Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

1000 Names of Sri Bhavani | Sahasranama Stotram Lyrics in Malayalam

Shri Bhavani Sahasranamastotram Lyrics in Malayalam:

॥ ശ്രീഭവാനീസഹസ്രനാമസ്തോത്രം ॥

ശ്രീഗണേശായ നമഃ ।
കൈലാസ ശിഖരേ രംയേ ദേവദേവം മഹേശ്വരം ।
ധ്യാനോപരതമാസീനം പ്രസന്നമുഖപങ്കജം ॥ 1 ॥

സുരാസുരശിരോരത്നരഞ്ജിതാങ്ഘ്രിയുഗം പ്രഭും ।
പ്രണംയ ശിരസാ നന്ദീ ബദ്ധാഞ്ജലിരഭാഷത ॥ 2 ॥

ശ്രീനന്ദികേശ്വര ഉവാച ।
ദേവദേവ ജഗന്നാഥ സംശയോഽസ്തി മഹാന്‍മമ ।
രഹസ്യമേകമിച്ഛാമി പ്രഷ്ടും ത്വാം ഭക്തവത്സല ॥ 3 ॥

ദേവതായാസ്ത്വയാ കസ്യാഃ സ്തോത്രമേതദ്ദിവാനിശം ।
പഠ്യതേ നിരതം നാഥ ത്വത്തഃ കിമപരം മഹത് ॥ 4 ॥

ഇതി പൃഷ്ടസ്തദാ ദേവോ നന്ദികേന ജഗദ്ഗുരുഃ ।
പ്രോവാച ഭഗവാനീശോ വികസന്നേത്രപങ്കജഃ ॥ 5 ॥

ഈശ്വര ഉവാച ।
സാധു സാധു ഗുണശ്രേഷ്ഠ പൃഷ്ടവാനസി മാം ച യത് ।
സ്കന്ദസ്യാപി ച യദ്ഗോപ്യം രഹസ്യം കഥയാമി തത് ॥ 6 ॥

പുരാ കല്‍പക്ഷയേ ലോകാന്‍സിസൃക്ഷുര്‍മൂഢചേതനഃ ।
ഗുണത്രയമയീ ശക്തിര്‍മൂലപ്രകൃതിസംജ്ഞിതാ ॥ 7 ॥

തസ്യാമഹം സമുത്പന്നസ്തത്വൈസ്തൈര്‍മഹദാദിഭിഃ ।
ചേതനേതി തതഃ ശക്തിര്‍മാം കാപ്യാലിങ്ഗ്യ തസ്ഥുഷീ ॥ 8 ॥

ഹേതുസ്സങ്കല്‍പജാലസ്യ മനോധിഷ്ഠായിനീ ശുഭാ ।
ഇച്ഛേതി പരമാ ശക്തിരുന്‍മിലതി തതഃ പരം ॥ 9 ॥

തതോ വാഗിതി വിഖ്യാതാ ശക്തിഃ ശബ്ദമയീ പുരാ ।
പ്രാദുരാസീജ്ജഗന്‍മാതാ വേദമാതാ സരസ്വതീ ॥ 10 ॥

ബ്രാഹ്മീ ച വൈഷ്ണവീ സൈന്ദ്രീ കൌമാരീ പാര്‍വതീ ശിവാ ।
സിദ്ധിദാ ബുദ്ധിദാ ശാന്താ സര്‍വമങ്ഗലദായിനീ ॥ 11 ॥

തയൈതത്സൃജ്യതേ വിശ്വമനാധാരം ച ധാര്യതേ ।
തയൈതത്പാല്യതേ സര്‍വം തസ്യാമേവ പ്രലീയതേ ॥ 12 ॥

അര്‍ചിതാ പ്രണതാ ധ്യാതാ സര്‍വഭാവവിനിശ്ചതൈഃ ।
ആരാധിതാ സ്തുതാ സൈവ സര്‍വസിദ്ധിപ്രദായിനീ ॥ 13 ॥

തസ്യാശ്ചാനുഗ്രഹാദേവ താമേവ സ്തുതവാനഹം ।
സഹസ്രൈര്‍നാമര്‍ഭിര്‍ദിവ്യൈസ്ത്രൈലോക്യ പ്രണിപൂജിതൈഃ ॥ 14 ॥

സ്തവേനാനേന സന്തുഷ്ടാ മാമേവ പ്രതിവേശ സാ ।
തദാരഭ്യ മയാ പ്രാപ്തമൈശ്വര്യം പദമുത്തമം ॥ 15 ॥

തത്പ്രഭാവാന്‍മയാ സൃഷ്ടം ജഗദേതച്ചരാചരം ।
സസുരാസുരഗന്ധര്‍വയക്ഷരാക്ഷസമാനവം ॥ 16 ॥

സപന്നഗം സാച്ഛികം ച സശൈലവനകാനനം ।
സരാശിഗ്രഹനക്ഷത്രം പഞ്ചഭൂതഗുണാന്വിതം ॥ 17 ॥

നന്ദിന്നാമ സഹസ്രേണ സ്തവേനാനേന സര്‍വദാ ।
സ്തൌംയഹം പരാപരാശക്തിം മമാനുഗ്രഹകാരിണീം ॥ 18 ॥

ഇത്യുക്ത്വോപരതം ദേവം ചരാചരഗുരും വിഭും ।
പ്രണംയ ശിരസാ നന്ദീ പ്രോവാച പരമേശ്വരം ॥ 19 ॥

ശ്രീനന്ദികേശ്വര ഉവാച ।
ഭഗവന്ദേവദേവേശ ലോകനാഥ ജഗത്പതേ ।
ഭക്തോഽസ്മി തവ ദാസോഽസ്മി പ്രസാദഃ ക്രിയതാം മയി ॥ 20 ॥

ദേവ്യാഃ സ്തവമിദം പുണ്യം ദുര്ലഭം യത്സുരൈരപി ।
ശ്രോതുമിച്ഛാംയഹം ദേവ പ്രഭാവമപി ചാസ്യ തു ॥ 21 ॥

ശൃണു നന്ദിന്‍മഹാഭാഗ സ്തവരാജമിമം ശുഭം ।
സഹസ്രൈര്‍നാമര്‍ഭിര്‍ദിവ്യൈഃ സിദ്ധിദം സുഖമോക്ഷദം ॥ 22 ॥

ശുചിഭിഃ പ്രാതരുത്ഥായ പഠിതവ്യം സമാഹിതൈഃ ।
ത്രികാലം ശ്രദ്ധയാ യുക്തൈര്‍നാതഃ പരതരഃ സ്തവ; ॥ 23 ॥

ഓം അസ്യശ്രീഭവാനീനാമസഹസ്രസ്തവരാജസ്യ,
ശ്രീഭഗവാന്‍മഹാദേവ ഋഷിഃ ,അനുഷ്ടുപ്ഛന്ദഃ,
ആദ്യാ ശക്തിഃ ശ്രീഭഗവതീ ഭവാനീ ദേവതാ,
ഹ്രീം ബീജം, ശ്രീം ശക്തിഃ, ക്ലീം കീലകം,
ശ്രീഭഗവതീഭവാനീപ്രീത്യര്‍ഥേ ജപേ വിനിയോഗഃ ।
അഥ ധ്യാനം
അര്‍ധേന്ദുമൌലിമമലാമമരാഭിവന്ദ്യാമംഭോജപാശസൃണിരക്തകപാലഹസ്താം ।
രക്താങ്ഗരാഗരസനാഭരണാന്ത്രിനേത്രാന്ധ്യായേച്ഛിവസ്യവനിതാം വിഹ്വലാങ്ഗീം ॥ 1 ॥

ഓം ബാലാര്‍കമണ്ഡലാഭാസാം ചതുര്‍വാഹും ത്രിലോചനാം ।
പാശാങ്കുശശരം ചാപം ധാരയന്തീം ശിവാം ഭജേ ॥ 2 ॥

ഓം മഹാവിദ്യാ ജഗന്‍മാതാ മഹാലക്ഷ്മീഃ ശിവപ്രിയാ ।
വിഷ്ണുമായാ ശുഭാ ശാന്താ സിദ്ധാസിദ്ധസരസ്വതീ ॥ 1 ॥

ക്ഷമാ കാന്തിഃ പ്രഭാ ജ്യോത്സ്നാ പാര്‍വതീ സര്‍വമങ്ഗലാ ।
ഹിങ്ഗുലാ ചണ്ഡികാ ദാന്താ പദ്മാ ലക്ഷ്മീര്‍ഹരിപ്രിയാ ॥ 2 ॥

ത്രിപുരാ നന്ദിനീ നന്ദാ സുനന്ദാ സുരവന്ദിതാ ।
യജ്ഞവിദ്യാ മഹാമായാ വേദമാതാ സുധാധൃതിഃ ॥ 3 ॥

പ്രീതിപ്രദാ പ്രസിദ്ധാ ച മൃഡാനീ വിന്ധ്യവാസിനീ ।
സിദ്ധവിദ്യാ മഹാശക്തിഃ പൃഥിവീ നാരദസേവിതാ ॥ 4 ॥

പുരുഹൂതപ്രിയാ കാന്താ കാമിനീ പദ്മലോചനാ ।
പ്രല്‍ഹാദിനീ മഹാമാതാ ദുര്‍ഗാ ദുര്‍ഗതിനാശിനീ ॥ 5 ॥

ജ്വാലാമുഖീ സുഗോത്രാ ച ജ്യോതിഃ കുമുദവാസിനീ ।
ദുര്‍ഗമാ ദുര്ലഭാ വിദ്യാ സ്വര്‍ഗതിഃ പുരവാസിനീ ॥ 6 ॥

അപര്‍ണാ ശാംബരീ മായാ മദിരാമൃദുഹാസിനീ ।
കുലവാഗീശ്വരീ നിത്യാ നിത്യക്ലിന്നാ കൃശോദരീ ॥ 7 ॥

കാമേശ്വരീ ച നീലാ ച ഭിരുണ്ഡാ വഹ്രിവാസിനീ ।
ലംബോദരീ മഹാകാലീ വിദ്യാവിദ്യേശ്വരീ തഥാ ॥ 8 ॥

നരേശ്വരീ ച സത്യാ ച സര്‍വസൌഭാഗ്യവര്‍ധിനീ ।
സങ്കര്‍ഷിണീ നാരസിംഹീ വൈഷ്ണവീ ച മഹോദരീ ॥ 9 ॥

കാത്യായനീ ച ചമ്പാ ച സര്‍വസമ്പത്തികാരിണീ ।
നാരായണീ മഹാനിദ്രാ യോഗനിദ്രാ പ്രഭാവതീ ॥ 10 ॥

പ്രജ്ഞാ പാരമിതാപ്രാജ്ഞാ താരാ മധുമതീ മധുഃ ।
ക്ഷീരാര്‍ണവസുധാഹാരാ കാലികാ സിംഹവാഹനാ ॥ 11 ॥

ഓംകാരാ ച സുധാകാരാ ചേതനാ കോപനാകൃതിഃ ।
അര്‍ധബിന്ദുധരാധാരാ വിശ്വമാതാ കലാവതീ ॥ 12 ॥

പദ്മാവതീ സുവസ്ത്രാ ച പ്രബുദ്ധാ ച സരസ്വതീ ।
കുണ്ഡാസനാ ജഗദ്വാത്രീ ബുദ്ധമാതാ ജിനേശ്വരീ ॥ 13 ॥

ജിനമാതാ ജിനേന്ദ്രാ ച ശാരദാ ഹംസവാഹനാ ।
രാജലക്ഷ്മീര്‍വഷട്കാരാ സുധാകാരാ സുധോത്സുകാ ॥ 14 ॥

രാജനീതിസ്ത്രയീ വാര്‍താ ദണ്ഡനീതിഃ ക്രിയാവതീ ।
സദ്ഭൂതിസ്താരിണീ ശ്രദ്ധാ സദ്ഗതിഃ സത്യപരായണാ ॥ 15 ॥

സിന്ധുര്‍മന്ദാകിനീ ഗങ്ഗാ യമുനാ ച സരസ്വതീ ।
ഗോദാവരീ വിപാശാ ച കാവേരീ ച ശതഹ്രദാ ॥ 16 ॥

സരയൂശ്ചന്ദ്രഭാഗാ ച കൌശികീ ഗണ്ഡകീ ശുചിഃ ।
നര്‍മദാ കര്‍മനാശാ ച ചര്‍മണ്വതീ ച വേദികാ ॥ 17 ॥

വേത്രവതീ വിതസ്താ ച വരദാ നരവാഹനാ ।
സതീ പതിവ്രതാ സാധ്വീ സുചക്ഷുഃ കുണ്ഡവാസിനീ ॥ 18 ॥

ഏകചക്ഷുഃ സഹസ്രാക്ഷീ സുശ്രോണിര്‍ഭഗമാലിനീ ।
സേനാശ്രോണിഃ പതാകാ ച സുവ്യൂഹാ യുദ്ധകാംക്ഷിണീ ॥ 19 ॥

പതാകിനീ ദയാരംഭാ വിപഞ്ചീ പഞ്ചമപ്രിയാ ।
പരാ പരകലാകാന്താ ത്രിശക്തിര്‍മോക്ഷദായിനീ ॥ 20 ॥

ഐന്ദ്രീ മാഹേശ്വരീ ബ്രാഹ്മീ കൌമാരീ കമലാസനാ ।
ഇച്ഛാ ഭഗവതീ ശക്തിഃ കാമധേനുഃ കൃപാവതീ ॥ 21 ॥

വജ്രായുധാ വജ്രഹസ്താ ചണ്ഡീ ചണ്ഡപരാക്രമാ ।
ഗൌരീ സുവര്‍ണവര്‍ണാ ച സ്ഥിതിസംഹാരകാരിണീ ॥ 22 ॥

ഏകാനേകാ മഹേജ്യാ ച ശത ബാഹുര്‍മഹാഭുജാ ।
ഭുജങ്ഗഭൂഷണാ ഭൂഷാ ഷട്ചക്രാക്രമവാസിനീ ॥ 23 ॥

ഷട്ചക്രഭേദിനീ ശ്യാമാ കായസ്ഥാ കായവര്‍ജിതാ ।
സുസ്മിതാ സുമുഖീ ക്ഷാമാ മൂലപ്രകൃതിരീശ്വരീ ॥ 24 ॥

അജാ ച ബഹുവര്‍ണാ ച പുരുഷാര്‍ഥപ്രര്‍വതിനീ ।
രക്താ നീലാ സിതാ ശ്യാമാ കൃഷ്ണാ പീതാ ച കര്‍ബുരാ ॥ 25 ॥

ക്ഷുധാ തൃഷ്ണാ ജരാ വൃദ്ധാ തരുണീ കരുണാലയാ ।
കലാ കാഷ്ഠാ മുഹൂര്‍താ ച നിമിഷാ കാലരൂപിണീ ॥ 26 ॥

സുവര്‍ണരസനാ നാസാചക്ഷുഃ സ്പര്‍ശവതീ രസാ ।
ഗന്ധപ്രിയാ സുഗന്ധാ ച സുസ്പര്‍ശാ ച മനോഗതിഃ ॥ 27 ॥

മൃഗനാഭിര്‍മൃഗാക്ഷീ ച കര്‍പൂരാമോദധാരിണീ ।
പദ്മയോനിഃ സുകേശീ ച സുലിങ്ഗാ ഭഗരൂപിണീ ॥ 28 ॥

യോനിമുദ്രാ മഹാമുദ്രാ ഖേചരീ ഖഗഗാമിനീ ।
മധുശ്രീര്‍മാധവീ വല്ലീ മധുമത്താ മദോദ്ധതാ ॥ 29 ॥

മാതങ്ഗീ ശുകഹസ്താ ച പുഷ്പബാണേക്ഷുചാപിനീ ।
രക്താംബരധരാക്ഷീബാ രക്തപുഷ്പാവതംസിനീ ॥ 30 ॥

ശുഭ്രാംബരധരാ ധീരാ മഹാശ്വേതാ വസുപ്രിയാ ।
സുവേണീ പദ്മഹസ്താ ച മുക്താഹാരവിഭൂഷണാ ॥ 31 ॥

കര്‍പൂരാമോദനിഃശ്വാസാ പദ്മിനീ പദ്മമന്ദിരാ ।
ഖഡ്ഗിനീ ചക്രഹസ്താ ച ഭുശുണ്ഡീ പരിഘായുധാ ॥ 32 ॥

ചാപിനീ പാശഹസ്താ ച ത്രിശൂലവരധാരിണീ ।
സുബാണാ ശക്തിഹസ്താ ച മയൂരവരവാഹനാ ॥ 33 ॥

വരായുധധരാ വീരാ വീരപാനമദോത്കടാ ।
വസുധാ വസുധാരാ ച ജയാ ശാകംഭരീ ശിവാ ॥ 34 ॥

വിജയാ ച ജയന്തീ ച സുസ്തനീ ശത്രുനാശിനീ ।
അന്തര്‍വതീ വേദശക്തിര്‍വരദാ വരധാരിണീ ॥ 35 ॥

ശീതലാ ച സുശീലാ ച ബാലഗ്രഹവിനാശിനീ ।
കൌമാരീ ച സുപര്‍ണാ ച കാമാഖ്യാ കാമവന്ദിതാ ॥ 36 ॥

ജാലന്ധരധരാനന്താ കാമരൂപനിവാസിനീ ।
കാമബീജവതീ സത്യാ സത്യമാര്‍ഗപരായണാ ॥ 37 ॥

സ്ഥൂലമാര്‍ഗസ്ഥിതാ സൂക്ഷ്മാ സൂക്ഷ്മബുദ്ധിപ്രബോധിനീ ।
ഷട്കോണാ ച ത്രികോണാ ച ത്രിനേത്രാ ത്രിപുരസുന്ദരീ ॥ 38 ॥

വൃഷപ്രിയാ വൃഷാരൂഢാ മഹിഷാസുരഘാതിനീ ।
ശുംഭദര്‍പഹരാ ദീപ്താ ദീപ്തപാവകസന്നിഭാ ॥ 39 ॥

കപാലഭൂഷണാ കാലീ കപാലാമാല്യധാരിണീ ।
കപാലകുണ്ഡലാ ദീര്‍ഘാ ശിവദൂതീ ഘനധ്വനിഃ ॥ 40 ॥

സിദ്ധിദാ ബുദ്ധിദാ നിത്യാ സത്യമാര്‍ഗപ്രബോധിനീ ।
കംബുഗ്രീവാവസുമതീ ഛത്രച്ഛായാ കൃതാലയാ ॥ 41 ॥

ജഗദ്ഗര്‍ഭാ കുണ്ഡലിനീ ഭുജഗാകാരശായിനീ ।
പ്രോല്ലസത്സപ്തപദ്മാ ച നാഭിനാലമൃണാലിനീ ॥ 42 ॥

മൂലാധാരാ നിരാകാരാ വഹ്രികുണ്ഡകൃതാലയാ ।
വായുകുണ്ഡസുഖാസീനാ നിരാധാരാ നിരാശ്രയാ ॥ 43 ॥

ശ്വാസോച്ഛവാസഗതിര്‍ജീവാ ഗ്രാഹിണീ വഹ്നിസംശ്രയാ ।
വല്ലീതന്തുസമുത്ഥാനാ ഷഡ്രസാ സ്വാദലോലുപാ ॥ 44 ॥

തപസ്വിനീ തപഃസിദ്ധി സ്സപ്തധാ സിദ്ധിദായിനീ ।
തപോനിഷ്ഠാ തപോയുക്താഃ താപസീ ച തപഃപ്രിയാ ॥ 45 ॥

സപ്തധാതുര്‍മയീര്‍മൂതിഃ സപ്തധാത്വന്തരാശ്രയാ ।
ദേഹപുഷ്ടിര്‍മനഃപുഷ്ടിരന്നപുഷ്ടിര്‍ബലോദ്ധതാ ॥ 46 ॥

ഔഷധീ വൈദ്യമാതാ ച ദ്രവ്യശക്തിപ്രഭാവിനീ ।
വൈദ്യാ വൈദ്യചികിത്സാ ച സുപഥ്യാ രോഗനാശിനീ ॥ 47 ॥

മൃഗയാ മൃഗമാംസാദാ മൃഗത്വങ് മൃഗലോചനാ ।
വാഗുരാബന്ധരൂപാ ച ബന്ധരൂപാവധോദ്ധതാ ॥ 48 ॥

ബന്ദീ ബന്ദിസ്തുതാ കാരാഗാരബന്ധവിമോചിനീ ।
ശൃങ്ഖലാ കലഹാ ബദ്ധാ ദൃഢബന്ധവിമോക്ഷിണീ ॥ 49 ॥

അംബികാംബാലികാ ചാംബാ സ്വച്ഛാ സാധുജര്‍നാചിതാ ।
കൌലികീ കുലവിദ്യാ ച സുകുലാ കുലപൂജിതാ ॥ 50 ॥

കാലചക്രഭ്രമാ ഭ്രാന്താ വിഭ്രമാഭ്രമനാശിനീ ।
വാത്യാലീ മേഘമാലാ ച സുവൃഷ്ടിഃ സസ്യര്‍വധിനീ ॥ 51 ॥

അകാരാ ച ഇകാരാ ച ഉകാരൌകാരരൂപിണീ ।
ഹ്രീങ്കാര ബീജരൂപാ ച ക്ലീങ്കാരാംബരവാസിനീ ॥ 52 ॥

സര്‍വാക്ഷരമയീശക്തിരക്ഷരാ വര്‍ണമാലിനീ ।
സിന്ദൂരാരുണവര്‍ണാ ച സിന്ദൂരതിലകപ്രിയാ ॥ 53 ॥

വശ്യാ ച വശ്യബീജാ ച ലോകവശ്യവിഭാവിനീ ।
നൃപവശ്യാ നൃപൈഃ സേവ്യാ നൃപവശ്യകരപ്രിയാ ॥ 54 ॥

മഹിഷാ നൃപമാന്യാ ച നൃപാന്യാ നൃപനന്ദിനീ ।
നൃപധര്‍മമയീ ധന്യാ ധനധാന്യവിവര്‍ധിനീ ॥ 55 ॥

ചതുര്‍വര്‍ണമയീമൂര്‍തിശ്ചതുര്‍വണൈംശ്ച പൂജിതാ ।
സര്‍വധര്‍മമയീസിദ്ധി ശ്ചതുരാശ്രമവാസിനീ ॥ 56 ॥

ബ്രാഹ്മണീ ക്ഷത്രിയാ വൈശ്യാ ശൂദ്രാ ചാവരവര്‍ണജാ ।
വേദമാര്‍ഗരതാ യജ്ഞാ വേദിര്‍വിശ്വവിഭാവിനീ ॥ 57 ॥

അനുശസ്ത്രമയീ വിദ്യാ വരശസ്ത്രാസ്ത്രധാരിണീ ।
സുമേധാ സത്യമേധാ ച ഭദ്രകാല്യപരാജിതാ ॥ 58 ॥

ഗായത്രീ സത്കൃതിഃ സന്ധ്യാ സാവിത്രീ ത്രിപദാശ്രയാ ।
ത്രിസന്ധ്യാ ത്രിപദീ ധാത്രീ സുപര്‍വാ സാമഗായിനീ ॥ 59 ॥

പാഞ്ചാലീ ബാലികാ ബാലാ ബാലക്രീഡാ സനാതനീ ।
ഗര്‍ഭാധാരധരാശൂന്യാ ഗര്‍ഭാശയനിവാസിനീ ॥ 60 ॥

സുരാരിഘാതിനീ കൃത്യാ പൂതനാ ച തിലോത്തമാ ।
ലജ്ജാ രസവതീ നന്ദാ ഭവാനീ പാപനാശിനീ ॥ 61 ॥

പട്ടാംബരധരാ ഗീതിഃ സുഗീതിര്‍ജ്ഞാനഗോചരാ ।
സപ്തസ്വരമയീ തന്ത്രീ ഷഡ്ജമധ്യമധൈവതാ ॥ 62 ॥

മൂര്‍ഛനാ ഗ്രാമസംസ്ഥാനാ മൂര്‍ഛാ സുസ്ഥാനവാസിനീ ।
അട്ടാട്ടഹാസിനീ പ്രേതാ പ്രേതാസനനിവാസിനീ ॥ 63 ॥

ഗീതനൃത്യപ്രിയാ കാമാ തുഷ്ടിദാ പുഷ്ടിദാ ക്ഷമാ ।
നിഷ്ഠാ സത്യപ്രിയാ പ്രാജ്ഞാ ലോലാക്ഷീ ച സുരോത്തമാ ॥ 64 ॥

സവിഷാ ജ്വാലിനീ ജ്വാലാ വിശ്വമോഹാര്‍തിനാശിനീ ।
ശതമാരീ മഹാദേവീ വൈഷ്ണവീ ശതപത്രികാ ॥ 65 ॥

വിഷാരിര്‍നാഗദമനീ കുരുകുല്ല്യാഽമൃതോദ്ഭവാ ।
ഭൂതഭീതിഹരാരക്ഷാ ഭൂതാവേശവിനാശിനീ ॥ 66 ॥

രക്ഷോഘ്നീ രാക്ഷസീ രാത്രിര്‍ദീര്‍ഘനിദ്രാ നിവാരിണീ ।
ചന്ദ്രികാ ചന്ദ്രകാന്തിശ്ച സൂര്യകാന്തിര്‍നിശാചരീ ॥ 67 ॥

ഡാകിനീ ശാകിനീ ശിഷ്യാ ഹാകിനീ ചക്രവാകിനീ ।
ശീതാ ശീതപ്രിയാ സ്വങ്ഗാ സകലാ വനദേവതാ ॥ 68 ॥

ഗുരുരൂപധരാ ഗുര്‍വീ മൃത്യുര്‍മാരീ വിശാരദാ ।
മഹാമാരീ വിനിദ്രാ ച തന്ദ്രാ മൃത്യുവിനാശിനീ ॥ 69 ॥

ചന്ദ്രമണ്ഡലസങ്കാശാ ചന്ദ്രമണ്ഡലവാസിനീ ।
അണിമാദിഗുണോപേതാ സുസ്പൃഅഹാ കാമരൂപിണീ ॥ 70 ॥

അഷ്ടസിദ്ധിപ്രദാ പ്രൌഢാ ദുഷ്ടദാനവഘാതിനീ ।
അനാദിനിധനാ പുഷ്ടിശ്ചതുര്‍ബാഹുശ്ചതുര്‍മുഖീ ॥ 71 ॥

ചതുസ്സമുദ്രശയനാ ചതുര്‍വര്‍ഗഫലപ്രദാ ।
കാശപുഷ്പപ്രതീകാശാ ശരത്കുമുദലോചനാ ॥ 72 ॥

സോമസൂര്യാഗ്നിനയനാ ബ്രഹ്മവിഷ്ണുശിര്‍വാര്‍ചിതാ ।
കല്യാണീകമലാ കന്യാ ശുഭാ മങ്ഗലചണ്ഡികാ ॥ 73 ॥

ഭൂതാ ഭവ്യാ ഭവിഷ്യാ ച ശൈലജാ ശൈലവാസിനീ ।
വാമമാര്‍ഗരതാ വാമാ ശിവവാമാങ്ഗവാസിനീ ॥ 74 ॥

വാമാചാരപ്രിയാ തുഷ്ടിര്ലോമ്പാമുദ്രാ പ്രബോധിനീ ।
ഭൂതാത്മാ പരമാത്മാ ഭൂതഭാവവിഭാവിനീ ॥ 75 ॥

മങ്ഗലാ ച സുശീലാ ച പരമാര്‍ഥപ്രബോധിനീ ।
ദക്ഷിഈണാ ദക്ഷിണാമൂര്‍തിഃ സുദീക്ഷാ ച ഹരിപ്രസൂഃ ॥ 76 ॥

യോഗിനീ യോഗയുക്താ ച യോഗാങ്ഗ ധ്യാനശാലിനീ ।
യോഗപട്ടധരാ മുക്താ മുക്താനാം പരമാ ഗതിഃ ॥ 77 ॥

നാരസ്ംഇഹീ സുജന്‍മാ ച ത്രിവര്‍ഗഫലദായിനീ ।
ധര്‍മദാ ധനദാ ചൈവ കാമദാ മോക്ഷദാദ്യുതിഃ ॥ 78 ॥

സാക്ഷിണീ ക്ഷണദാ കാംക്ഷാ ദക്ഷജാ കൂടരൂപിണീ ।
ഋഅതുഃ കാത്യായനീ സ്വച്ഛാ സുച്ഛന്ദാ കവിപ്രിയാ ॥ 79 ॥

സത്യാഗമാ ബഹിഃസ്ഥാ ച കാവ്യശക്തിഃ കവിത്വദാ ।
മീനപുത്രീ സതീ സാധ്വീ മൈനാകഭഗിനീ തഡിത് ॥ 80 ॥

സൌദാമിനീ സുദാമാ ച സുധാമാ ധാമശാലിനീ ।
സൌഭാഗ്യദായിനീ ദ്യൌശ്ച സുഭഗാ ദ്യുതിവര്‍ധിനീ ॥ 81 ॥

ശ്രീകൃത്തിവസനാ ചൈവ കങ്കാലീ കലിനാശിനീ ।
രക്തബീജവധോദ്യുക്താ സുതന്തുര്‍ബീജസന്തതിഃ ॥ 82 ॥

ജഗജ്ജീവാ ജഗദ്ബീജാ ജഗത്രയഹിതൈഷിണീ ।
ചാമീകരരുചിശ്ചന്ദ്രീ സാക്ഷാദ്യാ ഷോഡശീ കലാ ॥ 83 ॥

യത്തത്പദാനുബന്ധാ ച യക്ഷിണീ ധനദാര്‍ചിതാ ।
ചിത്രിണീ ചിത്രമായാ ച വിചിത്രാ ഭുവനേശ്വരീ ॥ 84 ॥

ചാമുണ്ഡാ മുണ്ഡഹസ്താ ച ചണ്ഡമുണ്ഡവധോദ്യതാ ।
അഷ്ടംയേകാദശീ പൂര്‍ണാ നവമീ ച ചതുര്‍ദശീ ॥ 85 ॥

ഉമാ കലശഹസ്താ ച പൂര്‍ണകുംഭപയോധരാ ।
അഭീരൂര്‍ഭൈരവീ ഭീരൂ ഭീമാ ത്രിപുരഭൈരവീ ॥ 86 ॥

മഹാചണ്ഡീ ച രൌദ്രീ ച മഹാഭൈരവപൂജിതാ ।
നിര്‍മുണ്ഡാ ഹസ്തിനീചണ്ഡാ കരാലദശനാനനാ ॥ 87 ॥

കരാലാ വികരാലാ ച ഘോരാ ഘുര്‍ഘുരനാദിനീ ।
രക്തദന്തോര്‍ധ്വകേശീ ച ബന്ധൂകകുസുമാരുണാ ॥ 88 ॥

കാദംബിനീ വിപാശാ ച കാശ്മീരീ കുങ്കുമപ്രിയാ ।
ക്ഷാന്തിര്‍ബഹുസുവര്‍ണാ ച രതിര്‍ബഹുസുവര്‍ണദാ ॥ 89 ॥

മാതങ്ഗിനീ വരാരോഹാ മത്തമാതങ്ഗഗാമിനീ ।
ഹംസാ ഹംസഗതിര്‍ഹംസീ ഹംസോജ്വലശിരോരുഹാ ॥ 90 ॥

പൂര്‍ണചന്ദ്രമുഖീ ശ്യാമാ സ്മിതാസ്യാ ച സുകുണ്ഡലാ ।
മഹിഷീ ച ലേഖനീ ലേഖാ സുലേഖാ ലേഖകപ്രിയാ ॥ 91 ॥

ശങ്ഖിനീ ശങ്ഖഹസ്താ ച ജലസ്ഥാ ജലദേവതാ ।
കുരുക്ഷേത്രാഽവനിഃ കാശീ മഥുരാ കാഞ്ച്യവന്തികാ ॥ 92 ॥

അയോധ്യാ ദ്വാരികാ മായാ തീര്‍ഥാ തീര്‍ഥകരപ്രിയാ ।
ത്രിപുഷ്കരാഽപ്രമേയാ ച കോശസ്ഥാ കോശവാസിനീ ॥ 93 ॥

കൌശികീ ച കുശാവര്‍താ കൌശാംബീ കോശവര്‍ധിനീ ।
കോശദാ പദ്മകോശാക്ഷീ കൌസുംഭകുസുമപ്രിയാ ॥ 94 ॥

തോതലാ ച തുലാകോടിഃ കൂടസ്ഥാ കോടരാശ്രയാ ।
സ്വയംഭൂശ്ച സുരൂപാ ച സ്വരൂപാ പുണ്യവര്‍ധിനീ ॥ 95 ॥

തേജസ്വിനീ സുഭിക്ഷാ ച ബലദാ ബലദായിനീ ।
മഹാകോശീ മഹാവാര്‍താ ബുദ്ധിഃ സദസദാത്മികാ ॥ 96 ॥

മഹാഗ്രഹഹരാ സൌംയാ വിശോകാ ശോകനാശിനീ ।
സാത്വികീ സത്വസംസ്ഥാ ച രാജസീ ച രജോവൃതാ ॥ 97 ॥

താമസീ ച തമോയുക്താ ഗുണത്രയവിഭാവിനീ ।
അവ്യക്താ വ്യക്തരൂപാ ച വേദവിദ്യാ ച ശാംഭവീ ॥ 98 ॥

ശങ്കരാ കല്‍പിനീ കല്‍പാ മനസ്സങ്കല്‍പസന്തതിഃ ।
സര്‍വലോകമയീ ശക്തിഃ സര്‍വശ്രവണഗോചരാ ॥ 99 ॥

സര്‍വജ്ഞാനവതീ വാഞ്ഛാ സര്‍വതത്ത്വാവബോധികാ ।
ജാഗ്രതിശ്ച സുഷുപ്തിശ്ച സ്വപ്നാവസ്ഥാ തുരീയകാ ॥ 100 ॥

സത്വരാ മന്ദരാ ഗതിര്‍മന്ദാ മന്ദിരാ മോദദായിനീ ।
മാനഭൂമിഃ പാനപാത്രാ പാനദാനകരോദ്യതാ ॥ 101 ॥

ആധൂര്‍ണാരൂണനേത്രാ ച കിഞ്ചിദവ്യക്തഭാഷിണീ ।
ആശാപുരാ ച ദീക്ഷാ ച ദക്ഷാ ദീക്ഷിതപൂജിതാ ॥ 102 ॥

നാഗവല്ലീ നാഗകന്യാ ഭോഗിനീ ഭോഗവല്ലഭാ ।
സര്‍വശാസ്ത്രമയീ വിദ്യാ സുസ്മൃതിര്‍ധര്‍മവാദിനീ ॥ 103 ॥

ശ്രുതിസ്മൃതിധരാ ജ്യേഷ്ഠാ ശ്രേഷ്ഠാ പാതാലവാസിനീ ।
മീമാംസാ തര്‍കവിദ്യാ ച സുഭക്തിര്‍ഭക്തവത്സലാ ॥ 104 ॥

സുനാഭിര്യാതനാജാതിര്‍ഗംഭീരാ ഭാവവര്‍ജിതാ ।
നാഗപാശധരാമൂര്‍തിരഗാധാ നാഗകുണ്ഡലാ ॥ 105 ॥

സുചക്രാ ചക്രമധ്യസ്ഥാ ചക്രകോണനിവാസിനീ ।
സര്‍വമന്ത്രമയീ വിദ്യാ സര്‍വമന്ത്രാക്ഷരാവലിഃ ॥ 106 ॥

മധുസ്ത്രവാസ്ത്രവന്തീ ച ഭ്രാമരീ ഭ്രമരാലികാ ।
മാതൃമണ്ഡലമധ്യസ്ഥാ മാതൃമണ്ഡലവാസിനീ ॥ 107 ॥

കുമാര ജനനീ ക്രൂരാ സുമുഖീ ജ്വരനാശിനീ ।
നിധാനാ പഞ്ചഭൂതാനാം ഭവസാഗരതാരിണീ ॥ 108 ॥

അക്രൂരാ ച ഗ്രഹാവതീ വിഗ്രഹാ ഗ്രഹവര്‍ജിതാ ।
രോഹിണീ ഭൂമിഗര്‍മാ ച കാലഭൂഃ കാലവര്‍തിനീ ॥ 109 ॥

കലങ്കരഹിതാ നാരീ ചതുഃഷഷ്ഠ്യഭിധാവതീ ।
അതീതാ വിദ്യമാനാ ച ഭാവിനീ പ്രീതിമഞ്ജരീ ॥ 110 ॥

സര്‍വസൌഖ്യവതീയുക്തിരാഹാരപരിണാമിനീ ।
ജീര്‍ണാ ച ജീര്‍ണവസ്രാ ച നൂതനാ നവവല്ലഭാ ॥ 111 ॥

അജരാ ച രജഃപ്രീതാ രതിരാഗവിവര്‍ധിനീ ।
പഞ്ചവാതഗതിര്‍ഭിന്നാ പഞ്ചശ്ലേഷ്മാശയാധരാ ॥ 112 ॥

പഞ്ചപിത്തവതീശക്തിഃ പഞ്ചസ്ഥാനവിഭാവിനീ ।
ഉദക്യാ ച വൃഷസ്യന്തീ ബഹിഃ പ്രസ്രവിണീ ത്ര്യഹാ ॥ 113 ॥

രജഃശുക്രധരാ ശക്തിര്‍ജരായുര്‍ഗര്‍ഭധാരിണീ ।
ത്രികാലജ്ഞാ ത്രിലിങ്ഗാ ച ത്രിമൂര്‍തിസ്ത്രിപുരവാസിനീ ॥ 114 ॥

അരാഗാ ശിവതത്ത്വാ ച കാമതത്വാനുരാഗിണീ ।
പ്രാച്യവാചീ പ്രതീചീ ച ദിഗുദീചീ ച ദിഗ്വിദിഗ്ദിശാ ॥ 115 ॥

അഹങ്കൃതിരഹങ്കാരാ ബാലാ മായാ ബലിപ്രിയാ ।
ശുക്രശ്രവാ സാമിധേനീ സുശ്രദ്ധാ ശ്രാദ്ധദേവതാ ॥ 116 ॥

മാതാ മാതാമഹീ തൃപ്തിഃ പിതുമാതാ പിതാമഹീ ।
സ്നുഷാ ദൌഹിത്രിണീ പുത്രീ പൌത്രീ നപ്ത്രീ ശിശുപ്രിയാ ॥ 117 ॥

സ്തനദാ സ്തനധാരാ ച വിശ്വയോനിഃ സ്തനന്ധയീ ।
ശിശൂത്സങ്ഗധരാ ദോലാ ലോലാ ക്രീഡാഭിനന്ദിനീ ॥ 118 ॥

ഉര്‍വശീ കദലീ കേകാ വിശിഖാ ശിഖിവര്‍തിനീ ।
ഖട്വാങ്ഗധാരിണീ ഖട്വ ബാണപുങ്ഖാനുവര്‍തിനീ ॥ 119 ॥

ലക്ഷ്യപ്രാപ്തികരാ ലക്ഷ്യാലധ്യാ ച ശുഭലക്ഷണാ ।
വര്‍തിനീ സുപഥാചാരാ പരിഖാ ച ഖനിര്‍വുതിഃ ॥ 120 ॥

പ്രാകാരവലയാ വേലാ മര്യാദാ ച മഹോദധിഃ ।
പോഷിണീ ശോഷിണീ ശക്തിര്‍ദീര്‍ഘകേശീ സുലോമശാ ॥ 121 ॥

ലലിതാ മാംസലാ തന്വീ വേദവേദാങ്ഗധാരിണീ ।
നരാസൃക്പാനമത്താ ച നരമുണ്ഡാസ്ഥിഭൂഷണാ ॥ 122 ॥

അക്ഷക്രീഡാരതിഃ ശാരി ശാരികാശുകഭാഷിണീ ।
ശാംഭരീ ഗാരുഡീവിദ്യാ വാരുണീ വരുണാര്‍ചിതാ ॥ 123 ॥

വാരാഹീ തുണ്ഡഹസ്താ ച ദംഷ്ട്രോദ്ധൃതവസുന്ധരാ ।
മീനമൂര്‍തിര്‍ധരാമൂര്‍തിഃ വദാന്യാഽപ്രതിമാശ്രയാ ॥ 124 ॥

അമൂര്‍താ നിധിരൂപാ ച ശാലിഗ്രാമശിലാശുചിഃ ।
സ്മൃതിസംസ്കാരരൂപാ ച സുസംസ്കാരാ ച സംസ്കൃതിഃ ॥ 125 ॥

പ്രാകൃതാ ദേശഭാഷാ ച ഗാഥാ ഗീതിഃ പ്രഹേലികാ ।
ഇഡാ ച പിങ്ഗലാ പിങ്ഗാ സുഷുംനാ സൂര്യവാഹിനീ ॥ 126 ॥

ശശിസ്രവാ ച താലുസ്ഥാ കാകിന്യമൃതജീവിനീ ।
അണുരൂപാ ബൃഹദ്രൂപാ ലഘുരൂപാ ഗുരുസ്ഥിതാ ॥ 127 ॥

സ്ഥാവരാ ജങ്ഗമാചൈവ കൃതകര്‍മഫലപ്രദാ ।
വിഷയാക്രാന്തദേഹാ ച നിര്‍വിശേഷാ ജിതേന്ദ്രിയാ ॥ 128 ॥

ചിത്സ്വരൂപാ ചിദാനന്ദാ പരബ്രഹ്മപ്രബോധിനീ ।
നിര്‍വികാരാ ച നിര്‍വൈരാ വിരതിഃ സത്യവര്‍ദ്ധിനീ ॥ 129 ॥

പുരുഷാജ്ഞാ ചാ ഭിന്നാ ച ക്ഷാന്തിഃ കൈവല്യദായിനീ ।
വിവിക്തസേവിനീ പ്രജ്ഞാ ജനയിത്രീ ച ബഹുശ്രുതിഃ ॥ 130 ॥

നിരീഹാ ച സമസ്തൈകാ സര്‍വലോകൈകസേവിതാ ।
ശിവാ ശിവപ്രിയാ സേവ്യാ സേവാഫലവിവര്‍ദ്ധിനീ ॥ 131 ॥

കലൌ കല്‍കിപ്രിയാ കാലീ ദുഷ്ടംലേച്ഛവിനാശിനീ ।
പ്രത്യഞ്ചാ ച ധുനര്യഷ്ടിഃ ഖഡ്ഗധാരാ ദുരാനതിഃ ॥ 132 ॥

അശ്വപ്ലുതിശ്ച വല്‍ഗാ ച സൃണിഃ സ്യന്‍മൃത്യുവാരിണീ ।
വീരഭൂര്‍വീരമാതാ ച വീരസൂര്‍വീരനന്ദിനീ ॥ 133 ॥

ജയശ്രീര്‍ജയദീക്ഷാ ച ജയദാ ജയവര്‍ദ്ധിനീ ।
സൌഭാഗ്യസുഭഗാകാരാ സര്‍വസൌഭാഗ്യവര്‍ദ്ധിനീ ॥ 134 ॥

ക്ഷേമങ്കരീ ക്ഷേമരൂപാ സര്‍ത്കീത്തിഃ പഥിദേവതാ ।
സര്‍വതീര്‍ഥമയീമൂര്‍തിഃ സര്‍വദേവമയീപ്രഭാ ॥ 135 ॥

സര്‍വസിദ്ധിപ്രദാ ശക്തിഃ സര്‍വമങ്ഗലമങ്ഗലാ ।
പുണ്യം സഹസ്രനാമേദം ശിവായാഃ ശിവഭാഷിതം ॥ 136 ॥

യഃ പഠേത്പ്രാതരുത്ഥായ ശുചിര്‍ഭൂത്വാ സമാഹിതഃ ।
യശ്ചാപിശൃണുയാന്നിത്യം നരോ നിശ്ചലമാനസഃ ॥ 137 ॥

ഏകകാലം ദ്വികാലം വാ ത്രികാലം ശ്രദ്ധയാന്വിതഃ ।
സര്‍വദുഃഖവിനിര്‍മുക്തോ ധനധാന്യസമന്വിതഃ ॥ 138 ॥

തേജസ്വീ ബലവാഞ്ഛൂരഃ ശോകരോഗവിവര്‍ജിതഃ ।
യശസ്വീ കീര്‍തിമാന്ധന്യഃ സുഭഗോ ലോകപൂജിതഃ ॥ 139 ॥

രൂപവാന്‍ഗുണസമ്പന്നഃ പ്രഭാവീര്യസമന്വിതഃ ।
ശ്രേയാംസി ലഭതേനിത്യം നിശ്ചലാം ച ശുഭാം ശ്രിയം ॥ 140 ॥

സര്‍വപാപവിനിര്‍മുക്തോ ലോഭക്രോധ വിവര്‍ജിതഃ ।
നിത്യം ബന്ധുസുതൈര്‍ ദാരൈഃ പുത്രപൌത്രൈര്‍മഹോത്സവൈഃ ॥ 141 ॥

നന്ദിതഃ സേവിതോ ഭൃത്യൈര്‍ബഹുഭിഃ ശുദ്ധമാനസൈഃ ।
വിദ്യാനാം പാരഗോ വിപ്രഃ ക്ഷത്രിയോ വിജയീ രണേ । ॥ 142 ॥

വൈശ്യസ്തുധനലാഭാഢ്യഃ ശൂദ്രശ്ചസുഖമേധതേ ।
പുത്രാര്‍ഥീ ലഭതേ പുത്രം ധനാര്‍ഥീ ലഭതേ ധനം ॥ 143 ॥

ഇച്ഛാകാമം തു കാമാര്‍ഥീ ധര്‍മാര്‍ഥീ ധര്‍മമക്ഷയം ।
കന്യാര്‍ഥീ ലഭതേ കന്യാം രൂപശീലഗുണന്വിതാം ॥ 144 ॥

ക്ഷേത്രം ച ബഹുശസ്യം സ്യാദ്ഗാവസ്തു ബഹുദുഗ്ധദാഃ ।
നാശുഭം നാപദസ്തസ്യ ന ഭയം നൃപശത്രുഭിഃ ॥ 145 ॥

ജായതേ നാ ശുഭാബുദ്ധിര്ലഭതേ കുലധുര്യതാം ।
ന ബാധന്തേ ഗ്രഹാസ്തസ്യ ന രക്ഷാംസി ന പന്നഗാഃ ॥ 146 ॥

ന പിശാചോ ന ഡാകിന്യോ ഭൂതവ്യന്തരജൃംഭികാഃ ।
ബാലഗ്രഹാഭിഭൂതാനാം ബാലാനാം ശാന്തികാരകം ॥ 147 ॥

ദ്വന്ദ്വാനാം പ്രീതിഭേദേ ച മൈത്രീകരണമുത്തമം ।
ലോഹപാശൈര്‍ദൃഢൈര്‍ബദ്ധോ ബദ്ധോ വേശ്മനി ദുര്‍ഗമേ ॥ 148 ॥

തിഷ്ഠന്‍ ശൃണ്വന്‍പഠേന്‍മര്‍ത്യോ മുച്യതേ നാത്ര സംശയഃ ।
ന ദാരാണാം ന പുത്രാണാം ന ബന്ധൂനാം ന മിത്രജം ॥ 149 ॥

പശ്യന്തി നഹി തേ ശോകം ഹി വിയോഗം ചിരജീവിതാം ।
അന്ധസ്തു ലഭതേ ദൃഷ്ടിം ചക്ഷുരോഗൈര്‍നബാധ്യതേ ॥ 150 ॥

ബധിരഃ ശ്രുതിമാപ്നോതി മൂകോ വാചം ശുഭാന്നരഃ ।
ഏതദ്ഗര്‍ഭാ ച യാ നാരീ സ്ഥിരഗര്‍ഭാ പ്രജായതേ ॥ 151 ॥

സ്രാവണീ ബദ്ധഗര്‍ഭാ ച സുഖമേവപ്രസൂയതേ ।
കുഷ്ഠിനഃ ശീര്‍ണദേഹാ യേ ഗതകേശനഖത്വചഃ ॥ 152 ॥

പഠനാച്ഛ്രവണാ ദ്വാപി ദിവ്യകായാ ഭവന്തി തേ ।
യേ പഠന്തി ശതാവര്‍തം ശുചിഷ്മന്തോ ജിതേന്ദ്രിയാഃ ॥ 153 ॥

അപുത്രാഃ പ്രാപ്നുയുഃ പുത്രാന്‍ ശൃണ്വന്തോഽപി ന സംശയഃ ।
മഹാവ്യാധി പരിഗ്രസ്താസ്തപ്താ യേ വിവിധൈര്‍ജ്വരൈഃ ॥ 154 ॥

ഭൂതാഭിഷങ്ഗ സങ്ഘാതൈശ്ചാര്‍തുഥിക തൃതീയകൈഃ ।
അന്യൈശ്ച ദാരുണൈരോഗൈഃ പീഡ്യമാനാശ്ച മാനവാഃ ॥ 155 ॥

ഗതബാധാഃ പ്രജായന്തേ മുക്താസ്തേതൈര്‍നസംശയഃ ।
ശ്രുതിഗ്രന്ഥധരോബാലോ ദിവ്യവാദീ കവീശ്വരഃ ॥ 156 ॥

പഠനാച്ഛ്രവണാദ്വാപി ഭവത്യേവ ന സംശയഃ ।
അഷ്ടംയാം വാ ചതുര്‍ദശ്യാം നവംയാം ചൈകചേതസഃ ॥ 157 ॥

യേ പഠന്തി സദാഭക്ത്യാ ന തേ വൈ ദുഃഖഭാഗിനഃ ।
നവരാത്രം ജിതാഹാരോ ദൃഢഭക്തിര്‍ജിന്തേന്ദ്രിയഃ ॥ 158 ॥

ചണ്ഡികായതനേ വിദ്വാന്‍ച്ഛുചിഷ്മാന്‍ മൂര്‍തിസന്നിധൌ ।
ഏകാകീ ച ശതാവര്‍തം പഠന്ധീരശ്ച നിര്‍ഭയഃ ॥ 159 ॥

സാക്ഷാദ്ഭഗവതീ തസ്മൈ പ്രയച്ഛേദീപ്സിതം ഫലം ।
സിദ്ധപീഠേ ഗിരൌ രംയേ സിദ്ധക്ഷേത്രേ സുരാലയേ ॥ 160 ॥

പഠനാത്സാധകസ്യാശു സിദ്ധിര്‍ഭവതി വാഞ്ഛിതാ ।
ദശാവര്‍തം പഠേന്നിത്യം ഭൂമിശായീ നരഃ ശുചിഃ ॥ 161 ॥

സ്വപ്നേ മൂര്‍തിമയീം ദേവീം വരദാം സോഽപി പശ്യതി ।
ആവര്‍തന സഹസ്രൈര്യേ പഠന്തി പുരുഷോത്തമാഃ ॥ 162 ॥

തേ സിദ്ധാഃ സിദ്ധിദാ ലോകേ ശാപാനുഗ്രഹണേ ക്ഷമാഃ ।
കവിത്വം സംസ്കൃതേതേഷാം ശാസ്രാണാം വ്യാകൃതൌ തതഃ ॥ 163 ॥

ശക്തിഃ പ്രോന്‍മീല്യതേ ശാസ്ത്രേഷ്വനധീതേഷു ഭാരതീ ।
നഖരാഗശിരോരത്നദ്വിഗുണീകൃതരോചിഷഃ ॥ 164 ॥

പ്രയച്ഛന്തശ്ച സര്‍വസ്വം സേവന്തേ താന്‍മഹീശ്വരാഃ ।
രോചനാലിഖിതം ഭൂര്‍ജേം കുങ്കുമേന ശുഭേ ദിനേ ॥ 165 ॥

ധാരയേദ്യന്ത്രിതം ദേഹേ പൂജയിത്വാ കുമാരികാം ।
വിപ്രാഞ്ശ്ച വരനാരീശ്ച ധൂപൈഃ കുസുമചന്ദനൈഃ ॥ 166 ॥

ക്ഷീരഖണ്ഡാജ്യ ഭോജ്യൈശ്ച പൂജയിത്വാ സുഭൂഷിതാഃ ।
വിധായ മാതൃകാ ന്യാസം അങ്ഗന്യാസ പുരസ്സരം ॥ 167 ॥

ഭൂതശുദ്ധി സമോപൈതം ശൃങ്ഖലാ ന്യാസമാചരേത് ।
യഥാവദാശാസംബദ്ധഃ സാധകഃ പ്രീതി സംയുതഃ ॥ 168 ॥

മൂലമന്ത്രം ജപേദ്വീമാന്‍ പരയാ സംയുതോധിയാ ।
പ്രണവം പൂര്‍വമുദ്ധൃത്യ രമാബീജമനുസ്മരന്‍ ॥ 169 ॥

മായാ കാമൌ സമുച്ചാര്യ പുനര്‍ജായാം വിഭാവസോഃ ।
ബധ്നന്തിയേ മഹാരക്ഷാം ബാലാനാം ച വിശേഷതഃ ॥ 170 ॥

ഭവന്തി നൃപ പൂജ്യാസ്തേ കീര്‍തിഭാജോ യശസ്വിനഃ ।
ശത്രുതോ ന ഭയംതേഷാം ദുര്‍ജനേഭ്യോ ന രാജതഃ ॥ 171 ॥

ന ച രോഗോ ന വൈ ദുഃഖ ന ദാരിദ്ര്യം ന ദുര്‍ഗതിഃ ।
മഹാര്‍ണവേ മഹാനദ്യാം സ്ഥിതേഽപി ച നഭീഃ ക്വചിത് ॥ 172 ॥

രണേ ദ്യുതേ വിവാദേ ച വിജയം പ്രാപ്നുവന്തി തേ ।
നൃപാശ്ച വശ്യതാം യാന്തി നൃപമാന്യാശ്ച യേ നരാഃ ॥ 173 ॥

സര്‍വത്ര പൂജിതാ ലോകേ ബഹുമാനപുരസ്സരാഃ ।
രതിരാഗവിവൃദ്ധാശ്ച വിഹ്വലാഃ കാമപീഡിതാഃ ॥ 174 ॥

യൌവനാക്രാന്തദേഹാ സ്താഃ ശ്രയന്തേ വാമലോചനാഃ ।
ലിഖിതം മൂര്‍ധ്നികണ്ഠേ വാ ധാരയേദ്യോ രണേ ശുചിഃ ॥ 175 ॥

ശതധായുധ്യമാനം തു പ്രതിയോദ്ധാ ന പശ്യതി ।
കേതൌ വാ ദുന്ദുഭൌ യേഷാം നിബദ്ധം ലിഖിതം രണേ ॥ 176 ॥

മഹാസൈന്യേ പരിത്രസ്താന്‍കാന്ദിശീകാന്‍ഹതൌജസഃ ।
വിചേതനാന്വിമൂഢാംശ്ച ശത്രുകൃത്യവിവര്‍ജിതാന്‍ ॥ 177 ॥

നിര്‍ജിത്യ ശത്രുസങ്ഘാസ്തേ ലഭന്തേ വിജയം ധ്രുവം ।
നാഭിചാരോ നേ ശാപശ്ച ബാണവീരാദികീലനം ॥ 178 ॥

ഡാകിനീ പൂതനാകൃത്യാ മഹാമാരീ ച ശാകിനീ ।
ഭൂതപ്രേത പിശാചാശ്ച രക്ഷാംസി വ്യന്തരാദയഃ ॥ 179 ॥

ന വിശന്തി ഗൃഹേ ദേഹേ ലിഖിതം യത്രതിഷ്ഠതി ।
ന ശസ്ത്രാനലതോയൌഘൈര്‍ഭയം തസ്യോപജായതേ ॥ 180 ॥

ദുര്‍വൃത്താനാം ച പാപാനാം ബലഹാനികരം പരം ।
മന്ദുരാകരിശാലാസു ഗവാം ഗോഷ്ഠേ സമാഹിതഃ ॥ 181 ॥

പഠേത്തദ്ദോഷശാന്ത്യര്‍ഥം കൂടം കപടനാശിനീ ।
യമദൂതാന്ന പശ്യന്തി ന തേ നിരയയാതനാം ॥ 182 ॥

പ്രാപ്നുവന്ത്യക്ഷയം ശാന്തം ശിവലോകം സനാതനം ।
സര്‍വബാധാ സുഘോരാഷു സര്‍വദുഃഖനിവാരണം ॥ 183 ॥

സര്‍വമങ്ഗലകം സ്വര്‍ഗ്യം പഠിതവ്യം സമാഹിതൈഃ ।
ശ്രോതവ്യം ച സദാ ഭക്ത്യാ പരം സ്വസ്ത്യയനം മഹത് ॥ 184 ॥

പുണ്യം സഹസ്രനാമേദമംബായാ രുദ്രഭാഷിതം ।
ചതുര്‍വര്‍ഗപ്രദം സത്യം നന്ദികേന പ്രകാശിതം ॥ 185 ॥

നാതഃ പരതരോ മന്ത്രോ നാതഃ പരതരഃ സ്തവഃ ।
നാതഃ പരതരാ വിദ്യാ തീര്‍ഥം നാതഃ പരാത്പരം ॥ 186 ॥

തേധന്യാഃ കൃതപുണ്യാസ്തേ ത ഏവ ഭുവി പൂജിതാഃ ।
ഏകവാരം മുദാ നിത്യം യേഽര്‍ചയന്തി മഹേശ്വരീം ॥ 187 ॥

ദേവതാനാം ദേവതായാ ബ്രഹ്മാദ്യൈര്യാ ച പൂജിതാ ।
ഭൂയാത്സാ വരദാ ലോകേ സാധൂനാം വിശ്വമങ്ഗലാ ॥ 188 ॥

ഏതാമേവ പുരാരാദ്യാം വിദ്യാം ത്രിപുരഭൈരവീം ।
ത്രൈലോക്യമോഹിനീരൂപാമകാര്‍ഷീദ്ഭഗവാന്‍ഹരിഃ ॥ 189 ॥

॥ ഇതി ശ്രീരുദ്രയാമലേതന്ത്രേ നന്ദികേശ്വരസംവാദേ മഹാപ്രഭാവീ
ഭവാനീനാമസഹസ്രസ്തോത്രം സമ്പൂര്‍ണം ॥

Also Read 1000 Names of Sri Bhavani:

1000 Names of Sri Bhavani | Sahasranama Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

1000 Names of Sri Bhavani | Sahasranama Stotram Lyrics in Malayalam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top