Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

1000 Names of Sri Bhavani | Sahasranama Stotram Lyrics in Telugu

Shri Bhavani Sahasranamastotram Lyrics in Telugu:

॥ శ్రీభవానీసహస్రనామస్తోత్రమ్ ॥

శ్రీగణేశాయ నమః ।
కైలాస శిఖరే రమ్యే దేవదేవం మహేశ్వరమ్ ।
ధ్యానోపరతమాసీనం ప్రసన్నముఖపఙ్కజమ్ ॥ ౧ ॥

సురాసురశిరోరత్నరఞ్జితాఙ్ఘ్రియుగం ప్రభుమ్ ।
ప్రణమ్య శిరసా నన్దీ బద్ధాఞ్జలిరభాషత ॥ ౨ ॥

శ్రీనన్దికేశ్వర ఉవాచ ।
దేవదేవ జగన్నాథ సంశయోఽస్తి మహాన్మమ ।
రహస్యమేకమిచ్ఛామి ప్రష్టుం త్వాం భక్తవత్సల ॥ ౩ ॥

దేవతాయాస్త్వయా కస్యాః స్తోత్రమేతద్దివానిశమ్ ।
పఠ్యతే నిరతం నాథ త్వత్తః కిమపరం మహత్ ॥ ౪ ॥

ఇతి పృష్టస్తదా దేవో నన్దికేన జగద్గురుః ।
ప్రోవాచ భగవానీశో వికసన్నేత్రపఙ్కజః ॥ ౫ ॥

ఈశ్వర ఉవాచ ।
సాధు సాధు గుణశ్రేష్ఠ పృష్టవానసి మాం చ యత్ ।
స్కన్దస్యాపి చ యద్గోప్యం రహస్యం కథయామి తత్ ॥ ౬ ॥

పురా కల్పక్షయే లోకాన్సిసృక్షుర్మూఢచేతనః ।
గుణత్రయమయీ శక్తిర్మూలప్రకృతిసంజ్ఞితా ॥ ౭ ॥

తస్యామహం సముత్పన్నస్తత్వైస్తైర్మహదాదిభిః ।
చేతనేతి తతః శక్తిర్మాం కాప్యాలిఙ్గ్య తస్థుషీ ॥ ౮ ॥

హేతుస్సఙ్కల్పజాలస్య మనోధిష్ఠాయినీ శుభా ।
ఇచ్ఛేతి పరమా శక్తిరున్మిలతి తతః పరమ్ ॥ ౯ ॥

తతో వాగితి విఖ్యాతా శక్తిః శబ్దమయీ పురా ।
ప్రాదురాసీజ్జగన్మాతా వేదమాతా సరస్వతీ ॥ ౧౦ ॥

బ్రాహ్మీ చ వైష్ణవీ సైన్ద్రీ కౌమారీ పార్వతీ శివా ।
సిద్ధిదా బుద్ధిదా శాన్తా సర్వమఙ్గలదాయినీ ॥ ౧౧ ॥

తయైతత్సృజ్యతే విశ్వమనాధారం చ ధార్యతే ।
తయైతత్పాల్యతే సర్వం తస్యామేవ ప్రలీయతే ॥ ౧౨ ॥

అర్చితా ప్రణతా ధ్యాతా సర్వభావవినిశ్చతైః ।
ఆరాధితా స్తుతా సైవ సర్వసిద్ధిప్రదాయినీ ॥ ౧౩ ॥

తస్యాశ్చానుగ్రహాదేవ తామేవ స్తుతవానహమ్ ।
సహస్రైర్నామర్భిర్దివ్యైస్త్రైలోక్య ప్రణిపూజితైః ॥ ౧౪ ॥

స్తవేనానేన సన్తుష్టా మామేవ ప్రతివేశ సా ।
తదారభ్య మయా ప్రాప్తమైశ్వర్యం పదముత్తమమ్ ॥ ౧౫ ॥

తత్ప్రభావాన్మయా సృష్టం జగదేతచ్చరాచరమ్ ।
ససురాసురగన్ధర్వయక్షరాక్షసమానవమ్ ॥ ౧౬ ॥

సపన్నగం సాచ్ఛికం చ సశైలవనకాననమ్ ।
సరాశిగ్రహనక్షత్రం పఞ్చభూతగుణాన్వితమ్ ॥ ౧౭ ॥

నన్దిన్నామ సహస్రేణ స్తవేనానేన సర్వదా ।
స్తౌమ్యహం పరాపరాశక్తిం మమానుగ్రహకారిణీమ్ ॥ ౧౮ ॥

ఇత్యుక్త్వోపరతం దేవం చరాచరగురుం విభుమ్ ।
ప్రణమ్య శిరసా నన్దీ ప్రోవాచ పరమేశ్వరమ్ ॥ ౧౯ ॥

శ్రీనన్దికేశ్వర ఉవాచ ।
భగవన్దేవదేవేశ లోకనాథ జగత్పతే ।
భక్తోఽస్మి తవ దాసోఽస్మి ప్రసాదః క్రియతాం మయి ॥ ౨౦ ॥

దేవ్యాః స్తవమిదం పుణ్యం దుర్లభం యత్సురైరపి ।
శ్రోతుమిచ్ఛామ్యహం దేవ ప్రభావమపి చాస్య తు ॥ ౨౧ ॥

శృణు నన్దిన్మహాభాగ స్తవరాజమిమం శుభమ్ ।
సహస్రైర్నామర్భిర్దివ్యైః సిద్ధిదం సుఖమోక్షదమ్ ॥ ౨౨ ॥

శుచిభిః ప్రాతరుత్థాయ పఠితవ్యం సమాహితైః ।
త్రికాలం శ్రద్ధయా యుక్తైర్నాతః పరతరః స్తవ; ॥ ౨౩ ॥

ఓం అస్యశ్రీభవానీనామసహస్రస్తవరాజస్య,
శ్రీభగవాన్మహాదేవ ఋషిః ,అనుష్టుప్ఛన్దః,
ఆద్యా శక్తిః శ్రీభగవతీ భవానీ దేవతా,
హ్రీం బీజం, శ్రీం శక్తిః, క్లీం కీలకం,
శ్రీభగవతీభవానీప్రీత్యర్థే జపే వినియోగః ।
అథ ధ్యానమ్
అర్ధేన్దుమౌలిమమలామమరాభివన్ద్యామమ్భోజపాశసృణిరక్తకపాలహస్తామ్ ।
రక్తాఙ్గరాగరసనాభరణాన్త్రినేత్రాన్ధ్యాయేచ్ఛివస్యవనితాం విహ్వలాఙ్గీమ్ ॥ ౧ ॥

ఓం బాలార్కమణ్డలాభాసాం చతుర్వాహుం త్రిలోచనామ్ ।
పాశాఙ్కుశశరం చాపం ధారయన్తీం శివాం భజే ॥ ౨ ॥

ఓం మహావిద్యా జగన్మాతా మహాలక్ష్మీః శివప్రియా ।
విష్ణుమాయా శుభా శాన్తా సిద్ధాసిద్ధసరస్వతీ ॥ ౧ ॥

క్షమా కాన్తిః ప్రభా జ్యోత్స్నా పార్వతీ సర్వమఙ్గలా ।
హిఙ్గులా చణ్డికా దాన్తా పద్మా లక్ష్మీర్హరిప్రియా ॥ ౨ ॥

త్రిపురా నన్దినీ నన్దా సునన్దా సురవన్దితా ।
యజ్ఞవిద్యా మహామాయా వేదమాతా సుధాధృతిః ॥ ౩ ॥

ప్రీతిప్రదా ప్రసిద్ధా చ మృడానీ విన్ధ్యవాసినీ ।
సిద్ధవిద్యా మహాశక్తిః పృథివీ నారదసేవితా ॥ ౪ ॥

పురుహూతప్రియా కాన్తా కామినీ పద్మలోచనా ।
ప్రల్హాదినీ మహామాతా దుర్గా దుర్గతినాశినీ ॥ ౫ ॥

జ్వాలాముఖీ సుగోత్రా చ జ్యోతిః కుముదవాసినీ ।
దుర్గమా దుర్లభా విద్యా స్వర్గతిః పురవాసినీ ॥ ౬ ॥

అపర్ణా శామ్బరీ మాయా మదిరామృదుహాసినీ ।
కులవాగీశ్వరీ నిత్యా నిత్యక్లిన్నా కృశోదరీ ॥ ౭ ॥

కామేశ్వరీ చ నీలా చ భిరుణ్డా వహ్రివాసినీ ।
లమ్బోదరీ మహాకాలీ విద్యావిద్యేశ్వరీ తథా ॥ ౮ ॥

నరేశ్వరీ చ సత్యా చ సర్వసౌభాగ్యవర్ధినీ ।
సఙ్కర్షిణీ నారసింహీ వైష్ణవీ చ మహోదరీ ॥ ౯ ॥

కాత్యాయనీ చ చమ్పా చ సర్వసమ్పత్తికారిణీ ।
నారాయణీ మహానిద్రా యోగనిద్రా ప్రభావతీ ॥ ౧౦ ॥

ప్రజ్ఞా పారమితాప్రాజ్ఞా తారా మధుమతీ మధుః ।
క్షీరార్ణవసుధాహారా కాలికా సింహవాహనా ॥ ౧౧ ॥

ఓంకారా చ సుధాకారా చేతనా కోపనాకృతిః ।
అర్ధబిన్దుధరాధారా విశ్వమాతా కలావతీ ॥ ౧౨ ॥

పద్మావతీ సువస్త్రా చ ప్రబుద్ధా చ సరస్వతీ ।
కుణ్డాసనా జగద్వాత్రీ బుద్ధమాతా జినేశ్వరీ ॥ ౧౩ ॥

జినమాతా జినేన్ద్రా చ శారదా హంసవాహనా ।
రాజలక్ష్మీర్వషట్కారా సుధాకారా సుధోత్సుకా ॥ ౧౪ ॥

రాజనీతిస్త్రయీ వార్తా దణ్డనీతిః క్రియావతీ ।
సద్భూతిస్తారిణీ శ్రద్ధా సద్గతిః సత్యపరాయణా ॥ ౧౫ ॥

సిన్ధుర్మన్దాకినీ గఙ్గా యమునా చ సరస్వతీ ।
గోదావరీ విపాశా చ కావేరీ చ శతహ్రదా ॥ ౧౬ ॥

సరయూశ్చన్ద్రభాగా చ కౌశికీ గణ్డకీ శుచిః ।
నర్మదా కర్మనాశా చ చర్మణ్వతీ చ వేదికా ॥ ౧౭ ॥

వేత్రవతీ వితస్తా చ వరదా నరవాహనా ।
సతీ పతివ్రతా సాధ్వీ సుచక్షుః కుణ్డవాసినీ ॥ ౧౮ ॥

ఏకచక్షుః సహస్రాక్షీ సుశ్రోణిర్భగమాలినీ ।
సేనాశ్రోణిః పతాకా చ సువ్యూహా యుద్ధకాంక్షిణీ ॥ ౧౯ ॥

పతాకినీ దయారమ్భా విపఞ్చీ పఞ్చమప్రియా ।
పరా పరకలాకాన్తా త్రిశక్తిర్మోక్షదాయినీ ॥ ౨౦ ॥

ఐన్ద్రీ మాహేశ్వరీ బ్రాహ్మీ కౌమారీ కమలాసనా ।
ఇచ్ఛా భగవతీ శక్తిః కామధేనుః కృపావతీ ॥ ౨౧ ॥

వజ్రాయుధా వజ్రహస్తా చణ్డీ చణ్డపరాక్రమా ।
గౌరీ సువర్ణవర్ణా చ స్థితిసంహారకారిణీ ॥ ౨౨ ॥

ఏకానేకా మహేజ్యా చ శత బాహుర్మహాభుజా ।
భుజఙ్గభూషణా భూషా షట్చక్రాక్రమవాసినీ ॥ ౨౩ ॥

షట్చక్రభేదినీ శ్యామా కాయస్థా కాయవర్జితా ।
సుస్మితా సుముఖీ క్షామా మూలప్రకృతిరీశ్వరీ ॥ ౨౪ ॥

అజా చ బహువర్ణా చ పురుషార్థప్రర్వతినీ ।
రక్తా నీలా సితా శ్యామా కృష్ణా పీతా చ కర్బురా ॥ ౨౫ ॥

క్షుధా తృష్ణా జరా వృద్ధా తరుణీ కరుణాలయా ।
కలా కాష్ఠా ముహూర్తా చ నిమిషా కాలరూపిణీ ॥ ౨౬ ॥

సువర్ణరసనా నాసాచక్షుః స్పర్శవతీ రసా ।
గన్ధప్రియా సుగన్ధా చ సుస్పర్శా చ మనోగతిః ॥ ౨౭ ॥

మృగనాభిర్మృగాక్షీ చ కర్పూరామోదధారిణీ ।
పద్మయోనిః సుకేశీ చ సులిఙ్గా భగరూపిణీ ॥ ౨౮ ॥

యోనిముద్రా మహాముద్రా ఖేచరీ ఖగగామినీ ।
మధుశ్రీర్మాధవీ వల్లీ మధుమత్తా మదోద్ధతా ॥ ౨౯ ॥

మాతఙ్గీ శుకహస్తా చ పుష్పబాణేక్షుచాపినీ ।
రక్తామ్బరధరాక్షీబా రక్తపుష్పావతంసినీ ॥ ౩౦ ॥

శుభ్రామ్బరధరా ధీరా మహాశ్వేతా వసుప్రియా ।
సువేణీ పద్మహస్తా చ ముక్తాహారవిభూషణా ॥ ౩౧ ॥

కర్పూరామోదనిఃశ్వాసా పద్మినీ పద్మమన్దిరా ।
ఖడ్గినీ చక్రహస్తా చ భుశుణ్డీ పరిఘాయుధా ॥ ౩౨ ॥

చాపినీ పాశహస్తా చ త్రిశూలవరధారిణీ ।
సుబాణా శక్తిహస్తా చ మయూరవరవాహనా ॥ ౩౩ ॥

వరాయుధధరా వీరా వీరపానమదోత్కటా ।
వసుధా వసుధారా చ జయా శాకమ్భరీ శివా ॥ ౩౪ ॥

విజయా చ జయన్తీ చ సుస్తనీ శత్రునాశినీ ।
అన్తర్వతీ వేదశక్తిర్వరదా వరధారిణీ ॥ ౩౫ ॥

శీతలా చ సుశీలా చ బాలగ్రహవినాశినీ ।
కౌమారీ చ సుపర్ణా చ కామాఖ్యా కామవన్దితా ॥ ౩౬ ॥

జాలన్ధరధరానన్తా కామరూపనివాసినీ ।
కామబీజవతీ సత్యా సత్యమార్గపరాయణా ॥ ౩౭ ॥

స్థూలమార్గస్థితా సూక్ష్మా సూక్ష్మబుద్ధిప్రబోధినీ ।
షట్కోణా చ త్రికోణా చ త్రినేత్రా త్రిపురసున్దరీ ॥ ౩౮ ॥

వృషప్రియా వృషారూఢా మహిషాసురఘాతినీ ।
శుమ్భదర్పహరా దీప్తా దీప్తపావకసన్నిభా ॥ ౩౯ ॥

కపాలభూషణా కాలీ కపాలామాల్యధారిణీ ।
కపాలకుణ్డలా దీర్ఘా శివదూతీ ఘనధ్వనిః ॥ ౪౦ ॥

సిద్ధిదా బుద్ధిదా నిత్యా సత్యమార్గప్రబోధినీ ।
కమ్బుగ్రీవావసుమతీ ఛత్రచ్ఛాయా కృతాలయా ॥ ౪౧ ॥

జగద్గర్భా కుణ్డలినీ భుజగాకారశాయినీ ।
ప్రోల్లసత్సప్తపద్మా చ నాభినాలమృణాలినీ ॥ ౪౨ ॥

మూలాధారా నిరాకారా వహ్రికుణ్డకృతాలయా ।
వాయుకుణ్డసుఖాసీనా నిరాధారా నిరాశ్రయా ॥ ౪౩ ॥

శ్వాసోచ్ఛవాసగతిర్జీవా గ్రాహిణీ వహ్నిసంశ్రయా ।
వల్లీతన్తుసముత్థానా షడ్రసా స్వాదలోలుపా ॥ ౪౪ ॥

తపస్వినీ తపఃసిద్ధి స్సప్తధా సిద్ధిదాయినీ ।
తపోనిష్ఠా తపోయుక్తాః తాపసీ చ తపఃప్రియా ॥ ౪౫ ॥

సప్తధాతుర్మయీర్మూతిః సప్తధాత్వన్తరాశ్రయా ।
దేహపుష్టిర్మనఃపుష్టిరన్నపుష్టిర్బలోద్ధతా ॥ ౪౬ ॥

ఔషధీ వైద్యమాతా చ ద్రవ్యశక్తిప్రభావినీ ।
వైద్యా వైద్యచికిత్సా చ సుపథ్యా రోగనాశినీ ॥ ౪౭ ॥

మృగయా మృగమాంసాదా మృగత్వఙ్ మృగలోచనా ।
వాగురాబన్ధరూపా చ బన్ధరూపావధోద్ధతా ॥ ౪౮ ॥

బన్దీ బన్దిస్తుతా కారాగారబన్ధవిమోచినీ ।
శృఙ్ఖలా కలహా బద్ధా దృఢబన్ధవిమోక్షిణీ ॥ ౪౯ ॥

అమ్బికామ్బాలికా చామ్బా స్వచ్ఛా సాధుజర్నాచితా ।
కౌలికీ కులవిద్యా చ సుకులా కులపూజితా ॥ ౫౦ ॥

కాలచక్రభ్రమా భ్రాన్తా విభ్రమాభ్రమనాశినీ ।
వాత్యాలీ మేఘమాలా చ సువృష్టిః సస్యర్వధినీ ॥ ౫౧ ॥

అకారా చ ఇకారా చ ఉకారౌకారరూపిణీ ।
హ్రీఙ్కార బీజరూపా చ క్లీఙ్కారామ్బరవాసినీ ॥ ౫౨ ॥

సర్వాక్షరమయీశక్తిరక్షరా వర్ణమాలినీ ।
సిన్దూరారుణవర్ణా చ సిన్దూరతిలకప్రియా ॥ ౫౩ ॥

వశ్యా చ వశ్యబీజా చ లోకవశ్యవిభావినీ ।
నృపవశ్యా నృపైః సేవ్యా నృపవశ్యకరప్రియా ॥ ౫౪ ॥

మహిషా నృపమాన్యా చ నృపాన్యా నృపనన్దినీ ।
నృపధర్మమయీ ధన్యా ధనధాన్యవివర్ధినీ ॥ ౫౫ ॥

చతుర్వర్ణమయీమూర్తిశ్చతుర్వణైంశ్చ పూజితా ।
సర్వధర్మమయీసిద్ధి శ్చతురాశ్రమవాసినీ ॥ ౫౬ ॥

బ్రాహ్మణీ క్షత్రియా వైశ్యా శూద్రా చావరవర్ణజా ।
వేదమార్గరతా యజ్ఞా వేదిర్విశ్వవిభావినీ ॥ ౫౭ ॥

అనుశస్త్రమయీ విద్యా వరశస్త్రాస్త్రధారిణీ ।
సుమేధా సత్యమేధా చ భద్రకాల్యపరాజితా ॥ ౫౮ ॥

గాయత్రీ సత్కృతిః సన్ధ్యా సావిత్రీ త్రిపదాశ్రయా ।
త్రిసన్ధ్యా త్రిపదీ ధాత్రీ సుపర్వా సామగాయినీ ॥ ౫౯ ॥

పాఞ్చాలీ బాలికా బాలా బాలక్రీడా సనాతనీ ।
గర్భాధారధరాశూన్యా గర్భాశయనివాసినీ ॥ ౬౦ ॥

సురారిఘాతినీ కృత్యా పూతనా చ తిలోత్తమా ।
లజ్జా రసవతీ నన్దా భవానీ పాపనాశినీ ॥ ౬౧ ॥

పట్టామ్బరధరా గీతిః సుగీతిర్జ్ఞానగోచరా ।
సప్తస్వరమయీ తన్త్రీ షడ్జమధ్యమధైవతా ॥ ౬౨ ॥

మూర్ఛనా గ్రామసంస్థానా మూర్ఛా సుస్థానవాసినీ ।
అట్టాట్టహాసినీ ప్రేతా ప్రేతాసననివాసినీ ॥ ౬౩ ॥

గీతనృత్యప్రియా కామా తుష్టిదా పుష్టిదా క్షమా ।
నిష్ఠా సత్యప్రియా ప్రాజ్ఞా లోలాక్షీ చ సురోత్తమా ॥ ౬౪ ॥

సవిషా జ్వాలినీ జ్వాలా విశ్వమోహార్తినాశినీ ।
శతమారీ మహాదేవీ వైష్ణవీ శతపత్రికా ॥ ౬౫ ॥

విషారిర్నాగదమనీ కురుకుల్ల్యాఽమృతోద్భవా ।
భూతభీతిహరారక్షా భూతావేశవినాశినీ ॥ ౬౬ ॥

రక్షోఘ్నీ రాక్షసీ రాత్రిర్దీర్ఘనిద్రా నివారిణీ ।
చన్ద్రికా చన్ద్రకాన్తిశ్చ సూర్యకాన్తిర్నిశాచరీ ॥ ౬౭ ॥

డాకినీ శాకినీ శిష్యా హాకినీ చక్రవాకినీ ।
శీతా శీతప్రియా స్వఙ్గా సకలా వనదేవతా ॥ ౬౮ ॥

గురురూపధరా గుర్వీ మృత్యుర్మారీ విశారదా ।
మహామారీ వినిద్రా చ తన్ద్రా మృత్యువినాశినీ ॥ ౬౯ ॥

చన్ద్రమణ్డలసఙ్కాశా చన్ద్రమణ్డలవాసినీ ।
అణిమాదిగుణోపేతా సుస్పృఅహా కామరూపిణీ ॥ ౭౦ ॥

అష్టసిద్ధిప్రదా ప్రౌఢా దుష్టదానవఘాతినీ ।
అనాదినిధనా పుష్టిశ్చతుర్బాహుశ్చతుర్ముఖీ ॥ ౭౧ ॥

చతుస్సముద్రశయనా చతుర్వర్గఫలప్రదా ।
కాశపుష్పప్రతీకాశా శరత్కుముదలోచనా ॥ ౭౨ ॥

సోమసూర్యాగ్నినయనా బ్రహ్మవిష్ణుశిర్వార్చితా ।
కల్యాణీకమలా కన్యా శుభా మఙ్గలచణ్డికా ॥ ౭౩ ॥

భూతా భవ్యా భవిష్యా చ శైలజా శైలవాసినీ ।
వామమార్గరతా వామా శివవామాఙ్గవాసినీ ॥ ౭౪ ॥

వామాచారప్రియా తుష్టిర్లోంపాముద్రా ప్రబోధినీ ।
భూతాత్మా పరమాత్మా భూతభావవిభావినీ ॥ ౭౫ ॥

మఙ్గలా చ సుశీలా చ పరమార్థప్రబోధినీ ।
దక్షిఈణా దక్షిణామూర్తిః సుదీక్షా చ హరిప్రసూః ॥ ౭౬ ॥

యోగినీ యోగయుక్తా చ యోగాఙ్గ ధ్యానశాలినీ ।
యోగపట్టధరా ముక్తా ముక్తానాం పరమా గతిః ॥ ౭౭ ॥

నారస్ంఇహీ సుజన్మా చ త్రివర్గఫలదాయినీ ।
ధర్మదా ధనదా చైవ కామదా మోక్షదాద్యుతిః ॥ ౭౮ ॥

సాక్షిణీ క్షణదా కాంక్షా దక్షజా కూటరూపిణీ ।
ఋఅతుః కాత్యాయనీ స్వచ్ఛా సుచ్ఛన్దా కవిప్రియా ॥ ౭౯ ॥

సత్యాగమా బహిఃస్థా చ కావ్యశక్తిః కవిత్వదా ।
మీనపుత్రీ సతీ సాధ్వీ మైనాకభగినీ తడిత్ ॥ ౮౦ ॥

సౌదామినీ సుదామా చ సుధామా ధామశాలినీ ।
సౌభాగ్యదాయినీ ద్యౌశ్చ సుభగా ద్యుతివర్ధినీ ॥ ౮౧ ॥

శ్రీకృత్తివసనా చైవ కఙ్కాలీ కలినాశినీ ।
రక్తబీజవధోద్యుక్తా సుతన్తుర్బీజసన్తతిః ॥ ౮౨ ॥

జగజ్జీవా జగద్బీజా జగత్రయహితైషిణీ ।
చామీకరరుచిశ్చన్ద్రీ సాక్షాద్యా షోడశీ కలా ॥ ౮౩ ॥

యత్తత్పదానుబన్ధా చ యక్షిణీ ధనదార్చితా ।
చిత్రిణీ చిత్రమాయా చ విచిత్రా భువనేశ్వరీ ॥ ౮౪ ॥

చాముణ్డా ముణ్డహస్తా చ చణ్డముణ్డవధోద్యతా ।
అష్టమ్యేకాదశీ పూర్ణా నవమీ చ చతుర్దశీ ॥ ౮౫ ॥

ఉమా కలశహస్తా చ పూర్ణకుమ్భపయోధరా ।
అభీరూర్భైరవీ భీరూ భీమా త్రిపురభైరవీ ॥ ౮౬ ॥

మహాచణ్డీ చ రౌద్రీ చ మహాభైరవపూజితా ।
నిర్ముణ్డా హస్తినీచణ్డా కరాలదశనాననా ॥ ౮౭ ॥

కరాలా వికరాలా చ ఘోరా ఘుర్ఘురనాదినీ ।
రక్తదన్తోర్ధ్వకేశీ చ బన్ధూకకుసుమారుణా ॥ ౮౮ ॥

కాదమ్బినీ విపాశా చ కాశ్మీరీ కుఙ్కుమప్రియా ।
క్షాన్తిర్బహుసువర్ణా చ రతిర్బహుసువర్ణదా ॥ ౮౯ ॥

మాతఙ్గినీ వరారోహా మత్తమాతఙ్గగామినీ ।
హంసా హంసగతిర్హంసీ హంసోజ్వలశిరోరుహా ॥ ౯౦ ॥

పూర్ణచన్ద్రముఖీ శ్యామా స్మితాస్యా చ సుకుణ్డలా ।
మహిషీ చ లేఖనీ లేఖా సులేఖా లేఖకప్రియా ॥ ౯౧ ॥

శఙ్ఖినీ శఙ్ఖహస్తా చ జలస్థా జలదేవతా ।
కురుక్షేత్రాఽవనిః కాశీ మథురా కాఞ్చ్యవన్తికా ॥ ౯౨ ॥

అయోధ్యా ద్వారికా మాయా తీర్థా తీర్థకరప్రియా ।
త్రిపుష్కరాఽప్రమేయా చ కోశస్థా కోశవాసినీ ॥ ౯౩ ॥

కౌశికీ చ కుశావర్తా కౌశామ్బీ కోశవర్ధినీ ।
కోశదా పద్మకోశాక్షీ కౌసుమ్భకుసుమప్రియా ॥ ౯౪ ॥

తోతలా చ తులాకోటిః కూటస్థా కోటరాశ్రయా ।
స్వయమ్భూశ్చ సురూపా చ స్వరూపా పుణ్యవర్ధినీ ॥ ౯౫ ॥

తేజస్వినీ సుభిక్షా చ బలదా బలదాయినీ ।
మహాకోశీ మహావార్తా బుద్ధిః సదసదాత్మికా ॥ ౯౬ ॥

మహాగ్రహహరా సౌమ్యా విశోకా శోకనాశినీ ।
సాత్వికీ సత్వసంస్థా చ రాజసీ చ రజోవృతా ॥ ౯౭ ॥

తామసీ చ తమోయుక్తా గుణత్రయవిభావినీ ।
అవ్యక్తా వ్యక్తరూపా చ వేదవిద్యా చ శామ్భవీ ॥ ౯౮ ॥

శఙ్కరా కల్పినీ కల్పా మనస్సఙ్కల్పసన్తతిః ।
సర్వలోకమయీ శక్తిః సర్వశ్రవణగోచరా ॥ ౯౯ ॥

సర్వజ్ఞానవతీ వాఞ్ఛా సర్వతత్త్వావబోధికా ।
జాగ్రతిశ్చ సుషుప్తిశ్చ స్వప్నావస్థా తురీయకా ॥ ౧౦౦ ॥

సత్వరా మన్దరా గతిర్మన్దా మన్దిరా మోదదాయినీ ।
మానభూమిః పానపాత్రా పానదానకరోద్యతా ॥ ౧౦౧ ॥

ఆధూర్ణారూణనేత్రా చ కిఞ్చిదవ్యక్తభాషిణీ ।
ఆశాపురా చ దీక్షా చ దక్షా దీక్షితపూజితా ॥ ౧౦౨ ॥

నాగవల్లీ నాగకన్యా భోగినీ భోగవల్లభా ।
సర్వశాస్త్రమయీ విద్యా సుస్మృతిర్ధర్మవాదినీ ॥ ౧౦౩ ॥

శ్రుతిస్మృతిధరా జ్యేష్ఠా శ్రేష్ఠా పాతాలవాసినీ ।
మీమాంసా తర్కవిద్యా చ సుభక్తిర్భక్తవత్సలా ॥ ౧౦౪ ॥

సునాభిర్యాతనాజాతిర్గమ్భీరా భావవర్జితా ।
నాగపాశధరామూర్తిరగాధా నాగకుణ్డలా ॥ ౧౦౫ ॥

సుచక్రా చక్రమధ్యస్థా చక్రకోణనివాసినీ ।
సర్వమన్త్రమయీ విద్యా సర్వమన్త్రాక్షరావలిః ॥ ౧౦౬ ॥

మధుస్త్రవాస్త్రవన్తీ చ భ్రామరీ భ్రమరాలికా ।
మాతృమణ్డలమధ్యస్థా మాతృమణ్డలవాసినీ ॥ ౧౦౭ ॥

కుమార జననీ క్రూరా సుముఖీ జ్వరనాశినీ ।
నిధానా పఞ్చభూతానాం భవసాగరతారిణీ ॥ ౧౦౮ ॥

అక్రూరా చ గ్రహావతీ విగ్రహా గ్రహవర్జితా ।
రోహిణీ భూమిగర్మా చ కాలభూః కాలవర్తినీ ॥ ౧౦౯ ॥

కలఙ్కరహితా నారీ చతుఃషష్ఠ్యభిధావతీ ।
అతీతా విద్యమానా చ భావినీ ప్రీతిమఞ్జరీ ॥ ౧౧౦ ॥

సర్వసౌఖ్యవతీయుక్తిరాహారపరిణామినీ ।
జీర్ణా చ జీర్ణవస్రా చ నూతనా నవవల్లభా ॥ ౧౧౧ ॥

అజరా చ రజఃప్రీతా రతిరాగవివర్ధినీ ।
పఞ్చవాతగతిర్భిన్నా పఞ్చశ్లేష్మాశయాధరా ॥ ౧౧౨ ॥

పఞ్చపిత్తవతీశక్తిః పఞ్చస్థానవిభావినీ ।
ఉదక్యా చ వృషస్యన్తీ బహిః ప్రస్రవిణీ త్ర్యహా ॥ ౧౧౩ ॥

రజఃశుక్రధరా శక్తిర్జరాయుర్గర్భధారిణీ ।
త్రికాలజ్ఞా త్రిలిఙ్గా చ త్రిమూర్తిస్త్రిపురవాసినీ ॥ ౧౧౪ ॥

అరాగా శివతత్త్వా చ కామతత్వానురాగిణీ ।
ప్రాచ్యవాచీ ప్రతీచీ చ దిగుదీచీ చ దిగ్విదిగ్దిశా ॥ ౧౧౫ ॥

అహఙ్కృతిరహఙ్కారా బాలా మాయా బలిప్రియా ।
శుక్రశ్రవా సామిధేనీ సుశ్రద్ధా శ్రాద్ధదేవతా ॥ ౧౧౬ ॥

మాతా మాతామహీ తృప్తిః పితుమాతా పితామహీ ।
స్నుషా దౌహిత్రిణీ పుత్రీ పౌత్రీ నప్త్రీ శిశుప్రియా ॥ ౧౧౭ ॥

స్తనదా స్తనధారా చ విశ్వయోనిః స్తనన్ధయీ ।
శిశూత్సఙ్గధరా దోలా లోలా క్రీడాభినన్దినీ ॥ ౧౧౮ ॥

ఉర్వశీ కదలీ కేకా విశిఖా శిఖివర్తినీ ।
ఖట్వాఙ్గధారిణీ ఖట్వ బాణపుఙ్ఖానువర్తినీ ॥ ౧౧౯ ॥

లక్ష్యప్రాప్తికరా లక్ష్యాలధ్యా చ శుభలక్షణా ।
వర్తినీ సుపథాచారా పరిఖా చ ఖనిర్వుతిః ॥ ౧౨౦ ॥

ప్రాకారవలయా వేలా మర్యాదా చ మహోదధిః ।
పోషిణీ శోషిణీ శక్తిర్దీర్ఘకేశీ సులోమశా ॥ ౧౨౧ ॥

లలితా మాంసలా తన్వీ వేదవేదాఙ్గధారిణీ ।
నరాసృక్పానమత్తా చ నరముణ్డాస్థిభూషణా ॥ ౧౨౨ ॥

అక్షక్రీడారతిః శారి శారికాశుకభాషిణీ ।
శామ్భరీ గారుడీవిద్యా వారుణీ వరుణార్చితా ॥ ౧౨౩ ॥

వారాహీ తుణ్డహస్తా చ దంష్ట్రోద్ధృతవసున్ధరా ।
మీనమూర్తిర్ధరామూర్తిః వదాన్యాఽప్రతిమాశ్రయా ॥ ౧౨౪ ॥

అమూర్తా నిధిరూపా చ శాలిగ్రామశిలాశుచిః ।
స్మృతిసంస్కారరూపా చ సుసంస్కారా చ సంస్కృతిః ॥ ౧౨౫ ॥

ప్రాకృతా దేశభాషా చ గాథా గీతిః ప్రహేలికా ।
ఇడా చ పిఙ్గలా పిఙ్గా సుషుమ్నా సూర్యవాహినీ ॥ ౧౨౬ ॥

శశిస్రవా చ తాలుస్థా కాకిన్యమృతజీవినీ ।
అణురూపా బృహద్రూపా లఘురూపా గురుస్థితా ॥ ౧౨౭ ॥

స్థావరా జఙ్గమాచైవ కృతకర్మఫలప్రదా ।
విషయాక్రాన్తదేహా చ నిర్విశేషా జితేన్ద్రియా ॥ ౧౨౮ ॥

చిత్స్వరూపా చిదానన్దా పరబ్రహ్మప్రబోధినీ ।
నిర్వికారా చ నిర్వైరా విరతిః సత్యవర్ద్ధినీ ॥ ౧౨౯ ॥

పురుషాజ్ఞా చా భిన్నా చ క్షాన్తిః కైవల్యదాయినీ ।
వివిక్తసేవినీ ప్రజ్ఞా జనయిత్రీ చ బహుశ్రుతిః ॥ ౧౩౦ ॥

నిరీహా చ సమస్తైకా సర్వలోకైకసేవితా ।
శివా శివప్రియా సేవ్యా సేవాఫలవివర్ద్ధినీ ॥ ౧౩౧ ॥

కలౌ కల్కిప్రియా కాలీ దుష్టమ్లేచ్ఛవినాశినీ ।
ప్రత్యఞ్చా చ ధునర్యష్టిః ఖడ్గధారా దురానతిః ॥ ౧౩౨ ॥

అశ్వప్లుతిశ్చ వల్గా చ సృణిః స్యన్మృత్యువారిణీ ।
వీరభూర్వీరమాతా చ వీరసూర్వీరనన్దినీ ॥ ౧౩౩ ॥

జయశ్రీర్జయదీక్షా చ జయదా జయవర్ద్ధినీ ।
సౌభాగ్యసుభగాకారా సర్వసౌభాగ్యవర్ద్ధినీ ॥ ౧౩౪ ॥

క్షేమఙ్కరీ క్షేమరూపా సర్త్కీత్తిః పథిదేవతా ।
సర్వతీర్థమయీమూర్తిః సర్వదేవమయీప్రభా ॥ ౧౩౫ ॥

సర్వసిద్ధిప్రదా శక్తిః సర్వమఙ్గలమఙ్గలా ।
పుణ్యం సహస్రనామేదం శివాయాః శివభాషితమ్ ॥ ౧౩౬ ॥

యః పఠేత్ప్రాతరుత్థాయ శుచిర్భూత్వా సమాహితః ।
యశ్చాపిశృణుయాన్నిత్యం నరో నిశ్చలమానసః ॥ ౧౩౭ ॥

ఏకకాలం ద్వికాలం వా త్రికాలం శ్రద్ధయాన్వితః ।
సర్వదుఃఖవినిర్ముక్తో ధనధాన్యసమన్వితః ॥ ౧౩౮ ॥

తేజస్వీ బలవాఞ్ఛూరః శోకరోగవివర్జితః ।
యశస్వీ కీర్తిమాన్ధన్యః సుభగో లోకపూజితః ॥ ౧౩౯ ॥

రూపవాన్గుణసమ్పన్నః ప్రభావీర్యసమన్వితః ।
శ్రేయాంసి లభతేనిత్యం నిశ్చలాం చ శుభాం శ్రియమ్ ॥ ౧౪౦ ॥

సర్వపాపవినిర్ముక్తో లోభక్రోధ వివర్జితః ।
నిత్యం బన్ధుసుతైర్ దారైః పుత్రపౌత్రైర్మహోత్సవైః ॥ ౧౪౧ ॥

నన్దితః సేవితో భృత్యైర్బహుభిః శుద్ధమానసైః ।
విద్యానాం పారగో విప్రః క్షత్రియో విజయీ రణే । ॥ ౧౪౨ ॥

వైశ్యస్తుధనలాభాఢ్యః శూద్రశ్చసుఖమేధతే ।
పుత్రార్థీ లభతే పుత్రం ధనార్థీ లభతే ధనమ్ ॥ ౧౪౩ ॥

ఇచ్ఛాకామం తు కామార్థీ ధర్మార్థీ ధర్మమక్షయమ్ ।
కన్యార్థీ లభతే కన్యాం రూపశీలగుణన్వితామ్ ॥ ౧౪౪ ॥

క్షేత్రం చ బహుశస్యం స్యాద్గావస్తు బహుదుగ్ధదాః ।
నాశుభం నాపదస్తస్య న భయం నృపశత్రుభిః ॥ ౧౪౫ ॥

జాయతే నా శుభాబుద్ధిర్లభతే కులధుర్యతామ్ ।
న బాధన్తే గ్రహాస్తస్య న రక్షాంసి న పన్నగాః ॥ ౧౪౬ ॥

న పిశాచో న డాకిన్యో భూతవ్యన్తరజృమ్భికాః ।
బాలగ్రహాభిభూతానాం బాలానాం శాన్తికారకమ్ ॥ ౧౪౭ ॥

ద్వన్ద్వానాం ప్రీతిభేదే చ మైత్రీకరణముత్తమమ్ ।
లోహపాశైర్దృఢైర్బద్ధో బద్ధో వేశ్మని దుర్గమే ॥ ౧౪౮ ॥

తిష్ఠన్ శృణ్వన్పఠేన్మర్త్యో ముచ్యతే నాత్ర సంశయః ।
న దారాణాం న పుత్రాణాం న బన్ధూనాం న మిత్రజమ్ ॥ ౧౪౯ ॥

పశ్యన్తి నహి తే శోకం హి వియోగం చిరజీవితామ్ ।
అన్ధస్తు లభతే దృష్టిం చక్షురోగైర్నబాధ్యతే ॥ ౧౫౦ ॥

బధిరః శ్రుతిమాప్నోతి మూకో వాచం శుభాన్నరః ।
ఏతద్గర్భా చ యా నారీ స్థిరగర్భా ప్రజాయతే ॥ ౧౫౧ ॥

స్రావణీ బద్ధగర్భా చ సుఖమేవప్రసూయతే ।
కుష్ఠినః శీర్ణదేహా యే గతకేశనఖత్వచః ॥ ౧౫౨ ॥

పఠనాచ్ఛ్రవణా ద్వాపి దివ్యకాయా భవన్తి తే ।
యే పఠన్తి శతావర్తం శుచిష్మన్తో జితేన్ద్రియాః ॥ ౧౫౩ ॥

అపుత్రాః ప్రాప్నుయుః పుత్రాన్ శృణ్వన్తోఽపి న సంశయః ।
మహావ్యాధి పరిగ్రస్తాస్తప్తా యే వివిధైర్జ్వరైః ॥ ౧౫౪ ॥

భూతాభిషఙ్గ సఙ్ఘాతైశ్చార్తుథిక తృతీయకైః ।
అన్యైశ్చ దారుణైరోగైః పీడ్యమానాశ్చ మానవాః ॥ ౧౫౫ ॥

గతబాధాః ప్రజాయన్తే ముక్తాస్తేతైర్నసంశయః ।
శ్రుతిగ్రన్థధరోబాలో దివ్యవాదీ కవీశ్వరః ॥ ౧౫౬ ॥

పఠనాచ్ఛ్రవణాద్వాపి భవత్యేవ న సంశయః ।
అష్టమ్యాం వా చతుర్దశ్యాం నవమ్యాం చైకచేతసః ॥ ౧౫౭ ॥

యే పఠన్తి సదాభక్త్యా న తే వై దుఃఖభాగినః ।
నవరాత్రం జితాహారో దృఢభక్తిర్జిన్తేన్ద్రియః ॥ ౧౫౮ ॥

చణ్డికాయతనే విద్వాన్చ్ఛుచిష్మాన్ మూర్తిసన్నిధౌ ।
ఏకాకీ చ శతావర్తం పఠన్ధీరశ్చ నిర్భయః ॥ ౧౫౯ ॥

సాక్షాద్భగవతీ తస్మై ప్రయచ్ఛేదీప్సితం ఫలమ్ ।
సిద్ధపీఠే గిరౌ రమ్యే సిద్ధక్షేత్రే సురాలయే ॥ ౧౬౦ ॥

పఠనాత్సాధకస్యాశు సిద్ధిర్భవతి వాఞ్ఛితా ।
దశావర్తం పఠేన్నిత్యం భూమిశాయీ నరః శుచిః ॥ ౧౬౧ ॥

స్వప్నే మూర్తిమయీం దేవీం వరదాం సోఽపి పశ్యతి ।
ఆవర్తన సహస్రైర్యే పఠన్తి పురుషోత్తమాః ॥ ౧౬౨ ॥

తే సిద్ధాః సిద్ధిదా లోకే శాపానుగ్రహణే క్షమాః ।
కవిత్వం సంస్కృతేతేషాం శాస్రాణాం వ్యాకృతౌ తతః ॥ ౧౬౩ ॥

శక్తిః ప్రోన్మీల్యతే శాస్త్రేష్వనధీతేషు భారతీ ।
నఖరాగశిరోరత్నద్విగుణీకృతరోచిషః ॥ ౧౬౪ ॥

ప్రయచ్ఛన్తశ్చ సర్వస్వం సేవన్తే తాన్మహీశ్వరాః ।
రోచనాలిఖితం భూర్జేం కుఙ్కుమేన శుభే దినే ॥ ౧౬౫ ॥

ధారయేద్యన్త్రితం దేహే పూజయిత్వా కుమారికామ్ ।
విప్రాఞ్శ్చ వరనారీశ్చ ధూపైః కుసుమచన్దనైః ॥ ౧౬౬ ॥

క్షీరఖణ్డాజ్య భోజ్యైశ్చ పూజయిత్వా సుభూషితాః ।
విధాయ మాతృకా న్యాసం అఙ్గన్యాస పురస్సరమ్ ॥ ౧౬౭ ॥

భూతశుద్ధి సమోపైతం శృఙ్ఖలా న్యాసమాచరేత్ ।
యథావదాశాసమ్బద్ధః సాధకః ప్రీతి సంయుతః ॥ ౧౬౮ ॥

మూలమన్త్రం జపేద్వీమాన్ పరయా సంయుతోధియా ।
ప్రణవం పూర్వముద్ధృత్య రమాబీజమనుస్మరన్ ॥ ౧౬౯ ॥

మాయా కామౌ సముచ్చార్య పునర్జాయాం విభావసోః ।
బధ్నన్తియే మహారక్షాం బాలానాం చ విశేషతః ॥ ౧౭౦ ॥

భవన్తి నృప పూజ్యాస్తే కీర్తిభాజో యశస్వినః ।
శత్రుతో న భయంతేషాం దుర్జనేభ్యో న రాజతః ॥ ౧౭౧ ॥

న చ రోగో న వై దుఃఖ న దారిద్ర్యం న దుర్గతిః ।
మహార్ణవే మహానద్యాం స్థితేఽపి చ నభీః క్వచిత్ ॥ ౧౭౨ ॥

రణే ద్యుతే వివాదే చ విజయం ప్రాప్నువన్తి తే ।
నృపాశ్చ వశ్యతాం యాన్తి నృపమాన్యాశ్చ యే నరాః ॥ ౧౭౩ ॥

సర్వత్ర పూజితా లోకే బహుమానపురస్సరాః ।
రతిరాగవివృద్ధాశ్చ విహ్వలాః కామపీడితాః ॥ ౧౭౪ ॥

యౌవనాక్రాన్తదేహా స్తాః శ్రయన్తే వామలోచనాః ।
లిఖితం మూర్ధ్నికణ్ఠే వా ధారయేద్యో రణే శుచిః ॥ ౧౭౫ ॥

శతధాయుధ్యమానం తు ప్రతియోద్ధా న పశ్యతి ।
కేతౌ వా దున్దుభౌ యేషాం నిబద్ధం లిఖితం రణే ॥ ౧౭౬ ॥

మహాసైన్యే పరిత్రస్తాన్కాన్దిశీకాన్హతౌజసః ।
విచేతనాన్విమూఢాంశ్చ శత్రుకృత్యవివర్జితాన్ ॥ ౧౭౭ ॥

నిర్జిత్య శత్రుసఙ్ఘాస్తే లభన్తే విజయం ధ్రువమ్ ।
నాభిచారో నే శాపశ్చ బాణవీరాదికీలనమ్ ॥ ౧౭౮ ॥

డాకినీ పూతనాకృత్యా మహామారీ చ శాకినీ ।
భూతప్రేత పిశాచాశ్చ రక్షాంసి వ్యన్తరాదయః ॥ ౧౭౯ ॥

న విశన్తి గృహే దేహే లిఖితం యత్రతిష్ఠతి ।
న శస్త్రానలతోయౌఘైర్భయం తస్యోపజాయతే ॥ ౧౮౦ ॥

దుర్వృత్తానాం చ పాపానాం బలహానికరం పరమ్ ।
మన్దురాకరిశాలాసు గవాం గోష్ఠే సమాహితః ॥ ౧౮౧ ॥

పఠేత్తద్దోషశాన్త్యర్థం కూటం కపటనాశినీ ।
యమదూతాన్న పశ్యన్తి న తే నిరయయాతనామ్ ॥ ౧౮౨ ॥

ప్రాప్నువన్త్యక్షయం శాన్తం శివలోకం సనాతనమ్ ।
సర్వబాధా సుఘోరాషు సర్వదుఃఖనివారణమ్ ॥ ౧౮౩ ॥

సర్వమఙ్గలకం స్వర్గ్యం పఠితవ్యం సమాహితైః ।
శ్రోతవ్యం చ సదా భక్త్యా పరం స్వస్త్యయనం మహత్ ॥ ౧౮౪ ॥

పుణ్యం సహస్రనామేదమమ్బాయా రుద్రభాషితమ్ ।
చతుర్వర్గప్రదం సత్యం నన్దికేన ప్రకాశితమ్ ॥ ౧౮౫ ॥

నాతః పరతరో మన్త్రో నాతః పరతరః స్తవః ।
నాతః పరతరా విద్యా తీర్థం నాతః పరాత్పరమ్ ॥ ౧౮౬ ॥

తేధన్యాః కృతపుణ్యాస్తే త ఏవ భువి పూజితాః ।
ఏకవారం ముదా నిత్యం యేఽర్చయన్తి మహేశ్వరీమ్ ॥ ౧౮౭ ॥

దేవతానాం దేవతాయా బ్రహ్మాద్యైర్యా చ పూజితా ।
భూయాత్సా వరదా లోకే సాధూనాం విశ్వమఙ్గలా ॥ ౧౮౮ ॥

ఏతామేవ పురారాద్యాం విద్యాం త్రిపురభైరవీమ్ ।
త్రైలోక్యమోహినీరూపామకార్షీద్భగవాన్హరిః ॥ ౧౮౯ ॥

॥ ఇతి శ్రీరుద్రయామలేతన్త్రే నన్దికేశ్వరసంవాదే మహాప్రభావీ
భవానీనామసహస్రస్తోత్రం సమ్పూర్ణమ్ ॥

Also Read 1000 Names of Sri Bhavani:

1000 Names of Sri Bhavani | Sahasranama Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

1000 Names of Sri Bhavani | Sahasranama Stotram Lyrics in Telugu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top