Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

1000 Names of Nrisimha | Narasimha Sahasranama Stotram Lyrics in Telugu

Narasimhasahasranama Stotram Lyrics in Telugu:

॥ లక్ష్మీనృసింహసహస్రనామస్తోత్రమ్ ॥
దివ్యలక్ష్మీనృసింహసహస్రనామస్తోత్రమ్

॥ స్తోత్రస్య పూర్వపీఠికా ॥

ఓం మార్కణ్డేయ ఉవాచ –
ఏవం యుద్ధమభూద్ఘోరం రౌద్రం దైత్యబలైః సహ ।
నృసింహస్యాఙ్గసమ్భూతైర్నారసింహైరనేకశః ॥ ౧ ॥

దైత్యకోటిహతాస్తత్ర కేచిద్భీతాః పలాయితాః ।
తం దృష్ట్వాతీవ సఙ్క్రుద్ధో హిరణ్యకశిపుః స్వయమ్ ॥ ౨ ॥

భూతపూర్వైరమృత్యుర్మే ఇతి బ్రహ్మవరోద్ధతః ।
వవర్ష శరవర్షేణ నారసింహో భృశం బలీ ॥ ౩ ॥

ద్వన్ద్వయుద్ధమభూదుగ్రం దివ్యవర్షసహస్రకమ్ ।
దైత్యేన్ద్రసాహసం దృష్ట్వా దేవాశ్చేన్ద్రపురోగమాః ॥ ౪ ॥

శ్రేయః కస్య భవేదత్ర ఇతి చిన్తాపరాభవన్ ।
తదా క్రుద్ధో నృసింహస్తు దైత్యేన్ద్రప్రహితాన్యపి ॥ ౫ ॥

విష్ణుచక్రం మహాచక్రం కాలచక్రం తు వైష్ణవమ్ ।
రౌద్రం పాశుపతం బ్రాహ్మం కౌబేరం కులిశాసనమ్ ॥ ౬ ॥

ఆగ్నేయం వారుణం సౌమ్యం మోహనం సౌరపార్వతమ్ ।
భార్గవాదిబహూన్యస్త్రాణ్యభక్షయత కోపనః ॥ ౭ ॥

సన్ధ్యాకాలే సభాద్వారే స్వాఙ్కే నిక్షిప్యభైరవః ।
తతః ఖట్గధరం దైత్యం జగ్రాహ నరకేసరీ ॥ ౮ ॥

హిరణ్యకశిపోర్వక్షో విదార్యాతీవ రోషితః ।
ఉద్ధృత్య చాన్త్రమాలాని నఖైర్వజ్రసమప్రభైః ॥ ౯ ॥

మేనే కృతార్థమాత్మానం సర్వతః పర్యవైక్షత ।
హర్షితా దేవతాః సర్వాః పుష్పవృష్టిమవాకిరన్ ॥ ౧౦ ॥

దేవదున్దుభయో నేదుర్విమలాశ్చ దిశోఽభవన్ ।
నరసింహ మతీవోగ్రం వికీర్ణవదనం భృశమ్ ॥ ౧౧ ॥

లేలిహానం చ గర్జన్తం కాలానలసమప్రభమ్ ।
అతిరౌద్రం మహాకాయం మహాదంష్ట్రం మహారుతమ్ ॥ ౧౨ ॥

మహాసింహం మహారూపం దృష్ట్వా సఙ్క్షుభితం జగత్ ।
సర్వదేవగణైః సార్థం తత్రాగత్య పితామహః ॥ ౧౩ ॥

ఆగన్తుకైర్భూతపూర్వైర్వర్తమానైరనుత్తమైః ।
గుణైర్నామసహస్రేణ తుష్టావ శ్రుతిసమ్మతైః ॥ ౧౪ ॥

॥ అథ శ్రీనృసింహసహస్రనామస్తోత్రమ్ ॥

ఓం నమః శ్రీమద్దివ్యలక్ష్మీనృసింహసహస్రనామస్తోత్రమహామన్త్రస్య
బ్రహ్మా ఋషిః శ్రీలక్ష్మీనృసింహోదేవతా । అనుష్టుప్ఛన్దః
శ్రీనృసింహఃపరమాత్మా బీజం లక్ష్మీర్మాయాశక్తిః జీవోబీజం
బుద్ధిః శక్తిః ఉదానవాయుః బీజం సరస్వతీ శక్తిః వ్యఞ్జనాని
బీజాని స్వరాః శక్తయః ఓం క్ష్రౌం హ్రీం ఇతి బీజాని ఓం శ్రీం
అం ఆం ఇతి శక్తయః వికీర్ణనఖదంష్ట్రాయుధాయేతి కీలకం
అకారాదితి బోధకం శ్రీలక్ష్మీనృసింహప్రసాదసిద్ధ్యర్థే
శ్రీలక్ష్మీనృసింహసహస్రనామస్తోత్రమన్త్రజపే వినియోగః –

బ్రహ్మోవాచ –
ఓం శ్రీలక్ష్మీనృసింహాయ నమః । అఙ్గుష్ఠాభ్యాం నమః
ఓం వజ్రనఖాయ నమః । తర్జనీభ్యాం నమః
ఓం మహారుద్రాయ నమః । మధ్యమాభ్యాం నమః
ఓం సర్వతోముఖాయ నమః । అనామికాభ్యాం నమః
ఓం వికటాస్యాయ నమః । కనిష్ఠికాభ్యాం నమః
ఓం వీరాయ నమః । కరతలకరపృష్ఠాభ్యాం నమః
ఏవం హృదయాదిన్యాసః – ఇతి దిగ్బన్ధః
ఓం ఐన్ద్రీం దిశం సుదర్శనేన బధ్నామి నమశ్చక్రాయ స్వాహా ।
ఓం ఆగ్నేయీం దిశం సుదర్శనేన బధ్నామి నమశ్చక్రాయ స్వాహా ।
ఓం యామ్యాం దిశం సుదర్శనేన బధ్నామి నమశ్చక్రాయ స్వాహా ।
ఓం నైఋతిం దిశం సుదర్శనేన బధ్నామి నమశ్చక్రాయ స్వాహా ।
ఓం వారుణీం దిశం సుదర్శనేన బధ్నామి నమశ్చక్రాయ స్వాహా ।
ఓం వాయవీం దిశం సుదర్శనేన బధ్నామి నమశ్చక్రాయ స్వాహా ।
ఓం కౌబేరీం దిశం సుదర్శనేన బధ్నామి నమశ్చక్రాయ స్వాహా ।
ఓం ఈశానీం దిశం సుదర్శనేన బధ్నామి నమశ్చక్రాయ స్వాహా ।
ఓం ఊర్ధ్వాం దిశం సుదర్శనేన బధ్నామి నమశ్చక్రాయ స్వాహా ।
ఓం అధస్తాద్దిశం దిశం సుదర్శనేన బధ్నామి నమశ్చక్రాయ స్వాహా ।
ఓం అన్తరిక్షాం దిశం సుదర్శనేన బధ్నామి నమశ్చక్రాయ స్వాహా ।

అథ ధ్యానమ్ –
సత్యజ్ఞానసుఖస్వరూపమమలం క్షీరాబ్ధిమధ్యే స్థితం
యోగారూఢమతిప్రసన్నవదనం భూషాసహస్రోజ్వలమ్ ।
త్ర్యక్షం చక్రపినాకస్నాభయకరాన్బిభ్రాణమర్కచ్ఛవిం
ఛత్రీభూతఫణీన్ద్రమిన్దుధవలం లక్ష్మీనృసింహం భజే ॥ ౧ ॥

ఉపాస్మహే నృసింహాఖ్యం బ్రహ్మ వేదాన్తగోచరమ్ ।
భూయోలాలితసంసారచ్ఛేదహేతుం జగద్గురుమ్ ॥ ౨ ॥

బ్రహ్మోవాచ –
ఓం హ్రీం శ్రీం ఐం క్ష్రౌం

బ్రహ్మోవాచ –
ఓం నమో నారసింహాయ వజ్రదంష్ట్రాయ వజ్రిణే ।
వజ్రదేహాయ వజ్రాయ నమో వజ్రనఖాయ చ ॥ ౧ ॥

వాసుదేవాయ వన్ద్యాయ వరదాయ వరాత్మనే ।
వరదాభయహస్తాయ వరాయ వరరూపిణే ॥ ౨ ॥

వరేణ్యాయ వరిష్ఠాయ శ్రీవరాయ నమో నమః ।
ప్రహ్లాదవరదాయైవ ప్రత్యక్షవరదాయ చ ॥ ౩ ॥

పరాత్పరపరేశాయ పవిత్రాయ పినాకినే ।
పావనాయ ప్రసన్నాయ పాశినే పాపహారిణే ॥ ౪ ॥

పురుష్టుతాయ పుణ్యాయ పురుహూతాయ తే నమః ।
తత్పురుషాయ తథ్యాయ పురాణపురుషాయ చ ॥ ౫ ॥

పురోధసే పూర్వజాయ పుష్కరాక్షాయ తే నమః ।
పుష్పహాసాయ హాసాయ మహాహాసాయ శార్ఙ్గిణే ॥ ౬ ॥

సింహాయ సింహరాజాయ జగద్వశ్యాయ తే నమః ।
అట్టహాసాయ రోషాయ జలవాసాయ తే నమః ॥ ౭ ॥

భూతావాసాయ భాసాయ శ్రీనివాసాయ ఖడ్గినే ।
ఖడ్గజిహ్వాయ సింహాయ ఖడ్గవాసాయ తే నమః ॥ ౮ ॥

నమో మూలాధివాసాయ ధర్మవాసాయ ధన్వినే ।
ధనఞ్జయాయ ధన్యాయ నమో మృత్యుఞ్జయాయ చ ॥ ౯ ॥

శుభఞ్జయాయ సూత్రాయ నమః శత్రుఞ్జయాయ చ ।
నిరఞ్జనాయ నీరాయ నిర్గుణాయ గుణాయ చ ॥ ౧౦ ॥

నిష్ప్రపఞ్చాయ నిర్వాణప్రదాయ నిబిడాయ చ ।
నిరాలమ్బాయ నీలాయ నిష్కలాయ కలాయ చ ॥ ౧౧ ॥

నిమేషాయ నిబన్ధాయ నిమేషగమనాయ చ ।
నిర్ద్వన్ద్వాయ నిరాశాయ నిశ్చయాయ నిరాయ చ ॥ ౧౨ ॥

నిర్మలాయ నిబన్ధాయ నిర్మోహాయ నిరాకృతే ।
నమో నిత్యాయ సత్యాయ సత్కర్మనిరతాయ చ ॥ ౧౩ ॥

సత్యధ్వజాయ ముఞ్జాయ ముఞ్జకేశాయ కేశినే ।
హరీశాయ చ శేషాయ గుడాకేశాయ వై నమః ॥ ౧౪ ॥

సుకేశాయోర్ధ్వకేశాయ కేశిసంహారకాయ చ ।
జలేశాయ స్థలేశాయ పద్మేశాయోగ్రరూపిణే ॥ ౧౫ ॥

కుశేశయాయ కూలాయ కేశవాయ నమో నమః ।
సూక్తికర్ణాయ సూక్తాయ రక్తజిహ్వాయ రాగిణే ॥ ౧౬ ॥

దీప్తరూపాయ దీప్తాయ ప్రదీప్తాయ ప్రలోభినే ।
ప్రచ్ఛిన్నాయ ప్రబోధాయ ప్రభవే విభవే నమః ॥ ౧౭ ॥

ప్రభఞ్జనాయ పాన్థాయ ప్రమాయాప్రమితాయ చ ।
ప్రకాశాయ ప్రతాపాయ ప్రజ్వలాయోజ్వలాయ చ ॥ ౧౮ ॥

జ్వాలామాలాస్వరూపాయ జ్వలజ్జిహ్వాయ జ్వాలినే ।
మహోజ్జ్వలాయ కాలాయ కాలమూర్తిధరాయ చ ॥ ౧౯ ॥

కాలాన్తకాయ కల్పాయ కలనాయ కృతే నమః ।
కాలచక్రాయ శక్రాయ వషట్చక్రాయ చక్రిణే ॥ ౨౦ ॥

అక్రూరాయ కృతాన్తాయ విక్రమాయ క్రమాయ చ ।
కృత్తినే కృత్తివాసాయ కృతఘ్నాయ కృతాత్మనే ॥ ౨౧ ॥

సఙ్క్రమాయ చ క్రుద్ధాయ క్రాన్తలోకత్రయాయ చ ।
అరూపాయ స్వరూపాయ హరయే పరమాత్మనే ॥ ౨౨ ॥

అజయాయాదిదేవాయ అక్షయాయ క్షయాయ చ ।
అఘోరాయ సుఘోరాయ ఘోరాఘోరతరాయ చ ॥ ౨౩ ॥

నమోఽస్త్వఘోరవీర్యాయ లసద్ఘోరాయ తే నమః ।
ఘోరాధ్యక్షాయ దక్షాయ దక్షిణార్యాయ శమ్భవే ॥ ౨౪ ॥

అమోఘాయ గుణౌఘాయ అనఘాయాఘహారిణే ।
మేఘనాదాయ నాదాయ తుభ్యం మేఘాత్మనే నమః ॥ ౨౫ ॥

మేఘవాహనరూపాయ మేఘశ్యామాయ మాలినే ।
వ్యాలయజ్ఞోపవీతాయ వ్యాఘ్రదేహాయ వై నమః ॥ ౨౬ ॥

వ్యాఘ్రపాదాయ చ వ్యాఘ్రకర్మిణే వ్యాపకాయ చ ।
వికటాస్యాయ వీరాయ విష్టరశ్రవసే నమః ॥ ౨౭ ॥

వికీర్ణనఖదంష్ట్రాయ నఖదంష్ట్రాయుధాయ చ ।
విశ్వక్సేనాయ సేనాయ విహ్వలాయ బలాయ చ ॥ ౨౮ ॥

విరూపాక్షాయ వీరాయ విశేషాక్షాయ సాక్షిణే ।
వీతశోకాయ విస్తీర్ణవదనాయ నమో నమః ॥ ౨౯ ॥

విధానాయ విధేయాయ విజయాయ జయాయ చ ।
విబుధాయ విభావాయ నమో విశ్వమ్భరాయ చ ॥ ౩౦ ॥

వీతరాగాయ విప్రాయ విటఙ్కనయనాయ చ ।
విపులాయ వినీతాయ విశ్వయోనే నమో నమః ॥ ౩౧ ॥

చిదమ్బరాయ విత్తాయ విశ్రుతాయ వియోనయే ।
విహ్వలాయ వికల్పాయ కల్పాతీతాయ శిల్పినే ॥ ౩౨ ॥

కల్పనాయ స్వరూపాయ ఫణితల్పాయ వై నమః ।
తడిత్ప్రభాయ తార్యాయ తరుణాయ తరస్వినే ॥ ౩౩ ॥

తపనాయ తరక్షాయ తాపత్రయహరాయ చ ।
తారకాయ తమోఘ్నాయ తత్త్వాయ చ తపస్వినే ॥ ౩౪ ॥

తక్షకాయ తనుత్రాయ తటినే తరలాయ చ ।
శతరూపాయ శాన్తాయ శతధారాయ తే నమః ॥ ౩౫ ॥

శతపత్రాయ తార్క్ష్యాయ స్థితయే శతమూర్తయే ।
శతక్రతుస్వరూపాయ శాశ్వతాయ శతాత్మనే ॥ ౩౬ ॥

నమః సహస్రశిరసే సహస్రవదనాయ చ ।
సహస్రాక్షాయ దేవాయ దిశశ్రోత్రాయ తే నమః ॥ ౩౭ ॥

నమః సహస్రజిహ్వాయ మహాజిహ్వాయ తే నమః ।
సహస్రనామధేయాయ సహస్రాక్షిధరాయ చ ॥ ౩౮ ॥

సహస్రబాహవే తుభ్యం సహస్రచరణాయ చ ।
సహస్రార్కప్రకాశాయ సహస్రాయుధధారిణే ॥ ౩౯ ॥

నమః స్థూలాయ సూక్ష్మాయ సుసూక్ష్మాయ నమో నమః ।
సుక్షుణ్యాయ సుభిక్షాయ సురాధ్యక్షాయ శౌరిణే ॥ ౪౦ ॥

ధర్మాధ్యక్షాయ ధర్మాయ లోకాధ్యక్షాయ వై నమః ।
ప్రజాధ్యక్షాయ శిక్షాయ విపక్షక్షయమూర్తయే ॥ ౪౧ ॥

కలాధ్యక్షాయ తీక్ష్ణాయ మూలాధ్యక్షాయ తే నమః ।
అధోక్షజాయ మిత్రాయ సుమిత్రవరుణాయ చ ॥ ౪౨ ॥

శత్రుఘ్నాయ అవిఘ్నాయ విఘ్నకోటిహరాయ చ ।
రక్షోఘ్నాయ తమోఘ్నాయ భూతఘ్నాయ నమో నమః ॥ ౪౩ ॥

భూతపాలాయ భూతాయ భూతవాసాయ భూతినే ।
భూతబేతాలఘాతాయ భూతాధిపతయే నమః ॥ ౪౪ ॥

భూతగ్రహవినాశాయ భూతసంయమతే నమః ।
మహాభూతాయ భృగవే సర్వభూతాత్మనే నమః ॥ ౪౫ ॥

సర్వారిష్టవినాశాయ సర్వసమ్పత్కరాయ చ ।
సర్వాధారాయ సర్వాయ సర్వార్తిహరయే నమః ॥ ౪౬ ॥

సర్వదుఃఖప్రశాన్తాయ సర్వసౌభాగ్యదాయినే ।
సర్వజ్ఞాయాప్యనన్తాయ సర్వశక్తిధరాయ చ ॥ ౪౭ ॥

సర్వైశ్వర్యప్రదాత్రే చ సర్వకార్యవిధాయినే ।
సర్వజ్వరవినాశాయ సర్వరోగాపహారిణే ॥ ౪౮ ॥

సర్వాభిచారహన్త్రే చ సర్వైశ్వర్యవిధాయినే ।
పిఙ్గాక్షాయైకశృఙ్గాయ ద్విశృఙ్గాయ మరీచయే ॥ ౪౯ ॥

బహుశృఙ్గాయ లిఙ్గాయ మహాశృఙ్గాయ తే నమః ।
మాఙ్గల్యాయ మనోజ్ఞాయ మన్తవ్యాయ మహాత్మనే ॥ ౫౦ ॥

మహాదేవాయ దేవాయ మాతులిఙ్గధరాయ చ ।
మహామాయాప్రసూతాయ ప్రస్తుతాయ చ మాయినే ॥ ౫౧ ॥

అనన్తానన్తరూపాయ మాయినే జలశాయినే ।
మహోదరాయ మన్దాయ మదదాయ మదాయ చ ॥ ౫౨ ॥

మధుకైటభహన్త్రే చ మాధవాయ మురారయే ।
మహావీర్యాయ ధైర్యాయ చిత్రవార్యాయ తే నమః ॥ ౫౩ ॥

చిత్రకూర్మాయ చిత్రాయ నమస్తే చిత్రభానవే ।
మాయాతీతాయ మాయాయ మహావీరాయ తే నమః ॥ ౫౪ ॥

మహాతేజాయ బీజాయ తేజోధామ్నే చ బీజినే ।
తేజోమయ నృసింహాయ నమస్తే చిత్రభానవే ॥ ౫౫ ॥

మహాదంష్ట్రాయ తుష్టాయ నమః పుష్టికరాయ చ ।
శిపివిష్టాయ హృష్టాయ పుష్టాయ పరమేష్ఠినే ॥ ౫౬ ॥

విశిష్టాయ చ శిష్టాయ గరిష్ఠాయేష్టదాయినే ।
నమో జ్యేష్ఠాయ శ్రేష్ఠాయ తుష్టాయామితతేజసే ॥ ౫౭ ॥

అష్టాఙ్గన్యస్తరూపాయ సర్వదుష్టాన్తకాయ చ ।
వైకుణ్ఠాయ వికుణ్ఠాయ కేశికణ్ఠాయ తే నమః ॥ ౫౮ ॥

కణ్ఠీరవాయ లుణ్ఠాయ నిఃశఠాయ హఠాయ చ ।
సత్త్వోద్రిక్తాయ రుద్రాయ ఋగ్యజుస్సామగాయ చ ॥ ౫౯ ॥

ఋతుధ్వజాయ వజ్రాయ మన్త్రరాజాయ మన్త్రిణే ।
త్రినేత్రాయ త్రివర్గాయ త్రిధామ్నే చ త్రిశూలినే ॥ ౬౦ ॥

త్రికాలజ్ఞానరూపాయ త్రిదేహాయ త్రిధాత్మనే ।
నమస్త్రిమూర్తివిద్యాయ త్రితత్త్వజ్ఞానినే నమః ॥ ౬౧ ॥

అక్షోభ్యాయానిరుద్ధాయ అప్రమేయాయ భానవే ।
అమృతాయ అనన్తాయ అమితాయామితౌజసే ॥ ౬౨ ॥

అపమృత్యువినాశాయ అపస్మారవిఘాతినే ।
అన్నదాయాన్నరూపాయ అన్నాయాన్నభుజే నమః ॥ ౬౩ ॥

నాద్యాయ నిరవద్యాయ విద్యాయాద్భుతకర్మణే ।
సద్యోజాతాయ సఙ్ఘాయ వైద్యుతాయ నమో నమః ॥ ౬౪ ॥

అధ్వాతీతాయ సత్త్వాయ వాగతీతాయ వాగ్మినే ।
వాగీశ్వరాయ గోపాయ గోహితాయ గవామ్పతే ॥ ౬౫ ॥

గన్ధర్వాయ గభీరాయ గర్జితాయోర్జితాయ చ ।
పర్జన్యాయ ప్రబుద్ధాయ ప్రధానపురుషాయ చ ॥ ౬౬ ॥

పద్మాభాయ సునాభాయ పద్మనాభాయ మానినే ।
పద్మనేత్రాయ పద్మాయ పద్మాయాః పతయే నమః ॥ ౬౭ ॥

పద్మోదరాయ పూతాయ పద్మకల్పోద్భవాయ చ ।
నమో హృత్పద్మవాసాయ భూపద్మోద్ధరణాయ చ ॥ ౬౮ ॥

శబ్దబ్రహ్మస్వరూపాయ బ్రహ్మరూపధరాయ చ ।
బ్రహ్మణే బ్రహ్మరూపాయ పద్మనేత్రాయ తే నమః ॥ ౬౯ ॥

బ్రహ్మదాయ బ్రాహ్మణాయ బ్రహ్మబ్రహ్మాత్మనే నమః ।
సుబ్రహ్మణ్యాయ దేవాయ బ్రహ్మణ్యాయ త్రివేదినే ॥ ౭౦ ॥

పరబ్రహ్మస్వరూపాయ పఞ్చబ్రహ్మాత్మనే నమః ।
నమస్తే బ్రహ్మశిరసే తదాఽశ్వశిరసే నమః ॥ ౭౧ ॥

అథర్వశిరసే నిత్యమశనిప్రమితాయ చ ।
నమస్తే తీక్ష్ణదంష్ట్రాయ లోలాయ లలితాయ చ ॥ ౭౨ ॥

లావణ్యాయ లవిత్రాయ నమస్తే భాసకాయ చ ।
లక్షణజ్ఞాయ లక్షాయ లక్షణాయ నమో నమః ॥ ౭౩ ॥

లసద్దీప్తాయ లిప్తాయ విష్ణవే ప్రభవిష్ణవే ।
వృష్ణిమూలాయ కృష్ణాయ శ్రీమహావిష్ణవే నమః ॥ ౭౪ ॥

పశ్యామి త్వాం మహాసింహం హారిణం వనమాలినమ్ ।
కిరీటినం కుణ్డలినం సర్వాఙ్గం సర్వతోముఖమ్ ॥ ౭౫ ॥

సర్వతః పాణిపాదోరం సర్వతోఽక్షి శిరోముఖమ్ ।
సర్వేశ్వరం సదాతుష్టం సమర్థం సమరప్రియమ్ ॥ ౭౬ ॥

బహుయోజనవిస్తీర్ణం బహుయోజనమాయతమ్ ।
బహుయోజనహస్తాఙ్ఘ్రిం బహుయోజననాసికమ్ ॥ ౭౭ ॥

మహారూపం మహావక్త్రం మహాదంష్ట్రం మహాభుజమ్ ।
మహానాదం మహారౌద్రం మహాకాయం మహాబలమ్ ॥ ౭౮ ॥

ఆనాభేర్బ్రహ్మణో రూపమాగలాద్వైష్ణవం తథా ।
ఆశీర్షాద్రన్ధ్రమీశానం తదగ్రే సర్వతః శివమ్ ॥ ౭౯ ॥

నమోఽస్తు నారాయణ నారసింహ నమోఽస్తు నారాయణ వీరసింహ ।
నమోఽస్తు నారాయణ క్రూరసింహ నమోఽస్తు నారాయణ దివ్యసింహ ॥ ౮౦ ॥

నమోఽస్తు నారాయణ వ్యాఘ్రసింహ నమోఽస్తు నారాయణ పుచ్ఛసింహ ।
నమోఽస్తు నారాయణ పూర్ణసింహ నమోఽస్తు నారాయణ రౌద్రసింహ ॥ ౮౧ ॥

నమో నమో భీషణభద్రసింహ నమో నమో విహ్వలనేత్రసింహ ।
నమో నమో బృంహితభూతసింహ నమో నమో నిర్మలచిత్రసింహ ॥ ౮౨ ॥

నమో నమో నిర్జితకాలసింహ నమో నమః కల్పితకల్పసింహ ।
నమో నమో కామదకామసింహ నమో నమస్తే భువనైకసింహ ॥ ౮౩ ॥

ద్యావాపృథివ్యోరిదమన్తరం హి వ్యాప్తం త్వయైకేన దిశశ్చ సర్వాః ।
దృష్ట్వాద్భుతం రూపముగ్రం తవేదం లోకత్రయం ప్రవ్యథితం మహాత్మన్ ॥ ౮౪ ॥

అమీ హిత్వా సురసఙ్ఘా విశన్తి కేచిద్భీతాః ప్రాఞ్జలయో గృణన్తి ।
స్వస్తీత్యుక్త్వా మునయః సిద్ధసఙ్ఘాః స్తువన్తి త్వాం స్తుతిభిః పుష్కలాభిః ॥ ౮౫ ॥

రుద్రాదిత్యావసవో యే చ సాధ్యా విశ్వేదేవా మరుతశ్చోష్మపాశ్చ ।
గన్ధర్వయక్షాసురసిద్ధసఙ్ఘా వీక్షన్తి త్వాం విస్మితాశ్చైవ సర్వే ॥ ౮౬ ॥

లేలిహ్యసే గ్రసమానః సమన్తాల్లోకాన్సమగ్రాన్వదనైర్జ్వలద్భిః ।
తేజోభిరాపూర్య జగత్సమగ్రం భాసస్తవోగ్రాః ప్రతపన్తి విష్ణో ॥ ౮౭ ॥

భవిష్ణుస్త్వం సహిష్ణుస్త్వం భ్రజిష్ణుర్జిష్ణురేవ చ ।
పృథివీమన్తరీక్షం త్వం పర్వతారణ్యమేవ చ ॥ ౮౮ ॥

కలాకాష్ఠా విలిప్తస్త్వం ముహూర్తప్రహరాదికమ్ ।
అహోరాత్రం త్రిసన్ధ్యా చ పక్షమాసర్తువత్సరాః ॥ ౮౯ ॥

యుగాదిర్యుగభేదస్త్వం సంయుగో యుగసన్ధయః ।
నిత్యం నైమిత్తికం దైనం మహాప్రలయమేవ చ ॥ ౯౦ ॥

కరణం కారణం కర్తా భర్తా హర్తా త్వమీశ్వరః ।
సత్కర్తా సత్కృతిర్గోప్తా సచ్చిదానన్దవిగ్రహః ॥ ౯౧ ॥

ప్రాణస్త్వం ప్రాణినాం ప్రత్యగాత్మా త్వం సర్వదేహినామ్ ।
సుజ్యోతిస్త్వం పరఞ్జ్యోతిరాత్మజ్యోతిః సనాతనః ॥ ౯౨ ॥

జ్యోతిర్లోకస్వరూపస్త్వం త్వం జ్యోతిర్జ్యోతిషాం పతిః ।
స్వాహాకారః స్వధాకారో వషట్కారః కృపాకరః ॥ ౯౩ ॥

హన్తకారో నిరాకారో వేగకారశ్చ శఙ్కరః ।
అకారాదిహకారాన్త ఓఙ్కారో లోకకారకః ॥ ౯౪ ॥

ఏకాత్మా త్వమనేకాత్మా చతురాత్మా చతుర్భుజః ।
చతుర్మూర్తిశ్చతుర్దంష్ట్రశ్చతుర్వేదమయోత్తమః ॥ ౯౫ ॥

లోకప్రియో లోకగురుర్లోకేశో లోకనాయకః ।
లోకసాక్షీ లోకపతిర్లోకాత్మా లోకలోచనః ॥ ౯౬ ॥

లోకాధారో బృహల్లోకో లోకాలోకమయో విభుః ।
లోకకర్తా విశ్వకర్తా కృతావర్తః కృతాగమః ॥ ౯౭ ॥

అనాదిస్త్వమనన్తస్త్వమభూతోభూతవిగ్రహః ।
స్తుతిః స్తుత్యః స్తవప్రీతః స్తోతా నేతా నియామకః ॥ ౯౮ ॥

త్వం గతిస్త్వం మతిర్మహ్యం పితా మాతా గురుః సఖా ।
సుహృదశ్చాత్మరూపస్త్వం త్వాం వినా నాస్తి మే గతిః ॥ ౯౯ ॥

నమస్తే మన్త్రరూపాయ అస్త్రరూపాయ తే నమః ।
బహురూపాయ రూపాయ పఞ్చరూపధరాయ చ ॥ ౧౦౦ ॥

భద్రరూపాయ రూఢాయ యోగరూపాయ యోగినే ।
సమరూపాయ యోగాయ యోగపీఠస్థితాయ చ ॥ ౧౦౧ ॥

యోగగమ్యాయ సౌమ్యాయ ధ్యానగమ్యాయ ధ్యాయినే ।
ధ్యేయగమ్యాయ ధామ్నే చ ధామాధిపతయే నమః ॥ ౧౦౨ ॥

ధరాధరాయ ధర్మాయ ధారణాభిరతాయ చ ।
నమో ధాత్రే చ సన్ధాత్రే విధాత్రే చ ధరాయ చ ॥ ౧౦౩ ॥

దామోదరాయ దాన్తాయ దానవాన్తకరాయ చ ।
నమః సంసారవైద్యాయ భేషజాయ నమో నమః ॥ ౧౦౪ ॥

సీరధ్వజాయ శీతాయ వాతాయాప్రమితాయ చ ।
సారస్వతాయ సంసారనాశనాయాక్ష మాలినే ॥ ౧౦౫ ॥

అసిధర్మధరాయైవ షట్కర్మనిరతాయ చ ।
వికర్మాయ సుకర్మాయ పరకర్మవిధాయినే ॥ ౧౦౬ ॥

సుశర్మణే మన్మథాయ నమో వర్మాయ వర్మిణే ।
కరిచర్మవసానాయ కరాలవదనాయ చ ॥ ౧౦౭ ॥

కవయే పద్మగర్భాయ భూతగర్భఘృణానిధే ।
బ్రహ్మగర్భాయ గర్భాయ బృహద్గర్భాయ ధూర్జటే ॥ ౧౦౮ ॥

నమస్తే విశ్వగర్భాయ శ్రీగర్భాయ జితారయే ।
నమో హిరణ్యగర్భాయ హిరణ్యకవచాయ చ ॥ ౧౦౯ ॥

హిరణ్యవర్ణదేహాయ హిరణ్యాక్షవినాశినే ।
హిరణ్యకశిపోర్హన్త్రే హిరణ్యనయనాయ చ ॥ ౧౧౦ ॥

హిరణ్యరేతసే తుభ్యం హిరణ్యవదనాయ చ ।
నమో హిరణ్యశృఙ్గాయ నిఃశృఙ్గాయ శృఙ్గిణే ॥ ౧౧౧ ॥

భైరవాయ సుకేశాయ భీషణాయాన్త్రిమాలినే ।
చణ్డాయ రుణ్డమాలాయ నమో దణ్డధరాయ చ ॥ ౧౧౨ ॥

అఖణ్డతత్త్వరూపాయ కమణ్డలుధరాయ చ ।
నమస్తే ఖణ్డసింహాయ సత్యసింహాయ తే నమః ॥ ౧౧౩ ॥

నమస్తే శ్వేతసింహాయ పీతసింహాయ తే నమః ।
నీలసింహాయ నీలాయ రక్తసింహాయ తే నమః ॥ ౧౧౪ ॥

నమో హారిద్రసింహాయ ధూమ్రసింహాయ తే నమః ।
మూలసింహాయ మూలాయ బృహత్సింహాయ తే నమః ॥ ౧౧౫ ॥

పాతాలస్థితసింహాయ నమః పర్వతవాసినే ।
నమో జలస్థసింహాయ అన్తరిక్షస్థితాయ చ ॥ ౧౧౬ ॥

కాలాగ్నిరుద్రసింహాయ చణ్డసింహాయ తే నమః ।
అనన్తసింహసింహాయ అనన్తగతయే నమః ॥ ౧౧౭ ॥

నమో విచిత్రసింహాయ బహుసింహస్వరూపిణే ।
అభయఙ్కరసింహాయ నరసింహాయ తే నమః ॥ ౧౧౮ ॥

నమోఽస్తు సింహరాజాయ నారసింహాయ తే నమః ।
సప్తాబ్ధిమేఖలాయైవ సత్యసత్యస్వరూపిణే ॥ ౧౧౯ ॥

సప్తలోకాన్తరస్థాయ సప్తస్వరమయాయ చ ।
సప్తార్చీరూపదంష్ట్రాయ సప్తాశ్వరథరూపిణే ॥ ౧౨౦ ॥

సప్తవాయుస్వరూపాయ సప్తచ్ఛన్దోమయాయ చ ।
స్వచ్ఛాయ స్వచ్ఛరూపాయ స్వచ్ఛన్దాయ చ తే నమః ॥ ౧౨౧ ॥

శ్రీవత్సాయ సువేధాయ శ్రుతయే శ్రుతిమూర్తయే ।
శుచిశ్రవాయ శూరాయ సుప్రభాయ సుధన్వినే ॥ ౧౨౨ ॥

శుభ్రాయ సురనాథాయ సుప్రభాయ శుభాయ చ ।
సుదర్శనాయ సూక్ష్మాయ నిరుక్తాయ నమో నమః ॥ ౧౨౩ ॥

సుప్రభాయ స్వభావాయ భవాయ విభవాయ చ ।
సుశాఖాయ విశాఖాయ సుముఖాయ ముఖాయ చ ॥ ౧౨౪ ॥

సునఖాయ సుదంష్ట్రాయ సురథాయ సుధాయ చ ।
సాఙ్ఖ్యాయ సురముఖ్యాయ ప్రఖ్యాతాయ ప్రభాయ చ ॥ ౧౨౫ ॥

నమః ఖట్వాఙ్గహస్తాయ ఖేటముద్గరపాణయే ।
ఖగేన్ద్రాయ మృగేన్ద్రాయ నాగేన్ద్రాయ దృఢాయ చ ॥ ౧౨౬ ॥

నాగకేయూరహారాయ నాగేన్ద్రాయాఘమర్దినే ।
నదీవాసాయ నగ్నాయ నానారూపధరాయ చ ॥ ౧౨౭ ॥

నాగేశ్వరాయ నాగాయ నమితాయ నరాయ చ ।
నాగాన్తకరథాయైవ నరనారాయణాయ చ ॥ ౧౨౮ ॥

నమో మత్స్యస్వరూపాయ కచ్ఛపాయ నమో నమః ।
నమో యజ్ఞవరాహాయ నరసింహాయ నమో నమః ॥ ౧౨౯ ॥

విక్రమాక్రాన్తలోకాయ వామనాయ మహౌజసే ।
నమో భార్గవరామాయ రావణాన్తకరాయ చ ॥ ౧౩౦ ॥

నమస్తే బలరామాయ కంసప్రధ్వంసకారిణే ।
బుద్ధాయ బుద్ధరూపాయ తీక్ష్ణరూపాయ కల్కినే ॥ ౧౩౧ ॥

ఆత్రేయాయాగ్నినేత్రాయ కపిలాయ ద్విజాయ చ ।
క్షేత్రాయ పశుపాలాయ పశువక్త్రాయ తే నమః ॥ ౧౩౨ ॥

గృహస్థాయ వనస్థాయ యతయే బ్రహ్మచారిణే ।
స్వర్గాపవర్గదాత్రే చ తద్భోక్త్రే చ ముముక్షవే ॥ ౧౩౩ ॥

శాలగ్రామనివాసాయ క్షీరాబ్ధిశయనాయ చ ।
శ్రీశైలాద్రినివాసాయ శిలావాసాయ తే నమః ॥ ౧౩౪ ॥

యోగిహృత్పద్మవాసాయ మహాహాసాయ తే నమః ।
గుహావాసాయ గుహ్యాయ గుప్తాయ గురవే నమః ॥ ౧౩౫ ॥

నమో మూలాధివాసాయ నీలవస్త్రధరాయ చ ।
పీతవస్త్రాయ శస్త్రాయ రక్తవస్త్రధరాయ చ ॥ ౧౩౬ ॥

రక్తమాలావిభూషాయ రక్తగన్ధానులేపినే ।
ధురన్ధరాయ ధూర్తాయ దుర్ధరాయ ధరాయ చ ॥ ౧౩౭ ॥

దుర్మదాయ దురన్తాయ దుర్ధరాయ నమో నమః ।
దుర్నిరీక్ష్యాయ నిష్ఠాయ దుర్దర్శాయ ద్రుమాయ చ ॥ ౧౩౮ ॥

దుర్భేదాయ దురాశాయ దుర్లభాయ నమో నమః ।
దృప్తాయ దృప్తవక్త్రాయ అదృప్తనయనాయ చ ॥ ౧౩౯ ॥

ఉన్మత్తాయ ప్రమత్తాయ నమో దైత్యారయే నమః ।
రసజ్ఞాయ రసేశాయ అరక్తరసనాయ చ ॥ ౧౪౦ ॥

పథ్యాయ పరితోషాయ రథ్యాయ రసికాయ చ ।
ఊర్ధ్వకేశోర్ధ్వరూపాయ నమస్తే చోర్ధ్వరేతసే ॥ ౧౪౧ ॥

ఊర్ధ్వసింహాయ సింహాయ నమస్తే చోర్ధ్వబాహవే ।
పరప్రధ్వంసకాయైవ శఙ్ఖచక్రధరాయ చ ॥ ౧౪౨ ॥

గదాపద్మధరాయైవ పఞ్చబాణధరాయ చ ।
కామేశ్వరాయ కామాయ కామపాలాయ కామినే ॥ ౧౪౩ ॥

నమః కామవిహారాయ కామరూపధరాయ చ ।
సోమసూర్యాగ్నినేత్రాయ సోమపాయ నమో నమః ॥ ౧౪౪ ॥

నమః సోమాయ వామాయ వామదేవాయ తే నమః ।
సామస్వనాయ సౌమ్యాయ భక్తిగమ్యాయ వై నమః ॥ ౧౪౫ ॥

కూష్మాణ్డగణనాథాయ సర్వశ్రేయస్కరాయ చ ।
భీష్మాయ భీషదాయైవ భీమవిక్రమణాయ చ ॥ ౧౪౬ ॥

మృగగ్రీవాయ జీవాయ జితాయాజితకారిణే ।
జటినే జామదగ్నాయ నమస్తే జాతవేదసే ॥ ౧౪౭ ॥

జపాకుసుమవర్ణాయ జప్యాయ జపితాయ చ ।
జరాయుజాయాణ్డజాయ స్వేదజాయోద్భిజాయ చ ॥ ౧౪౮ ॥

జనార్దనాయ రామాయ జాహ్నవీజనకాయ చ ।
జరాజన్మాదిదూరాయ ప్రద్యుమ్నాయ ప్రమోదినే ॥ ౧౪౯ ॥

జిహ్వారౌద్రాయ రుద్రాయ వీరభద్రాయ తే నమః ।
చిద్రూపాయ సముద్రాయ కద్రుద్రాయ ప్రచేతసే ॥ ౧౫౦ ॥

ఇన్ద్రియాయేన్ద్రియజ్ఞాయ నమోఽస్త్విన్ద్రానుజాయ చ ।
అతీన్ద్రియాయ సారాయ ఇన్దిరాపతయే నమః ॥ ౧౫౧ ॥

ఈశానాయ చ ఈడ్యాయ ఈశితాయ ఇనాయ చ ।
వ్యోమాత్మనే చ వ్యోమ్నే చ నమస్తే వ్యోమకేశినే ॥ ౧౫౨ ॥

వ్యోమాధారాయ చ వ్యోమవక్త్రాయాసురఘాతినే ।
నమస్తే వ్యోమదంష్ట్రాయ వ్యోమవాసాయ తే నమః ॥ ౧౫౩ ॥

సుకుమారాయ రామాయ శిశుచారాయ తే నమః ।
విశ్వాయ విశ్వరూపాయ నమో విశ్వాత్మకాయ చ ॥ ౧౫౪ ॥

జ్ఞానాత్మకాయ జ్ఞానాయ విశ్వేశాయ పరాత్మనే ।
ఏకాత్మనే నమస్తుభ్యం నమస్తే ద్వాదశాత్మనే ॥ ౧౫౫ ॥

చతుర్వింశతిరూపాయ పఞ్చవింశతిమూర్తయే ।
షడ్వింశకాత్మనే నిత్యం సప్తవింశతికాత్మనే ॥ ౧౫౬ ॥

ధర్మార్థకామమోక్షాయ విరక్తాయ నమో నమః ।
భావశుద్ధాయ సిద్ధాయ సాధ్యాయ శరభాయ చ ॥ ౧౫౭ ॥

ప్రబోధాయ సుబోధాయ నమో బుధిప్రియాయ చ ।
స్నిగ్ధాయ చ విదగ్ధాయ ముగ్ధాయ మునయే నమః ॥ ౧౫౮ ॥

ప్రియంవదాయ శ్రవ్యాయ స్రుక్స్రువాయ శ్రితాయ చ ।
గృహేశాయ మహేశాయ బ్రహ్మేశాయ నమో నమః ॥ ౧౫౯ ॥

శ్రీధరాయ సుతీర్థాయ హయగ్రీవాయ తే నమః ।
ఉగ్రాయ ఉగ్రవేగాయ ఉగ్రకర్మరతాయ చ ॥ ౧౬౦ ॥

ఉగ్రనేత్రాయ వ్యగ్రాయ సమగ్రగుణశాలినే ।
బాలగ్రహవినాశాయ పిశాచగ్రహఘాతినే ॥ ౧౬౧ ॥

దుష్టగ్రహనిహన్త్రే చ నిగ్రహానుగ్రహాయ చ ।
వృషధ్వజాయ వృష్ణ్యాయ వృషాయ వృషభాయ చ ॥ ౧౬౨ ॥

ఉగ్రశ్రవాయ శాన్తాయ నమః శ్రుతిధరాయ చ ।
నమస్తే దేవదేవేశ నమస్తే మధుసూదన ॥ ౧౬౩ ॥

నమస్తే పుణ్డరీకాక్ష నమస్తే దురితక్షయ ।
నమస్తే కరుణాసిన్ధో నమస్తే సమితిఞ్జయ ॥ ౧౬౪ ॥

నమస్తే నరసింహాయ నమస్తే గరుడధ్వజ ।
యజ్ఞనేత్ర నమస్తేఽస్తు కాలధ్వజ జయధ్వజ ॥ ౧౬౫ ॥

అగ్నినేత్ర నమస్తేఽస్తు నమస్తే హ్యమరప్రియ ।
మహానేత్ర నమస్తేఽస్తు నమస్తే భక్తవత్సల ॥ ౧౬౬ ॥

ధర్మనేత్ర నమస్తేఽస్తు నమస్తే కరుణాకర ।
పుణ్యనేత్ర నమస్తేఽస్తు నమస్తేఽభీష్టదాయక ॥ ౧౬౭ ॥

నమో నమస్తే దయాసింహరూప నమో నమస్తే నరసింహరూప ।
నమో నమస్తే రణసింహరూప నమో నమస్తే నరసింహరూప ॥ ౧౬౮ ॥

ఉద్ధృత్య గర్వితం దైత్యం నిహత్యాజౌ సురద్విషమ్ ।
దేవకార్యం మహత్కృత్వా గర్జసే స్వాత్మతేజసా ॥ ౧౬౯ ॥

అతిరుద్రమిదం రూపం దుస్సహం దురతిక్రమమ్ ।
దృష్ట్వా తు శఙ్కితాః సర్వాదేవతాస్త్వాముపాగతాః ॥ ౧౭౦ ॥

ఏతాన్పశ్య మహేశానం వ్రహ్మాణం మాం శచీపతిమ్ ।
దిక్పాలాన్ ద్వాదశాదిత్యాన్ రుద్రానురగరాక్షసాన్ ॥ ౧౭౧ ॥

సర్వాన్ ఋషిగణాన్సప్తమాతృగౌరీం సరస్వతీమ్ ।
లక్ష్మీం నదీశ్చ తీర్థాని రతిం భూతగాణాన్యపి ॥ ౧౭౨ ॥

ప్రసీద త్వం మహాసింహ ఉగ్రభావమిమం త్యజ ।
ప్రకృతిస్థో భవ త్వం హి శాన్తిభావం చ ధారయ ॥ ౧౭౩ ॥

ఇత్యుక్త్వా దణ్డవద్భూమౌ పపాత స పితామహః ।
ప్రసీద త్వం ప్రసీద త్వం ప్రసీదేతి పునః పునః ॥ ౧౭౪ ॥

మార్కణ్డేయ ఉవాచ-
దృష్ట్వా తు దేవతాః సర్వాః శ్రుత్వా తాం బ్రహ్మణో గిరమ్ ।
స్తోత్రేణాపి చ సంహృష్టః సౌమ్యభావమధారయత్ ॥ ౧౭౫ ॥

అబ్రవీన్నారసింహస్తు వీక్ష్య సర్వాన్సురోత్తమాన్ ।
సంత్రస్తాన్ భయసంవిగ్నాన్ శరణం సముపాగతాన్ ॥ ౧౭౬ ॥

శ్రీనృసింహ ఉవాచ-
భో భో దేవవరాః సర్వే పితామహపురోగమాః ।
శృణుధ్వం మమ వాక్యం చ భవంతు విగతజ్వరాః ॥ ౧౭౭ ॥

యద్ధితం భవతాం నూనం తత్కరిష్యామి సాంప్రతమ్ ।
ఏవం నామసహస్రం మే త్రిసన్ధ్యం యః పఠేత్ శుచిః ॥ ౧౭౮ ॥

శృణోతి వా శ్రావయతి పూజాం తే భక్తిసంయుతః ।
సర్వాన్కామానవాప్నోతి జీవేచ్చ శరదాం శతమ్ ॥ ౧౭౯ ॥

యో నామభిర్నృసింహాద్యైరర్చయేత్క్రమశో మమ ।
సర్వతీర్థేషు యత్పుణ్యం సర్వతీర్థేషు యత్ఫలమ ॥ ౧౮౦ ॥।

సర్వ పూజాసు యత్ప్రోక్తం తత్సర్వం లభతే భృశమ్ ।
జాతిస్మరత్వం లభతే బ్రహ్మజ్ఞానం సనాతనమ్ ॥ ౧౮౧ ॥

సర్వపాపవినిర్ముక్తః తద్విష్ణోః పరమం పదమ్ ।
మన్నామకవచం బధ్వా విచరేద్విగతజ్వరః ॥ ౧౮౨ ॥

భూతభేతాలకూష్మాణ్డ పిశాచవ్రహ్మరాక్షసాః ।
శాకినీడాకినీజ్యేష్ఠా నీలీ బాలగ్రహాదికాః ॥ ౧౮౩ ॥

దుష్టగ్రహాశ్చ నశ్యన్తి యక్షరాక్షసపన్నగాః ।
యే చ సన్ధ్యాగ్రహాః సర్వే చాణ్డాలగ్రహసంజ్ఞికాః ॥ ౧౮౪ ॥

నిశాచరగ్రహాః సర్వే ప్రణశ్యన్తి చ దూరతః ।
కుక్షిరోగం చ హృద్రోగం శూలాపస్మారమేవ చ ॥ ౧౮౫ ॥

ఐకాహికం ద్వ్యాహికం చాతుర్ధికమధజ్వరమ్ ।
ఆధయే వ్యాధయః సర్వే రోగా రోగాధిదేవతాః ॥ ౧౮౬ ॥

శీఘ్రం నశ్యన్తి తే సర్వే నృసింహస్మరణాత్సురాః ।
రాజానో దాసతాం యాన్తి శత్రవో యాన్తి మిత్రతామ్ ॥ ౧౮౭ ॥

జలాని స్థలతాం యాన్తి వహ్నయో యాన్తి శీతతామ్ ।
విషా అప్యమృతా యాన్తి నృసింహస్మరణాత్సురాః ॥ ౧౮౮ ॥

రాజ్యకామో లభేద్రాజ్యం ధనకామో లభేద్ధనమ్ ।
విద్యాకామో లభేద్విద్యాం బద్ధో ముచ్యేత బన్ధనాత్ ॥ ౧౮౯ ॥

వ్యాలవ్యాఘ్రభయం నాస్తి చోరసర్పాదికం తథా ।
అనుకూలా భవేద్భార్యా లోకైశ్చ ప్రతిపూజ్యతే ॥ ౧౯౦ ॥

సుపుత్రం ధనధాన్యం చ భవన్తి విగతజ్వరాః ।
ఏతత్సర్వం సమాప్నోతి నృసింహస్య ప్రసాదతః ॥ ౧౯౧ ॥

జలసన్తరణే చైవ పర్వతారణ్యమేవ చ ।
వనేఽపి విచిరన్మర్త్యో దుర్గమే విషమే పథి ॥ ౧౯౨ ॥

కలిప్రవేశనే చాపి నారసింహం న విస్మరేత్ ।
బ్రహ్మఘ్నశ్చ పశుఘ్నశ్చ భ్రూణహా గురుతల్పగః ॥ ౧౯౩ ॥

ముచ్యతే సర్వపాపేభ్యః కృతఘ్న స్త్రీవిఘాతకః ।
వేదానాం దూషకశ్చాపి మాతాపితృ వినిన్దకః ॥ ౧౯౪ ॥

అసత్యస్తు తేథా యజ్ఞ నిన్దకో లోకనిన్దకః ।
స్మృత్వా సకృన్నృసింహ తు ముచ్యతే సర్వకిల్బషైః ॥ ౧౯౫ ॥

బహునాత్ర కిముక్తేన స్మృత్వా మాం శుద్ధమానసః ।
యత్ర యత్ర చరేన్మర్త్యో నృసింహస్తత్ర రక్షతి ॥ ౧౯౬ ॥

గచ్ఛన్ తిష్ఠన్ శ్వపన్భుఞ్జన్ జాగ్రన్నపి హసన్నపి ।
నృసింహేతి నృసింహేతి నృసింహేతి సదా స్మరన్ ॥ ౧౯౭ ॥

పుమాన్నలిప్యతే పాపైర్భుక్తిం ముక్తిం చ విన్దతి ।
నారీ సుభగతామేతి సౌభాగ్యం చ స్వరూపతామ్ ॥ ౧౯౮ ॥

భర్తుః ప్రియత్వం లభతే న వైధవ్యం చ విన్దతి ।
న సపత్నీం చ జన్మాన్తే సమ్యక్ జ్ఞానీ భవేద్విజః ॥ ౧౯౯ ॥

భూమిప్రదక్షిణాన్మర్త్యో యత్ఫలం లభతే చిరాత్ ।
తత్ఫలం లభతే నారసింహమూర్తిప్రదక్షిణాత్ ॥ ౨౦౦ ॥

మార్కణ్డేయ ఉవాచ –
ఇత్యుక్త్వా దేవదేవేశో లక్ష్మీమాలిఙ్గ్గ్య లీలయా ।
ప్రహ్లాదస్యాభిషేకం తు బ్రహ్మణే చోపదిష్టవాన్ ॥ ౨౦౧ ॥

శ్రీశైలస్య ప్రదాసే తు లోకానాం చ హితాయ వై ।
స్వరూపం స్థాపయామాస ప్రకృతిస్థోఽభవత్తదా ॥ ౨౦౨ ॥

బ్రహ్మాపి దైత్యరాజానం ప్రహ్లాదమభ్యషేచయత్ ।
దైవతైః సహ సుప్రీతో హ్యాత్మలోలం యయౌ స్వయమ్ ॥ ౨౦౩ ॥

హిరణ్యకశిపోర్భీత్యా ప్రపలాయ శచీపతిః ।
స్వర్గరాజ్యపరిభ్రష్టో యుగానామేకవింశతిః ॥ ౨౦౪ ॥

నృసింహేన హతే దైత్యే స్వర్గలోకమవాప సః ।
దిక్పాలశ్చ సుసంప్రాప్తః స్వస్వస్థానమనుత్తమమ్ ॥ ౨౦౫ ॥

ధర్మే మతిః సమస్తానాం ప్రజానామభవత్తదా ।
ఏవం నామసహస్రం మే బ్రహ్మణా నిర్మితం పురా ॥ ౨౦౬ ॥

పుత్రానధ్యాపయామాస సనకాదీన్మహామతిః ।
ఊచుస్తే చ తతః సర్వలోకానాం హితకామ్యయా ॥ ౨౦౭ ॥

దేవతా ఋషయః సిద్ధా యక్షవిద్యాధరోరగాః ।
గన్ధర్వాశ్చ మనుష్యాశ్చ ఇహాముత్రఫలైషిణః ॥ ౨౦౮ ॥

యస్య స్తోత్రస్య పాఠా ద్విశుద్ధ మనసోభవన్ ।
సనత్కుమారః సమ్ప్రాప్తౌ భారద్వాజా మహామతిః ॥ ౨౦౯ ॥

తస్మాదాఙ్గిరసః ప్రాప్తస్తస్మాత్ప్రాప్తో మహాక్రతుః ।
జైగీషవ్యాయ సప్రాహ సోఽబ్రవీచ్ఛ్యవనాయ చ ॥ ౨౧౦ ॥

తస్మా ఉవాచ శాణ్డిల్యో గర్గాయ ప్రాహ వై మునిః ।
క్రతుఞ్జయాయ స ప్రాహ జతుకర్ణ్యాయ సంయమీ ॥ ౨౧౧ ॥

విష్ణువృద్ధాయ సోఽప్యాహ సోఽపి బోధాయనాయ చ ।
క్రమాత్స విష్ణవే ప్రాహ స ప్రాహోద్ధామకుక్షయే ॥ ౨౧౨ ॥

సింహ తేజాశ్చ తస్మాచ్చ శ్రీప్రియాయ దదౌ చ నః ।
ఉపదిష్టోస్మి తేనాహమిదం నామసహస్రకమ్ ॥ ౨౧౩ ॥

తత్ప్రసాదాదమృత్యుర్మే యస్మాత్కస్మాద్భయం న హి ।
మయా చ కథితం నారసింహస్తోత్రమిదం తవ ॥ ౨౧౪ ॥

త్వం హి నిత్యం శుచిర్భూత్వా తమారాధయ శాశ్వతమ్ ।
సర్వభూతాశ్రయం దేవం నృసింహం భక్తవత్సలమ్ ॥ ౨౧౫ ॥

పూజయిత్వా స్తవం జప్త్వా హుత్వా నిశ్చలమానసః ।
ప్రాప్యసే మహతీం సిద్ధిం సర్వాన్కామాన్వరోత్తమాన్ ॥ ౨౧౬ ॥

అయమేవ పరోధర్మస్త్విదమేవ పరం తపః ।
ఇదమేవ పరం జ్ఞానమిదమేవ మహద్వ్రతమ్ ॥ ౨౧౭ ॥

అయమేవ సదాచారస్త్వయమేవ సదా మఖః ।
ఇదమేవ త్రయో వేదాః సచ్ఛాస్త్రాణ్యాగమాని చ ॥ ౨౧౮ ॥

నృసింహమన్త్రాదన్యచ్చ వైదికం తు న విద్యతే ।
యదిహాస్తి తదన్యత్ర యన్నేహాస్తి న తత్క్వచిత్ ॥ ౨౧౯ ॥

కథితం తే నృసింహస్య చరితం పాపనాశనమ్ ।
సర్వమన్త్రమయం తాపత్రయోపశమనం పరమ్ ॥ ౨౨౦ ॥

సర్వార్థసాధనం దివ్యం కిం భూయః శ్రోతుమిచ్ఛసి ॥ ౨౨౧ ॥

ఇతి శ్రీనృసింహపురాణే నృసింహప్రాదుర్భావే సర్వార్థ సాధనం దివ్యం
శ్రీమద్దివ్యలక్ష్మీనృసింహసహస్రనామస్తోత్రం సమ్పూర్ణమ్ ॥

Also Read 1000 Names of Nrisimha / Narasimha :

1000 Names of Nrisimha | Narasimha Sahasranama Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

1000 Names of Nrisimha | Narasimha Sahasranama Stotram Lyrics in Telugu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top