Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

1000 Names of Sri Durga 2 | Sahasranama Stotram from Tantraraja Tantra Lyrics in Malayalam

Tantraraja Tantra Shri Durgasahasranamastotram 2 Lyrics in Malayalam:

॥ ശ്രീദുര്‍ഗാസഹസ്രനാമസ്തോത്രം 2 ॥
തന്ത്രരാജതന്ത്രേ

പൂര്‍വപീഠികാ
ശ്രീശിവ ഉവാച –
ശൃണു ദേവി പ്രവക്ഷ്യാമി ദുര്‍ഗാനാമസഹസ്രകം ।
യത്പ്രസാദാന്‍മഹാദേവി ചതുര്‍വര്‍ഗഫലം ലഭേത് ॥ 1 ॥

പഠനം ശ്രവണം ചാസ്യ സര്‍വാശാപരിപൂരകം ।
ധനപുത്രപ്രദം ചൈവ ബാലാനാം ശാന്തികാരകം ॥ 2 ॥

ഉഗ്രരോഗപ്രശമനം ഗ്രഹദോഷവിനാശനം ।
അകാലമൃത്യുഹരണം വാണിജ്യേ വിജയപ്രദം ॥ 3 ॥

വിവാദേ ദുര്‍ഗമേ യുദ്ധേ നൌകായാം ശത്രുസങ്കടേ ।
രാജദ്വാരേ മഹാഽരണ്യേ സര്‍വത്ര വിജയപ്രദം ॥ 4 ॥

॥ വിനിയോഗ ॥

ഓം അസ്യ ശ്രീദുര്‍ഗാസഹസ്രനാമമാലാമന്ത്രസ്യ ശ്രീനാരദ ഋഷിഃ ।
ഗായത്രീ ഛന്ദഃ । ശ്രീദുര്‍ഗാ ദേവതാ । ദും ബീജം । ഹ്രീം ശക്തിഃ ।
ഓം കീലകം । ശ്രീദുര്‍ഗാപ്രീത്യര്‍ഥം ശ്രീദുര്‍ഗാസഹസ്രനാമപാഠേ വിനിയോഗഃ ॥

ഋഷ്യാദി ന്യാസഃ ।
ശ്രീനാരദഋഷയേ നമഃ ശിരസി । ഗായത്രീഛന്ദസേ നമഃ മുഖേ ।
ശ്രീദുര്‍ഗാദേവതായൈ നമഃ ഹൃദയേ । ദും ബീജായ നമഃ ഗുഹ്യേ ।
ഹ്രീം ശക്തയേ നമഃ പാദയോഃ । ഓം കീലകായ നമഃ നാഭൌ ।
ശ്രീദുര്‍ഗാപ്രീത്യര്‍ഥം ശ്രീദുര്‍ഗാസഹസ്രനാമപാഠേ വിനിയോഗായ നമഃ സര്‍വാങ്ഗേ ॥

കരന്യാസഃ ।
ഹ്രാം ഓം ഹ്രീം ദും ദുര്‍ഗായൈ അങ്ഗുഷ്ഠാഭ്യാം നമഃ ।
ഹ്രീം ഓം ഹ്രീം ദും ദുര്‍ഗായൈ തര്‍ജനീഭ്യാം സ്വാഹാ ।
ഹ്രൂം ഓം ഹ്രീം ദും ദുര്‍ഗായൈ മധ്യമാഭ്യാം വഷട് ।
ഹ്രൈം ഓം ഹ്രീം ദും ദുര്‍ഗായൈ അനാമികാഭ്യാം ഹും ।
ഹ്രൌം ഓം ഹ്രീം ദും ദുര്‍ഗായൈ കനിഷ്ഠികാഭ്യാം വൌഷട് ।
ഹ്രഃ ഓം ഹ്രീം ദും ദുര്‍ഗായൈ കരതലകരപൃഷ്ഠാഭ്യാം ഫട് ॥

അങ്ഗന്യാസഃ ।
ഹ്രാം ഓം ഹ്രീം ദും ദുര്‍ഗായൈ ഹൃദയായ നമഃ ।
ഹ്രീം ഓം ഹ്രീം ദും ദുര്‍ഗായൈ ശിരസേ സ്വാഹാ ।
ഹ്രൂം ഓം ഹ്രീം ദും ദുര്‍ഗായൈ ശിഖായൈ വഷട് ।
ഹ്രൈം ഓം ഹ്രീം ദും ദുര്‍ഗായൈ കവചായ ഹും ।
ഹ്രൌം ഓം ഹ്രീം ദും ദുര്‍ഗായൈ നേത്രത്രയായ വൌഷട് ।
ഹ്രഃ ഓം ഹ്രീം ദും ദുര്‍ഗായൈ അസ്ത്രായ ഫട് ॥

॥ അഥ ധ്യാനം ॥

സിംഹസ്ഥാ ശശിശേഖരാ മരകതപ്രഖ്യാ ചതുര്‍ഭിര്‍ഭുജൈഃ ।
ശങ്ഗചക്രധനുഃശരാംശ്ച ദധതീ നേത്രൈസ്ത്രിഭിഃ ശോഭിതാ ॥

ആമുക്താങ്ഗദഹാരകങ്കണരണത്കാഞ്ചീക്വണന്നൂപുരാ ।
ദുര്‍ഗാ ദുര്‍ഗതിഹാരിണീ ഭവതു വോ രത്നോല്ലസത്കുണ്ഡലാ ॥

॥ മാനസ പൂജന ॥

ലം പൃഥിവ്യാത്മകം ഗന്ധം സമര്‍പയാമി ।
ഹം ആകാശാത്മകം പുഷ്പം സമര്‍പയാമി ।
യം വായ്യാത്മകം ധൂപം സമര്‍പയാമി ।
രം വഹ്ന്യാത്മകം ദീപം ദര്‍ശയാമി ।
വം അമൃതാത്മകം നൈവേദ്യം നിവേദയാമി ।
സം സര്‍വാത്മകം താംബൂലം നിവേദയാമി ।

॥ മൂല പാഠ ॥

അഥ സഹസ്രനാമസ്തോത്രം ।
ശ്രീദുര്‍ഗാ ദുര്‍ഗതി ഹരാ പരിപൂര്‍ണാ പരാത്പരാ ।
സര്‍വോപാധിവിനിര്‍മുക്താ ഭവഭാരവിനാശിനീ ॥ 1 ॥

കാര്യകാരണനിര്‍മുക്താ ലീലാവിഗ്രഹധാരിണീ ।
സര്‍വശൃങ്ഗാരശോഭാഢ്യാ സര്‍വായുധസമന്വിതാ ॥ 2 ॥

സൂര്യകോടിസഹസ്രാഭാ ചന്ദ്രകോടിനിഭാനനാ ।
ഗണേശകോടിലാവണ്യാ വിഷ്ണുകോട്യരിമര്‍ദിനീ ॥ 3 ॥

ദാവാഗ്നികോടിനലിനീ രുദ്രകോട്യുഗ്രരൂപിണീ ।
സമുദ്രകോടിഗംഭീരാ വായുകോടിമഹാബലാ ॥ 4 ॥

ആകാശകോടിവിസ്താരാ യമകോടിഭയങ്കരീ ।
മേരുകോടിസമുഛ്രായാ ഗണകോടിസമൃദ്ധിദാ ॥ 5 ॥

നമസ്യാ പ്രഥമാ പൂജ്യാ സകലാ അഖിലാംബികാ ।
മഹാപ്രകൃതി സര്‍വാത്മാ ഭുക്തിമുക്തിപ്രദായിനീ ॥ 6 ॥

അജന്യാ ജനനീ ജന്യാ മഹാവൃഷഭവാഹിനീ ।
കര്‍ദമീ കാശ്യപീ പദ്മാ സര്‍വതീര്‍ഥനിവാസിനീ ॥ 7 ॥

ഭീമേശ്വരീ ഭീമനാദാ ഭവസാഗരതാരിണീ ।
സവദേവശിരോരത്നനിഘൃഷ്ടചരണാംബുജാ ॥ 8 ॥

സ്മരതാം സര്‍വപാപഘ്നീ സര്‍വകാരണകാരണാ ।
സര്‍വാര്‍ഥസാധികാ മാതാ സര്‍വമങ്ഗലമങ്ഗലാ ॥ 9 ॥

പൃച്ഛാ പൃശ്നീ മഹാജ്യോതിരരണ്യാ വനദേവതാ ।
ഭീതിര്‍ഭൂതിര്‍മതിഃ ശക്തിസ്തുഷ്ടിഃ പുഷ്ടിരുഷാ ധൃതിഃ ॥ 10 ॥

ഉത്താനഹസ്താ സംഭൂതിഃ വൃക്ഷവല്‍കലധാരിണീ ।
മഹാപ്രഭാ മഹാചണ്ഡീ ദീപ്താസ്യാ ഉഗ്രലോചനാ ॥ 11 ॥

മഹാമേഘപ്രഭാ വിദ്യാ മുക്തകേശീ ദിഗംബരീ ।
ഹസനമുഖീ സാട്ടഹാസാ ലോലജിഹ്വാ മഹേശ്വരീ ॥ 12 ॥

മുണ്ഡാലീ അഭയാ ദക്ഷാ മഹാഭീമാ വരോദ്യതാ ।
ഖഡ്ഗമുണ്ഡധരാ മുക്തി കുമുദാജ്ഞാനനാശിനീ ॥ 13 ॥

അംബാലികാ മഹാവീര്യാ സാരദാ കനകേശ്വരീ ।
പരമാത്മാ പരാ ക്ഷിപ്താ ശൂലിനീ പരമേശ്വരീ ॥ 14 ॥

മഹാകാലസമാസക്താ ശിവശതനിനാദിനീ ।
ഘോരാങ്ഗീ മുണ്ഡമുകുടാ ശ്മശാനാസ്ഥികൃതാഽഽസനാ ॥ 15 ॥

മഹാശ്മശാനനിലയാ മണിമണ്ഡപമധ്യഗാ ।
പാനപാത്രഘൃതാ ഖര്‍വാ പന്നഗീ പരദേവതാ ॥ 16 ॥

സുഗന്ധാ താരിണീ താരാ ഭവാനീ വനവാസിനീ ।
ലംബോദരീ മഹാദീര്‍ഘാ ജടിനീ ചന്ദ്രശേഖരാ ॥ 17 ॥

പരാഽംബാ പരമാരാധ്യാ പരേശീ ബ്രഹ്മരൂപിണീ ।
ദേവസേനാ വിശ്വഗര്‍ഭാ അഗ്നിജിഹ്വാ ചതുര്‍ഭുജാ ॥ 18 ॥

മഹാദംഷ്ട്രാ മഹാരാത്രിഃ നീലാ നീലസരസ്വതീ ।
ദക്ഷജാ ഭാരതീ രംഭാ മഹാമങ്ഗലചണ്ഡികാ ॥ 19 ॥

രുദ്രജാ കൌശികീ പൂതാ യമഘണ്ടാ മഹാബലാ ।
കാദംബിനീ ചിദാനന്ദാ ക്ഷേത്രസ്ഥാ ക്ഷേത്രകര്‍ഷിണീ ॥ 20 ॥

പഞ്ചപ്രേതസമാരുഢാ ലലിതാ ത്വരിതാ സതീ ।
ഭൈരവീ രൂപസമ്പന്നാ മദനാദലനാശിനീ ॥ 21 ॥

ജാതാപഹാരിണീ വാര്‍താ മാതൃകാ അഷ്ടമാതൃകാ ।
അനങ്ഗമേഖലാ ഷഷ്ടീ ഹൃല്ലേഖാ പര്‍വതാത്മജാ ॥ 22 ॥

വസുന്ധരാ ധരാ ധാരാ വിധാത്രീ വിന്ധ്യവാസിനീ ।
അയോധ്യാ മഥുരാ കാഞ്ചീ മഹൈശ്വര്യാ മഹോദരീ ॥ 23 ॥

കോമലാ മാനദാ ഭവ്യാ മത്സ്യോദരീ മഹാലയാ ।
പാശാങ്കുശധനുര്‍ബാണാ ലാവണ്യാംബുധിചന്ദ്രികാ ॥ 24 ॥

രക്തവാസാ രക്തലിപ്താ രക്തഗന്ധവിനോദിനീ ।
ദുര്ലഭാ സുലഭാ മത്സ്യാ മാധവീ മണ്ഡലേശ്വരീ ॥ 25 ॥

പാര്‍വതീ അമരീ അംബാ മഹാപാതകനാശിനീ ।
നിത്യതൃപ്താ നിരാഭാസാ അകുലാ രോഗനാശിനീ ॥ 26 ॥

കനകേശീ പഞ്ചരൂപാ നൂപുരാ നീലവാഹിനീ ।
ജഗന്‍മയീ ജഗദ്ധാത്രീ അരുണാ വാരുണീ ജയാ ॥ 27 ॥

ഹിങ്ഗുലാ കോടരാ സേനാ കാലിന്ദീ സുരപൂജിതാ ।
രാമേശ്വരീ ദേവഗര്‍ഭാ ത്രിസ്രോതാ അഖിലേശ്വരീ ॥ 28 ॥

ബ്രഹ്മാണീ വൈഷ്ണവീ രൌദ്രീ മഹാകാലമനോരമാ ।
ഗാരുഡീ വിമലാ ഹംസീ യോഗിനീ രതിസുന്ദരീ ॥ 29 ॥

കപാലിനീ മഹാചണ്ഡാ വിപ്രചിത്താ കുമാരികാ ।
ഈശാനീ ഈശ്വരീ ബ്രാഹ്മീ മാഹേശീ വിശ്വമോഹിനീ ॥ 30 ॥

ഏകവീരാ കുലാനന്ദാ കാലപുത്രീ സദാശിവാ ।
ശാകംഭരീ നീലവര്‍ണാ മഹിഷാസുരമര്‍ദിനീ ॥ 31 ॥

കാമദാ കാമിനീ കുല്ലാ കുരുകുല്ലാ വിരോധിനീ ।
ഉഗ്രാ ഉഗ്രപ്രഭാ ദീപ്താ പ്രഭാ ദംഷ്ട്രാ മനോജവാ ॥ 32 ॥

കല്‍പവൃക്ഷതലാസീനാ ശ്രീനാഥഗുരുപാദുകാ ।
അവ്യാജകരുണാമൂര്‍തിരാനന്ദഘനവിഗ്രഹാ ॥ 33 ॥

വിശ്വരൂപാ വിശ്വമാതാ വജ്രിണീ വജ്രവിഗ്രഹാ ।
അനധാ ശാങ്കരീ ദിവ്യാ പവിത്രാ സര്‍വസാക്ഷിണീ ॥ 34 ॥

ധനുര്‍ബാണഗദാഹസ്താ ആയുധാ ആയുധാന്വിതാ ।
ലോകോത്തരാ പദ്മനേത്രാ യോഗമായാ ജടേശ്വരീ ॥ 35 ॥

അനുച്ചാര്യാ ത്രിധാ ദൃപ്താ ചിന്‍മയീ ശിവസുന്ദരീ ।
വിശ്വേശ്വരീ മഹാമേധാ ഉച്ഛിഷ്ടാ വിസ്ഫുലിങ്ഗിനീ ॥ 36 ॥

ചിദംബരീ ചിദാകാരാ അണിമാ നീലകുന്തലാ ।
ദൈത്യേശ്വരീ ദേവമാതാ മഹാദേവീ കുശപ്രിയാ ॥ 37 ॥

സര്‍വദേവമയീ പുഷ്ടാ ഭൂഷ്യാ ഭൂതപതിപ്രിയാ ।
മഹാകിരാതിനീ സാധ്യാ ധര്‍മജ്ഞാ ഭീഷണാനനാ ॥ 38 ॥

ഉഗ്രചണ്ഡാ ശ്രീചാണ്ഡാലീ മോഹിനീ ചണ്ഡവിക്രമാ ।
ചിന്തനീയാ മഹാദീര്‍ഘാ അമൃതാ മൃതബാന്ധവീ ॥ 39 ॥

പിനാകധാരിണീ ശിപ്രാ ധാത്രീ ത്രിജഗദീശ്വരീ ।
രക്തപാ രുധിരാക്താങ്ഗീ രക്തഖര്‍പരധാരിണീ ॥ 40 ॥

ത്രിപുരാ ത്രികൂടാ നിത്യാ ശ്രീനിത്യാ ഭുവനേശ്വരീ ।
ഹവ്യാ കവ്യാ ലോകഗതിര്‍ഗായത്രീ പരമാ ഗതിഃ ॥ 41 ॥

വിശ്വധാത്രീ ലോകമാതാ പഞ്ചമീ പിതൃതൃപ്തിദാ ।
കാമേശ്വരീ കാമരൂപാ കാമബീജാ കലാത്മികാ ॥ 42 ॥

താടങ്കശോഭിനീ വന്ദ്യാ നിത്യക്ലിന്നാ കുലേശ്വരീ ।
ഭുവനേശീ മഹാരാജ്ഞീ അക്ഷരാ അക്ഷരാത്മികാ ॥ 43 ॥

അനാദിബോധാ സര്‍വജ്ഞാ സര്‍വാ സര്‍വതരാ ശുഭാ ।
ഇച്ഛാജ്ഞാനക്രിയാശക്തിഃ സര്‍വാഢ്യാ ശര്‍വപൂജിതാ ॥ 44 ॥

ശ്രീമഹാസുന്ദരീ രംയാ രാജ്ഞീ ശ്രീപരമാംബികാ ।
രാജരാജേശ്വരീ ഭദ്രാ ശ്രീമത്ത്രിപുരസുന്ദരീ ॥ 45 ॥

ത്രിസന്ധ്യാ ഇന്ദിരാ ഐന്ദ്രീ അജിതാ അപരാജിതാ ।
ഭേരുണ്ഡാ ദണ്ഡിനീ ഘോരാ ഇന്ദ്രാണീ ച തപസ്വിനീ ॥ 46 ॥

ശൈലപുത്രീ ചണ്ഡധണ്ടാ കൂഷ്മാണ്ഡാ ബ്രഹ്മചാരിണീ ।
കാത്യായനീ സ്കന്ദമാതാ കാലരാത്രിഃ ശുഭങ്കരീ ॥ 47 ॥

മഹാഗൌരാ സിദ്ധിദാത്രീ നവദുര്‍ഗാ നഭഃസ്ഥിതാ ।
സുനന്ദാ നന്ദിനീ കൃത്യാ മഹാഭാഗാ മഹോജ്ജ്വലാ ॥ 48 ॥

മഹാവിദ്യാ ബ്രഹ്മവിദ്യാ ദാമിനീ താപഹാരിണീ ।
ഉത്ഥിതാ ഉത്പലാ ബാധ്യാ പ്രമോദാ ശുഭദോത്തമാ ॥ 49 ॥

അതുല്യാ അമൂലാ പൂര്‍ണാ ഹംസാരൂഢാ ഹരിപ്രിയാ ।
സുലോചനാ വിരൂപാക്ഷീ വിദ്യുദ്ഗൌരീ മഹാര്‍ഹണാ ॥ 50 ॥

കാകധ്വജാ ശിവാരാധ്യാ ശൂര്‍പഹസ്താ കൃശാങ്ഗിനീ ।
ശുഭ്രകേശീ കോടരാക്ഷീ വിധവാ പതിഘാതിനീ ॥ 51 ॥

സര്‍വസിദ്ധികരീ ദുഷ്ടാ ക്ഷുധാര്‍താ ശിവഭക്ഷിണീ ।
വര്‍ഗാത്മികാ ത്രികാലജ്ഞാ ത്രിവര്‍ഗാ ത്രിദശാര്‍ചിതാ ॥ 52 ॥

ശ്രീമതീ ഭോഗിനീ കാശീ അവിമുക്താ ഗയേശ്വരീ ।
സിദ്ധാംബികാ സുവര്‍ണാക്ഷീ കോലാംബാ സിദ്ധയോഗിനീ ॥ 53 ॥

ദേവജ്യോതിഃ സമുദ്ഭൂതാ ദേവജ്യോതിഃസ്വരൂപിണീ ।
അച്ഛേദ്യാ അദ്ഭുതാ തീവ്രാ വ്രതസ്ഥാ വ്രതചാരിണീ ॥ 54 ॥

സിദ്ധിദാ ധൂമിനീ തന്വീ ഭ്രാമരീ രക്തദന്തികാ ।
സ്വസ്തികാ ഗഗനാ വാണീ ജാഹ്നവീ ഭവഭാമിനീ ॥ 55 ॥

പതിവ്രതാ മഹാമോഹാ മുകുടാ മുകുടേശ്വരീ ।
ഗുഹ്യേശ്വരീ ഗുഹ്യമാതാ ചണ്ഡികാ ഗുഹ്യകാലികാ ॥ 56 ॥

പ്രസൂതിരാകുതിശ്ചിത്താ ചിന്താ ദേവാഹുതിസ്ത്രയീ ।
അനുമതിഃ കുഹൂ രാകാ സിനീവാലീ ത്വിഷാ രസാ ॥ 57 ॥

സുവര്‍ചാ വര്‍ചലാ ശാര്‍വീ വികേശാ കൃഷ്ണപിങ്ഗലാ ।
സ്വപ്നാവതീ ചിത്രലേഖാ അന്നപൂര്‍ണാ ചതുഷ്ടയാ ॥ 58 ॥

പുണ്യലഭ്യാ വരാരോഹാ ശ്യാമാങ്ഗീ ശശിശേഖരാ ।
ഹരണീ ഗൌതമീ മേനാ യാദവാ പൂര്‍ണിമാ അമാ ॥ 59 ॥

ത്രിഖണ്ഡാ ത്രിമുണ്ഡാ മാന്യാ ഭൂതമാതാ ഭവേശ്വരീ ।
ഭോഗദാ സ്വര്‍ഗദാ മോക്ഷാ സുഭഗാ യജ്ഞരൂപിണീ ॥ 60 ॥

അന്നദാ സര്‍വസമ്പത്തിഃ സങ്കടാ സമ്പദാ സ്മൃതിഃ ।
വൈദൂര്യമുകുടാ മേധാ സര്‍വവിദ്യേശ്വരേശ്വരീ ॥ 61 ॥

ബ്രഹ്മാനന്ദാ ബ്രഹ്മദാത്രീ മൃഡാനീ കൈടഭേശ്വരീ ।
അരുന്ധതീ അക്ഷമാലാ അസ്ഥിരാ ഗ്രാംയദേവതാ ॥ 62 ॥

വര്‍ണേശ്വരീ വര്‍ണമാതാ ചിന്താപൂര്‍ണീ വിലക്ഷണാ ।
ത്രീക്ഷണാ മങ്ഗലാ കാലീ വൈരാടീ പദ്മമാലിനീ ॥ 63 ॥

അമലാ വികടാ മുഖ്യാ അവിജ്ഞേയാ സ്വയംഭുവാ ।
ഊര്‍ജാ താരാവതീ വേലാ മാനവീ ച ചതുഃസ്തനീ ॥ 64 ॥

ചതുര്‍നേത്രാ ചതുര്‍ഹസ്താ ചതുര്‍ദന്താ ചതുര്‍മുഖീ ।
ശതരൂപാ ബഹുരൂപാ അരൂപാ വിശ്ചതോമുഖീ ॥ 65 ॥

ഗരിഷ്ഠാ ഗുര്‍വിണീ ഗുര്‍വീ വ്യാപ്യാ ഭൌമീ ച ഭാവിനീ ।
അജാതാ സുജാതാ വ്യക്താ അചലാ അക്ഷയാ ക്ഷമാ ॥ 66 ॥

മാരിഷാ ധര്‍മിണീ ഹര്‍ഷാ ഭൂതധാത്രീ ച ധേനുകാ ।
അയോനിജാ അജാ സാധ്വീ ശചീ ക്ഷേമാ ക്ഷയങ്കരീ ॥ 67 ॥

ബുദ്ധിര്ലജ്ജാ മഹാസിദ്ധിഃ ശാക്രീ ശാന്തിഃ ക്രിയാവതീ ।
പ്രജ്ഞാ പ്രീതിഃ ശ്രുതിഃ ശ്രദ്ധാ സ്വാഹാ കാന്തിര്‍വപുഃസ്വധാ ॥ 68 ॥

ഉന്നതിഃ സന്നതിഃ ഖ്യാതിഃ ശുദ്ധിഃ സ്ഥിതിര്‍മനസ്വിനീ ।
ഉദ്യമാ വീരിണീ ക്ഷാന്തിര്‍മാര്‍കണ്ഡേയീ ത്രയോദശീ ॥ 69 ॥

പ്രസിദ്ധാ പ്രതിഷ്ഠാ വ്യാപ്താ അനസൂയാഽഽകൃതിര്യമാ ।
മഹാധീരാ മഹാവീരാ ഭുജങ്ഗീ വലയാകൃതിഃ ॥ 70 ॥

ഹരസിദ്ധാ സിദ്ധകാലീ സിദ്ധാംബാ സിദ്ധപൂജിതാ ।
പരാനന്ദാ പരാപ്രീതിഃ പരാതുഷ്ടിഃ പരേശ്വരീ ॥ 71 ॥

വക്രേശ്വരീ ചതുര്‍വക്ത്രാ അനാഥാ ശിവസാധികാ ।
നാരായണീ നാദരൂപാ നാദിനീ നര്‍തകീ നടീ ॥ 72 ॥

സര്‍വപ്രദാ പഞ്ചവക്ത്രാ കാമിലാ കാമികാ ശിവാ ।
ദുര്‍ഗമാ ദുരതിക്രാന്താ ദുര്‍ധ്യേയാ ദുഷ്പരിഗ്രഹാ ॥ 73 ॥

ദുര്‍ജയാ ദാനവീ ദേവീ ദേത്യഘ്നീ ദൈത്യതാപിനീ ।
ഊര്‍ജസ്വതീ മഹാബുദ്ധിഃ രടന്തീ സിദ്ധദേവതാ ॥ 74 ॥

കീര്‍തിദാ പ്രവരാ ലഭ്യാ ശരണ്യാ ശിവശോഭനാ ।
സന്‍മാര്‍ഗദായിനീ ശുദ്ധാ സുരസാ രക്തചണ്ഡികാ ॥ 75 ॥

സുരൂപാ ദ്രവിണാ രക്താ വിരക്താ ബ്രഹ്മവാദിനീ ।
അഗുണാ നിര്‍ഗുണാ ഗുണ്യാ ത്രിഗുണാ ത്രിഗുണാത്മികാ ॥ 76 ॥

ഉഡ്ഡിയാനാ പൂര്‍ണശൈലാ കാമസ്യാ ച ജലന്ധരീ ।
ശ്മശാനഭൈരവീ കാലഭൈരവീ കുലഭൈരവീ ॥ 77 ॥

ത്രിപുരാഭൈരവീദേവീ ഭൈരവീ വീരഭൈരവീ ।
ശ്രീമഹാഭൈരവീദേവീ സുഖദാനന്ദഭൈരവീ ॥ 78 ॥

മുക്തിദാഭൈരവീദേവീ ജ്ഞാനദാനന്ദഭൈരവീ ।
ദാക്ഷായണീ ദക്ഷയജ്ഞനാശിനീ നഗനന്ദിനീ ॥ 79 ॥

രാജപുത്രീ രാജപൂജ്യാ ഭക്തിവശ്യാ സനാതനീ ।
അച്യുതാ ചര്‍ചികാ മായാ ഷോഡശീ സുരസുന്ദരീ ॥ 80 ॥

ചക്രേശീ ചക്രിണീ ചക്രാ ചക്രരാജനിവാസിനീ ।
നായികാ യക്ഷിണീ ബോധാ ബോധിനീ മുണ്ഡകേശ്വരീ ॥ 81 ॥

ബീജരൂപാ ചന്ദ്രഭാഗാ കുമാരീ കപിലേശ്വരീ ।
വൃദ്ധാഽതിവൃദ്ധാ രസികാ രസനാ പാടലേശ്വരീ ॥ 82 ॥

മാഹേശ്വരീ മഹാഽഽനന്ദാ പ്രബലാ അബലാ ബലാ ।
വ്യാഘ്രാംബരീ മഹേശാനീ ശര്‍വാണീ താമസീ ദയാ ॥ 83 ॥

ധരണീ ധാരിണീ തൃഷ്ണാ മഹാമാരീ ദുരത്യയാ ।
രങ്ഗിനീ ടങ്കിനീ ലീലാ മഹാവേഗാ മഖേശ്വരീ ॥ 84 ॥

ജയദാ ജിത്വരാ ജേത്രീ ജയശ്രീ ജയശാലിനീ ।
നര്‍മദാ യമുനാ ഗങ്ഗാ വേന്വാ വേണീ ദൃഷദ്വതീ ॥ 85 ॥

ദശാര്‍ണാ അലകാ സീതാ തുങ്ഗഭദ്രാ തരങ്ഗിണീ ।
മദോത്കടാ മയൂരാക്ഷീ മീനാക്ഷീ മണികുണ്ഡലാ ॥ 86 ॥

സുമഹാ മഹതാം സേവ്യാ മായൂരീ നാരസിംഹികാ ।
ബഗലാ സ്തംഭിനീ പീതാ പൂജിതാ ശിവനായികാ ॥ 87 ॥

വേദവേദ്യാ മഹാരൌദ്രീ വേദബാഹ്യാ ഗതിപ്രദാ ।
സര്‍വശാസ്ത്രമയീ ആര്യാ അവാങ്ഗമനസഗോചരാ ॥ 88 ॥

അഗ്നിജ്വാലാ മഹാജ്വാലാ പ്രജ്വാലാ ദീപ്തജിഹ്വികാ ।
രഞ്ജനീ രമണീ രുദ്രാ രമണീയാ പ്രഭഞ്ജനീ ॥ 89 ॥

വരിഷ്ഠാ വിശിഷ്ടാ ശിഷ്ടാ ശ്രേഷ്ഠാ നിഷ്ഠാ കൃപാവതീ ।
ഊര്‍ധ്വമുഖീ വിശാലാസ്യാ രുദ്രഭാര്യാ ഭയങ്കരീ ॥ 90 ॥

സിംഹപൃഷ്ഠസമാസീനാ ശിവതാണ്ഡവദര്‍ശിനീ ।
ഹൈമവതീ പദ്മഗന്ധാ ഗന്ധേശ്വരീ ഭവപ്രിയാ ॥ 91 ॥

അണുരൂപാ മഹാസൂക്ഷ്മാ പ്രത്യക്ഷാ ച മഖാന്തകാ ।
സര്‍വവിദ്യാ രക്തനേത്രാ ബഹുനേത്രാ അനേത്രകാ ॥ 92 ॥

വിശ്വംഭരാ വിശ്വയോനിഃ സര്‍വാകാരാ സുദര്‍ശനാ ।
കൃഷ്ണാജിനധരാ ദേവീ ഉത്തരാ കന്ദവാസിനീ ॥ 93 ॥

പ്രകൃഷ്ടാ പ്രഹൃഷ്ടാ ഹൃഷ്ടാ ചന്ദ്രസൂര്യാഗ്നിഭക്ഷിണീ ।
വിശ്വേദേവീ മഹാമുണ്ഡാ പഞ്ചമുണ്ഡാധിവാസിനീ ॥ 94 ॥

പ്രസാദസുമുഖീ ഗൂഢാ സുമുഖാ സുമുഖേശ്വരീ ।
തത്പദാ സത്പദാഽത്യര്‍ഥാ പ്രഭാവതീ ദയാവതീ ॥ 95 ॥

ചണ്ഡദുര്‍ഗാ ചണ്ഡീദേവീ വനദുര്‍ഗാ വനേശ്വരീ ।
ധ്രുവേശ്വരീ ധുവാ ധ്രൌവ്യാ ധ്രുവാരാധ്യാ ധ്രുവാഗതിഃ ॥ 96 ॥

സച്ചിദാ സച്ചിദാനന്ദാ ആപോമയീ മഹാസുഖാ ।
വാഗീശീ വാഗ്ഭവാഽഽകണ്ഠവാസിനീ വഹ്നിസുന്ദരീ ॥ 97 ॥

ഗണനാഥപ്രിയാ ജ്ഞാനഗംയാ ച സര്‍വലോകഗാ ।
പ്രീതിദാ ഗതിദാ പ്രേയാ ധ്യേയാ ജ്ഞേയാ ഭയാപഹാ ॥ 98 ॥

ശ്രീകരീ ശ്രീധരീ സുശ്രീ ശ്രീവിദ്യാ ശ്രീവിഭാവനീ ।
ശ്രീയുതാ ശ്രീമതാം സേവ്യാ ശ്രീമൂര്‍തിഃ സ്ത്രീസ്വരൂപിണീ ॥ 99 ॥

അനൃതാ സുനൃതാ സേവ്യാ സര്‍വലോകോത്തമോത്തമാ ।
ജയന്തീ ചന്ദനാ ഗൌരീ ഗര്‍ജിനീ ഗഗനോപമാ ॥ 100 ॥

ഛിന്നമസ്താ മഹാമത്താ രേണുകാ വനശങ്കരീ ।
ഗ്രാഹികാ ഗ്രാസിനീ ദേവഭൂഷണാ ച കപര്‍ദിനീ ॥ 101 ॥

സുമതിസ്തപതീ സ്വസ്ഥാ ഹൃദിസ്ഥാ മൃഗലോചനാ ।
മനോഹരാ വജ്രദേഹാ കുലേശീ കാമചാരിണീ ॥ 102 ॥

രക്താഭാ നിദ്രിതാ നിദ്രാ രക്താങ്ഗീ രക്തലോചനാ ।
കുലചണ്ഡാ ചണ്ഡവക്ത്രാ ചണ്ഡോഗ്രാ ചണ്ഡമാലിനീ ॥ 103 ॥

രക്തചണ്ഡീ രുദ്രചണ്ഡീ ചണ്ഡാക്ഷീ ചണ്ഡനായികാ ।
വ്യാഘ്രാസ്യാ ശൈലജാ ഭാഷാ വേദാര്‍ഥാ രണരങ്ഗിണീ ॥ 104 ॥

ബില്വപത്രകൃതാവാസാ തരുണീ ശിവമോഹിനീ ।
സ്ഥാണുപ്രിയാ കരാലാസ്യാ ഗുണദാ ലിങ്ഗവാസിനീ ॥ 105 ॥

അവിദ്യാ മമതാ അജ്ഞാ അഹന്താ അശുഭാ കൃശാ ।
മഹിഷഘ്നീ സുദുഷ്പ്രേക്ഷ്യാ തമസാ ഭവമോചനീ ॥ 106 ॥

പുരൂഹുതാ സുപ്രതിഷ്ഠാ രജനീ ഇഷ്ടദേവതാ ।
ദുഃഖിനീ കാതരാ ക്ഷീണാ ഗോമതീ ത്ര്യംബകേശ്വരാ ॥ 107 ॥

ദ്വാരാവതീ അപ്രമേയാ അവ്യയാഽമിതവിക്രമാ ।
മായാവതീ കൃപാമൂര്‍തിഃ ദ്വാരേശീ ദ്വാരവാസിനീ ॥ 108 ॥

തേജോമയീ വിശ്വകാമാ മന്‍മഥാ പുഷ്കരാവതീ ।
ചിത്രാദേവീ മഹാകാലീ കാലഹന്ത്രീ ക്രിയാമയീ ॥ 109 ॥

കൃപാമയീ കൃപാശ്രേഷ്ഠാ കരുണാ കരുണാമയീ ।
സുപ്രഭാ സുവ്രതാ മാധ്വീ മധുഘ്നീ മുണ്ഡമര്‍ദിനീ ॥ 110 ॥

ഉല്ലാസിനീ മഹോല്ലാസാ സ്വാമിനീ ശര്‍മദായിനീ ।
ശ്രീമാതാ ശ്രീമഹാരാജ്ഞീ പ്രസന്നാ പ്രസന്നാനനാ ॥ 111 ॥

സ്വപ്രകാശാ മഹാഭൂമാ ബ്രഹ്മരൂപാ ശിവങ്കരീ ।
ശക്തിദാ ശാന്തിദാ കര്‍മഫലദാ ശ്രീപ്രദായിനീ ॥ 112 ॥

പ്രിയദാ ധനദാ ശ്രീദാ മോക്ഷദാ ജ്ഞാനദാ ഭവാ ।
ഭൂമാനന്ദകരീ ഭൂമാ പ്രസീദശ്രുതിഗോചരാ ॥ 113 ॥

രക്തചന്ദനസിക്താങ്ഗീ സിന്ദൂരാങ്കിതഭാലിനീ ।
സ്വച്ഛന്ദശക്തിര്‍ഗഹനാ പ്രജാവതീ സുഖാവഹാ ॥ 114 ॥

യോഗേശ്വരീ യോഗാരാധ്യാ മഹാത്രിശൂലധാരിണീ ।
രാജ്യേശീ ത്രിപുരാ സിദ്ധാ മഹാവിഭവശാലിനീ ॥ 115 ॥

ഹ്രീങ്കാരീ ശങ്കരീ സര്‍വപങ്കജസ്ഥാ ശതശ്രുതിഃ ।
നിസ്താരിണീ ജഗന്‍മാതാ ജഗദംബാ ജഗദ്ധിതാ ॥ 116 ॥

സാഷ്ടാങ്ഗപ്രണതിപ്രീതാ ഭക്താനുഗ്രഹകാരിണീ ।
ശരണാഗതാദീനാര്‍തപരിത്രാണപരായണാ ॥ 117 ॥

നിരാശ്രയാശ്രയാ ദീനതാരിണീ ഭക്തവത്സലാ ।
ദീനാംബാ ദീനശരണാ ഭക്താനാമഭയങ്കരീ ॥ 118 ॥

കൃതാഞ്ജലിനമസ്കാരാ സ്വയംഭുകുസുമാര്‍ചിതാ ।
കൌലതര്‍പണസമ്പ്രീതാ സ്വയംഭാതീ വിഭാതിനീ ॥ 119 ॥

ശതശീര്‍ഷാഽനന്തശീര്‍ഷാ ശ്രീകണ്ഠാര്‍ധശരീരിണീ ।
ജയധ്വനിപ്രിയാ കുലഭാസ്കരീ കുലസാധികാ ॥ 120 ॥

അഭയവരദഹസ്താ സര്‍വാനന്ദാ ച സംവിദാ ।
പൃഥിവീധരാ വിശ്വധരാ വിശ്വഗര്‍ഭാ പ്രവര്‍തികാ ॥ 121 ॥

വിശ്വമായാ വിശ്വഫാലാ പദ്മനാഭപ്രസൂഃ പ്രജാ । extra
മഹീയസീ മഹാമൂര്‍തിഃ സതീ രാജ്ഞീ ഭയാര്‍തിഹാ ॥ 122 ॥

ബ്രഹ്മമയീ വിശ്വപീഠാ പ്രജ്ഞാനാ മഹിമാമയീ ।
സിംഹാരൂഢാ വൃഷാരൂഢാ അശ്വാരൂഢാ അധീശ്വരീ ॥ 123 ॥

വരാഭയകരാ സര്‍വവരേണ്യാ വിശ്വവിക്രമാ ।
വിശ്വാശ്രയാ മഹാഭൂതിഃ ശ്രീപ്രജ്ഞാദിസമന്വിതാ ॥ 124 ॥

ഫലശ്രുതിഃ ।
ദുര്‍ഗാനാമസഹസ്രാഖ്യം സ്തോത്രം തന്ത്രോത്തമോത്തമം ।
പഠനാത് ശ്രവണാത്സദ്യോ നരോ മുച്യേത സങ്കടാത് ॥ 125 ॥

അശ്വമേധസഹസ്രാണാം വാജപേയസ്യ കോടയഃ ।
സകൃത്പാഠേന ജായന്തേ മഹാമായാപ്രസാദതഃ ॥ 126 ॥

യ ഇദം പഠതി നിത്യം ദേവ്യാഗാരേ കൃതാഞ്ജലിഃ ।
കിം തസ്യ ദുര്ലഭം ദേവി ദിവി ഭുവി രസാതലേ ॥ 127 ॥

സ ദീര്‍ധായുഃ സുഖീ വാഗ്മീ നിശ്ചിതം പര്‍വതാത്മജേ ।
ശ്രദ്ധയാഽശ്രദ്ധയാ വാപി ദുര്‍ഗാനാമപ്രസാദതഃ ॥ 128 ॥

യ ഇദം പഠതേ നിത്യം ദേവീഭക്തഃ മുദാന്വിതഃ ।
തസ്യ ശത്രുക്ഷയം യാതി യദി ശക്രസമോ ഭവേത് ॥ 129 ॥

പ്രതിനാമ സമുച്ചാര്യ സ്രോതസി യഃ പ്രപൂജയേത് ।
ഷണ്‍മാസാഭ്യന്തരേ ദേവി നിര്‍ധനീ ധനവാന്‍ ഭവേത് ॥ 130 ॥

വന്ധ്യാ വാ കാകവന്ധ്യാ വാ മൃതവത്സാ ച യാഽങ്ഗനാ ।
അസ്യ പ്രയോഗമാത്രേണ ബഹുപുത്രവതീ ഭവേത് ॥ 131 ॥

ആരോഗ്യാര്‍ഥേ ശതാവൃത്തിഃ പുത്രാര്‍ഥേ ഹ്യേകവത്സരം ।
ദീപ്താഗ്നിസന്നിധൌ പാഠാത് അപാപോ ഭവതി ധ്രുവം ॥ 132 ॥

അഷ്ടോത്തരശതേനാസ്യ പുരശ്ചര്യാ വിധീയതേ ।
കലൌ ചതുര്‍ഗുണം പ്രോക്തം പുരശ്ചരണസിദ്ധയേ ॥ 133 ॥

ജപാകമലപുഷ്പം ച ചമ്പകം നാഗകേശരം ।
കദംബം കുസുമം ചാപി പ്രതിനാംനാ സമര്‍ചയേത് ॥ 134 ॥

പ്രണവാദിനമോഽന്തേന ചതുര്‍ഥ്യന്തേന മന്ത്രവിത് ।
സ്രോതസി പൂജയിത്വാ തു ഉപഹാരം സമര്‍പയേത് ॥ 135 ॥

ഇച്ഛാജ്ഞാനക്രിയാസിദ്ധിര്‍നിശ്ചതം ഗിരിനന്ദിനി ।
ദേഹാന്തേ പരമം സ്ഥാനം യത്സുരൈരപി ദുര്ലഭം ॥ 136 ॥

സ യാസ്യതി ന സന്ദേഹോ ശ്രീദുര്‍ഗാനാമകീര്‍തനാത് ।
ഭജേദ് ദുര്‍ഗാം സ്മരേദ് ദുര്‍ഗാം ജപേദ് ദുര്‍ഗാം ശിവപ്രിയാം ।
തത്ക്ഷണാത് ശിവമാപ്നോതി സത്യം സത്യം വരാനനേ ॥ 137 ॥

॥ ഇതി തന്ത്രരാജതന്ത്രേ ശ്രീദുര്‍ഗാസഹസ്രനാമസ്തോത്രം സമ്പൂര്‍ണം ॥

Also Read 1000 Names of Sri Durga 2:

1000 Names of Sri Durga 2 | Sahasranama Stotram from Tantraraja Tantra in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

1000 Names of Sri Durga 2 | Sahasranama Stotram from Tantraraja Tantra Lyrics in Malayalam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top