Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

1000 Names of Sri Guhyakali Devi | Sahasranama Stotram Lyrics in English

Proof read by DPD, NA. The text is available in Mahakala Samhita Guhyakali Khanda, Part II edited by Dr. Kishor Nath Jha. The verse numbers renumbered as marked 1855 to 2060 from Mahakalasamhita original text, dashama patalah.

Shri Guhyakali Sahasranama Stotram Lyrics in English:

॥ guhyakalyah sahasranamastotram ॥

mahakalasamhitayam
(purvapithika)
devyuvaca –
yaduktam bhavata purvam pranesa karunavasat ॥ 1 ॥ (1855)
namnam sahasram devyastu tadidanim vadaprabho ।

sri mahakala uvaca –
atiprito’smi devesi tavaham vacasamuna ॥ 2 ॥

sahasranamastotram yat sarvesamuttamottamam ।
sugopitam yadyapi syat kathayisye tathapi te ॥ 3 ॥

devyah sahasranamakhyam stotram papaughamardanam ।
mahyam pura bhuvah kalpe tripuraghnena kirtitam ॥ 4 ॥

ajnaptasca tatha devya pratyaksangataya taya ।
tvayaitat pratyaham pathyam stotram paramadurlabham ॥ 5 ॥

mahapatakavidhvamsi sarvasiddhividhayakam ।
mahabhagyapradam divyam sangrame jayakarakam ॥ 6 ॥

vipaksadarpadalanam vipadambhodhitarakam ।
krtyabhicarasamanam mahavibhavadayakam ॥ 7 ॥

manascintitakaryaikasadhakam vagmitakaram ।
ayurarogyajanakam balapustipradam param ॥ 8 ॥

nrpataskarabhitighnam vivade jayavardhanam ।
parasatruksayakaram kaivalyamrtahaitukam ॥ 9 ॥

siddhiratnakaram srestham sadyah pratyayakarakam ।
natah parataram devyah astyanyat tustidam paramam ॥ 10 ॥

namnam sahasram guhyayah kathayisyami te priye ।
yatpurvam sarvadevanam mantrarupataya sthitam ॥ 11 ॥

daityadanavayaksanam gandharvoragaraksasam ।
pranavat kanthadesastham yatsvapne’pyaparicyutam ॥ 12 ॥

devarsinam muninam ca vedavadrasanagatam ।
sarvabhaumamahipalaih pratyaham yacca pathyate ॥ 13 ॥

maya ca tripuraghnena japyate yaddine dine ।
yasmat param no bhavita stotram trijagatitale ॥ 14 ॥

vedavanmantravad yacca sivavaktravinirgatam ।
yannanyatantragamesu yamale damare na ca ॥ 15 ॥

na canyasamhitagranthe naiva brahmandagolake ।
samsarasagaram tartumetat potavadisyate ॥ 16 ॥

nanavidhamahasiddhikosarupam mahodayam ।
ya devi sarvadevanam ya mata jagadokasam ॥ 17 ॥

ya srrstikartrim devanam visvavitri ca ya smrta ।
ya ca trilokyah samhartri ya datri sarvasampadam ॥ 18 ॥

brahmandam ya ca vistabhya tisthatyamarapujita ।
puranopanisadvedya ya caika jagadambika ॥ 19 ॥

yasyah param nanyadasti kimapiha jagattraye ।
sa guhyasya prasadena vasibhuteva tisthati ॥ 20 ॥

ata eva mahatstotrametajjagati durlabham ।
pathaniyam prayatnena param padamabhipsubhih ॥ 21 ॥

kimanyaih stotravistarairnayam cet pathito’bhavat ।
kimanyaih stotravistarairayam cet pathito bhavet ॥ 22 ॥

durvasase naradaya kapilayatraye tatha ।
daksaya ca vasisthaya samvartaya ca visnave ॥ 23 ॥

anyebhyo’pi devebhyo’vadam stotramidam pura ।
idanim kathayisyami tava tridasavandite ॥ 24 ॥

idam srnusva yatnena srutva caivavadharaya ।
dhrtva’nyebhyo’pi dehi tvam yan vai krpayase sada ॥ 25 ॥

atha viniyogah
Om asya sriguhyakalisahasranamastotrasya sritripuraghna rsih ।
anustup chandah । ekavaktradisatavaktranta sriguhyakalidevata ।
phrum bijam । khraim khraim saktih । chrim khrim kilakam ।
purusarthacatustayasadhanapurvakasricandayogesvariprityarthe
jape viniyogah । Om tatsat ।

atha sriguhyakalisahasranamastotram ।
Om phrem karali camunda candayogesvari siva ।
durga katyayani siddhivikarali manojava ॥ 1 ॥ (1880)
ulkamukhi pherurava bhisana bhairavasana ।
kapalini kalaratrirgauri kankaladharini ॥ 2 ॥

smasanavasini pretasana raktodadhipriya ।
yogamata maharatrih pancakalanalasthita ॥ 3 ॥

rudrani raudrarupa ca rudhiradvipacarini ।
mundamaladhara candi balavarvarakuntala ॥ 4 ॥

medha mahadakini ca yogini yogivandita ।
kaulini kurukulla ca ghora pingajata jaya ॥ 5 ॥

savitri vedajanani gayatri gaganalaya ।
navapancamahacakranilaya darunasvana ॥ 6 ॥

ugra kapardigrhini jagadadya janasraya ।
kalakarni kundalini bhutapretaganadhipa ॥ 7 ॥

jalandhari masideha purnanandapatangini ।
palini pavakabhasa prasanna paramesvari ॥ 8 ॥

ratipriya rogahari nagahara nagatmaja ।
avyaya vitaraga ca bhavani bhutadharini ॥ 9 ॥

kadambini niladeha kali kadambaripriya ।
mananiya mahadevi mahamandalavartini ॥ 10 ॥

mahamamsasanisani cidrupa vagagocara ।
yajnambujamanadevi darvikaravibhusita ॥ 11 ॥

candamundapramathani khecari khecarodita ।
tamalasyamala tivra tapini tapanasini ॥ 12 ॥

mahamaya mahadamstra mahoragavirajita ।
lambodari lolajata laksmyalaksmipradayini ॥ 13 ॥

dhatri dharadharakara dhorani dhavanapriya ।
harajaya hararadhya harivaktra harisvari ॥ 14 ॥

visvesvari vajranakhi svararoha balaprada ।
ghonaki gharghararava ghoraghaughapranasini ॥ 15 ॥

kalpantakarini bhima jvalamalinyavamaya ।
srstih sthitih ksobhana ca karala caparajita ॥ 16 ॥

vajrahastanantasaktirvirupa ca parapara ।
brahmandamardini pradhvamsini laksabhuja sati ॥ 17 ॥

vidyujjihva mahadamstra chayadhvarasutadyahrt ।
mahakalagnimurtisca meghanada katankata ॥ 18 ॥

pradipta visvarupa ca jivadatri janesvari ।
saksini sarvari santa samamargaprakasika ॥ 19 ॥

ksetrajna ksepani ksamya’ksata ksamodari ksitih ।
aprameya kulacarakartri kaulikapalini ॥ 20 ॥

mananiya manogamya menanandapradayini ।
siddhantakhaniradhyaksa mundini mandalapriya ॥ 21 ॥

bala ca yuvati vrddha vayotita balaprada ।
ratnamaladhara danta darvikaravirajita ॥ 22 ॥

dharmamurtirdhvantarucirdharitri dhavanapriya ।
sankalpini kalpakari kalatita kalasvana ॥ 23 ॥

vasundhara bodhadatri varnini vanaranara ।
vidya vidyatmika vanya bandhani bandhanasini ॥ 24 ॥

geya jatajataramya jarati jahnavi jada ।
tarini tirtharupa ca tapaniya tanudari ॥ 25 ॥

tapatrayahara tapi tapasya tapasapriya ।
bhogibhusya bhogavati bhagini bhagamalini ॥ 26 ॥

bhaktilabhya bhavagamya bhutida bhavavallabha ।
svaharupa svadharupa vasatkarasvarupini ॥ 27 ॥

hanta krtirnamorupa yajnadiryajnasambhava ।
sphyasurpacamasakara sraksru vakrtidharini ॥ 28 ॥

udgithahimkaradeha namah svastiprakasini ।
rgyajuh samarupa ca mantrabrahmanarupini ॥ 29 ॥

sarvasakhamayi kharva pivaryupanisadbudha ।
raudri mrtyunjayacintamanirvaihayasi dhrtih ॥ 30 ॥

tartiya hamsini candri tara traivikrami sthitih ।
yogini dakini dhara vaidyuti vinayaprada ॥ 31 ॥

upamsurmanasi vacya rocana rucidayini ।
satvakrtistamorupa rajasi gunavarjita ॥ 32 ॥

adisargadikalinabhanavi nabhasi tatha ।
muladhara kundalini svadhipthanaparayana ॥ 33 ॥

manipurakavasa ca visuddhanahata tatha ।
ajna prajna mahasamjna varvara vyomacarini ॥ 34 ॥

brhadrathantarakara jyestha catharvani tatha ।
prajapatya mahabrahmi humhunkara patangini ॥ 35 ॥

raksasi danavi bhutih pisaci pratyanikara ।
udattapyanudatta ca svarita nihsvarapyaja ॥ 36 ॥

niskala puskala sadhvi sa nuta khandarupini ।
gudha purana carama pragbhavi vamani dhruva ॥ 37 ॥

kakimukhi sakala ca sthavara jangamesvari ।
ida ca pingala caiva susumna dhyanagocara ॥ 38 ॥

sarga visarga dhamani kampini bandhani hita ।
sankocini bhasura ca nimna drpta prakasini ॥ 39 ॥

prabuddha ksepani ksipta purnalasya vilambita ।
avesini gharghara ca ruksa klinna sarasvati ॥ 40 ॥

snigdha canda kuhuh pusa varana ca yasasvini ।
gandhari sankhini caiva hastijihva payasvini ॥ 41 ॥

visvodaralambusa ca bibhra tejasvini sati ।
avyakta galani manda mudita cetanapi ca ॥ 42 ॥

dravani capala lamba bhramari madhumatyapi ।
dharma rasavaha candi sauviri kapila tatha ॥ 43 ॥

randottara karsini ca revati sumukhi nati ।
rajanyapyayani visvaduta candra kapardini ॥ 44 ॥

nanda candravati maitri visalapi ca mandavi ।
vicitra lohinikalpa sukalpa putanapi ca ॥ 45 ॥

dhorani dharani hela dhira vegavati jata ।
agnijvala ca surabhi vivarna krntani tatha ॥ 46 ॥

tapini tapini dhumra maricirjvalini rucih ।
tapasvini svapnavaha sammoha kotara cala ॥ 47 ॥

vikalpa lambika mula tandravatyapi ghantika ।
avigraha ca kaivalya turiya capunarbhava ॥ 48 ॥

vibhrantisca prasanta ca yoginih srenyalaksita ।
nirvana svastika vrddhirnivrttisca mahodaya ॥ 49 ॥

bodhya’vidya ca tamisra vasana yogamedini ।
niranjana ca prakrtih sattaravya paramarthiki ॥ 50 ॥

pratibimbanirabhasa sadasadrupadharini ।
upasanta ca caitanya kuta vijnanamayyapi ॥ 51 ॥

saktividya vasita ca modini muditanana ।
anaya pravaha vyadi sarvajna saranaprada ॥ 52 ॥

varuni marjanibhasa pratima brhati khala ।
praticcha pramitih pritih kuhika tarpanapriya ॥ 53 ॥

svastika sarvatobhadra gayatri pranavatmika ।
savitri vedajanani nigamacarabodhini ॥ 54 ॥

vikarala karala ca jvalajalaikamalini ।
bhima ca ksobhanananta vira vajrayudha tatha ॥ 55 ॥

pradhvamsini ca malanka visvamardinyaviksita ।
mrtyuh sahasrabahusca ghoradamstra valahaki ॥ 56 ॥

pinga pingasata dipta pracanda sarvatomukhi ।
vidarini visvarupa vikranta bhutabhavani ॥ 57 ॥

vidravini moksadatri kalacakresvari nati ।
taptahatakavarna ca krtanta bhrantibhanjini ॥ 58 ॥

sarvatejomayi bhavya ditisokakari krtih ।
mahakruddha smasanastha kapalasragalankrta ॥ 59 ॥

kalatikala kalantakaritih karunanidhih ।
mahaghora ghoratara samharakarini tatha ॥ 60 ॥

anadisca mahonmatta bhutadhatryasiteksana ।
bhismakara ca vakrangi bahupadaikapadika ॥ 61 ॥

kulangana kularadhya kulamargaratesvari ।
digambara muktakesi vajramustirnirindhani ॥ 62 ॥

sammohini ksobhakari stambhini vasyakarini ।
durdharsa darpadalani trailokyajanani jaya ॥ 63 ॥

unmadoccatanakari krtya krtyavighatini ।
virupa kalaratrisca maharatrirmanonmani ॥ 64 ॥

mahavirya gudhanidra candadordandamandita ।
nirmala sulini tantra vajrini capadharini ॥ 65 ॥

sthulodari ca kumuda kamuka lingadharini ।
dhatodari pheravi ca pravina kalasundari ॥ 66 ॥

taravati damaruka bhanumandalamalini ।
ekananga pingalaksi pracandaksi subhankari ॥ 67 ॥

vidyutkesi mahamari suci tundi ca jrmbhaka ।
prasvapini mahativra varaniya varaprada ॥ 68 ॥

candacanda jvaladdeha lambodaryagnimardini ।
mahadantolkadrgamba jvalajalajalandhari ॥ 69 ॥

maya krsa prabha rama mahavibhavadayini ।
paurandari visnumaya kirtih pustistanudari ॥ 70 ॥

yogajna yogadatri ca yogini yogivallabha ।
sahasrasirsapada ca sahasranayanojvala ॥ 71 ॥

panakartri pavakabha paramrtaparayana ।
jagadgatirjagajjetri janmakalavimocini ॥ 72 ॥

mulavatamsini mula maunavrataparanmukhi ।
lalita lolupa lola laksaniya lalamadhrk ॥ 73 ॥

matangini bhavani ca sarvalokesvaresvari ।
parvati sambhudayita mahisasuramardini ॥ 74 ॥

candamundapahartri ca raktabijanikrntani ।
nisumbhasumbhamathani devarajavaraprada ॥ 75 ॥

kalyanakarini kali kolamamsasrapayini ।
khadgahasta carmini ca pasini saktidharini ॥ 76 ॥

khatvangini mundadhara bhusundi dhanuranvita ।
cakraghantanvita balapretasailapradharini ॥ 77 ॥

narakankalanakulasarpahasta samudgara ।
muralidharini balikundini damarupriya ॥ 78 ॥

bhindipalastrini pujya sadhya parighini tatha ।
pattisaprasini ramya sataso musalinyapi ॥ 79 ॥

sivapotadharadandankusahasta trisulini ।
ratnakumbhadhara danta churikakuntadoryuta ॥ 80 ॥

kamandalukara ksama grdhradhya puspamalini ।
mamsakhandakara bijapuravatyaksara ksara ॥ 81 ॥

gadaparasuyastyanka mustinanaladharini ।
prabhuta ca pavitra ca srestha punyavivardhano ॥ 82 ॥

prasannananditamukhi visista sistapalini ।
kamarupa kamagavi kamaniya kalavati ॥ 83 ॥

ganga kalingatanaya sipra godavari mahi ।
reva sarasvati candrabhaga krsna drsadvati ॥ 84 ॥

varanasi gayavanti kanci malayavasini ।
sarvadevisvarupa ca nanarupadharamala ॥ 85 ॥

laksmirgauri mahalaksmi ratnapurna krpamayi ।
durga ca vijaya ghora padmavatyamaresvari ॥ 86 ॥

vagala rajamatangi candi mahisamardini ।
triputocchistacandali bharunda bhuvanesvari ॥ 87 ॥

rajarajesvari nityaklinna ca jayabhairavi ।
candayogesvari rajyalaksmi rudranyarundhati ॥ 88 ॥

asvarudha mahaguhya yantrapramathani tatha ।
dhanalaksmirvisvalaksmirvasyakarinyakalmasa ॥ 89 ॥

tvarita ca mahacandabhairavi paramesvari ।
trailokyavijaya jvalamukhi dikkaravasini ॥ 90 ॥

mahamantresvari vajraprastarinyajanavati ।
candakapalesvari ca svarnakotesvari tatha ॥ 91 ॥

ugracanda smasanogracanda vartalyajesvari ।
candogra ca pracanda ca candika candanayika ॥ 92 ॥

vagvadini madhumati varuni tumburesvari ।
vagisvari ca purnesi saumyogra kalabhairavi ॥ 93 ॥

digambara ca dhanada kalaratrisca kubjika ।
kirati sivaduti ca kalasankarsani tatha ॥ 94 ॥

kukkuti sankata devi capalabhramarambika ।
maharnavesvari nitya jayajhankesvari tatha ॥ 95 ॥

savari pingala buddhiprada samsaratarini ।
vijna mahamohini ca bala tripurasundari ॥ 96 ॥

ugratara caikajata tatha nilasarasvati ।
trikantaki chinnamasta bodhisatva ranesvari ॥ 97 ॥

brahmani vaisnavi mahesvari kaumaryalambusa ।
varahi narasimhi ca camundendranyonija ॥ 98 ॥

candesvari candaghanta nakuli mrtyuharini ।
hamsesvari moksada ca satakarni jalandhari ॥ 99 ॥

(indrani vajravarahi phetkari tumburesvari ।
hayagriva hastitunda nakuli mrtyuharini ॥)
svarakarni rksakarni surpakarna balabala ।
mahanilesvari jatavetasi kokatundika ॥ 100 ॥

guhyesvari vajracandi mahavidya ca babhravi ।
sakambhari danavesi damari carcika tatha ॥ 101 ॥

ekavira jayanti ca ekanamsa patakini ।
nilalohitarupa ca brahmavadinyayantrita ॥ 102 ॥

trikalavedini nilakorangi raktadantika ।
bhutabhairavyanalamba kamakhya kulakuttani ॥ 103 ॥

ksemankari visvarupa mayuryavesini tatha ।
kamankusa kalacandi bhimadevyardhamastaka ॥ 104 ॥

dhumavati yoganidra brahmavisnunikrntani ।
candograkapalini ca bodhika hatakesvari ॥ 105 ॥

mahamangalacandi ca tovara candakhecari ।
visala saktisauparni pherucandi madoddhata ॥ 106 ॥

kapalika cancarika mahakamadhruvapi ca ।
viksepani bhutatundi manastoka sudamini ॥ 107 ॥

nirmulini rankavini sadyojata madotkata ।
vamadevi mahaghora mahatatpurusi tatha ॥ 108 ॥

isani sankari bhargo mahadevi kapardini ।
tryambaki vyomakesi ca mari pasupati tatha ॥ 109 ॥

jayakali dhumakali jvalakalyugrakalika ।
dhanakali ghoranadakali kalpantakalika ॥ 110 ॥

vetalakali kankalakali srinagnakalika ।
raudrakali ghoraghoratarakali tathaiva ca ॥ 111 ॥

tato durjayakali ca mahamanthanakalika ।
ajnakali ca samharakali sangramakalika ॥ 112 ॥

krtantakali tadanu tigmakali tatah param ।
tato maharatrikali maharudhirakalika ॥ 113 ॥

savakali bhimakali candakali tathaiva ca ।
santrasakali ca tatah sribhayankarakalika ॥ 114 ॥

vikaralakali srighorakali vikatakalika ।
karalakali tadanu bhogakali tatah param ॥ 115 ॥

vibhutikali srikalakali daksinakalika ।
vidyakali vajrakali mahakali bhavettatah ॥ 116 ॥

tatah kamakalakali bhadrakali tathaiva ca ।
smasanakalikonmattakalika mundakalika ॥ 117 ॥

kulakali nadakali siddhikali tatah param ।
udarakali santapakali cancalakalika ॥ 118 ॥

damari kalika bhavakali kunapakalika ।
kapalakali ca digambarakali tathaiva ca ॥ 119 ॥

uddamakali prapancakali vijayakalika ।
kratukali yogakali tapahkali tathaiva ca ॥ 120 ॥

anandakali ca tatah prabhakali tatah param ।
suryakali candrakali kaumudikalika tatah ॥ 121 ॥

sphulingakalyagnikali virakali tathaiva ca ।
ranakali humhunkaranadakali tatah param ॥ 122 ॥

jayakali vighnakali mahamartandakalika ।
citakali bhasmakali jvaladangarakalika ॥ 123 ॥

pisacakali tadanu tato lohitakalika ।
khara (khaga) kali nagakali tato raksasakalika ॥ 124 ॥

mahagaganakali ca visvakali bhavedanu ।
mayakali mohakali tato jangamakalika ॥ 125 ॥

puna sthavarakali ca tato brahmandakalika ।
srstikali sthitikali punah samharakalika ॥ 126 ॥

anakhyakalika capi bhasakali tato’pyanu ।
vyomakali pithakali saktikali tathaiva ca ॥ 127 ॥

urdhvakali adhahkali tatha cottarakalika ।
tatha samayakali ca kaulikakramakalika ॥ 128 ॥

jnanavijnanakali ca citsattakalikapi ca ।
advaitakali paramanandakali tathaiva ca ॥ 129 ॥

vasanakalika yogabhumikali tatah param ।
upadhikali ca mahodayakali tato’pyanu ॥ 130 ॥

nivrttikali caitanyakali vairagyakalika ।
samadhikali prakrtikali pratyayakalika ॥ 131 ॥

sattakali ca paramarthakali nityakalika ।
jivatmakali paramatmakali bandhakalika ॥ 132 ॥

abhasakalika suksmakalika sesakalika ।
layakali saksikali tatasca smrtikalika ॥ 133 ॥

prthivikalika vapi ekakali tatah param ।
kaivalyakali sayujyakali ca brahmakalika ॥ 134 ॥

tatasca punaravrttikali ya’mrtakalika ।
moksakali ca vijnanamayakali tatah param ॥ 135 ॥

pratibimbakalika capi eka(pinda)kali tatah param ।
ekatmyakalikanandamayakali tathaiva ca ॥ 136 ॥

sarvasese parijneya nirvanamayakalika ।
iti namnam sahasram te proktamekadhikam priye ॥ 137 ॥

pathatah stotrametaddhi sarvam karatale sthitam ।

॥ sahasranamnah stotrasya phalasrutih ॥

naitena sadrsam stotram bhutam vapi bhavisyati ॥ 1 ॥ (2017)

yah pathet pratyahamadastasya punyaphalam srnu ।
papani vilayam yanti mandaradrinibhanyapi ॥ 2 ॥

upadravah vinasyanti rogagninrpacaurajah ।
apadasca viliyante grahapidah sprsanti na ॥ 3 ॥

daridryam nabhibhavati soko naiva prabadhate ।
nasam gacchanti ripavah ksiyante vighnakotayah ॥ 4 ॥

upasargah palayante badhante na visanyapi ।
nakalamrtyurbhavati na jadyam naiva mukata ॥ 5 ॥

indriyanam na daurbalyam visado naiva jayate ।
athadau nasya hanih syat na kutrapi parabhavah ॥ 6 ॥

yan yan manorathanicchet tamstan sadhayati drutam ।
sahasranamapujante yah pathed bhaktibhavitah ॥ 7 ॥

patram sa sarvasiddhinam bhavetsamvatsaradanu ।
vidyavan balavan vagmi rupavan rupavallabhah ॥ 8 ॥

adhrsyah sarvasatvanam sarvada jayavan rane ।
kamininam priyo nityam mitranam pranasannibhah ॥ 9 ॥

ripunamasanih saksaddata bhokta priyamvadah ।
akarah sa hi bhagyanam ratnanamiva sagarah ॥ 10 ॥

mantrarupamidam jneyam stotram trailokyadurlabham ।
etasya bahavah santi prayogah siddhidayinah ॥ 11 ॥

tan vidhaya suresani tatah siddhih pariksayet ।
tararavau pura dattva nama caikaikamantara ॥ 12 ॥

tacca ne’ntam vinirdisya sese hardamanum nyaset ।
uparage bhaskarasyendorvapyathanyaparvani ॥ 13 ॥

malatikusumairbilvapatrairva payasena va ।
madhuksitadraksaya va pakvamocaphalena va ॥ 14 ॥

pratyekam juhuyat nama purvaproktakramena hi ।
evam trivaram nispadya tatah stotram pariksayet ॥ 15 ॥

yavatyah siddhayah santi kathita yamaladisu ।
bhavantyete na tavantyo drdhavisvasasalinam ॥ 16 ॥

(etatstotrasya prayogavidhivarnanam)
paracakre samayate muktakeso digambarah ।
ratrau tadasabhimukhah pancavimsatidha pathet ॥ 17 ॥

paracakram sada ghoram svayameva palayate ।
maharogopasamane trimsadvaramudirayet ॥ 18 ॥

vivade rajajanitopadrave dasadha japet ।
mahadurbhiksapidasu mahamaribhayesu ca ॥ 19 ॥

sastivaram stotramidam pathannasayati drutam ।
bhutapretapisacadi krtabhibhavakarmani ॥ 20 ॥

prajapet panca dasadha ksipram tadabhidhiyate ।
tatha nigadabaddhanam mocane pancadha japet ॥ 21 ॥

badhyanam pranaraksartham satavaramudirayet ।
duhsvapnadarsane varatrayam stotramidam pathet ॥ 22 ॥

evam vijnaya devesi mahimanamamusya hi ।
yasmin kasminnapi prapte sankate yojayedidam ॥ 23 ॥

samayitva tu tatsarvam subhamutpadayatyapi ।
rane vivade kalahe bhutavese mahabhaye ॥ 24 ॥

utpatarajapidayam bandhuviccheda eva va ।
sarpagnidasyunrpatisatrurogabhaye tatha ॥ 25 ॥

japyametanmahastotram samastam nasamicchata ।
dhyatva devim guhyakalim nagnam saktim vidhaya ca ॥ 26 ॥

tadyonau yantramalikhya trikonam bindumat priye ।
purvoditakramenaiva mantramuccarya sadhakah ॥ 27 ॥

gandhapuspaksatairnityam pratyekam paripujayet ।
balim ca pratyaham dadyat caturvimsativasaran ॥ 28 ॥

stotranamuttamam stotram siddhyantyetavatapyadah ।
stambhane mohane caiva vasikarana eva ca ॥ 29 ॥

uccatane marane ca tatha dvesabhicarayoh ।
gutikadhatuvadadiyaksinipadukadisu ॥ 30 ॥

krpananjanavetalanyadehadipravesane ।
prayunjyadidamisani tatah sarvam prasiddhyati ॥ 31 ॥

sarve manorathastasya vasibhuta kare sthitah ।
arogyam vijayam saukhyam vibhutimatulamapi ॥ 32 ॥

trividhotpatasantinca satrunasam pade pade ।
dadati pathitam stotramidam satyam suresvari ॥ 33 ॥

stotranyanyani bhuyamsi guhyayah santi parvati ।
tani naitasya tulyani jnatavyani suniscitam ॥ 34 ॥

idameva tasya tulyam satyam satyam mayoditam ।
namnam sahasram yadyetat pathitu nalamanvaham ॥ 35 ॥

(sahasranamnah pathasaktau vaksyamanapathasya nidesah )
tadaitani pathennityam namani stotrapathakah ।
candayogesvari candi candakapalini siva ॥ 36 ॥

camunda candika siddhikarali mundamalini ।
kalacakresvari pheruhasta ghorattahasini ॥ 37 ॥

damari carcika siddhivikarali bhagapriya ।
ulkamukhi rksakarni balapramathini para ॥ 38 ॥

mahamaya yoganidra trailokyajananisvari ।
katyayani ghorarupa jayanti sarvamangala ॥ 39 ॥

kamatura madonmatta devadevivaraprada ।
matangi kubjika raudri rudrani jagadambika ॥ 40 ॥

cidanandamayi medha brahmarupa jaganmayi ।
samharini vedamata siddhidatri balahaka ॥ 41 ॥

varuni jagatamadya kalatita cidatmika ।
nabhanyetani pathata sarvam tat paripathyate ॥ 42 ॥

ityetat kathitam namnam sahasram tava parvati ।
udiritam phalam casya pathanad yat prajayate ॥ 43 ॥

nihsesamavadharya tvam yathecchasi tatha kuru ।
pathaniyam na ca stribhiretat stotram kadacana ॥ 44 ॥ (2060)

॥ iti mahakalasamhitayam visvamangalakavacantam
pujapaddhatiprabhutikathanam nama dasamah patalantargatam
guhyakalisahasranamastotram sampurnam ॥

Also Read 1000 Names of Sri Guhyakali Devi:

1000 Names of Sri Guhyakali Devi | Sahasranama Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

1000 Names of Sri Guhyakali Devi | Sahasranama Stotram Lyrics in English

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top