Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

1000 Names of Sri Bhavani | Sahasranama Stotram Lyrics in Kannada

Shri Bhavani Sahasranamastotram Lyrics in Kannada:

॥ ಶ್ರೀಭವಾನೀಸಹಸ್ರನಾಮಸ್ತೋತ್ರಮ್ ॥

ಶ್ರೀಗಣೇಶಾಯ ನಮಃ ।
ಕೈಲಾಸ ಶಿಖರೇ ರಮ್ಯೇ ದೇವದೇವಂ ಮಹೇಶ್ವರಮ್ ।
ಧ್ಯಾನೋಪರತಮಾಸೀನಂ ಪ್ರಸನ್ನಮುಖಪಂಕಜಮ್ ॥ 1 ॥

ಸುರಾಸುರಶಿರೋರತ್ನರಂಜಿತಾಂಘ್ರಿಯುಗಂ ಪ್ರಭುಮ್ ।
ಪ್ರಣಮ್ಯ ಶಿರಸಾ ನನ್ದೀ ಬದ್ಧಾಂಜಲಿರಭಾಷತ ॥ 2 ॥

ಶ್ರೀನನ್ದಿಕೇಶ್ವರ ಉವಾಚ ।
ದೇವದೇವ ಜಗನ್ನಾಥ ಸಂಶಯೋಽಸ್ತಿ ಮಹಾನ್ಮಮ ।
ರಹಸ್ಯಮೇಕಮಿಚ್ಛಾಮಿ ಪ್ರಷ್ಟುಂ ತ್ವಾಂ ಭಕ್ತವತ್ಸಲ ॥ 3 ॥

ದೇವತಾಯಾಸ್ತ್ವಯಾ ಕಸ್ಯಾಃ ಸ್ತೋತ್ರಮೇತದ್ದಿವಾನಿಶಮ್ ।
ಪಠ್ಯತೇ ನಿರತಂ ನಾಥ ತ್ವತ್ತಃ ಕಿಮಪರಂ ಮಹತ್ ॥ 4 ॥

ಇತಿ ಪೃಷ್ಟಸ್ತದಾ ದೇವೋ ನನ್ದಿಕೇನ ಜಗದ್ಗುರುಃ ।
ಪ್ರೋವಾಚ ಭಗವಾನೀಶೋ ವಿಕಸನ್ನೇತ್ರಪಂಕಜಃ ॥ 5 ॥

ಈಶ್ವರ ಉವಾಚ ।
ಸಾಧು ಸಾಧು ಗುಣಶ್ರೇಷ್ಠ ಪೃಷ್ಟವಾನಸಿ ಮಾಂ ಚ ಯತ್ ।
ಸ್ಕನ್ದಸ್ಯಾಪಿ ಚ ಯದ್ಗೋಪ್ಯಂ ರಹಸ್ಯಂ ಕಥಯಾಮಿ ತತ್ ॥ 6 ॥

ಪುರಾ ಕಲ್ಪಕ್ಷಯೇ ಲೋಕಾನ್ಸಿಸೃಕ್ಷುರ್ಮೂಢಚೇತನಃ ।
ಗುಣತ್ರಯಮಯೀ ಶಕ್ತಿರ್ಮೂಲಪ್ರಕೃತಿಸಂಜ್ಞಿತಾ ॥ 7 ॥

ತಸ್ಯಾಮಹಂ ಸಮುತ್ಪನ್ನಸ್ತತ್ವೈಸ್ತೈರ್ಮಹದಾದಿಭಿಃ ।
ಚೇತನೇತಿ ತತಃ ಶಕ್ತಿರ್ಮಾಂ ಕಾಪ್ಯಾಲಿಂಗ್ಯ ತಸ್ಥುಷೀ ॥ 8 ॥

ಹೇತುಸ್ಸಂಕಲ್ಪಜಾಲಸ್ಯ ಮನೋಧಿಷ್ಠಾಯಿನೀ ಶುಭಾ ।
ಇಚ್ಛೇತಿ ಪರಮಾ ಶಕ್ತಿರುನ್ಮಿಲತಿ ತತಃ ಪರಮ್ ॥ 9 ॥

ತತೋ ವಾಗಿತಿ ವಿಖ್ಯಾತಾ ಶಕ್ತಿಃ ಶಬ್ದಮಯೀ ಪುರಾ ।
ಪ್ರಾದುರಾಸೀಜ್ಜಗನ್ಮಾತಾ ವೇದಮಾತಾ ಸರಸ್ವತೀ ॥ 10 ॥

ಬ್ರಾಹ್ಮೀ ಚ ವೈಷ್ಣವೀ ಸೈನ್ದ್ರೀ ಕೌಮಾರೀ ಪಾರ್ವತೀ ಶಿವಾ ।
ಸಿದ್ಧಿದಾ ಬುದ್ಧಿದಾ ಶಾನ್ತಾ ಸರ್ವಮಂಗಲದಾಯಿನೀ ॥ 11 ॥

ತಯೈತತ್ಸೃಜ್ಯತೇ ವಿಶ್ವಮನಾಧಾರಂ ಚ ಧಾರ್ಯತೇ ।
ತಯೈತತ್ಪಾಲ್ಯತೇ ಸರ್ವಂ ತಸ್ಯಾಮೇವ ಪ್ರಲೀಯತೇ ॥ 12 ॥

ಅರ್ಚಿತಾ ಪ್ರಣತಾ ಧ್ಯಾತಾ ಸರ್ವಭಾವವಿನಿಶ್ಚತೈಃ ।
ಆರಾಧಿತಾ ಸ್ತುತಾ ಸೈವ ಸರ್ವಸಿದ್ಧಿಪ್ರದಾಯಿನೀ ॥ 13 ॥

ತಸ್ಯಾಶ್ಚಾನುಗ್ರಹಾದೇವ ತಾಮೇವ ಸ್ತುತವಾನಹಮ್ ।
ಸಹಸ್ರೈರ್ನಾಮರ್ಭಿರ್ದಿವ್ಯೈಸ್ತ್ರೈಲೋಕ್ಯ ಪ್ರಣಿಪೂಜಿತೈಃ ॥ 14 ॥

ಸ್ತವೇನಾನೇನ ಸನ್ತುಷ್ಟಾ ಮಾಮೇವ ಪ್ರತಿವೇಶ ಸಾ ।
ತದಾರಭ್ಯ ಮಯಾ ಪ್ರಾಪ್ತಮೈಶ್ವರ್ಯಂ ಪದಮುತ್ತಮಮ್ ॥ 15 ॥

ತತ್ಪ್ರಭಾವಾನ್ಮಯಾ ಸೃಷ್ಟಂ ಜಗದೇತಚ್ಚರಾಚರಮ್ ।
ಸಸುರಾಸುರಗನ್ಧರ್ವಯಕ್ಷರಾಕ್ಷಸಮಾನವಮ್ ॥ 16 ॥

ಸಪನ್ನಗಂ ಸಾಚ್ಛಿಕಂ ಚ ಸಶೈಲವನಕಾನನಮ್ ।
ಸರಾಶಿಗ್ರಹನಕ್ಷತ್ರಂ ಪಂಚಭೂತಗುಣಾನ್ವಿತಮ್ ॥ 17 ॥

ನನ್ದಿನ್ನಾಮ ಸಹಸ್ರೇಣ ಸ್ತವೇನಾನೇನ ಸರ್ವದಾ ।
ಸ್ತೌಮ್ಯಹಂ ಪರಾಪರಾಶಕ್ತಿಂ ಮಮಾನುಗ್ರಹಕಾರಿಣೀಮ್ ॥ 18 ॥

ಇತ್ಯುಕ್ತ್ವೋಪರತಂ ದೇವಂ ಚರಾಚರಗುರುಂ ವಿಭುಮ್ ।
ಪ್ರಣಮ್ಯ ಶಿರಸಾ ನನ್ದೀ ಪ್ರೋವಾಚ ಪರಮೇಶ್ವರಮ್ ॥ 19 ॥

ಶ್ರೀನನ್ದಿಕೇಶ್ವರ ಉವಾಚ ।
ಭಗವನ್ದೇವದೇವೇಶ ಲೋಕನಾಥ ಜಗತ್ಪತೇ ।
ಭಕ್ತೋಽಸ್ಮಿ ತವ ದಾಸೋಽಸ್ಮಿ ಪ್ರಸಾದಃ ಕ್ರಿಯತಾಂ ಮಯಿ ॥ 20 ॥

ದೇವ್ಯಾಃ ಸ್ತವಮಿದಂ ಪುಣ್ಯಂ ದುರ್ಲಭಂ ಯತ್ಸುರೈರಪಿ ।
ಶ್ರೋತುಮಿಚ್ಛಾಮ್ಯಹಂ ದೇವ ಪ್ರಭಾವಮಪಿ ಚಾಸ್ಯ ತು ॥ 21 ॥

ಶೃಣು ನನ್ದಿನ್ಮಹಾಭಾಗ ಸ್ತವರಾಜಮಿಮಂ ಶುಭಮ್ ।
ಸಹಸ್ರೈರ್ನಾಮರ್ಭಿರ್ದಿವ್ಯೈಃ ಸಿದ್ಧಿದಂ ಸುಖಮೋಕ್ಷದಮ್ ॥ 22 ॥

ಶುಚಿಭಿಃ ಪ್ರಾತರುತ್ಥಾಯ ಪಠಿತವ್ಯಂ ಸಮಾಹಿತೈಃ ।
ತ್ರಿಕಾಲಂ ಶ್ರದ್ಧಯಾ ಯುಕ್ತೈರ್ನಾತಃ ಪರತರಃ ಸ್ತವ; ॥ 23 ॥

ಓಂ ಅಸ್ಯಶ್ರೀಭವಾನೀನಾಮಸಹಸ್ರಸ್ತವರಾಜಸ್ಯ,
ಶ್ರೀಭಗವಾನ್ಮಹಾದೇವ ಋಷಿಃ ,ಅನುಷ್ಟುಪ್ಛನ್ದಃ,
ಆದ್ಯಾ ಶಕ್ತಿಃ ಶ್ರೀಭಗವತೀ ಭವಾನೀ ದೇವತಾ,
ಹ್ರೀಂ ಬೀಜಂ, ಶ್ರೀಂ ಶಕ್ತಿಃ, ಕ್ಲೀಂ ಕೀಲಕಂ,
ಶ್ರೀಭಗವತೀಭವಾನೀಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥೇ ಜಪೇ ವಿನಿಯೋಗಃ ।
ಅಥ ಧ್ಯಾನಮ್
ಅರ್ಧೇನ್ದುಮೌಲಿಮಮಲಾಮಮರಾಭಿವನ್ದ್ಯಾಮಮ್ಭೋಜಪಾಶಸೃಣಿರಕ್ತಕಪಾಲಹಸ್ತಾಮ್ ।
ರಕ್ತಾಂಗರಾಗರಸನಾಭರಣಾನ್ತ್ರಿನೇತ್ರಾನ್ಧ್ಯಾಯೇಚ್ಛಿವಸ್ಯವನಿತಾಂ ವಿಹ್ವಲಾಂಗೀಮ್ ॥ 1 ॥

ಓಂ ಬಾಲಾರ್ಕಮಂಡಲಾಭಾಸಾಂ ಚತುರ್ವಾಹುಂ ತ್ರಿಲೋಚನಾಮ್ ।
ಪಾಶಾಂಕುಶಶರಂ ಚಾಪಂ ಧಾರಯನ್ತೀಂ ಶಿವಾಂ ಭಜೇ ॥ 2 ॥

ಓಂ ಮಹಾವಿದ್ಯಾ ಜಗನ್ಮಾತಾ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀಃ ಶಿವಪ್ರಿಯಾ ।
ವಿಷ್ಣುಮಾಯಾ ಶುಭಾ ಶಾನ್ತಾ ಸಿದ್ಧಾಸಿದ್ಧಸರಸ್ವತೀ ॥ 1 ॥

ಕ್ಷಮಾ ಕಾನ್ತಿಃ ಪ್ರಭಾ ಜ್ಯೋತ್ಸ್ನಾ ಪಾರ್ವತೀ ಸರ್ವಮಂಗಲಾ ।
ಹಿಂಗುಲಾ ಚಂಡಿಕಾ ದಾನ್ತಾ ಪದ್ಮಾ ಲಕ್ಷ್ಮೀರ್ಹರಿಪ್ರಿಯಾ ॥ 2 ॥

ತ್ರಿಪುರಾ ನನ್ದಿನೀ ನನ್ದಾ ಸುನನ್ದಾ ಸುರವನ್ದಿತಾ ।
ಯಜ್ಞವಿದ್ಯಾ ಮಹಾಮಾಯಾ ವೇದಮಾತಾ ಸುಧಾಧೃತಿಃ ॥ 3 ॥

ಪ್ರೀತಿಪ್ರದಾ ಪ್ರಸಿದ್ಧಾ ಚ ಮೃಡಾನೀ ವಿನ್ಧ್ಯವಾಸಿನೀ ।
ಸಿದ್ಧವಿದ್ಯಾ ಮಹಾಶಕ್ತಿಃ ಪೃಥಿವೀ ನಾರದಸೇವಿತಾ ॥ 4 ॥

ಪುರುಹೂತಪ್ರಿಯಾ ಕಾನ್ತಾ ಕಾಮಿನೀ ಪದ್ಮಲೋಚನಾ ।
ಪ್ರಲ್ಹಾದಿನೀ ಮಹಾಮಾತಾ ದುರ್ಗಾ ದುರ್ಗತಿನಾಶಿನೀ ॥ 5 ॥

ಜ್ವಾಲಾಮುಖೀ ಸುಗೋತ್ರಾ ಚ ಜ್ಯೋತಿಃ ಕುಮುದವಾಸಿನೀ ।
ದುರ್ಗಮಾ ದುರ್ಲಭಾ ವಿದ್ಯಾ ಸ್ವರ್ಗತಿಃ ಪುರವಾಸಿನೀ ॥ 6 ॥

ಅಪರ್ಣಾ ಶಾಮ್ಬರೀ ಮಾಯಾ ಮದಿರಾಮೃದುಹಾಸಿನೀ ।
ಕುಲವಾಗೀಶ್ವರೀ ನಿತ್ಯಾ ನಿತ್ಯಕ್ಲಿನ್ನಾ ಕೃಶೋದರೀ ॥ 7 ॥

ಕಾಮೇಶ್ವರೀ ಚ ನೀಲಾ ಚ ಭಿರುಂಡಾ ವಹ್ರಿವಾಸಿನೀ ।
ಲಮ್ಬೋದರೀ ಮಹಾಕಾಲೀ ವಿದ್ಯಾವಿದ್ಯೇಶ್ವರೀ ತಥಾ ॥ 8 ॥

ನರೇಶ್ವರೀ ಚ ಸತ್ಯಾ ಚ ಸರ್ವಸೌಭಾಗ್ಯವರ್ಧಿನೀ ।
ಸಂಕರ್ಷಿಣೀ ನಾರಸಿಂಹೀ ವೈಷ್ಣವೀ ಚ ಮಹೋದರೀ ॥ 9 ॥

ಕಾತ್ಯಾಯನೀ ಚ ಚಮ್ಪಾ ಚ ಸರ್ವಸಮ್ಪತ್ತಿಕಾರಿಣೀ ।
ನಾರಾಯಣೀ ಮಹಾನಿದ್ರಾ ಯೋಗನಿದ್ರಾ ಪ್ರಭಾವತೀ ॥ 10 ॥

ಪ್ರಜ್ಞಾ ಪಾರಮಿತಾಪ್ರಾಜ್ಞಾ ತಾರಾ ಮಧುಮತೀ ಮಧುಃ ।
ಕ್ಷೀರಾರ್ಣವಸುಧಾಹಾರಾ ಕಾಲಿಕಾ ಸಿಂಹವಾಹನಾ ॥ 11 ॥

ಓಂಕಾರಾ ಚ ಸುಧಾಕಾರಾ ಚೇತನಾ ಕೋಪನಾಕೃತಿಃ ।
ಅರ್ಧಬಿನ್ದುಧರಾಧಾರಾ ವಿಶ್ವಮಾತಾ ಕಲಾವತೀ ॥ 12 ॥

ಪದ್ಮಾವತೀ ಸುವಸ್ತ್ರಾ ಚ ಪ್ರಬುದ್ಧಾ ಚ ಸರಸ್ವತೀ ।
ಕುಂಡಾಸನಾ ಜಗದ್ವಾತ್ರೀ ಬುದ್ಧಮಾತಾ ಜಿನೇಶ್ವರೀ ॥ 13 ॥

ಜಿನಮಾತಾ ಜಿನೇನ್ದ್ರಾ ಚ ಶಾರದಾ ಹಂಸವಾಹನಾ ।
ರಾಜಲಕ್ಷ್ಮೀರ್ವಷಟ್ಕಾರಾ ಸುಧಾಕಾರಾ ಸುಧೋತ್ಸುಕಾ ॥ 14 ॥

ರಾಜನೀತಿಸ್ತ್ರಯೀ ವಾರ್ತಾ ದಂಡನೀತಿಃ ಕ್ರಿಯಾವತೀ ।
ಸದ್ಭೂತಿಸ್ತಾರಿಣೀ ಶ್ರದ್ಧಾ ಸದ್ಗತಿಃ ಸತ್ಯಪರಾಯಣಾ ॥ 15 ॥

ಸಿನ್ಧುರ್ಮನ್ದಾಕಿನೀ ಗಂಗಾ ಯಮುನಾ ಚ ಸರಸ್ವತೀ ।
ಗೋದಾವರೀ ವಿಪಾಶಾ ಚ ಕಾವೇರೀ ಚ ಶತಹ್ರದಾ ॥ 16 ॥

ಸರಯೂಶ್ಚನ್ದ್ರಭಾಗಾ ಚ ಕೌಶಿಕೀ ಗಂಡಕೀ ಶುಚಿಃ ।
ನರ್ಮದಾ ಕರ್ಮನಾಶಾ ಚ ಚರ್ಮಣ್ವತೀ ಚ ವೇದಿಕಾ ॥ 17 ॥

ವೇತ್ರವತೀ ವಿತಸ್ತಾ ಚ ವರದಾ ನರವಾಹನಾ ।
ಸತೀ ಪತಿವ್ರತಾ ಸಾಧ್ವೀ ಸುಚಕ್ಷುಃ ಕುಂಡವಾಸಿನೀ ॥ 18 ॥

ಏಕಚಕ್ಷುಃ ಸಹಸ್ರಾಕ್ಷೀ ಸುಶ್ರೋಣಿರ್ಭಗಮಾಲಿನೀ ।
ಸೇನಾಶ್ರೋಣಿಃ ಪತಾಕಾ ಚ ಸುವ್ಯೂಹಾ ಯುದ್ಧಕಾಂಕ್ಷಿಣೀ ॥ 19 ॥

ಪತಾಕಿನೀ ದಯಾರಮ್ಭಾ ವಿಪಂಚೀ ಪಂಚಮಪ್ರಿಯಾ ।
ಪರಾ ಪರಕಲಾಕಾನ್ತಾ ತ್ರಿಶಕ್ತಿರ್ಮೋಕ್ಷದಾಯಿನೀ ॥ 20 ॥

ಐನ್ದ್ರೀ ಮಾಹೇಶ್ವರೀ ಬ್ರಾಹ್ಮೀ ಕೌಮಾರೀ ಕಮಲಾಸನಾ ।
ಇಚ್ಛಾ ಭಗವತೀ ಶಕ್ತಿಃ ಕಾಮಧೇನುಃ ಕೃಪಾವತೀ ॥ 21 ॥

ವಜ್ರಾಯುಧಾ ವಜ್ರಹಸ್ತಾ ಚಂಡೀ ಚಂಡಪರಾಕ್ರಮಾ ।
ಗೌರೀ ಸುವರ್ಣವರ್ಣಾ ಚ ಸ್ಥಿತಿಸಂಹಾರಕಾರಿಣೀ ॥ 22 ॥

ಏಕಾನೇಕಾ ಮಹೇಜ್ಯಾ ಚ ಶತ ಬಾಹುರ್ಮಹಾಭುಜಾ ।
ಭುಜಂಗಭೂಷಣಾ ಭೂಷಾ ಷಟ್ಚಕ್ರಾಕ್ರಮವಾಸಿನೀ ॥ 23 ॥

ಷಟ್ಚಕ್ರಭೇದಿನೀ ಶ್ಯಾಮಾ ಕಾಯಸ್ಥಾ ಕಾಯವರ್ಜಿತಾ ।
ಸುಸ್ಮಿತಾ ಸುಮುಖೀ ಕ್ಷಾಮಾ ಮೂಲಪ್ರಕೃತಿರೀಶ್ವರೀ ॥ 24 ॥

ಅಜಾ ಚ ಬಹುವರ್ಣಾ ಚ ಪುರುಷಾರ್ಥಪ್ರರ್ವತಿನೀ ।
ರಕ್ತಾ ನೀಲಾ ಸಿತಾ ಶ್ಯಾಮಾ ಕೃಷ್ಣಾ ಪೀತಾ ಚ ಕರ್ಬುರಾ ॥ 25 ॥

ಕ್ಷುಧಾ ತೃಷ್ಣಾ ಜರಾ ವೃದ್ಧಾ ತರುಣೀ ಕರುಣಾಲಯಾ ।
ಕಲಾ ಕಾಷ್ಠಾ ಮುಹೂರ್ತಾ ಚ ನಿಮಿಷಾ ಕಾಲರೂಪಿಣೀ ॥ 26 ॥

ಸುವರ್ಣರಸನಾ ನಾಸಾಚಕ್ಷುಃ ಸ್ಪರ್ಶವತೀ ರಸಾ ।
ಗನ್ಧಪ್ರಿಯಾ ಸುಗನ್ಧಾ ಚ ಸುಸ್ಪರ್ಶಾ ಚ ಮನೋಗತಿಃ ॥ 27 ॥

ಮೃಗನಾಭಿರ್ಮೃಗಾಕ್ಷೀ ಚ ಕರ್ಪೂರಾಮೋದಧಾರಿಣೀ ।
ಪದ್ಮಯೋನಿಃ ಸುಕೇಶೀ ಚ ಸುಲಿಂಗಾ ಭಗರೂಪಿಣೀ ॥ 28 ॥

ಯೋನಿಮುದ್ರಾ ಮಹಾಮುದ್ರಾ ಖೇಚರೀ ಖಗಗಾಮಿನೀ ।
ಮಧುಶ್ರೀರ್ಮಾಧವೀ ವಲ್ಲೀ ಮಧುಮತ್ತಾ ಮದೋದ್ಧತಾ ॥ 29 ॥

ಮಾತಂಗೀ ಶುಕಹಸ್ತಾ ಚ ಪುಷ್ಪಬಾಣೇಕ್ಷುಚಾಪಿನೀ ।
ರಕ್ತಾಮ್ಬರಧರಾಕ್ಷೀಬಾ ರಕ್ತಪುಷ್ಪಾವತಂಸಿನೀ ॥ 30 ॥

ಶುಭ್ರಾಮ್ಬರಧರಾ ಧೀರಾ ಮಹಾಶ್ವೇತಾ ವಸುಪ್ರಿಯಾ ।
ಸುವೇಣೀ ಪದ್ಮಹಸ್ತಾ ಚ ಮುಕ್ತಾಹಾರವಿಭೂಷಣಾ ॥ 31 ॥

ಕರ್ಪೂರಾಮೋದನಿಃಶ್ವಾಸಾ ಪದ್ಮಿನೀ ಪದ್ಮಮನ್ದಿರಾ ।
ಖಡ್ಗಿನೀ ಚಕ್ರಹಸ್ತಾ ಚ ಭುಶುಂಡೀ ಪರಿಘಾಯುಧಾ ॥ 32 ॥

ಚಾಪಿನೀ ಪಾಶಹಸ್ತಾ ಚ ತ್ರಿಶೂಲವರಧಾರಿಣೀ ।
ಸುಬಾಣಾ ಶಕ್ತಿಹಸ್ತಾ ಚ ಮಯೂರವರವಾಹನಾ ॥ 33 ॥

ವರಾಯುಧಧರಾ ವೀರಾ ವೀರಪಾನಮದೋತ್ಕಟಾ ।
ವಸುಧಾ ವಸುಧಾರಾ ಚ ಜಯಾ ಶಾಕಮ್ಭರೀ ಶಿವಾ ॥ 34 ॥

ವಿಜಯಾ ಚ ಜಯನ್ತೀ ಚ ಸುಸ್ತನೀ ಶತ್ರುನಾಶಿನೀ ।
ಅನ್ತರ್ವತೀ ವೇದಶಕ್ತಿರ್ವರದಾ ವರಧಾರಿಣೀ ॥ 35 ॥

ಶೀತಲಾ ಚ ಸುಶೀಲಾ ಚ ಬಾಲಗ್ರಹವಿನಾಶಿನೀ ।
ಕೌಮಾರೀ ಚ ಸುಪರ್ಣಾ ಚ ಕಾಮಾಖ್ಯಾ ಕಾಮವನ್ದಿತಾ ॥ 36 ॥

ಜಾಲನ್ಧರಧರಾನನ್ತಾ ಕಾಮರೂಪನಿವಾಸಿನೀ ।
ಕಾಮಬೀಜವತೀ ಸತ್ಯಾ ಸತ್ಯಮಾರ್ಗಪರಾಯಣಾ ॥ 37 ॥

ಸ್ಥೂಲಮಾರ್ಗಸ್ಥಿತಾ ಸೂಕ್ಷ್ಮಾ ಸೂಕ್ಷ್ಮಬುದ್ಧಿಪ್ರಬೋಧಿನೀ ।
ಷಟ್ಕೋಣಾ ಚ ತ್ರಿಕೋಣಾ ಚ ತ್ರಿನೇತ್ರಾ ತ್ರಿಪುರಸುನ್ದರೀ ॥ 38 ॥

ವೃಷಪ್ರಿಯಾ ವೃಷಾರೂಢಾ ಮಹಿಷಾಸುರಘಾತಿನೀ ।
ಶುಮ್ಭದರ್ಪಹರಾ ದೀಪ್ತಾ ದೀಪ್ತಪಾವಕಸನ್ನಿಭಾ ॥ 39 ॥

ಕಪಾಲಭೂಷಣಾ ಕಾಲೀ ಕಪಾಲಾಮಾಲ್ಯಧಾರಿಣೀ ।
ಕಪಾಲಕುಂಡಲಾ ದೀರ್ಘಾ ಶಿವದೂತೀ ಘನಧ್ವನಿಃ ॥ 40 ॥

ಸಿದ್ಧಿದಾ ಬುದ್ಧಿದಾ ನಿತ್ಯಾ ಸತ್ಯಮಾರ್ಗಪ್ರಬೋಧಿನೀ ।
ಕಮ್ಬುಗ್ರೀವಾವಸುಮತೀ ಛತ್ರಚ್ಛಾಯಾ ಕೃತಾಲಯಾ ॥ 41 ॥

ಜಗದ್ಗರ್ಭಾ ಕುಂಡಲಿನೀ ಭುಜಗಾಕಾರಶಾಯಿನೀ ।
ಪ್ರೋಲ್ಲಸತ್ಸಪ್ತಪದ್ಮಾ ಚ ನಾಭಿನಾಲಮೃಣಾಲಿನೀ ॥ 42 ॥

ಮೂಲಾಧಾರಾ ನಿರಾಕಾರಾ ವಹ್ರಿಕುಂಡಕೃತಾಲಯಾ ।
ವಾಯುಕುಂಡಸುಖಾಸೀನಾ ನಿರಾಧಾರಾ ನಿರಾಶ್ರಯಾ ॥ 43 ॥

ಶ್ವಾಸೋಚ್ಛವಾಸಗತಿರ್ಜೀವಾ ಗ್ರಾಹಿಣೀ ವಹ್ನಿಸಂಶ್ರಯಾ ।
ವಲ್ಲೀತನ್ತುಸಮುತ್ಥಾನಾ ಷಡ್ರಸಾ ಸ್ವಾದಲೋಲುಪಾ ॥ 44 ॥

ತಪಸ್ವಿನೀ ತಪಃಸಿದ್ಧಿ ಸ್ಸಪ್ತಧಾ ಸಿದ್ಧಿದಾಯಿನೀ ।
ತಪೋನಿಷ್ಠಾ ತಪೋಯುಕ್ತಾಃ ತಾಪಸೀ ಚ ತಪಃಪ್ರಿಯಾ ॥ 45 ॥

ಸಪ್ತಧಾತುರ್ಮಯೀರ್ಮೂತಿಃ ಸಪ್ತಧಾತ್ವನ್ತರಾಶ್ರಯಾ ।
ದೇಹಪುಷ್ಟಿರ್ಮನಃಪುಷ್ಟಿರನ್ನಪುಷ್ಟಿರ್ಬಲೋದ್ಧತಾ ॥ 46 ॥

ಔಷಧೀ ವೈದ್ಯಮಾತಾ ಚ ದ್ರವ್ಯಶಕ್ತಿಪ್ರಭಾವಿನೀ ।
ವೈದ್ಯಾ ವೈದ್ಯಚಿಕಿತ್ಸಾ ಚ ಸುಪಥ್ಯಾ ರೋಗನಾಶಿನೀ ॥ 47 ॥

ಮೃಗಯಾ ಮೃಗಮಾಂಸಾದಾ ಮೃಗತ್ವಙ್ ಮೃಗಲೋಚನಾ ।
ವಾಗುರಾಬನ್ಧರೂಪಾ ಚ ಬನ್ಧರೂಪಾವಧೋದ್ಧತಾ ॥ 48 ॥

ಬನ್ದೀ ಬನ್ದಿಸ್ತುತಾ ಕಾರಾಗಾರಬನ್ಧವಿಮೋಚಿನೀ ।
ಶೃಂಖಲಾ ಕಲಹಾ ಬದ್ಧಾ ದೃಢಬನ್ಧವಿಮೋಕ್ಷಿಣೀ ॥ 49 ॥

ಅಮ್ಬಿಕಾಮ್ಬಾಲಿಕಾ ಚಾಮ್ಬಾ ಸ್ವಚ್ಛಾ ಸಾಧುಜರ್ನಾಚಿತಾ ।
ಕೌಲಿಕೀ ಕುಲವಿದ್ಯಾ ಚ ಸುಕುಲಾ ಕುಲಪೂಜಿತಾ ॥ 50 ॥

ಕಾಲಚಕ್ರಭ್ರಮಾ ಭ್ರಾನ್ತಾ ವಿಭ್ರಮಾಭ್ರಮನಾಶಿನೀ ।
ವಾತ್ಯಾಲೀ ಮೇಘಮಾಲಾ ಚ ಸುವೃಷ್ಟಿಃ ಸಸ್ಯರ್ವಧಿನೀ ॥ 51 ॥

ಅಕಾರಾ ಚ ಇಕಾರಾ ಚ ಉಕಾರೌಕಾರರೂಪಿಣೀ ।
ಹ್ರೀಂಕಾರ ಬೀಜರೂಪಾ ಚ ಕ್ಲೀಂಕಾರಾಮ್ಬರವಾಸಿನೀ ॥ 52 ॥

ಸರ್ವಾಕ್ಷರಮಯೀಶಕ್ತಿರಕ್ಷರಾ ವರ್ಣಮಾಲಿನೀ ।
ಸಿನ್ದೂರಾರುಣವರ್ಣಾ ಚ ಸಿನ್ದೂರತಿಲಕಪ್ರಿಯಾ ॥ 53 ॥

ವಶ್ಯಾ ಚ ವಶ್ಯಬೀಜಾ ಚ ಲೋಕವಶ್ಯವಿಭಾವಿನೀ ।
ನೃಪವಶ್ಯಾ ನೃಪೈಃ ಸೇವ್ಯಾ ನೃಪವಶ್ಯಕರಪ್ರಿಯಾ ॥ 54 ॥

ಮಹಿಷಾ ನೃಪಮಾನ್ಯಾ ಚ ನೃಪಾನ್ಯಾ ನೃಪನನ್ದಿನೀ ।
ನೃಪಧರ್ಮಮಯೀ ಧನ್ಯಾ ಧನಧಾನ್ಯವಿವರ್ಧಿನೀ ॥ 55 ॥

ಚತುರ್ವರ್ಣಮಯೀಮೂರ್ತಿಶ್ಚತುರ್ವಣೈಂಶ್ಚ ಪೂಜಿತಾ ।
ಸರ್ವಧರ್ಮಮಯೀಸಿದ್ಧಿ ಶ್ಚತುರಾಶ್ರಮವಾಸಿನೀ ॥ 56 ॥

ಬ್ರಾಹ್ಮಣೀ ಕ್ಷತ್ರಿಯಾ ವೈಶ್ಯಾ ಶೂದ್ರಾ ಚಾವರವರ್ಣಜಾ ।
ವೇದಮಾರ್ಗರತಾ ಯಜ್ಞಾ ವೇದಿರ್ವಿಶ್ವವಿಭಾವಿನೀ ॥ 57 ॥

ಅನುಶಸ್ತ್ರಮಯೀ ವಿದ್ಯಾ ವರಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಧಾರಿಣೀ ।
ಸುಮೇಧಾ ಸತ್ಯಮೇಧಾ ಚ ಭದ್ರಕಾಲ್ಯಪರಾಜಿತಾ ॥ 58 ॥

ಗಾಯತ್ರೀ ಸತ್ಕೃತಿಃ ಸನ್ಧ್ಯಾ ಸಾವಿತ್ರೀ ತ್ರಿಪದಾಶ್ರಯಾ ।
ತ್ರಿಸನ್ಧ್ಯಾ ತ್ರಿಪದೀ ಧಾತ್ರೀ ಸುಪರ್ವಾ ಸಾಮಗಾಯಿನೀ ॥ 59 ॥

ಪಾಂಚಾಲೀ ಬಾಲಿಕಾ ಬಾಲಾ ಬಾಲಕ್ರೀಡಾ ಸನಾತನೀ ।
ಗರ್ಭಾಧಾರಧರಾಶೂನ್ಯಾ ಗರ್ಭಾಶಯನಿವಾಸಿನೀ ॥ 60 ॥

ಸುರಾರಿಘಾತಿನೀ ಕೃತ್ಯಾ ಪೂತನಾ ಚ ತಿಲೋತ್ತಮಾ ।
ಲಜ್ಜಾ ರಸವತೀ ನನ್ದಾ ಭವಾನೀ ಪಾಪನಾಶಿನೀ ॥ 61 ॥

ಪಟ್ಟಾಮ್ಬರಧರಾ ಗೀತಿಃ ಸುಗೀತಿರ್ಜ್ಞಾನಗೋಚರಾ ।
ಸಪ್ತಸ್ವರಮಯೀ ತನ್ತ್ರೀ ಷಡ್ಜಮಧ್ಯಮಧೈವತಾ ॥ 62 ॥

ಮೂರ್ಛನಾ ಗ್ರಾಮಸಂಸ್ಥಾನಾ ಮೂರ್ಛಾ ಸುಸ್ಥಾನವಾಸಿನೀ ।
ಅಟ್ಟಾಟ್ಟಹಾಸಿನೀ ಪ್ರೇತಾ ಪ್ರೇತಾಸನನಿವಾಸಿನೀ ॥ 63 ॥

ಗೀತನೃತ್ಯಪ್ರಿಯಾ ಕಾಮಾ ತುಷ್ಟಿದಾ ಪುಷ್ಟಿದಾ ಕ್ಷಮಾ ।
ನಿಷ್ಠಾ ಸತ್ಯಪ್ರಿಯಾ ಪ್ರಾಜ್ಞಾ ಲೋಲಾಕ್ಷೀ ಚ ಸುರೋತ್ತಮಾ ॥ 64 ॥

ಸವಿಷಾ ಜ್ವಾಲಿನೀ ಜ್ವಾಲಾ ವಿಶ್ವಮೋಹಾರ್ತಿನಾಶಿನೀ ।
ಶತಮಾರೀ ಮಹಾದೇವೀ ವೈಷ್ಣವೀ ಶತಪತ್ರಿಕಾ ॥ 65 ॥

ವಿಷಾರಿರ್ನಾಗದಮನೀ ಕುರುಕುಲ್ಲ್ಯಾಽಮೃತೋದ್ಭವಾ ।
ಭೂತಭೀತಿಹರಾರಕ್ಷಾ ಭೂತಾವೇಶವಿನಾಶಿನೀ ॥ 66 ॥

ರಕ್ಷೋಘ್ನೀ ರಾಕ್ಷಸೀ ರಾತ್ರಿರ್ದೀರ್ಘನಿದ್ರಾ ನಿವಾರಿಣೀ ।
ಚನ್ದ್ರಿಕಾ ಚನ್ದ್ರಕಾನ್ತಿಶ್ಚ ಸೂರ್ಯಕಾನ್ತಿರ್ನಿಶಾಚರೀ ॥ 67 ॥

ಡಾಕಿನೀ ಶಾಕಿನೀ ಶಿಷ್ಯಾ ಹಾಕಿನೀ ಚಕ್ರವಾಕಿನೀ ।
ಶೀತಾ ಶೀತಪ್ರಿಯಾ ಸ್ವಂಗಾ ಸಕಲಾ ವನದೇವತಾ ॥ 68 ॥

ಗುರುರೂಪಧರಾ ಗುರ್ವೀ ಮೃತ್ಯುರ್ಮಾರೀ ವಿಶಾರದಾ ।
ಮಹಾಮಾರೀ ವಿನಿದ್ರಾ ಚ ತನ್ದ್ರಾ ಮೃತ್ಯುವಿನಾಶಿನೀ ॥ 69 ॥

ಚನ್ದ್ರಮಂಡಲಸಂಕಾಶಾ ಚನ್ದ್ರಮಂಡಲವಾಸಿನೀ ।
ಅಣಿಮಾದಿಗುಣೋಪೇತಾ ಸುಸ್ಪೃಅಹಾ ಕಾಮರೂಪಿಣೀ ॥ 70 ॥

ಅಷ್ಟಸಿದ್ಧಿಪ್ರದಾ ಪ್ರೌಢಾ ದುಷ್ಟದಾನವಘಾತಿನೀ ।
ಅನಾದಿನಿಧನಾ ಪುಷ್ಟಿಶ್ಚತುರ್ಬಾಹುಶ್ಚತುರ್ಮುಖೀ ॥ 71 ॥

ಚತುಸ್ಸಮುದ್ರಶಯನಾ ಚತುರ್ವರ್ಗಫಲಪ್ರದಾ ।
ಕಾಶಪುಷ್ಪಪ್ರತೀಕಾಶಾ ಶರತ್ಕುಮುದಲೋಚನಾ ॥ 72 ॥

ಸೋಮಸೂರ್ಯಾಗ್ನಿನಯನಾ ಬ್ರಹ್ಮವಿಷ್ಣುಶಿರ್ವಾರ್ಚಿತಾ ।
ಕಲ್ಯಾಣೀಕಮಲಾ ಕನ್ಯಾ ಶುಭಾ ಮಂಗಲಚಂಡಿಕಾ ॥ 73 ॥

ಭೂತಾ ಭವ್ಯಾ ಭವಿಷ್ಯಾ ಚ ಶೈಲಜಾ ಶೈಲವಾಸಿನೀ ।
ವಾಮಮಾರ್ಗರತಾ ವಾಮಾ ಶಿವವಾಮಾಂಗವಾಸಿನೀ ॥ 74 ॥

ವಾಮಾಚಾರಪ್ರಿಯಾ ತುಷ್ಟಿರ್ಲೋಂಪಾಮುದ್ರಾ ಪ್ರಬೋಧಿನೀ ।
ಭೂತಾತ್ಮಾ ಪರಮಾತ್ಮಾ ಭೂತಭಾವವಿಭಾವಿನೀ ॥ 75 ॥

ಮಂಗಲಾ ಚ ಸುಶೀಲಾ ಚ ಪರಮಾರ್ಥಪ್ರಬೋಧಿನೀ ।
ದಕ್ಷಿಈಣಾ ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಿಃ ಸುದೀಕ್ಷಾ ಚ ಹರಿಪ್ರಸೂಃ ॥ 76 ॥

ಯೋಗಿನೀ ಯೋಗಯುಕ್ತಾ ಚ ಯೋಗಾಂಗ ಧ್ಯಾನಶಾಲಿನೀ ।
ಯೋಗಪಟ್ಟಧರಾ ಮುಕ್ತಾ ಮುಕ್ತಾನಾಂ ಪರಮಾ ಗತಿಃ ॥ 77 ॥

ನಾರಸ್ಂಇಹೀ ಸುಜನ್ಮಾ ಚ ತ್ರಿವರ್ಗಫಲದಾಯಿನೀ ।
ಧರ್ಮದಾ ಧನದಾ ಚೈವ ಕಾಮದಾ ಮೋಕ್ಷದಾದ್ಯುತಿಃ ॥ 78 ॥

ಸಾಕ್ಷಿಣೀ ಕ್ಷಣದಾ ಕಾಂಕ್ಷಾ ದಕ್ಷಜಾ ಕೂಟರೂಪಿಣೀ ।
ಋಅತುಃ ಕಾತ್ಯಾಯನೀ ಸ್ವಚ್ಛಾ ಸುಚ್ಛನ್ದಾ ಕವಿಪ್ರಿಯಾ ॥ 79 ॥

ಸತ್ಯಾಗಮಾ ಬಹಿಃಸ್ಥಾ ಚ ಕಾವ್ಯಶಕ್ತಿಃ ಕವಿತ್ವದಾ ।
ಮೀನಪುತ್ರೀ ಸತೀ ಸಾಧ್ವೀ ಮೈನಾಕಭಗಿನೀ ತಡಿತ್ ॥ 80 ॥

ಸೌದಾಮಿನೀ ಸುದಾಮಾ ಚ ಸುಧಾಮಾ ಧಾಮಶಾಲಿನೀ ।
ಸೌಭಾಗ್ಯದಾಯಿನೀ ದ್ಯೌಶ್ಚ ಸುಭಗಾ ದ್ಯುತಿವರ್ಧಿನೀ ॥ 81 ॥

ಶ್ರೀಕೃತ್ತಿವಸನಾ ಚೈವ ಕಂಕಾಲೀ ಕಲಿನಾಶಿನೀ ।
ರಕ್ತಬೀಜವಧೋದ್ಯುಕ್ತಾ ಸುತನ್ತುರ್ಬೀಜಸನ್ತತಿಃ ॥ 82 ॥

ಜಗಜ್ಜೀವಾ ಜಗದ್ಬೀಜಾ ಜಗತ್ರಯಹಿತೈಷಿಣೀ ।
ಚಾಮೀಕರರುಚಿಶ್ಚನ್ದ್ರೀ ಸಾಕ್ಷಾದ್ಯಾ ಷೋಡಶೀ ಕಲಾ ॥ 83 ॥

ಯತ್ತತ್ಪದಾನುಬನ್ಧಾ ಚ ಯಕ್ಷಿಣೀ ಧನದಾರ್ಚಿತಾ ।
ಚಿತ್ರಿಣೀ ಚಿತ್ರಮಾಯಾ ಚ ವಿಚಿತ್ರಾ ಭುವನೇಶ್ವರೀ ॥ 84 ॥

ಚಾಮುಂಡಾ ಮುಂಡಹಸ್ತಾ ಚ ಚಂಡಮುಂಡವಧೋದ್ಯತಾ ।
ಅಷ್ಟಮ್ಯೇಕಾದಶೀ ಪೂರ್ಣಾ ನವಮೀ ಚ ಚತುರ್ದಶೀ ॥ 85 ॥

ಉಮಾ ಕಲಶಹಸ್ತಾ ಚ ಪೂರ್ಣಕುಮ್ಭಪಯೋಧರಾ ।
ಅಭೀರೂರ್ಭೈರವೀ ಭೀರೂ ಭೀಮಾ ತ್ರಿಪುರಭೈರವೀ ॥ 86 ॥

ಮಹಾಚಂಡೀ ಚ ರೌದ್ರೀ ಚ ಮಹಾಭೈರವಪೂಜಿತಾ ।
ನಿರ್ಮುಂಡಾ ಹಸ್ತಿನೀಚಂಡಾ ಕರಾಲದಶನಾನನಾ ॥ 87 ॥

ಕರಾಲಾ ವಿಕರಾಲಾ ಚ ಘೋರಾ ಘುರ್ಘುರನಾದಿನೀ ।
ರಕ್ತದನ್ತೋರ್ಧ್ವಕೇಶೀ ಚ ಬನ್ಧೂಕಕುಸುಮಾರುಣಾ ॥ 88 ॥

ಕಾದಮ್ಬಿನೀ ವಿಪಾಶಾ ಚ ಕಾಶ್ಮೀರೀ ಕುಂಕುಮಪ್ರಿಯಾ ।
ಕ್ಷಾನ್ತಿರ್ಬಹುಸುವರ್ಣಾ ಚ ರತಿರ್ಬಹುಸುವರ್ಣದಾ ॥ 89 ॥

ಮಾತಂಗಿನೀ ವರಾರೋಹಾ ಮತ್ತಮಾತಂಗಗಾಮಿನೀ ।
ಹಂಸಾ ಹಂಸಗತಿರ್ಹಂಸೀ ಹಂಸೋಜ್ವಲಶಿರೋರುಹಾ ॥ 90 ॥

ಪೂರ್ಣಚನ್ದ್ರಮುಖೀ ಶ್ಯಾಮಾ ಸ್ಮಿತಾಸ್ಯಾ ಚ ಸುಕುಂಡಲಾ ।
ಮಹಿಷೀ ಚ ಲೇಖನೀ ಲೇಖಾ ಸುಲೇಖಾ ಲೇಖಕಪ್ರಿಯಾ ॥ 91 ॥

ಶಂಖಿನೀ ಶಂಖಹಸ್ತಾ ಚ ಜಲಸ್ಥಾ ಜಲದೇವತಾ ।
ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರಾಽವನಿಃ ಕಾಶೀ ಮಥುರಾ ಕಾಂಚ್ಯವನ್ತಿಕಾ ॥ 92 ॥

ಅಯೋಧ್ಯಾ ದ್ವಾರಿಕಾ ಮಾಯಾ ತೀರ್ಥಾ ತೀರ್ಥಕರಪ್ರಿಯಾ ।
ತ್ರಿಪುಷ್ಕರಾಽಪ್ರಮೇಯಾ ಚ ಕೋಶಸ್ಥಾ ಕೋಶವಾಸಿನೀ ॥ 93 ॥

ಕೌಶಿಕೀ ಚ ಕುಶಾವರ್ತಾ ಕೌಶಾಮ್ಬೀ ಕೋಶವರ್ಧಿನೀ ।
ಕೋಶದಾ ಪದ್ಮಕೋಶಾಕ್ಷೀ ಕೌಸುಮ್ಭಕುಸುಮಪ್ರಿಯಾ ॥ 94 ॥

ತೋತಲಾ ಚ ತುಲಾಕೋಟಿಃ ಕೂಟಸ್ಥಾ ಕೋಟರಾಶ್ರಯಾ ।
ಸ್ವಯಮ್ಭೂಶ್ಚ ಸುರೂಪಾ ಚ ಸ್ವರೂಪಾ ಪುಣ್ಯವರ್ಧಿನೀ ॥ 95 ॥

ತೇಜಸ್ವಿನೀ ಸುಭಿಕ್ಷಾ ಚ ಬಲದಾ ಬಲದಾಯಿನೀ ।
ಮಹಾಕೋಶೀ ಮಹಾವಾರ್ತಾ ಬುದ್ಧಿಃ ಸದಸದಾತ್ಮಿಕಾ ॥ 96 ॥

ಮಹಾಗ್ರಹಹರಾ ಸೌಮ್ಯಾ ವಿಶೋಕಾ ಶೋಕನಾಶಿನೀ ।
ಸಾತ್ವಿಕೀ ಸತ್ವಸಂಸ್ಥಾ ಚ ರಾಜಸೀ ಚ ರಜೋವೃತಾ ॥ 97 ॥

ತಾಮಸೀ ಚ ತಮೋಯುಕ್ತಾ ಗುಣತ್ರಯವಿಭಾವಿನೀ ।
ಅವ್ಯಕ್ತಾ ವ್ಯಕ್ತರೂಪಾ ಚ ವೇದವಿದ್ಯಾ ಚ ಶಾಮ್ಭವೀ ॥ 98 ॥

ಶಂಕರಾ ಕಲ್ಪಿನೀ ಕಲ್ಪಾ ಮನಸ್ಸಂಕಲ್ಪಸನ್ತತಿಃ ।
ಸರ್ವಲೋಕಮಯೀ ಶಕ್ತಿಃ ಸರ್ವಶ್ರವಣಗೋಚರಾ ॥ 99 ॥

ಸರ್ವಜ್ಞಾನವತೀ ವಾಂಛಾ ಸರ್ವತತ್ತ್ವಾವಬೋಧಿಕಾ ।
ಜಾಗ್ರತಿಶ್ಚ ಸುಷುಪ್ತಿಶ್ಚ ಸ್ವಪ್ನಾವಸ್ಥಾ ತುರೀಯಕಾ ॥ 100 ॥

ಸತ್ವರಾ ಮನ್ದರಾ ಗತಿರ್ಮನ್ದಾ ಮನ್ದಿರಾ ಮೋದದಾಯಿನೀ ।
ಮಾನಭೂಮಿಃ ಪಾನಪಾತ್ರಾ ಪಾನದಾನಕರೋದ್ಯತಾ ॥ 101 ॥

ಆಧೂರ್ಣಾರೂಣನೇತ್ರಾ ಚ ಕಿಂಚಿದವ್ಯಕ್ತಭಾಷಿಣೀ ।
ಆಶಾಪುರಾ ಚ ದೀಕ್ಷಾ ಚ ದಕ್ಷಾ ದೀಕ್ಷಿತಪೂಜಿತಾ ॥ 102 ॥

ನಾಗವಲ್ಲೀ ನಾಗಕನ್ಯಾ ಭೋಗಿನೀ ಭೋಗವಲ್ಲಭಾ ।
ಸರ್ವಶಾಸ್ತ್ರಮಯೀ ವಿದ್ಯಾ ಸುಸ್ಮೃತಿರ್ಧರ್ಮವಾದಿನೀ ॥ 103 ॥

ಶ್ರುತಿಸ್ಮೃತಿಧರಾ ಜ್ಯೇಷ್ಠಾ ಶ್ರೇಷ್ಠಾ ಪಾತಾಲವಾಸಿನೀ ।
ಮೀಮಾಂಸಾ ತರ್ಕವಿದ್ಯಾ ಚ ಸುಭಕ್ತಿರ್ಭಕ್ತವತ್ಸಲಾ ॥ 104 ॥

ಸುನಾಭಿರ್ಯಾತನಾಜಾತಿರ್ಗಮ್ಭೀರಾ ಭಾವವರ್ಜಿತಾ ।
ನಾಗಪಾಶಧರಾಮೂರ್ತಿರಗಾಧಾ ನಾಗಕುಂಡಲಾ ॥ 105 ॥

ಸುಚಕ್ರಾ ಚಕ್ರಮಧ್ಯಸ್ಥಾ ಚಕ್ರಕೋಣನಿವಾಸಿನೀ ।
ಸರ್ವಮನ್ತ್ರಮಯೀ ವಿದ್ಯಾ ಸರ್ವಮನ್ತ್ರಾಕ್ಷರಾವಲಿಃ ॥ 106 ॥

ಮಧುಸ್ತ್ರವಾಸ್ತ್ರವನ್ತೀ ಚ ಭ್ರಾಮರೀ ಭ್ರಮರಾಲಿಕಾ ।
ಮಾತೃಮಂಡಲಮಧ್ಯಸ್ಥಾ ಮಾತೃಮಂಡಲವಾಸಿನೀ ॥ 107 ॥

ಕುಮಾರ ಜನನೀ ಕ್ರೂರಾ ಸುಮುಖೀ ಜ್ವರನಾಶಿನೀ ।
ನಿಧಾನಾ ಪಂಚಭೂತಾನಾಂ ಭವಸಾಗರತಾರಿಣೀ ॥ 108 ॥

ಅಕ್ರೂರಾ ಚ ಗ್ರಹಾವತೀ ವಿಗ್ರಹಾ ಗ್ರಹವರ್ಜಿತಾ ।
ರೋಹಿಣೀ ಭೂಮಿಗರ್ಮಾ ಚ ಕಾಲಭೂಃ ಕಾಲವರ್ತಿನೀ ॥ 109 ॥

ಕಲಂಕರಹಿತಾ ನಾರೀ ಚತುಃಷಷ್ಠ್ಯಭಿಧಾವತೀ ।
ಅತೀತಾ ವಿದ್ಯಮಾನಾ ಚ ಭಾವಿನೀ ಪ್ರೀತಿಮಂಜರೀ ॥ 110 ॥

ಸರ್ವಸೌಖ್ಯವತೀಯುಕ್ತಿರಾಹಾರಪರಿಣಾಮಿನೀ ।
ಜೀರ್ಣಾ ಚ ಜೀರ್ಣವಸ್ರಾ ಚ ನೂತನಾ ನವವಲ್ಲಭಾ ॥ 111 ॥

ಅಜರಾ ಚ ರಜಃಪ್ರೀತಾ ರತಿರಾಗವಿವರ್ಧಿನೀ ।
ಪಂಚವಾತಗತಿರ್ಭಿನ್ನಾ ಪಂಚಶ್ಲೇಷ್ಮಾಶಯಾಧರಾ ॥ 112 ॥

ಪಂಚಪಿತ್ತವತೀಶಕ್ತಿಃ ಪಂಚಸ್ಥಾನವಿಭಾವಿನೀ ।
ಉದಕ್ಯಾ ಚ ವೃಷಸ್ಯನ್ತೀ ಬಹಿಃ ಪ್ರಸ್ರವಿಣೀ ತ್ರ್ಯಹಾ ॥ 113 ॥

ರಜಃಶುಕ್ರಧರಾ ಶಕ್ತಿರ್ಜರಾಯುರ್ಗರ್ಭಧಾರಿಣೀ ।
ತ್ರಿಕಾಲಜ್ಞಾ ತ್ರಿಲಿಂಗಾ ಚ ತ್ರಿಮೂರ್ತಿಸ್ತ್ರಿಪುರವಾಸಿನೀ ॥ 114 ॥

ಅರಾಗಾ ಶಿವತತ್ತ್ವಾ ಚ ಕಾಮತತ್ವಾನುರಾಗಿಣೀ ।
ಪ್ರಾಚ್ಯವಾಚೀ ಪ್ರತೀಚೀ ಚ ದಿಗುದೀಚೀ ಚ ದಿಗ್ವಿದಿಗ್ದಿಶಾ ॥ 115 ॥

ಅಹಂಕೃತಿರಹಂಕಾರಾ ಬಾಲಾ ಮಾಯಾ ಬಲಿಪ್ರಿಯಾ ।
ಶುಕ್ರಶ್ರವಾ ಸಾಮಿಧೇನೀ ಸುಶ್ರದ್ಧಾ ಶ್ರಾದ್ಧದೇವತಾ ॥ 116 ॥

ಮಾತಾ ಮಾತಾಮಹೀ ತೃಪ್ತಿಃ ಪಿತುಮಾತಾ ಪಿತಾಮಹೀ ।
ಸ್ನುಷಾ ದೌಹಿತ್ರಿಣೀ ಪುತ್ರೀ ಪೌತ್ರೀ ನಪ್ತ್ರೀ ಶಿಶುಪ್ರಿಯಾ ॥ 117 ॥

ಸ್ತನದಾ ಸ್ತನಧಾರಾ ಚ ವಿಶ್ವಯೋನಿಃ ಸ್ತನನ್ಧಯೀ ।
ಶಿಶೂತ್ಸಂಗಧರಾ ದೋಲಾ ಲೋಲಾ ಕ್ರೀಡಾಭಿನನ್ದಿನೀ ॥ 118 ॥

ಉರ್ವಶೀ ಕದಲೀ ಕೇಕಾ ವಿಶಿಖಾ ಶಿಖಿವರ್ತಿನೀ ।
ಖಟ್ವಾಂಗಧಾರಿಣೀ ಖಟ್ವ ಬಾಣಪುಂಖಾನುವರ್ತಿನೀ ॥ 119 ॥

ಲಕ್ಷ್ಯಪ್ರಾಪ್ತಿಕರಾ ಲಕ್ಷ್ಯಾಲಧ್ಯಾ ಚ ಶುಭಲಕ್ಷಣಾ ।
ವರ್ತಿನೀ ಸುಪಥಾಚಾರಾ ಪರಿಖಾ ಚ ಖನಿರ್ವುತಿಃ ॥ 120 ॥

ಪ್ರಾಕಾರವಲಯಾ ವೇಲಾ ಮರ್ಯಾದಾ ಚ ಮಹೋದಧಿಃ ।
ಪೋಷಿಣೀ ಶೋಷಿಣೀ ಶಕ್ತಿರ್ದೀರ್ಘಕೇಶೀ ಸುಲೋಮಶಾ ॥ 121 ॥

ಲಲಿತಾ ಮಾಂಸಲಾ ತನ್ವೀ ವೇದವೇದಾಂಗಧಾರಿಣೀ ।
ನರಾಸೃಕ್ಪಾನಮತ್ತಾ ಚ ನರಮುಂಡಾಸ್ಥಿಭೂಷಣಾ ॥ 122 ॥

ಅಕ್ಷಕ್ರೀಡಾರತಿಃ ಶಾರಿ ಶಾರಿಕಾಶುಕಭಾಷಿಣೀ ।
ಶಾಮ್ಭರೀ ಗಾರುಡೀವಿದ್ಯಾ ವಾರುಣೀ ವರುಣಾರ್ಚಿತಾ ॥ 123 ॥

ವಾರಾಹೀ ತುಂಡಹಸ್ತಾ ಚ ದಂಷ್ಟ್ರೋದ್ಧೃತವಸುನ್ಧರಾ ।
ಮೀನಮೂರ್ತಿರ್ಧರಾಮೂರ್ತಿಃ ವದಾನ್ಯಾಽಪ್ರತಿಮಾಶ್ರಯಾ ॥ 124 ॥

ಅಮೂರ್ತಾ ನಿಧಿರೂಪಾ ಚ ಶಾಲಿಗ್ರಾಮಶಿಲಾಶುಚಿಃ ।
ಸ್ಮೃತಿಸಂಸ್ಕಾರರೂಪಾ ಚ ಸುಸಂಸ್ಕಾರಾ ಚ ಸಂಸ್ಕೃತಿಃ ॥ 125 ॥

ಪ್ರಾಕೃತಾ ದೇಶಭಾಷಾ ಚ ಗಾಥಾ ಗೀತಿಃ ಪ್ರಹೇಲಿಕಾ ।
ಇಡಾ ಚ ಪಿಂಗಲಾ ಪಿಂಗಾ ಸುಷುಮ್ನಾ ಸೂರ್ಯವಾಹಿನೀ ॥ 126 ॥

ಶಶಿಸ್ರವಾ ಚ ತಾಲುಸ್ಥಾ ಕಾಕಿನ್ಯಮೃತಜೀವಿನೀ ।
ಅಣುರೂಪಾ ಬೃಹದ್ರೂಪಾ ಲಘುರೂಪಾ ಗುರುಸ್ಥಿತಾ ॥ 127 ॥

ಸ್ಥಾವರಾ ಜಂಗಮಾಚೈವ ಕೃತಕರ್ಮಫಲಪ್ರದಾ ।
ವಿಷಯಾಕ್ರಾನ್ತದೇಹಾ ಚ ನಿರ್ವಿಶೇಷಾ ಜಿತೇನ್ದ್ರಿಯಾ ॥ 128 ॥

ಚಿತ್ಸ್ವರೂಪಾ ಚಿದಾನನ್ದಾ ಪರಬ್ರಹ್ಮಪ್ರಬೋಧಿನೀ ।
ನಿರ್ವಿಕಾರಾ ಚ ನಿರ್ವೈರಾ ವಿರತಿಃ ಸತ್ಯವರ್ದ್ಧಿನೀ ॥ 129 ॥

ಪುರುಷಾಜ್ಞಾ ಚಾ ಭಿನ್ನಾ ಚ ಕ್ಷಾನ್ತಿಃ ಕೈವಲ್ಯದಾಯಿನೀ ।
ವಿವಿಕ್ತಸೇವಿನೀ ಪ್ರಜ್ಞಾ ಜನಯಿತ್ರೀ ಚ ಬಹುಶ್ರುತಿಃ ॥ 130 ॥

ನಿರೀಹಾ ಚ ಸಮಸ್ತೈಕಾ ಸರ್ವಲೋಕೈಕಸೇವಿತಾ ।
ಶಿವಾ ಶಿವಪ್ರಿಯಾ ಸೇವ್ಯಾ ಸೇವಾಫಲವಿವರ್ದ್ಧಿನೀ ॥ 131 ॥

ಕಲೌ ಕಲ್ಕಿಪ್ರಿಯಾ ಕಾಲೀ ದುಷ್ಟಮ್ಲೇಚ್ಛವಿನಾಶಿನೀ ।
ಪ್ರತ್ಯಂಚಾ ಚ ಧುನರ್ಯಷ್ಟಿಃ ಖಡ್ಗಧಾರಾ ದುರಾನತಿಃ ॥ 132 ॥

ಅಶ್ವಪ್ಲುತಿಶ್ಚ ವಲ್ಗಾ ಚ ಸೃಣಿಃ ಸ್ಯನ್ಮೃತ್ಯುವಾರಿಣೀ ।
ವೀರಭೂರ್ವೀರಮಾತಾ ಚ ವೀರಸೂರ್ವೀರನನ್ದಿನೀ ॥ 133 ॥

ಜಯಶ್ರೀರ್ಜಯದೀಕ್ಷಾ ಚ ಜಯದಾ ಜಯವರ್ದ್ಧಿನೀ ।
ಸೌಭಾಗ್ಯಸುಭಗಾಕಾರಾ ಸರ್ವಸೌಭಾಗ್ಯವರ್ದ್ಧಿನೀ ॥ 134 ॥

ಕ್ಷೇಮಂಕರೀ ಕ್ಷೇಮರೂಪಾ ಸರ್ತ್ಕೀತ್ತಿಃ ಪಥಿದೇವತಾ ।
ಸರ್ವತೀರ್ಥಮಯೀಮೂರ್ತಿಃ ಸರ್ವದೇವಮಯೀಪ್ರಭಾ ॥ 135 ॥

ಸರ್ವಸಿದ್ಧಿಪ್ರದಾ ಶಕ್ತಿಃ ಸರ್ವಮಂಗಲಮಂಗಲಾ ।
ಪುಣ್ಯಂ ಸಹಸ್ರನಾಮೇದಂ ಶಿವಾಯಾಃ ಶಿವಭಾಷಿತಮ್ ॥ 136 ॥

ಯಃ ಪಠೇತ್ಪ್ರಾತರುತ್ಥಾಯ ಶುಚಿರ್ಭೂತ್ವಾ ಸಮಾಹಿತಃ ।
ಯಶ್ಚಾಪಿಶೃಣುಯಾನ್ನಿತ್ಯಂ ನರೋ ನಿಶ್ಚಲಮಾನಸಃ ॥ 137 ॥

ಏಕಕಾಲಂ ದ್ವಿಕಾಲಂ ವಾ ತ್ರಿಕಾಲಂ ಶ್ರದ್ಧಯಾನ್ವಿತಃ ।
ಸರ್ವದುಃಖವಿನಿರ್ಮುಕ್ತೋ ಧನಧಾನ್ಯಸಮನ್ವಿತಃ ॥ 138 ॥

ತೇಜಸ್ವೀ ಬಲವಾಂಛೂರಃ ಶೋಕರೋಗವಿವರ್ಜಿತಃ ।
ಯಶಸ್ವೀ ಕೀರ್ತಿಮಾನ್ಧನ್ಯಃ ಸುಭಗೋ ಲೋಕಪೂಜಿತಃ ॥ 139 ॥

ರೂಪವಾನ್ಗುಣಸಮ್ಪನ್ನಃ ಪ್ರಭಾವೀರ್ಯಸಮನ್ವಿತಃ ।
ಶ್ರೇಯಾಂಸಿ ಲಭತೇನಿತ್ಯಂ ನಿಶ್ಚಲಾಂ ಚ ಶುಭಾಂ ಶ್ರಿಯಮ್ ॥ 140 ॥

ಸರ್ವಪಾಪವಿನಿರ್ಮುಕ್ತೋ ಲೋಭಕ್ರೋಧ ವಿವರ್ಜಿತಃ ।
ನಿತ್ಯಂ ಬನ್ಧುಸುತೈರ್ ದಾರೈಃ ಪುತ್ರಪೌತ್ರೈರ್ಮಹೋತ್ಸವೈಃ ॥ 141 ॥

ನನ್ದಿತಃ ಸೇವಿತೋ ಭೃತ್ಯೈರ್ಬಹುಭಿಃ ಶುದ್ಧಮಾನಸೈಃ ।
ವಿದ್ಯಾನಾಂ ಪಾರಗೋ ವಿಪ್ರಃ ಕ್ಷತ್ರಿಯೋ ವಿಜಯೀ ರಣೇ । ॥ 142 ॥

ವೈಶ್ಯಸ್ತುಧನಲಾಭಾಢ್ಯಃ ಶೂದ್ರಶ್ಚಸುಖಮೇಧತೇ ।
ಪುತ್ರಾರ್ಥೀ ಲಭತೇ ಪುತ್ರಂ ಧನಾರ್ಥೀ ಲಭತೇ ಧನಮ್ ॥ 143 ॥

ಇಚ್ಛಾಕಾಮಂ ತು ಕಾಮಾರ್ಥೀ ಧರ್ಮಾರ್ಥೀ ಧರ್ಮಮಕ್ಷಯಮ್ ।
ಕನ್ಯಾರ್ಥೀ ಲಭತೇ ಕನ್ಯಾಂ ರೂಪಶೀಲಗುಣನ್ವಿತಾಮ್ ॥ 144 ॥

ಕ್ಷೇತ್ರಂ ಚ ಬಹುಶಸ್ಯಂ ಸ್ಯಾದ್ಗಾವಸ್ತು ಬಹುದುಗ್ಧದಾಃ ।
ನಾಶುಭಂ ನಾಪದಸ್ತಸ್ಯ ನ ಭಯಂ ನೃಪಶತ್ರುಭಿಃ ॥ 145 ॥

ಜಾಯತೇ ನಾ ಶುಭಾಬುದ್ಧಿರ್ಲಭತೇ ಕುಲಧುರ್ಯತಾಮ್ ।
ನ ಬಾಧನ್ತೇ ಗ್ರಹಾಸ್ತಸ್ಯ ನ ರಕ್ಷಾಂಸಿ ನ ಪನ್ನಗಾಃ ॥ 146 ॥

ನ ಪಿಶಾಚೋ ನ ಡಾಕಿನ್ಯೋ ಭೂತವ್ಯನ್ತರಜೃಮ್ಭಿಕಾಃ ।
ಬಾಲಗ್ರಹಾಭಿಭೂತಾನಾಂ ಬಾಲಾನಾಂ ಶಾನ್ತಿಕಾರಕಮ್ ॥ 147 ॥

ದ್ವನ್ದ್ವಾನಾಂ ಪ್ರೀತಿಭೇದೇ ಚ ಮೈತ್ರೀಕರಣಮುತ್ತಮಮ್ ।
ಲೋಹಪಾಶೈರ್ದೃಢೈರ್ಬದ್ಧೋ ಬದ್ಧೋ ವೇಶ್ಮನಿ ದುರ್ಗಮೇ ॥ 148 ॥

ತಿಷ್ಠನ್ ಶೃಣ್ವನ್ಪಠೇನ್ಮರ್ತ್ಯೋ ಮುಚ್ಯತೇ ನಾತ್ರ ಸಂಶಯಃ ।
ನ ದಾರಾಣಾಂ ನ ಪುತ್ರಾಣಾಂ ನ ಬನ್ಧೂನಾಂ ನ ಮಿತ್ರಜಮ್ ॥ 149 ॥

ಪಶ್ಯನ್ತಿ ನಹಿ ತೇ ಶೋಕಂ ಹಿ ವಿಯೋಗಂ ಚಿರಜೀವಿತಾಮ್ ।
ಅನ್ಧಸ್ತು ಲಭತೇ ದೃಷ್ಟಿಂ ಚಕ್ಷುರೋಗೈರ್ನಬಾಧ್ಯತೇ ॥ 150 ॥

ಬಧಿರಃ ಶ್ರುತಿಮಾಪ್ನೋತಿ ಮೂಕೋ ವಾಚಂ ಶುಭಾನ್ನರಃ ।
ಏತದ್ಗರ್ಭಾ ಚ ಯಾ ನಾರೀ ಸ್ಥಿರಗರ್ಭಾ ಪ್ರಜಾಯತೇ ॥ 151 ॥

ಸ್ರಾವಣೀ ಬದ್ಧಗರ್ಭಾ ಚ ಸುಖಮೇವಪ್ರಸೂಯತೇ ।
ಕುಷ್ಠಿನಃ ಶೀರ್ಣದೇಹಾ ಯೇ ಗತಕೇಶನಖತ್ವಚಃ ॥ 152 ॥

ಪಠನಾಚ್ಛ್ರವಣಾ ದ್ವಾಪಿ ದಿವ್ಯಕಾಯಾ ಭವನ್ತಿ ತೇ ।
ಯೇ ಪಠನ್ತಿ ಶತಾವರ್ತಂ ಶುಚಿಷ್ಮನ್ತೋ ಜಿತೇನ್ದ್ರಿಯಾಃ ॥ 153 ॥

ಅಪುತ್ರಾಃ ಪ್ರಾಪ್ನುಯುಃ ಪುತ್ರಾನ್ ಶೃಣ್ವನ್ತೋಽಪಿ ನ ಸಂಶಯಃ ।
ಮಹಾವ್ಯಾಧಿ ಪರಿಗ್ರಸ್ತಾಸ್ತಪ್ತಾ ಯೇ ವಿವಿಧೈರ್ಜ್ವರೈಃ ॥ 154 ॥

ಭೂತಾಭಿಷಂಗ ಸಂಘಾತೈಶ್ಚಾರ್ತುಥಿಕ ತೃತೀಯಕೈಃ ।
ಅನ್ಯೈಶ್ಚ ದಾರುಣೈರೋಗೈಃ ಪೀಡ್ಯಮಾನಾಶ್ಚ ಮಾನವಾಃ ॥ 155 ॥

ಗತಬಾಧಾಃ ಪ್ರಜಾಯನ್ತೇ ಮುಕ್ತಾಸ್ತೇತೈರ್ನಸಂಶಯಃ ।
ಶ್ರುತಿಗ್ರನ್ಥಧರೋಬಾಲೋ ದಿವ್ಯವಾದೀ ಕವೀಶ್ವರಃ ॥ 156 ॥

ಪಠನಾಚ್ಛ್ರವಣಾದ್ವಾಪಿ ಭವತ್ಯೇವ ನ ಸಂಶಯಃ ।
ಅಷ್ಟಮ್ಯಾಂ ವಾ ಚತುರ್ದಶ್ಯಾಂ ನವಮ್ಯಾಂ ಚೈಕಚೇತಸಃ ॥ 157 ॥

ಯೇ ಪಠನ್ತಿ ಸದಾಭಕ್ತ್ಯಾ ನ ತೇ ವೈ ದುಃಖಭಾಗಿನಃ ।
ನವರಾತ್ರಂ ಜಿತಾಹಾರೋ ದೃಢಭಕ್ತಿರ್ಜಿನ್ತೇನ್ದ್ರಿಯಃ ॥ 158 ॥

ಚಂಡಿಕಾಯತನೇ ವಿದ್ವಾನ್ಚ್ಛುಚಿಷ್ಮಾನ್ ಮೂರ್ತಿಸನ್ನಿಧೌ ।
ಏಕಾಕೀ ಚ ಶತಾವರ್ತಂ ಪಠನ್ಧೀರಶ್ಚ ನಿರ್ಭಯಃ ॥ 159 ॥

ಸಾಕ್ಷಾದ್ಭಗವತೀ ತಸ್ಮೈ ಪ್ರಯಚ್ಛೇದೀಪ್ಸಿತಂ ಫಲಮ್ ।
ಸಿದ್ಧಪೀಠೇ ಗಿರೌ ರಮ್ಯೇ ಸಿದ್ಧಕ್ಷೇತ್ರೇ ಸುರಾಲಯೇ ॥ 160 ॥

ಪಠನಾತ್ಸಾಧಕಸ್ಯಾಶು ಸಿದ್ಧಿರ್ಭವತಿ ವಾಂಛಿತಾ ।
ದಶಾವರ್ತಂ ಪಠೇನ್ನಿತ್ಯಂ ಭೂಮಿಶಾಯೀ ನರಃ ಶುಚಿಃ ॥ 161 ॥

ಸ್ವಪ್ನೇ ಮೂರ್ತಿಮಯೀಂ ದೇವೀಂ ವರದಾಂ ಸೋಽಪಿ ಪಶ್ಯತಿ ।
ಆವರ್ತನ ಸಹಸ್ರೈರ್ಯೇ ಪಠನ್ತಿ ಪುರುಷೋತ್ತಮಾಃ ॥ 162 ॥

ತೇ ಸಿದ್ಧಾಃ ಸಿದ್ಧಿದಾ ಲೋಕೇ ಶಾಪಾನುಗ್ರಹಣೇ ಕ್ಷಮಾಃ ।
ಕವಿತ್ವಂ ಸಂಸ್ಕೃತೇತೇಷಾಂ ಶಾಸ್ರಾಣಾಂ ವ್ಯಾಕೃತೌ ತತಃ ॥ 163 ॥

ಶಕ್ತಿಃ ಪ್ರೋನ್ಮೀಲ್ಯತೇ ಶಾಸ್ತ್ರೇಷ್ವನಧೀತೇಷು ಭಾರತೀ ।
ನಖರಾಗಶಿರೋರತ್ನದ್ವಿಗುಣೀಕೃತರೋಚಿಷಃ ॥ 164 ॥

ಪ್ರಯಚ್ಛನ್ತಶ್ಚ ಸರ್ವಸ್ವಂ ಸೇವನ್ತೇ ತಾನ್ಮಹೀಶ್ವರಾಃ ।
ರೋಚನಾಲಿಖಿತಂ ಭೂರ್ಜೇಂ ಕುಂಕುಮೇನ ಶುಭೇ ದಿನೇ ॥ 165 ॥

ಧಾರಯೇದ್ಯನ್ತ್ರಿತಂ ದೇಹೇ ಪೂಜಯಿತ್ವಾ ಕುಮಾರಿಕಾಮ್ ।
ವಿಪ್ರಾಞ್ಶ್ಚ ವರನಾರೀಶ್ಚ ಧೂಪೈಃ ಕುಸುಮಚನ್ದನೈಃ ॥ 166 ॥

ಕ್ಷೀರಖಂಡಾಜ್ಯ ಭೋಜ್ಯೈಶ್ಚ ಪೂಜಯಿತ್ವಾ ಸುಭೂಷಿತಾಃ ।
ವಿಧಾಯ ಮಾತೃಕಾ ನ್ಯಾಸಂ ಅಂಗನ್ಯಾಸ ಪುರಸ್ಸರಮ್ ॥ 167 ॥

ಭೂತಶುದ್ಧಿ ಸಮೋಪೈತಂ ಶೃಂಖಲಾ ನ್ಯಾಸಮಾಚರೇತ್ ।
ಯಥಾವದಾಶಾಸಮ್ಬದ್ಧಃ ಸಾಧಕಃ ಪ್ರೀತಿ ಸಂಯುತಃ ॥ 168 ॥

ಮೂಲಮನ್ತ್ರಂ ಜಪೇದ್ವೀಮಾನ್ ಪರಯಾ ಸಂಯುತೋಧಿಯಾ ।
ಪ್ರಣವಂ ಪೂರ್ವಮುದ್ಧೃತ್ಯ ರಮಾಬೀಜಮನುಸ್ಮರನ್ ॥ 169 ॥

ಮಾಯಾ ಕಾಮೌ ಸಮುಚ್ಚಾರ್ಯ ಪುನರ್ಜಾಯಾಂ ವಿಭಾವಸೋಃ ।
ಬಧ್ನನ್ತಿಯೇ ಮಹಾರಕ್ಷಾಂ ಬಾಲಾನಾಂ ಚ ವಿಶೇಷತಃ ॥ 170 ॥

ಭವನ್ತಿ ನೃಪ ಪೂಜ್ಯಾಸ್ತೇ ಕೀರ್ತಿಭಾಜೋ ಯಶಸ್ವಿನಃ ।
ಶತ್ರುತೋ ನ ಭಯಂತೇಷಾಂ ದುರ್ಜನೇಭ್ಯೋ ನ ರಾಜತಃ ॥ 171 ॥

ನ ಚ ರೋಗೋ ನ ವೈ ದುಃಖ ನ ದಾರಿದ್ರ್ಯಂ ನ ದುರ್ಗತಿಃ ।
ಮಹಾರ್ಣವೇ ಮಹಾನದ್ಯಾಂ ಸ್ಥಿತೇಽಪಿ ಚ ನಭೀಃ ಕ್ವಚಿತ್ ॥ 172 ॥

ರಣೇ ದ್ಯುತೇ ವಿವಾದೇ ಚ ವಿಜಯಂ ಪ್ರಾಪ್ನುವನ್ತಿ ತೇ ।
ನೃಪಾಶ್ಚ ವಶ್ಯತಾಂ ಯಾನ್ತಿ ನೃಪಮಾನ್ಯಾಶ್ಚ ಯೇ ನರಾಃ ॥ 173 ॥

ಸರ್ವತ್ರ ಪೂಜಿತಾ ಲೋಕೇ ಬಹುಮಾನಪುರಸ್ಸರಾಃ ।
ರತಿರಾಗವಿವೃದ್ಧಾಶ್ಚ ವಿಹ್ವಲಾಃ ಕಾಮಪೀಡಿತಾಃ ॥ 174 ॥

ಯೌವನಾಕ್ರಾನ್ತದೇಹಾ ಸ್ತಾಃ ಶ್ರಯನ್ತೇ ವಾಮಲೋಚನಾಃ ।
ಲಿಖಿತಂ ಮೂರ್ಧ್ನಿಕಂಠೇ ವಾ ಧಾರಯೇದ್ಯೋ ರಣೇ ಶುಚಿಃ ॥ 175 ॥

ಶತಧಾಯುಧ್ಯಮಾನಂ ತು ಪ್ರತಿಯೋದ್ಧಾ ನ ಪಶ್ಯತಿ ।
ಕೇತೌ ವಾ ದುನ್ದುಭೌ ಯೇಷಾಂ ನಿಬದ್ಧಂ ಲಿಖಿತಂ ರಣೇ ॥ 176 ॥

ಮಹಾಸೈನ್ಯೇ ಪರಿತ್ರಸ್ತಾನ್ಕಾನ್ದಿಶೀಕಾನ್ಹತೌಜಸಃ ।
ವಿಚೇತನಾನ್ವಿಮೂಢಾಂಶ್ಚ ಶತ್ರುಕೃತ್ಯವಿವರ್ಜಿತಾನ್ ॥ 177 ॥

ನಿರ್ಜಿತ್ಯ ಶತ್ರುಸಂಘಾಸ್ತೇ ಲಭನ್ತೇ ವಿಜಯಂ ಧ್ರುವಮ್ ।
ನಾಭಿಚಾರೋ ನೇ ಶಾಪಶ್ಚ ಬಾಣವೀರಾದಿಕೀಲನಮ್ ॥ 178 ॥

ಡಾಕಿನೀ ಪೂತನಾಕೃತ್ಯಾ ಮಹಾಮಾರೀ ಚ ಶಾಕಿನೀ ।
ಭೂತಪ್ರೇತ ಪಿಶಾಚಾಶ್ಚ ರಕ್ಷಾಂಸಿ ವ್ಯನ್ತರಾದಯಃ ॥ 179 ॥

ನ ವಿಶನ್ತಿ ಗೃಹೇ ದೇಹೇ ಲಿಖಿತಂ ಯತ್ರತಿಷ್ಠತಿ ।
ನ ಶಸ್ತ್ರಾನಲತೋಯೌಘೈರ್ಭಯಂ ತಸ್ಯೋಪಜಾಯತೇ ॥ 180 ॥

ದುರ್ವೃತ್ತಾನಾಂ ಚ ಪಾಪಾನಾಂ ಬಲಹಾನಿಕರಂ ಪರಮ್ ।
ಮನ್ದುರಾಕರಿಶಾಲಾಸು ಗವಾಂ ಗೋಷ್ಠೇ ಸಮಾಹಿತಃ ॥ 181 ॥

ಪಠೇತ್ತದ್ದೋಷಶಾನ್ತ್ಯರ್ಥಂ ಕೂಟಂ ಕಪಟನಾಶಿನೀ ।
ಯಮದೂತಾನ್ನ ಪಶ್ಯನ್ತಿ ನ ತೇ ನಿರಯಯಾತನಾಮ್ ॥ 182 ॥

ಪ್ರಾಪ್ನುವನ್ತ್ಯಕ್ಷಯಂ ಶಾನ್ತಂ ಶಿವಲೋಕಂ ಸನಾತನಮ್ ।
ಸರ್ವಬಾಧಾ ಸುಘೋರಾಷು ಸರ್ವದುಃಖನಿವಾರಣಮ್ ॥ 183 ॥

ಸರ್ವಮಂಗಲಕಂ ಸ್ವರ್ಗ್ಯಂ ಪಠಿತವ್ಯಂ ಸಮಾಹಿತೈಃ ।
ಶ್ರೋತವ್ಯಂ ಚ ಸದಾ ಭಕ್ತ್ಯಾ ಪರಂ ಸ್ವಸ್ತ್ಯಯನಂ ಮಹತ್ ॥ 184 ॥

ಪುಣ್ಯಂ ಸಹಸ್ರನಾಮೇದಮಮ್ಬಾಯಾ ರುದ್ರಭಾಷಿತಮ್ ।
ಚತುರ್ವರ್ಗಪ್ರದಂ ಸತ್ಯಂ ನನ್ದಿಕೇನ ಪ್ರಕಾಶಿತಮ್ ॥ 185 ॥

ನಾತಃ ಪರತರೋ ಮನ್ತ್ರೋ ನಾತಃ ಪರತರಃ ಸ್ತವಃ ।
ನಾತಃ ಪರತರಾ ವಿದ್ಯಾ ತೀರ್ಥಂ ನಾತಃ ಪರಾತ್ಪರಮ್ ॥ 186 ॥

ತೇಧನ್ಯಾಃ ಕೃತಪುಣ್ಯಾಸ್ತೇ ತ ಏವ ಭುವಿ ಪೂಜಿತಾಃ ।
ಏಕವಾರಂ ಮುದಾ ನಿತ್ಯಂ ಯೇಽರ್ಚಯನ್ತಿ ಮಹೇಶ್ವರೀಮ್ ॥ 187 ॥

ದೇವತಾನಾಂ ದೇವತಾಯಾ ಬ್ರಹ್ಮಾದ್ಯೈರ್ಯಾ ಚ ಪೂಜಿತಾ ।
ಭೂಯಾತ್ಸಾ ವರದಾ ಲೋಕೇ ಸಾಧೂನಾಂ ವಿಶ್ವಮಂಗಲಾ ॥ 188 ॥

ಏತಾಮೇವ ಪುರಾರಾದ್ಯಾಂ ವಿದ್ಯಾಂ ತ್ರಿಪುರಭೈರವೀಮ್ ।
ತ್ರೈಲೋಕ್ಯಮೋಹಿನೀರೂಪಾಮಕಾರ್ಷೀದ್ಭಗವಾನ್ಹರಿಃ ॥ 189 ॥

॥ ಇತಿ ಶ್ರೀರುದ್ರಯಾಮಲೇತನ್ತ್ರೇ ನನ್ದಿಕೇಶ್ವರಸಂವಾದೇ ಮಹಾಪ್ರಭಾವೀ
ಭವಾನೀನಾಮಸಹಸ್ರಸ್ತೋತ್ರಂ ಸಮ್ಪೂರ್ಣಮ್ ॥

Also Read 1000 Names of Sri Bhavani:

1000 Names of Sri Bhavani | Sahasranama Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

1000 Names of Sri Bhavani | Sahasranama Stotram Lyrics in Kannada

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top