Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

1000 Names of Sri Durga 2 | Sahasranama Stotram from Tantraraja Tantra Lyrics in Kannada

Tantraraja Tantra Shri Durgasahasranamastotram 2 Lyrics in Kannada:

॥ ಶ್ರೀದುರ್ಗಾಸಹಸ್ರನಾಮಸ್ತೋತ್ರಮ್ 2 ॥
ತನ್ತ್ರರಾಜತನ್ತ್ರೇ

ಪೂರ್ವಪೀಠಿಕಾ
ಶ್ರೀಶಿವ ಉವಾಚ –
ಶೃಣು ದೇವಿ ಪ್ರವಕ್ಷ್ಯಾಮಿ ದುರ್ಗಾನಾಮಸಹಸ್ರಕಮ್ ।
ಯತ್ಪ್ರಸಾದಾನ್ಮಹಾದೇವಿ ಚತುರ್ವರ್ಗಫಲಂ ಲಭೇತ್ ॥ 1 ॥

ಪಠನಂ ಶ್ರವಣಂ ಚಾಸ್ಯ ಸರ್ವಾಶಾಪರಿಪೂರಕಮ್ ।
ಧನಪುತ್ರಪ್ರದಂ ಚೈವ ಬಾಲಾನಾಂ ಶಾನ್ತಿಕಾರಕಮ್ ॥ 2 ॥

ಉಗ್ರರೋಗಪ್ರಶಮನಂ ಗ್ರಹದೋಷವಿನಾಶನಮ್ ।
ಅಕಾಲಮೃತ್ಯುಹರಣಂ ವಾಣಿಜ್ಯೇ ವಿಜಯಪ್ರದಮ್ ॥ 3 ॥

ವಿವಾದೇ ದುರ್ಗಮೇ ಯುದ್ಧೇ ನೌಕಾಯಾಂ ಶತ್ರುಸಂಕಟೇ ।
ರಾಜದ್ವಾರೇ ಮಹಾಽರಣ್ಯೇ ಸರ್ವತ್ರ ವಿಜಯಪ್ರದಮ್ ॥ 4 ॥

॥ ವಿನಿಯೋಗ ॥

ಓಂ ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀದುರ್ಗಾಸಹಸ್ರನಾಮಮಾಲಾಮನ್ತ್ರಸ್ಯ ಶ್ರೀನಾರದ ಋಷಿಃ ।
ಗಾಯತ್ರೀ ಛನ್ದಃ । ಶ್ರೀದುರ್ಗಾ ದೇವತಾ । ದುಂ ಬೀಜಮ್ । ಹ್ರೀಂ ಶಕ್ತಿಃ ।
ಓಂ ಕೀಲಕಮ್ । ಶ್ರೀದುರ್ಗಾಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥಂ ಶ್ರೀದುರ್ಗಾಸಹಸ್ರನಾಮಪಾಠೇ ವಿನಿಯೋಗಃ ॥

ಋಷ್ಯಾದಿ ನ್ಯಾಸಃ ।
ಶ್ರೀನಾರದಋಷಯೇ ನಮಃ ಶಿರಸಿ । ಗಾಯತ್ರೀಛನ್ದಸೇ ನಮಃ ಮುಖೇ ।
ಶ್ರೀದುರ್ಗಾದೇವತಾಯೈ ನಮಃ ಹೃದಯೇ । ದುಂ ಬೀಜಾಯ ನಮಃ ಗುಹ್ಯೇ ।
ಹ್ರೀಂ ಶಕ್ತಯೇ ನಮಃ ಪಾದಯೋಃ । ಓಂ ಕೀಲಕಾಯ ನಮಃ ನಾಭೌ ।
ಶ್ರೀದುರ್ಗಾಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥಂ ಶ್ರೀದುರ್ಗಾಸಹಸ್ರನಾಮಪಾಠೇ ವಿನಿಯೋಗಾಯ ನಮಃ ಸರ್ವಾಂಗೇ ॥

ಕರನ್ಯಾಸಃ ।
ಹ್ರಾಂ ಓಂ ಹ್ರೀಂ ದುಂ ದುರ್ಗಾಯೈ ಅಂಗುಷ್ಠಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ ।
ಹ್ರೀಂ ಓಂ ಹ್ರೀಂ ದುಂ ದುರ್ಗಾಯೈ ತರ್ಜನೀಭ್ಯಾಂ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಹ್ರೂಂ ಓಂ ಹ್ರೀಂ ದುಂ ದುರ್ಗಾಯೈ ಮಧ್ಯಮಾಭ್ಯಾಂ ವಷಟ್ ।
ಹ್ರೈಂ ಓಂ ಹ್ರೀಂ ದುಂ ದುರ್ಗಾಯೈ ಅನಾಮಿಕಾಭ್ಯಾಂ ಹುಮ್ ।
ಹ್ರೌಂ ಓಂ ಹ್ರೀಂ ದುಂ ದುರ್ಗಾಯೈ ಕನಿಷ್ಠಿಕಾಭ್ಯಾಂ ವೌಷಟ್ ।
ಹ್ರಃ ಓಂ ಹ್ರೀಂ ದುಂ ದುರ್ಗಾಯೈ ಕರತಲಕರಪೃಷ್ಠಾಭ್ಯಾಂ ಫಟ್ ॥

ಅಂಗನ್ಯಾಸಃ ।
ಹ್ರಾಂ ಓಂ ಹ್ರೀಂ ದುಂ ದುರ್ಗಾಯೈ ಹೃದಯಾಯ ನಮಃ ।
ಹ್ರೀಂ ಓಂ ಹ್ರೀಂ ದುಂ ದುರ್ಗಾಯೈ ಶಿರಸೇ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಹ್ರೂಂ ಓಂ ಹ್ರೀಂ ದುಂ ದುರ್ಗಾಯೈ ಶಿಖಾಯೈ ವಷಟ್ ।
ಹ್ರೈಂ ಓಂ ಹ್ರೀಂ ದುಂ ದುರ್ಗಾಯೈ ಕವಚಾಯ ಹುಮ್ ।
ಹ್ರೌಂ ಓಂ ಹ್ರೀಂ ದುಂ ದುರ್ಗಾಯೈ ನೇತ್ರತ್ರಯಾಯ ವೌಷಟ್ ।
ಹ್ರಃ ಓಂ ಹ್ರೀಂ ದುಂ ದುರ್ಗಾಯೈ ಅಸ್ತ್ರಾಯ ಫಟ್ ॥

॥ ಅಥ ಧ್ಯಾನಮ್ ॥

ಸಿಂಹಸ್ಥಾ ಶಶಿಶೇಖರಾ ಮರಕತಪ್ರಖ್ಯಾ ಚತುರ್ಭಿರ್ಭುಜೈಃ ।
ಶಂಗಚಕ್ರಧನುಃಶರಾಂಶ್ಚ ದಧತೀ ನೇತ್ರೈಸ್ತ್ರಿಭಿಃ ಶೋಭಿತಾ ॥

ಆಮುಕ್ತಾಂಗದಹಾರಕಂಕಣರಣತ್ಕಾಂಚೀಕ್ವಣನ್ನೂಪುರಾ ।
ದುರ್ಗಾ ದುರ್ಗತಿಹಾರಿಣೀ ಭವತು ವೋ ರತ್ನೋಲ್ಲಸತ್ಕುಂಡಲಾ ॥

॥ ಮಾನಸ ಪೂಜನ ॥

ಲಂ ಪೃಥಿವ್ಯಾತ್ಮಕಂ ಗನ್ಧಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ।
ಹಂ ಆಕಾಶಾತ್ಮಕಂ ಪುಷ್ಪಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ।
ಯಂ ವಾಯ್ಯಾತ್ಮಕಂ ಧೂಪಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ।
ರಂ ವಹ್ನ್ಯಾತ್ಮಕಂ ದೀಪಂ ದರ್ಶಯಾಮಿ ।
ವಂ ಅಮೃತಾತ್ಮಕಂ ನೈವೇದ್ಯಂ ನಿವೇದಯಾಮಿ ।
ಸಂ ಸರ್ವಾತ್ಮಕಂ ತಾಮ್ಬೂಲಂ ನಿವೇದಯಾಮಿ ।

॥ ಮೂಲ ಪಾಠ ॥

ಅಥ ಸಹಸ್ರನಾಮಸ್ತೋತ್ರಮ್ ।
ಶ್ರೀದುರ್ಗಾ ದುರ್ಗತಿ ಹರಾ ಪರಿಪೂರ್ಣಾ ಪರಾತ್ಪರಾ ।
ಸರ್ವೋಪಾಧಿವಿನಿರ್ಮುಕ್ತಾ ಭವಭಾರವಿನಾಶಿನೀ ॥ 1 ॥

ಕಾರ್ಯಕಾರಣನಿರ್ಮುಕ್ತಾ ಲೀಲಾವಿಗ್ರಹಧಾರಿಣೀ ।
ಸರ್ವಶೃಂಗಾರಶೋಭಾಢ್ಯಾ ಸರ್ವಾಯುಧಸಮನ್ವಿತಾ ॥ 2 ॥

ಸೂರ್ಯಕೋಟಿಸಹಸ್ರಾಭಾ ಚನ್ದ್ರಕೋಟಿನಿಭಾನನಾ ।
ಗಣೇಶಕೋಟಿಲಾವಣ್ಯಾ ವಿಷ್ಣುಕೋಟ್ಯರಿಮರ್ದಿನೀ ॥ 3 ॥

ದಾವಾಗ್ನಿಕೋಟಿನಲಿನೀ ರುದ್ರಕೋಟ್ಯುಗ್ರರೂಪಿಣೀ ।
ಸಮುದ್ರಕೋಟಿಗಮ್ಭೀರಾ ವಾಯುಕೋಟಿಮಹಾಬಲಾ ॥ 4 ॥

ಆಕಾಶಕೋಟಿವಿಸ್ತಾರಾ ಯಮಕೋಟಿಭಯಂಕರೀ ।
ಮೇರುಕೋಟಿಸಮುಛ್ರಾಯಾ ಗಣಕೋಟಿಸಮೃದ್ಧಿದಾ ॥ 5 ॥

ನಮಸ್ಯಾ ಪ್ರಥಮಾ ಪೂಜ್ಯಾ ಸಕಲಾ ಅಖಿಲಾಮ್ಬಿಕಾ ।
ಮಹಾಪ್ರಕೃತಿ ಸರ್ವಾತ್ಮಾ ಭುಕ್ತಿಮುಕ್ತಿಪ್ರದಾಯಿನೀ ॥ 6 ॥

ಅಜನ್ಯಾ ಜನನೀ ಜನ್ಯಾ ಮಹಾವೃಷಭವಾಹಿನೀ ।
ಕರ್ದಮೀ ಕಾಶ್ಯಪೀ ಪದ್ಮಾ ಸರ್ವತೀರ್ಥನಿವಾಸಿನೀ ॥ 7 ॥

ಭೀಮೇಶ್ವರೀ ಭೀಮನಾದಾ ಭವಸಾಗರತಾರಿಣೀ ।
ಸವದೇವಶಿರೋರತ್ನನಿಘೃಷ್ಟಚರಣಾಮ್ಬುಜಾ ॥ 8 ॥

ಸ್ಮರತಾಂ ಸರ್ವಪಾಪಘ್ನೀ ಸರ್ವಕಾರಣಕಾರಣಾ ।
ಸರ್ವಾರ್ಥಸಾಧಿಕಾ ಮಾತಾ ಸರ್ವಮಂಗಲಮಂಗಲಾ ॥ 9 ॥

ಪೃಚ್ಛಾ ಪೃಶ್ನೀ ಮಹಾಜ್ಯೋತಿರರಣ್ಯಾ ವನದೇವತಾ ।
ಭೀತಿರ್ಭೂತಿರ್ಮತಿಃ ಶಕ್ತಿಸ್ತುಷ್ಟಿಃ ಪುಷ್ಟಿರುಷಾ ಧೃತಿಃ ॥ 10 ॥

ಉತ್ತಾನಹಸ್ತಾ ಸಮ್ಭೂತಿಃ ವೃಕ್ಷವಲ್ಕಲಧಾರಿಣೀ ।
ಮಹಾಪ್ರಭಾ ಮಹಾಚಂಡೀ ದೀಪ್ತಾಸ್ಯಾ ಉಗ್ರಲೋಚನಾ ॥ 11 ॥

ಮಹಾಮೇಘಪ್ರಭಾ ವಿದ್ಯಾ ಮುಕ್ತಕೇಶೀ ದಿಗಮ್ಬರೀ ।
ಹಸನಮುಖೀ ಸಾಟ್ಟಹಾಸಾ ಲೋಲಜಿಹ್ವಾ ಮಹೇಶ್ವರೀ ॥ 12 ॥

ಮುಂಡಾಲೀ ಅಭಯಾ ದಕ್ಷಾ ಮಹಾಭೀಮಾ ವರೋದ್ಯತಾ ।
ಖಡ್ಗಮುಂಡಧರಾ ಮುಕ್ತಿ ಕುಮುದಾಜ್ಞಾನನಾಶಿನೀ ॥ 13 ॥

ಅಮ್ಬಾಲಿಕಾ ಮಹಾವೀರ್ಯಾ ಸಾರದಾ ಕನಕೇಶ್ವರೀ ।
ಪರಮಾತ್ಮಾ ಪರಾ ಕ್ಷಿಪ್ತಾ ಶೂಲಿನೀ ಪರಮೇಶ್ವರೀ ॥ 14 ॥

ಮಹಾಕಾಲಸಮಾಸಕ್ತಾ ಶಿವಶತನಿನಾದಿನೀ ।
ಘೋರಾಂಗೀ ಮುಂಡಮುಕುಟಾ ಶ್ಮಶಾನಾಸ್ಥಿಕೃತಾಽಽಸನಾ ॥ 15 ॥

ಮಹಾಶ್ಮಶಾನನಿಲಯಾ ಮಣಿಮಂಡಪಮಧ್ಯಗಾ ।
ಪಾನಪಾತ್ರಘೃತಾ ಖರ್ವಾ ಪನ್ನಗೀ ಪರದೇವತಾ ॥ 16 ॥

ಸುಗನ್ಧಾ ತಾರಿಣೀ ತಾರಾ ಭವಾನೀ ವನವಾಸಿನೀ ।
ಲಮ್ಬೋದರೀ ಮಹಾದೀರ್ಘಾ ಜಟಿನೀ ಚನ್ದ್ರಶೇಖರಾ ॥ 17 ॥

ಪರಾಽಮ್ಬಾ ಪರಮಾರಾಧ್ಯಾ ಪರೇಶೀ ಬ್ರಹ್ಮರೂಪಿಣೀ ।
ದೇವಸೇನಾ ವಿಶ್ವಗರ್ಭಾ ಅಗ್ನಿಜಿಹ್ವಾ ಚತುರ್ಭುಜಾ ॥ 18 ॥

ಮಹಾದಂಷ್ಟ್ರಾ ಮಹಾರಾತ್ರಿಃ ನೀಲಾ ನೀಲಸರಸ್ವತೀ ।
ದಕ್ಷಜಾ ಭಾರತೀ ರಮ್ಭಾ ಮಹಾಮಂಗಲಚಂಡಿಕಾ ॥ 19 ॥

ರುದ್ರಜಾ ಕೌಶಿಕೀ ಪೂತಾ ಯಮಘಂಟಾ ಮಹಾಬಲಾ ।
ಕಾದಮ್ಬಿನೀ ಚಿದಾನನ್ದಾ ಕ್ಷೇತ್ರಸ್ಥಾ ಕ್ಷೇತ್ರಕರ್ಷಿಣೀ ॥ 20 ॥

ಪಂಚಪ್ರೇತಸಮಾರುಢಾ ಲಲಿತಾ ತ್ವರಿತಾ ಸತೀ ।
ಭೈರವೀ ರೂಪಸಮ್ಪನ್ನಾ ಮದನಾದಲನಾಶಿನೀ ॥ 21 ॥

ಜಾತಾಪಹಾರಿಣೀ ವಾರ್ತಾ ಮಾತೃಕಾ ಅಷ್ಟಮಾತೃಕಾ ।
ಅನಂಗಮೇಖಲಾ ಷಷ್ಟೀ ಹೃಲ್ಲೇಖಾ ಪರ್ವತಾತ್ಮಜಾ ॥ 22 ॥

ವಸುನ್ಧರಾ ಧರಾ ಧಾರಾ ವಿಧಾತ್ರೀ ವಿನ್ಧ್ಯವಾಸಿನೀ ।
ಅಯೋಧ್ಯಾ ಮಥುರಾ ಕಾಂಚೀ ಮಹೈಶ್ವರ್ಯಾ ಮಹೋದರೀ ॥ 23 ॥

ಕೋಮಲಾ ಮಾನದಾ ಭವ್ಯಾ ಮತ್ಸ್ಯೋದರೀ ಮಹಾಲಯಾ ।
ಪಾಶಾಂಕುಶಧನುರ್ಬಾಣಾ ಲಾವಣ್ಯಾಮ್ಬುಧಿಚನ್ದ್ರಿಕಾ ॥ 24 ॥

ರಕ್ತವಾಸಾ ರಕ್ತಲಿಪ್ತಾ ರಕ್ತಗನ್ಧವಿನೋದಿನೀ ।
ದುರ್ಲಭಾ ಸುಲಭಾ ಮತ್ಸ್ಯಾ ಮಾಧವೀ ಮಂಡಲೇಶ್ವರೀ ॥ 25 ॥

ಪಾರ್ವತೀ ಅಮರೀ ಅಮ್ಬಾ ಮಹಾಪಾತಕನಾಶಿನೀ ।
ನಿತ್ಯತೃಪ್ತಾ ನಿರಾಭಾಸಾ ಅಕುಲಾ ರೋಗನಾಶಿನೀ ॥ 26 ॥

ಕನಕೇಶೀ ಪಂಚರೂಪಾ ನೂಪುರಾ ನೀಲವಾಹಿನೀ ।
ಜಗನ್ಮಯೀ ಜಗದ್ಧಾತ್ರೀ ಅರುಣಾ ವಾರುಣೀ ಜಯಾ ॥ 27 ॥

ಹಿಂಗುಲಾ ಕೋಟರಾ ಸೇನಾ ಕಾಲಿನ್ದೀ ಸುರಪೂಜಿತಾ ।
ರಾಮೇಶ್ವರೀ ದೇವಗರ್ಭಾ ತ್ರಿಸ್ರೋತಾ ಅಖಿಲೇಶ್ವರೀ ॥ 28 ॥

ಬ್ರಹ್ಮಾಣೀ ವೈಷ್ಣವೀ ರೌದ್ರೀ ಮಹಾಕಾಲಮನೋರಮಾ ।
ಗಾರುಡೀ ವಿಮಲಾ ಹಂಸೀ ಯೋಗಿನೀ ರತಿಸುನ್ದರೀ ॥ 29 ॥

ಕಪಾಲಿನೀ ಮಹಾಚಂಡಾ ವಿಪ್ರಚಿತ್ತಾ ಕುಮಾರಿಕಾ ।
ಈಶಾನೀ ಈಶ್ವರೀ ಬ್ರಾಹ್ಮೀ ಮಾಹೇಶೀ ವಿಶ್ವಮೋಹಿನೀ ॥ 30 ॥

ಏಕವೀರಾ ಕುಲಾನನ್ದಾ ಕಾಲಪುತ್ರೀ ಸದಾಶಿವಾ ।
ಶಾಕಮ್ಭರೀ ನೀಲವರ್ಣಾ ಮಹಿಷಾಸುರಮರ್ದಿನೀ ॥ 31 ॥

ಕಾಮದಾ ಕಾಮಿನೀ ಕುಲ್ಲಾ ಕುರುಕುಲ್ಲಾ ವಿರೋಧಿನೀ ।
ಉಗ್ರಾ ಉಗ್ರಪ್ರಭಾ ದೀಪ್ತಾ ಪ್ರಭಾ ದಂಷ್ಟ್ರಾ ಮನೋಜವಾ ॥ 32 ॥

ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷತಲಾಸೀನಾ ಶ್ರೀನಾಥಗುರುಪಾದುಕಾ ।
ಅವ್ಯಾಜಕರುಣಾಮೂರ್ತಿರಾನನ್ದಘನವಿಗ್ರಹಾ ॥ 33 ॥

ವಿಶ್ವರೂಪಾ ವಿಶ್ವಮಾತಾ ವಜ್ರಿಣೀ ವಜ್ರವಿಗ್ರಹಾ ।
ಅನಧಾ ಶಾಂಕರೀ ದಿವ್ಯಾ ಪವಿತ್ರಾ ಸರ್ವಸಾಕ್ಷಿಣೀ ॥ 34 ॥

ಧನುರ್ಬಾಣಗದಾಹಸ್ತಾ ಆಯುಧಾ ಆಯುಧಾನ್ವಿತಾ ।
ಲೋಕೋತ್ತರಾ ಪದ್ಮನೇತ್ರಾ ಯೋಗಮಾಯಾ ಜಟೇಶ್ವರೀ ॥ 35 ॥

ಅನುಚ್ಚಾರ್ಯಾ ತ್ರಿಧಾ ದೃಪ್ತಾ ಚಿನ್ಮಯೀ ಶಿವಸುನ್ದರೀ ।
ವಿಶ್ವೇಶ್ವರೀ ಮಹಾಮೇಧಾ ಉಚ್ಛಿಷ್ಟಾ ವಿಸ್ಫುಲಿಂಗಿನೀ ॥ 36 ॥

ಚಿದಮ್ಬರೀ ಚಿದಾಕಾರಾ ಅಣಿಮಾ ನೀಲಕುನ್ತಲಾ ।
ದೈತ್ಯೇಶ್ವರೀ ದೇವಮಾತಾ ಮಹಾದೇವೀ ಕುಶಪ್ರಿಯಾ ॥ 37 ॥

ಸರ್ವದೇವಮಯೀ ಪುಷ್ಟಾ ಭೂಷ್ಯಾ ಭೂತಪತಿಪ್ರಿಯಾ ।
ಮಹಾಕಿರಾತಿನೀ ಸಾಧ್ಯಾ ಧರ್ಮಜ್ಞಾ ಭೀಷಣಾನನಾ ॥ 38 ॥

ಉಗ್ರಚಂಡಾ ಶ್ರೀಚಾಂಡಾಲೀ ಮೋಹಿನೀ ಚಂಡವಿಕ್ರಮಾ ।
ಚಿನ್ತನೀಯಾ ಮಹಾದೀರ್ಘಾ ಅಮೃತಾ ಮೃತಬಾನ್ಧವೀ ॥ 39 ॥

ಪಿನಾಕಧಾರಿಣೀ ಶಿಪ್ರಾ ಧಾತ್ರೀ ತ್ರಿಜಗದೀಶ್ವರೀ ।
ರಕ್ತಪಾ ರುಧಿರಾಕ್ತಾಂಗೀ ರಕ್ತಖರ್ಪರಧಾರಿಣೀ ॥ 40 ॥

ತ್ರಿಪುರಾ ತ್ರಿಕೂಟಾ ನಿತ್ಯಾ ಶ್ರೀನಿತ್ಯಾ ಭುವನೇಶ್ವರೀ ।
ಹವ್ಯಾ ಕವ್ಯಾ ಲೋಕಗತಿರ್ಗಾಯತ್ರೀ ಪರಮಾ ಗತಿಃ ॥ 41 ॥

ವಿಶ್ವಧಾತ್ರೀ ಲೋಕಮಾತಾ ಪಂಚಮೀ ಪಿತೃತೃಪ್ತಿದಾ ।
ಕಾಮೇಶ್ವರೀ ಕಾಮರೂಪಾ ಕಾಮಬೀಜಾ ಕಲಾತ್ಮಿಕಾ ॥ 42 ॥

ತಾಟಂಕಶೋಭಿನೀ ವನ್ದ್ಯಾ ನಿತ್ಯಕ್ಲಿನ್ನಾ ಕುಲೇಶ್ವರೀ ।
ಭುವನೇಶೀ ಮಹಾರಾಜ್ಞೀ ಅಕ್ಷರಾ ಅಕ್ಷರಾತ್ಮಿಕಾ ॥ 43 ॥

ಅನಾದಿಬೋಧಾ ಸರ್ವಜ್ಞಾ ಸರ್ವಾ ಸರ್ವತರಾ ಶುಭಾ ।
ಇಚ್ಛಾಜ್ಞಾನಕ್ರಿಯಾಶಕ್ತಿಃ ಸರ್ವಾಢ್ಯಾ ಶರ್ವಪೂಜಿತಾ ॥ 44 ॥

ಶ್ರೀಮಹಾಸುನ್ದರೀ ರಮ್ಯಾ ರಾಜ್ಞೀ ಶ್ರೀಪರಮಾಮ್ಬಿಕಾ ।
ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರೀ ಭದ್ರಾ ಶ್ರೀಮತ್ತ್ರಿಪುರಸುನ್ದರೀ ॥ 45 ॥

ತ್ರಿಸನ್ಧ್ಯಾ ಇನ್ದಿರಾ ಐನ್ದ್ರೀ ಅಜಿತಾ ಅಪರಾಜಿತಾ ।
ಭೇರುಂಡಾ ದಂಡಿನೀ ಘೋರಾ ಇನ್ದ್ರಾಣೀ ಚ ತಪಸ್ವಿನೀ ॥ 46 ॥

ಶೈಲಪುತ್ರೀ ಚಂಡಧಂಟಾ ಕೂಷ್ಮಾಂಡಾ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಣೀ ।
ಕಾತ್ಯಾಯನೀ ಸ್ಕನ್ದಮಾತಾ ಕಾಲರಾತ್ರಿಃ ಶುಭಂಕರೀ ॥ 47 ॥

ಮಹಾಗೌರಾ ಸಿದ್ಧಿದಾತ್ರೀ ನವದುರ್ಗಾ ನಭಃಸ್ಥಿತಾ ।
ಸುನನ್ದಾ ನನ್ದಿನೀ ಕೃತ್ಯಾ ಮಹಾಭಾಗಾ ಮಹೋಜ್ಜ್ವಲಾ ॥ 48 ॥

ಮಹಾವಿದ್ಯಾ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯಾ ದಾಮಿನೀ ತಾಪಹಾರಿಣೀ ।
ಉತ್ಥಿತಾ ಉತ್ಪಲಾ ಬಾಧ್ಯಾ ಪ್ರಮೋದಾ ಶುಭದೋತ್ತಮಾ ॥ 49 ॥

ಅತುಲ್ಯಾ ಅಮೂಲಾ ಪೂರ್ಣಾ ಹಂಸಾರೂಢಾ ಹರಿಪ್ರಿಯಾ ।
ಸುಲೋಚನಾ ವಿರೂಪಾಕ್ಷೀ ವಿದ್ಯುದ್ಗೌರೀ ಮಹಾರ್ಹಣಾ ॥ 50 ॥

ಕಾಕಧ್ವಜಾ ಶಿವಾರಾಧ್ಯಾ ಶೂರ್ಪಹಸ್ತಾ ಕೃಶಾಂಗಿನೀ ।
ಶುಭ್ರಕೇಶೀ ಕೋಟರಾಕ್ಷೀ ವಿಧವಾ ಪತಿಘಾತಿನೀ ॥ 51 ॥

ಸರ್ವಸಿದ್ಧಿಕರೀ ದುಷ್ಟಾ ಕ್ಷುಧಾರ್ತಾ ಶಿವಭಕ್ಷಿಣೀ ।
ವರ್ಗಾತ್ಮಿಕಾ ತ್ರಿಕಾಲಜ್ಞಾ ತ್ರಿವರ್ಗಾ ತ್ರಿದಶಾರ್ಚಿತಾ ॥ 52 ॥

ಶ್ರೀಮತೀ ಭೋಗಿನೀ ಕಾಶೀ ಅವಿಮುಕ್ತಾ ಗಯೇಶ್ವರೀ ।
ಸಿದ್ಧಾಮ್ಬಿಕಾ ಸುವರ್ಣಾಕ್ಷೀ ಕೋಲಾಮ್ಬಾ ಸಿದ್ಧಯೋಗಿನೀ ॥ 53 ॥

ದೇವಜ್ಯೋತಿಃ ಸಮುದ್ಭೂತಾ ದೇವಜ್ಯೋತಿಃಸ್ವರೂಪಿಣೀ ।
ಅಚ್ಛೇದ್ಯಾ ಅದ್ಭುತಾ ತೀವ್ರಾ ವ್ರತಸ್ಥಾ ವ್ರತಚಾರಿಣೀ ॥ 54 ॥

ಸಿದ್ಧಿದಾ ಧೂಮಿನೀ ತನ್ವೀ ಭ್ರಾಮರೀ ರಕ್ತದನ್ತಿಕಾ ।
ಸ್ವಸ್ತಿಕಾ ಗಗನಾ ವಾಣೀ ಜಾಹ್ನವೀ ಭವಭಾಮಿನೀ ॥ 55 ॥

ಪತಿವ್ರತಾ ಮಹಾಮೋಹಾ ಮುಕುಟಾ ಮುಕುಟೇಶ್ವರೀ ।
ಗುಹ್ಯೇಶ್ವರೀ ಗುಹ್ಯಮಾತಾ ಚಂಡಿಕಾ ಗುಹ್ಯಕಾಲಿಕಾ ॥ 56 ॥

ಪ್ರಸೂತಿರಾಕುತಿಶ್ಚಿತ್ತಾ ಚಿನ್ತಾ ದೇವಾಹುತಿಸ್ತ್ರಯೀ ।
ಅನುಮತಿಃ ಕುಹೂ ರಾಕಾ ಸಿನೀವಾಲೀ ತ್ವಿಷಾ ರಸಾ ॥ 57 ॥

ಸುವರ್ಚಾ ವರ್ಚಲಾ ಶಾರ್ವೀ ವಿಕೇಶಾ ಕೃಷ್ಣಪಿಂಗಲಾ ।
ಸ್ವಪ್ನಾವತೀ ಚಿತ್ರಲೇಖಾ ಅನ್ನಪೂರ್ಣಾ ಚತುಷ್ಟಯಾ ॥ 58 ॥

ಪುಣ್ಯಲಭ್ಯಾ ವರಾರೋಹಾ ಶ್ಯಾಮಾಂಗೀ ಶಶಿಶೇಖರಾ ।
ಹರಣೀ ಗೌತಮೀ ಮೇನಾ ಯಾದವಾ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಅಮಾ ॥ 59 ॥

ತ್ರಿಖಂಡಾ ತ್ರಿಮುಂಡಾ ಮಾನ್ಯಾ ಭೂತಮಾತಾ ಭವೇಶ್ವರೀ ।
ಭೋಗದಾ ಸ್ವರ್ಗದಾ ಮೋಕ್ಷಾ ಸುಭಗಾ ಯಜ್ಞರೂಪಿಣೀ ॥ 60 ॥

ಅನ್ನದಾ ಸರ್ವಸಮ್ಪತ್ತಿಃ ಸಂಕಟಾ ಸಮ್ಪದಾ ಸ್ಮೃತಿಃ ।
ವೈದೂರ್ಯಮುಕುಟಾ ಮೇಧಾ ಸರ್ವವಿದ್ಯೇಶ್ವರೇಶ್ವರೀ ॥ 61 ॥

ಬ್ರಹ್ಮಾನನ್ದಾ ಬ್ರಹ್ಮದಾತ್ರೀ ಮೃಡಾನೀ ಕೈಟಭೇಶ್ವರೀ ।
ಅರುನ್ಧತೀ ಅಕ್ಷಮಾಲಾ ಅಸ್ಥಿರಾ ಗ್ರಾಮ್ಯದೇವತಾ ॥ 62 ॥

ವರ್ಣೇಶ್ವರೀ ವರ್ಣಮಾತಾ ಚಿನ್ತಾಪೂರ್ಣೀ ವಿಲಕ್ಷಣಾ ।
ತ್ರೀಕ್ಷಣಾ ಮಂಗಲಾ ಕಾಲೀ ವೈರಾಟೀ ಪದ್ಮಮಾಲಿನೀ ॥ 63 ॥

ಅಮಲಾ ವಿಕಟಾ ಮುಖ್ಯಾ ಅವಿಜ್ಞೇಯಾ ಸ್ವಯಮ್ಭುವಾ ।
ಊರ್ಜಾ ತಾರಾವತೀ ವೇಲಾ ಮಾನವೀ ಚ ಚತುಃಸ್ತನೀ ॥ 64 ॥

ಚತುರ್ನೇತ್ರಾ ಚತುರ್ಹಸ್ತಾ ಚತುರ್ದನ್ತಾ ಚತುರ್ಮುಖೀ ।
ಶತರೂಪಾ ಬಹುರೂಪಾ ಅರೂಪಾ ವಿಶ್ಚತೋಮುಖೀ ॥ 65 ॥

ಗರಿಷ್ಠಾ ಗುರ್ವಿಣೀ ಗುರ್ವೀ ವ್ಯಾಪ್ಯಾ ಭೌಮೀ ಚ ಭಾವಿನೀ ।
ಅಜಾತಾ ಸುಜಾತಾ ವ್ಯಕ್ತಾ ಅಚಲಾ ಅಕ್ಷಯಾ ಕ್ಷಮಾ ॥ 66 ॥

ಮಾರಿಷಾ ಧರ್ಮಿಣೀ ಹರ್ಷಾ ಭೂತಧಾತ್ರೀ ಚ ಧೇನುಕಾ ।
ಅಯೋನಿಜಾ ಅಜಾ ಸಾಧ್ವೀ ಶಚೀ ಕ್ಷೇಮಾ ಕ್ಷಯಂಕರೀ ॥ 67 ॥

ಬುದ್ಧಿರ್ಲಜ್ಜಾ ಮಹಾಸಿದ್ಧಿಃ ಶಾಕ್ರೀ ಶಾನ್ತಿಃ ಕ್ರಿಯಾವತೀ ।
ಪ್ರಜ್ಞಾ ಪ್ರೀತಿಃ ಶ್ರುತಿಃ ಶ್ರದ್ಧಾ ಸ್ವಾಹಾ ಕಾನ್ತಿರ್ವಪುಃಸ್ವಧಾ ॥ 68 ॥

ಉನ್ನತಿಃ ಸನ್ನತಿಃ ಖ್ಯಾತಿಃ ಶುದ್ಧಿಃ ಸ್ಥಿತಿರ್ಮನಸ್ವಿನೀ ।
ಉದ್ಯಮಾ ವೀರಿಣೀ ಕ್ಷಾನ್ತಿರ್ಮಾರ್ಕಂಡೇಯೀ ತ್ರಯೋದಶೀ ॥ 69 ॥

ಪ್ರಸಿದ್ಧಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ವ್ಯಾಪ್ತಾ ಅನಸೂಯಾಽಽಕೃತಿರ್ಯಮಾ ।
ಮಹಾಧೀರಾ ಮಹಾವೀರಾ ಭುಜಂಗೀ ವಲಯಾಕೃತಿಃ ॥ 70 ॥

ಹರಸಿದ್ಧಾ ಸಿದ್ಧಕಾಲೀ ಸಿದ್ಧಾಮ್ಬಾ ಸಿದ್ಧಪೂಜಿತಾ ।
ಪರಾನನ್ದಾ ಪರಾಪ್ರೀತಿಃ ಪರಾತುಷ್ಟಿಃ ಪರೇಶ್ವರೀ ॥ 71 ॥

ವಕ್ರೇಶ್ವರೀ ಚತುರ್ವಕ್ತ್ರಾ ಅನಾಥಾ ಶಿವಸಾಧಿಕಾ ।
ನಾರಾಯಣೀ ನಾದರೂಪಾ ನಾದಿನೀ ನರ್ತಕೀ ನಟೀ ॥ 72 ॥

ಸರ್ವಪ್ರದಾ ಪಂಚವಕ್ತ್ರಾ ಕಾಮಿಲಾ ಕಾಮಿಕಾ ಶಿವಾ ।
ದುರ್ಗಮಾ ದುರತಿಕ್ರಾನ್ತಾ ದುರ್ಧ್ಯೇಯಾ ದುಷ್ಪರಿಗ್ರಹಾ ॥ 73 ॥

ದುರ್ಜಯಾ ದಾನವೀ ದೇವೀ ದೇತ್ಯಘ್ನೀ ದೈತ್ಯತಾಪಿನೀ ।
ಊರ್ಜಸ್ವತೀ ಮಹಾಬುದ್ಧಿಃ ರಟನ್ತೀ ಸಿದ್ಧದೇವತಾ ॥ 74 ॥

ಕೀರ್ತಿದಾ ಪ್ರವರಾ ಲಭ್ಯಾ ಶರಣ್ಯಾ ಶಿವಶೋಭನಾ ।
ಸನ್ಮಾರ್ಗದಾಯಿನೀ ಶುದ್ಧಾ ಸುರಸಾ ರಕ್ತಚಂಡಿಕಾ ॥ 75 ॥

ಸುರೂಪಾ ದ್ರವಿಣಾ ರಕ್ತಾ ವಿರಕ್ತಾ ಬ್ರಹ್ಮವಾದಿನೀ ।
ಅಗುಣಾ ನಿರ್ಗುಣಾ ಗುಣ್ಯಾ ತ್ರಿಗುಣಾ ತ್ರಿಗುಣಾತ್ಮಿಕಾ ॥ 76 ॥

ಉಡ್ಡಿಯಾನಾ ಪೂರ್ಣಶೈಲಾ ಕಾಮಸ್ಯಾ ಚ ಜಲನ್ಧರೀ ।
ಶ್ಮಶಾನಭೈರವೀ ಕಾಲಭೈರವೀ ಕುಲಭೈರವೀ ॥ 77 ॥

ತ್ರಿಪುರಾಭೈರವೀದೇವೀ ಭೈರವೀ ವೀರಭೈರವೀ ।
ಶ್ರೀಮಹಾಭೈರವೀದೇವೀ ಸುಖದಾನನ್ದಭೈರವೀ ॥ 78 ॥

ಮುಕ್ತಿದಾಭೈರವೀದೇವೀ ಜ್ಞಾನದಾನನ್ದಭೈರವೀ ।
ದಾಕ್ಷಾಯಣೀ ದಕ್ಷಯಜ್ಞನಾಶಿನೀ ನಗನನ್ದಿನೀ ॥ 79 ॥

ರಾಜಪುತ್ರೀ ರಾಜಪೂಜ್ಯಾ ಭಕ್ತಿವಶ್ಯಾ ಸನಾತನೀ ।
ಅಚ್ಯುತಾ ಚರ್ಚಿಕಾ ಮಾಯಾ ಷೋಡಶೀ ಸುರಸುನ್ದರೀ ॥ 80 ॥

ಚಕ್ರೇಶೀ ಚಕ್ರಿಣೀ ಚಕ್ರಾ ಚಕ್ರರಾಜನಿವಾಸಿನೀ ।
ನಾಯಿಕಾ ಯಕ್ಷಿಣೀ ಬೋಧಾ ಬೋಧಿನೀ ಮುಂಡಕೇಶ್ವರೀ ॥ 81 ॥

ಬೀಜರೂಪಾ ಚನ್ದ್ರಭಾಗಾ ಕುಮಾರೀ ಕಪಿಲೇಶ್ವರೀ ।
ವೃದ್ಧಾಽತಿವೃದ್ಧಾ ರಸಿಕಾ ರಸನಾ ಪಾಟಲೇಶ್ವರೀ ॥ 82 ॥

ಮಾಹೇಶ್ವರೀ ಮಹಾಽಽನನ್ದಾ ಪ್ರಬಲಾ ಅಬಲಾ ಬಲಾ ।
ವ್ಯಾಘ್ರಾಮ್ಬರೀ ಮಹೇಶಾನೀ ಶರ್ವಾಣೀ ತಾಮಸೀ ದಯಾ ॥ 83 ॥

ಧರಣೀ ಧಾರಿಣೀ ತೃಷ್ಣಾ ಮಹಾಮಾರೀ ದುರತ್ಯಯಾ ।
ರಂಗಿನೀ ಟಂಕಿನೀ ಲೀಲಾ ಮಹಾವೇಗಾ ಮಖೇಶ್ವರೀ ॥ 84 ॥

ಜಯದಾ ಜಿತ್ವರಾ ಜೇತ್ರೀ ಜಯಶ್ರೀ ಜಯಶಾಲಿನೀ ।
ನರ್ಮದಾ ಯಮುನಾ ಗಂಗಾ ವೇನ್ವಾ ವೇಣೀ ದೃಷದ್ವತೀ ॥ 85 ॥

ದಶಾರ್ಣಾ ಅಲಕಾ ಸೀತಾ ತುಂಗಭದ್ರಾ ತರಂಗಿಣೀ ।
ಮದೋತ್ಕಟಾ ಮಯೂರಾಕ್ಷೀ ಮೀನಾಕ್ಷೀ ಮಣಿಕುಂಡಲಾ ॥ 86 ॥

ಸುಮಹಾ ಮಹತಾಂ ಸೇವ್ಯಾ ಮಾಯೂರೀ ನಾರಸಿಂಹಿಕಾ ।
ಬಗಲಾ ಸ್ತಮ್ಭಿನೀ ಪೀತಾ ಪೂಜಿತಾ ಶಿವನಾಯಿಕಾ ॥ 87 ॥

ವೇದವೇದ್ಯಾ ಮಹಾರೌದ್ರೀ ವೇದಬಾಹ್ಯಾ ಗತಿಪ್ರದಾ ।
ಸರ್ವಶಾಸ್ತ್ರಮಯೀ ಆರ್ಯಾ ಅವಾಂಗಮನಸಗೋಚರಾ ॥ 88 ॥

ಅಗ್ನಿಜ್ವಾಲಾ ಮಹಾಜ್ವಾಲಾ ಪ್ರಜ್ವಾಲಾ ದೀಪ್ತಜಿಹ್ವಿಕಾ ।
ರಂಜನೀ ರಮಣೀ ರುದ್ರಾ ರಮಣೀಯಾ ಪ್ರಭಂಜನೀ ॥ 89 ॥

ವರಿಷ್ಠಾ ವಿಶಿಷ್ಟಾ ಶಿಷ್ಟಾ ಶ್ರೇಷ್ಠಾ ನಿಷ್ಠಾ ಕೃಪಾವತೀ ।
ಊರ್ಧ್ವಮುಖೀ ವಿಶಾಲಾಸ್ಯಾ ರುದ್ರಭಾರ್ಯಾ ಭಯಂಕರೀ ॥ 90 ॥

ಸಿಂಹಪೃಷ್ಠಸಮಾಸೀನಾ ಶಿವತಾಂಡವದರ್ಶಿನೀ ।
ಹೈಮವತೀ ಪದ್ಮಗನ್ಧಾ ಗನ್ಧೇಶ್ವರೀ ಭವಪ್ರಿಯಾ ॥ 91 ॥

ಅಣುರೂಪಾ ಮಹಾಸೂಕ್ಷ್ಮಾ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಾ ಚ ಮಖಾನ್ತಕಾ ।
ಸರ್ವವಿದ್ಯಾ ರಕ್ತನೇತ್ರಾ ಬಹುನೇತ್ರಾ ಅನೇತ್ರಕಾ ॥ 92 ॥

ವಿಶ್ವಮ್ಭರಾ ವಿಶ್ವಯೋನಿಃ ಸರ್ವಾಕಾರಾ ಸುದರ್ಶನಾ ।
ಕೃಷ್ಣಾಜಿನಧರಾ ದೇವೀ ಉತ್ತರಾ ಕನ್ದವಾಸಿನೀ ॥ 93 ॥

ಪ್ರಕೃಷ್ಟಾ ಪ್ರಹೃಷ್ಟಾ ಹೃಷ್ಟಾ ಚನ್ದ್ರಸೂರ್ಯಾಗ್ನಿಭಕ್ಷಿಣೀ ।
ವಿಶ್ವೇದೇವೀ ಮಹಾಮುಂಡಾ ಪಂಚಮುಂಡಾಧಿವಾಸಿನೀ ॥ 94 ॥

ಪ್ರಸಾದಸುಮುಖೀ ಗೂಢಾ ಸುಮುಖಾ ಸುಮುಖೇಶ್ವರೀ ।
ತತ್ಪದಾ ಸತ್ಪದಾಽತ್ಯರ್ಥಾ ಪ್ರಭಾವತೀ ದಯಾವತೀ ॥ 95 ॥

ಚಂಡದುರ್ಗಾ ಚಂಡೀದೇವೀ ವನದುರ್ಗಾ ವನೇಶ್ವರೀ ।
ಧ್ರುವೇಶ್ವರೀ ಧುವಾ ಧ್ರೌವ್ಯಾ ಧ್ರುವಾರಾಧ್ಯಾ ಧ್ರುವಾಗತಿಃ ॥ 96 ॥

ಸಚ್ಚಿದಾ ಸಚ್ಚಿದಾನನ್ದಾ ಆಪೋಮಯೀ ಮಹಾಸುಖಾ ।
ವಾಗೀಶೀ ವಾಗ್ಭವಾಽಽಕಂಠವಾಸಿನೀ ವಹ್ನಿಸುನ್ದರೀ ॥ 97 ॥

ಗಣನಾಥಪ್ರಿಯಾ ಜ್ಞಾನಗಮ್ಯಾ ಚ ಸರ್ವಲೋಕಗಾ ।
ಪ್ರೀತಿದಾ ಗತಿದಾ ಪ್ರೇಯಾ ಧ್ಯೇಯಾ ಜ್ಞೇಯಾ ಭಯಾಪಹಾ ॥ 98 ॥

ಶ್ರೀಕರೀ ಶ್ರೀಧರೀ ಸುಶ್ರೀ ಶ್ರೀವಿದ್ಯಾ ಶ್ರೀವಿಭಾವನೀ ।
ಶ್ರೀಯುತಾ ಶ್ರೀಮತಾಂ ಸೇವ್ಯಾ ಶ್ರೀಮೂರ್ತಿಃ ಸ್ತ್ರೀಸ್ವರೂಪಿಣೀ ॥ 99 ॥

ಅನೃತಾ ಸುನೃತಾ ಸೇವ್ಯಾ ಸರ್ವಲೋಕೋತ್ತಮೋತ್ತಮಾ ।
ಜಯನ್ತೀ ಚನ್ದನಾ ಗೌರೀ ಗರ್ಜಿನೀ ಗಗನೋಪಮಾ ॥ 100 ॥

ಛಿನ್ನಮಸ್ತಾ ಮಹಾಮತ್ತಾ ರೇಣುಕಾ ವನಶಂಕರೀ ।
ಗ್ರಾಹಿಕಾ ಗ್ರಾಸಿನೀ ದೇವಭೂಷಣಾ ಚ ಕಪರ್ದಿನೀ ॥ 101 ॥

ಸುಮತಿಸ್ತಪತೀ ಸ್ವಸ್ಥಾ ಹೃದಿಸ್ಥಾ ಮೃಗಲೋಚನಾ ।
ಮನೋಹರಾ ವಜ್ರದೇಹಾ ಕುಲೇಶೀ ಕಾಮಚಾರಿಣೀ ॥ 102 ॥

ರಕ್ತಾಭಾ ನಿದ್ರಿತಾ ನಿದ್ರಾ ರಕ್ತಾಂಗೀ ರಕ್ತಲೋಚನಾ ।
ಕುಲಚಂಡಾ ಚಂಡವಕ್ತ್ರಾ ಚಂಡೋಗ್ರಾ ಚಂಡಮಾಲಿನೀ ॥ 103 ॥

ರಕ್ತಚಂಡೀ ರುದ್ರಚಂಡೀ ಚಂಡಾಕ್ಷೀ ಚಂಡನಾಯಿಕಾ ।
ವ್ಯಾಘ್ರಾಸ್ಯಾ ಶೈಲಜಾ ಭಾಷಾ ವೇದಾರ್ಥಾ ರಣರಂಗಿಣೀ ॥ 104 ॥

ಬಿಲ್ವಪತ್ರಕೃತಾವಾಸಾ ತರುಣೀ ಶಿವಮೋಹಿನೀ ।
ಸ್ಥಾಣುಪ್ರಿಯಾ ಕರಾಲಾಸ್ಯಾ ಗುಣದಾ ಲಿಂಗವಾಸಿನೀ ॥ 105 ॥

ಅವಿದ್ಯಾ ಮಮತಾ ಅಜ್ಞಾ ಅಹನ್ತಾ ಅಶುಭಾ ಕೃಶಾ ।
ಮಹಿಷಘ್ನೀ ಸುದುಷ್ಪ್ರೇಕ್ಷ್ಯಾ ತಮಸಾ ಭವಮೋಚನೀ ॥ 106 ॥

ಪುರೂಹುತಾ ಸುಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ರಜನೀ ಇಷ್ಟದೇವತಾ ।
ದುಃಖಿನೀ ಕಾತರಾ ಕ್ಷೀಣಾ ಗೋಮತೀ ತ್ರ್ಯಮ್ಬಕೇಶ್ವರಾ ॥ 107 ॥

ದ್ವಾರಾವತೀ ಅಪ್ರಮೇಯಾ ಅವ್ಯಯಾಽಮಿತವಿಕ್ರಮಾ ।
ಮಾಯಾವತೀ ಕೃಪಾಮೂರ್ತಿಃ ದ್ವಾರೇಶೀ ದ್ವಾರವಾಸಿನೀ ॥ 108 ॥

ತೇಜೋಮಯೀ ವಿಶ್ವಕಾಮಾ ಮನ್ಮಥಾ ಪುಷ್ಕರಾವತೀ ।
ಚಿತ್ರಾದೇವೀ ಮಹಾಕಾಲೀ ಕಾಲಹನ್ತ್ರೀ ಕ್ರಿಯಾಮಯೀ ॥ 109 ॥

ಕೃಪಾಮಯೀ ಕೃಪಾಶ್ರೇಷ್ಠಾ ಕರುಣಾ ಕರುಣಾಮಯೀ ।
ಸುಪ್ರಭಾ ಸುವ್ರತಾ ಮಾಧ್ವೀ ಮಧುಘ್ನೀ ಮುಂಡಮರ್ದಿನೀ ॥ 110 ॥

ಉಲ್ಲಾಸಿನೀ ಮಹೋಲ್ಲಾಸಾ ಸ್ವಾಮಿನೀ ಶರ್ಮದಾಯಿನೀ ।
ಶ್ರೀಮಾತಾ ಶ್ರೀಮಹಾರಾಜ್ಞೀ ಪ್ರಸನ್ನಾ ಪ್ರಸನ್ನಾನನಾ ॥ 111 ॥

ಸ್ವಪ್ರಕಾಶಾ ಮಹಾಭೂಮಾ ಬ್ರಹ್ಮರೂಪಾ ಶಿವಂಕರೀ ।
ಶಕ್ತಿದಾ ಶಾನ್ತಿದಾ ಕರ್ಮಫಲದಾ ಶ್ರೀಪ್ರದಾಯಿನೀ ॥ 112 ॥

ಪ್ರಿಯದಾ ಧನದಾ ಶ್ರೀದಾ ಮೋಕ್ಷದಾ ಜ್ಞಾನದಾ ಭವಾ ।
ಭೂಮಾನನ್ದಕರೀ ಭೂಮಾ ಪ್ರಸೀದಶ್ರುತಿಗೋಚರಾ ॥ 113 ॥

ರಕ್ತಚನ್ದನಸಿಕ್ತಾಂಗೀ ಸಿನ್ದೂರಾಂಕಿತಭಾಲಿನೀ ।
ಸ್ವಚ್ಛನ್ದಶಕ್ತಿರ್ಗಹನಾ ಪ್ರಜಾವತೀ ಸುಖಾವಹಾ ॥ 114 ॥

ಯೋಗೇಶ್ವರೀ ಯೋಗಾರಾಧ್ಯಾ ಮಹಾತ್ರಿಶೂಲಧಾರಿಣೀ ।
ರಾಜ್ಯೇಶೀ ತ್ರಿಪುರಾ ಸಿದ್ಧಾ ಮಹಾವಿಭವಶಾಲಿನೀ ॥ 115 ॥

ಹ್ರೀಂಕಾರೀ ಶಂಕರೀ ಸರ್ವಪಂಕಜಸ್ಥಾ ಶತಶ್ರುತಿಃ ।
ನಿಸ್ತಾರಿಣೀ ಜಗನ್ಮಾತಾ ಜಗದಮ್ಬಾ ಜಗದ್ಧಿತಾ ॥ 116 ॥

ಸಾಷ್ಟಾಂಗಪ್ರಣತಿಪ್ರೀತಾ ಭಕ್ತಾನುಗ್ರಹಕಾರಿಣೀ ।
ಶರಣಾಗತಾದೀನಾರ್ತಪರಿತ್ರಾಣಪರಾಯಣಾ ॥ 117 ॥

ನಿರಾಶ್ರಯಾಶ್ರಯಾ ದೀನತಾರಿಣೀ ಭಕ್ತವತ್ಸಲಾ ।
ದೀನಾಮ್ಬಾ ದೀನಶರಣಾ ಭಕ್ತಾನಾಮಭಯಂಕರೀ ॥ 118 ॥

ಕೃತಾಂಜಲಿನಮಸ್ಕಾರಾ ಸ್ವಯಮ್ಭುಕುಸುಮಾರ್ಚಿತಾ ।
ಕೌಲತರ್ಪಣಸಮ್ಪ್ರೀತಾ ಸ್ವಯಮ್ಭಾತೀ ವಿಭಾತಿನೀ ॥ 119 ॥

ಶತಶೀರ್ಷಾಽನನ್ತಶೀರ್ಷಾ ಶ್ರೀಕಂಠಾರ್ಧಶರೀರಿಣೀ ।
ಜಯಧ್ವನಿಪ್ರಿಯಾ ಕುಲಭಾಸ್ಕರೀ ಕುಲಸಾಧಿಕಾ ॥ 120 ॥

ಅಭಯವರದಹಸ್ತಾ ಸರ್ವಾನನ್ದಾ ಚ ಸಂವಿದಾ ।
ಪೃಥಿವೀಧರಾ ವಿಶ್ವಧರಾ ವಿಶ್ವಗರ್ಭಾ ಪ್ರವರ್ತಿಕಾ ॥ 121 ॥

ವಿಶ್ವಮಾಯಾ ವಿಶ್ವಫಾಲಾ ಪದ್ಮನಾಭಪ್ರಸೂಃ ಪ್ರಜಾ । extra
ಮಹೀಯಸೀ ಮಹಾಮೂರ್ತಿಃ ಸತೀ ರಾಜ್ಞೀ ಭಯಾರ್ತಿಹಾ ॥ 122 ॥

ಬ್ರಹ್ಮಮಯೀ ವಿಶ್ವಪೀಠಾ ಪ್ರಜ್ಞಾನಾ ಮಹಿಮಾಮಯೀ ।
ಸಿಂಹಾರೂಢಾ ವೃಷಾರೂಢಾ ಅಶ್ವಾರೂಢಾ ಅಧೀಶ್ವರೀ ॥ 123 ॥

ವರಾಭಯಕರಾ ಸರ್ವವರೇಣ್ಯಾ ವಿಶ್ವವಿಕ್ರಮಾ ।
ವಿಶ್ವಾಶ್ರಯಾ ಮಹಾಭೂತಿಃ ಶ್ರೀಪ್ರಜ್ಞಾದಿಸಮನ್ವಿತಾ ॥ 124 ॥

ಫಲಶ್ರುತಿಃ ।
ದುರ್ಗಾನಾಮಸಹಸ್ರಾಖ್ಯಂ ಸ್ತೋತ್ರಂ ತನ್ತ್ರೋತ್ತಮೋತ್ತಮಮ್ ।
ಪಠನಾತ್ ಶ್ರವಣಾತ್ಸದ್ಯೋ ನರೋ ಮುಚ್ಯೇತ ಸಂಕಟಾತ್ ॥ 125 ॥

ಅಶ್ವಮೇಧಸಹಸ್ರಾಣಾಂ ವಾಜಪೇಯಸ್ಯ ಕೋಟಯಃ ।
ಸಕೃತ್ಪಾಠೇನ ಜಾಯನ್ತೇ ಮಹಾಮಾಯಾಪ್ರಸಾದತಃ ॥ 126 ॥

ಯ ಇದಂ ಪಠತಿ ನಿತ್ಯಂ ದೇವ್ಯಾಗಾರೇ ಕೃತಾಂಜಲಿಃ ।
ಕಿಂ ತಸ್ಯ ದುರ್ಲಭಂ ದೇವಿ ದಿವಿ ಭುವಿ ರಸಾತಲೇ ॥ 127 ॥

ಸ ದೀರ್ಧಾಯುಃ ಸುಖೀ ವಾಗ್ಮೀ ನಿಶ್ಚಿತಂ ಪರ್ವತಾತ್ಮಜೇ ।
ಶ್ರದ್ಧಯಾಽಶ್ರದ್ಧಯಾ ವಾಪಿ ದುರ್ಗಾನಾಮಪ್ರಸಾದತಃ ॥ 128 ॥

ಯ ಇದಂ ಪಠತೇ ನಿತ್ಯಂ ದೇವೀಭಕ್ತಃ ಮುದಾನ್ವಿತಃ ।
ತಸ್ಯ ಶತ್ರುಕ್ಷಯಂ ಯಾತಿ ಯದಿ ಶಕ್ರಸಮೋ ಭವೇತ್ ॥ 129 ॥

ಪ್ರತಿನಾಮ ಸಮುಚ್ಚಾರ್ಯ ಸ್ರೋತಸಿ ಯಃ ಪ್ರಪೂಜಯೇತ್ ।
ಷಣ್ಮಾಸಾಭ್ಯನ್ತರೇ ದೇವಿ ನಿರ್ಧನೀ ಧನವಾನ್ ಭವೇತ್ ॥ 130 ॥

ವನ್ಧ್ಯಾ ವಾ ಕಾಕವನ್ಧ್ಯಾ ವಾ ಮೃತವತ್ಸಾ ಚ ಯಾಽಂಗನಾ ।
ಅಸ್ಯ ಪ್ರಯೋಗಮಾತ್ರೇಣ ಬಹುಪುತ್ರವತೀ ಭವೇತ್ ॥ 131 ॥

ಆರೋಗ್ಯಾರ್ಥೇ ಶತಾವೃತ್ತಿಃ ಪುತ್ರಾರ್ಥೇ ಹ್ಯೇಕವತ್ಸರಮ್ ।
ದೀಪ್ತಾಗ್ನಿಸನ್ನಿಧೌ ಪಾಠಾತ್ ಅಪಾಪೋ ಭವತಿ ಧ್ರುವಮ್ ॥ 132 ॥

ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತೇನಾಸ್ಯ ಪುರಶ್ಚರ್ಯಾ ವಿಧೀಯತೇ ।
ಕಲೌ ಚತುರ್ಗುಣಂ ಪ್ರೋಕ್ತಂ ಪುರಶ್ಚರಣಸಿದ್ಧಯೇ ॥ 133 ॥

ಜಪಾಕಮಲಪುಷ್ಪಂ ಚ ಚಮ್ಪಕಂ ನಾಗಕೇಶರಮ್ ।
ಕದಮ್ಬಂ ಕುಸುಮಂ ಚಾಪಿ ಪ್ರತಿನಾಮ್ನಾ ಸಮರ್ಚಯೇತ್ ॥ 134 ॥

ಪ್ರಣವಾದಿನಮೋಽನ್ತೇನ ಚತುರ್ಥ್ಯನ್ತೇನ ಮನ್ತ್ರವಿತ್ ।
ಸ್ರೋತಸಿ ಪೂಜಯಿತ್ವಾ ತು ಉಪಹಾರಂ ಸಮರ್ಪಯೇತ್ ॥ 135 ॥

ಇಚ್ಛಾಜ್ಞಾನಕ್ರಿಯಾಸಿದ್ಧಿರ್ನಿಶ್ಚತಂ ಗಿರಿನನ್ದಿನಿ ।
ದೇಹಾನ್ತೇ ಪರಮಂ ಸ್ಥಾನಂ ಯತ್ಸುರೈರಪಿ ದುರ್ಲಭಮ್ ॥ 136 ॥

ಸ ಯಾಸ್ಯತಿ ನ ಸನ್ದೇಹೋ ಶ್ರೀದುರ್ಗಾನಾಮಕೀರ್ತನಾತ್ ।
ಭಜೇದ್ ದುರ್ಗಾಂ ಸ್ಮರೇದ್ ದುರ್ಗಾಂ ಜಪೇದ್ ದುರ್ಗಾಂ ಶಿವಪ್ರಿಯಾಮ್ ।
ತತ್ಕ್ಷಣಾತ್ ಶಿವಮಾಪ್ನೋತಿ ಸತ್ಯಂ ಸತ್ಯಂ ವರಾನನೇ ॥ 137 ॥

॥ ಇತಿ ತನ್ತ್ರರಾಜತನ್ತ್ರೇ ಶ್ರೀದುರ್ಗಾಸಹಸ್ರನಾಮಸ್ತೋತ್ರಂ ಸಮ್ಪೂರ್ಣಮ್ ॥

Also Read 1000 Names of Sri Durga 2:

1000 Names of Sri Durga 2 | Sahasranama Stotram from Tantraraja Tantra in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

1000 Names of Sri Durga 2 | Sahasranama Stotram from Tantraraja Tantra Lyrics in Kannada

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top