વિચિત્રસિંહાય બહુસિંહસ્વરૂપિણે ।
અભયઙ્કરસિંહાય નરસિંહાય તે નમઃ ॥ ૧૧૮ ॥

નમોઽસ્તુ સિંહરાજાય નારસિંહાય તે નમઃ ।
સપ્તાબ્ધિમેખલાયૈવ સત્યસત્યસ્વરૂપિણે ॥ ૧૧૯ ॥

સપ્તલોકાન્તરસ્થાય સપ્તસ્વરમયાય ચ ।
સપ્તાર્ચીરૂપદંષ્ટ્રાય સપ્તાશ્વરથરૂપિણે ॥ ૧૨૦ ॥

સપ્તવાયુસ્વરૂપાય સપ્તચ્છન્દોમયાય ચ ।
સ્વચ્છાય સ્વચ્છરૂપાય સ્વચ્છન્દાય ચ તે નમઃ ॥ ૧૨૧ ॥

શ્રીવત્સાય સુવેધાય શ્રુતયે શ્રુતિમૂર્તયે ।
શુચિશ્રવાય શૂરાય સુપ્રભાય સુધન્વિને ॥ ૧૨૨ ॥

શુભ્રાય સુરનાથાય સુપ્રભાય શુભાય ચ ।
સુદર્શનાય સૂક્ષ્માય નિરુક્તાય નમો નમઃ ॥ ૧૨૩ ॥

સુપ્રભાય સ્વભાવાય ભવાય વિભવાય ચ ।
સુશાખાય વિશાખાય સુમુખાય મુખાય ચ ॥ ૧૨૪ ॥

સુનખાય સુદંષ્ટ્રાય સુરથાય સુધાય ચ ।
સાઙ્ખ્યાય સુરમુખ્યાય પ્રખ્યાતાય પ્રભાય ચ ॥ ૧૨૫ ॥

નમઃ ખટ્વાઙ્ગહસ્તાય ખેટમુદ્ગરપાણયે ।
ખગેન્દ્રાય મૃગેન્દ્રાય નાગેન્દ્રાય દૃઢાય ચ ॥ ૧૨૬ ॥

નાગકેયૂરહારાય નાગેન્દ્રાયાઘમર્દિને ।
નદીવાસાય નગ્નાય નાનારૂપધરાય ચ ॥ ૧૨૭ ॥

નાગેશ્વરાય નાગાય નમિતાય નરાય ચ ।
નાગાન્તકરથાયૈવ નરનારાયણાય ચ ॥ ૧૨૮ ॥

નમો મત્સ્યસ્વરૂપાય કચ્છપાય નમો નમઃ ।
નમો યજ્ઞવરાહાય નરસિંહાય નમો નમઃ ॥ ૧૨૯ ॥

વિક્રમાક્રાન્તલોકાય વામનાય મહૌજસે ।
નમો ભાર્ગવરામાય રાવણાન્તકરાય ચ ॥ ૧૩૦ ॥

નમસ્તે બલરામાય કંસપ્રધ્વંસકારિણે ।
બુદ્ધાય બુદ્ધરૂપાય તીક્ષ્ણરૂપાય કલ્કિને ॥ ૧૩૧ ॥

આત્રેયાયાગ્નિનેત્રાય કપિલાય દ્વિજાય ચ ।
ક્ષેત્રાય પશુપાલાય પશુવક્ત્રાય તે નમઃ ॥ ૧૩૨ ॥

ગૃહસ્થાય વનસ્થાય યતયે બ્રહ્મચારિણે ।
સ્વર્ગાપવર્ગદાત્રે ચ તદ્ભોક્ત્રે ચ મુમુક્ષવે ॥ ૧૩૩ ॥

શાલગ્રામનિવાસાય ક્ષીરાબ્ધિશયનાય ચ ।
શ્રીશૈલાદ્રિનિવાસાય શિલાવાસાય તે નમઃ ॥ ૧૩૪ ॥

યોગિહૃત્પદ્મવાસાય મહાહાસાય તે નમઃ ।
ગુહાવાસાય ગુહ્યાય ગુપ્તાય ગુરવે નમઃ ॥ ૧૩૫ ॥

નમો મૂલાધિવાસાય નીલવસ્ત્રધરાય ચ ।
પીતવસ્ત્રાય શસ્ત્રાય રક્તવસ્ત્રધરાય ચ ॥ ૧૩૬ ॥

રક્તમાલાવિભૂષાય રક્તગન્ધાનુલેપિને ।
ધુરન્ધરાય ધૂર્તાય દુર્ધરાય ધરાય ચ ॥ ૧૩૭ ॥

દુર્મદાય દુરન્તાય દુર્ધરાય નમો નમઃ ।
દુર્નિરીક્ષ્યાય નિષ્ઠાય દુર્દર્શાય દ્રુમાય ચ ॥ ૧૩૮ ॥

દુર્ભેદાય દુરાશાય દુર્લભાય નમો નમઃ ।
દૃપ્તાય દૃપ્તવક્ત્રાય અદૃપ્તનયનાય ચ ॥ ૧૩૯ ॥

ઉન્મત્તાય પ્રમત્તાય નમો દૈત્યારયે નમઃ ।
રસજ્ઞાય રસેશાય અરક્તરસનાય ચ ॥ ૧૪૦ ॥

પથ્યાય પરિતોષાય રથ્યાય રસિકાય ચ ।
ઊર્ધ્વકેશોર્ધ્વરૂપાય નમસ્તે ચોર્ધ્વરેતસે ॥ ૧૪૧ ॥

ઊર્ધ્વસિંહાય સિંહાય નમસ્તે ચોર્ધ્વબાહવે ।
પરપ્રધ્વંસકાયૈવ શઙ્ખચક્રધરાય ચ ॥ ૧૪૨ ॥

ગદાપદ્મધરાયૈવ પઞ્ચબાણધરાય ચ ।
કામેશ્વરાય કામાય કામપાલાય કામિને ॥ ૧૪૩ ॥

નમઃ કામવિહારાય કામરૂપધરાય ચ ।
સોમસૂર્યાગ્નિનેત્રાય સોમપાય નમો નમઃ ॥ ૧૪૪ ॥

નમઃ સોમાય વામાય વામદેવાય તે નમઃ ।
સામસ્વનાય સૌમ્યાય ભક્તિગમ્યાય વૈ નમઃ ॥ ૧૪૫ ॥

કૂષ્માણ્ડગણનાથાય સર્વશ્રેયસ્કરાય ચ ।
ભીષ્માય ભીષદાયૈવ ભીમવિક્રમણાય ચ ॥ ૧૪૬ ॥

મૃગગ્રીવાય જીવાય જિતાયાજિતકારિણે ।
જટિને જામદગ્નાય નમસ્તે જાતવેદસે ॥ ૧૪૭ ॥

જપાકુસુમવર્ણાય જપ્યાય જપિતાય ચ ।
જરાયુજાયાણ્ડજાય સ્વેદજાયોદ્ભિજાય ચ ॥ ૧૪૮ ॥

જનાર્દનાય રામાય જાહ્નવીજનકાય ચ ।
જરાજન્માદિદૂરાય પ્રદ્યુમ્નાય પ્રમોદિને ॥ ૧૪૯ ॥

જિહ્વારૌદ્રાય રુદ્રાય વીરભદ્રાય તે નમઃ ।
ચિદ્રૂપાય સમુદ્રાય કદ્રુદ્રાય પ્રચેતસે ॥ ૧૫૦ ॥

ઇન્દ્રિયાયેન્દ્રિયજ્ઞાય નમોઽસ્ત્વિન્દ્રાનુજાય ચ ।
અતીન્દ્રિયાય સારાય ઇન્દિરાપતયે નમઃ ॥ ૧૫૧ ॥

ઈશાનાય ચ ઈડ્યાય ઈશિતાય ઇનાય ચ ।
વ્યોમાત્મને ચ વ્યોમ્ને ચ નમસ્તે વ્યોમકેશિને ॥ ૧૫૨ ॥

વ્યોમાધારાય ચ વ્યોમવક્ત્રાયાસુરઘાતિને ।
નમસ્તે વ્યોમદંષ્ટ્રાય વ્યોમવાસાય તે નમઃ ॥ ૧૫૩ ॥

સુકુમારાય રામાય શિશુચારાય તે નમઃ ।
વિશ્વાય વિશ્વરૂપાય નમો વિશ્વાત્મકાય ચ ॥ ૧૫૪ ॥

જ્ઞાનાત્મકાય જ્ઞાનાય વિશ્વેશાય પરાત્મને ।
એકાત્મને નમસ્તુભ્યં નમસ્તે દ્વાદશાત્મને ॥ ૧૫૫ ॥

ચતુર્વિંશતિરૂપાય પઞ્ચવિંશતિમૂર્તયે ।
ષડ્વિંશકાત્મને નિત્યં સપ્તવિંશતિકાત્મને ॥ ૧૫૬ ॥

ધર્માર્થકામમોક્ષાય વિરક્તાય નમો નમઃ ।
ભાવશુદ્ધાય સિદ્ધાય સાધ્યાય શરભાય ચ ॥ ૧૫૭ ॥

પ્રબોધાય સુબોધાય નમો બુધિપ્રિયાય ચ ।
સ્નિગ્ધાય ચ વિદગ્ધાય મુગ્ધાય મુનયે નમઃ ॥ ૧૫૮ ॥

પ્રિયંવદાય શ્રવ્યાય સ્રુક્સ્રુવાય શ્રિતાય ચ ।
ગૃહેશાય મહેશાય બ્રહ્મેશાય નમો નમઃ ॥ ૧૫૯ ॥

શ્રીધરાય સુતીર્થાય હયગ્રીવાય તે નમઃ ।
ઉગ્રાય ઉગ્રવેગાય ઉગ્રકર્મરતાય ચ ॥ ૧૬૦ ॥

ઉગ્રનેત્રાય વ્યગ્રાય સમગ્રગુણશાલિને ।
બાલગ્રહવિનાશાય પિશાચગ્રહઘાતિને ॥ ૧૬૧ ॥

દુષ્ટગ્રહનિહન્ત્રે ચ નિગ્રહાનુગ્રહાય ચ ।
વૃષધ્વજાય વૃષ્ણ્યાય વૃષાય વૃષભાય ચ ॥ ૧૬૨ ॥

ઉગ્રશ્રવાય શાન્તાય નમઃ શ્રુતિધરાય ચ ।
નમસ્તે દેવદેવેશ નમસ્તે મધુસૂદન ॥ ૧૬૩ ॥

નમસ્તે પુણ્ડરીકાક્ષ નમસ્તે દુરિતક્ષય ।
નમસ્તે કરુણાસિન્ધો નમસ્તે સમિતિઞ્જય ॥ ૧૬૪ ॥

નમસ્તે નરસિંહાય નમસ્તે ગરુડધ્વજ ।
યજ્ઞનેત્ર નમસ્તેઽસ્તુ કાલધ્વજ જયધ્વજ ॥ ૧૬૫ ॥

અગ્નિનેત્ર નમસ્તેઽસ્તુ નમસ્તે હ્યમરપ્રિય ।
મહાનેત્ર નમસ્તેઽસ્તુ નમસ્તે ભક્તવત્સલ ॥ ૧૬૬ ॥

ધર્મનેત્ર નમસ્તેઽસ્તુ નમસ્તે કરુણાકર ।
પુણ્યનેત્ર નમસ્તેઽસ્તુ નમસ્તેઽભીષ્ટદાયક ॥ ૧૬૭ ॥

નમો નમસ્તે દયાસિંહરૂપ નમો નમસ્તે નરસિંહરૂપ ।
નમો નમસ્તે રણસિંહરૂપ નમો નમસ્તે નરસિંહરૂપ ॥ ૧૬૮ ॥

ઉદ્ધૃત્ય ગર્વિતં દૈત્યં નિહત્યાજૌ સુરદ્વિષમ્ ।
દેવકાર્યં મહત્કૃત્વા ગર્જસે સ્વાત્મતેજસા ॥ ૧૬૯ ॥

અતિરુદ્રમિદં રૂપં દુસ્સહં દુરતિક્રમમ્ ।
દૃષ્ટ્વા તુ શઙ્કિતાઃ સર્વાદેવતાસ્ત્વામુપાગતાઃ ॥ ૧૭૦ ॥

એતાન્પશ્ય મહેશાનં વ્રહ્માણં માં શચીપતિમ્ ।
દિક્પાલાન્ દ્વાદશાદિત્યાન્ રુદ્રાનુરગરાક્ષસાન્ ॥ ૧૭૧ ॥

સર્વાન્ ઋષિગણાન્સપ્તમાતૃગૌરીં સરસ્વતીમ્ ।
લક્ષ્મીં નદીશ્ચ તીર્થાનિ રતિં ભૂતગાણાન્યપિ ॥ ૧૭૨ ॥

પ્રસીદ ત્વં મહાસિંહ ઉગ્રભાવમિમં ત્યજ ।
પ્રકૃતિસ્થો ભવ ત્વં હિ શાન્તિભાવં ચ ધારય ॥ ૧૭૩ ॥

ઇત્યુક્ત્વા દણ્ડવદ્ભૂમૌ પપાત સ પિતામહઃ ।
પ્રસીદ ત્વં પ્રસીદ ત્વં પ્રસીદેતિ પુનઃ પુનઃ ॥ ૧૭૪ ॥

માર્કણ્ડેય ઉવાચ-
દૃષ્ટ્વા તુ દેવતાઃ સર્વાઃ શ્રુત્વા તાં બ્રહ્મણો ગિરમ્ ।
સ્તોત્રેણાપિ ચ સંહૃષ્ટઃ સૌમ્યભાવમધારયત્ ॥ ૧૭૫ ॥

અબ્રવીન્નારસિંહસ્તુ વીક્ષ્ય સર્વાન્સુરોત્તમાન્ ।
સંત્રસ્તાન્ ભયસંવિગ્નાન્ શરણં સમુપાગતાન્ ॥ ૧૭૬ ॥

શ્રીનૃસિંહ ઉવાચ-
ભો ભો દેવવરાઃ સર્વે પિતામહપુરોગમાઃ ।
શૃણુધ્વં મમ વાક્યં ચ ભવંતુ વિગતજ્વરાઃ ॥ ૧૭૭ ॥

યદ્ધિતં ભવતાં નૂનં તત્કરિષ્યામિ સાંપ્રતમ્ ।
એવં નામસહસ્રં મે ત્રિસન્ધ્યં યઃ પઠેત્ શુચિઃ ॥ ૧૭૮ ॥

શૃણોતિ વા શ્રાવયતિ પૂજાં તે ભક્તિસંયુતઃ ।
સર્વાન્કામાનવાપ્નોતિ જીવેચ્ચ શરદાં શતમ્ ॥ ૧૭૯ ॥

યો નામભિર્નૃસિંહાદ્યૈરર્ચયેત્ક્રમશો મમ ।
સર્વતીર્થેષુ યત્પુણ્યં સર્વતીર્થેષુ યત્ફલમ ॥ ૧૮૦ ॥।

સર્વ પૂજાસુ યત્પ્રોક્તં તત્સર્વં લભતે ભૃશમ્ ।
જાતિસ્મરત્વં લભતે બ્રહ્મજ્ઞાનં સનાતનમ્ ॥ ૧૮૧ ॥

સર્વપાપવિનિર્મુક્તઃ તદ્વિષ્ણોઃ પરમં પદમ્ ।
મન્નામકવચં બધ્વા વિચરેદ્વિગતજ્વરઃ ॥ ૧૮૨ ॥

ભૂતભેતાલકૂષ્માણ્ડ પિશાચવ્રહ્મરાક્ષસાઃ ।
શાકિનીડાકિનીજ્યેષ્ઠા નીલી બાલગ્રહાદિકાઃ ॥ ૧૮૩ ॥

દુષ્ટગ્રહાશ્ચ નશ્યન્તિ યક્ષરાક્ષસપન્નગાઃ ।
યે ચ સન્ધ્યાગ્રહાઃ સર્વે ચાણ્ડાલગ્રહસંજ્ઞિકાઃ ॥ ૧૮૪ ॥

નિશાચરગ્રહાઃ સર્વે પ્રણશ્યન્તિ ચ દૂરતઃ ।
કુક્ષિરોગં ચ હૃદ્રોગં શૂલાપસ્મારમેવ ચ ॥ ૧૮૫ ॥

ઐકાહિકં દ્વ્યાહિકં ચાતુર્ધિકમધજ્વરમ્ ।
આધયે વ્યાધયઃ સર્વે રોગા રોગાધિદેવતાઃ ॥ ૧૮૬ ॥

શીઘ્રં નશ્યન્તિ તે સર્વે નૃસિંહસ્મરણાત્સુરાઃ ।
રાજાનો દાસતાં યાન્તિ શત્રવો યાન્તિ મિત્રતામ્ ॥ ૧૮૭ ॥

જલાનિ સ્થલતાં યાન્તિ વહ્નયો યાન્તિ શીતતામ્ ।
વિષા અપ્યમૃતા યાન્તિ નૃસિંહસ્મરણાત્સુરાઃ ॥ ૧૮૮ ॥

રાજ્યકામો લભેદ્રાજ્યં ધનકામો લભેદ્ધનમ્ ।
વિદ્યાકામો લભેદ્વિદ્યાં બદ્ધો મુચ્યેત બન્ધનાત્ ॥ ૧૮૯ ॥

વ્યાલવ્યાઘ્રભયં નાસ્તિ ચોરસર્પાદિકં તથા ।
અનુકૂલા ભવેદ્ભાર્યા લોકૈશ્ચ પ્રતિપૂજ્યતે ॥ ૧૯૦ ॥

સુપુત્રં ધનધાન્યં ચ ભવન્તિ વિગતજ્વરાઃ ।
એતત્સર્વં સમાપ્નોતિ નૃસિંહસ્ય પ્રસાદતઃ ॥ ૧૯૧ ॥

જલસન્તરણે ચૈવ પર્વતારણ્યમેવ ચ ।
વનેઽપિ વિચિરન્મર્ત્યો દુર્ગમે વિષમે પથિ ॥ ૧૯૨ ॥

કલિપ્રવેશને ચાપિ નારસિંહં ન વિસ્મરેત્ ।
બ્રહ્મઘ્નશ્ચ પશુઘ્નશ્ચ ભ્રૂણહા ગુરુતલ્પગઃ ॥ ૧૯૩ ॥

મુચ્યતે સર્વપાપેભ્યઃ કૃતઘ્ન સ્ત્રીવિઘાતકઃ ।
વેદાનાં દૂષકશ્ચાપિ માતાપિતૃ વિનિન્દકઃ ॥ ૧૯૪ ॥

અસત્યસ્તુ તેથા યજ્ઞ નિન્દકો લોકનિન્દકઃ ।
સ્મૃત્વા સકૃન્નૃસિંહ તુ મુચ્યતે સર્વકિલ્બષૈઃ ॥ ૧૯૫ ॥

બહુનાત્ર કિમુક્તેન સ્મૃત્વા માં શુદ્ધમાનસઃ ।
યત્ર યત્ર ચરેન્મર્ત્યો નૃસિંહસ્તત્ર રક્ષતિ ॥ ૧૯૬ ॥

ગચ્છન્ તિષ્ઠન્ શ્વપન્ભુઞ્જન્ જાગ્રન્નપિ હસન્નપિ ।
નૃસિંહેતિ નૃસિંહેતિ નૃસિંહેતિ સદા સ્મરન્ ॥ ૧૯૭ ॥

પુમાન્નલિપ્યતે પાપૈર્ભુક્તિં મુક્તિં ચ વિન્દતિ ।
નારી સુભગતામેતિ સૌભાગ્યં ચ સ્વરૂપતામ્ ॥ ૧૯૮ ॥

ભર્તુઃ પ્રિયત્વં લભતે ન વૈધવ્યં ચ વિન્દતિ ।
ન સપત્નીં ચ જન્માન્તે સમ્યક્ જ્ઞાની ભવેદ્વિજઃ ॥ ૧૯૯ ॥

ભૂમિપ્રદક્ષિણાન્મર્ત્યો યત્ફલં લભતે ચિરાત્ ।
તત્ફલં લભતે નારસિંહમૂર્તિપ્રદક્ષિણાત્ ॥ ૨૦૦ ॥

માર્કણ્ડેય ઉવાચ –
ઇત્યુક્ત્વા દેવદેવેશો લક્ષ્મીમાલિઙ્ગ્ગ્ય લીલયા ।
પ્રહ્લાદસ્યાભિષેકં તુ બ્રહ્મણે ચોપદિષ્ટવાન્ ॥ ૨૦૧ ॥

શ્રીશૈલસ્ય પ્રદાસે તુ લોકાનાં ચ હિતાય વૈ ।
સ્વરૂપં સ્થાપયામાસ પ્રકૃતિસ્થોઽભવત્તદા ॥ ૨૦૨ ॥

બ્રહ્માપિ દૈત્યરાજાનં પ્રહ્લાદમભ્યષેચયત્ ।
દૈવતૈઃ સહ સુપ્રીતો હ્યાત્મલોલં યયૌ સ્વયમ્ ॥ ૨૦૩ ॥

હિરણ્યકશિપોર્ભીત્યા પ્રપલાય શચીપતિઃ ।
સ્વર્ગરાજ્યપરિભ્રષ્ટો યુગાનામેકવિંશતિઃ ॥ ૨૦૪ ॥

નૃસિંહેન હતે દૈત્યે સ્વર્ગલોકમવાપ સઃ ।
દિક્પાલશ્ચ સુસંપ્રાપ્તઃ સ્વસ્વસ્થાનમનુત્તમમ્ ॥ ૨૦૫ ॥

ધર્મે મતિઃ સમસ્તાનાં પ્રજાનામભવત્તદા ।
એવં નામસહસ્રં મે બ્રહ્મણા નિર્મિતં પુરા ॥ ૨૦૬ ॥

પુત્રાનધ્યાપયામાસ સનકાદીન્મહામતિઃ ।
ઊચુસ્તે ચ તતઃ સર્વલોકાનાં હિતકામ્યયા ॥ ૨૦૭ ॥

દેવતા ઋષયઃ સિદ્ધા યક્ષવિદ્યાધરોરગાઃ ।
ગન્ધર્વાશ્ચ મનુષ્યાશ્ચ ઇહામુત્રફલૈષિણઃ ॥ ૨૦૮ ॥

યસ્ય સ્તોત્રસ્ય પાઠા દ્વિશુદ્ધ મનસોભવન્ ।
સનત્કુમારઃ સમ્પ્રાપ્તૌ ભારદ્વાજા મહામતિઃ ॥ ૨૦૯ ॥

તસ્માદાઙ્ગિરસઃ પ્રાપ્તસ્તસ્માત્પ્રાપ્તો મહાક્રતુઃ ।
જૈગીષવ્યાય સપ્રાહ સોઽબ્રવીચ્છ્યવનાય ચ ॥ ૨૧૦ ॥

તસ્મા ઉવાચ શાણ્ડિલ્યો ગર્ગાય પ્રાહ વૈ મુનિઃ ।
ક્રતુઞ્જયાય સ પ્રાહ જતુકર્ણ્યાય સંયમી ॥ ૨૧૧ ॥

વિષ્ણુવૃદ્ધાય સોઽપ્યાહ સોઽપિ બોધાયનાય ચ ।
ક્રમાત્સ વિષ્ણવે પ્રાહ સ પ્રાહોદ્ધામકુક્ષયે ॥ ૨૧૨ ॥

સિંહ તેજાશ્ચ તસ્માચ્ચ શ્રીપ્રિયાય દદૌ ચ નઃ ।
ઉપદિષ્ટોસ્મિ તેનાહમિદં નામસહસ્રકમ્ ॥ ૨૧૩ ॥

તત્પ્રસાદાદમૃત્યુર્મે યસ્માત્કસ્માદ્ભયં ન હિ ।
મયા ચ કથિતં નારસિંહસ્તોત્રમિદં તવ ॥ ૨૧૪ ॥

ત્વં હિ નિત્યં શુચિર્ભૂત્વા તમારાધય શાશ્વતમ્ ।
સર્વભૂતાશ્રયં દેવં નૃસિંહં ભક્તવત્સલમ્ ॥ ૨૧૫ ॥

પૂજયિત્વા સ્તવં જપ્ત્વા હુત્વા નિશ્ચલમાનસઃ ।
પ્રાપ્યસે મહતીં સિદ્ધિં સર્વાન્કામાન્વરોત્તમાન્ ॥ ૨૧૬ ॥

અયમેવ પરોધર્મસ્ત્વિદમેવ પરં તપઃ ।
ઇદમેવ પરં જ્ઞાનમિદમેવ મહદ્વ્રતમ્ ॥ ૨૧૭ ॥

અયમેવ સદાચારસ્ત્વયમેવ સદા મખઃ ।
ઇદમેવ ત્રયો વેદાઃ સચ્છાસ્ત્રાણ્યાગમાનિ ચ ॥ ૨૧૮ ॥

નૃસિંહમન્ત્રાદન્યચ્ચ વૈદિકં તુ ન વિદ્યતે ।
યદિહાસ્તિ તદન્યત્ર યન્નેહાસ્તિ ન તત્ક્વચિત્ ॥ ૨૧૯ ॥

કથિતં તે નૃસિંહસ્ય ચરિતં પાપનાશનમ્ ।
સર્વમન્ત્રમયં તાપત્રયોપશમનં પરમ્ ॥ ૨૨૦ ॥

સર્વાર્થસાધનં દિવ્યં કિં ભૂયઃ શ્રોતુમિચ્છસિ ॥ ૨૨૧ ॥

ઇતિ શ્રીનૃસિંહપુરાણે નૃસિંહપ્રાદુર્ભાવે સર્વાર્થ સાધનં દિવ્યં
શ્રીમદ્દિવ્યલક્ષ્મીનૃસિંહસહસ્રનામસ્તોત્રં સમ્પૂર્ણમ્ ॥

Also Read 1000 Names of Nrisimha / Narasimha :

1000 Names of Nrisimha | Narasimha Sahasranama Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

1000 Names of Nrisimha | Narasimha Sahasranama Stotram Lyrics in Gujarati

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top