Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

1000 Names of Sri Durga 2 | Sahasranama Stotram from Tantraraja Tantra Lyrics in Tamil

Tantraraja Tantra Shri Durgasahasranamastotram 2 Lyrics in Tamil:

ஶ்ரீது³ர்கா³ஸஹஸ்ரநாமஸ்தோத்ரம் 2 ॥
தந்த்ரராஜதந்த்ரே

பூர்வபீடி²கா
ஶ்ரீஶிவ உவாச –
ஶ்ருʼணு தே³வி ப்ரவக்ஷ்யாமி து³ர்கா³நாமஸஹஸ்ரகம் ।
யத்ப்ரஸாதா³ந்மஹாதே³வி சதுர்வர்க³ப²லம் லபே⁴த் ॥ 1 ॥

பட²நம் ஶ்ரவணம் சாஸ்ய ஸர்வாஶாபரிபூரகம் ।
த⁴நபுத்ரப்ரத³ம் சைவ பா³லாநாம் ஶாந்திகாரகம் ॥ 2 ॥

உக்³ரரோக³ப்ரஶமநம் க்³ரஹதோ³ஷவிநாஶநம் ।
அகாலம்ருʼத்யுஹரணம் வாணிஜ்யே விஜயப்ரத³ம் ॥ 3 ॥

விவாதே³ து³ர்க³மே யுத்³தே⁴ நௌகாயாம் ஶத்ருஸங்கடே ।
ராஜத்³வாரே மஹாঽரண்யே ஸர்வத்ர விஜயப்ரத³ம் ॥ 4 ॥

॥ விநியோக³ ॥

ௐ அஸ்ய ஶ்ரீது³ர்கா³ஸஹஸ்ரநாமமாலாமந்த்ரஸ்ய ஶ்ரீநாரத³ ருʼஷி: ।
கா³யத்ரீ ச²ந்த:³ । ஶ்ரீது³ர்கா³ தே³வதா । து³ம் பீ³ஜம் । ஹ்ரீம் ஶக்தி: ।
ௐ கீலகம் । ஶ்ரீது³ர்கா³ப்ரீத்யர்த²ம் ஶ்ரீது³ர்கா³ஸஹஸ்ரநாமபாடே² விநியோக:³ ॥

ருʼஷ்யாதி³ ந்யாஸ: ।
ஶ்ரீநாரத³ருʼஷயே நம: ஶிரஸி । கா³யத்ரீச²ந்த³ஸே நம: முகே² ।
ஶ்ரீது³ர்கா³தே³வதாயை நம: ஹ்ருʼத³யே । து³ம் பீ³ஜாய நம: கு³ஹ்யே ।
ஹ்ரீம் ஶக்தயே நம: பாத³யோ: । ௐ கீலகாய நம: நாபௌ⁴ ।
ஶ்ரீது³ர்கா³ப்ரீத்யர்த²ம் ஶ்ரீது³ர்கா³ஸஹஸ்ரநாமபாடே² விநியோகா³ய நம: ஸர்வாங்கே³ ॥

கரந்யாஸ: ।
ஹ்ராம் ௐ ஹ்ரீம் து³ம் து³ர்கா³யை அங்கு³ஷ்டா²ப்⁴யாம் நம: ।
ஹ்ரீம் ௐ ஹ்ரீம் து³ம் து³ர்கா³யை தர்ஜநீப்⁴யாம் ஸ்வாஹா ।
ஹ்ரூம் ௐ ஹ்ரீம் து³ம் து³ர்கா³யை மத்⁴யமாப்⁴யாம் வஷட் ।
ஹ்ரைம் ௐ ஹ்ரீம் து³ம் து³ர்கா³யை அநாமிகாப்⁴யாம் ஹும் ।
ஹ்ரௌம் ௐ ஹ்ரீம் து³ம் து³ர்கா³யை கநிஷ்டி²காப்⁴யாம் வௌஷட் ।
ஹ்ர: ௐ ஹ்ரீம் து³ம் து³ர்கா³யை கரதலகரப்ருʼஷ்டா²ப்⁴யாம் ப²ட் ॥

அங்க³ந்யாஸ: ।
ஹ்ராம் ௐ ஹ்ரீம் து³ம் து³ர்கா³யை ஹ்ருʼத³யாய நம: ।
ஹ்ரீம் ௐ ஹ்ரீம் து³ம் து³ர்கா³யை ஶிரஸே ஸ்வாஹா ।
ஹ்ரூம் ௐ ஹ்ரீம் து³ம் து³ர்கா³யை ஶிகா²யை வஷட் ।
ஹ்ரைம் ௐ ஹ்ரீம் து³ம் து³ர்கா³யை கவசாய ஹும் ।
ஹ்ரௌம் ௐ ஹ்ரீம் து³ம் து³ர்கா³யை நேத்ரத்ரயாய வௌஷட் ।
ஹ்ர: ௐ ஹ்ரீம் து³ம் து³ர்கா³யை அஸ்த்ராய ப²ட் ॥

॥ அத² த்⁴யாநம் ॥

ஸிம்ஹஸ்தா² ஶஶிஶேக²ரா மரகதப்ரக்²யா சதுர்பி⁴ர்பு⁴ஜை: ।
ஶங்க³சக்ரத⁴நு:ஶராம்ஶ்ச த³த⁴தீ நேத்ரைஸ்த்ரிபி:⁴ ஶோபி⁴தா ॥

ஆமுக்தாங்க³த³ஹாரகங்கணரணத்காஞ்சீக்வணந்நூபுரா ।
து³ர்கா³ து³ர்க³திஹாரிணீ ப⁴வது வோ ரத்நோல்லஸத்குண்ட³லா ॥

॥ மாநஸ பூஜந ॥

லம் ப்ருʼதி²வ்யாத்மகம் க³ந்த⁴ம் ஸமர்பயாமி ।
ஹம் ஆகாஶாத்மகம் புஷ்பம் ஸமர்பயாமி ।
யம் வாய்யாத்மகம் தூ⁴பம் ஸமர்பயாமி ।
ரம் வஹ்ந்யாத்மகம் தீ³பம் த³ர்ஶயாமி ।
வம் அம்ருʼதாத்மகம் நைவேத்³யம் நிவேத³யாமி ।
ஸம் ஸர்வாத்மகம் தாம்பூ³லம் நிவேத³யாமி ।

॥ மூல பாட² ॥

அத² ஸஹஸ்ரநாமஸ்தோத்ரம் ।
ஶ்ரீது³ர்கா³ து³ர்க³தி ஹரா பரிபூர்ணா பராத்பரா ।
ஸர்வோபாதி⁴விநிர்முக்தா ப⁴வபா⁴ரவிநாஶிநீ ॥ 1 ॥

கார்யகாரணநிர்முக்தா லீலாவிக்³ரஹதா⁴ரிணீ ।
ஸர்வஶ்ருʼங்கா³ரஶோபா⁴ட்⁴யா ஸர்வாயுத⁴ஸமந்விதா ॥ 2 ॥

ஸூர்யகோடிஸஹஸ்ராபா⁴ சந்த்³ரகோடிநிபா⁴நநா ।
க³ணேஶகோடிலாவண்யா விஷ்ணுகோட்யரிமர்தி³நீ ॥ 3 ॥

தா³வாக்³நிகோடிநலிநீ ருத்³ரகோட்யுக்³ரரூபிணீ ।
ஸமுத்³ரகோடிக³ம்பீ⁴ரா வாயுகோடிமஹாப³லா ॥ 4 ॥

ஆகாஶகோடிவிஸ்தாரா யமகோடிப⁴யங்கரீ ।
மேருகோடிஸமுச்²ராயா க³ணகோடிஸம்ருʼத்³தி⁴தா³ ॥ 5 ॥

நமஸ்யா ப்ரத²மா பூஜ்யா ஸகலா அகி²லாம்பி³கா ।
மஹாப்ரக்ருʼதி ஸர்வாத்மா பு⁴க்திமுக்திப்ரதா³யிநீ ॥ 6 ॥

அஜந்யா ஜநநீ ஜந்யா மஹாவ்ருʼஷப⁴வாஹிநீ ।
கர்த³மீ காஶ்யபீ பத்³மா ஸர்வதீர்த²நிவாஸிநீ ॥ 7 ॥

பீ⁴மேஶ்வரீ பீ⁴மநாதா³ ப⁴வஸாக³ரதாரிணீ ।
ஸவதே³வஶிரோரத்நநிக்⁴ருʼஷ்டசரணாம்பு³ஜா ॥ 8 ॥

ஸ்மரதாம் ஸர்வபாபக்⁴நீ ஸர்வகாரணகாரணா ।
ஸர்வார்த²ஸாதி⁴கா மாதா ஸர்வமங்க³ளமங்க³ளா ॥ 9 ॥

ப்ருʼச்சா² ப்ருʼஶ்நீ மஹாஜ்யோதிரரண்யா வநதே³வதா ।
பீ⁴திர்பூ⁴திர்மதி: ஶக்திஸ்துஷ்டி: புஷ்டிருஷா த்⁴ருʼதி: ॥ 10 ॥

உத்தாநஹஸ்தா ஸம்பூ⁴தி: வ்ருʼக்ஷவல்கலதா⁴ரிணீ ।
மஹாப்ரபா⁴ மஹாசண்டீ³ தீ³ப்தாஸ்யா உக்³ரலோசநா ॥ 11 ॥

மஹாமேக⁴ப்ரபா⁴ வித்³யா முக்தகேஶீ தி³க³ம்ப³ரீ ।
ஹஸநமுகீ² ஸாட்டஹாஸா லோலஜிஹ்வா மஹேஶ்வரீ ॥ 12 ॥

முண்டா³லீ அப⁴யா த³க்ஷா மஹாபீ⁴மா வரோத்³யதா ।
க²ட்³க³முண்ட³த⁴ரா முக்தி குமுதா³ஜ்ஞாநநாஶிநீ ॥ 13 ॥

அம்பா³லிகா மஹாவீர்யா ஸாரதா³ கநகேஶ்வரீ ।
பரமாத்மா பரா க்ஷிப்தா ஶூலிநீ பரமேஶ்வரீ ॥ 14 ॥

மஹாகாலஸமாஸக்தா ஶிவஶதநிநாதி³நீ ।
கோ⁴ராங்கீ³ முண்ட³முகுடா ஶ்மஶாநாஸ்தி²க்ருʼதாঽঽஸநா ॥ 15 ॥

மஹாஶ்மஶாநநிலயா மணிமண்ட³பமத்⁴யகா³ ।
பாநபாத்ரக்⁴ருʼதா க²ர்வா பந்நகீ³ பரதே³வதா ॥ 16 ॥

ஸுக³ந்தா⁴ தாரிணீ தாரா ப⁴வாநீ வநவாஸிநீ ।
லம்போ³த³ரீ மஹாதீ³ர்கா⁴ ஜடிநீ சந்த்³ரஶேக²ரா ॥ 17 ॥

பராঽம்பா³ பரமாராத்⁴யா பரேஶீ ப்³ரஹ்மரூபிணீ ।
தே³வஸேநா விஶ்வக³ர்பா⁴ அக்³நிஜிஹ்வா சதுர்பு⁴ஜா ॥ 18 ॥

மஹாத³ம்ஷ்ட்ரா மஹாராத்ரி: நீலா நீலஸரஸ்வதீ ।
த³க்ஷஜா பா⁴ரதீ ரம்பா⁴ மஹாமங்க³ளசண்டி³கா ॥ 19 ॥

ருத்³ரஜா கௌஶிகீ பூதா யமக⁴ண்டா மஹாப³லா ।
காத³ம்பி³நீ சிதா³நந்தா³ க்ஷேத்ரஸ்தா² க்ஷேத்ரகர்ஷிணீ ॥ 20 ॥

பஞ்சப்ரேதஸமாருடா⁴ லலிதா த்வரிதா ஸதீ ।
பை⁴ரவீ ரூபஸம்பந்நா மத³நாத³லநாஶிநீ ॥ 21 ॥

ஜாதாபஹாரிணீ வார்தா மாத்ருʼகா அஷ்டமாத்ருʼகா ।
அநங்க³மேக²லா ஷஷ்டீ ஹ்ருʼல்லேகா² பர்வதாத்மஜா ॥ 22 ॥

வஸுந்த⁴ரா த⁴ரா தா⁴ரா விதா⁴த்ரீ விந்த்⁴யவாஸிநீ ।
அயோத்⁴யா மது²ரா காஞ்சீ மஹைஶ்வர்யா மஹோத³ரீ ॥ 23 ॥

கோமலா மாநதா³ ப⁴வ்யா மத்ஸ்யோத³ரீ மஹாலயா ।
பாஶாங்குஶத⁴நுர்பா³ணா லாவண்யாம்பு³தி⁴சந்த்³ரிகா ॥ 24 ॥

ரக்தவாஸா ரக்தலிப்தா ரக்தக³ந்த⁴விநோதி³நீ ।
து³ர்லபா⁴ ஸுலபா⁴ மத்ஸ்யா மாத⁴வீ மண்ட³லேஶ்வரீ ॥ 25 ॥

பார்வதீ அமரீ அம்பா³ மஹாபாதகநாஶிநீ ।
நித்யத்ருʼப்தா நிராபா⁴ஸா அகுலா ரோக³நாஶிநீ ॥ 26 ॥

கநகேஶீ பஞ்சரூபா நூபுரா நீலவாஹிநீ ।
ஜக³ந்மயீ ஜக³த்³தா⁴த்ரீ அருணா வாருணீ ஜயா ॥ 27 ॥

ஹிங்கு³லா கோடரா ஸேநா காலிந்தீ³ ஸுரபூஜிதா ।
ராமேஶ்வரீ தே³வக³ர்பா⁴ த்ரிஸ்ரோதா அகி²லேஶ்வரீ ॥ 28 ॥

ப்³ரஹ்மாணீ வைஷ்ணவீ ரௌத்³ரீ மஹாகாலமநோரமா ।
கா³ருடீ³ விமலா ஹம்ஸீ யோகி³நீ ரதிஸுந்த³ரீ ॥ 29 ॥

கபாலிநீ மஹாசண்டா³ விப்ரசித்தா குமாரிகா ।
ஈஶாநீ ஈஶ்வரீ ப்³ராஹ்மீ மாஹேஶீ விஶ்வமோஹிநீ ॥ 30 ॥

ஏகவீரா குலாநந்தா³ காலபுத்ரீ ஸதா³ஶிவா ।
ஶாகம்ப⁴ரீ நீலவர்ணா மஹிஷாஸுரமர்தி³நீ ॥ 31 ॥

காமதா³ காமிநீ குல்லா குருகுல்லா விரோதி⁴நீ ।
உக்³ரா உக்³ரப்ரபா⁴ தீ³ப்தா ப்ரபா⁴ த³ம்ஷ்ட்ரா மநோஜவா ॥ 32 ॥

கல்பவ்ருʼக்ஷதலாஸீநா ஶ்ரீநாத²கு³ருபாது³கா ।
அவ்யாஜகருணாமூர்திராநந்த³க⁴நவிக்³ரஹா ॥ 33 ॥

விஶ்வரூபா விஶ்வமாதா வஜ்ரிணீ வஜ்ரவிக்³ரஹா ।
அநதா⁴ ஶாங்கரீ தி³வ்யா பவித்ரா ஸர்வஸாக்ஷிணீ ॥ 34 ॥

த⁴நுர்பா³ணக³தா³ஹஸ்தா ஆயுதா⁴ ஆயுதா⁴ந்விதா ।
லோகோத்தரா பத்³மநேத்ரா யோக³மாயா ஜடேஶ்வரீ ॥ 35 ॥

அநுச்சார்யா த்ரிதா⁴ த்³ருʼப்தா சிந்மயீ ஶிவஸுந்த³ரீ ।
விஶ்வேஶ்வரீ மஹாமேதா⁴ உச்சி²ஷ்டா விஸ்பு²லிங்கி³நீ ॥ 36 ॥

சித³ம்ப³ரீ சிதா³காரா அணிமா நீலகுந்தலா ।
தை³த்யேஶ்வரீ தே³வமாதா மஹாதே³வீ குஶப்ரியா ॥ 37 ॥

ஸர்வதே³வமயீ புஷ்டா பூ⁴ஷ்யா பூ⁴தபதிப்ரியா ।
மஹாகிராதிநீ ஸாத்⁴யா த⁴ர்மஜ்ஞா பீ⁴ஷணாநநா ॥ 38 ॥

உக்³ரசண்டா³ ஶ்ரீசாண்டா³லீ மோஹிநீ சண்ட³விக்ரமா ।
சிந்தநீயா மஹாதீ³ர்கா⁴ அம்ருʼதா ம்ருʼதபா³ந்த⁴வீ ॥ 39 ॥

பிநாகதா⁴ரிணீ ஶிப்ரா தா⁴த்ரீ த்ரிஜக³தீ³ஶ்வரீ ।
ரக்தபா ருதி⁴ராக்தாங்கீ³ ரக்தக²ர்பரதா⁴ரிணீ ॥ 40 ॥

த்ரிபுரா த்ரிகூடா நித்யா ஶ்ரீநித்யா பு⁴வநேஶ்வரீ ।
ஹவ்யா கவ்யா லோகக³திர்கா³யத்ரீ பரமா க³தி: ॥ 41 ॥

விஶ்வதா⁴த்ரீ லோகமாதா பஞ்சமீ பித்ருʼத்ருʼப்திதா³ ।
காமேஶ்வரீ காமரூபா காமபீ³ஜா கலாத்மிகா ॥ 42 ॥

தாடங்கஶோபி⁴நீ வந்த்³யா நித்யக்லிந்நா குலேஶ்வரீ ।
பு⁴வநேஶீ மஹாராஜ்ஞீ அக்ஷரா அக்ஷராத்மிகா ॥ 43 ॥

அநாதி³போ³தா⁴ ஸர்வஜ்ஞா ஸர்வா ஸர்வதரா ஶுபா⁴ ।
இச்சா²ஜ்ஞாநக்ரியாஶக்தி: ஸர்வாட்⁴யா ஶர்வபூஜிதா ॥ 44 ॥

ஶ்ரீமஹாஸுந்த³ரீ ரம்யா ராஜ்ஞீ ஶ்ரீபரமாம்பி³கா ।
ராஜராஜேஶ்வரீ ப⁴த்³ரா ஶ்ரீமத்த்ரிபுரஸுந்த³ரீ ॥ 45 ॥

த்ரிஸந்த்⁴யா இந்தி³ரா ஐந்த்³ரீ அஜிதா அபராஜிதா ।
பே⁴ருண்டா³ த³ண்டி³நீ கோ⁴ரா இந்த்³ராணீ ச தபஸ்விநீ ॥ 46 ॥

ஶைலபுத்ரீ சண்ட³த⁴ண்டா கூஷ்மாண்டா³ ப்³ரஹ்மசாரிணீ ।
காத்யாயநீ ஸ்கந்த³மாதா காலராத்ரி: ஶுப⁴ங்கரீ ॥ 47 ॥

மஹாகௌ³ரா ஸித்³தி⁴தா³த்ரீ நவது³ர்கா³ நப:⁴ஸ்தி²தா ।
ஸுநந்தா³ நந்தி³நீ க்ருʼத்யா மஹாபா⁴கா³ மஹோஜ்ஜ்வலா ॥ 48 ॥

மஹாவித்³யா ப்³ரஹ்மவித்³யா தா³மிநீ தாபஹாரிணீ ।
உத்தி²தா உத்பலா பா³த்⁴யா ப்ரமோதா³ ஶுப⁴தோ³த்தமா ॥ 49 ॥

அதுல்யா அமூலா பூர்ணா ஹம்ஸாரூடா⁴ ஹரிப்ரியா ।
ஸுலோசநா விரூபாக்ஷீ வித்³யுத்³கௌ³ரீ மஹார்ஹணா ॥ 50 ॥

காகத்⁴வஜா ஶிவாராத்⁴யா ஶூர்பஹஸ்தா க்ருʼஶாங்கி³நீ ।
ஶுப்⁴ரகேஶீ கோடராக்ஷீ வித⁴வா பதிகா⁴திநீ ॥ 51 ॥

ஸர்வஸித்³தி⁴கரீ து³ஷ்டா க்ஷுதா⁴ர்தா ஶிவப⁴க்ஷிணீ ।
வர்கா³த்மிகா த்ரிகாலஜ்ஞா த்ரிவர்கா³ த்ரித³ஶார்சிதா ॥ 52 ॥

ஶ்ரீமதீ போ⁴கி³நீ காஶீ அவிமுக்தா க³யேஶ்வரீ ।
ஸித்³தா⁴ம்பி³கா ஸுவர்ணாக்ஷீ கோலாம்பா³ ஸித்³த⁴யோகி³நீ ॥ 53 ॥

தே³வஜ்யோதி: ஸமுத்³பூ⁴தா தே³வஜ்யோதி:ஸ்வரூபிணீ ।
அச்சே²த்³யா அத்³பு⁴தா தீவ்ரா வ்ரதஸ்தா² வ்ரதசாரிணீ ॥ 54 ॥

ஸித்³தி⁴தா³ தூ⁴மிநீ தந்வீ ப்⁴ராமரீ ரக்தத³ந்திகா ।
ஸ்வஸ்திகா க³க³நா வாணீ ஜாஹ்நவீ ப⁴வபா⁴மிநீ ॥ 55 ॥

பதிவ்ரதா மஹாமோஹா முகுடா முகுடேஶ்வரீ ।
கு³ஹ்யேஶ்வரீ கு³ஹ்யமாதா சண்டி³கா கு³ஹ்யகாலிகா ॥ 56 ॥

ப்ரஸூதிராகுதிஶ்சித்தா சிந்தா தே³வாஹுதிஸ்த்ரயீ ।
அநுமதி: குஹூ ராகா ஸிநீவாலீ த்விஷா ரஸா ॥ 57 ॥

ஸுவர்சா வர்சலா ஶார்வீ விகேஶா க்ருʼஷ்ணபிங்க³லா ।
ஸ்வப்நாவதீ சித்ரலேகா² அந்நபூர்ணா சதுஷ்டயா ॥ 58 ॥

புண்யலப்⁴யா வராரோஹா ஶ்யாமாங்கீ³ ஶஶிஶேக²ரா ।
ஹரணீ கௌ³தமீ மேநா யாத³வா பூர்ணிமா அமா ॥ 59 ॥

த்ரிக²ண்டா³ த்ரிமுண்டா³ மாந்யா பூ⁴தமாதா ப⁴வேஶ்வரீ ।
போ⁴க³தா³ ஸ்வர்க³தா³ மோக்ஷா ஸுப⁴கா³ யஜ்ஞரூபிணீ ॥ 60 ॥

அந்நதா³ ஸர்வஸம்பத்தி: ஸங்கடா ஸம்பதா³ ஸ்ம்ருʼதி: ।
வைதூ³ர்யமுகுடா மேதா⁴ ஸர்வவித்³யேஶ்வரேஶ்வரீ ॥ 61 ॥

ப்³ரஹ்மாநந்தா³ ப்³ரஹ்மதா³த்ரீ ம்ருʼடா³நீ கைடபே⁴ஶ்வரீ ।
அருந்த⁴தீ அக்ஷமாலா அஸ்தி²ரா க்³ராம்யதே³வதா ॥ 62 ॥

வர்ணேஶ்வரீ வர்ணமாதா சிந்தாபூர்ணீ விலக்ஷணா ।
த்ரீக்ஷணா மங்க³ளா காலீ வைராடீ பத்³மமாலிநீ ॥ 63 ॥

அமலா விகடா முக்²யா அவிஜ்ஞேயா ஸ்வயம்பு⁴வா ।
ஊர்ஜா தாராவதீ வேலா மாநவீ ச சது:ஸ்தநீ ॥ 64 ॥

சதுர்நேத்ரா சதுர்ஹஸ்தா சதுர்த³ந்தா சதுர்முகீ² ।
ஶதரூபா ப³ஹுரூபா அரூபா விஶ்சதோமுகீ² ॥ 65 ॥

க³ரிஷ்டா² கு³ர்விணீ கு³ர்வீ வ்யாப்யா பௌ⁴மீ ச பா⁴விநீ ।
அஜாதா ஸுஜாதா வ்யக்தா அசலா அக்ஷயா க்ஷமா ॥ 66 ॥

மாரிஷா த⁴ர்மிணீ ஹர்ஷா பூ⁴ததா⁴த்ரீ ச தே⁴நுகா ।
அயோநிஜா அஜா ஸாத்⁴வீ ஶசீ க்ஷேமா க்ஷயங்கரீ ॥ 67 ॥

பு³த்³தி⁴ர்லஜ்ஜா மஹாஸித்³தி:⁴ ஶாக்ரீ ஶாந்தி: க்ரியாவதீ ।
ப்ரஜ்ஞா ப்ரீதி: ஶ்ருதி: ஶ்ரத்³தா⁴ ஸ்வாஹா காந்திர்வபு:ஸ்வதா⁴ ॥ 68 ॥

உந்நதி: ஸந்நதி: க்²யாதி: ஶுத்³தி:⁴ ஸ்தி²திர்மநஸ்விநீ ।
உத்³யமா வீரிணீ க்ஷாந்திர்மார்கண்டே³யீ த்ரயோத³ஶீ ॥ 69 ॥

ப்ரஸித்³தா⁴ ப்ரதிஷ்டா² வ்யாப்தா அநஸூயாঽঽக்ருʼதிர்யமா ।
மஹாதீ⁴ரா மஹாவீரா பு⁴ஜங்கீ³ வலயாக்ருʼதி: ॥ 70 ॥

ஹரஸித்³தா⁴ ஸித்³த⁴காலீ ஸித்³தா⁴ம்பா³ ஸித்³த⁴பூஜிதா ।
பராநந்தா³ பராப்ரீதி: பராதுஷ்டி: பரேஶ்வரீ ॥ 71 ॥

வக்ரேஶ்வரீ சதுர்வக்த்ரா அநாதா² ஶிவஸாதி⁴கா ।
நாராயணீ நாத³ரூபா நாதி³நீ நர்தகீ நடீ ॥ 72 ॥

ஸர்வப்ரதா³ பஞ்சவக்த்ரா காமிலா காமிகா ஶிவா ।
து³ர்க³மா து³ரதிக்ராந்தா து³ர்த்⁴யேயா து³ஷ்பரிக்³ரஹா ॥ 73 ॥

து³ர்ஜயா தா³நவீ தே³வீ தே³த்யக்⁴நீ தை³த்யதாபிநீ ।
ஊர்ஜஸ்வதீ மஹாபு³த்³தி:⁴ ரடந்தீ ஸித்³த⁴தே³வதா ॥ 74 ॥

கீர்திதா³ ப்ரவரா லப்⁴யா ஶரண்யா ஶிவஶோப⁴நா ।
ஸந்மார்க³தா³யிநீ ஶுத்³தா⁴ ஸுரஸா ரக்தசண்டி³கா ॥ 75 ॥

ஸுரூபா த்³ரவிணா ரக்தா விரக்தா ப்³ரஹ்மவாதி³நீ ।
அகு³ணா நிர்கு³ணா கு³ண்யா த்ரிகு³ணா த்ரிகு³ணாத்மிகா ॥ 76 ॥

உட்³டி³யாநா பூர்ணஶைலா காமஸ்யா ச ஜலந்த⁴ரீ ।
ஶ்மஶாநபை⁴ரவீ காலபை⁴ரவீ குலபை⁴ரவீ ॥ 77 ॥

த்ரிபுராபை⁴ரவீதே³வீ பை⁴ரவீ வீரபை⁴ரவீ ।
ஶ்ரீமஹாபை⁴ரவீதே³வீ ஸுக²தா³நந்த³பை⁴ரவீ ॥ 78 ॥

முக்திதா³பை⁴ரவீதே³வீ ஜ்ஞாநதா³நந்த³பை⁴ரவீ ।
தா³க்ஷாயணீ த³க்ஷயஜ்ஞநாஶிநீ நக³நந்தி³நீ ॥ 79 ॥

ராஜபுத்ரீ ராஜபூஜ்யா ப⁴க்திவஶ்யா ஸநாதநீ ।
அச்யுதா சர்சிகா மாயா ஷோட³ஶீ ஸுரஸுந்த³ரீ ॥ 80 ॥

சக்ரேஶீ சக்ரிணீ சக்ரா சக்ரராஜநிவாஸிநீ ।
நாயிகா யக்ஷிணீ போ³தா⁴ போ³தி⁴நீ முண்ட³கேஶ்வரீ ॥ 81 ॥

பீ³ஜரூபா சந்த்³ரபா⁴கா³ குமாரீ கபிலேஶ்வரீ ।
வ்ருʼத்³தா⁴ঽதிவ்ருʼத்³தா⁴ ரஸிகா ரஸநா பாடலேஶ்வரீ ॥ 82 ॥

மாஹேஶ்வரீ மஹாঽঽநந்தா³ ப்ரப³லா அப³லா ப³லா ।
வ்யாக்⁴ராம்ப³ரீ மஹேஶாநீ ஶர்வாணீ தாமஸீ த³யா ॥ 83 ॥

த⁴ரணீ தா⁴ரிணீ த்ருʼஷ்ணா மஹாமாரீ து³ரத்யயா ।
ரங்கி³நீ டங்கிநீ லீலா மஹாவேகா³ மகே²ஶ்வரீ ॥ 84 ॥

ஜயதா³ ஜித்வரா ஜேத்ரீ ஜயஶ்ரீ ஜயஶாலிநீ ।
நர்மதா³ யமுநா க³ங்கா³ வேந்வா வேணீ த்³ருʼஷத்³வதீ ॥ 85 ॥

த³ஶார்ணா அலகா ஸீதா துங்க³ப⁴த்³ரா தரங்கி³ணீ ।
மதோ³த்கடா மயூராக்ஷீ மீநாக்ஷீ மணிகுண்ட³லா ॥ 86 ॥

ஸுமஹா மஹதாம் ஸேவ்யா மாயூரீ நாரஸிம்ஹிகா ।
ப³க³லா ஸ்தம்பி⁴நீ பீதா பூஜிதா ஶிவநாயிகா ॥ 87 ॥

வேத³வேத்³யா மஹாரௌத்³ரீ வேத³பா³ஹ்யா க³திப்ரதா³ ।
ஸர்வஶாஸ்த்ரமயீ ஆர்யா அவாங்க³மநஸகோ³சரா ॥ 88 ॥

அக்³நிஜ்வாலா மஹாஜ்வாலா ப்ரஜ்வாலா தீ³ப்தஜிஹ்விகா ।
ரஞ்ஜநீ ரமணீ ருத்³ரா ரமணீயா ப்ரப⁴ஞ்ஜநீ ॥ 89 ॥

வரிஷ்டா² விஶிஷ்டா ஶிஷ்டா ஶ்ரேஷ்டா² நிஷ்டா² க்ருʼபாவதீ ।
ஊர்த்⁴வமுகீ² விஶாலாஸ்யா ருத்³ரபா⁴ர்யா ப⁴யங்கரீ ॥ 90 ॥

ஸிம்ஹப்ருʼஷ்ட²ஸமாஸீநா ஶிவதாண்ட³வத³ர்ஶிநீ ।
ஹைமவதீ பத்³மக³ந்தா⁴ க³ந்தே⁴ஶ்வரீ ப⁴வப்ரியா ॥ 91 ॥

அணுரூபா மஹாஸூக்ஷ்மா ப்ரத்யக்ஷா ச மகா²ந்தகா ।
ஸர்வவித்³யா ரக்தநேத்ரா ப³ஹுநேத்ரா அநேத்ரகா ॥ 92 ॥

விஶ்வம்ப⁴ரா விஶ்வயோநி: ஸர்வாகாரா ஸுத³ர்ஶநா ।
க்ருʼஷ்ணாஜிநத⁴ரா தே³வீ உத்தரா கந்த³வாஸிநீ ॥ 93 ॥

ப்ரக்ருʼஷ்டா ப்ரஹ்ருʼஷ்டா ஹ்ருʼஷ்டா சந்த்³ரஸூர்யாக்³நிப⁴க்ஷிணீ ।
விஶ்வேதே³வீ மஹாமுண்டா³ பஞ்சமுண்டா³தி⁴வாஸிநீ ॥ 94 ॥

ப்ரஸாத³ஸுமுகீ² கூ³டா⁴ ஸுமுகா² ஸுமுகே²ஶ்வரீ ।
தத்பதா³ ஸத்பதா³ঽத்யர்தா² ப்ரபா⁴வதீ த³யாவதீ ॥ 95 ॥

சண்ட³து³ர்கா³ சண்டீ³தே³வீ வநது³ர்கா³ வநேஶ்வரீ ।
த்⁴ருவேஶ்வரீ து⁴வா த்⁴ரௌவ்யா த்⁴ருவாராத்⁴யா த்⁴ருவாக³தி: ॥ 96 ॥

ஸச்சிதா³ ஸச்சிதா³நந்தா³ ஆபோமயீ மஹாஸுகா² ।
வாகீ³ஶீ வாக்³ப⁴வாঽঽகண்ட²வாஸிநீ வஹ்நிஸுந்த³ரீ ॥ 97 ॥

க³ணநாத²ப்ரியா ஜ்ஞாநக³ம்யா ச ஸர்வலோககா³ ।
ப்ரீதிதா³ க³திதா³ ப்ரேயா த்⁴யேயா ஜ்ஞேயா ப⁴யாபஹா ॥ 98 ॥

ஶ்ரீகரீ ஶ்ரீத⁴ரீ ஸுஶ்ரீ ஶ்ரீவித்³யா ஶ்ரீவிபா⁴வநீ ।
ஶ்ரீயுதா ஶ்ரீமதாம் ஸேவ்யா ஶ்ரீமூர்தி: ஸ்த்ரீஸ்வரூபிணீ ॥ 99 ॥

அந்ருʼதா ஸுந்ருʼதா ஸேவ்யா ஸர்வலோகோத்தமோத்தமா ।
ஜயந்தீ சந்த³நா கௌ³ரீ க³ர்ஜிநீ க³க³நோபமா ॥ 100 ॥

சி²ந்நமஸ்தா மஹாமத்தா ரேணுகா வநஶங்கரீ ।
க்³ராஹிகா க்³ராஸிநீ தே³வபூ⁴ஷணா ச கபர்தி³நீ ॥ 101 ॥

ஸுமதிஸ்தபதீ ஸ்வஸ்தா² ஹ்ருʼதி³ஸ்தா² ம்ருʼக³லோசநா ।
மநோஹரா வஜ்ரதே³ஹா குலேஶீ காமசாரிணீ ॥ 102 ॥

ரக்தாபா⁴ நித்³ரிதா நித்³ரா ரக்தாங்கீ³ ரக்தலோசநா ।
குலசண்டா³ சண்ட³வக்த்ரா சண்டோ³க்³ரா சண்ட³மாலிநீ ॥ 103 ॥

ரக்தசண்டீ³ ருத்³ரசண்டீ³ சண்டா³க்ஷீ சண்ட³நாயிகா ।
வ்யாக்⁴ராஸ்யா ஶைலஜா பா⁴ஷா வேதா³ர்தா² ரணரங்கி³ணீ ॥ 104 ॥

பி³ல்வபத்ரக்ருʼதாவாஸா தருணீ ஶிவமோஹிநீ ।
ஸ்தா²ணுப்ரியா கராலாஸ்யா கு³ணதா³ லிங்க³வாஸிநீ ॥ 105 ॥

அவித்³யா மமதா அஜ்ஞா அஹந்தா அஶுபா⁴ க்ருʼஶா ।
மஹிஷக்⁴நீ ஸுது³ஷ்ப்ரேக்ஷ்யா தமஸா ப⁴வமோசநீ ॥ 106 ॥

புரூஹுதா ஸுப்ரதிஷ்டா² ரஜநீ இஷ்டதே³வதா ।
து:³கி²நீ காதரா க்ஷீணா கோ³மதீ த்ர்யம்ப³கேஶ்வரா ॥ 107 ॥

த்³வாராவதீ அப்ரமேயா அவ்யயாঽமிதவிக்ரமா ।
மாயாவதீ க்ருʼபாமூர்தி: த்³வாரேஶீ த்³வாரவாஸிநீ ॥ 108 ॥

தேஜோமயீ விஶ்வகாமா மந்மதா² புஷ்கராவதீ ।
சித்ராதே³வீ மஹாகாலீ காலஹந்த்ரீ க்ரியாமயீ ॥ 109 ॥

க்ருʼபாமயீ க்ருʼபாஶ்ரேஷ்டா² கருணா கருணாமயீ ।
ஸுப்ரபா⁴ ஸுவ்ரதா மாத்⁴வீ மது⁴க்⁴நீ முண்ட³மர்தி³நீ ॥ 110 ॥

உல்லாஸிநீ மஹோல்லாஸா ஸ்வாமிநீ ஶர்மதா³யிநீ ।
ஶ்ரீமாதா ஶ்ரீமஹாராஜ்ஞீ ப்ரஸந்நா ப்ரஸந்நாநநா ॥ 111 ॥

ஸ்வப்ரகாஶா மஹாபூ⁴மா ப்³ரஹ்மரூபா ஶிவங்கரீ ।
ஶக்திதா³ ஶாந்திதா³ கர்மப²லதா³ ஶ்ரீப்ரதா³யிநீ ॥ 112 ॥

ப்ரியதா³ த⁴நதா³ ஶ்ரீதா³ மோக்ஷதா³ ஜ்ஞாநதா³ ப⁴வா ।
பூ⁴மாநந்த³கரீ பூ⁴மா ப்ரஸீத³ஶ்ருதிகோ³சரா ॥ 113 ॥

ரக்தசந்த³நஸிக்தாங்கீ³ ஸிந்தூ³ராங்கிதபா⁴லிநீ ।
ஸ்வச்ச²ந்த³ஶக்திர்க³ஹநா ப்ரஜாவதீ ஸுகா²வஹா ॥ 114 ॥

யோகே³ஶ்வரீ யோகா³ராத்⁴யா மஹாத்ரிஶூலதா⁴ரிணீ ।
ராஜ்யேஶீ த்ரிபுரா ஸித்³தா⁴ மஹாவிப⁴வஶாலிநீ ॥ 115 ॥

ஹ்ரீங்காரீ ஶங்கரீ ஸர்வபங்கஜஸ்தா² ஶதஶ்ருதி: ।
நிஸ்தாரிணீ ஜக³ந்மாதா ஜக³த³ம்பா³ ஜக³த்³தி⁴தா ॥ 116 ॥

ஸாஷ்டாங்க³ப்ரணதிப்ரீதா ப⁴க்தாநுக்³ரஹகாரிணீ ।
ஶரணாக³தாதீ³நார்தபரித்ராணபராயணா ॥ 117 ॥

நிராஶ்ரயாஶ்ரயா தீ³நதாரிணீ ப⁴க்தவத்ஸலா ।
தீ³நாம்பா³ தீ³நஶரணா ப⁴க்தாநாமப⁴யங்கரீ ॥ 118 ॥

க்ருʼதாஞ்ஜலிநமஸ்காரா ஸ்வயம்பு⁴குஸுமார்சிதா ।
கௌலதர்பணஸம்ப்ரீதா ஸ்வயம்பா⁴தீ விபா⁴திநீ ॥ 119 ॥

ஶதஶீர்ஷாঽநந்தஶீர்ஷா ஶ்ரீகண்டா²ர்த⁴ஶரீரிணீ ।
ஜயத்⁴வநிப்ரியா குலபா⁴ஸ்கரீ குலஸாதி⁴கா ॥ 120 ॥

அப⁴யவரத³ஹஸ்தா ஸர்வாநந்தா³ ச ஸம்விதா³ ।
ப்ருʼதி²வீத⁴ரா விஶ்வத⁴ரா விஶ்வக³ர்பா⁴ ப்ரவர்திகா ॥ 121 ॥

விஶ்வமாயா விஶ்வபா²லா பத்³மநாப⁴ப்ரஸூ: ப்ரஜா । extra
மஹீயஸீ மஹாமூர்தி: ஸதீ ராஜ்ஞீ ப⁴யார்திஹா ॥ 122 ॥

ப்³ரஹ்மமயீ விஶ்வபீடா² ப்ரஜ்ஞாநா மஹிமாமயீ ।
ஸிம்ஹாரூடா⁴ வ்ருʼஷாரூடா⁴ அஶ்வாரூடா⁴ அதீ⁴ஶ்வரீ ॥ 123 ॥

வராப⁴யகரா ஸர்வவரேண்யா விஶ்வவிக்ரமா ।
விஶ்வாஶ்ரயா மஹாபூ⁴தி: ஶ்ரீப்ரஜ்ஞாதி³ஸமந்விதா ॥ 124 ॥

ப²லஶ்ருதி: ।
து³ர்கா³நாமஸஹஸ்ராக்²யம் ஸ்தோத்ரம் தந்த்ரோத்தமோத்தமம் ।
பட²நாத் ஶ்ரவணாத்ஸத்³யோ நரோ முச்யேத ஸங்கடாத் ॥ 125 ॥

அஶ்வமேத⁴ஸஹஸ்ராணாம் வாஜபேயஸ்ய கோடய: ।
ஸக்ருʼத்பாடே²ந ஜாயந்தே மஹாமாயாப்ரஸாத³த: ॥ 126 ॥

ய இத³ம் பட²தி நித்யம் தே³வ்யாகா³ரே க்ருʼதாஞ்ஜலி: ।
கிம் தஸ்ய து³ர்லப⁴ம் தே³வி தி³வி பு⁴வி ரஸாதலே ॥ 127 ॥

ஸ தீ³ர்தா⁴யு: ஸுகீ² வாக்³மீ நிஶ்சிதம் பர்வதாத்மஜே ।
ஶ்ரத்³த⁴யாঽஶ்ரத்³த⁴யா வாபி து³ர்கா³நாமப்ரஸாத³த: ॥ 128 ॥

ய இத³ம் பட²தே நித்யம் தே³வீப⁴க்த: முதா³ந்வித: ।
தஸ்ய ஶத்ருக்ஷயம் யாதி யதி³ ஶக்ரஸமோ ப⁴வேத் ॥ 129 ॥

ப்ரதிநாம ஸமுச்சார்ய ஸ்ரோதஸி ய: ப்ரபூஜயேத் ।
ஷண்மாஸாப்⁴யந்தரே தே³வி நிர்த⁴நீ த⁴நவாந் ப⁴வேத் ॥ 130 ॥

வந்த்⁴யா வா காகவந்த்⁴யா வா ம்ருʼதவத்ஸா ச யாঽங்க³நா ।
அஸ்ய ப்ரயோக³மாத்ரேண ப³ஹுபுத்ரவதீ ப⁴வேத் ॥ 131 ॥

ஆரோக்³யார்தே² ஶதாவ்ருʼத்தி: புத்ரார்தே² ஹ்யேகவத்ஸரம் ।
தீ³ப்தாக்³நிஸந்நிதௌ⁴ பாடா²த் அபாபோ ப⁴வதி த்⁴ருவம் ॥ 132 ॥

அஷ்டோத்தரஶதேநாஸ்ய புரஶ்சர்யா விதீ⁴யதே ।
கலௌ சதுர்கு³ணம் ப்ரோக்தம் புரஶ்சரணஸித்³த⁴யே ॥ 133 ॥

ஜபாகமலபுஷ்பம் ச சம்பகம் நாக³கேஶரம் ।
கத³ம்ப³ம் குஸுமம் சாபி ப்ரதிநாம்நா ஸமர்சயேத் ॥ 134 ॥

ப்ரணவாதி³நமோঽந்தேந சதுர்த்²யந்தேந மந்த்ரவித் ।
ஸ்ரோதஸி பூஜயித்வா து உபஹாரம் ஸமர்பயேத் ॥ 135 ॥

இச்சா²ஜ்ஞாநக்ரியாஸித்³தி⁴ர்நிஶ்சதம் கி³ரிநந்தி³நி ।
தே³ஹாந்தே பரமம் ஸ்தா²நம் யத்ஸுரைரபி து³ர்லப⁴ம் ॥ 136 ॥

ஸ யாஸ்யதி ந ஸந்தே³ஹோ ஶ்ரீது³ர்கா³நாமகீர்தநாத் ।
ப⁴ஜேத்³ து³ர்கா³ம் ஸ்மரேத்³ து³ர்கா³ம் ஜபேத்³ து³ர்கா³ம் ஶிவப்ரியாம் ।
தத்க்ஷணாத் ஶிவமாப்நோதி ஸத்யம் ஸத்யம் வராநநே ॥ 137 ॥

॥ இதி தந்த்ரராஜதந்த்ரே ஶ்ரீது³ர்கா³ஸஹஸ்ரநாமஸ்தோத்ரம் ஸம்பூர்ணம் ॥

Also Read 1000 Names of Sri Durga 2:

1000 Names of Sri Durga 2 | Sahasranama Stotram from Tantraraja Tantra in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

1000 Names of Sri Durga 2 | Sahasranama Stotram from Tantraraja Tantra Lyrics in Tamil

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top