Best Spiritual Website

Spiritual, Stotrams, Mantras PDFs

1000 Names of Nrisimha | Narasimha Sahasranama Stotram Lyrics in Malayalam

Narasimhasahasranama Stotram Lyrics in Malayalam:

॥ ലക്ഷ്മീനൃസിംഹസഹസ്രനാമസ്തോത്രം ॥
ദിവ്യലക്ഷ്മീനൃസിംഹസഹസ്രനാമസ്തോത്രം

॥ സ്തോത്രസ്യ പൂര്‍വപീഠികാ ॥

ഓം മാര്‍കണ്ഡേയ ഉവാച –
ഏവം യുദ്ധമഭൂദ്ഘോരം രൌദ്രം ദൈത്യബലൈഃ സഹ ।
നൃസിംഹസ്യാങ്ഗസംഭൂതൈര്‍നാരസിംഹൈരനേകശഃ ॥ 1 ॥

ദൈത്യകോടിഹതാസ്തത്ര കേചിദ്ഭീതാഃ പലായിതാഃ ।
തം ദൃഷ്ട്വാതീവ സങ്ക്രുദ്ധോ ഹിരണ്യകശിപുഃ സ്വയം ॥ 2 ॥

ഭൂതപൂര്‍വൈരമൃത്യുര്‍മേ ഇതി ബ്രഹ്മവരോദ്ധതഃ ।
വവര്‍ഷ ശരവര്‍ഷേണ നാരസിംഹോ ഭൃശം ബലീ ॥ 3 ॥

ദ്വന്ദ്വയുദ്ധമഭൂദുഗ്രം ദിവ്യവര്‍ഷസഹസ്രകം ।
ദൈത്യേന്ദ്രസാഹസം ദൃഷ്ട്വാ ദേവാശ്ചേന്ദ്രപുരോഗമാഃ ॥ 4 ॥

ശ്രേയഃ കസ്യ ഭവേദത്ര ഇതി ചിന്താപരാഭവന്‍ ।
തദാ ക്രുദ്ധോ നൃസിംഹസ്തു ദൈത്യേന്ദ്രപ്രഹിതാന്യപി ॥ 5 ॥

വിഷ്ണുചക്രം മഹാചക്രം കാലചക്രം തു വൈഷ്ണവം ।
രൌദ്രം പാശുപതം ബ്രാഹ്മം കൌബേരം കുലിശാസനം ॥ 6 ॥

ആഗ്നേയം വാരുണം സൌംയം മോഹനം സൌരപാര്‍വതം ।
ഭാര്‍ഗവാദിബഹൂന്യസ്ത്രാണ്യഭക്ഷയത കോപനഃ ॥ 7 ॥

സന്ധ്യാകാലേ സഭാദ്വാരേ സ്വാങ്കേ നിക്ഷിപ്യഭൈരവഃ ।
തതഃ ഖട്ഗധരം ദൈത്യം ജഗ്രാഹ നരകേസരീ ॥ 8 ॥

ഹിരണ്യകശിപോര്‍വക്ഷോ വിദാര്യാതീവ രോഷിതഃ ।
ഉദ്ധൃത്യ ചാന്ത്രമാലാനി നഖൈര്‍വജ്രസമപ്രഭൈഃ ॥ 9 ॥

മേനേ കൃതാര്‍ഥമാത്മാനം സര്‍വതഃ പര്യവൈക്ഷത ।
ഹര്‍ഷിതാ ദേവതാഃ സര്‍വാഃ പുഷ്പവൃഷ്ടിമവാകിരന്‍ ॥ 10 ॥

ദേവദുന്ദുഭയോ നേദുര്‍വിമലാശ്ച ദിശോഽഭവന്‍ ।
നരസിംഹ മതീവോഗ്രം വികീര്‍ണവദനം ഭൃശം ॥ 11 ॥

ലേലിഹാനം ച ഗര്‍ജന്തം കാലാനലസമപ്രഭം ।
അതിരൌദ്രം മഹാകായം മഹാദംഷ്ട്രം മഹാരുതം ॥ 12 ॥

മഹാസിംഹം മഹാരൂപം ദൃഷ്ട്വാ സങ്ക്ഷുഭിതം ജഗത് ।
സര്‍വദേവഗണൈഃ സാര്‍ഥം തത്രാഗത്യ പിതാമഹഃ ॥ 13 ॥

ആഗന്തുകൈര്‍ഭൂതപൂര്‍വൈര്‍വര്‍തമാനൈരനുത്തമൈഃ ।
ഗുണൈര്‍നാമസഹസ്രേണ തുഷ്ടാവ ശ്രുതിസമ്മതൈഃ ॥ 14 ॥

॥ അഥ ശ്രീനൃസിംഹസഹസ്രനാമസ്തോത്രം ॥

ഓം നമഃ ശ്രീമദ്ദിവ്യലക്ഷ്മീനൃസിംഹസഹസ്രനാമസ്തോത്രമഹാമന്ത്രസ്യ
ബ്രഹ്മാ ഋഷിഃ ശ്രീലക്ഷ്മീനൃസിംഹോദേവതാ । അനുഷ്ടുപ്ഛന്ദഃ
ശ്രീനൃസിംഹഃപരമാത്മാ ബീജം ലക്ഷ്മീര്‍മായാശക്തിഃ ജീവോബീജം
ബുദ്ധിഃ ശക്തിഃ ഉദാനവായുഃ ബീജം സരസ്വതീ ശക്തിഃ വ്യഞ്ജനാനി
ബീജാനി സ്വരാഃ ശക്തയഃ ഓം ക്ഷ്രൌം ഹ്രീം ഇതി ബീജാനി ഓം ശ്രീം
അം ആം ഇതി ശക്തയഃ വികീര്‍ണനഖദംഷ്ട്രായുധായേതി കീലകം
അകാരാദിതി ബോധകം ശ്രീലക്ഷ്മീനൃസിംഹപ്രസാദസിദ്ധ്യര്‍ഥേ
ശ്രീലക്ഷ്മീനൃസിംഹസഹസ്രനാമസ്തോത്രമന്ത്രജപേ വിനിയോഗഃ –

ബ്രഹ്മോവാച –
ഓം ശ്രീലക്ഷ്മീനൃസിംഹായ നമഃ । അങ്ഗുഷ്ഠാഭ്യാം നമഃ
ഓം വജ്രനഖായ നമഃ । തര്‍ജനീഭ്യാം നമഃ
ഓം മഹാരുദ്രായ നമഃ । മധ്യമാഭ്യാം നമഃ
ഓം സര്‍വതോമുഖായ നമഃ । അനാമികാഭ്യാം നമഃ
ഓം വികടാസ്യായ നമഃ । കനിഷ്ഠികാഭ്യാം നമഃ
ഓം വീരായ നമഃ । കരതലകരപൃഷ്ഠാഭ്യാം നമഃ
ഏവം ഹൃദയാദിന്യാസഃ – ഇതി ദിഗ്ബന്ധഃ
ഓം ഐന്ദ്രീം ദിശം സുദര്‍ശനേന ബധ്നാമി നമശ്ചക്രായ സ്വാഹാ ।
ഓം ആഗ്നേയീം ദിശം സുദര്‍ശനേന ബധ്നാമി നമശ്ചക്രായ സ്വാഹാ ।
ഓം യാംയാം ദിശം സുദര്‍ശനേന ബധ്നാമി നമശ്ചക്രായ സ്വാഹാ ।
ഓം നൈഋതിം ദിശം സുദര്‍ശനേന ബധ്നാമി നമശ്ചക്രായ സ്വാഹാ ।
ഓം വാരുണീം ദിശം സുദര്‍ശനേന ബധ്നാമി നമശ്ചക്രായ സ്വാഹാ ।
ഓം വായവീം ദിശം സുദര്‍ശനേന ബധ്നാമി നമശ്ചക്രായ സ്വാഹാ ।
ഓം കൌബേരീം ദിശം സുദര്‍ശനേന ബധ്നാമി നമശ്ചക്രായ സ്വാഹാ ।
ഓം ഈശാനീം ദിശം സുദര്‍ശനേന ബധ്നാമി നമശ്ചക്രായ സ്വാഹാ ।
ഓം ഊര്‍ധ്വാം ദിശം സുദര്‍ശനേന ബധ്നാമി നമശ്ചക്രായ സ്വാഹാ ।
ഓം അധസ്താദ്ദിശം ദിശം സുദര്‍ശനേന ബധ്നാമി നമശ്ചക്രായ സ്വാഹാ ।
ഓം അന്തരിക്ഷാം ദിശം സുദര്‍ശനേന ബധ്നാമി നമശ്ചക്രായ സ്വാഹാ ।

അഥ ധ്യാനം –
സത്യജ്ഞാനസുഖസ്വരൂപമമലം ക്ഷീരാബ്ധിമധ്യേ സ്ഥിതം
യോഗാരൂഢമതിപ്രസന്നവദനം ഭൂഷാസഹസ്രോജ്വലം ।
ത്ര്യക്ഷം ചക്രപിനാകസ്നാഭയകരാന്‍ബിഭ്രാണമര്‍കച്ഛവിം
ഛത്രീഭൂതഫണീന്ദ്രമിന്ദുധവലം ലക്ഷ്മീനൃസിംഹം ഭജേ ॥ 1 ॥

ഉപാസ്മഹേ നൃസിംഹാഖ്യം ബ്രഹ്മ വേദാന്തഗോചരം ।
ഭൂയോലാലിതസംസാരച്ഛേദഹേതും ജഗദ്ഗുരും ॥ 2 ॥

ബ്രഹ്മോവാച –
ഓം ഹ്രീം ശ്രീം ഐം ക്ഷ്രൌം

ബ്രഹ്മോവാച –
ഓം നമോ നാരസിംഹായ വജ്രദംഷ്ട്രായ വജ്രിണേ ।
വജ്രദേഹായ വജ്രായ നമോ വജ്രനഖായ ച ॥ 1 ॥

വാസുദേവായ വന്ദ്യായ വരദായ വരാത്മനേ ।
വരദാഭയഹസ്തായ വരായ വരരൂപിണേ ॥ 2 ॥

വരേണ്യായ വരിഷ്ഠായ ശ്രീവരായ നമോ നമഃ ।
പ്രഹ്ലാദവരദായൈവ പ്രത്യക്ഷവരദായ ച ॥ 3 ॥

പരാത്പരപരേശായ പവിത്രായ പിനാകിനേ ।
പാവനായ പ്രസന്നായ പാശിനേ പാപഹാരിണേ ॥ 4 ॥

പുരുഷ്ടുതായ പുണ്യായ പുരുഹൂതായ തേ നമഃ ।
തത്പുരുഷായ തഥ്യായ പുരാണപുരുഷായ ച ॥ 5 ॥

പുരോധസേ പൂര്‍വജായ പുഷ്കരാക്ഷായ തേ നമഃ ।
പുഷ്പഹാസായ ഹാസായ മഹാഹാസായ ശാര്‍ങ്ഗിണേ ॥ 6 ॥

സിംഹായ സിംഹരാജായ ജഗദ്വശ്യായ തേ നമഃ ।
അട്ടഹാസായ രോഷായ ജലവാസായ തേ നമഃ ॥ 7 ॥

ഭൂതാവാസായ ഭാസായ ശ്രീനിവാസായ ഖഡ്ഗിനേ ।
ഖഡ്ഗജിഹ്വായ സിംഹായ ഖഡ്ഗവാസായ തേ നമഃ ॥ 8 ॥

നമോ മൂലാധിവാസായ ധര്‍മവാസായ ധന്വിനേ ।
ധനഞ്ജയായ ധന്യായ നമോ മൃത്യുഞ്ജയായ ച ॥ 9 ॥

ശുഭഞ്ജയായ സൂത്രായ നമഃ ശത്രുഞ്ജയായ ച ।
നിരഞ്ജനായ നീരായ നിര്‍ഗുണായ ഗുണായ ച ॥ 10 ॥

നിഷ്പ്രപഞ്ചായ നിര്‍വാണപ്രദായ നിബിഡായ ച ।
നിരാലംബായ നീലായ നിഷ്കലായ കലായ ച ॥ 11 ॥

നിമേഷായ നിബന്ധായ നിമേഷഗമനായ ച ।
നിര്‍ദ്വന്ദ്വായ നിരാശായ നിശ്ചയായ നിരായ ച ॥ 12 ॥

നിര്‍മലായ നിബന്ധായ നിര്‍മോഹായ നിരാകൃതേ ।
നമോ നിത്യായ സത്യായ സത്കര്‍മനിരതായ ച ॥ 13 ॥

സത്യധ്വജായ മുഞ്ജായ മുഞ്ജകേശായ കേശിനേ ।
ഹരീശായ ച ശേഷായ ഗുഡാകേശായ വൈ നമഃ ॥ 14 ॥

സുകേശായോര്‍ധ്വകേശായ കേശിസംഹാരകായ ച ।
ജലേശായ സ്ഥലേശായ പദ്മേശായോഗ്രരൂപിണേ ॥ 15 ॥

കുശേശയായ കൂലായ കേശവായ നമോ നമഃ ।
സൂക്തികര്‍ണായ സൂക്തായ രക്തജിഹ്വായ രാഗിണേ ॥ 16 ॥

ദീപ്തരൂപായ ദീപ്തായ പ്രദീപ്തായ പ്രലോഭിനേ ।
പ്രച്ഛിന്നായ പ്രബോധായ പ്രഭവേ വിഭവേ നമഃ ॥ 17 ॥

പ്രഭഞ്ജനായ പാന്ഥായ പ്രമായാപ്രമിതായ ച ।
പ്രകാശായ പ്രതാപായ പ്രജ്വലായോജ്വലായ ച ॥ 18 ॥

ജ്വാലാമാലാസ്വരൂപായ ജ്വലജ്ജിഹ്വായ ജ്വാലിനേ ।
മഹോജ്ജ്വലായ കാലായ കാലമൂര്‍തിധരായ ച ॥ 19 ॥

കാലാന്തകായ കല്‍പായ കലനായ കൃതേ നമഃ ।
കാലചക്രായ ശക്രായ വഷട്ചക്രായ ചക്രിണേ ॥ 20 ॥

അക്രൂരായ കൃതാന്തായ വിക്രമായ ക്രമായ ച ।
കൃത്തിനേ കൃത്തിവാസായ കൃതഘ്നായ കൃതാത്മനേ ॥ 21 ॥

സങ്ക്രമായ ച ക്രുദ്ധായ ക്രാന്തലോകത്രയായ ച ।
അരൂപായ സ്വരൂപായ ഹരയേ പരമാത്മനേ ॥ 22 ॥

അജയായാദിദേവായ അക്ഷയായ ക്ഷയായ ച ।
അഘോരായ സുഘോരായ ഘോരാഘോരതരായ ച ॥ 23 ॥

നമോഽസ്ത്വഘോരവീര്യായ ലസദ്ഘോരായ തേ നമഃ ।
ഘോരാധ്യക്ഷായ ദക്ഷായ ദക്ഷിണാര്യായ ശംഭവേ ॥ 24 ॥

അമോഘായ ഗുണൌഘായ അനഘായാഘഹാരിണേ ।
മേഘനാദായ നാദായ തുഭ്യം മേഘാത്മനേ നമഃ ॥ 25 ॥

മേഘവാഹനരൂപായ മേഘശ്യാമായ മാലിനേ ।
വ്യാലയജ്ഞോപവീതായ വ്യാഘ്രദേഹായ വൈ നമഃ ॥ 26 ॥

വ്യാഘ്രപാദായ ച വ്യാഘ്രകര്‍മിണേ വ്യാപകായ ച ।
വികടാസ്യായ വീരായ വിഷ്ടരശ്രവസേ നമഃ ॥ 27 ॥

വികീര്‍ണനഖദംഷ്ട്രായ നഖദംഷ്ട്രായുധായ ച ।
വിശ്വക്സേനായ സേനായ വിഹ്വലായ ബലായ ച ॥ 28 ॥

വിരൂപാക്ഷായ വീരായ വിശേഷാക്ഷായ സാക്ഷിണേ ।
വീതശോകായ വിസ്തീര്‍ണവദനായ നമോ നമഃ ॥ 29 ॥

വിധാനായ വിധേയായ വിജയായ ജയായ ച ।
വിബുധായ വിഭാവായ നമോ വിശ്വംഭരായ ച ॥ 30 ॥

വീതരാഗായ വിപ്രായ വിടങ്കനയനായ ച ।
വിപുലായ വിനീതായ വിശ്വയോനേ നമോ നമഃ ॥ 31 ॥

ചിദംബരായ വിത്തായ വിശ്രുതായ വിയോനയേ ।
വിഹ്വലായ വികല്‍പായ കല്‍പാതീതായ ശില്‍പിനേ ॥ 32 ॥

കല്‍പനായ സ്വരൂപായ ഫണിതല്‍പായ വൈ നമഃ ।
തഡിത്പ്രഭായ താര്യായ തരുണായ തരസ്വിനേ ॥ 33 ॥

തപനായ തരക്ഷായ താപത്രയഹരായ ച ।
താരകായ തമോഘ്നായ തത്ത്വായ ച തപസ്വിനേ ॥ 34 ॥

തക്ഷകായ തനുത്രായ തടിനേ തരലായ ച ।
ശതരൂപായ ശാന്തായ ശതധാരായ തേ നമഃ ॥ 35 ॥

ശതപത്രായ താര്‍ക്ഷ്യായ സ്ഥിതയേ ശതമൂര്‍തയേ ।
ശതക്രതുസ്വരൂപായ ശാശ്വതായ ശതാത്മനേ ॥ 36 ॥

നമഃ സഹസ്രശിരസേ സഹസ്രവദനായ ച ।
സഹസ്രാക്ഷായ ദേവായ ദിശശ്രോത്രായ തേ നമഃ ॥ 37 ॥

നമഃ സഹസ്രജിഹ്വായ മഹാജിഹ്വായ തേ നമഃ ।
സഹസ്രനാമധേയായ സഹസ്രാക്ഷിധരായ ച ॥ 38 ॥

സഹസ്രബാഹവേ തുഭ്യം സഹസ്രചരണായ ച ।
സഹസ്രാര്‍കപ്രകാശായ സഹസ്രായുധധാരിണേ ॥ 39 ॥

നമഃ സ്ഥൂലായ സൂക്ഷ്മായ സുസൂക്ഷ്മായ നമോ നമഃ ।
സുക്ഷുണ്യായ സുഭിക്ഷായ സുരാധ്യക്ഷായ ശൌരിണേ ॥ 40 ॥

ധര്‍മാധ്യക്ഷായ ധര്‍മായ ലോകാധ്യക്ഷായ വൈ നമഃ ।
പ്രജാധ്യക്ഷായ ശിക്ഷായ വിപക്ഷക്ഷയമൂര്‍തയേ ॥ 41 ॥

കലാധ്യക്ഷായ തീക്ഷ്ണായ മൂലാധ്യക്ഷായ തേ നമഃ ।
അധോക്ഷജായ മിത്രായ സുമിത്രവരുണായ ച ॥ 42 ॥

ശത്രുഘ്നായ അവിഘ്നായ വിഘ്നകോടിഹരായ ച ।
രക്ഷോഘ്നായ തമോഘ്നായ ഭൂതഘ്നായ നമോ നമഃ ॥ 43 ॥

ഭൂതപാലായ ഭൂതായ ഭൂതവാസായ ഭൂതിനേ ।
ഭൂതബേതാലഘാതായ ഭൂതാധിപതയേ നമഃ ॥ 44 ॥

ഭൂതഗ്രഹവിനാശായ ഭൂതസംയമതേ നമഃ ।
മഹാഭൂതായ ഭൃഗവേ സര്‍വഭൂതാത്മനേ നമഃ ॥ 45 ॥

സര്‍വാരിഷ്ടവിനാശായ സര്‍വസമ്പത്കരായ ച ।
സര്‍വാധാരായ സര്‍വായ സര്‍വാര്‍തിഹരയേ നമഃ ॥ 46 ॥

സര്‍വദുഃഖപ്രശാന്തായ സര്‍വസൌഭാഗ്യദായിനേ ।
സര്‍വജ്ഞായാപ്യനന്തായ സര്‍വശക്തിധരായ ച ॥ 47 ॥

സര്‍വൈശ്വര്യപ്രദാത്രേ ച സര്‍വകാര്യവിധായിനേ ।
സര്‍വജ്വരവിനാശായ സര്‍വരോഗാപഹാരിണേ ॥ 48 ॥

സര്‍വാഭിചാരഹന്ത്രേ ച സര്‍വൈശ്വര്യവിധായിനേ ।
പിങ്ഗാക്ഷായൈകശൃങ്ഗായ ദ്വിശൃങ്ഗായ മരീചയേ ॥ 49 ॥

ബഹുശൃങ്ഗായ ലിങ്ഗായ മഹാശൃങ്ഗായ തേ നമഃ ।
മാങ്ഗല്യായ മനോജ്ഞായ മന്തവ്യായ മഹാത്മനേ ॥ 50 ॥

മഹാദേവായ ദേവായ മാതുലിങ്ഗധരായ ച ।
മഹാമായാപ്രസൂതായ പ്രസ്തുതായ ച മായിനേ ॥ 51 ॥

അനന്താനന്തരൂപായ മായിനേ ജലശായിനേ ।
മഹോദരായ മന്ദായ മദദായ മദായ ച ॥ 52 ॥

മധുകൈടഭഹന്ത്രേ ച മാധവായ മുരാരയേ ।
മഹാവീര്യായ ധൈര്യായ ചിത്രവാര്യായ തേ നമഃ ॥ 53 ॥

ചിത്രകൂര്‍മായ ചിത്രായ നമസ്തേ ചിത്രഭാനവേ ।
മായാതീതായ മായായ മഹാവീരായ തേ നമഃ ॥ 54 ॥

മഹാതേജായ ബീജായ തേജോധാംനേ ച ബീജിനേ ।
തേജോമയ നൃസിംഹായ നമസ്തേ ചിത്രഭാനവേ ॥ 55 ॥

മഹാദംഷ്ട്രായ തുഷ്ടായ നമഃ പുഷ്ടികരായ ച ।
ശിപിവിഷ്ടായ ഹൃഷ്ടായ പുഷ്ടായ പരമേഷ്ഠിനേ ॥ 56 ॥

വിശിഷ്ടായ ച ശിഷ്ടായ ഗരിഷ്ഠായേഷ്ടദായിനേ ।
നമോ ജ്യേഷ്ഠായ ശ്രേഷ്ഠായ തുഷ്ടായാമിതതേജസേ ॥ 57 ॥

അഷ്ടാങ്ഗന്യസ്തരൂപായ സര്‍വദുഷ്ടാന്തകായ ച ।
വൈകുണ്ഠായ വികുണ്ഠായ കേശികണ്ഠായ തേ നമഃ ॥ 58 ॥

കണ്ഠീരവായ ലുണ്ഠായ നിഃശഠായ ഹഠായ ച ।
സത്ത്വോദ്രിക്തായ രുദ്രായ ഋഗ്യജുസ്സാമഗായ ച ॥ 59 ॥

ഋതുധ്വജായ വജ്രായ മന്ത്രരാജായ മന്ത്രിണേ ।
ത്രിനേത്രായ ത്രിവര്‍ഗായ ത്രിധാംനേ ച ത്രിശൂലിനേ ॥ 60 ॥

ത്രികാലജ്ഞാനരൂപായ ത്രിദേഹായ ത്രിധാത്മനേ ।
നമസ്ത്രിമൂര്‍തിവിദ്യായ ത്രിതത്ത്വജ്ഞാനിനേ നമഃ ॥ 61 ॥

അക്ഷോഭ്യായാനിരുദ്ധായ അപ്രമേയായ ഭാനവേ ।
അമൃതായ അനന്തായ അമിതായാമിതൌജസേ ॥ 62 ॥

അപമൃത്യുവിനാശായ അപസ്മാരവിഘാതിനേ ।
അന്നദായാന്നരൂപായ അന്നായാന്നഭുജേ നമഃ ॥ 63 ॥

നാദ്യായ നിരവദ്യായ വിദ്യായാദ്ഭുതകര്‍മണേ ।
സദ്യോജാതായ സങ്ഘായ വൈദ്യുതായ നമോ നമഃ ॥ 64 ॥

അധ്വാതീതായ സത്ത്വായ വാഗതീതായ വാഗ്മിനേ ।
വാഗീശ്വരായ ഗോപായ ഗോഹിതായ ഗവാമ്പതേ ॥ 65 ॥

ഗന്ധര്‍വായ ഗഭീരായ ഗര്‍ജിതായോര്‍ജിതായ ച ।
പര്‍ജന്യായ പ്രബുദ്ധായ പ്രധാനപുരുഷായ ച ॥ 66 ॥

പദ്മാഭായ സുനാഭായ പദ്മനാഭായ മാനിനേ ।
പദ്മനേത്രായ പദ്മായ പദ്മായാഃ പതയേ നമഃ ॥ 67 ॥

പദ്മോദരായ പൂതായ പദ്മകല്‍പോദ്ഭവായ ച ।
നമോ ഹൃത്പദ്മവാസായ ഭൂപദ്മോദ്ധരണായ ച ॥ 68 ॥

ശബ്ദബ്രഹ്മസ്വരൂപായ ബ്രഹ്മരൂപധരായ ച ।
ബ്രഹ്മണേ ബ്രഹ്മരൂപായ പദ്മനേത്രായ തേ നമഃ ॥ 69 ॥

ബ്രഹ്മദായ ബ്രാഹ്മണായ ബ്രഹ്മബ്രഹ്മാത്മനേ നമഃ ।
സുബ്രഹ്മണ്യായ ദേവായ ബ്രഹ്മണ്യായ ത്രിവേദിനേ ॥ 70 ॥

പരബ്രഹ്മസ്വരൂപായ പഞ്ചബ്രഹ്മാത്മനേ നമഃ ।
നമസ്തേ ബ്രഹ്മശിരസേ തദാഽശ്വശിരസേ നമഃ ॥ 71 ॥

അഥര്‍വശിരസേ നിത്യമശനിപ്രമിതായ ച ।
നമസ്തേ തീക്ഷ്ണദംഷ്ട്രായ ലോലായ ലലിതായ ച ॥ 72 ॥

ലാവണ്യായ ലവിത്രായ നമസ്തേ ഭാസകായ ച ।
ലക്ഷണജ്ഞായ ലക്ഷായ ലക്ഷണായ നമോ നമഃ ॥ 73 ॥

ലസദ്ദീപ്തായ ലിപ്തായ വിഷ്ണവേ പ്രഭവിഷ്ണവേ ।
വൃഷ്ണിമൂലായ കൃഷ്ണായ ശ്രീമഹാവിഷ്ണവേ നമഃ ॥ 74 ॥

പശ്യാമി ത്വാം മഹാസിംഹം ഹാരിണം വനമാലിനം ।
കിരീടിനം കുണ്ഡലിനം സര്‍വാങ്ഗം സര്‍വതോമുഖം ॥ 75 ॥

സര്‍വതഃ പാണിപാദോരം സര്‍വതോഽക്ഷി ശിരോമുഖം ।
സര്‍വേശ്വരം സദാതുഷ്ടം സമര്‍ഥം സമരപ്രിയം ॥ 76 ॥

ബഹുയോജനവിസ്തീര്‍ണം ബഹുയോജനമായതം ।
ബഹുയോജനഹസ്താങ്ഘ്രിം ബഹുയോജനനാസികം ॥ 77 ॥

മഹാരൂപം മഹാവക്ത്രം മഹാദംഷ്ട്രം മഹാഭുജം ।
മഹാനാദം മഹാരൌദ്രം മഹാകായം മഹാബലം ॥ 78 ॥

ആനാഭേര്‍ബ്രഹ്മണോ രൂപമാഗലാദ്വൈഷ്ണവം തഥാ ।
ആശീര്‍ഷാദ്രന്ധ്രമീശാനം തദഗ്രേ സര്‍വതഃ ശിവം ॥ 79 ॥

നമോഽസ്തു നാരായണ നാരസിംഹ നമോഽസ്തു നാരായണ വീരസിംഹ ।
നമോഽസ്തു നാരായണ ക്രൂരസിംഹ നമോഽസ്തു നാരായണ ദിവ്യസിംഹ ॥ 80 ॥

നമോഽസ്തു നാരായണ വ്യാഘ്രസിംഹ നമോഽസ്തു നാരായണ പുച്ഛസിംഹ ।
നമോഽസ്തു നാരായണ പൂര്‍ണസിംഹ നമോഽസ്തു നാരായണ രൌദ്രസിംഹ ॥ 81 ॥

നമോ നമോ ഭീഷണഭദ്രസിംഹ നമോ നമോ വിഹ്വലനേത്രസിംഹ ।
നമോ നമോ ബൃംഹിതഭൂതസിംഹ നമോ നമോ നിര്‍മലചിത്രസിംഹ ॥ 82 ॥

നമോ നമോ നിര്‍ജിതകാലസിംഹ നമോ നമഃ കല്‍പിതകല്‍പസിംഹ ।
നമോ നമോ കാമദകാമസിംഹ നമോ നമസ്തേ ഭുവനൈകസിംഹ ॥ 83 ॥

ദ്യാവാപൃഥിവ്യോരിദമന്തരം ഹി വ്യാപ്തം ത്വയൈകേന ദിശശ്ച സര്‍വാഃ ।
ദൃഷ്ട്വാദ്ഭുതം രൂപമുഗ്രം തവേദം ലോകത്രയം പ്രവ്യഥിതം മഹാത്മന്‍ ॥ 84 ॥

അമീ ഹിത്വാ സുരസങ്ഘാ വിശന്തി കേചിദ്ഭീതാഃ പ്രാഞ്ജലയോ ഗൃണന്തി ।
സ്വസ്തീത്യുക്ത്വാ മുനയഃ സിദ്ധസങ്ഘാഃ സ്തുവന്തി ത്വാം സ്തുതിഭിഃ പുഷ്കലാഭിഃ ॥ 85 ॥

രുദ്രാദിത്യാവസവോ യേ ച സാധ്യാ വിശ്വേദേവാ മരുതശ്ചോഷ്മപാശ്ച ।
ഗന്ധര്‍വയക്ഷാസുരസിദ്ധസങ്ഘാ വീക്ഷന്തി ത്വാം വിസ്മിതാശ്ചൈവ സര്‍വേ ॥ 86 ॥

ലേലിഹ്യസേ ഗ്രസമാനഃ സമന്താല്ലോകാന്‍സമഗ്രാന്വദനൈര്‍ജ്വലദ്ഭിഃ ।
തേജോഭിരാപൂര്യ ജഗത്സമഗ്രം ഭാസസ്തവോഗ്രാഃ പ്രതപന്തി വിഷ്ണോ ॥ 87 ॥

ഭവിഷ്ണുസ്ത്വം സഹിഷ്ണുസ്ത്വം ഭ്രജിഷ്ണുര്‍ജിഷ്ണുരേവ ച ।
പൃഥിവീമന്തരീക്ഷം ത്വം പര്‍വതാരണ്യമേവ ച ॥ 88 ॥

കലാകാഷ്ഠാ വിലിപ്തസ്ത്വം മുഹൂര്‍തപ്രഹരാദികം ।
അഹോരാത്രം ത്രിസന്ധ്യാ ച പക്ഷമാസര്‍തുവത്സരാഃ ॥ 89 ॥

യുഗാദിര്യുഗഭേദസ്ത്വം സംയുഗോ യുഗസന്ധയഃ ।
നിത്യം നൈമിത്തികം ദൈനം മഹാപ്രലയമേവ ച ॥ 90 ॥

കരണം കാരണം കര്‍താ ഭര്‍താ ഹര്‍താ ത്വമീശ്വരഃ ।
സത്കര്‍താ സത്കൃതിര്‍ഗോപ്താ സച്ചിദാനന്ദവിഗ്രഹഃ ॥ 91 ॥

പ്രാണസ്ത്വം പ്രാണിനാം പ്രത്യഗാത്മാ ത്വം സര്‍വദേഹിനാം ।
സുജ്യോതിസ്ത്വം പരഞ്ജ്യോതിരാത്മജ്യോതിഃ സനാതനഃ ॥ 92 ॥

ജ്യോതിര്ലോകസ്വരൂപസ്ത്വം ത്വം ജ്യോതിര്‍ജ്യോതിഷാം പതിഃ ।
സ്വാഹാകാരഃ സ്വധാകാരോ വഷട്കാരഃ കൃപാകരഃ ॥ 93 ॥

ഹന്തകാരോ നിരാകാരോ വേഗകാരശ്ച ശങ്കരഃ ।
അകാരാദിഹകാരാന്ത ഓങ്കാരോ ലോകകാരകഃ ॥ 94 ॥

ഏകാത്മാ ത്വമനേകാത്മാ ചതുരാത്മാ ചതുര്‍ഭുജഃ ।
ചതുര്‍മൂര്‍തിശ്ചതുര്‍ദംഷ്ട്രശ്ചതുര്‍വേദമയോത്തമഃ ॥ 95 ॥

ലോകപ്രിയോ ലോകഗുരുര്ലോകേശോ ലോകനായകഃ ।
ലോകസാക്ഷീ ലോകപതിര്ലോകാത്മാ ലോകലോചനഃ ॥ 96 ॥

ലോകാധാരോ ബൃഹല്ലോകോ ലോകാലോകമയോ വിഭുഃ ।
ലോകകര്‍താ വിശ്വകര്‍താ കൃതാവര്‍തഃ കൃതാഗമഃ ॥ 97 ॥

അനാദിസ്ത്വമനന്തസ്ത്വമഭൂതോഭൂതവിഗ്രഹഃ ।
സ്തുതിഃ സ്തുത്യഃ സ്തവപ്രീതഃ സ്തോതാ നേതാ നിയാമകഃ ॥ 98 ॥

ത്വം ഗതിസ്ത്വം മതിര്‍മഹ്യം പിതാ മാതാ ഗുരുഃ സഖാ ।
സുഹൃദശ്ചാത്മരൂപസ്ത്വം ത്വാം വിനാ നാസ്തി മേ ഗതിഃ ॥ 99 ॥

നമസ്തേ മന്ത്രരൂപായ അസ്ത്രരൂപായ തേ നമഃ ।
ബഹുരൂപായ രൂപായ പഞ്ചരൂപധരായ ച ॥ 100 ॥

ഭദ്രരൂപായ രൂഢായ യോഗരൂപായ യോഗിനേ ।
സമരൂപായ യോഗായ യോഗപീഠസ്ഥിതായ ച ॥ 101 ॥

യോഗഗംയായ സൌംയായ ധ്യാനഗംയായ ധ്യായിനേ ।
ധ്യേയഗംയായ ധാംനേ ച ധാമാധിപതയേ നമഃ ॥ 102 ॥

ധരാധരായ ധര്‍മായ ധാരണാഭിരതായ ച ।
നമോ ധാത്രേ ച സന്ധാത്രേ വിധാത്രേ ച ധരായ ച ॥ 103 ॥

ദാമോദരായ ദാന്തായ ദാനവാന്തകരായ ച ।
നമഃ സംസാരവൈദ്യായ ഭേഷജായ നമോ നമഃ ॥ 104 ॥

സീരധ്വജായ ശീതായ വാതായാപ്രമിതായ ച ।
സാരസ്വതായ സംസാരനാശനായാക്ഷ മാലിനേ ॥ 105 ॥

അസിധര്‍മധരായൈവ ഷട്കര്‍മനിരതായ ച ।
വികര്‍മായ സുകര്‍മായ പരകര്‍മവിധായിനേ ॥ 106 ॥

സുശര്‍മണേ മന്‍മഥായ നമോ വര്‍മായ വര്‍മിണേ ।
കരിചര്‍മവസാനായ കരാലവദനായ ച ॥ 107 ॥

കവയേ പദ്മഗര്‍ഭായ ഭൂതഗര്‍ഭഘൃണാനിധേ ।
ബ്രഹ്മഗര്‍ഭായ ഗര്‍ഭായ ബൃഹദ്ഗര്‍ഭായ ധൂര്‍ജടേ ॥ 108 ॥

നമസ്തേ വിശ്വഗര്‍ഭായ ശ്രീഗര്‍ഭായ ജിതാരയേ ।
നമോ ഹിരണ്യഗര്‍ഭായ ഹിരണ്യകവചായ ച ॥ 109 ॥

ഹിരണ്യവര്‍ണദേഹായ ഹിരണ്യാക്ഷവിനാശിനേ ।
ഹിരണ്യകശിപോര്‍ഹന്ത്രേ ഹിരണ്യനയനായ ച ॥ 110 ॥

ഹിരണ്യരേതസേ തുഭ്യം ഹിരണ്യവദനായ ച ।
നമോ ഹിരണ്യശൃങ്ഗായ നിഃശൃങ്ഗായ ശൃങ്ഗിണേ ॥ 111 ॥

ഭൈരവായ സുകേശായ ഭീഷണായാന്ത്രിമാലിനേ ।
ചണ്ഡായ രുണ്ഡമാലായ നമോ ദണ്ഡധരായ ച ॥ 112 ॥

അഖണ്ഡതത്ത്വരൂപായ കമണ്ഡലുധരായ ച ।
നമസ്തേ ഖണ്ഡസിംഹായ സത്യസിംഹായ തേ നമഃ ॥ 113 ॥

നമസ്തേ ശ്വേതസിംഹായ പീതസിംഹായ തേ നമഃ ।
നീലസിംഹായ നീലായ രക്തസിംഹായ തേ നമഃ ॥ 114 ॥

നമോ ഹാരിദ്രസിംഹായ ധൂംരസിംഹായ തേ നമഃ ।
മൂലസിംഹായ മൂലായ ബൃഹത്സിംഹായ തേ നമഃ ॥ 115 ॥

പാതാലസ്ഥിതസിംഹായ നമഃ പര്‍വതവാസിനേ ।
നമോ ജലസ്ഥസിംഹായ അന്തരിക്ഷസ്ഥിതായ ച ॥ 116 ॥

കാലാഗ്നിരുദ്രസിംഹായ ചണ്ഡസിംഹായ തേ നമഃ ।
അനന്തസിംഹസിംഹായ അനന്തഗതയേ നമഃ ॥ 117 ॥

നമോ വിചിത്രസിംഹായ ബഹുസിംഹസ്വരൂപിണേ ।
അഭയങ്കരസിംഹായ നരസിംഹായ തേ നമഃ ॥ 118 ॥

നമോഽസ്തു സിംഹരാജായ നാരസിംഹായ തേ നമഃ ।
സപ്താബ്ധിമേഖലായൈവ സത്യസത്യസ്വരൂപിണേ ॥ 119 ॥

സപ്തലോകാന്തരസ്ഥായ സപ്തസ്വരമയായ ച ।
സപ്താര്‍ചീരൂപദംഷ്ട്രായ സപ്താശ്വരഥരൂപിണേ ॥ 120 ॥

സപ്തവായുസ്വരൂപായ സപ്തച്ഛന്ദോമയായ ച ।
സ്വച്ഛായ സ്വച്ഛരൂപായ സ്വച്ഛന്ദായ ച തേ നമഃ ॥ 121 ॥

ശ്രീവത്സായ സുവേധായ ശ്രുതയേ ശ്രുതിമൂര്‍തയേ ।
ശുചിശ്രവായ ശൂരായ സുപ്രഭായ സുധന്വിനേ ॥ 122 ॥

ശുഭ്രായ സുരനാഥായ സുപ്രഭായ ശുഭായ ച ।
സുദര്‍ശനായ സൂക്ഷ്മായ നിരുക്തായ നമോ നമഃ ॥ 123 ॥

സുപ്രഭായ സ്വഭാവായ ഭവായ വിഭവായ ച ।
സുശാഖായ വിശാഖായ സുമുഖായ മുഖായ ച ॥ 124 ॥

സുനഖായ സുദംഷ്ട്രായ സുരഥായ സുധായ ച ।
സാങ്ഖ്യായ സുരമുഖ്യായ പ്രഖ്യാതായ പ്രഭായ ച ॥ 125 ॥

നമഃ ഖട്വാങ്ഗഹസ്തായ ഖേടമുദ്ഗരപാണയേ ।
ഖഗേന്ദ്രായ മൃഗേന്ദ്രായ നാഗേന്ദ്രായ ദൃഢായ ച ॥ 126 ॥

നാഗകേയൂരഹാരായ നാഗേന്ദ്രായാഘമര്‍ദിനേ ।
നദീവാസായ നഗ്നായ നാനാരൂപധരായ ച ॥ 127 ॥

നാഗേശ്വരായ നാഗായ നമിതായ നരായ ച ।
നാഗാന്തകരഥായൈവ നരനാരായണായ ച ॥ 128 ॥

നമോ മത്സ്യസ്വരൂപായ കച്ഛപായ നമോ നമഃ ।
നമോ യജ്ഞവരാഹായ നരസിംഹായ നമോ നമഃ ॥ 129 ॥

വിക്രമാക്രാന്തലോകായ വാമനായ മഹൌജസേ ।
നമോ ഭാര്‍ഗവരാമായ രാവണാന്തകരായ ച ॥ 130 ॥

നമസ്തേ ബലരാമായ കംസപ്രധ്വംസകാരിണേ ।
ബുദ്ധായ ബുദ്ധരൂപായ തീക്ഷ്ണരൂപായ കല്‍കിനേ ॥ 131 ॥

ആത്രേയായാഗ്നിനേത്രായ കപിലായ ദ്വിജായ ച ।
ക്ഷേത്രായ പശുപാലായ പശുവക്ത്രായ തേ നമഃ ॥ 132 ॥

ഗൃഹസ്ഥായ വനസ്ഥായ യതയേ ബ്രഹ്മചാരിണേ ।
സ്വര്‍ഗാപവര്‍ഗദാത്രേ ച തദ്ഭോക്ത്രേ ച മുമുക്ഷവേ ॥ 133 ॥

ശാലഗ്രാമനിവാസായ ക്ഷീരാബ്ധിശയനായ ച ।
ശ്രീശൈലാദ്രിനിവാസായ ശിലാവാസായ തേ നമഃ ॥ 134 ॥

യോഗിഹൃത്പദ്മവാസായ മഹാഹാസായ തേ നമഃ ।
ഗുഹാവാസായ ഗുഹ്യായ ഗുപ്തായ ഗുരവേ നമഃ ॥ 135 ॥

നമോ മൂലാധിവാസായ നീലവസ്ത്രധരായ ച ।
പീതവസ്ത്രായ ശസ്ത്രായ രക്തവസ്ത്രധരായ ച ॥ 136 ॥

രക്തമാലാവിഭൂഷായ രക്തഗന്ധാനുലേപിനേ ।
ധുരന്ധരായ ധൂര്‍തായ ദുര്‍ധരായ ധരായ ച ॥ 137 ॥

ദുര്‍മദായ ദുരന്തായ ദുര്‍ധരായ നമോ നമഃ ।
ദുര്‍നിരീക്ഷ്യായ നിഷ്ഠായ ദുര്‍ദര്‍ശായ ദ്രുമായ ച ॥ 138 ॥

ദുര്‍ഭേദായ ദുരാശായ ദുര്ലഭായ നമോ നമഃ ।
ദൃപ്തായ ദൃപ്തവക്ത്രായ അദൃപ്തനയനായ ച ॥ 139 ॥

ഉന്‍മത്തായ പ്രമത്തായ നമോ ദൈത്യാരയേ നമഃ ।
രസജ്ഞായ രസേശായ അരക്തരസനായ ച ॥ 140 ॥

പഥ്യായ പരിതോഷായ രഥ്യായ രസികായ ച ।
ഊര്‍ധ്വകേശോര്‍ധ്വരൂപായ നമസ്തേ ചോര്‍ധ്വരേതസേ ॥ 141 ॥

ഊര്‍ധ്വസിംഹായ സിംഹായ നമസ്തേ ചോര്‍ധ്വബാഹവേ ।
പരപ്രധ്വംസകായൈവ ശങ്ഖചക്രധരായ ച ॥ 142 ॥

ഗദാപദ്മധരായൈവ പഞ്ചബാണധരായ ച ।
കാമേശ്വരായ കാമായ കാമപാലായ കാമിനേ ॥ 143 ॥

നമഃ കാമവിഹാരായ കാമരൂപധരായ ച ।
സോമസൂര്യാഗ്നിനേത്രായ സോമപായ നമോ നമഃ ॥ 144 ॥

നമഃ സോമായ വാമായ വാമദേവായ തേ നമഃ ।
സാമസ്വനായ സൌംയായ ഭക്തിഗംയായ വൈ നമഃ ॥ 145 ॥

കൂഷ്മാണ്ഡഗണനാഥായ സര്‍വശ്രേയസ്കരായ ച ।
ഭീഷ്മായ ഭീഷദായൈവ ഭീമവിക്രമണായ ച ॥ 146 ॥

മൃഗഗ്രീവായ ജീവായ ജിതായാജിതകാരിണേ ।
ജടിനേ ജാമദഗ്നായ നമസ്തേ ജാതവേദസേ ॥ 147 ॥

ജപാകുസുമവര്‍ണായ ജപ്യായ ജപിതായ ച ।
ജരായുജായാണ്ഡജായ സ്വേദജായോദ്ഭിജായ ച ॥ 148 ॥

ജനാര്‍ദനായ രാമായ ജാഹ്നവീജനകായ ച ।
ജരാജന്‍മാദിദൂരായ പ്രദ്യുംനായ പ്രമോദിനേ ॥ 149 ॥

ജിഹ്വാരൌദ്രായ രുദ്രായ വീരഭദ്രായ തേ നമഃ ।
ചിദ്രൂപായ സമുദ്രായ കദ്രുദ്രായ പ്രചേതസേ ॥ 150 ॥

ഇന്ദ്രിയായേന്ദ്രിയജ്ഞായ നമോഽസ്ത്വിന്ദ്രാനുജായ ച ।
അതീന്ദ്രിയായ സാരായ ഇന്ദിരാപതയേ നമഃ ॥ 151 ॥

ഈശാനായ ച ഈഡ്യായ ഈശിതായ ഇനായ ച ।
വ്യോമാത്മനേ ച വ്യോംനേ ച നമസ്തേ വ്യോമകേശിനേ ॥ 152 ॥

വ്യോമാധാരായ ച വ്യോമവക്ത്രായാസുരഘാതിനേ ।
നമസ്തേ വ്യോമദംഷ്ട്രായ വ്യോമവാസായ തേ നമഃ ॥ 153 ॥

സുകുമാരായ രാമായ ശിശുചാരായ തേ നമഃ ।
വിശ്വായ വിശ്വരൂപായ നമോ വിശ്വാത്മകായ ച ॥ 154 ॥

ജ്ഞാനാത്മകായ ജ്ഞാനായ വിശ്വേശായ പരാത്മനേ ।
ഏകാത്മനേ നമസ്തുഭ്യം നമസ്തേ ദ്വാദശാത്മനേ ॥ 155 ॥

ചതുര്‍വിംശതിരൂപായ പഞ്ചവിംശതിമൂര്‍തയേ ।
ഷഡ്വിംശകാത്മനേ നിത്യം സപ്തവിംശതികാത്മനേ ॥ 156 ॥

ധര്‍മാര്‍ഥകാമമോക്ഷായ വിരക്തായ നമോ നമഃ ।
ഭാവശുദ്ധായ സിദ്ധായ സാധ്യായ ശരഭായ ച ॥ 157 ॥

പ്രബോധായ സുബോധായ നമോ ബുധിപ്രിയായ ച ।
സ്നിഗ്ധായ ച വിദഗ്ധായ മുഗ്ധായ മുനയേ നമഃ ॥ 158 ॥

പ്രിയംവദായ ശ്രവ്യായ സ്രുക്സ്രുവായ ശ്രിതായ ച ।
ഗൃഹേശായ മഹേശായ ബ്രഹ്മേശായ നമോ നമഃ ॥ 159 ॥

ശ്രീധരായ സുതീര്‍ഥായ ഹയഗ്രീവായ തേ നമഃ ।
ഉഗ്രായ ഉഗ്രവേഗായ ഉഗ്രകര്‍മരതായ ച ॥ 160 ॥

ഉഗ്രനേത്രായ വ്യഗ്രായ സമഗ്രഗുണശാലിനേ ।
ബാലഗ്രഹവിനാശായ പിശാചഗ്രഹഘാതിനേ ॥ 161 ॥

ദുഷ്ടഗ്രഹനിഹന്ത്രേ ച നിഗ്രഹാനുഗ്രഹായ ച ।
വൃഷധ്വജായ വൃഷ്ണ്യായ വൃഷായ വൃഷഭായ ച ॥ 162 ॥

ഉഗ്രശ്രവായ ശാന്തായ നമഃ ശ്രുതിധരായ ച ।
നമസ്തേ ദേവദേവേശ നമസ്തേ മധുസൂദന ॥ 163 ॥

നമസ്തേ പുണ്ഡരീകാക്ഷ നമസ്തേ ദുരിതക്ഷയ ।
നമസ്തേ കരുണാസിന്ധോ നമസ്തേ സമിതിഞ്ജയ ॥ 164 ॥

നമസ്തേ നരസിംഹായ നമസ്തേ ഗരുഡധ്വജ ।
യജ്ഞനേത്ര നമസ്തേഽസ്തു കാലധ്വജ ജയധ്വജ ॥ 165 ॥

അഗ്നിനേത്ര നമസ്തേഽസ്തു നമസ്തേ ഹ്യമരപ്രിയ ।
മഹാനേത്ര നമസ്തേഽസ്തു നമസ്തേ ഭക്തവത്സല ॥ 166 ॥

ധര്‍മനേത്ര നമസ്തേഽസ്തു നമസ്തേ കരുണാകര ।
പുണ്യനേത്ര നമസ്തേഽസ്തു നമസ്തേഽഭീഷ്ടദായക ॥ 167 ॥

നമോ നമസ്തേ ദയാസിംഹരൂപ നമോ നമസ്തേ നരസിംഹരൂപ ।
നമോ നമസ്തേ രണസിംഹരൂപ നമോ നമസ്തേ നരസിംഹരൂപ ॥ 168 ॥

ഉദ്ധൃത്യ ഗര്‍വിതം ദൈത്യം നിഹത്യാജൌ സുരദ്വിഷം ।
ദേവകാര്യം മഹത്കൃത്വാ ഗര്‍ജസേ സ്വാത്മതേജസാ ॥ 169 ॥

അതിരുദ്രമിദം രൂപം ദുസ്സഹം ദുരതിക്രമം ।
ദൃഷ്ട്വാ തു ശങ്കിതാഃ സര്‍വാദേവതാസ്ത്വാമുപാഗതാഃ ॥ 170 ॥

ഏതാന്‍പശ്യ മഹേശാനം വ്രഹ്മാണം മാം ശചീപതിം ।
ദിക്പാലാന്‍ ദ്വാദശാദിത്യാന്‍ രുദ്രാനുരഗരാക്ഷസാന്‍ ॥ 171 ॥

സര്‍വാന്‍ ഋഷിഗണാന്‍സപ്തമാതൃഗൌരീം സരസ്വതീം ।
ലക്ഷ്മീം നദീശ്ച തീര്‍ഥാനി രതിം ഭൂതഗാണാന്യപി ॥ 172 ॥

പ്രസീദ ത്വം മഹാസിംഹ ഉഗ്രഭാവമിമം ത്യജ ।
പ്രകൃതിസ്ഥോ ഭവ ത്വം ഹി ശാന്തിഭാവം ച ധാരയ ॥ 173 ॥

ഇത്യുക്ത്വാ ദണ്ഡവദ്ഭൂമൌ പപാത സ പിതാമഹഃ ।
പ്രസീദ ത്വം പ്രസീദ ത്വം പ്രസീദേതി പുനഃ പുനഃ ॥ 174 ॥

മാര്‍കണ്ഡേയ ഉവാച-
ദൃഷ്ട്വാ തു ദേവതാഃ സര്‍വാഃ ശ്രുത്വാ താം ബ്രഹ്മണോ ഗിരം ।
സ്തോത്രേണാപി ച സംഹൃഷ്ടഃ സൌംയഭാവമധാരയത് ॥ 175 ॥

അബ്രവീന്നാരസിംഹസ്തു വീക്ഷ്യ സര്‍വാന്‍സുരോത്തമാന്‍ ।
സംത്രസ്താന്‍ ഭയസംവിഗ്നാന്‍ ശരണം സമുപാഗതാന്‍ ॥ 176 ॥

ശ്രീനൃസിംഹ ഉവാച-
ഭോ ഭോ ദേവവരാഃ സര്‍വേ പിതാമഹപുരോഗമാഃ ।
ശൃണുധ്വം മമ വാക്യം ച ഭവംതു വിഗതജ്വരാഃ ॥ 177 ॥

യദ്ധിതം ഭവതാം നൂനം തത്കരിഷ്യാമി സാമ്പ്രതം ।
ഏവം നാമസഹസ്രം മേ ത്രിസന്ധ്യം യഃ പഠേത് ശുചിഃ ॥ 178 ॥

ശൃണോതി വാ ശ്രാവയതി പൂജാം തേ ഭക്തിസംയുതഃ ।
സര്‍വാന്‍കാമാനവാപ്നോതി ജീവേച്ച ശരദാം ശതം ॥ 179 ॥

യോ നാമഭിര്‍നൃസിംഹാദ്യൈരര്‍ചയേത്ക്രമശോ മമ ।
സര്‍വതീര്‍ഥേഷു യത്പുണ്യം സര്‍വതീര്‍ഥേഷു യത്ഫലമ ॥ 180 ॥।

സര്‍വ പൂജാസു യത്പ്രോക്തം തത്സര്‍വം ലഭതേ ഭൃശം ।
ജാതിസ്മരത്വം ലഭതേ ബ്രഹ്മജ്ഞാനം സനാതനം ॥ 181 ॥

സര്‍വപാപവിനിര്‍മുക്തഃ തദ്വിഷ്ണോഃ പരമം പദം ।
മന്നാമകവചം ബധ്വാ വിചരേദ്വിഗതജ്വരഃ ॥ 182 ॥

ഭൂതഭേതാലകൂഷ്മാണ്ഡ പിശാചവ്രഹ്മരാക്ഷസാഃ ।
ശാകിനീഡാകിനീജ്യേഷ്ഠാ നീലീ ബാലഗ്രഹാദികാഃ ॥ 183 ॥

ദുഷ്ടഗ്രഹാശ്ച നശ്യന്തി യക്ഷരാക്ഷസപന്നഗാഃ ।
യേ ച സന്ധ്യാഗ്രഹാഃ സര്‍വേ ചാണ്ഡാലഗ്രഹസംജ്ഞികാഃ ॥ 184 ॥

നിശാചരഗ്രഹാഃ സര്‍വേ പ്രണശ്യന്തി ച ദൂരതഃ ।
കുക്ഷിരോഗം ച ഹൃദ്രോഗം ശൂലാപസ്മാരമേവ ച ॥ 185 ॥

ഐകാഹികം ദ്വ്യാഹികം ചാതുര്‍ധികമധജ്വരം ।
ആധയേ വ്യാധയഃ സര്‍വേ രോഗാ രോഗാധിദേവതാഃ ॥ 186 ॥

ശീഘ്രം നശ്യന്തി തേ സര്‍വേ നൃസിംഹസ്മരണാത്സുരാഃ ।
രാജാനോ ദാസതാം യാന്തി ശത്രവോ യാന്തി മിത്രതാം ॥ 187 ॥

ജലാനി സ്ഥലതാം യാന്തി വഹ്നയോ യാന്തി ശീതതാം ।
വിഷാ അപ്യമൃതാ യാന്തി നൃസിംഹസ്മരണാത്സുരാഃ ॥ 188 ॥

രാജ്യകാമോ ലഭേദ്രാജ്യം ധനകാമോ ലഭേദ്ധനം ।
വിദ്യാകാമോ ലഭേദ്വിദ്യാം ബദ്ധോ മുച്യേത ബന്ധനാത് ॥ 189 ॥

വ്യാലവ്യാഘ്രഭയം നാസ്തി ചോരസര്‍പാദികം തഥാ ।
അനുകൂലാ ഭവേദ്ഭാര്യാ ലോകൈശ്ച പ്രതിപൂജ്യതേ ॥ 190 ॥

സുപുത്രം ധനധാന്യം ച ഭവന്തി വിഗതജ്വരാഃ ।
ഏതത്സര്‍വം സമാപ്നോതി നൃസിംഹസ്യ പ്രസാദതഃ ॥ 191 ॥

ജലസന്തരണേ ചൈവ പര്‍വതാരണ്യമേവ ച ।
വനേഽപി വിചിരന്‍മര്‍ത്യോ ദുര്‍ഗമേ വിഷമേ പഥി ॥ 192 ॥

കലിപ്രവേശനേ ചാപി നാരസിംഹം ന വിസ്മരേത് ।
ബ്രഹ്മഘ്നശ്ച പശുഘ്നശ്ച ഭ്രൂണഹാ ഗുരുതല്‍പഗഃ ॥ 193 ॥

മുച്യതേ സര്‍വപാപേഭ്യഃ കൃതഘ്ന സ്ത്രീവിഘാതകഃ ।
വേദാനാം ദൂഷകശ്ചാപി മാതാപിതൃ വിനിന്ദകഃ ॥ 194 ॥

അസത്യസ്തു തേഥാ യജ്ഞ നിന്ദകോ ലോകനിന്ദകഃ ।
സ്മൃത്വാ സകൃന്നൃസിംഹ തു മുച്യതേ സര്‍വകില്‍ബഷൈഃ ॥ 195 ॥

ബഹുനാത്ര കിമുക്തേന സ്മൃത്വാ മാം ശുദ്ധമാനസഃ ।
യത്ര യത്ര ചരേന്‍മര്‍ത്യോ നൃസിംഹസ്തത്ര രക്ഷതി ॥ 196 ॥

ഗച്ഛന്‍ തിഷ്ഠന്‍ ശ്വപന്‍ഭുഞ്ജന്‍ ജാഗ്രന്നപി ഹസന്നപി ।
നൃസിംഹേതി നൃസിംഹേതി നൃസിംഹേതി സദാ സ്മരന്‍ ॥ 197 ॥

പുമാന്നലിപ്യതേ പാപൈര്‍ഭുക്തിം മുക്തിം ച വിന്ദതി ।
നാരീ സുഭഗതാമേതി സൌഭാഗ്യം ച സ്വരൂപതാം ॥ 198 ॥

ഭര്‍തുഃ പ്രിയത്വം ലഭതേ ന വൈധവ്യം ച വിന്ദതി ।
ന സപത്നീം ച ജന്‍മാന്തേ സംയക് ജ്ഞാനീ ഭവേദ്വിജഃ ॥ 199 ॥

ഭൂമിപ്രദക്ഷിണാന്‍മര്‍ത്യോ യത്ഫലം ലഭതേ ചിരാത് ।
തത്ഫലം ലഭതേ നാരസിംഹമൂര്‍തിപ്രദക്ഷിണാത് ॥ 200 ॥

മാര്‍കണ്ഡേയ ഉവാച –
ഇത്യുക്ത്വാ ദേവദേവേശോ ലക്ഷ്മീമാലിങ്ഗ്ഗ്യ ലീലയാ ।
പ്രഹ്ലാദസ്യാഭിഷേകം തു ബ്രഹ്മണേ ചോപദിഷ്ടവാന്‍ ॥ 201 ॥

ശ്രീശൈലസ്യ പ്രദാസേ തു ലോകാനാം ച ഹിതായ വൈ ।
സ്വരൂപം സ്ഥാപയാമാസ പ്രകൃതിസ്ഥോഽഭവത്തദാ ॥ 202 ॥

ബ്രഹ്മാപി ദൈത്യരാജാനം പ്രഹ്ലാദമഭ്യഷേചയത് ।
ദൈവതൈഃ സഹ സുപ്രീതോ ഹ്യാത്മലോലം യയൌ സ്വയം ॥ 203 ॥

ഹിരണ്യകശിപോര്‍ഭീത്യാ പ്രപലായ ശചീപതിഃ ।
സ്വര്‍ഗരാജ്യപരിഭ്രഷ്ടോ യുഗാനാമേകവിംശതിഃ ॥ 204 ॥

നൃസിംഹേന ഹതേ ദൈത്യേ സ്വര്‍ഗലോകമവാപ സഃ ।
ദിക്പാലശ്ച സുസമ്പ്രാപ്തഃ സ്വസ്വസ്ഥാനമനുത്തമം ॥ 205 ॥

ധര്‍മേ മതിഃ സമസ്താനാം പ്രജാനാമഭവത്തദാ ।
ഏവം നാമസഹസ്രം മേ ബ്രഹ്മണാ നിര്‍മിതം പുരാ ॥ 206 ॥

പുത്രാനധ്യാപയാമാസ സനകാദീന്‍മഹാമതിഃ ।
ഊചുസ്തേ ച തതഃ സര്‍വലോകാനാം ഹിതകാംയയാ ॥ 207 ॥

ദേവതാ ഋഷയഃ സിദ്ധാ യക്ഷവിദ്യാധരോരഗാഃ ।
ഗന്ധര്‍വാശ്ച മനുഷ്യാശ്ച ഇഹാമുത്രഫലൈഷിണഃ ॥ 208 ॥

യസ്യ സ്തോത്രസ്യ പാഠാ ദ്വിശുദ്ധ മനസോഭവന്‍ ।
സനത്കുമാരഃ സമ്പ്രാപ്തൌ ഭാരദ്വാജാ മഹാമതിഃ ॥ 209 ॥

തസ്മാദാങ്ഗിരസഃ പ്രാപ്തസ്തസ്മാത്പ്രാപ്തോ മഹാക്രതുഃ ।
ജൈഗീഷവ്യായ സപ്രാഹ സോഽബ്രവീച്ഛ്യവനായ ച ॥ 210 ॥

തസ്മാ ഉവാച ശാണ്ഡില്യോ ഗര്‍ഗായ പ്രാഹ വൈ മുനിഃ ।
ക്രതുഞ്ജയായ സ പ്രാഹ ജതുകര്‍ണ്യായ സംയമീ ॥ 211 ॥

വിഷ്ണുവൃദ്ധായ സോഽപ്യാഹ സോഽപി ബോധായനായ ച ।
ക്രമാത്സ വിഷ്ണവേ പ്രാഹ സ പ്രാഹോദ്ധാമകുക്ഷയേ ॥ 212 ॥

സിംഹ തേജാശ്ച തസ്മാച്ച ശ്രീപ്രിയായ ദദൌ ച നഃ ।
ഉപദിഷ്ടോസ്മി തേനാഹമിദം നാമസഹസ്രകം ॥ 213 ॥

തത്പ്രസാദാദമൃത്യുര്‍മേ യസ്മാത്കസ്മാദ്ഭയം ന ഹി ।
മയാ ച കഥിതം നാരസിംഹസ്തോത്രമിദം തവ ॥ 214 ॥

ത്വം ഹി നിത്യം ശുചിര്‍ഭൂത്വാ തമാരാധയ ശാശ്വതം ।
സര്‍വഭൂതാശ്രയം ദേവം നൃസിംഹം ഭക്തവത്സലം ॥ 215 ॥

പൂജയിത്വാ സ്തവം ജപ്ത്വാ ഹുത്വാ നിശ്ചലമാനസഃ ।
പ്രാപ്യസേ മഹതീം സിദ്ധിം സര്‍വാന്‍കാമാന്വരോത്തമാന്‍ ॥ 216 ॥

അയമേവ പരോധര്‍മസ്ത്വിദമേവ പരം തപഃ ।
ഇദമേവ പരം ജ്ഞാനമിദമേവ മഹദ്വ്രതം ॥ 217 ॥

അയമേവ സദാചാരസ്ത്വയമേവ സദാ മഖഃ ।
ഇദമേവ ത്രയോ വേദാഃ സച്ഛാസ്ത്രാണ്യാഗമാനി ച ॥ 218 ॥

നൃസിംഹമന്ത്രാദന്യച്ച വൈദികം തു ന വിദ്യതേ ।
യദിഹാസ്തി തദന്യത്ര യന്നേഹാസ്തി ന തത്ക്വചിത് ॥ 219 ॥

കഥിതം തേ നൃസിംഹസ്യ ചരിതം പാപനാശനം ।
സര്‍വമന്ത്രമയം താപത്രയോപശമനം പരം ॥ 220 ॥

സര്‍വാര്‍ഥസാധനം ദിവ്യം കിം ഭൂയഃ ശ്രോതുമിച്ഛസി ॥ 221 ॥

ഇതി ശ്രീനൃസിംഹപുരാണേ നൃസിംഹപ്രാദുര്‍ഭാവേ സര്‍വാര്‍ഥ സാധനം ദിവ്യം
ശ്രീമദ്ദിവ്യലക്ഷ്മീനൃസിംഹസഹസ്രനാമസ്തോത്രം സമ്പൂര്‍ണം ॥

Also Read 1000 Names of Nrisimha / Narasimha :

1000 Names of Nrisimha | Narasimha Sahasranama Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

1000 Names of Nrisimha | Narasimha Sahasranama Stotram Lyrics in Malayalam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top