Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

1000 Names of Sri Durga 2 | Sahasranama Stotram from Tantraraja Tantra Lyrics in Gujarati

Tantraraja Tantra Shri Durgasahasranamastotram 2 Lyrics in Gujarati:

॥ શ્રીદુર્ગાસહસ્રનામસ્તોત્રમ્ ૨ ॥
તન્ત્રરાજતન્ત્રે

પૂર્વપીઠિકા
શ્રીશિવ ઉવાચ –
શૃણુ દેવિ પ્રવક્ષ્યામિ દુર્ગાનામસહસ્રકમ્ ।
યત્પ્રસાદાન્મહાદેવિ ચતુર્વર્ગફલં લભેત્ ॥ ૧ ॥

પઠનં શ્રવણં ચાસ્ય સર્વાશાપરિપૂરકમ્ ।
ધનપુત્રપ્રદં ચૈવ બાલાનાં શાન્તિકારકમ્ ॥ ૨ ॥

ઉગ્રરોગપ્રશમનં ગ્રહદોષવિનાશનમ્ ।
અકાલમૃત્યુહરણં વાણિજ્યે વિજયપ્રદમ્ ॥ ૩ ॥

વિવાદે દુર્ગમે યુદ્ધે નૌકાયાં શત્રુસઙ્કટે ।
રાજદ્વારે મહાઽરણ્યે સર્વત્ર વિજયપ્રદમ્ ॥ ૪ ॥

॥ વિનિયોગ ॥

ૐ અસ્ય શ્રીદુર્ગાસહસ્રનામમાલામન્ત્રસ્ય શ્રીનારદ ઋષિઃ ।
ગાયત્રી છન્દઃ । શ્રીદુર્ગા દેવતા । દું બીજમ્ । હ્રીં શક્તિઃ ।
ૐ કીલકમ્ । શ્રીદુર્ગાપ્રીત્યર્થં શ્રીદુર્ગાસહસ્રનામપાઠે વિનિયોગઃ ॥

ઋષ્યાદિ ન્યાસઃ ।
શ્રીનારદઋષયે નમઃ શિરસિ । ગાયત્રીછન્દસે નમઃ મુખે ।
શ્રીદુર્ગાદેવતાયૈ નમઃ હૃદયે । દું બીજાય નમઃ ગુહ્યે ।
હ્રીં શક્તયે નમઃ પાદયોઃ । ૐ કીલકાય નમઃ નાભૌ ।
શ્રીદુર્ગાપ્રીત્યર્થં શ્રીદુર્ગાસહસ્રનામપાઠે વિનિયોગાય નમઃ સર્વાઙ્ગે ॥

કરન્યાસઃ ।
હ્રાં ૐ હ્રીં દું દુર્ગાયૈ અઙ્ગુષ્ઠાભ્યાં નમઃ ।
હ્રીં ૐ હ્રીં દું દુર્ગાયૈ તર્જનીભ્યાં સ્વાહા ।
હ્રૂં ૐ હ્રીં દું દુર્ગાયૈ મધ્યમાભ્યાં વષટ્ ।
હ્રૈં ૐ હ્રીં દું દુર્ગાયૈ અનામિકાભ્યાં હુમ્ ।
હ્રૌં ૐ હ્રીં દું દુર્ગાયૈ કનિષ્ઠિકાભ્યાં વૌષટ્ ।
હ્રઃ ૐ હ્રીં દું દુર્ગાયૈ કરતલકરપૃષ્ઠાભ્યાં ફટ્ ॥

અઙ્ગન્યાસઃ ।
હ્રાં ૐ હ્રીં દું દુર્ગાયૈ હૃદયાય નમઃ ।
હ્રીં ૐ હ્રીં દું દુર્ગાયૈ શિરસે સ્વાહા ।
હ્રૂં ૐ હ્રીં દું દુર્ગાયૈ શિખાયૈ વષટ્ ।
હ્રૈં ૐ હ્રીં દું દુર્ગાયૈ કવચાય હુમ્ ।
હ્રૌં ૐ હ્રીં દું દુર્ગાયૈ નેત્રત્રયાય વૌષટ્ ।
હ્રઃ ૐ હ્રીં દું દુર્ગાયૈ અસ્ત્રાય ફટ્ ॥

॥ અથ ધ્યાનમ્ ॥

સિંહસ્થા શશિશેખરા મરકતપ્રખ્યા ચતુર્ભિર્ભુજૈઃ ।
શઙ્ગચક્રધનુઃશરાંશ્ચ દધતી નેત્રૈસ્ત્રિભિઃ શોભિતા ॥

આમુક્તાઙ્ગદહારકઙ્કણરણત્કાઞ્ચીક્વણન્નૂપુરા ।
દુર્ગા દુર્ગતિહારિણી ભવતુ વો રત્નોલ્લસત્કુણ્ડલા ॥

॥ માનસ પૂજન ॥

લં પૃથિવ્યાત્મકં ગન્ધં સમર્પયામિ ।
હં આકાશાત્મકં પુષ્પં સમર્પયામિ ।
યં વાય્યાત્મકં ધૂપં સમર્પયામિ ।
રં વહ્ન્યાત્મકં દીપં દર્શયામિ ।
વં અમૃતાત્મકં નૈવેદ્યં નિવેદયામિ ।
સં સર્વાત્મકં તામ્બૂલં નિવેદયામિ ।

॥ મૂલ પાઠ ॥

અથ સહસ્રનામસ્તોત્રમ્ ।
શ્રીદુર્ગા દુર્ગતિ હરા પરિપૂર્ણા પરાત્પરા ।
સર્વોપાધિવિનિર્મુક્તા ભવભારવિનાશિની ॥ ૧ ॥

કાર્યકારણનિર્મુક્તા લીલાવિગ્રહધારિણી ।
સર્વશૃઙ્ગારશોભાઢ્યા સર્વાયુધસમન્વિતા ॥ ૨ ॥

સૂર્યકોટિસહસ્રાભા ચન્દ્રકોટિનિભાનના ।
ગણેશકોટિલાવણ્યા વિષ્ણુકોટ્યરિમર્દિની ॥ ૩ ॥

દાવાગ્નિકોટિનલિની રુદ્રકોટ્યુગ્રરૂપિણી ।
સમુદ્રકોટિગમ્ભીરા વાયુકોટિમહાબલા ॥ ૪ ॥

આકાશકોટિવિસ્તારા યમકોટિભયઙ્કરી ।
મેરુકોટિસમુછ્રાયા ગણકોટિસમૃદ્ધિદા ॥ ૫ ॥

નમસ્યા પ્રથમા પૂજ્યા સકલા અખિલામ્બિકા ।
મહાપ્રકૃતિ સર્વાત્મા ભુક્તિમુક્તિપ્રદાયિની ॥ ૬ ॥

અજન્યા જનની જન્યા મહાવૃષભવાહિની ।
કર્દમી કાશ્યપી પદ્મા સર્વતીર્થનિવાસિની ॥ ૭ ॥

ભીમેશ્વરી ભીમનાદા ભવસાગરતારિણી ।
સવદેવશિરોરત્નનિઘૃષ્ટચરણામ્બુજા ॥ ૮ ॥

સ્મરતાં સર્વપાપઘ્ની સર્વકારણકારણા ।
સર્વાર્થસાધિકા માતા સર્વમઙ્ગલમઙ્ગલા ॥ ૯ ॥

પૃચ્છા પૃશ્ની મહાજ્યોતિરરણ્યા વનદેવતા ।
ભીતિર્ભૂતિર્મતિઃ શક્તિસ્તુષ્ટિઃ પુષ્ટિરુષા ધૃતિઃ ॥ ૧૦ ॥

ઉત્તાનહસ્તા સમ્ભૂતિઃ વૃક્ષવલ્કલધારિણી ।
મહાપ્રભા મહાચણ્ડી દીપ્તાસ્યા ઉગ્રલોચના ॥ ૧૧ ॥

મહામેઘપ્રભા વિદ્યા મુક્તકેશી દિગમ્બરી ।
હસનમુખી સાટ્ટહાસા લોલજિહ્વા મહેશ્વરી ॥ ૧૨ ॥

મુણ્ડાલી અભયા દક્ષા મહાભીમા વરોદ્યતા ।
ખડ્ગમુણ્ડધરા મુક્તિ કુમુદાજ્ઞાનનાશિની ॥ ૧૩ ॥

અમ્બાલિકા મહાવીર્યા સારદા કનકેશ્વરી ।
પરમાત્મા પરા ક્ષિપ્તા શૂલિની પરમેશ્વરી ॥ ૧૪ ॥

મહાકાલસમાસક્તા શિવશતનિનાદિની ।
ઘોરાઙ્ગી મુણ્ડમુકુટા શ્મશાનાસ્થિકૃતાઽઽસના ॥ ૧૫ ॥

મહાશ્મશાનનિલયા મણિમણ્ડપમધ્યગા ।
પાનપાત્રઘૃતા ખર્વા પન્નગી પરદેવતા ॥ ૧૬ ॥

સુગન્ધા તારિણી તારા ભવાની વનવાસિની ।
લમ્બોદરી મહાદીર્ઘા જટિની ચન્દ્રશેખરા ॥ ૧૭ ॥

પરાઽમ્બા પરમારાધ્યા પરેશી બ્રહ્મરૂપિણી ।
દેવસેના વિશ્વગર્ભા અગ્નિજિહ્વા ચતુર્ભુજા ॥ ૧૮ ॥

મહાદંષ્ટ્રા મહારાત્રિઃ નીલા નીલસરસ્વતી ।
દક્ષજા ભારતી રમ્ભા મહામઙ્ગલચણ્ડિકા ॥ ૧૯ ॥

રુદ્રજા કૌશિકી પૂતા યમઘણ્ટા મહાબલા ।
કાદમ્બિની ચિદાનન્દા ક્ષેત્રસ્થા ક્ષેત્રકર્ષિણી ॥ ૨૦ ॥

પઞ્ચપ્રેતસમારુઢા લલિતા ત્વરિતા સતી ।
ભૈરવી રૂપસમ્પન્ના મદનાદલનાશિની ॥ ૨૧ ॥

જાતાપહારિણી વાર્તા માતૃકા અષ્ટમાતૃકા ।
અનઙ્ગમેખલા ષષ્ટી હૃલ્લેખા પર્વતાત્મજા ॥ ૨૨ ॥

વસુન્ધરા ધરા ધારા વિધાત્રી વિન્ધ્યવાસિની ।
અયોધ્યા મથુરા કાઞ્ચી મહૈશ્વર્યા મહોદરી ॥ ૨૩ ॥

કોમલા માનદા ભવ્યા મત્સ્યોદરી મહાલયા ।
પાશાઙ્કુશધનુર્બાણા લાવણ્યામ્બુધિચન્દ્રિકા ॥ ૨૪ ॥

રક્તવાસા રક્તલિપ્તા રક્તગન્ધવિનોદિની ।
દુર્લભા સુલભા મત્સ્યા માધવી મણ્ડલેશ્વરી ॥ ૨૫ ॥

પાર્વતી અમરી અમ્બા મહાપાતકનાશિની ।
નિત્યતૃપ્તા નિરાભાસા અકુલા રોગનાશિની ॥ ૨૬ ॥

કનકેશી પઞ્ચરૂપા નૂપુરા નીલવાહિની ।
જગન્મયી જગદ્ધાત્રી અરુણા વારુણી જયા ॥ ૨૭ ॥

હિઙ્ગુલા કોટરા સેના કાલિન્દી સુરપૂજિતા ।
રામેશ્વરી દેવગર્ભા ત્રિસ્રોતા અખિલેશ્વરી ॥ ૨૮ ॥

બ્રહ્માણી વૈષ્ણવી રૌદ્રી મહાકાલમનોરમા ।
ગારુડી વિમલા હંસી યોગિની રતિસુન્દરી ॥ ૨૯ ॥

કપાલિની મહાચણ્ડા વિપ્રચિત્તા કુમારિકા ।
ઈશાની ઈશ્વરી બ્રાહ્મી માહેશી વિશ્વમોહિની ॥ ૩૦ ॥

એકવીરા કુલાનન્દા કાલપુત્રી સદાશિવા ।
શાકમ્ભરી નીલવર્ણા મહિષાસુરમર્દિની ॥ ૩૧ ॥

કામદા કામિની કુલ્લા કુરુકુલ્લા વિરોધિની ।
ઉગ્રા ઉગ્રપ્રભા દીપ્તા પ્રભા દંષ્ટ્રા મનોજવા ॥ ૩૨ ॥

કલ્પવૃક્ષતલાસીના શ્રીનાથગુરુપાદુકા ।
અવ્યાજકરુણામૂર્તિરાનન્દઘનવિગ્રહા ॥ ૩૩ ॥

વિશ્વરૂપા વિશ્વમાતા વજ્રિણી વજ્રવિગ્રહા ।
અનધા શાઙ્કરી દિવ્યા પવિત્રા સર્વસાક્ષિણી ॥ ૩૪ ॥

ધનુર્બાણગદાહસ્તા આયુધા આયુધાન્વિતા ।
લોકોત્તરા પદ્મનેત્રા યોગમાયા જટેશ્વરી ॥ ૩૫ ॥

અનુચ્ચાર્યા ત્રિધા દૃપ્તા ચિન્મયી શિવસુન્દરી ।
વિશ્વેશ્વરી મહામેધા ઉચ્છિષ્ટા વિસ્ફુલિઙ્ગિની ॥ ૩૬ ॥

ચિદમ્બરી ચિદાકારા અણિમા નીલકુન્તલા ।
દૈત્યેશ્વરી દેવમાતા મહાદેવી કુશપ્રિયા ॥ ૩૭ ॥

સર્વદેવમયી પુષ્ટા ભૂષ્યા ભૂતપતિપ્રિયા ।
મહાકિરાતિની સાધ્યા ધર્મજ્ઞા ભીષણાનના ॥ ૩૮ ॥

ઉગ્રચણ્ડા શ્રીચાણ્ડાલી મોહિની ચણ્ડવિક્રમા ।
ચિન્તનીયા મહાદીર્ઘા અમૃતા મૃતબાન્ધવી ॥ ૩૯ ॥

પિનાકધારિણી શિપ્રા ધાત્રી ત્રિજગદીશ્વરી ।
રક્તપા રુધિરાક્તાઙ્ગી રક્તખર્પરધારિણી ॥ ૪૦ ॥

ત્રિપુરા ત્રિકૂટા નિત્યા શ્રીનિત્યા ભુવનેશ્વરી ।
હવ્યા કવ્યા લોકગતિર્ગાયત્રી પરમા ગતિઃ ॥ ૪૧ ॥

વિશ્વધાત્રી લોકમાતા પઞ્ચમી પિતૃતૃપ્તિદા ।
કામેશ્વરી કામરૂપા કામબીજા કલાત્મિકા ॥ ૪૨ ॥

તાટઙ્કશોભિની વન્દ્યા નિત્યક્લિન્ના કુલેશ્વરી ।
ભુવનેશી મહારાજ્ઞી અક્ષરા અક્ષરાત્મિકા ॥ ૪૩ ॥

અનાદિબોધા સર્વજ્ઞા સર્વા સર્વતરા શુભા ।
ઇચ્છાજ્ઞાનક્રિયાશક્તિઃ સર્વાઢ્યા શર્વપૂજિતા ॥ ૪૪ ॥

શ્રીમહાસુન્દરી રમ્યા રાજ્ઞી શ્રીપરમામ્બિકા ।
રાજરાજેશ્વરી ભદ્રા શ્રીમત્ત્રિપુરસુન્દરી ॥ ૪૫ ॥

ત્રિસન્ધ્યા ઇન્દિરા ઐન્દ્રી અજિતા અપરાજિતા ।
ભેરુણ્ડા દણ્ડિની ઘોરા ઇન્દ્રાણી ચ તપસ્વિની ॥ ૪૬ ॥

શૈલપુત્રી ચણ્ડધણ્ટા કૂષ્માણ્ડા બ્રહ્મચારિણી ।
કાત્યાયની સ્કન્દમાતા કાલરાત્રિઃ શુભઙ્કરી ॥ ૪૭ ॥

મહાગૌરા સિદ્ધિદાત્રી નવદુર્ગા નભઃસ્થિતા ।
સુનન્દા નન્દિની કૃત્યા મહાભાગા મહોજ્જ્વલા ॥ ૪૮ ॥

મહાવિદ્યા બ્રહ્મવિદ્યા દામિની તાપહારિણી ।
ઉત્થિતા ઉત્પલા બાધ્યા પ્રમોદા શુભદોત્તમા ॥ ૪૯ ॥

અતુલ્યા અમૂલા પૂર્ણા હંસારૂઢા હરિપ્રિયા ।
સુલોચના વિરૂપાક્ષી વિદ્યુદ્ગૌરી મહાર્હણા ॥ ૫૦ ॥

કાકધ્વજા શિવારાધ્યા શૂર્પહસ્તા કૃશાઙ્ગિની ।
શુભ્રકેશી કોટરાક્ષી વિધવા પતિઘાતિની ॥ ૫૧ ॥

સર્વસિદ્ધિકરી દુષ્ટા ક્ષુધાર્તા શિવભક્ષિણી ।
વર્ગાત્મિકા ત્રિકાલજ્ઞા ત્રિવર્ગા ત્રિદશાર્ચિતા ॥ ૫૨ ॥

શ્રીમતી ભોગિની કાશી અવિમુક્તા ગયેશ્વરી ।
સિદ્ધામ્બિકા સુવર્ણાક્ષી કોલામ્બા સિદ્ધયોગિની ॥ ૫૩ ॥

દેવજ્યોતિઃ સમુદ્ભૂતા દેવજ્યોતિઃસ્વરૂપિણી ।
અચ્છેદ્યા અદ્ભુતા તીવ્રા વ્રતસ્થા વ્રતચારિણી ॥ ૫૪ ॥

સિદ્ધિદા ધૂમિની તન્વી ભ્રામરી રક્તદન્તિકા ।
સ્વસ્તિકા ગગના વાણી જાહ્નવી ભવભામિની ॥ ૫૫ ॥

પતિવ્રતા મહામોહા મુકુટા મુકુટેશ્વરી ।
ગુહ્યેશ્વરી ગુહ્યમાતા ચણ્ડિકા ગુહ્યકાલિકા ॥ ૫૬ ॥

પ્રસૂતિરાકુતિશ્ચિત્તા ચિન્તા દેવાહુતિસ્ત્રયી ।
અનુમતિઃ કુહૂ રાકા સિનીવાલી ત્વિષા રસા ॥ ૫૭ ॥

સુવર્ચા વર્ચલા શાર્વી વિકેશા કૃષ્ણપિઙ્ગલા ।
સ્વપ્નાવતી ચિત્રલેખા અન્નપૂર્ણા ચતુષ્ટયા ॥ ૫૮ ॥

પુણ્યલભ્યા વરારોહા શ્યામાઙ્ગી શશિશેખરા ।
હરણી ગૌતમી મેના યાદવા પૂર્ણિમા અમા ॥ ૫૯ ॥

ત્રિખણ્ડા ત્રિમુણ્ડા માન્યા ભૂતમાતા ભવેશ્વરી ।
ભોગદા સ્વર્ગદા મોક્ષા સુભગા યજ્ઞરૂપિણી ॥ ૬૦ ॥

અન્નદા સર્વસમ્પત્તિઃ સઙ્કટા સમ્પદા સ્મૃતિઃ ।
વૈદૂર્યમુકુટા મેધા સર્વવિદ્યેશ્વરેશ્વરી ॥ ૬૧ ॥

બ્રહ્માનન્દા બ્રહ્મદાત્રી મૃડાની કૈટભેશ્વરી ।
અરુન્ધતી અક્ષમાલા અસ્થિરા ગ્રામ્યદેવતા ॥ ૬૨ ॥

વર્ણેશ્વરી વર્ણમાતા ચિન્તાપૂર્ણી વિલક્ષણા ।
ત્રીક્ષણા મઙ્ગલા કાલી વૈરાટી પદ્મમાલિની ॥ ૬૩ ॥

અમલા વિકટા મુખ્યા અવિજ્ઞેયા સ્વયમ્ભુવા ।
ઊર્જા તારાવતી વેલા માનવી ચ ચતુઃસ્તની ॥ ૬૪ ॥

ચતુર્નેત્રા ચતુર્હસ્તા ચતુર્દન્તા ચતુર્મુખી ।
શતરૂપા બહુરૂપા અરૂપા વિશ્ચતોમુખી ॥ ૬૫ ॥

ગરિષ્ઠા ગુર્વિણી ગુર્વી વ્યાપ્યા ભૌમી ચ ભાવિની ।
અજાતા સુજાતા વ્યક્તા અચલા અક્ષયા ક્ષમા ॥ ૬૬ ॥

મારિષા ધર્મિણી હર્ષા ભૂતધાત્રી ચ ધેનુકા ।
અયોનિજા અજા સાધ્વી શચી ક્ષેમા ક્ષયઙ્કરી ॥ ૬૭ ॥

બુદ્ધિર્લજ્જા મહાસિદ્ધિઃ શાક્રી શાન્તિઃ ક્રિયાવતી ।
પ્રજ્ઞા પ્રીતિઃ શ્રુતિઃ શ્રદ્ધા સ્વાહા કાન્તિર્વપુઃસ્વધા ॥ ૬૮ ॥

ઉન્નતિઃ સન્નતિઃ ખ્યાતિઃ શુદ્ધિઃ સ્થિતિર્મનસ્વિની ।
ઉદ્યમા વીરિણી ક્ષાન્તિર્માર્કણ્ડેયી ત્રયોદશી ॥ ૬૯ ॥

પ્રસિદ્ધા પ્રતિષ્ઠા વ્યાપ્તા અનસૂયાઽઽકૃતિર્યમા ।
મહાધીરા મહાવીરા ભુજઙ્ગી વલયાકૃતિઃ ॥ ૭૦ ॥

હરસિદ્ધા સિદ્ધકાલી સિદ્ધામ્બા સિદ્ધપૂજિતા ।
પરાનન્દા પરાપ્રીતિઃ પરાતુષ્ટિઃ પરેશ્વરી ॥ ૭૧ ॥

વક્રેશ્વરી ચતુર્વક્ત્રા અનાથા શિવસાધિકા ।
નારાયણી નાદરૂપા નાદિની નર્તકી નટી ॥ ૭૨ ॥

સર્વપ્રદા પઞ્ચવક્ત્રા કામિલા કામિકા શિવા ।
દુર્ગમા દુરતિક્રાન્તા દુર્ધ્યેયા દુષ્પરિગ્રહા ॥ ૭૩ ॥

દુર્જયા દાનવી દેવી દેત્યઘ્ની દૈત્યતાપિની ।
ઊર્જસ્વતી મહાબુદ્ધિઃ રટન્તી સિદ્ધદેવતા ॥ ૭૪ ॥

કીર્તિદા પ્રવરા લભ્યા શરણ્યા શિવશોભના ।
સન્માર્ગદાયિની શુદ્ધા સુરસા રક્તચણ્ડિકા ॥ ૭૫ ॥

સુરૂપા દ્રવિણા રક્તા વિરક્તા બ્રહ્મવાદિની ।
અગુણા નિર્ગુણા ગુણ્યા ત્રિગુણા ત્રિગુણાત્મિકા ॥ ૭૬ ॥

ઉડ્ડિયાના પૂર્ણશૈલા કામસ્યા ચ જલન્ધરી ।
શ્મશાનભૈરવી કાલભૈરવી કુલભૈરવી ॥ ૭૭ ॥

ત્રિપુરાભૈરવીદેવી ભૈરવી વીરભૈરવી ।
શ્રીમહાભૈરવીદેવી સુખદાનન્દભૈરવી ॥ ૭૮ ॥

મુક્તિદાભૈરવીદેવી જ્ઞાનદાનન્દભૈરવી ।
દાક્ષાયણી દક્ષયજ્ઞનાશિની નગનન્દિની ॥ ૭૯ ॥

રાજપુત્રી રાજપૂજ્યા ભક્તિવશ્યા સનાતની ।
અચ્યુતા ચર્ચિકા માયા ષોડશી સુરસુન્દરી ॥ ૮૦ ॥

ચક્રેશી ચક્રિણી ચક્રા ચક્રરાજનિવાસિની ।
નાયિકા યક્ષિણી બોધા બોધિની મુણ્ડકેશ્વરી ॥ ૮૧ ॥

બીજરૂપા ચન્દ્રભાગા કુમારી કપિલેશ્વરી ।
વૃદ્ધાઽતિવૃદ્ધા રસિકા રસના પાટલેશ્વરી ॥ ૮૨ ॥

માહેશ્વરી મહાઽઽનન્દા પ્રબલા અબલા બલા ।
વ્યાઘ્રામ્બરી મહેશાની શર્વાણી તામસી દયા ॥ ૮૩ ॥

ધરણી ધારિણી તૃષ્ણા મહામારી દુરત્યયા ।
રઙ્ગિની ટઙ્કિની લીલા મહાવેગા મખેશ્વરી ॥ ૮૪ ॥

જયદા જિત્વરા જેત્રી જયશ્રી જયશાલિની ।
નર્મદા યમુના ગઙ્ગા વેન્વા વેણી દૃષદ્વતી ॥ ૮૫ ॥

દશાર્ણા અલકા સીતા તુઙ્ગભદ્રા તરઙ્ગિણી ।
મદોત્કટા મયૂરાક્ષી મીનાક્ષી મણિકુણ્ડલા ॥ ૮૬ ॥

સુમહા મહતાં સેવ્યા માયૂરી નારસિંહિકા ।
બગલા સ્તમ્ભિની પીતા પૂજિતા શિવનાયિકા ॥ ૮૭ ॥

વેદવેદ્યા મહારૌદ્રી વેદબાહ્યા ગતિપ્રદા ।
સર્વશાસ્ત્રમયી આર્યા અવાઙ્ગમનસગોચરા ॥ ૮૮ ॥

અગ્નિજ્વાલા મહાજ્વાલા પ્રજ્વાલા દીપ્તજિહ્વિકા ।
રઞ્જની રમણી રુદ્રા રમણીયા પ્રભઞ્જની ॥ ૮૯ ॥

વરિષ્ઠા વિશિષ્ટા શિષ્ટા શ્રેષ્ઠા નિષ્ઠા કૃપાવતી ।
ઊર્ધ્વમુખી વિશાલાસ્યા રુદ્રભાર્યા ભયઙ્કરી ॥ ૯૦ ॥

સિંહપૃષ્ઠસમાસીના શિવતાણ્ડવદર્શિની ।
હૈમવતી પદ્મગન્ધા ગન્ધેશ્વરી ભવપ્રિયા ॥ ૯૧ ॥

અણુરૂપા મહાસૂક્ષ્મા પ્રત્યક્ષા ચ મખાન્તકા ।
સર્વવિદ્યા રક્તનેત્રા બહુનેત્રા અનેત્રકા ॥ ૯૨ ॥

વિશ્વમ્ભરા વિશ્વયોનિઃ સર્વાકારા સુદર્શના ।
કૃષ્ણાજિનધરા દેવી ઉત્તરા કન્દવાસિની ॥ ૯૩ ॥

પ્રકૃષ્ટા પ્રહૃષ્ટા હૃષ્ટા ચન્દ્રસૂર્યાગ્નિભક્ષિણી ।
વિશ્વેદેવી મહામુણ્ડા પઞ્ચમુણ્ડાધિવાસિની ॥ ૯૪ ॥

પ્રસાદસુમુખી ગૂઢા સુમુખા સુમુખેશ્વરી ।
તત્પદા સત્પદાઽત્યર્થા પ્રભાવતી દયાવતી ॥ ૯૫ ॥

ચણ્ડદુર્ગા ચણ્ડીદેવી વનદુર્ગા વનેશ્વરી ।
ધ્રુવેશ્વરી ધુવા ધ્રૌવ્યા ધ્રુવારાધ્યા ધ્રુવાગતિઃ ॥ ૯૬ ॥

સચ્ચિદા સચ્ચિદાનન્દા આપોમયી મહાસુખા ।
વાગીશી વાગ્ભવાઽઽકણ્ઠવાસિની વહ્નિસુન્દરી ॥ ૯૭ ॥

ગણનાથપ્રિયા જ્ઞાનગમ્યા ચ સર્વલોકગા ।
પ્રીતિદા ગતિદા પ્રેયા ધ્યેયા જ્ઞેયા ભયાપહા ॥ ૯૮ ॥

શ્રીકરી શ્રીધરી સુશ્રી શ્રીવિદ્યા શ્રીવિભાવની ।
શ્રીયુતા શ્રીમતાં સેવ્યા શ્રીમૂર્તિઃ સ્ત્રીસ્વરૂપિણી ॥ ૯૯ ॥

અનૃતા સુનૃતા સેવ્યા સર્વલોકોત્તમોત્તમા ।
જયન્તી ચન્દના ગૌરી ગર્જિની ગગનોપમા ॥ ૧૦૦ ॥

છિન્નમસ્તા મહામત્તા રેણુકા વનશઙ્કરી ।
ગ્રાહિકા ગ્રાસિની દેવભૂષણા ચ કપર્દિની ॥ ૧૦૧ ॥

સુમતિસ્તપતી સ્વસ્થા હૃદિસ્થા મૃગલોચના ।
મનોહરા વજ્રદેહા કુલેશી કામચારિણી ॥ ૧૦૨ ॥

રક્તાભા નિદ્રિતા નિદ્રા રક્તાઙ્ગી રક્તલોચના ।
કુલચણ્ડા ચણ્ડવક્ત્રા ચણ્ડોગ્રા ચણ્ડમાલિની ॥ ૧૦૩ ॥

રક્તચણ્ડી રુદ્રચણ્ડી ચણ્ડાક્ષી ચણ્ડનાયિકા ।
વ્યાઘ્રાસ્યા શૈલજા ભાષા વેદાર્થા રણરઙ્ગિણી ॥ ૧૦૪ ॥

બિલ્વપત્રકૃતાવાસા તરુણી શિવમોહિની ।
સ્થાણુપ્રિયા કરાલાસ્યા ગુણદા લિઙ્ગવાસિની ॥ ૧૦૫ ॥

અવિદ્યા મમતા અજ્ઞા અહન્તા અશુભા કૃશા ।
મહિષઘ્ની સુદુષ્પ્રેક્ષ્યા તમસા ભવમોચની ॥ ૧૦૬ ॥

પુરૂહુતા સુપ્રતિષ્ઠા રજની ઇષ્ટદેવતા ।
દુઃખિની કાતરા ક્ષીણા ગોમતી ત્ર્યમ્બકેશ્વરા ॥ ૧૦૭ ॥

દ્વારાવતી અપ્રમેયા અવ્યયાઽમિતવિક્રમા ।
માયાવતી કૃપામૂર્તિઃ દ્વારેશી દ્વારવાસિની ॥ ૧૦૮ ॥

તેજોમયી વિશ્વકામા મન્મથા પુષ્કરાવતી ।
ચિત્રાદેવી મહાકાલી કાલહન્ત્રી ક્રિયામયી ॥ ૧૦૯ ॥

કૃપામયી કૃપાશ્રેષ્ઠા કરુણા કરુણામયી ।
સુપ્રભા સુવ્રતા માધ્વી મધુઘ્ની મુણ્ડમર્દિની ॥ ૧૧૦ ॥

ઉલ્લાસિની મહોલ્લાસા સ્વામિની શર્મદાયિની ।
શ્રીમાતા શ્રીમહારાજ્ઞી પ્રસન્ના પ્રસન્નાનના ॥ ૧૧૧ ॥

સ્વપ્રકાશા મહાભૂમા બ્રહ્મરૂપા શિવઙ્કરી ।
શક્તિદા શાન્તિદા કર્મફલદા શ્રીપ્રદાયિની ॥ ૧૧૨ ॥

પ્રિયદા ધનદા શ્રીદા મોક્ષદા જ્ઞાનદા ભવા ।
ભૂમાનન્દકરી ભૂમા પ્રસીદશ્રુતિગોચરા ॥ ૧૧૩ ॥

રક્તચન્દનસિક્તાઙ્ગી સિન્દૂરાઙ્કિતભાલિની ।
સ્વચ્છન્દશક્તિર્ગહના પ્રજાવતી સુખાવહા ॥ ૧૧૪ ॥

યોગેશ્વરી યોગારાધ્યા મહાત્રિશૂલધારિણી ।
રાજ્યેશી ત્રિપુરા સિદ્ધા મહાવિભવશાલિની ॥ ૧૧૫ ॥

હ્રીઙ્કારી શઙ્કરી સર્વપઙ્કજસ્થા શતશ્રુતિઃ ।
નિસ્તારિણી જગન્માતા જગદમ્બા જગદ્ધિતા ॥ ૧૧૬ ॥

સાષ્ટાઙ્ગપ્રણતિપ્રીતા ભક્તાનુગ્રહકારિણી ।
શરણાગતાદીનાર્તપરિત્રાણપરાયણા ॥ ૧૧૭ ॥

નિરાશ્રયાશ્રયા દીનતારિણી ભક્તવત્સલા ।
દીનામ્બા દીનશરણા ભક્તાનામભયઙ્કરી ॥ ૧૧૮ ॥

કૃતાઞ્જલિનમસ્કારા સ્વયમ્ભુકુસુમાર્ચિતા ।
કૌલતર્પણસમ્પ્રીતા સ્વયમ્ભાતી વિભાતિની ॥ ૧૧૯ ॥

શતશીર્ષાઽનન્તશીર્ષા શ્રીકણ્ઠાર્ધશરીરિણી ।
જયધ્વનિપ્રિયા કુલભાસ્કરી કુલસાધિકા ॥ ૧૨૦ ॥

અભયવરદહસ્તા સર્વાનન્દા ચ સંવિદા ।
પૃથિવીધરા વિશ્વધરા વિશ્વગર્ભા પ્રવર્તિકા ॥ ૧૨૧ ॥

વિશ્વમાયા વિશ્વફાલા પદ્મનાભપ્રસૂઃ પ્રજા । extra
મહીયસી મહામૂર્તિઃ સતી રાજ્ઞી ભયાર્તિહા ॥ ૧૨૨ ॥

બ્રહ્મમયી વિશ્વપીઠા પ્રજ્ઞાના મહિમામયી ।
સિંહારૂઢા વૃષારૂઢા અશ્વારૂઢા અધીશ્વરી ॥ ૧૨૩ ॥

વરાભયકરા સર્વવરેણ્યા વિશ્વવિક્રમા ।
વિશ્વાશ્રયા મહાભૂતિઃ શ્રીપ્રજ્ઞાદિસમન્વિતા ॥ ૧૨૪ ॥

ફલશ્રુતિઃ ।
દુર્ગાનામસહસ્રાખ્યં સ્તોત્રં તન્ત્રોત્તમોત્તમમ્ ।
પઠનાત્ શ્રવણાત્સદ્યો નરો મુચ્યેત સઙ્કટાત્ ॥ ૧૨૫ ॥

અશ્વમેધસહસ્રાણાં વાજપેયસ્ય કોટયઃ ।
સકૃત્પાઠેન જાયન્તે મહામાયાપ્રસાદતઃ ॥ ૧૨૬ ॥

ય ઇદં પઠતિ નિત્યં દેવ્યાગારે કૃતાઞ્જલિઃ ।
કિં તસ્ય દુર્લભં દેવિ દિવિ ભુવિ રસાતલે ॥ ૧૨૭ ॥

સ દીર્ધાયુઃ સુખી વાગ્મી નિશ્ચિતં પર્વતાત્મજે ।
શ્રદ્ધયાઽશ્રદ્ધયા વાપિ દુર્ગાનામપ્રસાદતઃ ॥ ૧૨૮ ॥

ય ઇદં પઠતે નિત્યં દેવીભક્તઃ મુદાન્વિતઃ ।
તસ્ય શત્રુક્ષયં યાતિ યદિ શક્રસમો ભવેત્ ॥ ૧૨૯ ॥

પ્રતિનામ સમુચ્ચાર્ય સ્રોતસિ યઃ પ્રપૂજયેત્ ।
ષણ્માસાભ્યન્તરે દેવિ નિર્ધની ધનવાન્ ભવેત્ ॥ ૧૩૦ ॥

વન્ધ્યા વા કાકવન્ધ્યા વા મૃતવત્સા ચ યાઽઙ્ગના ।
અસ્ય પ્રયોગમાત્રેણ બહુપુત્રવતી ભવેત્ ॥ ૧૩૧ ॥

આરોગ્યાર્થે શતાવૃત્તિઃ પુત્રાર્થે હ્યેકવત્સરમ્ ।
દીપ્તાગ્નિસન્નિધૌ પાઠાત્ અપાપો ભવતિ ધ્રુવમ્ ॥ ૧૩૨ ॥

અષ્ટોત્તરશતેનાસ્ય પુરશ્ચર્યા વિધીયતે ।
કલૌ ચતુર્ગુણં પ્રોક્તં પુરશ્ચરણસિદ્ધયે ॥ ૧૩૩ ॥

જપાકમલપુષ્પં ચ ચમ્પકં નાગકેશરમ્ ।
કદમ્બં કુસુમં ચાપિ પ્રતિનામ્ના સમર્ચયેત્ ॥ ૧૩૪ ॥

પ્રણવાદિનમોઽન્તેન ચતુર્થ્યન્તેન મન્ત્રવિત્ ।
સ્રોતસિ પૂજયિત્વા તુ ઉપહારં સમર્પયેત્ ॥ ૧૩૫ ॥

ઇચ્છાજ્ઞાનક્રિયાસિદ્ધિર્નિશ્ચતં ગિરિનન્દિનિ ।
દેહાન્તે પરમં સ્થાનં યત્સુરૈરપિ દુર્લભમ્ ॥ ૧૩૬ ॥

સ યાસ્યતિ ન સન્દેહો શ્રીદુર્ગાનામકીર્તનાત્ ।
ભજેદ્ દુર્ગાં સ્મરેદ્ દુર્ગાં જપેદ્ દુર્ગાં શિવપ્રિયામ્ ।
તત્ક્ષણાત્ શિવમાપ્નોતિ સત્યં સત્યં વરાનને ॥ ૧૩૭ ॥

॥ ઇતિ તન્ત્રરાજતન્ત્રે શ્રીદુર્ગાસહસ્રનામસ્તોત્રં સમ્પૂર્ણમ્ ॥

Also Read 1000 Names of Sri Durga 2:

1000 Names of Sri Durga 2 | Sahasranama Stotram from Tantraraja Tantra in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

1000 Names of Sri Durga 2 | Sahasranama Stotram from Tantraraja Tantra Lyrics in Gujarati

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top