Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

1000 Names of Sri Durga 2 | Sahasranama Stotram from Tantraraja Tantra Lyrics in Telugu

Tantraraja Tantra Shri Durgasahasranamastotram 2 Lyrics in Telugu:

॥ శ్రీదుర్గాసహస్రనామస్తోత్రమ్ ౨ ॥
తన్త్రరాజతన్త్రే

పూర్వపీఠికా
శ్రీశివ ఉవాచ –
శృణు దేవి ప్రవక్ష్యామి దుర్గానామసహస్రకమ్ ।
యత్ప్రసాదాన్మహాదేవి చతుర్వర్గఫలం లభేత్ ॥ ౧ ॥

పఠనం శ్రవణం చాస్య సర్వాశాపరిపూరకమ్ ।
ధనపుత్రప్రదం చైవ బాలానాం శాన్తికారకమ్ ॥ ౨ ॥

ఉగ్రరోగప్రశమనం గ్రహదోషవినాశనమ్ ।
అకాలమృత్యుహరణం వాణిజ్యే విజయప్రదమ్ ॥ ౩ ॥

వివాదే దుర్గమే యుద్ధే నౌకాయాం శత్రుసఙ్కటే ।
రాజద్వారే మహాఽరణ్యే సర్వత్ర విజయప్రదమ్ ॥ ౪ ॥

॥ వినియోగ ॥

ఓం అస్య శ్రీదుర్గాసహస్రనామమాలామన్త్రస్య శ్రీనారద ఋషిః ।
గాయత్రీ ఛన్దః । శ్రీదుర్గా దేవతా । దుం బీజమ్ । హ్రీం శక్తిః ।
ఓం కీలకమ్ । శ్రీదుర్గాప్రీత్యర్థం శ్రీదుర్గాసహస్రనామపాఠే వినియోగః ॥

ఋష్యాది న్యాసః ।
శ్రీనారదఋషయే నమః శిరసి । గాయత్రీఛన్దసే నమః ముఖే ।
శ్రీదుర్గాదేవతాయై నమః హృదయే । దుం బీజాయ నమః గుహ్యే ।
హ్రీం శక్తయే నమః పాదయోః । ఓం కీలకాయ నమః నాభౌ ।
శ్రీదుర్గాప్రీత్యర్థం శ్రీదుర్గాసహస్రనామపాఠే వినియోగాయ నమః సర్వాఙ్గే ॥

కరన్యాసః ।
హ్రాం ఓం హ్రీం దుం దుర్గాయై అఙ్గుష్ఠాభ్యాం నమః ।
హ్రీం ఓం హ్రీం దుం దుర్గాయై తర్జనీభ్యాం స్వాహా ।
హ్రూం ఓం హ్రీం దుం దుర్గాయై మధ్యమాభ్యాం వషట్ ।
హ్రైం ఓం హ్రీం దుం దుర్గాయై అనామికాభ్యాం హుమ్ ।
హ్రౌం ఓం హ్రీం దుం దుర్గాయై కనిష్ఠికాభ్యాం వౌషట్ ।
హ్రః ఓం హ్రీం దుం దుర్గాయై కరతలకరపృష్ఠాభ్యాం ఫట్ ॥

అఙ్గన్యాసః ।
హ్రాం ఓం హ్రీం దుం దుర్గాయై హృదయాయ నమః ।
హ్రీం ఓం హ్రీం దుం దుర్గాయై శిరసే స్వాహా ।
హ్రూం ఓం హ్రీం దుం దుర్గాయై శిఖాయై వషట్ ।
హ్రైం ఓం హ్రీం దుం దుర్గాయై కవచాయ హుమ్ ।
హ్రౌం ఓం హ్రీం దుం దుర్గాయై నేత్రత్రయాయ వౌషట్ ।
హ్రః ఓం హ్రీం దుం దుర్గాయై అస్త్రాయ ఫట్ ॥

॥ అథ ధ్యానమ్ ॥

సింహస్థా శశిశేఖరా మరకతప్రఖ్యా చతుర్భిర్భుజైః ।
శఙ్గచక్రధనుఃశరాంశ్చ దధతీ నేత్రైస్త్రిభిః శోభితా ॥

ఆముక్తాఙ్గదహారకఙ్కణరణత్కాఞ్చీక్వణన్నూపురా ।
దుర్గా దుర్గతిహారిణీ భవతు వో రత్నోల్లసత్కుణ్డలా ॥

॥ మానస పూజన ॥

లం పృథివ్యాత్మకం గన్ధం సమర్పయామి ।
హం ఆకాశాత్మకం పుష్పం సమర్పయామి ।
యం వాయ్యాత్మకం ధూపం సమర్పయామి ।
రం వహ్న్యాత్మకం దీపం దర్శయామి ।
వం అమృతాత్మకం నైవేద్యం నివేదయామి ।
సం సర్వాత్మకం తామ్బూలం నివేదయామి ।

॥ మూల పాఠ ॥

అథ సహస్రనామస్తోత్రమ్ ।
శ్రీదుర్గా దుర్గతి హరా పరిపూర్ణా పరాత్పరా ।
సర్వోపాధివినిర్ముక్తా భవభారవినాశినీ ॥ ౧ ॥

కార్యకారణనిర్ముక్తా లీలావిగ్రహధారిణీ ।
సర్వశృఙ్గారశోభాఢ్యా సర్వాయుధసమన్వితా ॥ ౨ ॥

సూర్యకోటిసహస్రాభా చన్ద్రకోటినిభాననా ।
గణేశకోటిలావణ్యా విష్ణుకోట్యరిమర్దినీ ॥ ౩ ॥

దావాగ్నికోటినలినీ రుద్రకోట్యుగ్రరూపిణీ ।
సముద్రకోటిగమ్భీరా వాయుకోటిమహాబలా ॥ ౪ ॥

ఆకాశకోటివిస్తారా యమకోటిభయఙ్కరీ ।
మేరుకోటిసముఛ్రాయా గణకోటిసమృద్ధిదా ॥ ౫ ॥

నమస్యా ప్రథమా పూజ్యా సకలా అఖిలామ్బికా ।
మహాప్రకృతి సర్వాత్మా భుక్తిముక్తిప్రదాయినీ ॥ ౬ ॥

అజన్యా జననీ జన్యా మహావృషభవాహినీ ।
కర్దమీ కాశ్యపీ పద్మా సర్వతీర్థనివాసినీ ॥ ౭ ॥

భీమేశ్వరీ భీమనాదా భవసాగరతారిణీ ।
సవదేవశిరోరత్ననిఘృష్టచరణామ్బుజా ॥ ౮ ॥

స్మరతాం సర్వపాపఘ్నీ సర్వకారణకారణా ।
సర్వార్థసాధికా మాతా సర్వమఙ్గలమఙ్గలా ॥ ౯ ॥

పృచ్ఛా పృశ్నీ మహాజ్యోతిరరణ్యా వనదేవతా ।
భీతిర్భూతిర్మతిః శక్తిస్తుష్టిః పుష్టిరుషా ధృతిః ॥ ౧౦ ॥

ఉత్తానహస్తా సమ్భూతిః వృక్షవల్కలధారిణీ ।
మహాప్రభా మహాచణ్డీ దీప్తాస్యా ఉగ్రలోచనా ॥ ౧౧ ॥

మహామేఘప్రభా విద్యా ముక్తకేశీ దిగమ్బరీ ।
హసనముఖీ సాట్టహాసా లోలజిహ్వా మహేశ్వరీ ॥ ౧౨ ॥

ముణ్డాలీ అభయా దక్షా మహాభీమా వరోద్యతా ।
ఖడ్గముణ్డధరా ముక్తి కుముదాజ్ఞాననాశినీ ॥ ౧౩ ॥

అమ్బాలికా మహావీర్యా సారదా కనకేశ్వరీ ।
పరమాత్మా పరా క్షిప్తా శూలినీ పరమేశ్వరీ ॥ ౧౪ ॥

మహాకాలసమాసక్తా శివశతనినాదినీ ।
ఘోరాఙ్గీ ముణ్డముకుటా శ్మశానాస్థికృతాఽఽసనా ॥ ౧౫ ॥

మహాశ్మశాననిలయా మణిమణ్డపమధ్యగా ।
పానపాత్రఘృతా ఖర్వా పన్నగీ పరదేవతా ॥ ౧౬ ॥

సుగన్ధా తారిణీ తారా భవానీ వనవాసినీ ।
లమ్బోదరీ మహాదీర్ఘా జటినీ చన్ద్రశేఖరా ॥ ౧౭ ॥

పరాఽమ్బా పరమారాధ్యా పరేశీ బ్రహ్మరూపిణీ ।
దేవసేనా విశ్వగర్భా అగ్నిజిహ్వా చతుర్భుజా ॥ ౧౮ ॥

మహాదంష్ట్రా మహారాత్రిః నీలా నీలసరస్వతీ ।
దక్షజా భారతీ రమ్భా మహామఙ్గలచణ్డికా ॥ ౧౯ ॥

రుద్రజా కౌశికీ పూతా యమఘణ్టా మహాబలా ।
కాదమ్బినీ చిదానన్దా క్షేత్రస్థా క్షేత్రకర్షిణీ ॥ ౨౦ ॥

పఞ్చప్రేతసమారుఢా లలితా త్వరితా సతీ ।
భైరవీ రూపసమ్పన్నా మదనాదలనాశినీ ॥ ౨౧ ॥

జాతాపహారిణీ వార్తా మాతృకా అష్టమాతృకా ।
అనఙ్గమేఖలా షష్టీ హృల్లేఖా పర్వతాత్మజా ॥ ౨౨ ॥

వసున్ధరా ధరా ధారా విధాత్రీ విన్ధ్యవాసినీ ।
అయోధ్యా మథురా కాఞ్చీ మహైశ్వర్యా మహోదరీ ॥ ౨౩ ॥

కోమలా మానదా భవ్యా మత్స్యోదరీ మహాలయా ।
పాశాఙ్కుశధనుర్బాణా లావణ్యామ్బుధిచన్ద్రికా ॥ ౨౪ ॥

రక్తవాసా రక్తలిప్తా రక్తగన్ధవినోదినీ ।
దుర్లభా సులభా మత్స్యా మాధవీ మణ్డలేశ్వరీ ॥ ౨౫ ॥

పార్వతీ అమరీ అమ్బా మహాపాతకనాశినీ ।
నిత్యతృప్తా నిరాభాసా అకులా రోగనాశినీ ॥ ౨౬ ॥

కనకేశీ పఞ్చరూపా నూపురా నీలవాహినీ ।
జగన్మయీ జగద్ధాత్రీ అరుణా వారుణీ జయా ॥ ౨౭ ॥

హిఙ్గులా కోటరా సేనా కాలిన్దీ సురపూజితా ।
రామేశ్వరీ దేవగర్భా త్రిస్రోతా అఖిలేశ్వరీ ॥ ౨౮ ॥

బ్రహ్మాణీ వైష్ణవీ రౌద్రీ మహాకాలమనోరమా ।
గారుడీ విమలా హంసీ యోగినీ రతిసున్దరీ ॥ ౨౯ ॥

కపాలినీ మహాచణ్డా విప్రచిత్తా కుమారికా ।
ఈశానీ ఈశ్వరీ బ్రాహ్మీ మాహేశీ విశ్వమోహినీ ॥ ౩౦ ॥

ఏకవీరా కులానన్దా కాలపుత్రీ సదాశివా ।
శాకమ్భరీ నీలవర్ణా మహిషాసురమర్దినీ ॥ ౩౧ ॥

కామదా కామినీ కుల్లా కురుకుల్లా విరోధినీ ।
ఉగ్రా ఉగ్రప్రభా దీప్తా ప్రభా దంష్ట్రా మనోజవా ॥ ౩౨ ॥

కల్పవృక్షతలాసీనా శ్రీనాథగురుపాదుకా ।
అవ్యాజకరుణామూర్తిరానన్దఘనవిగ్రహా ॥ ౩౩ ॥

విశ్వరూపా విశ్వమాతా వజ్రిణీ వజ్రవిగ్రహా ।
అనధా శాఙ్కరీ దివ్యా పవిత్రా సర్వసాక్షిణీ ॥ ౩౪ ॥

ధనుర్బాణగదాహస్తా ఆయుధా ఆయుధాన్వితా ।
లోకోత్తరా పద్మనేత్రా యోగమాయా జటేశ్వరీ ॥ ౩౫ ॥

అనుచ్చార్యా త్రిధా దృప్తా చిన్మయీ శివసున్దరీ ।
విశ్వేశ్వరీ మహామేధా ఉచ్ఛిష్టా విస్ఫులిఙ్గినీ ॥ ౩౬ ॥

చిదమ్బరీ చిదాకారా అణిమా నీలకున్తలా ।
దైత్యేశ్వరీ దేవమాతా మహాదేవీ కుశప్రియా ॥ ౩౭ ॥

సర్వదేవమయీ పుష్టా భూష్యా భూతపతిప్రియా ।
మహాకిరాతినీ సాధ్యా ధర్మజ్ఞా భీషణాననా ॥ ౩౮ ॥

ఉగ్రచణ్డా శ్రీచాణ్డాలీ మోహినీ చణ్డవిక్రమా ।
చిన్తనీయా మహాదీర్ఘా అమృతా మృతబాన్ధవీ ॥ ౩౯ ॥

పినాకధారిణీ శిప్రా ధాత్రీ త్రిజగదీశ్వరీ ।
రక్తపా రుధిరాక్తాఙ్గీ రక్తఖర్పరధారిణీ ॥ ౪౦ ॥

త్రిపురా త్రికూటా నిత్యా శ్రీనిత్యా భువనేశ్వరీ ।
హవ్యా కవ్యా లోకగతిర్గాయత్రీ పరమా గతిః ॥ ౪౧ ॥

విశ్వధాత్రీ లోకమాతా పఞ్చమీ పితృతృప్తిదా ।
కామేశ్వరీ కామరూపా కామబీజా కలాత్మికా ॥ ౪౨ ॥

తాటఙ్కశోభినీ వన్ద్యా నిత్యక్లిన్నా కులేశ్వరీ ।
భువనేశీ మహారాజ్ఞీ అక్షరా అక్షరాత్మికా ॥ ౪౩ ॥

అనాదిబోధా సర్వజ్ఞా సర్వా సర్వతరా శుభా ।
ఇచ్ఛాజ్ఞానక్రియాశక్తిః సర్వాఢ్యా శర్వపూజితా ॥ ౪౪ ॥

శ్రీమహాసున్దరీ రమ్యా రాజ్ఞీ శ్రీపరమామ్బికా ।
రాజరాజేశ్వరీ భద్రా శ్రీమత్త్రిపురసున్దరీ ॥ ౪౫ ॥

త్రిసన్ధ్యా ఇన్దిరా ఐన్ద్రీ అజితా అపరాజితా ।
భేరుణ్డా దణ్డినీ ఘోరా ఇన్ద్రాణీ చ తపస్వినీ ॥ ౪౬ ॥

శైలపుత్రీ చణ్డధణ్టా కూష్మాణ్డా బ్రహ్మచారిణీ ।
కాత్యాయనీ స్కన్దమాతా కాలరాత్రిః శుభఙ్కరీ ॥ ౪౭ ॥

మహాగౌరా సిద్ధిదాత్రీ నవదుర్గా నభఃస్థితా ।
సునన్దా నన్దినీ కృత్యా మహాభాగా మహోజ్జ్వలా ॥ ౪౮ ॥

మహావిద్యా బ్రహ్మవిద్యా దామినీ తాపహారిణీ ।
ఉత్థితా ఉత్పలా బాధ్యా ప్రమోదా శుభదోత్తమా ॥ ౪౯ ॥

అతుల్యా అమూలా పూర్ణా హంసారూఢా హరిప్రియా ।
సులోచనా విరూపాక్షీ విద్యుద్గౌరీ మహార్హణా ॥ ౫౦ ॥

కాకధ్వజా శివారాధ్యా శూర్పహస్తా కృశాఙ్గినీ ।
శుభ్రకేశీ కోటరాక్షీ విధవా పతిఘాతినీ ॥ ౫౧ ॥

సర్వసిద్ధికరీ దుష్టా క్షుధార్తా శివభక్షిణీ ।
వర్గాత్మికా త్రికాలజ్ఞా త్రివర్గా త్రిదశార్చితా ॥ ౫౨ ॥

శ్రీమతీ భోగినీ కాశీ అవిముక్తా గయేశ్వరీ ।
సిద్ధామ్బికా సువర్ణాక్షీ కోలామ్బా సిద్ధయోగినీ ॥ ౫౩ ॥

దేవజ్యోతిః సముద్భూతా దేవజ్యోతిఃస్వరూపిణీ ।
అచ్ఛేద్యా అద్భుతా తీవ్రా వ్రతస్థా వ్రతచారిణీ ॥ ౫౪ ॥

సిద్ధిదా ధూమినీ తన్వీ భ్రామరీ రక్తదన్తికా ।
స్వస్తికా గగనా వాణీ జాహ్నవీ భవభామినీ ॥ ౫౫ ॥

పతివ్రతా మహామోహా ముకుటా ముకుటేశ్వరీ ।
గుహ్యేశ్వరీ గుహ్యమాతా చణ్డికా గుహ్యకాలికా ॥ ౫౬ ॥

ప్రసూతిరాకుతిశ్చిత్తా చిన్తా దేవాహుతిస్త్రయీ ।
అనుమతిః కుహూ రాకా సినీవాలీ త్విషా రసా ॥ ౫౭ ॥

సువర్చా వర్చలా శార్వీ వికేశా కృష్ణపిఙ్గలా ।
స్వప్నావతీ చిత్రలేఖా అన్నపూర్ణా చతుష్టయా ॥ ౫౮ ॥

పుణ్యలభ్యా వరారోహా శ్యామాఙ్గీ శశిశేఖరా ।
హరణీ గౌతమీ మేనా యాదవా పూర్ణిమా అమా ॥ ౫౯ ॥

త్రిఖణ్డా త్రిముణ్డా మాన్యా భూతమాతా భవేశ్వరీ ।
భోగదా స్వర్గదా మోక్షా సుభగా యజ్ఞరూపిణీ ॥ ౬౦ ॥

అన్నదా సర్వసమ్పత్తిః సఙ్కటా సమ్పదా స్మృతిః ।
వైదూర్యముకుటా మేధా సర్వవిద్యేశ్వరేశ్వరీ ॥ ౬౧ ॥

బ్రహ్మానన్దా బ్రహ్మదాత్రీ మృడానీ కైటభేశ్వరీ ।
అరున్ధతీ అక్షమాలా అస్థిరా గ్రామ్యదేవతా ॥ ౬౨ ॥

వర్ణేశ్వరీ వర్ణమాతా చిన్తాపూర్ణీ విలక్షణా ।
త్రీక్షణా మఙ్గలా కాలీ వైరాటీ పద్మమాలినీ ॥ ౬౩ ॥

అమలా వికటా ముఖ్యా అవిజ్ఞేయా స్వయమ్భువా ।
ఊర్జా తారావతీ వేలా మానవీ చ చతుఃస్తనీ ॥ ౬౪ ॥

చతుర్నేత్రా చతుర్హస్తా చతుర్దన్తా చతుర్ముఖీ ।
శతరూపా బహురూపా అరూపా విశ్చతోముఖీ ॥ ౬౫ ॥

గరిష్ఠా గుర్విణీ గుర్వీ వ్యాప్యా భౌమీ చ భావినీ ।
అజాతా సుజాతా వ్యక్తా అచలా అక్షయా క్షమా ॥ ౬౬ ॥

మారిషా ధర్మిణీ హర్షా భూతధాత్రీ చ ధేనుకా ।
అయోనిజా అజా సాధ్వీ శచీ క్షేమా క్షయఙ్కరీ ॥ ౬౭ ॥

బుద్ధిర్లజ్జా మహాసిద్ధిః శాక్రీ శాన్తిః క్రియావతీ ।
ప్రజ్ఞా ప్రీతిః శ్రుతిః శ్రద్ధా స్వాహా కాన్తిర్వపుఃస్వధా ॥ ౬౮ ॥

ఉన్నతిః సన్నతిః ఖ్యాతిః శుద్ధిః స్థితిర్మనస్వినీ ।
ఉద్యమా వీరిణీ క్షాన్తిర్మార్కణ్డేయీ త్రయోదశీ ॥ ౬౯ ॥

ప్రసిద్ధా ప్రతిష్ఠా వ్యాప్తా అనసూయాఽఽకృతిర్యమా ।
మహాధీరా మహావీరా భుజఙ్గీ వలయాకృతిః ॥ ౭౦ ॥

హరసిద్ధా సిద్ధకాలీ సిద్ధామ్బా సిద్ధపూజితా ।
పరానన్దా పరాప్రీతిః పరాతుష్టిః పరేశ్వరీ ॥ ౭౧ ॥

వక్రేశ్వరీ చతుర్వక్త్రా అనాథా శివసాధికా ।
నారాయణీ నాదరూపా నాదినీ నర్తకీ నటీ ॥ ౭౨ ॥

సర్వప్రదా పఞ్చవక్త్రా కామిలా కామికా శివా ।
దుర్గమా దురతిక్రాన్తా దుర్ధ్యేయా దుష్పరిగ్రహా ॥ ౭౩ ॥

దుర్జయా దానవీ దేవీ దేత్యఘ్నీ దైత్యతాపినీ ।
ఊర్జస్వతీ మహాబుద్ధిః రటన్తీ సిద్ధదేవతా ॥ ౭౪ ॥

కీర్తిదా ప్రవరా లభ్యా శరణ్యా శివశోభనా ।
సన్మార్గదాయినీ శుద్ధా సురసా రక్తచణ్డికా ॥ ౭౫ ॥

సురూపా ద్రవిణా రక్తా విరక్తా బ్రహ్మవాదినీ ।
అగుణా నిర్గుణా గుణ్యా త్రిగుణా త్రిగుణాత్మికా ॥ ౭౬ ॥

ఉడ్డియానా పూర్ణశైలా కామస్యా చ జలన్ధరీ ।
శ్మశానభైరవీ కాలభైరవీ కులభైరవీ ॥ ౭౭ ॥

త్రిపురాభైరవీదేవీ భైరవీ వీరభైరవీ ।
శ్రీమహాభైరవీదేవీ సుఖదానన్దభైరవీ ॥ ౭౮ ॥

ముక్తిదాభైరవీదేవీ జ్ఞానదానన్దభైరవీ ।
దాక్షాయణీ దక్షయజ్ఞనాశినీ నగనన్దినీ ॥ ౭౯ ॥

రాజపుత్రీ రాజపూజ్యా భక్తివశ్యా సనాతనీ ।
అచ్యుతా చర్చికా మాయా షోడశీ సురసున్దరీ ॥ ౮౦ ॥

చక్రేశీ చక్రిణీ చక్రా చక్రరాజనివాసినీ ।
నాయికా యక్షిణీ బోధా బోధినీ ముణ్డకేశ్వరీ ॥ ౮౧ ॥

బీజరూపా చన్ద్రభాగా కుమారీ కపిలేశ్వరీ ।
వృద్ధాఽతివృద్ధా రసికా రసనా పాటలేశ్వరీ ॥ ౮౨ ॥

మాహేశ్వరీ మహాఽఽనన్దా ప్రబలా అబలా బలా ।
వ్యాఘ్రామ్బరీ మహేశానీ శర్వాణీ తామసీ దయా ॥ ౮౩ ॥

ధరణీ ధారిణీ తృష్ణా మహామారీ దురత్యయా ।
రఙ్గినీ టఙ్కినీ లీలా మహావేగా మఖేశ్వరీ ॥ ౮౪ ॥

జయదా జిత్వరా జేత్రీ జయశ్రీ జయశాలినీ ।
నర్మదా యమునా గఙ్గా వేన్వా వేణీ దృషద్వతీ ॥ ౮౫ ॥

దశార్ణా అలకా సీతా తుఙ్గభద్రా తరఙ్గిణీ ।
మదోత్కటా మయూరాక్షీ మీనాక్షీ మణికుణ్డలా ॥ ౮౬ ॥

సుమహా మహతాం సేవ్యా మాయూరీ నారసింహికా ।
బగలా స్తమ్భినీ పీతా పూజితా శివనాయికా ॥ ౮౭ ॥

వేదవేద్యా మహారౌద్రీ వేదబాహ్యా గతిప్రదా ।
సర్వశాస్త్రమయీ ఆర్యా అవాఙ్గమనసగోచరా ॥ ౮౮ ॥

అగ్నిజ్వాలా మహాజ్వాలా ప్రజ్వాలా దీప్తజిహ్వికా ।
రఞ్జనీ రమణీ రుద్రా రమణీయా ప్రభఞ్జనీ ॥ ౮౯ ॥

వరిష్ఠా విశిష్టా శిష్టా శ్రేష్ఠా నిష్ఠా కృపావతీ ।
ఊర్ధ్వముఖీ విశాలాస్యా రుద్రభార్యా భయఙ్కరీ ॥ ౯౦ ॥

సింహపృష్ఠసమాసీనా శివతాణ్డవదర్శినీ ।
హైమవతీ పద్మగన్ధా గన్ధేశ్వరీ భవప్రియా ॥ ౯౧ ॥

అణురూపా మహాసూక్ష్మా ప్రత్యక్షా చ మఖాన్తకా ।
సర్వవిద్యా రక్తనేత్రా బహునేత్రా అనేత్రకా ॥ ౯౨ ॥

విశ్వమ్భరా విశ్వయోనిః సర్వాకారా సుదర్శనా ।
కృష్ణాజినధరా దేవీ ఉత్తరా కన్దవాసినీ ॥ ౯౩ ॥

ప్రకృష్టా ప్రహృష్టా హృష్టా చన్ద్రసూర్యాగ్నిభక్షిణీ ।
విశ్వేదేవీ మహాముణ్డా పఞ్చముణ్డాధివాసినీ ॥ ౯౪ ॥

ప్రసాదసుముఖీ గూఢా సుముఖా సుముఖేశ్వరీ ।
తత్పదా సత్పదాఽత్యర్థా ప్రభావతీ దయావతీ ॥ ౯౫ ॥

చణ్డదుర్గా చణ్డీదేవీ వనదుర్గా వనేశ్వరీ ।
ధ్రువేశ్వరీ ధువా ధ్రౌవ్యా ధ్రువారాధ్యా ధ్రువాగతిః ॥ ౯౬ ॥

సచ్చిదా సచ్చిదానన్దా ఆపోమయీ మహాసుఖా ।
వాగీశీ వాగ్భవాఽఽకణ్ఠవాసినీ వహ్నిసున్దరీ ॥ ౯౭ ॥

గణనాథప్రియా జ్ఞానగమ్యా చ సర్వలోకగా ।
ప్రీతిదా గతిదా ప్రేయా ధ్యేయా జ్ఞేయా భయాపహా ॥ ౯౮ ॥

శ్రీకరీ శ్రీధరీ సుశ్రీ శ్రీవిద్యా శ్రీవిభావనీ ।
శ్రీయుతా శ్రీమతాం సేవ్యా శ్రీమూర్తిః స్త్రీస్వరూపిణీ ॥ ౯౯ ॥

అనృతా సునృతా సేవ్యా సర్వలోకోత్తమోత్తమా ।
జయన్తీ చన్దనా గౌరీ గర్జినీ గగనోపమా ॥ ౧౦౦ ॥

ఛిన్నమస్తా మహామత్తా రేణుకా వనశఙ్కరీ ।
గ్రాహికా గ్రాసినీ దేవభూషణా చ కపర్దినీ ॥ ౧౦౧ ॥

సుమతిస్తపతీ స్వస్థా హృదిస్థా మృగలోచనా ।
మనోహరా వజ్రదేహా కులేశీ కామచారిణీ ॥ ౧౦౨ ॥

రక్తాభా నిద్రితా నిద్రా రక్తాఙ్గీ రక్తలోచనా ।
కులచణ్డా చణ్డవక్త్రా చణ్డోగ్రా చణ్డమాలినీ ॥ ౧౦౩ ॥

రక్తచణ్డీ రుద్రచణ్డీ చణ్డాక్షీ చణ్డనాయికా ।
వ్యాఘ్రాస్యా శైలజా భాషా వేదార్థా రణరఙ్గిణీ ॥ ౧౦౪ ॥

బిల్వపత్రకృతావాసా తరుణీ శివమోహినీ ।
స్థాణుప్రియా కరాలాస్యా గుణదా లిఙ్గవాసినీ ॥ ౧౦౫ ॥

అవిద్యా మమతా అజ్ఞా అహన్తా అశుభా కృశా ।
మహిషఘ్నీ సుదుష్ప్రేక్ష్యా తమసా భవమోచనీ ॥ ౧౦౬ ॥

పురూహుతా సుప్రతిష్ఠా రజనీ ఇష్టదేవతా ।
దుఃఖినీ కాతరా క్షీణా గోమతీ త్ర్యమ్బకేశ్వరా ॥ ౧౦౭ ॥

ద్వారావతీ అప్రమేయా అవ్యయాఽమితవిక్రమా ।
మాయావతీ కృపామూర్తిః ద్వారేశీ ద్వారవాసినీ ॥ ౧౦౮ ॥

తేజోమయీ విశ్వకామా మన్మథా పుష్కరావతీ ।
చిత్రాదేవీ మహాకాలీ కాలహన్త్రీ క్రియామయీ ॥ ౧౦౯ ॥

కృపామయీ కృపాశ్రేష్ఠా కరుణా కరుణామయీ ।
సుప్రభా సువ్రతా మాధ్వీ మధుఘ్నీ ముణ్డమర్దినీ ॥ ౧౧౦ ॥

ఉల్లాసినీ మహోల్లాసా స్వామినీ శర్మదాయినీ ।
శ్రీమాతా శ్రీమహారాజ్ఞీ ప్రసన్నా ప్రసన్నాననా ॥ ౧౧౧ ॥

స్వప్రకాశా మహాభూమా బ్రహ్మరూపా శివఙ్కరీ ।
శక్తిదా శాన్తిదా కర్మఫలదా శ్రీప్రదాయినీ ॥ ౧౧౨ ॥

ప్రియదా ధనదా శ్రీదా మోక్షదా జ్ఞానదా భవా ।
భూమానన్దకరీ భూమా ప్రసీదశ్రుతిగోచరా ॥ ౧౧౩ ॥

రక్తచన్దనసిక్తాఙ్గీ సిన్దూరాఙ్కితభాలినీ ।
స్వచ్ఛన్దశక్తిర్గహనా ప్రజావతీ సుఖావహా ॥ ౧౧౪ ॥

యోగేశ్వరీ యోగారాధ్యా మహాత్రిశూలధారిణీ ।
రాజ్యేశీ త్రిపురా సిద్ధా మహావిభవశాలినీ ॥ ౧౧౫ ॥

హ్రీఙ్కారీ శఙ్కరీ సర్వపఙ్కజస్థా శతశ్రుతిః ।
నిస్తారిణీ జగన్మాతా జగదమ్బా జగద్ధితా ॥ ౧౧౬ ॥

సాష్టాఙ్గప్రణతిప్రీతా భక్తానుగ్రహకారిణీ ।
శరణాగతాదీనార్తపరిత్రాణపరాయణా ॥ ౧౧౭ ॥

నిరాశ్రయాశ్రయా దీనతారిణీ భక్తవత్సలా ।
దీనామ్బా దీనశరణా భక్తానామభయఙ్కరీ ॥ ౧౧౮ ॥

కృతాఞ్జలినమస్కారా స్వయమ్భుకుసుమార్చితా ।
కౌలతర్పణసమ్ప్రీతా స్వయమ్భాతీ విభాతినీ ॥ ౧౧౯ ॥

శతశీర్షాఽనన్తశీర్షా శ్రీకణ్ఠార్ధశరీరిణీ ।
జయధ్వనిప్రియా కులభాస్కరీ కులసాధికా ॥ ౧౨౦ ॥

అభయవరదహస్తా సర్వానన్దా చ సంవిదా ।
పృథివీధరా విశ్వధరా విశ్వగర్భా ప్రవర్తికా ॥ ౧౨౧ ॥

విశ్వమాయా విశ్వఫాలా పద్మనాభప్రసూః ప్రజా । extra
మహీయసీ మహామూర్తిః సతీ రాజ్ఞీ భయార్తిహా ॥ ౧౨౨ ॥

బ్రహ్మమయీ విశ్వపీఠా ప్రజ్ఞానా మహిమామయీ ।
సింహారూఢా వృషారూఢా అశ్వారూఢా అధీశ్వరీ ॥ ౧౨౩ ॥

వరాభయకరా సర్వవరేణ్యా విశ్వవిక్రమా ।
విశ్వాశ్రయా మహాభూతిః శ్రీప్రజ్ఞాదిసమన్వితా ॥ ౧౨౪ ॥

ఫలశ్రుతిః ।
దుర్గానామసహస్రాఖ్యం స్తోత్రం తన్త్రోత్తమోత్తమమ్ ।
పఠనాత్ శ్రవణాత్సద్యో నరో ముచ్యేత సఙ్కటాత్ ॥ ౧౨౫ ॥

అశ్వమేధసహస్రాణాం వాజపేయస్య కోటయః ।
సకృత్పాఠేన జాయన్తే మహామాయాప్రసాదతః ॥ ౧౨౬ ॥

య ఇదం పఠతి నిత్యం దేవ్యాగారే కృతాఞ్జలిః ।
కిం తస్య దుర్లభం దేవి దివి భువి రసాతలే ॥ ౧౨౭ ॥

స దీర్ధాయుః సుఖీ వాగ్మీ నిశ్చితం పర్వతాత్మజే ।
శ్రద్ధయాఽశ్రద్ధయా వాపి దుర్గానామప్రసాదతః ॥ ౧౨౮ ॥

య ఇదం పఠతే నిత్యం దేవీభక్తః ముదాన్వితః ।
తస్య శత్రుక్షయం యాతి యది శక్రసమో భవేత్ ॥ ౧౨౯ ॥

ప్రతినామ సముచ్చార్య స్రోతసి యః ప్రపూజయేత్ ।
షణ్మాసాభ్యన్తరే దేవి నిర్ధనీ ధనవాన్ భవేత్ ॥ ౧౩౦ ॥

వన్ధ్యా వా కాకవన్ధ్యా వా మృతవత్సా చ యాఽఙ్గనా ।
అస్య ప్రయోగమాత్రేణ బహుపుత్రవతీ భవేత్ ॥ ౧౩౧ ॥

ఆరోగ్యార్థే శతావృత్తిః పుత్రార్థే హ్యేకవత్సరమ్ ।
దీప్తాగ్నిసన్నిధౌ పాఠాత్ అపాపో భవతి ధ్రువమ్ ॥ ౧౩౨ ॥

అష్టోత్తరశతేనాస్య పురశ్చర్యా విధీయతే ।
కలౌ చతుర్గుణం ప్రోక్తం పురశ్చరణసిద్ధయే ॥ ౧౩౩ ॥

జపాకమలపుష్పం చ చమ్పకం నాగకేశరమ్ ।
కదమ్బం కుసుమం చాపి ప్రతినామ్నా సమర్చయేత్ ॥ ౧౩౪ ॥

ప్రణవాదినమోఽన్తేన చతుర్థ్యన్తేన మన్త్రవిత్ ।
స్రోతసి పూజయిత్వా తు ఉపహారం సమర్పయేత్ ॥ ౧౩౫ ॥

ఇచ్ఛాజ్ఞానక్రియాసిద్ధిర్నిశ్చతం గిరినన్దిని ।
దేహాన్తే పరమం స్థానం యత్సురైరపి దుర్లభమ్ ॥ ౧౩౬ ॥

స యాస్యతి న సన్దేహో శ్రీదుర్గానామకీర్తనాత్ ।
భజేద్ దుర్గాం స్మరేద్ దుర్గాం జపేద్ దుర్గాం శివప్రియామ్ ।
తత్క్షణాత్ శివమాప్నోతి సత్యం సత్యం వరాననే ॥ ౧౩౭ ॥

॥ ఇతి తన్త్రరాజతన్త్రే శ్రీదుర్గాసహస్రనామస్తోత్రం సమ్పూర్ణమ్ ॥

Also Read 1000 Names of Sri Durga 2:

1000 Names of Sri Durga 2 | Sahasranama Stotram from Tantraraja Tantra in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

1000 Names of Sri Durga 2 | Sahasranama Stotram from Tantraraja Tantra Lyrics in Telugu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top