Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

1000 Names of Sri Durga 2 | Sahasranama Stotram from Tantraraja Tantra Lyrics in English

Tantraraja Tantra Shri Durgasahasranamastotram 2 Lyrics in English:

॥ sridurgasahasranamastotram 2 ॥
tantrarajatantre

purvapithika
srisiva uvaca –
srnu devi pravaksyami durganamasahasrakam ।
yatprasadanmahadevi caturvargaphalam labhet ॥ 1 ॥

pathanam sravanam casya sarvasaparipurakam ।
dhanaputrapradam caiva balanam santikarakam ॥ 2 ॥

ugrarogaprasamanam grahadosavinasanam ।
akalamrtyuharanam vanijye vijayapradam ॥ 3 ॥

vivade durgame yuddhe naukayam satrusankate ।
rajadvare maha’ranye sarvatra vijayapradam ॥ 4 ॥

॥ viniyoga ॥

Om asya sridurgasahasranamamalamantrasya srinarada rsih ।
gayatri chandah । sridurga devata । dum bijam । hrim saktih ।
Om kilakam । sridurgaprityartham sridurgasahasranamapathe viniyogah ॥

rsyadi nyasah ।
srinaradarsaye namah sirasi । gayatrichandase namah mukhe ।
sridurgadevatayai namah hrdaye । dum bijaya namah guhye ।
hrim saktaye namah padayoh । Om kilakaya namah nabhau ।
sridurgaprityartham sridurgasahasranamapathe viniyogaya namah sarvange ॥

karanyasah ।
hram Om hrim dum durgayai angusthabhyam namah ।
hrim Om hrim dum durgayai tarjanibhyam svaha ।
hrum Om hrim dum durgayai madhyamabhyam vasat ।
hraim Om hrim dum durgayai anamikabhyam hum ।
hraum Om hrim dum durgayai kanisthikabhyam vausat ।
hrah Om hrim dum durgayai karatalakaraprsthabhyam phat ॥

anganyasah ।
hram Om hrim dum durgayai hrdayaya namah ।
hrim Om hrim dum durgayai sirase svaha ।
hrum Om hrim dum durgayai sikhayai vasat ।
hraim Om hrim dum durgayai kavacaya hum ।
hraum Om hrim dum durgayai netratrayaya vausat ।
hrah Om hrim dum durgayai astraya phat ॥

॥ atha dhyanam ॥

simhastha sasisekhara marakataprakhya caturbhirbhujaih ।
sangacakradhanuhsaramsca dadhati netraistribhih sobhita ॥

amuktangadaharakankanaranatkancikvanannupura ।
durga durgatiharini bhavatu vo ratnollasatkundala ॥

॥ manasa pujana ॥

lam prthivyatmakam gandham samarpayami ।
ham akasatmakam puspam samarpayami ।
yam vayyatmakam dhupam samarpayami ।
ram vahnyatmakam dipam darsayami ।
vam amrtatmakam naivedyam nivedayami ।
sam sarvatmakam tambulam nivedayami ।

॥ mula patha ॥

atha sahasranamastotram ।
sridurga durgati hara paripurna paratpara ।
sarvopadhivinirmukta bhavabharavinasini ॥ 1 ॥

karyakarananirmukta lilavigrahadharini ।
sarvasrngarasobhadhya sarvayudhasamanvita ॥ 2 ॥

suryakotisahasrabha candrakotinibhanana ।
ganesakotilavanya visnukotyarimardini ॥ 3 ॥

davagnikotinalini rudrakotyugrarupini ।
samudrakotigambhira vayukotimahabala ॥ 4 ॥

akasakotivistara yamakotibhayankari ।
merukotisamuchraya ganakotisamrddhida ॥ 5 ॥

namasya prathama pujya sakala akhilambika ।
mahaprakrti sarvatma bhuktimuktipradayini ॥ 6 ॥

ajanya janani janya mahavrsabhavahini ।
kardami kasyapi padma sarvatirthanivasini ॥ 7 ॥

bhimesvari bhimanada bhavasagaratarini ।
savadevasiroratnanighrstacaranambuja ॥ 8 ॥

smaratam sarvapapaghni sarvakaranakarana ।
sarvarthasadhika mata sarvamangalamangala ॥ 9 ॥

prccha prsni mahajyotiraranya vanadevata ।
bhitirbhutirmatih saktistustih pustirusa dhrtih ॥ 10 ॥

uttanahasta sambhutih vrksavalkaladharini ।
mahaprabha mahacandi diptasya ugralocana ॥ 11 ॥

mahameghaprabha vidya muktakesi digambari ।
hasanamukhi sattahasa lolajihva mahesvari ॥ 12 ॥

mundali abhaya daksa mahabhima varodyata ।
khadgamundadhara mukti kumudajnananasini ॥ 13 ॥

ambalika mahavirya sarada kanakesvari ।
paramatma para ksipta sulini paramesvari ॥ 14 ॥

mahakalasamasakta sivasataninadini ।
ghorangi mundamukuta smasanasthikrta”sana ॥ 15 ॥

mahasmasananilaya manimandapamadhyaga ।
panapatraghrta kharva pannagi paradevata ॥ 16 ॥

sugandha tarini tara bhavani vanavasini ।
lambodari mahadirgha jatini candrasekhara ॥ 17 ॥

para’mba paramaradhya paresi brahmarupini ।
devasena visvagarbha agnijihva caturbhuja ॥ 18 ॥

mahadamstra maharatrih nila nilasarasvati ।
daksaja bharati rambha mahamangalacandika ॥ 19 ॥

rudraja kausiki puta yamaghanta mahabala ।
kadambini cidananda ksetrastha ksetrakarsini ॥ 20 ॥

pancapretasamarudha lalita tvarita sati ।
bhairavi rupasampanna madanadalanasini ॥ 21 ॥

jatapaharini varta matrka astamatrka ।
anangamekhala sasti hrllekha parvatatmaja ॥ 22 ॥

vasundhara dhara dhara vidhatri vindhyavasini ।
ayodhya mathura kanci mahaisvarya mahodari ॥ 23 ॥

komala manada bhavya matsyodari mahalaya ।
pasankusadhanurbana lavanyambudhicandrika ॥ 24 ॥

raktavasa raktalipta raktagandhavinodini ।
durlabha sulabha matsya madhavi mandalesvari ॥ 25 ॥

parvati amari amba mahapatakanasini ।
nityatrpta nirabhasa akula roganasini ॥ 26 ॥

kanakesi pancarupa nupura nilavahini ।
jaganmayi jagaddhatri aruna varuni jaya ॥ 27 ॥

hingula kotara sena kalindi surapujita ।
ramesvari devagarbha trisrota akhilesvari ॥ 28 ॥

brahmani vaisnavi raudri mahakalamanorama ।
garudi vimala hamsi yogini ratisundari ॥ 29 ॥

kapalini mahacanda vipracitta kumarika ।
isani isvari brahmi mahesi visvamohini ॥ 30 ॥

ekavira kulananda kalaputri sadasiva ।
sakambhari nilavarna mahisasuramardini ॥ 31 ॥

kamada kamini kulla kurukulla virodhini ।
ugra ugraprabha dipta prabha damstra manojava ॥ 32 ॥

kalpavrksatalasina srinathagurupaduka ।
avyajakarunamurtiranandaghanavigraha ॥ 33 ॥

visvarupa visvamata vajrini vajravigraha ।
anadha sankari divya pavitra sarvasaksini ॥ 34 ॥

dhanurbanagadahasta ayudha ayudhanvita ।
lokottara padmanetra yogamaya jatesvari ॥ 35 ॥

anuccarya tridha drpta cinmayi sivasundari ।
visvesvari mahamedha ucchista visphulingini ॥ 36 ॥

cidambari cidakara anima nilakuntala ।
daityesvari devamata mahadevi kusapriya ॥ 37 ॥

sarvadevamayi pusta bhusya bhutapatipriya ।
mahakiratini sadhya dharmajna bhisananana ॥ 38 ॥

ugracanda sricandali mohini candavikrama ।
cintaniya mahadirgha amrta mrtabandhavi ॥ 39 ॥

pinakadharini sipra dhatri trijagadisvari ।
raktapa rudhiraktangi raktakharparadharini ॥ 40 ॥

tripura trikuta nitya srinitya bhuvanesvari ।
havya kavya lokagatirgayatri parama gatih ॥ 41 ॥

visvadhatri lokamata pancami pitrtrptida ।
kamesvari kamarupa kamabija kalatmika ॥ 42 ॥

tatankasobhini vandya nityaklinna kulesvari ।
bhuvanesi maharajni aksara aksaratmika ॥ 43 ॥

anadibodha sarvajna sarva sarvatara subha ।
icchajnanakriyasaktih sarvadhya sarvapujita ॥ 44 ॥

srimahasundari ramya rajni sriparamambika ।
rajarajesvari bhadra srimattripurasundari ॥ 45 ॥

trisandhya indira aindri ajita aparajita ।
bherunda dandini ghora indrani ca tapasvini ॥ 46 ॥

sailaputri candadhanta kusmanda brahmacarini ।
katyayani skandamata kalaratrih subhankari ॥ 47 ॥

mahagaura siddhidatri navadurga nabhahsthita ।
sunanda nandini krtya mahabhaga mahojjvala ॥ 48 ॥

mahavidya brahmavidya damini tapaharini ।
utthita utpala badhya pramoda subhadottama ॥ 49 ॥

atulya amula purna hamsarudha haripriya ।
sulocana virupaksi vidyudgauri maharhana ॥ 50 ॥

kakadhvaja sivaradhya surpahasta krsangini ।
subhrakesi kotaraksi vidhava patighatini ॥ 51 ॥

sarvasiddhikari dusta ksudharta sivabhaksini ।
vargatmika trikalajna trivarga tridasarcita ॥ 52 ॥

srimati bhogini kasi avimukta gayesvari ।
siddhambika suvarnaksi kolamba siddhayogini ॥ 53 ॥

devajyotih samudbhuta devajyotihsvarupini ।
acchedya adbhuta tivra vratastha vratacarini ॥ 54 ॥

siddhida dhumini tanvi bhramari raktadantika ।
svastika gagana vani jahnavi bhavabhamini ॥ 55 ॥

pativrata mahamoha mukuta mukutesvari ।
guhyesvari guhyamata candika guhyakalika ॥ 56 ॥

prasutirakutiscitta cinta devahutistrayi ।
anumatih kuhu raka sinivali tvisa rasa ॥ 57 ॥

suvarca varcala sarvi vikesa krsnapingala ।
svapnavati citralekha annapurna catustaya ॥ 58 ॥

punyalabhya vararoha syamangi sasisekhara ।
harani gautami mena yadava purnima ama ॥ 59 ॥

trikhanda trimunda manya bhutamata bhavesvari ।
bhogada svargada moksa subhaga yajnarupini ॥ 60 ॥

annada sarvasampattih sankata sampada smrtih ।
vaiduryamukuta medha sarvavidyesvaresvari ॥ 61 ॥

brahmananda brahmadatri mrdani kaitabhesvari ।
arundhati aksamala asthira gramyadevata ॥ 62 ॥

varnesvari varnamata cintapurni vilaksana ।
triksana mangala kali vairati padmamalini ॥ 63 ॥

amala vikata mukhya avijneya svayambhuva ।
urja taravati vela manavi ca catuhstani ॥ 64 ॥

caturnetra caturhasta caturdanta caturmukhi ।
satarupa bahurupa arupa viscatomukhi ॥ 65 ॥

garistha gurvini gurvi vyapya bhaumi ca bhavini ।
ajata sujata vyakta acala aksaya ksama ॥ 66 ॥

marisa dharmini harsa bhutadhatri ca dhenuka ।
ayonija aja sadhvi saci ksema ksayankari ॥ 67 ॥

buddhirlajja mahasiddhih sakri santih kriyavati ।
prajna pritih srutih sraddha svaha kantirvapuhsvadha ॥ 68 ॥

unnatih sannatih khyatih suddhih sthitirmanasvini ।
udyama virini ksantirmarkandeyi trayodasi ॥ 69 ॥

prasiddha pratistha vyapta anasuya”krtiryama ।
mahadhira mahavira bhujangi valayakrtih ॥ 70 ॥

harasiddha siddhakali siddhamba siddhapujita ।
parananda parapritih paratustih paresvari ॥ 71 ॥

vakresvari caturvaktra anatha sivasadhika ।
narayani nadarupa nadini nartaki nati ॥ 72 ॥

sarvaprada pancavaktra kamila kamika siva ।
durgama duratikranta durdhyeya dusparigraha ॥ 73 ॥

durjaya danavi devi detyaghni daityatapini ।
urjasvati mahabuddhih ratanti siddhadevata ॥ 74 ॥

kirtida pravara labhya saranya sivasobhana ।
sanmargadayini suddha surasa raktacandika ॥ 75 ॥

surupa dravina rakta virakta brahmavadini ।
aguna nirguna gunya triguna trigunatmika ॥ 76 ॥

uddiyana purnasaila kamasya ca jalandhari ।
smasanabhairavi kalabhairavi kulabhairavi ॥ 77 ॥

tripurabhairavidevi bhairavi virabhairavi ।
srimahabhairavidevi sukhadanandabhairavi ॥ 78 ॥

muktidabhairavidevi jnanadanandabhairavi ।
daksayani daksayajnanasini naganandini ॥ 79 ॥

rajaputri rajapujya bhaktivasya sanatani ।
acyuta carcika maya sodasi surasundari ॥ 80 ॥

cakresi cakrini cakra cakrarajanivasini ।
nayika yaksini bodha bodhini mundakesvari ॥ 81 ॥

bijarupa candrabhaga kumari kapilesvari ।
vrddha’tivrddha rasika rasana patalesvari ॥ 82 ॥

mahesvari maha”nanda prabala abala bala ।
vyaghrambari mahesani sarvani tamasi daya ॥ 83 ॥

dharani dharini trsna mahamari duratyaya ।
rangini tankini lila mahavega makhesvari ॥ 84 ॥

jayada jitvara jetri jayasri jayasalini ।
narmada yamuna ganga venva veni drsadvati ॥ 85 ॥

dasarna alaka sita tungabhadra tarangini ।
madotkata mayuraksi minaksi manikundala ॥ 86 ॥

sumaha mahatam sevya mayuri narasimhika ।
bagala stambhini pita pujita sivanayika ॥ 87 ॥

vedavedya maharaudri vedabahya gatiprada ।
sarvasastramayi arya avangamanasagocara ॥ 88 ॥

agnijvala mahajvala prajvala diptajihvika ।
ranjani ramani rudra ramaniya prabhanjani ॥ 89 ॥

varistha visista sista srestha nistha krpavati ।
urdhvamukhi visalasya rudrabharya bhayankari ॥ 90 ॥

simhaprsthasamasina sivatandavadarsini ।
haimavati padmagandha gandhesvari bhavapriya ॥ 91 ॥

anurupa mahasuksma pratyaksa ca makhantaka ।
sarvavidya raktanetra bahunetra anetraka ॥ 92 ॥

visvambhara visvayonih sarvakara sudarsana ।
krsnajinadhara devi uttara kandavasini ॥ 93 ॥

prakrsta prahrsta hrsta candrasuryagnibhaksini ।
visvedevi mahamunda pancamundadhivasini ॥ 94 ॥

prasadasumukhi gudha sumukha sumukhesvari ।
tatpada satpada’tyartha prabhavati dayavati ॥ 95 ॥

candadurga candidevi vanadurga vanesvari ।
dhruvesvari dhuva dhrauvya dhruvaradhya dhruvagatih ॥ 96 ॥

saccida saccidananda apomayi mahasukha ।
vagisi vagbhava”kanthavasini vahnisundari ॥ 97 ॥

gananathapriya jnanagamya ca sarvalokaga ।
pritida gatida preya dhyeya jneya bhayapaha ॥ 98 ॥

srikari sridhari susri srividya srivibhavani ।
sriyuta srimatam sevya srimurtih strisvarupini ॥ 99 ॥

anrta sunrta sevya sarvalokottamottama ।
jayanti candana gauri garjini gaganopama ॥ 100 ॥

chinnamasta mahamatta renuka vanasankari ।
grahika grasini devabhusana ca kapardini ॥ 101 ॥

sumatistapati svastha hrdistha mrgalocana ।
manohara vajradeha kulesi kamacarini ॥ 102 ॥

raktabha nidrita nidra raktangi raktalocana ।
kulacanda candavaktra candogra candamalini ॥ 103 ॥

raktacandi rudracandi candaksi candanayika ।
vyaghrasya sailaja bhasa vedartha ranarangini ॥ 104 ॥

bilvapatrakrtavasa taruni sivamohini ।
sthanupriya karalasya gunada lingavasini ॥ 105 ॥

avidya mamata ajna ahanta asubha krsa ।
mahisaghni suduspreksya tamasa bhavamocani ॥ 106 ॥

puruhuta supratistha rajani istadevata ।
duhkhini katara ksina gomati tryambakesvara ॥ 107 ॥

dvaravati aprameya avyaya’mitavikrama ।
mayavati krpamurtih dvaresi dvaravasini ॥ 108 ॥

tejomayi visvakama manmatha puskaravati ।
citradevi mahakali kalahantri kriyamayi ॥ 109 ॥

krpamayi krpasrestha karuna karunamayi ।
suprabha suvrata madhvi madhughni mundamardini ॥ 110 ॥

ullasini mahollasa svamini sarmadayini ।
srimata srimaharajni prasanna prasannanana ॥ 111 ॥

svaprakasa mahabhuma brahmarupa sivankari ।
saktida santida karmaphalada sripradayini ॥ 112 ॥

priyada dhanada srida moksada jnanada bhava ।
bhumanandakari bhuma prasidasrutigocara ॥ 113 ॥

raktacandanasiktangi sindurankitabhalini ।
svacchandasaktirgahana prajavati sukhavaha ॥ 114 ॥

yogesvari yogaradhya mahatrisuladharini ।
rajyesi tripura siddha mahavibhavasalini ॥ 115 ॥

hrinkari sankari sarvapankajastha satasrutih ।
nistarini jaganmata jagadamba jagaddhita ॥ 116 ॥

sastangapranatiprita bhaktanugrahakarini ।
saranagatadinartaparitranaparayana ॥ 117 ॥

nirasrayasraya dinatarini bhaktavatsala ।
dinamba dinasarana bhaktanamabhayankari ॥ 118 ॥

krtanjalinamaskara svayambhukusumarcita ।
kaulatarpanasamprita svayambhati vibhatini ॥ 119 ॥

satasirsa’nantasirsa srikanthardhasaririni ।
jayadhvanipriya kulabhaskari kulasadhika ॥ 120 ॥

abhayavaradahasta sarvananda ca samvida ।
prthividhara visvadhara visvagarbha pravartika ॥ 121 ॥

visvamaya visvaphala padmanabhaprasuh praja । extra
mahiyasi mahamurtih sati rajni bhayartiha ॥ 122 ॥

brahmamayi visvapitha prajnana mahimamayi ।
simharudha vrsarudha asvarudha adhisvari ॥ 123 ॥

varabhayakara sarvavarenya visvavikrama ।
visvasraya mahabhutih sriprajnadisamanvita ॥ 124 ॥

phalasrutih ।
durganamasahasrakhyam stotram tantrottamottamam ।
pathanat sravanatsadyo naro mucyeta sankatat ॥ 125 ॥

asvamedhasahasranam vajapeyasya kotayah ।
sakrtpathena jayante mahamayaprasadatah ॥ 126 ॥

ya idam pathati nityam devyagare krtanjalih ।
kim tasya durlabham devi divi bhuvi rasatale ॥ 127 ॥

sa dirdhayuh sukhi vagmi niscitam parvatatmaje ।
sraddhaya’sraddhaya vapi durganamaprasadatah ॥ 128 ॥

ya idam pathate nityam devibhaktah mudanvitah ।
tasya satruksayam yati yadi sakrasamo bhavet ॥ 129 ॥

pratinama samuccarya srotasi yah prapujayet ।
sanmasabhyantare devi nirdhani dhanavan bhavet ॥ 130 ॥

vandhya va kakavandhya va mrtavatsa ca ya’ngana ।
asya prayogamatrena bahuputravati bhavet ॥ 131 ॥

arogyarthe satavrttih putrarthe hyekavatsaram ।
diptagnisannidhau pathat apapo bhavati dhruvam ॥ 132 ॥

astottarasatenasya purascarya vidhiyate ।
kalau caturgunam proktam purascaranasiddhaye ॥ 133 ॥

japakamalapuspam ca campakam nagakesaram ।
kadambam kusumam capi pratinamna samarcayet ॥ 134 ॥

pranavadinamo’ntena caturthyantena mantravit ।
srotasi pujayitva tu upaharam samarpayet ॥ 135 ॥

icchajnanakriyasiddhirniscatam girinandini ।
dehante paramam sthanam yatsurairapi durlabham ॥ 136 ॥

sa yasyati na sandeho sridurganamakirtanat ।
bhajed durgam smared durgam japed durgam sivapriyam ।
tatksanat sivamapnoti satyam satyam varanane ॥ 137 ॥

॥ iti tantrarajatantre sridurgasahasranamastotram sampurnam ॥

Also Read 1000 Names of Sri Durga 2:

1000 Names of Sri Durga 2 | Sahasranama Stotram from Tantraraja Tantra in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

1000 Names of Sri Durga 2 | Sahasranama Stotram from Tantraraja Tantra Lyrics in English

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top