Best Spiritual Website

Spiritual, Stotrams, Mantras PDFs

1000 Names of Nrisimha | Narasimha Sahasranama Stotram Lyrics in Tamil

Narasimhasahasranama Stotram Lyrics in Tamil:

॥ லக்ஷ்மீந்ருʼஸிம்ஹஸஹஸ்ரநாமஸ்தோத்ரம் ॥
தி³வ்யலக்ஷ்மீந்ருʼஸிம்ஹஸஹஸ்ரநாமஸ்தோத்ரம்

॥ ஸ்தோத்ரஸ்ய பூர்வபீடி²கா ॥

ௐ மார்கண்டே³ய உவாச –
ஏவம் யுத்³த⁴மபூ⁴த்³கோ⁴ரம் ரௌத்³ரம் தை³த்யப³லை: ஸஹ ।
ந்ருʼஸிம்ஹஸ்யாங்க³ஸம்பூ⁴தைர்நாரஸிம்ஹைரநேகஶ: ॥ 1 ॥

தை³த்யகோடிஹதாஸ்தத்ர கேசித்³பீ⁴தா: பலாயிதா: ।
தம் த்³ருʼஷ்ட்வாதீவ ஸங்க்ருத்³தோ⁴ ஹிரண்யகஶிபு: ஸ்வயம் ॥ 2 ॥

பூ⁴தபூர்வைரம்ருʼத்யுர்மே இதி ப்³ரஹ்மவரோத்³த⁴த: ।
வவர்ஷ ஶரவர்ஷேண நாரஸிம்ஹோ ப்⁴ருʼஶம் ப³லீ ॥ 3 ॥

த்³வந்த்³வயுத்³த⁴மபூ⁴து³க்³ரம் தி³வ்யவர்ஷஸஹஸ்ரகம் ।
தை³த்யேந்த்³ரஸாஹஸம் த்³ருʼஷ்ட்வா தே³வாஶ்சேந்த்³ரபுரோக³மா: ॥ 4 ॥

ஶ்ரேய: கஸ்ய ப⁴வேத³த்ர இதி சிந்தாபராப⁴வந் ।
ததா³ க்ருத்³தோ⁴ ந்ருʼஸிம்ஹஸ்து தை³த்யேந்த்³ரப்ரஹிதாந்யபி ॥ 5 ॥

விஷ்ணுசக்ரம் மஹாசக்ரம் காலசக்ரம் து வைஷ்ணவம் ।
ரௌத்³ரம் பாஶுபதம் ப்³ராஹ்மம் கௌபே³ரம் குலிஶாஸநம் ॥ 6 ॥

ஆக்³நேயம் வாருணம் ஸௌம்யம் மோஹநம் ஸௌரபார்வதம் ।
பா⁴ர்க³வாதி³ப³ஹூந்யஸ்த்ராண்யப⁴க்ஷயத கோபந: ॥ 7 ॥

ஸந்த்⁴யாகாலே ஸபா⁴த்³வாரே ஸ்வாங்கே நிக்ஷிப்யபை⁴ரவ: ।
தத: க²ட்க³த⁴ரம் தை³த்யம் ஜக்³ராஹ நரகேஸரீ ॥ 8 ॥

ஹிரண்யகஶிபோர்வக்ஷோ விதா³ர்யாதீவ ரோஷித: ।
உத்³த்⁴ருʼத்ய சாந்த்ரமாலாநி நகை²ர்வஜ்ரஸமப்ரபை:⁴ ॥ 9 ॥

மேநே க்ருʼதார்த²மாத்மாநம் ஸர்வத: பர்யவைக்ஷத ।
ஹர்ஷிதா தே³வதா: ஸர்வா: புஷ்பவ்ருʼஷ்டிமவாகிரந் ॥ 10 ॥

தே³வது³ந்து³ப⁴யோ நேது³ர்விமலாஶ்ச தி³ஶோঽப⁴வந் ।
நரஸிம்ஹ மதீவோக்³ரம் விகீர்ணவத³நம் ப்⁴ருʼஶம் ॥ 11 ॥

லேலிஹாநம் ச க³ர்ஜந்தம் காலாநலஸமப்ரப⁴ம் ।
அதிரௌத்³ரம் மஹாகாயம் மஹாத³ம்ஷ்ட்ரம் மஹாருதம் ॥ 12 ॥

மஹாஸிம்ஹம் மஹாரூபம் த்³ருʼஷ்ட்வா ஸங்க்ஷுபி⁴தம் ஜக³த் ।
ஸர்வதே³வக³ணை: ஸார்த²ம் தத்ராக³த்ய பிதாமஹ: ॥ 13 ॥

ஆக³ந்துகைர்பூ⁴தபூர்வைர்வர்தமாநைரநுத்தமை: ।
கு³ணைர்நாமஸஹஸ்ரேண துஷ்டாவ ஶ்ருதிஸம்மதை: ॥ 14 ॥

॥ அத² ஶ்ரீந்ருʼஸிம்ஹஸஹஸ்ரநாமஸ்தோத்ரம் ॥

ௐ நம: ஶ்ரீமத்³தி³வ்யலக்ஷ்மீந்ருʼஸிம்ஹஸஹஸ்ரநாமஸ்தோத்ரமஹாமந்த்ரஸ்ய
ப்³ரஹ்மா ருʼஷி: ஶ்ரீலக்ஷ்மீந்ருʼஸிம்ஹோதே³வதா । அநுஷ்டுப்ச²ந்த:³
ஶ்ரீந்ருʼஸிம்ஹ:பரமாத்மா பீ³ஜம் லக்ஷ்மீர்மாயாஶக்தி: ஜீவோபீ³ஜம்
பு³த்³தி:⁴ ஶக்தி: உதா³நவாயு: பீ³ஜம் ஸரஸ்வதீ ஶக்தி: வ்யஞ்ஜநாநி
பீ³ஜாநி ஸ்வரா: ஶக்தய: ௐ க்ஷ்ரௌம் ஹ்ரீம் இதி பீ³ஜாநி ௐ ஶ்ரீம்
அம் ஆம் இதி ஶக்தய: விகீர்ணநக²த³ம்ஷ்ட்ராயுதா⁴யேதி கீலகம்
அகாராதி³தி போ³த⁴கம் ஶ்ரீலக்ஷ்மீந்ருʼஸிம்ஹப்ரஸாத³ஸித்³த்⁴யர்தே²
ஶ்ரீலக்ஷ்மீந்ருʼஸிம்ஹஸஹஸ்ரநாமஸ்தோத்ரமந்த்ரஜபே விநியோக:³ –

ப்³ரஹ்மோவாச –
ௐ ஶ்ரீலக்ஷ்மீந்ருʼஸிம்ஹாய நம: । அங்கு³ஷ்டா²ப்⁴யாம் நம:
ௐ வஜ்ரநகா²ய நம: । தர்ஜநீப்⁴யாம் நம:
ௐ மஹாருத்³ராய நம: । மத்⁴யமாப்⁴யாம் நம:
ௐ ஸர்வதோமுகா²ய நம: । அநாமிகாப்⁴யாம் நம:
ௐ விகடாஸ்யாய நம: । கநிஷ்டி²காப்⁴யாம் நம:
ௐ வீராய நம: । கரதலகரப்ருʼஷ்டா²ப்⁴யாம் நம:
ஏவம் ஹ்ருʼத³யாதி³ந்யாஸ: – இதி தி³க்³ப³ந்த:⁴
ௐ ஐந்த்³ரீம் தி³ஶம் ஸுத³ர்ஶநேந ப³த்⁴நாமி நமஶ்சக்ராய ஸ்வாஹா ।
ௐ ஆக்³நேயீம் தி³ஶம் ஸுத³ர்ஶநேந ப³த்⁴நாமி நமஶ்சக்ராய ஸ்வாஹா ।
ௐ யாம்யாம் தி³ஶம் ஸுத³ர்ஶநேந ப³த்⁴நாமி நமஶ்சக்ராய ஸ்வாஹா ।
ௐ நைருʼதிம் தி³ஶம் ஸுத³ர்ஶநேந ப³த்⁴நாமி நமஶ்சக்ராய ஸ்வாஹா ।
ௐ வாருணீம் தி³ஶம் ஸுத³ர்ஶநேந ப³த்⁴நாமி நமஶ்சக்ராய ஸ்வாஹா ।
ௐ வாயவீம் தி³ஶம் ஸுத³ர்ஶநேந ப³த்⁴நாமி நமஶ்சக்ராய ஸ்வாஹா ।
ௐ கௌபே³ரீம் தி³ஶம் ஸுத³ர்ஶநேந ப³த்⁴நாமி நமஶ்சக்ராய ஸ்வாஹா ।
ௐ ஈஶாநீம் தி³ஶம் ஸுத³ர்ஶநேந ப³த்⁴நாமி நமஶ்சக்ராய ஸ்வாஹா ।
ௐ ஊர்த்⁴வாம் தி³ஶம் ஸுத³ர்ஶநேந ப³த்⁴நாமி நமஶ்சக்ராய ஸ்வாஹா ।
ௐ அத⁴ஸ்தாத்³தி³ஶம் தி³ஶம் ஸுத³ர்ஶநேந ப³த்⁴நாமி நமஶ்சக்ராய ஸ்வாஹா ।
ௐ அந்தரிக்ஷாம் தி³ஶம் ஸுத³ர்ஶநேந ப³த்⁴நாமி நமஶ்சக்ராய ஸ்வாஹா ।

அத² த்⁴யாநம் –
ஸத்யஜ்ஞாநஸுக²ஸ்வரூபமமலம் க்ஷீராப்³தி⁴மத்⁴யே ஸ்தி²தம்
யோகா³ரூட⁴மதிப்ரஸந்நவத³நம் பூ⁴ஷாஸஹஸ்ரோஜ்வலம் ।
த்ர்யக்ஷம் சக்ரபிநாகஸ்நாப⁴யகராந்பி³ப்⁴ராணமர்கச்ச²விம்
ச²த்ரீபூ⁴தப²ணீந்த்³ரமிந்து³த⁴வளம் லக்ஷ்மீந்ருʼஸிம்ஹம் ப⁴ஜே ॥ 1 ॥

உபாஸ்மஹே ந்ருʼஸிம்ஹாக்²யம் ப்³ரஹ்ம வேதா³ந்தகோ³சரம் ।
பூ⁴யோலாலிதஸம்ஸாரச்சே²த³ஹேதும் ஜக³த்³கு³ரும் ॥ 2 ॥

ப்³ரஹ்மோவாச –
ௐ ஹ்ரீம் ஶ்ரீம் ஐம் க்ஷ்ரௌம்

ப்³ரஹ்மோவாச –
ௐ நமோ நாரஸிம்ஹாய வஜ்ரத³ம்ஷ்ட்ராய வஜ்ரிணே ।
வஜ்ரதே³ஹாய வஜ்ராய நமோ வஜ்ரநகா²ய ச ॥ 1 ॥

வாஸுதே³வாய வந்த்³யாய வரதா³ய வராத்மநே ।
வரதா³ப⁴யஹஸ்தாய வராய வரரூபிணே ॥ 2 ॥

வரேண்யாய வரிஷ்டா²ய ஶ்ரீவராய நமோ நம: ।
ப்ரஹ்லாத³வரதா³யைவ ப்ரத்யக்ஷவரதா³ய ச ॥ 3 ॥

பராத்பரபரேஶாய பவித்ராய பிநாகிநே ।
பாவநாய ப்ரஸந்நாய பாஶிநே பாபஹாரிணே ॥ 4 ॥

புருஷ்டுதாய புண்யாய புருஹூதாய தே நம: ।
தத்புருஷாய தத்²யாய புராணபுருஷாய ச ॥ 5 ॥

புரோத⁴ஸே பூர்வஜாய புஷ்கராக்ஷாய தே நம: ।
புஷ்பஹாஸாய ஹாஸாய மஹாஹாஸாய ஶார்ங்கி³ணே ॥ 6 ॥

ஸிம்ஹாய ஸிம்ஹராஜாய ஜக³த்³வஶ்யாய தே நம: ।
அட்டஹாஸாய ரோஷாய ஜலவாஸாய தே நம: ॥ 7 ॥

பூ⁴தாவாஸாய பா⁴ஸாய ஶ்ரீநிவாஸாய க²ட்³கி³நே ।
க²ட்³க³ஜிஹ்வாய ஸிம்ஹாய க²ட்³க³வாஸாய தே நம: ॥ 8 ॥

நமோ மூலாதி⁴வாஸாய த⁴ர்மவாஸாய த⁴ந்விநே ।
த⁴நஞ்ஜயாய த⁴ந்யாய நமோ ம்ருʼத்யுஞ்ஜயாய ச ॥ 9 ॥

ஶுப⁴ஞ்ஜயாய ஸூத்ராய நம: ஶத்ருஞ்ஜயாய ச ।
நிரஞ்ஜநாய நீராய நிர்கு³ணாய கு³ணாய ச ॥ 10 ॥

நிஷ்ப்ரபஞ்சாய நிர்வாணப்ரதா³ய நிபி³டா³ய ச ।
நிராலம்பா³ய நீலாய நிஷ்கலாய கலாய ச ॥ 11 ॥

நிமேஷாய நிப³ந்தா⁴ய நிமேஷக³மநாய ச ।
நிர்த்³வந்த்³வாய நிராஶாய நிஶ்சயாய நிராய ச ॥ 12 ॥

நிர்மலாய நிப³ந்தா⁴ய நிர்மோஹாய நிராக்ருʼதே ।
நமோ நித்யாய ஸத்யாய ஸத்கர்மநிரதாய ச ॥ 13 ॥

ஸத்யத்⁴வஜாய முஞ்ஜாய முஞ்ஜகேஶாய கேஶிநே ।
ஹரீஶாய ச ஶேஷாய கு³டா³கேஶாய வை நம: ॥ 14 ॥

ஸுகேஶாயோர்த்⁴வகேஶாய கேஶிஸம்ஹாரகாய ச ।
ஜலேஶாய ஸ்த²லேஶாய பத்³மேஶாயோக்³ரரூபிணே ॥ 15 ॥

குஶேஶயாய கூலாய கேஶவாய நமோ நம: ।
ஸூக்திகர்ணாய ஸூக்தாய ரக்தஜிஹ்வாய ராகி³ணே ॥ 16 ॥

தீ³ப்தரூபாய தீ³ப்தாய ப்ரதீ³ப்தாய ப்ரலோபி⁴நே ।
ப்ரச்சி²ந்நாய ப்ரபோ³தா⁴ய ப்ரப⁴வே விப⁴வே நம: ॥ 17 ॥

ப்ரப⁴ஞ்ஜநாய பாந்தா²ய ப்ரமாயாப்ரமிதாய ச ।
ப்ரகாஶாய ப்ரதாபாய ப்ரஜ்வலாயோஜ்வலாய ச ॥ 18 ॥

ஜ்வாலாமாலாஸ்வரூபாய ஜ்வலஜ்ஜிஹ்வாய ஜ்வாலிநே ।
மஹோஜ்ஜ்வலாய காலாய காலமூர்தித⁴ராய ச ॥ 19 ॥

காலாந்தகாய கல்பாய கலநாய க்ருʼதே நம: ।
காலசக்ராய ஶக்ராய வஷட்சக்ராய சக்ரிணே ॥ 20 ॥

அக்ரூராய க்ருʼதாந்தாய விக்ரமாய க்ரமாய ச ।
க்ருʼத்திநே க்ருʼத்திவாஸாய க்ருʼதக்⁴நாய க்ருʼதாத்மநே ॥ 21 ॥

ஸங்க்ரமாய ச க்ருத்³தா⁴ய க்ராந்தலோகத்ரயாய ச ।
அரூபாய ஸ்வரூபாய ஹரயே பரமாத்மநே ॥ 22 ॥

அஜயாயாதி³தே³வாய அக்ஷயாய க்ஷயாய ச ।
அகோ⁴ராய ஸுகோ⁴ராய கோ⁴ராகோ⁴ரதராய ச ॥ 23 ॥

நமோঽஸ்த்வகோ⁴ரவீர்யாய லஸத்³கோ⁴ராய தே நம: ।
கோ⁴ராத்⁴யக்ஷாய த³க்ஷாய த³க்ஷிணார்யாய ஶம்ப⁴வே ॥ 24 ॥

அமோகா⁴ய கு³ணௌகா⁴ய அநகா⁴யாக⁴ஹாரிணே ।
மேக⁴நாதா³ய நாதா³ய துப்⁴யம் மேகா⁴த்மநே நம: ॥ 25 ॥

மேக⁴வாஹநரூபாய மேக⁴ஶ்யாமாய மாலிநே ।
வ்யாலயஜ்ஞோபவீதாய வ்யாக்⁴ரதே³ஹாய வை நம: ॥ 26 ॥

வ்யாக்⁴ரபாதா³ய ச வ்யாக்⁴ரகர்மிணே வ்யாபகாய ச ।
விகடாஸ்யாய வீராய விஷ்டரஶ்ரவஸே நம: ॥ 27 ॥

விகீர்ணநக²த³ம்ஷ்ட்ராய நக²த³ம்ஷ்ட்ராயுதா⁴ய ச ।
விஶ்வக்ஸேநாய ஸேநாய விஹ்வலாய ப³லாய ச ॥ 28 ॥

விரூபாக்ஷாய வீராய விஶேஷாக்ஷாய ஸாக்ஷிணே ।
வீதஶோகாய விஸ்தீர்ணவத³நாய நமோ நம: ॥ 29 ॥

விதா⁴நாய விதே⁴யாய விஜயாய ஜயாய ச ।
விபு³தா⁴ய விபா⁴வாய நமோ விஶ்வம்ப⁴ராய ச ॥ 30 ॥

வீதராகா³ய விப்ராய விடங்கநயநாய ச ।
விபுலாய விநீதாய விஶ்வயோநே நமோ நம: ॥ 31 ॥

சித³ம்ப³ராய வித்தாய விஶ்ருதாய வியோநயே ।
விஹ்வலாய விகல்பாய கல்பாதீதாய ஶில்பிநே ॥ 32 ॥

கல்பநாய ஸ்வரூபாய ப²ணிதல்பாய வை நம: ।
தடி³த்ப்ரபா⁴ய தார்யாய தருணாய தரஸ்விநே ॥ 33 ॥

தபநாய தரக்ஷாய தாபத்ரயஹராய ச ।
தாரகாய தமோக்⁴நாய தத்த்வாய ச தபஸ்விநே ॥ 34 ॥

தக்ஷகாய தநுத்ராய தடிநே தரலாய ச ।
ஶதரூபாய ஶாந்தாய ஶததா⁴ராய தே நம: ॥ 35 ॥

ஶதபத்ராய தார்க்ஷ்யாய ஸ்தி²தயே ஶதமூர்தயே ।
ஶதக்ரதுஸ்வரூபாய ஶாஶ்வதாய ஶதாத்மநே ॥ 36 ॥

நம: ஸஹஸ்ரஶிரஸே ஸஹஸ்ரவத³நாய ச ।
ஸஹஸ்ராக்ஷாய தே³வாய தி³ஶஶ்ரோத்ராய தே நம: ॥ 37 ॥

நம: ஸஹஸ்ரஜிஹ்வாய மஹாஜிஹ்வாய தே நம: ।
ஸஹஸ்ரநாமதே⁴யாய ஸஹஸ்ராக்ஷித⁴ராய ச ॥ 38 ॥

ஸஹஸ்ரபா³ஹவே துப்⁴யம் ஸஹஸ்ரசரணாய ச ।
ஸஹஸ்ரார்கப்ரகாஶாய ஸஹஸ்ராயுத⁴தா⁴ரிணே ॥ 39 ॥

நம: ஸ்தூ²லாய ஸூக்ஷ்மாய ஸுஸூக்ஷ்மாய நமோ நம: ।
ஸுக்ஷுண்யாய ஸுபி⁴க்ஷாய ஸுராத்⁴யக்ஷாய ஶௌரிணே ॥ 40 ॥

த⁴ர்மாத்⁴யக்ஷாய த⁴ர்மாய லோகாத்⁴யக்ஷாய வை நம: ।
ப்ரஜாத்⁴யக்ஷாய ஶிக்ஷாய விபக்ஷக்ஷயமூர்தயே ॥ 41 ॥

கலாத்⁴யக்ஷாய தீக்ஷ்ணாய மூலாத்⁴யக்ஷாய தே நம: ।
அதோ⁴க்ஷஜாய மித்ராய ஸுமித்ரவருணாய ச ॥ 42 ॥

ஶத்ருக்⁴நாய அவிக்⁴நாய விக்⁴நகோடிஹராய ச ।
ரக்ஷோக்⁴நாய தமோக்⁴நாய பூ⁴தக்⁴நாய நமோ நம: ॥ 43 ॥

பூ⁴தபாலாய பூ⁴தாய பூ⁴தவாஸாய பூ⁴திநே ।
பூ⁴தபே³தாலகா⁴தாய பூ⁴தாதி⁴பதயே நம: ॥ 44 ॥

பூ⁴தக்³ரஹவிநாஶாய பூ⁴தஸம்யமதே நம: ।
மஹாபூ⁴தாய ப்⁴ருʼக³வே ஸர்வபூ⁴தாத்மநே நம: ॥ 45 ॥

ஸர்வாரிஷ்டவிநாஶாய ஸர்வஸம்பத்கராய ச ।
ஸர்வாதா⁴ராய ஸர்வாய ஸர்வார்திஹரயே நம: ॥ 46 ॥

ஸர்வது:³க²ப்ரஶாந்தாய ஸர்வஸௌபா⁴க்³யதா³யிநே ।
ஸர்வஜ்ஞாயாப்யநந்தாய ஸர்வஶக்தித⁴ராய ச ॥ 47 ॥

ஸர்வைஶ்வர்யப்ரதா³த்ரே ச ஸர்வகார்யவிதா⁴யிநே ।
ஸர்வஜ்வரவிநாஶாய ஸர்வரோகா³பஹாரிணே ॥ 48 ॥

ஸர்வாபி⁴சாரஹந்த்ரே ச ஸர்வைஶ்வர்யவிதா⁴யிநே ।
பிங்கா³க்ஷாயைகஶ்ருʼங்கா³ய த்³விஶ்ருʼங்கா³ய மரீசயே ॥ 49 ॥

ப³ஹுஶ்ருʼங்கா³ய லிங்கா³ய மஹாஶ்ருʼங்கா³ய தே நம: ।
மாங்க³ல்யாய மநோஜ்ஞாய மந்தவ்யாய மஹாத்மநே ॥ 50 ॥

மஹாதே³வாய தே³வாய மாதுலிங்க³த⁴ராய ச ।
மஹாமாயாப்ரஸூதாய ப்ரஸ்துதாய ச மாயிநே ॥ 51 ॥

அநந்தாநந்தரூபாய மாயிநே ஜலஶாயிநே ।
மஹோத³ராய மந்தா³ய மத³தா³ய மதா³ய ச ॥ 52 ॥

மது⁴கைடப⁴ஹந்த்ரே ச மாத⁴வாய முராரயே ।
மஹாவீர்யாய தை⁴ர்யாய சித்ரவார்யாய தே நம: ॥ 53 ॥

சித்ரகூர்மாய சித்ராய நமஸ்தே சித்ரபா⁴நவே ।
மாயாதீதாய மாயாய மஹாவீராய தே நம: ॥ 54 ॥

மஹாதேஜாய பீ³ஜாய தேஜோதா⁴ம்நே ச பீ³ஜிநே ।
தேஜோமய ந்ருʼஸிம்ஹாய நமஸ்தே சித்ரபா⁴நவே ॥ 55 ॥

மஹாத³ம்ஷ்ட்ராய துஷ்டாய நம: புஷ்டிகராய ச ।
ஶிபிவிஷ்டாய ஹ்ருʼஷ்டாய புஷ்டாய பரமேஷ்டி²நே ॥ 56 ॥

விஶிஷ்டாய ச ஶிஷ்டாய க³ரிஷ்டா²யேஷ்டதா³யிநே ।
நமோ ஜ்யேஷ்டா²ய ஶ்ரேஷ்டா²ய துஷ்டாயாமிததேஜஸே ॥ 57 ॥

அஷ்டாங்க³ந்யஸ்தரூபாய ஸர்வது³ஷ்டாந்தகாய ச ।
வைகுண்டா²ய விகுண்டா²ய கேஶிகண்டா²ய தே நம: ॥ 58 ॥

கண்டீ²ரவாய லுண்டா²ய நி:ஶடா²ய ஹடா²ய ச ।
ஸத்த்வோத்³ரிக்தாய ருத்³ராய ருʼக்³யஜுஸ்ஸாமகா³ய ச ॥ 59 ॥

ருʼதுத்⁴வஜாய வஜ்ராய மந்த்ரராஜாய மந்த்ரிணே ।
த்ரிநேத்ராய த்ரிவர்கா³ய த்ரிதா⁴ம்நே ச த்ரிஶூலிநே ॥ 60 ॥

த்ரிகாலஜ்ஞாநரூபாய த்ரிதே³ஹாய த்ரிதா⁴த்மநே ।
நமஸ்த்ரிமூர்திவித்³யாய த்ரிதத்த்வஜ்ஞாநிநே நம: ॥ 61 ॥

அக்ஷோப்⁴யாயாநிருத்³தா⁴ய அப்ரமேயாய பா⁴நவே ।
அம்ருʼதாய அநந்தாய அமிதாயாமிதௌஜஸே ॥ 62 ॥

அபம்ருʼத்யுவிநாஶாய அபஸ்மாரவிகா⁴திநே ।
அந்நதா³யாந்நரூபாய அந்நாயாந்நபு⁴ஜே நம: ॥ 63 ॥

நாத்³யாய நிரவத்³யாய வித்³யாயாத்³பு⁴தகர்மணே ।
ஸத்³யோஜாதாய ஸங்கா⁴ய வைத்³யுதாய நமோ நம: ॥ 64 ॥

அத்⁴வாதீதாய ஸத்த்வாய வாக³தீதாய வாக்³மிநே ।
வாகீ³ஶ்வராய கோ³பாய கோ³ஹிதாய க³வாம்பதே ॥ 65 ॥

க³ந்த⁴ர்வாய க³பீ⁴ராய க³ர்ஜிதாயோர்ஜிதாய ச ।
பர்ஜந்யாய ப்ரபு³த்³தா⁴ய ப்ரதா⁴நபுருஷாய ச ॥ 66 ॥

பத்³மாபா⁴ய ஸுநாபா⁴ய பத்³மநாபா⁴ய மாநிநே ।
பத்³மநேத்ராய பத்³மாய பத்³மாயா: பதயே நம: ॥ 67 ॥

பத்³மோத³ராய பூதாய பத்³மகல்போத்³ப⁴வாய ச ।
நமோ ஹ்ருʼத்பத்³மவாஸாய பூ⁴பத்³மோத்³த⁴ரணாய ச ॥ 68 ॥

ஶப்³த³ப்³ரஹ்மஸ்வரூபாய ப்³ரஹ்மரூபத⁴ராய ச ।
ப்³ரஹ்மணே ப்³ரஹ்மரூபாய பத்³மநேத்ராய தே நம: ॥ 69 ॥

ப்³ரஹ்மதா³ய ப்³ராஹ்மணாய ப்³ரஹ்மப்³ரஹ்மாத்மநே நம: ।
ஸுப்³ரஹ்மண்யாய தே³வாய ப்³ரஹ்மண்யாய த்ரிவேதி³நே ॥ 70 ॥

பரப்³ரஹ்மஸ்வரூபாய பஞ்சப்³ரஹ்மாத்மநே நம: ।
நமஸ்தே ப்³ரஹ்மஶிரஸே ததா³ঽஶ்வஶிரஸே நம: ॥ 71 ॥

அத²ர்வஶிரஸே நித்யமஶநிப்ரமிதாய ச ।
நமஸ்தே தீக்ஷ்ணத³ம்ஷ்ட்ராய லோலாய லலிதாய ச ॥ 72 ॥

லாவண்யாய லவித்ராய நமஸ்தே பா⁴ஸகாய ச ।
லக்ஷணஜ்ஞாய லக்ஷாய லக்ஷணாய நமோ நம: ॥ 73 ॥

லஸத்³தீ³ப்தாய லிப்தாய விஷ்ணவே ப்ரப⁴விஷ்ணவே ।
வ்ருʼஷ்ணிமூலாய க்ருʼஷ்ணாய ஶ்ரீமஹாவிஷ்ணவே நம: ॥ 74 ॥

பஶ்யாமி த்வாம் மஹாஸிம்ஹம் ஹாரிணம் வநமாலிநம் ।
கிரீடிநம் குண்ட³லிநம் ஸர்வாங்க³ம் ஸர்வதோமுக²ம் ॥ 75 ॥

ஸர்வத: பாணிபாதோ³ரம் ஸர்வதோঽக்ஷி ஶிரோமுக²ம் ।
ஸர்வேஶ்வரம் ஸதா³துஷ்டம் ஸமர்த²ம் ஸமரப்ரியம் ॥ 76 ॥

ப³ஹுயோஜநவிஸ்தீர்ணம் ப³ஹுயோஜநமாயதம் ।
ப³ஹுயோஜநஹஸ்தாங்க்⁴ரிம் ப³ஹுயோஜநநாஸிகம் ॥ 77 ॥

மஹாரூபம் மஹாவக்த்ரம் மஹாத³ம்ஷ்ட்ரம் மஹாபு⁴ஜம் ।
மஹாநாத³ம் மஹாரௌத்³ரம் மஹாகாயம் மஹாப³லம் ॥ 78 ॥

ஆநாபே⁴ர்ப்³ரஹ்மணோ ரூபமாக³லாத்³வைஷ்ணவம் ததா² ।
ஆஶீர்ஷாத்³ரந்த்⁴ரமீஶாநம் தத³க்³ரே ஸர்வத: ஶிவம் ॥ 79 ॥

நமோঽஸ்து நாராயண நாரஸிம்ஹ நமோঽஸ்து நாராயண வீரஸிம்ஹ ।
நமோঽஸ்து நாராயண க்ரூரஸிம்ஹ நமோঽஸ்து நாராயண தி³வ்யஸிம்ஹ ॥ 80 ॥

நமோঽஸ்து நாராயண வ்யாக்⁴ரஸிம்ஹ நமோঽஸ்து நாராயண புச்ச²ஸிம்ஹ ।
நமோঽஸ்து நாராயண பூர்ணஸிம்ஹ நமோঽஸ்து நாராயண ரௌத்³ரஸிம்ஹ ॥ 81 ॥

நமோ நமோ பீ⁴ஷணப⁴த்³ரஸிம்ஹ நமோ நமோ விஹ்வலநேத்ரஸிம்ஹ ।
நமோ நமோ ப்³ருʼம்ஹிதபூ⁴தஸிம்ஹ நமோ நமோ நிர்மலசித்ரஸிம்ஹ ॥ 82 ॥

நமோ நமோ நிர்ஜிதகாலஸிம்ஹ நமோ நம: கல்பிதகல்பஸிம்ஹ ।
நமோ நமோ காமத³காமஸிம்ஹ நமோ நமஸ்தே பு⁴வநைகஸிம்ஹ ॥ 83 ॥

த்³யாவாப்ருʼதி²வ்யோரித³மந்தரம் ஹி வ்யாப்தம் த்வயைகேந தி³ஶஶ்ச ஸர்வா: ।
த்³ருʼஷ்ட்வாத்³பு⁴தம் ரூபமுக்³ரம் தவேத³ம் லோகத்ரயம் ப்ரவ்யதி²தம் மஹாத்மந் ॥ 84 ॥

அமீ ஹித்வா ஸுரஸங்கா⁴ விஶந்தி கேசித்³பீ⁴தா: ப்ராஞ்ஜலயோ க்³ருʼணந்தி ।
ஸ்வஸ்தீத்யுக்த்வா முநய: ஸித்³த⁴ஸங்கா:⁴ ஸ்துவந்தி த்வாம் ஸ்துதிபி:⁴ புஷ்கலாபி:⁴ ॥ 85 ॥

ருத்³ராதி³த்யாவஸவோ யே ச ஸாத்⁴யா விஶ்வேதே³வா மருதஶ்சோஷ்மபாஶ்ச ।
க³ந்த⁴ர்வயக்ஷாஸுரஸித்³த⁴ஸங்கா⁴ வீக்ஷந்தி த்வாம் விஸ்மிதாஶ்சைவ ஸர்வே ॥ 86 ॥

லேலிஹ்யஸே க்³ரஸமாந: ஸமந்தால்லோகாந்ஸமக்³ராந்வத³நைர்ஜ்வலத்³பி:⁴ ।
தேஜோபி⁴ராபூர்ய ஜக³த்ஸமக்³ரம் பா⁴ஸஸ்தவோக்³ரா: ப்ரதபந்தி விஷ்ணோ ॥ 87 ॥

ப⁴விஷ்ணுஸ்த்வம் ஸஹிஷ்ணுஸ்த்வம் ப்⁴ரஜிஷ்ணுர்ஜிஷ்ணுரேவ ச ।
ப்ருʼதி²வீமந்தரீக்ஷம் த்வம் பர்வதாரண்யமேவ ச ॥ 88 ॥

கலாகாஷ்டா² விலிப்தஸ்த்வம் முஹூர்தப்ரஹராதி³கம் ।
அஹோராத்ரம் த்ரிஸந்த்⁴யா ச பக்ஷமாஸர்துவத்ஸரா: ॥ 89 ॥

யுகா³தி³ர்யுக³பே⁴த³ஸ்த்வம் ஸம்யுகோ³ யுக³ஸந்த⁴ய: ।
நித்யம் நைமித்திகம் தை³நம் மஹாப்ரலயமேவ ச ॥ 90 ॥

கரணம் காரணம் கர்தா ப⁴ர்தா ஹர்தா த்வமீஶ்வர: ।
ஸத்கர்தா ஸத்க்ருʼதிர்கோ³ப்தா ஸச்சிதா³நந்த³விக்³ரஹ: ॥ 91 ॥

ப்ராணஸ்த்வம் ப்ராணிநாம் ப்ரத்யகா³த்மா த்வம் ஸர்வதே³ஹிநாம் ।
ஸுஜ்யோதிஸ்த்வம் பரஞ்ஜ்யோதிராத்மஜ்யோதி: ஸநாதந: ॥ 92 ॥

ஜ்யோதிர்லோகஸ்வரூபஸ்த்வம் த்வம் ஜ்யோதிர்ஜ்யோதிஷாம் பதி: ।
ஸ்வாஹாகார: ஸ்வதா⁴காரோ வஷட்கார: க்ருʼபாகர: ॥ 93 ॥

ஹந்தகாரோ நிராகாரோ வேக³காரஶ்ச ஶங்கர: ।
அகாராதி³ஹகாராந்த ஓங்காரோ லோககாரக: ॥ 94 ॥

ஏகாத்மா த்வமநேகாத்மா சதுராத்மா சதுர்பு⁴ஜ: ।
சதுர்மூர்திஶ்சதுர்த³ம்ஷ்ட்ரஶ்சதுர்வேத³மயோத்தம: ॥ 95 ॥

லோகப்ரியோ லோககு³ருர்லோகேஶோ லோகநாயக: ।
லோகஸாக்ஷீ லோகபதிர்லோகாத்மா லோகலோசந: ॥ 96 ॥

லோகாதா⁴ரோ ப்³ருʼஹல்லோகோ லோகாலோகமயோ விபு:⁴ ।
லோககர்தா விஶ்வகர்தா க்ருʼதாவர்த: க்ருʼதாக³ம: ॥ 97 ॥

அநாதி³ஸ்த்வமநந்தஸ்த்வமபூ⁴தோபூ⁴தவிக்³ரஹ: ।
ஸ்துதி: ஸ்துத்ய: ஸ்தவப்ரீத: ஸ்தோதா நேதா நியாமக: ॥ 98 ॥

த்வம் க³திஸ்த்வம் மதிர்மஹ்யம் பிதா மாதா கு³ரு: ஸகா² ।
ஸுஹ்ருʼத³ஶ்சாத்மரூபஸ்த்வம் த்வாம் விநா நாஸ்தி மே க³தி: ॥ 99 ॥

நமஸ்தே மந்த்ரரூபாய அஸ்த்ரரூபாய தே நம: ।
ப³ஹுரூபாய ரூபாய பஞ்சரூபத⁴ராய ச ॥ 100 ॥

ப⁴த்³ரரூபாய ரூடா⁴ய யோக³ரூபாய யோகி³நே ।
ஸமரூபாய யோகா³ய யோக³பீட²ஸ்தி²தாய ச ॥ 101 ॥

யோக³க³ம்யாய ஸௌம்யாய த்⁴யாநக³ம்யாய த்⁴யாயிநே ।
த்⁴யேயக³ம்யாய தா⁴ம்நே ச தா⁴மாதி⁴பதயே நம: ॥ 102 ॥

த⁴ராத⁴ராய த⁴ர்மாய தா⁴ரணாபி⁴ரதாய ச ।
நமோ தா⁴த்ரே ச ஸந்தா⁴த்ரே விதா⁴த்ரே ச த⁴ராய ச ॥ 103 ॥

தா³மோத³ராய தா³ந்தாய தா³நவாந்தகராய ச ।
நம: ஸம்ஸாரவைத்³யாய பே⁴ஷஜாய நமோ நம: ॥ 104 ॥

ஸீரத்⁴வஜாய ஶீதாய வாதாயாப்ரமிதாய ச ।
ஸாரஸ்வதாய ஸம்ஸாரநாஶநாயாக்ஷ மாலிநே ॥ 105 ॥

அஸித⁴ர்மத⁴ராயைவ ஷட்கர்மநிரதாய ச ।
விகர்மாய ஸுகர்மாய பரகர்மவிதா⁴யிநே ॥ 106 ॥

ஸுஶர்மணே மந்மதா²ய நமோ வர்மாய வர்மிணே ।
கரிசர்மவஸாநாய கராலவத³நாய ச ॥ 107 ॥

கவயே பத்³மக³ர்பா⁴ய பூ⁴தக³ர்ப⁴க்⁴ருʼணாநிதே⁴ ।
ப்³ரஹ்மக³ர்பா⁴ய க³ர்பா⁴ய ப்³ருʼஹத்³க³ர்பா⁴ய தூ⁴ர்ஜடே ॥ 108 ॥

நமஸ்தே விஶ்வக³ர்பா⁴ய ஶ்ரீக³ர்பா⁴ய ஜிதாரயே ।
நமோ ஹிரண்யக³ர்பா⁴ய ஹிரண்யகவசாய ச ॥ 109 ॥

ஹிரண்யவர்ணதே³ஹாய ஹிரண்யாக்ஷவிநாஶிநே ।
ஹிரண்யகஶிபோர்ஹந்த்ரே ஹிரண்யநயநாய ச ॥ 110 ॥

ஹிரண்யரேதஸே துப்⁴யம் ஹிரண்யவத³நாய ச ।
நமோ ஹிரண்யஶ்ருʼங்கா³ய நி:ஶ்ருʼங்கா³ய ஶ்ருʼங்கி³ணே ॥ 111 ॥

பை⁴ரவாய ஸுகேஶாய பீ⁴ஷணாயாந்த்ரிமாலிநே ।
சண்டா³ய ருண்ட³மாலாய நமோ த³ண்ட³த⁴ராய ச ॥ 112 ॥

அக²ண்ட³தத்த்வரூபாய கமண்ட³லுத⁴ராய ச ।
நமஸ்தே க²ண்ட³ஸிம்ஹாய ஸத்யஸிம்ஹாய தே நம: ॥ 113 ॥

நமஸ்தே ஶ்வேதஸிம்ஹாய பீதஸிம்ஹாய தே நம: ।
நீலஸிம்ஹாய நீலாய ரக்தஸிம்ஹாய தே நம: ॥ 114 ॥

நமோ ஹாரித்³ரஸிம்ஹாய தூ⁴ம்ரஸிம்ஹாய தே நம: ।
மூலஸிம்ஹாய மூலாய ப்³ருʼஹத்ஸிம்ஹாய தே நம: ॥ 115 ॥

பாதாலஸ்தி²தஸிம்ஹாய நம: பர்வதவாஸிநே ।
நமோ ஜலஸ்த²ஸிம்ஹாய அந்தரிக்ஷஸ்தி²தாய ச ॥ 116 ॥

காலாக்³நிருத்³ரஸிம்ஹாய சண்ட³ஸிம்ஹாய தே நம: ।
அநந்தஸிம்ஹஸிம்ஹாய அநந்தக³தயே நம: ॥ 117 ॥

நமோ விசித்ரஸிம்ஹாய ப³ஹுஸிம்ஹஸ்வரூபிணே ।
அப⁴யங்கரஸிம்ஹாய நரஸிம்ஹாய தே நம: ॥ 118 ॥

நமோঽஸ்து ஸிம்ஹராஜாய நாரஸிம்ஹாய தே நம: ।
ஸப்தாப்³தி⁴மேக²லாயைவ ஸத்யஸத்யஸ்வரூபிணே ॥ 119 ॥

ஸப்தலோகாந்தரஸ்தா²ய ஸப்தஸ்வரமயாய ச ।
ஸப்தார்சீரூபத³ம்ஷ்ட்ராய ஸப்தாஶ்வரத²ரூபிணே ॥ 120 ॥

ஸப்தவாயுஸ்வரூபாய ஸப்தச்ச²ந்தோ³மயாய ச ।
ஸ்வச்சா²ய ஸ்வச்ச²ரூபாய ஸ்வச்ச²ந்தா³ய ச தே நம: ॥ 121 ॥

ஶ்ரீவத்ஸாய ஸுவேதா⁴ய ஶ்ருதயே ஶ்ருதிமூர்தயே ।
ஶுசிஶ்ரவாய ஶூராய ஸுப்ரபா⁴ய ஸுத⁴ந்விநே ॥ 122 ॥

ஶுப்⁴ராய ஸுரநாதா²ய ஸுப்ரபா⁴ய ஶுபா⁴ய ச ।
ஸுத³ர்ஶநாய ஸூக்ஷ்மாய நிருக்தாய நமோ நம: ॥ 123 ॥

ஸுப்ரபா⁴ய ஸ்வபா⁴வாய ப⁴வாய விப⁴வாய ச ।
ஸுஶாகா²ய விஶாகா²ய ஸுமுகா²ய முகா²ய ச ॥ 124 ॥

ஸுநகா²ய ஸுத³ம்ஷ்ட்ராய ஸுரதா²ய ஸுதா⁴ய ச ।
ஸாங்க்²யாய ஸுரமுக்²யாய ப்ரக்²யாதாய ப்ரபா⁴ய ச ॥ 125 ॥

நம: க²ட்வாங்க³ஹஸ்தாய கே²டமுத்³க³ரபாணயே ।
க²கே³ந்த்³ராய ம்ருʼகே³ந்த்³ராய நாகே³ந்த்³ராய த்³ருʼடா⁴ய ச ॥ 126 ॥

நாக³கேயூரஹாராய நாகே³ந்த்³ராயாக⁴மர்தி³நே ।
நதீ³வாஸாய நக்³நாய நாநாரூபத⁴ராய ச ॥ 127 ॥

நாகே³ஶ்வராய நாகா³ய நமிதாய நராய ச ।
நாகா³ந்தகரதா²யைவ நரநாராயணாய ச ॥ 128 ॥

நமோ மத்ஸ்யஸ்வரூபாய கச்ச²பாய நமோ நம: ।
நமோ யஜ்ஞவராஹாய நரஸிம்ஹாய நமோ நம: ॥ 129 ॥

விக்ரமாக்ராந்தலோகாய வாமநாய மஹௌஜஸே ।
நமோ பா⁴ர்க³வராமாய ராவணாந்தகராய ச ॥ 130 ॥

நமஸ்தே ப³லராமாய கம்ஸப்ரத்⁴வம்ஸகாரிணே ।
பு³த்³தா⁴ய பு³த்³த⁴ரூபாய தீக்ஷ்ணரூபாய கல்கிநே ॥ 131 ॥

ஆத்ரேயாயாக்³நிநேத்ராய கபிலாய த்³விஜாய ச ।
க்ஷேத்ராய பஶுபாலாய பஶுவக்த்ராய தே நம: ॥ 132 ॥

க்³ருʼஹஸ்தா²ய வநஸ்தா²ய யதயே ப்³ரஹ்மசாரிணே ।
ஸ்வர்கா³பவர்க³தா³த்ரே ச தத்³போ⁴க்த்ரே ச முமுக்ஷவே ॥ 133 ॥

ஶாலக்³ராமநிவாஸாய க்ஷீராப்³தி⁴ஶயநாய ச ।
ஶ்ரீஶைலாத்³ரிநிவாஸாய ஶிலாவாஸாய தே நம: ॥ 134 ॥

யோகி³ஹ்ருʼத்பத்³மவாஸாய மஹாஹாஸாய தே நம: ।
கு³ஹாவாஸாய கு³ஹ்யாய கு³ப்தாய கு³ரவே நம: ॥ 135 ॥

நமோ மூலாதி⁴வாஸாய நீலவஸ்த்ரத⁴ராய ச ।
பீதவஸ்த்ராய ஶஸ்த்ராய ரக்தவஸ்த்ரத⁴ராய ச ॥ 136 ॥

ரக்தமாலாவிபூ⁴ஷாய ரக்தக³ந்தா⁴நுலேபிநே ।
து⁴ரந்த⁴ராய தூ⁴ர்தாய து³ர்த⁴ராய த⁴ராய ச ॥ 137 ॥

து³ர்மதா³ய து³ரந்தாய து³ர்த⁴ராய நமோ நம: ।
து³ர்நிரீக்ஷ்யாய நிஷ்டா²ய து³ர்த³ர்ஶாய த்³ருமாய ச ॥ 138 ॥

து³ர்பே⁴தா³ய து³ராஶாய து³ர்லபா⁴ய நமோ நம: ।
த்³ருʼப்தாய த்³ருʼப்தவக்த்ராய அத்³ருʼப்தநயநாய ச ॥ 139 ॥

உந்மத்தாய ப்ரமத்தாய நமோ தை³த்யாரயே நம: ।
ரஸஜ்ஞாய ரஸேஶாய அரக்தரஸநாய ச ॥ 140 ॥

பத்²யாய பரிதோஷாய ரத்²யாய ரஸிகாய ச ।
ஊர்த்⁴வகேஶோர்த்⁴வரூபாய நமஸ்தே சோர்த்⁴வரேதஸே ॥ 141 ॥

ஊர்த்⁴வஸிம்ஹாய ஸிம்ஹாய நமஸ்தே சோர்த்⁴வபா³ஹவே ।
பரப்ரத்⁴வம்ஸகாயைவ ஶங்க²சக்ரத⁴ராய ச ॥ 142 ॥

க³தா³பத்³மத⁴ராயைவ பஞ்சபா³ணத⁴ராய ச ।
காமேஶ்வராய காமாய காமபாலாய காமிநே ॥ 143 ॥

நம: காமவிஹாராய காமரூபத⁴ராய ச ।
ஸோமஸூர்யாக்³நிநேத்ராய ஸோமபாய நமோ நம: ॥ 144 ॥

நம: ஸோமாய வாமாய வாமதே³வாய தே நம: ।
ஸாமஸ்வநாய ஸௌம்யாய ப⁴க்திக³ம்யாய வை நம: ॥ 145 ॥

கூஷ்மாண்ட³க³ணநாதா²ய ஸர்வஶ்ரேயஸ்கராய ச ।
பீ⁴ஷ்மாய பீ⁴ஷதா³யைவ பீ⁴மவிக்ரமணாய ச ॥ 146 ॥

ம்ருʼக³க்³ரீவாய ஜீவாய ஜிதாயாஜிதகாரிணே ।
ஜடிநே ஜாமத³க்³நாய நமஸ்தே ஜாதவேத³ஸே ॥ 147 ॥

ஜபாகுஸுமவர்ணாய ஜப்யாய ஜபிதாய ச ।
ஜராயுஜாயாண்ட³ஜாய ஸ்வேத³ஜாயோத்³பி⁴ஜாய ச ॥ 148 ॥

ஜநார்த³நாய ராமாய ஜாஹ்நவீஜநகாய ச ।
ஜராஜந்மாதி³தூ³ராய ப்ரத்³யும்நாய ப்ரமோதி³நே ॥ 149 ॥

ஜிஹ்வாரௌத்³ராய ருத்³ராய வீரப⁴த்³ராய தே நம: ।
சித்³ரூபாய ஸமுத்³ராய கத்³ருத்³ராய ப்ரசேதஸே ॥ 150 ॥

இந்த்³ரியாயேந்த்³ரியஜ்ஞாய நமோঽஸ்த்விந்த்³ராநுஜாய ச ।
அதீந்த்³ரியாய ஸாராய இந்தி³ராபதயே நம: ॥ 151 ॥

ஈஶாநாய ச ஈட்³யாய ஈஶிதாய இநாய ச ।
வ்யோமாத்மநே ச வ்யோம்நே ச நமஸ்தே வ்யோமகேஶிநே ॥ 152 ॥

வ்யோமாதா⁴ராய ச வ்யோமவக்த்ராயாஸுரகா⁴திநே ।
நமஸ்தே வ்யோமத³ம்ஷ்ட்ராய வ்யோமவாஸாய தே நம: ॥ 153 ॥

ஸுகுமாராய ராமாய ஶிஶுசாராய தே நம: ।
விஶ்வாய விஶ்வரூபாய நமோ விஶ்வாத்மகாய ச ॥ 154 ॥

ஜ்ஞாநாத்மகாய ஜ்ஞாநாய விஶ்வேஶாய பராத்மநே ।
ஏகாத்மநே நமஸ்துப்⁴யம் நமஸ்தே த்³வாத³ஶாத்மநே ॥ 155 ॥

சதுர்விம்ஶதிரூபாய பஞ்சவிம்ஶதிமூர்தயே ।
ஷட்³விம்ஶகாத்மநே நித்யம் ஸப்தவிம்ஶதிகாத்மநே ॥ 156 ॥

த⁴ர்மார்த²காமமோக்ஷாய விரக்தாய நமோ நம: ।
பா⁴வஶுத்³தா⁴ய ஸித்³தா⁴ய ஸாத்⁴யாய ஶரபா⁴ய ச ॥ 157 ॥

ப்ரபோ³தா⁴ய ஸுபோ³தா⁴ய நமோ பு³தி⁴ப்ரியாய ச ।
ஸ்நிக்³தா⁴ய ச வித³க்³தா⁴ய முக்³தா⁴ய முநயே நம: ॥ 158 ॥

ப்ரியம்வதா³ய ஶ்ரவ்யாய ஸ்ருக்ஸ்ருவாய ஶ்ரிதாய ச ।
க்³ருʼஹேஶாய மஹேஶாய ப்³ரஹ்மேஶாய நமோ நம: ॥ 159 ॥

ஶ்ரீத⁴ராய ஸுதீர்தா²ய ஹயக்³ரீவாய தே நம: ।
உக்³ராய உக்³ரவேகா³ய உக்³ரகர்மரதாய ச ॥ 160 ॥

உக்³ரநேத்ராய வ்யக்³ராய ஸமக்³ரகு³ணஶாலிநே ।
பா³லக்³ரஹவிநாஶாய பிஶாசக்³ரஹகா⁴திநே ॥ 161 ॥

து³ஷ்டக்³ரஹநிஹந்த்ரே ச நிக்³ரஹாநுக்³ரஹாய ச ।
வ்ருʼஷத்⁴வஜாய வ்ருʼஷ்ண்யாய வ்ருʼஷாய வ்ருʼஷபா⁴ய ச ॥ 162 ॥

உக்³ரஶ்ரவாய ஶாந்தாய நம: ஶ்ருதித⁴ராய ச ।
நமஸ்தே தே³வதே³வேஶ நமஸ்தே மது⁴ஸூத³ந ॥ 163 ॥

நமஸ்தே புண்ட³ரீகாக்ஷ நமஸ்தே து³ரிதக்ஷய ।
நமஸ்தே கருணாஸிந்தோ⁴ நமஸ்தே ஸமிதிஞ்ஜய ॥ 164 ॥

நமஸ்தே நரஸிம்ஹாய நமஸ்தே க³ருட³த்⁴வஜ ।
யஜ்ஞநேத்ர நமஸ்தேঽஸ்து காலத்⁴வஜ ஜயத்⁴வஜ ॥ 165 ॥

அக்³நிநேத்ர நமஸ்தேঽஸ்து நமஸ்தே ஹ்யமரப்ரிய ।
மஹாநேத்ர நமஸ்தேঽஸ்து நமஸ்தே ப⁴க்தவத்ஸல ॥ 166 ॥

த⁴ர்மநேத்ர நமஸ்தேঽஸ்து நமஸ்தே கருணாகர ।
புண்யநேத்ர நமஸ்தேঽஸ்து நமஸ்தேঽபீ⁴ஷ்டதா³யக ॥ 167 ॥

நமோ நமஸ்தே த³யாஸிம்ஹரூப நமோ நமஸ்தே நரஸிம்ஹரூப ।
நமோ நமஸ்தே ரணஸிம்ஹரூப நமோ நமஸ்தே நரஸிம்ஹரூப ॥ 168 ॥

உத்³த்⁴ருʼத்ய க³ர்விதம் தை³த்யம் நிஹத்யாஜௌ ஸுரத்³விஷம் ।
தே³வகார்யம் மஹத்க்ருʼத்வா க³ர்ஜஸே ஸ்வாத்மதேஜஸா ॥ 169 ॥

அதிருத்³ரமித³ம் ரூபம் து³ஸ்ஸஹம் து³ரதிக்ரமம் ।
த்³ருʼஷ்ட்வா து ஶங்கிதா: ஸர்வாதே³வதாஸ்த்வாமுபாக³தா: ॥ 170 ॥

ஏதாந்பஶ்ய மஹேஶாநம் வ்ரஹ்மாணம் மாம் ஶசீபதிம் ।
தி³க்பாலாந் த்³வாத³ஶாதி³த்யாந் ருத்³ராநுரக³ராக்ஷஸாந் ॥ 171 ॥

ஸர்வாந் ருʼஷிக³ணாந்ஸப்தமாத்ருʼகௌ³ரீம் ஸரஸ்வதீம் ।
லக்ஷ்மீம் நதீ³ஶ்ச தீர்தா²நி ரதிம் பூ⁴தகா³ணாந்யபி ॥ 172 ॥

ப்ரஸீத³ த்வம் மஹாஸிம்ஹ உக்³ரபா⁴வமிமம் த்யஜ ।
ப்ரக்ருʼதிஸ்தோ² ப⁴வ த்வம் ஹி ஶாந்திபா⁴வம் ச தா⁴ரய ॥ 173 ॥

இத்யுக்த்வா த³ண்ட³வத்³பூ⁴மௌ பபாத ஸ பிதாமஹ: ।
ப்ரஸீத³ த்வம் ப்ரஸீத³ த்வம் ப்ரஸீதே³தி புந: புந: ॥ 174 ॥

மார்கண்டே³ய உவாச-
த்³ருʼஷ்ட்வா து தே³வதா: ஸர்வா: ஶ்ருத்வா தாம் ப்³ரஹ்மணோ கி³ரம் ।
ஸ்தோத்ரேணாபி ச ஸம்ஹ்ருʼஷ்ட: ஸௌம்யபா⁴வமதா⁴ரயத் ॥ 175 ॥

அப்³ரவீந்நாரஸிம்ஹஸ்து வீக்ஷ்ய ஸர்வாந்ஸுரோத்தமாந் ।
ஸந்த்ரஸ்தாந் ப⁴யஸம்விக்³நாந் ஶரணம் ஸமுபாக³தாந் ॥ 176 ॥

ஶ்ரீந்ருʼஸிம்ஹ உவாச-
போ⁴ போ⁴ தே³வவரா: ஸர்வே பிதாமஹபுரோக³மா: ।
ஶ்ருʼணுத்⁴வம் மம வாக்யம் ச ப⁴வந்து விக³தஜ்வரா: ॥ 177 ॥

யத்³தி⁴தம் ப⁴வதாம் நூநம் தத்கரிஷ்யாமி ஸாம்ப்ரதம் ।
ஏவம் நாமஸஹஸ்ரம் மே த்ரிஸந்த்⁴யம் ய: படே²த் ஶுசி: ॥ 178 ॥

ஶ்ருʼணோதி வா ஶ்ராவயதி பூஜாம் தே ப⁴க்திஸம்யுத: ।
ஸர்வாந்காமாநவாப்நோதி ஜீவேச்ச ஶரதா³ம் ஶதம் ॥ 179 ॥

யோ நாமபி⁴ர்ந்ருʼஸிம்ஹாத்³யைரர்சயேத்க்ரமஶோ மம ।
ஸர்வதீர்தே²ஷு யத்புண்யம் ஸர்வதீர்தே²ஷு யத்ப²லம ॥ 180 ॥।

ஸர்வ பூஜாஸு யத்ப்ரோக்தம் தத்ஸர்வம் லப⁴தே ப்⁴ருʼஶம் ।
ஜாதிஸ்மரத்வம் லப⁴தே ப்³ரஹ்மஜ்ஞாநம் ஸநாதநம் ॥ 181 ॥

ஸர்வபாபவிநிர்முக்த: தத்³விஷ்ணோ: பரமம் பத³ம் ।
மந்நாமகவசம் ப³த்⁴வா விசரேத்³விக³தஜ்வர: ॥ 182 ॥

பூ⁴தபே⁴தாலகூஷ்மாண்ட³ பிஶாசவ்ரஹ்மராக்ஷஸா: ।
ஶாகிநீடா³கிநீஜ்யேஷ்டா² நீலீ பா³லக்³ரஹாதி³கா: ॥ 183 ॥

து³ஷ்டக்³ரஹாஶ்ச நஶ்யந்தி யக்ஷராக்ஷஸபந்நகா:³ ।
யே ச ஸந்த்⁴யாக்³ரஹா: ஸர்வே சாண்டா³லக்³ரஹஸம்ஜ்ஞிகா: ॥ 184 ॥

நிஶாசரக்³ரஹா: ஸர்வே ப்ரணஶ்யந்தி ச தூ³ரத: ।
குக்ஷிரோக³ம் ச ஹ்ருʼத்³ரோக³ம் ஶூலாபஸ்மாரமேவ ச ॥ 185 ॥

ஐகாஹிகம் த்³வ்யாஹிகம் சாதுர்தி⁴கமத⁴ஜ்வரம் ।
ஆத⁴யே வ்யாத⁴ய: ஸர்வே ரோகா³ ரோகா³தி⁴தே³வதா: ॥ 186 ॥

ஶீக்⁴ரம் நஶ்யந்தி தே ஸர்வே ந்ருʼஸிம்ஹஸ்மரணாத்ஸுரா: ।
ராஜாநோ தா³ஸதாம் யாந்தி ஶத்ரவோ யாந்தி மித்ரதாம் ॥ 187 ॥

ஜலாநி ஸ்த²லதாம் யாந்தி வஹ்நயோ யாந்தி ஶீததாம் ।
விஷா அப்யம்ருʼதா யாந்தி ந்ருʼஸிம்ஹஸ்மரணாத்ஸுரா: ॥ 188 ॥

ராஜ்யகாமோ லபே⁴த்³ராஜ்யம் த⁴நகாமோ லபே⁴த்³த⁴நம் ।
வித்³யாகாமோ லபே⁴த்³வித்³யாம் ப³த்³தோ⁴ முச்யேத ப³ந்த⁴நாத் ॥ 189 ॥

வ்யாலவ்யாக்⁴ரப⁴யம் நாஸ்தி சோரஸர்பாதி³கம் ததா² ।
அநுகூலா ப⁴வேத்³பா⁴ர்யா லோகைஶ்ச ப்ரதிபூஜ்யதே ॥ 190 ॥

ஸுபுத்ரம் த⁴நதா⁴ந்யம் ச ப⁴வந்தி விக³தஜ்வரா: ।
ஏதத்ஸர்வம் ஸமாப்நோதி ந்ருʼஸிம்ஹஸ்ய ப்ரஸாத³த: ॥ 191 ॥

ஜலஸந்தரணே சைவ பர்வதாரண்யமேவ ச ।
வநேঽபி விசிரந்மர்த்யோ து³ர்க³மே விஷமே பதி² ॥ 192 ॥

கலிப்ரவேஶநே சாபி நாரஸிம்ஹம் ந விஸ்மரேத் ।
ப்³ரஹ்மக்⁴நஶ்ச பஶுக்⁴நஶ்ச ப்⁴ரூணஹா கு³ருதல்பக:³ ॥ 193 ॥

முச்யதே ஸர்வபாபேப்⁴ய: க்ருʼதக்⁴ந ஸ்த்ரீவிகா⁴தக: ।
வேதா³நாம் தூ³ஷகஶ்சாபி மாதாபித்ருʼ விநிந்த³க: ॥ 194 ॥

அஸத்யஸ்து தேதா² யஜ்ஞ நிந்த³கோ லோகநிந்த³க: ।
ஸ்ம்ருʼத்வா ஸக்ருʼந்ந்ருʼஸிம்ஹ து முச்யதே ஸர்வகில்ப³ஷை: ॥ 195 ॥

ப³ஹுநாத்ர கிமுக்தேந ஸ்ம்ருʼத்வா மாம் ஶுத்³த⁴மாநஸ: ।
யத்ர யத்ர சரேந்மர்த்யோ ந்ருʼஸிம்ஹஸ்தத்ர ரக்ஷதி ॥ 196 ॥

க³ச்ச²ந் திஷ்ட²ந் ஶ்வபந்பு⁴ஞ்ஜந் ஜாக்³ரந்நபி ஹஸந்நபி ।
ந்ருʼஸிம்ஹேதி ந்ருʼஸிம்ஹேதி ந்ருʼஸிம்ஹேதி ஸதா³ ஸ்மரந் ॥ 197 ॥

புமாந்நலிப்யதே பாபைர்பு⁴க்திம் முக்திம் ச விந்த³தி ।
நாரீ ஸுப⁴க³தாமேதி ஸௌபா⁴க்³யம் ச ஸ்வரூபதாம் ॥ 198 ॥

ப⁴ர்து: ப்ரியத்வம் லப⁴தே ந வைத⁴வ்யம் ச விந்த³தி ।
ந ஸபத்நீம் ச ஜந்மாந்தே ஸம்யக் ஜ்ஞாநீ ப⁴வேத்³விஜ: ॥ 199 ॥

பூ⁴மிப்ரத³க்ஷிணாந்மர்த்யோ யத்ப²லம் லப⁴தே சிராத் ।
தத்ப²லம் லப⁴தே நாரஸிம்ஹமூர்திப்ரத³க்ஷிணாத் ॥ 200 ॥

மார்கண்டே³ய உவாச –
இத்யுக்த்வா தே³வதே³வேஶோ லக்ஷ்மீமாலிங்க்³க்³ய லீலயா ।
ப்ரஹ்லாத³ஸ்யாபி⁴ஷேகம் து ப்³ரஹ்மணே சோபதி³ஷ்டவாந் ॥ 201 ॥

ஶ்ரீஶைலஸ்ய ப்ரதா³ஸே து லோகாநாம் ச ஹிதாய வை ।
ஸ்வரூபம் ஸ்தா²பயாமாஸ ப்ரக்ருʼதிஸ்தோ²ঽப⁴வத்ததா³ ॥ 202 ॥

ப்³ரஹ்மாபி தை³த்யராஜாநம் ப்ரஹ்லாத³மப்⁴யஷேசயத் ।
தை³வதை: ஸஹ ஸுப்ரீதோ ஹ்யாத்மலோலம் யயௌ ஸ்வயம் ॥ 203 ॥

ஹிரண்யகஶிபோர்பீ⁴த்யா ப்ரபலாய ஶசீபதி: ।
ஸ்வர்க³ராஜ்யபரிப்⁴ரஷ்டோ யுகா³நாமேகவிம்ஶதி: ॥ 204 ॥

ந்ருʼஸிம்ஹேந ஹதே தை³த்யே ஸ்வர்க³லோகமவாப ஸ: ।
தி³க்பாலஶ்ச ஸுஸம்ப்ராப்த: ஸ்வஸ்வஸ்தா²நமநுத்தமம் ॥ 205 ॥

த⁴ர்மே மதி: ஸமஸ்தாநாம் ப்ரஜாநாமப⁴வத்ததா³ ।
ஏவம் நாமஸஹஸ்ரம் மே ப்³ரஹ்மணா நிர்மிதம் புரா ॥ 206 ॥

புத்ராநத்⁴யாபயாமாஸ ஸநகாதீ³ந்மஹாமதி: ।
ஊசுஸ்தே ச தத: ஸர்வலோகாநாம் ஹிதகாம்யயா ॥ 207 ॥

தே³வதா ருʼஷய: ஸித்³தா⁴ யக்ஷவித்³யாத⁴ரோரகா:³ ।
க³ந்த⁴ர்வாஶ்ச மநுஷ்யாஶ்ச இஹாமுத்ரப²லைஷிண: ॥ 208 ॥

யஸ்ய ஸ்தோத்ரஸ்ய பாடா² த்³விஶுத்³த⁴ மநஸோப⁴வந் ।
ஸநத்குமார: ஸம்ப்ராப்தௌ பா⁴ரத்³வாஜா மஹாமதி: ॥ 209 ॥

தஸ்மாதா³ங்கி³ரஸ: ப்ராப்தஸ்தஸ்மாத்ப்ராப்தோ மஹாக்ரது: ।
ஜைகீ³ஷவ்யாய ஸப்ராஹ ஸோঽப்³ரவீச்ச்²யவநாய ச ॥ 210 ॥

தஸ்மா உவாச ஶாண்டி³ல்யோ க³ர்கா³ய ப்ராஹ வை முநி: ।
க்ரதுஞ்ஜயாய ஸ ப்ராஹ ஜதுகர்ண்யாய ஸம்யமீ ॥ 211 ॥

விஷ்ணுவ்ருʼத்³தா⁴ய ஸோঽப்யாஹ ஸோঽபி போ³தா⁴யநாய ச ।
க்ரமாத்ஸ விஷ்ணவே ப்ராஹ ஸ ப்ராஹோத்³தா⁴மகுக்ஷயே ॥ 212 ॥

ஸிம்ஹ தேஜாஶ்ச தஸ்மாச்ச ஶ்ரீப்ரியாய த³தௌ³ ச ந: ।
உபதி³ஷ்டோஸ்மி தேநாஹமித³ம் நாமஸஹஸ்ரகம் ॥ 213 ॥

தத்ப்ரஸாதா³த³ம்ருʼத்யுர்மே யஸ்மாத்கஸ்மாத்³ப⁴யம் ந ஹி ।
மயா ச கதி²தம் நாரஸிம்ஹஸ்தோத்ரமித³ம் தவ ॥ 214 ॥

த்வம் ஹி நித்யம் ஶுசிர்பூ⁴த்வா தமாராத⁴ய ஶாஶ்வதம் ।
ஸர்வபூ⁴தாஶ்ரயம் தே³வம் ந்ருʼஸிம்ஹம் ப⁴க்தவத்ஸலம் ॥ 215 ॥

பூஜயித்வா ஸ்தவம் ஜப்த்வா ஹுத்வா நிஶ்சலமாநஸ: ।
ப்ராப்யஸே மஹதீம் ஸித்³தி⁴ம் ஸர்வாந்காமாந்வரோத்தமாந் ॥ 216 ॥

அயமேவ பரோத⁴ர்மஸ்த்வித³மேவ பரம் தப: ।
இத³மேவ பரம் ஜ்ஞாநமித³மேவ மஹத்³வ்ரதம் ॥ 217 ॥

அயமேவ ஸதா³சாரஸ்த்வயமேவ ஸதா³ மக:² ।
இத³மேவ த்ரயோ வேதா:³ ஸச்சா²ஸ்த்ராண்யாக³மாநி ச ॥ 218 ॥

ந்ருʼஸிம்ஹமந்த்ராத³ந்யச்ச வைதி³கம் து ந வித்³யதே ।
யதி³ஹாஸ்தி தத³ந்யத்ர யந்நேஹாஸ்தி ந தத்க்வசித் ॥ 219 ॥

கதி²தம் தே ந்ருʼஸிம்ஹஸ்ய சரிதம் பாபநாஶநம் ।
ஸர்வமந்த்ரமயம் தாபத்ரயோபஶமநம் பரம் ॥ 220 ॥

ஸர்வார்த²ஸாத⁴நம் தி³வ்யம் கிம் பூ⁴ய: ஶ்ரோதுமிச்ச²ஸி ॥ 221 ॥

இதி ஶ்ரீந்ருʼஸிம்ஹபுராணே ந்ருʼஸிம்ஹப்ராது³ர்பா⁴வே ஸர்வார்த² ஸாத⁴நம் தி³வ்யம்
ஶ்ரீமத்³தி³வ்யலக்ஷ்மீந்ருʼஸிம்ஹஸஹஸ்ரநாமஸ்தோத்ரம் ஸம்பூர்ணம் ॥

Also Read 1000 Names of Nrisimha / Narasimha :

1000 Names of Nrisimha | Narasimha Sahasranama Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

1000 Names of Nrisimha | Narasimha Sahasranama Stotram Lyrics in Tamil

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top