Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

1000 Names of Sri Guhyakali Devi | Sahasranama Stotram Lyrics in Kannada

Proof read by DPD, NA. The text is available in Mahakala Samhita Guhyakali Khanda, Part II edited by Dr. Kishor Nath Jha. The verse numbers renumbered as marked 1855 to 2060 from Mahakalasamhita original text, dashama patalah.

Shri Guhyakali Sahasranama Stotram Lyrics in Kannada:

॥ ಗುಹ್ಯಕಾಲ್ಯಾಃ ಸಹಸ್ರನಾಮಸ್ತೋತ್ರಮ್ ॥

ಮಹಾಕಾಲಸಂಹಿತಾಯಾಂ
(ಪೂರ್ವಪೀಠಿಕಾ)
ದೇವ್ಯುವಾಚ –
ಯದುಕ್ತಂ ಭವತಾ ಪೂರ್ವಂ ಪ್ರಾಣೇಶ ಕರುಣಾವಶಾತ್ ॥ 1 ॥ (1855)
ನಾಮ್ನಾಂ ಸಹಸ್ರಂ ದೇವ್ಯಾಸ್ತು ತದಿದಾನೀಂ ವದಪ್ರಭೋ ।

ಶ್ರೀ ಮಹಾಕಾಲ ಉವಾಚ –
ಅತಿಪ್ರೀತೋಽಸ್ಮಿ ದೇವೇಶಿ ತವಾಹಂ ವಚಸಾಮುನಾ ॥ 2 ॥

ಸಹಸ್ರನಾಮಸ್ತೋತ್ರಂ ಯತ್ ಸರ್ವೇಷಾಮುತ್ತಮೋತ್ತಮಮ್ ।
ಸುಗೋಪಿತಂ ಯದ್ಯಪಿ ಸ್ಯಾತ್ ಕಥಯಿಷ್ಯೇ ತಥಾಪಿ ತೇ ॥ 3 ॥

ದೇವ್ಯಾಃ ಸಹಸ್ರನಾಮಾಖ್ಯಂ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಪಾಪೌಘಮರ್ದನಮ್ ।
ಮಹ್ಯಂ ಪುರಾ ಭುವಃ ಕಲ್ಪೇ ತ್ರಿಪುರಘ್ನೇನ ಕೀರ್ತಿತಮ್ ॥ 4 ॥

ಆಜ್ಞಪ್ತಶ್ಚ ತಥಾ ದೇವ್ಯಾ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಂಗತಯಾ ತಯಾ ।
ತ್ವಯೈತತ್ ಪ್ರತ್ಯಹಂ ಪಾಠ್ಯಂ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಪರಮದುರ್ಲಭಮ್ ॥ 5 ॥

ಮಹಾಪಾತಕವಿಧ್ವಂಸಿ ಸರ್ವಸಿದ್ಧಿವಿಧಾಯಕಮ್ ।
ಮಹಾಭಾಗ್ಯಪ್ರದಂ ದಿವ್ಯಂ ಸಂಗ್ರಾಮೇ ಜಯಕಾರಕಮ್ ॥ 6 ॥

ವಿಪಕ್ಷದರ್ಪದಲನಂ ವಿಪದಮ್ಭೋಧಿತಾರಕಮ್ ।
ಕೃತ್ಯಾಭಿಚಾರಶಮನಂ ಮಹಾವಿಭವದಾಯಕಮ್ ॥ 7 ॥

ಮನಶ್ಚಿನ್ತಿತಕಾರ್ಯೈಕಸಾಧಕಂ ವಾಗ್ಮಿತಾಕರಮ್ ।
ಆಯುರಾರೋಗ್ಯಜನಕಂ ಬಲಪುಷ್ಟಿಪ್ರದಂ ಪರಮ್ ॥ 8 ॥

ನೃಪತಸ್ಕರಭೀತಿಘ್ನಂ ವಿವಾದೇ ಜಯವರ್ಧನಮ್ ।
ಪರಶತ್ರುಕ್ಷಯಕರಂ ಕೈವಲ್ಯಾಮೃತಹೈತುಕಮ್ ॥ 9 ॥

ಸಿದ್ಧಿರತ್ನಾಕರಂ ಶ್ರೇಷ್ಠಂ ಸದ್ಯಃ ಪ್ರತ್ಯಯಕಾರಕಮ್ ।
ನಾತಃ ಪರತರಂ ದೇವ್ಯಾಃ ಅಸ್ತ್ಯನ್ಯತ್ ತುಷ್ಟಿದಂ ಪರಮಂ ॥ 10 ॥

ನಾಮ್ನಾಂ ಸಹಸ್ರಂ ಗುಹ್ಯಾಯಾಃ ಕಥಯಿಷ್ಯಾಮಿ ತೇ ಪ್ರಿಯೇ ।
ಯತ್ಪೂರ್ವಂ ಸರ್ವದೇವಾನಾಂ ಮನ್ತ್ರರೂಪತಯಾ ಸ್ಥಿತಮ್ ॥ 11 ॥

ದೈತ್ಯದಾನವಯಕ್ಷಾಣಾಂ ಗನ್ಧರ್ವೋರಗರಕ್ಷಸಾಮ್ ।
ಪ್ರಾಣವತ್ ಕಂಠದೇಶಸ್ಥಂ ಯತ್ಸ್ವಪ್ನೇಽಪ್ಯಪರಿಚ್ಯುತಮ್ ॥ 12 ॥

ದೇವರ್ಷೀಣಾಂ ಮುನೀನಾಂ ಚ ವೇದವದ್ರಸನಾಗತಮ್ ।
ಸಾರ್ವಭೌಮಮಹೀಪಾಲೈಃ ಪ್ರತ್ಯಹಂ ಯಚ್ಚ ಪಠ್ಯತೇ ॥ 13 ॥

ಮಯಾ ಚ ತ್ರಿಪುರಘ್ನೇನ ಜಪ್ಯತೇ ಯದ್ದಿನೇ ದಿನೇ ।
ಯಸ್ಮಾತ್ ಪರಂ ನೋ ಭವಿತಾ ಸ್ತೋತ್ರಂ ತ್ರಿಜಗತೀತಲೇ ॥ 14 ॥

ವೇದವನ್ಮನ್ತ್ರವದ್ ಯಚ್ಚ ಶಿವವಕ್ತ್ರವಿನಿರ್ಗತಮ್ ।
ಯನ್ನಾನ್ಯತನ್ತ್ರಾಗಮೇಷು ಯಾಮಲೇ ಡಾಮರೇ ನ ಚ ॥ 15 ॥

ನ ಚಾನ್ಯಸಂಹಿತಾಗ್ರನ್ಥೇ ನೈವ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಗೋಲಕೇ ।
ಸಂಸಾರಸಾಗರಂ ತರ್ತುಮೇತತ್ ಪೋತವದಿಷ್ಯತೇ ॥ 16 ॥

ನಾನಾವಿಧಮಹಾಸಿದ್ಧಿಕೋಷರೂಪಂ ಮಹೋದಯಮ್ ।
ಯಾ ದೇವೀ ಸರ್ವದೇವಾನಾಂ ಯಾ ಮಾತಾ ಜಗದೋಕಸಾಮ್ ॥ 17 ॥

ಯಾ ಸೃರ್ಷ್ಟಿಕರ್ತ್ರೀಂ ದೇವಾನಾಂ ವಿಶ್ವಾವಿತ್ರೀ ಚ ಯಾ ಸ್ಮೃತಾ ।
ಯಾ ಚ ತ್ರಿಲೋಕ್ಯಾಃ ಸಂಹರ್ತ್ರೀ ಯಾ ದಾತ್ರೀ ಸರ್ವಸಮ್ಪದಾಮ್ ॥ 18 ॥

ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಂ ಯಾ ಚ ವಿಷ್ಟಭ್ಯ ತಿಷ್ಠತ್ಯಮರಪೂಜಿತಾ ।
ಪುರಾಣೋಪನಿಷದ್ವೇದ್ಯಾ ಯಾ ಚೈಕಾ ಜಗದಮ್ಬಿಕಾ ॥ 19 ॥

ಯಸ್ಯಾಃ ಪರಂ ನಾನ್ಯದಸ್ತಿ ಕಿಮಪೀಹ ಜಗತ್ತ್ರಯೇ ।
ಸಾ ಗುಹ್ಯಾಸ್ಯ ಪ್ರಸಾದೇನ ವಶೀಭೂತೇವ ತಿಷ್ಠತಿ ॥ 20 ॥

ಅತ ಏವ ಮಹತ್ಸ್ತೋತ್ರಮೇತಜ್ಜಗತಿ ದುರ್ಲಭಮ್ ।
ಪಠನೀಯಂ ಪ್ರಯತ್ನೇನ ಪರಂ ಪದಮಭೀಪ್ಸುಭಿಃ ॥ 21 ॥

ಕಿಮನ್ಯೈಃ ಸ್ತೋತ್ರವಿಸ್ತಾರೈರ್ನಾಯಂ ಚೇತ್ ಪಠಿತೋಽಭವತ್ ।
ಕಿಮನ್ಯೈಃ ಸ್ತೋತ್ರವಿಸ್ತಾರೈರಯಂ ಚೇತ್ ಪಠಿತೋ ಭವೇತ್ ॥ 22 ॥

ದುರ್ವಾಸಸೇ ನಾರದಾಯ ಕಪಿಲಾಯಾತ್ರಯೇ ತಥಾ ।
ದಕ್ಷಾಯ ಚ ವಸಿಷ್ಠಾಯ ಸಂವರ್ತಾಯ ಚ ವಿಷ್ಣವೇ ॥ 23 ॥

ಅನ್ಯೇಭ್ಯೋಽಪಿ ದೇವೇಭ್ಯೋಽವದಂ ಸ್ತೋತ್ರಮಿದಂ ಪುರಾ ।
ಇದಾನೀಂ ಕಥಯಿಷ್ಯಾಮಿ ತವ ತ್ರಿದಶವನ್ದಿತೇ ॥ 24 ॥

ಇದಂ ಶೃಣುಷ್ವ ಯತ್ನೇನ ಶ್ರುತ್ವಾ ಚೈವಾವಧಾರಯ ।
ಧೃತ್ವಾಽನ್ಯೇಭ್ಯೋಽಪಿ ದೇಹಿ ತ್ವಂ ಯಾನ್ ವೈ ಕೃಪಯಸೇ ಸದಾ ॥ 25 ॥

ಅಥ ವಿನಿಯೋಗಃ
ಓಂ ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀಗುಹ್ಯಕಾಲೀಸಹಸ್ರನಾಮಸ್ತೋತ್ರಸ್ಯ ಶ್ರೀತ್ರಿಪುರಘ್ನ ಋಷಿಃ ।
ಅನುಷ್ಟುಪ್ ಛನ್ದಃ । ಏಕವಕ್ತ್ರಾದಿಶತವಕ್ತ್ರಾನ್ತಾ ಶ್ರೀಗುಹ್ಯಕಾಲೀದೇವತಾ ।
ಫ್ರೂಂ ಬೀಜಂ । ಖ್ರೈಂ ಖ್ರೈಂ ಶಕ್ತಿಃ । ಛ್ರೀಂ ಖ್ರೀಂ ಕೀಲಕಂ ।
ಪುರುಷಾರ್ಥಚತುಷ್ಟಯಸಾಧನಪೂರ್ವಕಶ್ರೀಚಂಡಯೋಗೇಶ್ವರೀಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥೇ
ಜಪೇ ವಿನಿಯೋಗಃ । ಓಂ ತತ್ಸತ್ ।

ಅಥ ಶ್ರೀಗುಹ್ಯಕಾಲೀಸಹಸ್ರನಾಮಸ್ತೋತ್ರಮ್ ।
ಓಂ ಫ್ರೇಂ ಕರಾಲೀ ಚಾಮುಂಡಾ ಚಂಡಯೋಗೇಶ್ವರೀ ಶಿವಾ ।
ದುರ್ಗಾ ಕಾತ್ಯಾಯನೀ ಸಿದ್ಧಿವಿಕರಾಲೀ ಮನೋಜವಾ ॥ 1 ॥ (1880)
ಉಲ್ಕಾಮುಖೀ ಫೇರುರಾವಾ ಭೀಷಣಾ ಭೈರವಾಸನಾ ।
ಕಪಾಲಿನೀ ಕಾಲರಾತ್ರಿರ್ಗೌರೀ ಕಂಕಾಲಧಾರಿಣೀ ॥ 2 ॥

ಶ್ಮಶಾನವಾಸಿನೀ ಪ್ರೇತಾಸನಾ ರಕ್ತೋದಧಿಪ್ರಿಯಾ ।
ಯೋಗಮಾತಾ ಮಹಾರಾತ್ರಿಃ ಪಂಚಕಾಲಾನಲಸ್ಥಿತಾ ॥ 3 ॥

ರುದ್ರಾಣೀ ರೌದ್ರರೂಪಾ ಚ ರುಧಿರದ್ವೀಪಚಾರಿಣೀ ।
ಮುಂಡಮಾಲಾಧರಾ ಚಂಡೀ ಬಲವರ್ವರಕುನ್ತಲಾ ॥ 4 ॥

ಮೇಧಾ ಮಹಾಡಾಕಿನೀ ಚ ಯೋಗಿನೀ ಯೋಗಿವನ್ದಿತಾ ।
ಕೌಲಿನೀ ಕುರುಕುಲ್ಲಾ ಚ ಘೋರಾ ಪಿಂಗಜಟಾ ಜಯಾ ॥ 5 ॥

ಸಾವಿತ್ರೀ ವೇದಜನನೀ ಗಾಯತ್ರೀ ಗಗನಾಲಯಾ ।
ನವಪಂಚಮಹಾಚಕ್ರನಿಲಯಾ ದಾರುಣಸ್ವನಾ ॥ 6 ॥

ಉಗ್ರಾ ಕಪರ್ದಿಗೃಹಿಣೀ ಜಗದಾದ್ಯಾ ಜನಾಶ್ರಯಾ ।
ಕಾಲಕರ್ಣೀ ಕುಂಡಲಿನೀ ಭೂತಪ್ರೇತಗಣಾಧಿಪಾ ॥ 7 ॥

ಜಾಲನ್ಧರೀ ಮಸೀದೇಹಾ ಪೂರ್ಣಾನನ್ದಪತಂಗಿನೀ ।
ಪಾಲಿನೀ ಪಾವಕಾಭಾಸಾ ಪ್ರಸನ್ನಾ ಪರಮೇಶ್ವರೀ ॥ 8 ॥

ರತಿಪ್ರಿಯಾ ರೋಗಹರೀ ನಾಗಹಾರಾ ನಗಾತ್ಮಜಾ ।
ಅವ್ಯಯಾ ವೀತರಾಗಾ ಚ ಭವಾನೀ ಭೂತಧಾರಿಣೀ ॥ 9 ॥

ಕಾದಮ್ಬಿನೀ ನೀಲದೇಹಾ ಕಾಲೀ ಕಾದಮ್ಬರೀಪ್ರಿಯಾ ।
ಮಾನನೀಯಾ ಮಹಾದೇವೀ ಮಹಾಮಂಡಲವರ್ತಿನೀ ॥ 10 ॥

ಮಹಾಮಾಂಸಾಶನೀಶಾನೀ ಚಿದ್ರೂಪಾ ವಾಗಗೋಚರಾ ।
ಯಜ್ಞಾಮ್ಬುಜಾಮನಾದೇವೀ ದರ್ವೀಕರವಿಭೂಷಿತಾ ॥ 11 ॥

ಚಂಡಮುಂಡಪ್ರಮಥನೀ ಖೇಚರೀ ಖೇಚರೋದಿತಾ ।
ತಮಾಲಶ್ಯಾಮಲಾ ತೀವ್ರಾ ತಾಪಿನೀ ತಾಪನಾಶಿನೀ ॥ 12 ॥

ಮಹಾಮಾಯಾ ಮಹಾದಂಷ್ಟ್ರಾ ಮಹೋರಗವಿರಾಜಿತಾ ।
ಲಮ್ಬೋದರೀ ಲೋಲಜಟಾ ಲಕ್ಷ್ಮ್ಯಾಲಕ್ಷ್ಮೀಪ್ರದಾಯಿನೀ ॥ 13 ॥

ಧಾತ್ರೀ ಧಾರಾಧರಾಕಾರಾ ಧೋರಣೀ ಧಾವನಪ್ರಿಯಾ ।
ಹರಜಾಯಾ ಹರಾರಾಧ್ಯಾ ಹರಿವಕ್ತ್ರಾ ಹರೀಶ್ವರೀ ॥ 14 ॥

ವಿಶ್ವೇಶ್ವರೀ ವಜ್ರನಖೀ ಸ್ವರಾರೋಹಾ ಬಲಪ್ರದಾ ।
ಘೋಣಕೀ ಘರ್ಘರಾರಾವಾ ಘೋರಾಘೌಘಪ್ರಣಾಶಿನೀ ॥ 15 ॥

ಕಲ್ಪಾನ್ತಕಾರಿಣೀ ಭೀಮಾ ಜ್ವಾಲಾಮಾಲಿನ್ಯವಾಮಯಾ ।
ಸೃಷ್ಟಿಃ ಸ್ಥಿತಿಃ ಕ್ಷೋಭಣಾ ಚ ಕರಾಲಾ ಚಾಪರಾಜಿತಾ ॥ 16 ॥

ವಜ್ರಹಸ್ತಾನನ್ತಶಕ್ತಿರ್ವಿರೂಪಾ ಚ ಪರಾಪರಾ ।
ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಮರ್ದಿನೀ ಪ್ರಧ್ವಂಸಿನೀ ಲಕ್ಷಭುಜಾ ಸತೀ ॥ 17 ॥

ವಿದ್ಯುಜ್ಜಿಹ್ವಾ ಮಹಾದಂಷ್ಟ್ರಾ ಛಾಯಾಧ್ವರಸುತಾದ್ಯಹೃತ್ ।
ಮಹಾಕಾಲಾಗ್ನಿಮೂರ್ತಿಶ್ಚ ಮೇಘನಾದಾ ಕಟಂಕಟಾ ॥ 18 ॥

ಪ್ರದೀಪ್ತಾ ವಿಶ್ವರೂಪಾ ಚ ಜೀವದಾತ್ರೀ ಜನೇಶ್ವರೀ ।
ಸಾಕ್ಷಿಣೀ ಶರ್ವರೀ ಶಾನ್ತಾ ಶಮಮಾರ್ಗಪ್ರಕಾಶಿಕಾ ॥ 19 ॥

ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞಾ ಕ್ಷೇಪಣೀ ಕ್ಷಮ್ಯಾಽಕ್ಷತಾ ಕ್ಷಾಮೋದರೀ ಕ್ಷಿತಿಃ ।
ಅಪ್ರಮೇಯಾ ಕುಲಾಚಾರಕರ್ತ್ರೀ ಕೌಲಿಕಪಾಲಿನೀ ॥ 20 ॥

ಮಾನನೀಯಾ ಮನೋಗಮ್ಯಾ ಮೇನಾನನ್ದಪ್ರದಾಯಿನೀ ।
ಸಿದ್ಧಾನ್ತಖನಿರಧ್ಯಕ್ಷಾ ಮುಂಡಿನೀ ಮಂಡಲಪ್ರಿಯಾ ॥ 21 ॥

ಬಾಲಾ ಚ ಯುವತೀ ವೃದ್ಧಾ ವಯೋತೀತಾ ಬಲಪ್ರದಾ ।
ರತ್ನಮಾಲಾಧರಾ ದಾನ್ತಾ ದರ್ವೀಕರವಿರಾಜಿತಾ ॥ 22 ॥

ಧರ್ಮಮೂರ್ತಿರ್ಧ್ವಾನ್ತರುಚಿರ್ಧರಿತ್ರೀ ಧಾವನಪ್ರಿಯಾ ।
ಸಂಕಲ್ಪಿನೀ ಕಲ್ಪಕರೀ ಕಲಾತೀತಾ ಕಲಸ್ವನಾ ॥ 23 ॥

ವಸುನ್ಧರಾ ಬೋಧದಾತ್ರೀ ವರ್ಣಿನೀ ವಾನರಾನರಾ ।
ವಿದ್ಯಾ ವಿದ್ಯಾತ್ಮಿಕಾ ವನ್ಯಾ ಬನ್ಧನೀ ಬನ್ಧನಾಶಿನೀ ॥ 24 ॥

ಗೇಯಾ ಜಟಾಜಟರಮ್ಯಾ ಜರತೀ ಜಾಹ್ನವೀ ಜಡಾ ।
ತಾರಿಣೀ ತೀರ್ಥರೂಪಾ ಚ ತಪನೀಯಾ ತನೂದರೀ ॥ 25 ॥

ತಾಪತ್ರಯಹರಾ ತಾಪೀ ತಪಸ್ಯಾ ತಾಪಸಪ್ರಿಯಾ ।
ಭೋಗಿಭೂಷ್ಯಾ ಭೋಗವತೀ ಭಗಿನೀ ಭಗಮಾಲಿನೀ ॥ 26 ॥

ಭಕ್ತಿಲಭ್ಯಾ ಭಾವಗಮ್ಯಾ ಭೂತಿದಾ ಭವವಲ್ಲಭಾ ।
ಸ್ವಾಹಾರೂಪಾ ಸ್ವಧಾರೂಪಾ ವಷಟ್ಕಾರಸ್ವರೂಪಿಣೀ ॥ 27 ॥

ಹನ್ತಾ ಕೃತಿರ್ನಮೋರೂಪಾ ಯಜ್ಞಾದಿರ್ಯಜ್ಞಸಮ್ಭವಾ ।
ಸ್ಫ್ಯಸೂರ್ಪಚಮಸಾಕಾರಾ ಸ್ರಕ್ಸ್ರು ವಾಕೃತಿಧಾರಿಣೀ ॥ 28 ॥

ಉದ್ಗೀಥಹಿಂಕಾರದೇಹಾ ನಮಃ ಸ್ವಸ್ತಿಪ್ರಕಾಶಿನೀ ।
ಋಗ್ಯಜುಃ ಸಾಮರೂಪಾ ಚ ಮನ್ತ್ರಬ್ರಾಹ್ಮಣರೂಪಿಣೀ ॥ 29 ॥

ಸರ್ವಶಾಖಾಮಯೀ ಖರ್ವಾ ಪೀವರ್ಯುಪನಿಷದ್ಬುಧಾ ।
ರೌದ್ರೀ ಮೃತ್ಯುಂಜಯಾಚಿನ್ತಾಮಣಿರ್ವೈಹಾಯಸೀ ಧೃತಿಃ ॥ 30 ॥

ತಾರ್ತೀಯಾ ಹಂಸಿನೀ ಚಾನ್ದ್ರೀ ತಾರಾ ತ್ರೈವಿಕ್ರಮೀ ಸ್ಥಿತಿಃ ।
ಯೋಗಿನೀ ಡಾಕಿನೀ ಧಾರಾ ವೈದ್ಯುತೀ ವಿನಯಪ್ರದಾ ॥ 31 ॥

ಉಪಾಂಶುರ್ಮಾನಸೀ ವಾಚ್ಯಾ ರೋಚನಾ ರುಚಿದಾಯಿನೀ ।
ಸತ್ವಾಕೃತಿಸ್ತಮೋರೂಪಾ ರಾಜಸೀ ಗುಣವರ್ಜಿತಾ ॥ 32 ॥

ಆದಿಸರ್ಗಾದಿಕಾಲೀನಭಾನವೀ ನಾಭಸೀ ತಥಾ ।
ಮೂಲಾಧಾರಾ ಕುಂಡಲಿನೀ ಸ್ವಾಧಿಪ್ಠಾನಪರಾಯಣಾ ॥ 33 ॥

ಮಣಿಪೂರಕವಾಸಾ ಚ ವಿಶುದ್ಧಾನಾಹತಾ ತಥಾ ।
ಆಜ್ಞಾ ಪ್ರಜ್ಞಾ ಮಹಾಸಂಜ್ಞಾ ವರ್ವರಾ ವ್ಯೋಮಚಾರಿಣೀ ॥ 34 ॥

ಬೃಹದ್ರಥನ್ತರಾಕಾರಾ ಜ್ಯೇಷ್ಠಾ ಚಾಥರ್ವಣೀ ತಥಾ ।
ಪ್ರಾಜಾಪತ್ಯಾ ಮಹಾಬ್ರಾಹ್ಮೀ ಹೂಂಹೂಂಕಾರಾ ಪತಂಗಿನೀ ॥ 35 ॥

ರಾಕ್ಷಸೀ ದಾನವೀ ಭೂತಿಃ ಪಿಶಾಚೀ ಪ್ರತ್ಯನೀಕರಾ ।
ಉದಾತ್ತಾಪ್ಯನುದಾತ್ತಾ ಚ ಸ್ವರಿತಾ ನಿಃಸ್ವರಾಪ್ಯಜಾ ॥ 36 ॥

ನಿಷ್ಕಲಾ ಪುಷ್ಕಲಾ ಸಾಧ್ವೀ ಸಾ ನುತಾ ಖಂಡರೂಪಿಣೀ ।
ಗೂಢಾ ಪುರಾಣಾ ಚರಮಾ ಪ್ರಾಗ್ಭವೀ ವಾಮನೀ ಧ್ರುವಾ ॥ 37 ॥

ಕಾಕೀಮುಖೀ ಸಾಕಲಾ ಚ ಸ್ಥಾವರಾ ಜಂಗಮೇಶ್ವರೀ ।
ಈಡಾ ಚ ಪಿಂಗಲಾ ಚೈವ ಸುಷುಮ್ಣಾ ಧ್ಯಾನಗೋಚರಾ ॥ 38 ॥

ಸರ್ಗಾ ವಿಸರ್ಗಾ ಧಮನೀ ಕಮ್ಪಿನೀ ಬನ್ಧನೀ ಹಿತಾ ।
ಸಂಕೋಚಿನೀ ಭಾಸುರಾ ಚ ನಿಮ್ನಾ ದೃಪ್ತಾ ಪ್ರಕಾಶಿನೀ ॥ 39 ॥

ಪ್ರಬುದ್ಧಾ ಕ್ಷೇಪಣೀ ಕ್ಷಿಪ್ತಾ ಪೂರ್ಣಾಲಸ್ಯಾ ವಿಲಮ್ಬಿತಾ ।
ಆವೇಶಿನೀ ಘರ್ಘರಾ ಚ ರೂಕ್ಷಾ ಕ್ಲಿನ್ನಾ ಸರಸ್ವತೀ ॥ 40 ॥

ಸ್ನಿಗ್ಧಾ ಚಂಡಾ ಕುಹೂಃ ಪೂಷಾ ವಾರಣಾ ಚ ಯಶಸ್ವಿನೀ ।
ಗಾನ್ಧಾರೀ ಶಂಖಿನೀ ಚೈವ ಹಸ್ತಿಜಿಹ್ವಾ ಪಯಸ್ವಿನೀ ॥ 41 ॥

ವಿಶ್ವೋದರಾಲಮ್ಬುಷಾ ಚ ಬಿಭ್ರಾ ತೇಜಸ್ವಿನೀ ಸತೀ ।
ಅವ್ಯಕ್ತಾ ಗಾಲನೀ ಮನ್ದಾ ಮುದಿತಾ ಚೇತನಾಪಿ ಚ ॥ 42 ॥

ದ್ರಾವಣೀ ಚಪಲಾ ಲಮ್ಬಾ ಭ್ರಾಮರೀ ಮಧುಮತ್ಯಪಿ ।
ಧರ್ಮಾ ರಸವಹಾ ಚಂಡೀ ಸೌವೀರೀ ಕಪಿಲಾ ತಥಾ ॥ 43 ॥

ರಂಡೋತ್ತರಾ ಕರ್ಷಿಣೀ ಚ ರೇವತೀ ಸುಮುಖೀ ನಟೀ ।
ರಜನ್ಯಾಪ್ಯಾಯನೀ ವಿಶ್ವದೂತಾ ಚನ್ದ್ರಾ ಕಪರ್ದಿನೀ ॥ 44 ॥

ನನ್ದಾ ಚನ್ದ್ರಾವತೀ ಮೈತ್ರೀ ವಿಶಾಲಾಪಿ ಚ ಮಾಂಡವೀ ।
ವಿಚಿತ್ರಾ ಲೋಹಿನೀಕಲ್ಪಾ ಸುಕಲ್ಪಾ ಪೂತನಾಪಿ ಚ ॥ 45 ॥

ಧೋರಣೀ ಧಾರಣೀ ಹೇಲಾ ಧೀರಾ ವೇಗವತೀ ಜಟಾ ।
ಅಗ್ನಿಜ್ವಾಲಾ ಚ ಸುರಭೀ ವಿವರ್ಣಾ ಕೃನ್ತನೀ ತಥಾ ॥ 46 ॥

ತಪಿನೀ ತಾಪಿನೀ ಧೂಮ್ರಾ ಮರೀಚಿರ್ಜ್ವಾಲಿನೀ ರುಚಿಃ ।
ತಪಸ್ವಿನೀ ಸ್ವಪ್ನವಹಾ ಸಂಮೋಹಾ ಕೋಟರಾ ಚಲಾ ॥ 47 ॥

ವಿಕಲ್ಪಾ ಲಮ್ಬಿಕಾ ಮೂಲಾ ತನ್ದ್ರಾವತ್ಯಪಿ ಘಂಟಿಕಾ ।
ಅವಿಗ್ರಹಾ ಚ ಕೈವಲ್ಯಾ ತುರೀಯಾ ಚಾಪುನರ್ಭವಾ ॥ 48 ॥

ವಿಭ್ರಾನ್ತಿಶ್ಚ ಪ್ರಶಾನ್ತಾ ಚ ಯೋಗಿನಿಃ ಶ್ರೇಣ್ಯಲಕ್ಷಿತಾ ।
ನಿರ್ವಾಣಾ ಸ್ವಸ್ತಿಕಾ ವೃದ್ಧಿರ್ನಿವೃತ್ತಿಶ್ಚ ಮಹೋದಯಾ ॥ 49 ॥

ಬೋಧ್ಯಾಽವಿದ್ಯಾ ಚ ತಾಮಿಸ್ರಾ ವಾಸನಾ ಯೋಗಮೇದಿನೀ ।
ನಿರಂಜನಾ ಚ ಪ್ರಕೃತಿಃ ಸತ್ತಾರವ್ಯಾ ಪಾರಮಾರ್ಥಿಕೀ ॥ 50 ॥

ಪ್ರತಿಬಿಮ್ಬನಿರಾಭಾಸಾ ಸದಸದ್ರೂಪಧಾರಿಣೀ ।
ಉಪಶಾನ್ತಾ ಚ ಚೈತನ್ಯಾ ಕೂಟಾ ವಿಜ್ಞಾನಮಯ್ಯಪಿ ॥ 51 ॥

ಶಕ್ತಿವಿದ್ಯಾ ವಾಸಿತಾ ಚ ಮೋದಿನೀ ಮುದಿತಾನನಾ ।
ಅನಯಾ ಪ್ರವಹಾ ವ್ಯಾಡೀ ಸರ್ವಜ್ಞಾ ಶರಣಪ್ರದಾ ॥ 52 ॥

ವಾರುಣೀ ಮಾರ್ಜನೀಭಾಷಾ ಪ್ರತಿಮಾ ಬೃಹತೀ ಖಲಾ ।
ಪ್ರತೀಚ್ಛಾ ಪ್ರಮಿತಿಃ ಪ್ರೀತಿಃ ಕುಹಿಕಾ ತರ್ಪಣಪ್ರಿಯಾ ॥ 53 ॥

ಸ್ವಸ್ತಿಕಾ ಸರ್ವತೋಭದ್ರಾ ಗಾಯತ್ರೀ ಪ್ರಣವಾತ್ಮಿಕಾ ।
ಸಾವಿತ್ರೀ ವೇದಜನನೀ ನಿಗಮಾಚಾರಬೋಧಿನೀ ॥ 54 ॥

ವಿಕರಾಲಾ ಕರಾಲಾ ಚ ಜ್ವಾಲಾಜಾಲೈಕಮಾಲಿನೀ ।
ಭೀಮಾ ಚ ಕ್ಷೋಭಣಾನನ್ತಾ ವೀರಾ ವಜ್ರಾಯುಧಾ ತಥಾ ॥ 55 ॥

ಪ್ರಧ್ವಂಸಿನೀ ಚ ಮಾಲಂಕಾ ವಿಶ್ವಮರ್ದಿನ್ಯವೀಕ್ಷಿತಾ ।
ಮೃತ್ಯುಃ ಸಹಸ್ರಬಾಹುಶ್ಚ ಘೋರದಂಷ್ಟ್ರಾ ವಲಾಹಕೀ ॥ 56 ॥

ಪಿಂಗಾ ಪಿಂಗಶತಾ ದೀಪ್ತಾ ಪ್ರಚಂಡಾ ಸರ್ವತೋಮುಖೀ ।
ವಿದಾರಿಣೀ ವಿಶ್ವರೂಪಾ ವಿಕ್ರಾನ್ತಾ ಭೂತಭಾವನೀ ॥ 57 ॥

ವಿದ್ರಾವಿಣೀ ಮೋಕ್ಷದಾತ್ರೀ ಕಾಲಚಕ್ರೇಶ್ವರೀ ನಟೀ ।
ತಪ್ತಹಾಟಕವರ್ಣಾ ಚ ಕೃತಾನ್ತಾ ಭ್ರಾನ್ತಿಭಂಜಿನೀ ॥ 58 ॥

ಸರ್ವತೇಜೋಮಯೀ ಭವ್ಯಾ ದಿತಿಶೋಕಕರೀ ಕೃತಿಃ ।
ಮಹಾಕ್ರುದ್ಧಾ ಶ್ಮಶಾನಸ್ಥಾ ಕಪಾಲಸ್ರಗಲಂಕೃತಾ ॥ 59 ॥

ಕಾಲಾತಿಕಾಲಾ ಕಾಲಾನ್ತಕರೀತಿಃ ಕರುಣಾನಿಧಿಃ ।
ಮಹಾಘೋರಾ ಘೋರತರಾ ಸಂಹಾರಕರಿಣೀ ತಥಾ ॥ 60 ॥

ಅನಾದಿಶ್ಚ ಮಹೋನ್ಮತ್ತಾ ಭೂತಧಾತ್ರ್ಯಸಿತೇಕ್ಷಣಾ ।
ಭೀಷ್ಮಾಕಾರಾ ಚ ವಕ್ರಾಂಗೀ ಬಹುಪಾದೈಕಪಾದಿಕಾ ॥ 61 ॥

ಕುಲಾಂಗನಾ ಕುಲಾರಾಧ್ಯಾ ಕುಲಮಾರ್ಗರತೇಶ್ವರೀ ।
ದಿಗಮ್ಬರಾ ಮುಕ್ತಕೇಶೀ ವಜ್ರಮುಷ್ಟಿರ್ನಿರಿನ್ಧನೀ ॥ 62 ॥

ಸಮ್ಮೋಹಿನೀ ಕ್ಷೋಭಕರೀ ಸ್ತಮ್ಭಿನೀ ವಶ್ಯಕಾರಿಣೀ ।
ದುರ್ಧರ್ಷಾ ದರ್ಪದಲನೀ ತ್ರೈಲೋಕ್ಯಜನನೀ ಜಯಾ ॥ 63 ॥

ಉನ್ಮಾದೋಚ್ಚಾಟನಕರೀ ಕೃತ್ಯಾ ಕೃತ್ಯಾವಿಘಾತಿನೀ ।
ವಿರೂಪಾ ಕಾಲರಾತ್ರಿಶ್ಚ ಮಹಾರಾತ್ರಿರ್ಮನೋನ್ಮನೀ ॥ 64 ॥

ಮಹಾವೀರ್ಯಾ ಗೂಢನಿದ್ರಾ ಚಂಡದೋರ್ದಂಡಮಂಡಿತಾ ।
ನಿರ್ಮಲಾ ಶೂಲಿನೀ ತನ್ತ್ರಾ ವಜ್ರಿಣೀ ಚಾಪಧಾರಿಣೀ ॥ 65 ॥

ಸ್ಥೂಲೋದರೀ ಚ ಕುಮುದಾ ಕಾಮುಕಾ ಲಿಂಗಧಾರಿಣೀ ।
ಧಟೋದರೀ ಫೇರವೀ ಚ ಪ್ರವೀಣಾ ಕಾಲಸುನ್ದರೀ ॥ 66 ॥

ತಾರಾವತೀ ಡಮರುಕಾ ಭಾನುಮಂಡಲಮಾಲಿನೀ ।
ಏಕಾನಂಗಾ ಪಿಂಗಲಾಕ್ಷೀ ಪ್ರಚಂಡಾಕ್ಷೀ ಶುಭಂಕರೀ ॥ 67 ॥

ವಿದ್ಯುತ್ಕೇಶೀ ಮಹಾಮಾರೀ ಸೂಚೀ ತೂಂಡೀ ಚ ಜೃಮ್ಭಕಾ ।
ಪ್ರಸ್ವಾಪಿನೀ ಮಹಾತೀವ್ರಾ ವರಣೀಯಾ ವರಪ್ರದಾ ॥ 68 ॥

ಚಂಡಚಂಡಾ ಜ್ವಲದ್ದೇಹಾ ಲಮ್ಬೋದರ್ಯಗ್ನಿಮರ್ದಿನೀ ।
ಮಹಾದನ್ತೋಲ್ಕಾದೃಗಮ್ಬಾ ಜ್ವಾಲಾಜಾಲಜಲನ್ಧರೀ ॥ 69 ॥

ಮಾಯಾ ಕೃಶಾ ಪ್ರಭಾ ರಾಮಾ ಮಹಾವಿಭವದಾಯಿನೀ ।
ಪೌರನ್ದರೀ ವಿಷ್ಣುಮಾಯಾ ಕೀರ್ತಿಃ ಪುಷ್ಟಿಸ್ತನೂದರೀ ॥ 70 ॥

ಯೋಗಜ್ಞಾ ಯೋಗದಾತ್ರೀ ಚ ಯೋಗಿನೀ ಯೋಗಿವಲ್ಲಭಾ ।
ಸಹಸ್ರಶೀರ್ಷಪಾದಾ ಚ ಸಹಸ್ರನಯನೋಜ್ವಲಾ ॥ 71 ॥

ಪಾನಕರ್ತ್ರೀ ಪಾವಕಾಭಾ ಪರಾಮೃತಪರಾಯಣಾ ।
ಜಗದ್ಗತಿರ್ಜಗಜ್ಜೇತ್ರೀ ಜನ್ಮಕಾಲವಿಮೋಚಿನೀ ॥ 72 ॥

ಮೂಲಾವತಂಸಿನೀ ಮೂಲಾ ಮೌನವ್ರತಪರಾಙ್ಮುಖೀ ।
ಲಲಿತಾ ಲೋಲುಪಾ ಲೋಲಾ ಲಕ್ಷಣೀಯಾ ಲಲಾಮಧೃಕ್ ॥ 73 ॥

ಮಾತಂಗಿನೀ ಭವಾನೀ ಚ ಸರ್ವಲೋಕೇಶ್ವರೇಶ್ವರೀ ।
ಪಾರ್ವತೀ ಶಮ್ಭುದಯಿತಾ ಮಹಿಷಾಸುರಮರ್ದಿನೀ ॥ 74 ॥

ಚಂಡಮುಂಡಾಪಹರ್ತ್ರೀ ಚ ರಕ್ತಬೀಜನಿಕೃನ್ತನೀ ।
ನಿಶುಮ್ಭಶುಮ್ಭಮಥನೀ ದೇವರಾಜವರಪ್ರದಾ ॥ 75 ॥

ಕಲ್ಯಾಣಕಾರಿಣೀ ಕಾಲೀ ಕೋಲಮಾಂಸಾಸ್ರಪಾಯಿನೀ ।
ಖಡ್ಗಹಸ್ತಾ ಚರ್ಮಿಣೀ ಚ ಪಾಶಿನೀ ಶಕ್ತಿಧಾರಿಣೀ ॥ 76 ॥

ಖಟ್ವಾಂಗಿನೀ ಮುಂಡಧರಾ ಭುಶುಂಡೀ ಧನುರನ್ವಿತಾ ।
ಚಕ್ರಘಂಟಾನ್ವಿತಾ ಬಾಲಪ್ರೇತಶೈಲಪ್ರಧಾರಿಣೀ ॥ 77 ॥

ನರಕಂಕಾಲನಕುಲಸರ್ಪಹಸ್ತಾ ಸಮುದ್ಗರಾ ।
ಮುರಲೀಧಾರಿಣೀ ಬಲಿಕುಂಡಿನೀ ಡಮರುಪ್ರಿಯಾ ॥ 78 ॥

ಭಿನ್ದಿಪಾಲಾಸ್ತ್ರಿಣೀ ಪೂಜ್ಯಾ ಸಾಧ್ಯಾ ಪರಿಘಿಣೀ ತಥಾ ।
ಪಟ್ಟಿಶಪ್ರಾಸಿನೀ ರಮ್ಯಾ ಶತಶೋ ಮುಸಲಿನ್ಯಪಿ ॥ 79 ॥

ಶಿವಾಪೋತಧರಾದಂಡಾಂಕುಶಹಸ್ತಾ ತ್ರಿಶೂಲಿನೀ ।
ರತ್ನಕುಮ್ಭಧರಾ ದಾನ್ತಾ ಛುರಿಕಾಕುನ್ತದೋರ್ಯುತಾ ॥ 80 ॥

ಕಮಂಡಲುಕರಾ ಕ್ಷಾಮಾ ಗೃಧ್ರಾಢ್ಯಾ ಪುಷ್ಪಮಾಲಿನೀ ।
ಮಾಂಸಖಂಡಕರಾ ಬೀಜಪೂರವತ್ಯಕ್ಷರಾ ಕ್ಷರಾ ॥ 81 ॥

ಗದಾಪರಶುಯಷ್ಟ್ಯಂಕಾ ಮುಷ್ಟಿನಾನಲಧಾರಿಣೀ ।
ಪ್ರಭೂತಾ ಚ ಪವಿತ್ರಾ ಚ ಶ್ರೇಷ್ಠಾ ಪುಣ್ಯವಿವರ್ಧನೋ ॥ 82 ॥

ಪ್ರಸನ್ನಾನನ್ದಿತಮುಖೀ ವಿಶಿಷ್ಟಾ ಶಿಷ್ಟಪಾಲಿನೀ ।
ಕಾಮರೂಪಾ ಕಾಮಗವೀ ಕಮನೀಯ ಕಲಾವತೀ ॥ 83 ॥

ಗಂಗಾ ಕಲಿಂಗತನಯಾ ಸಿಪ್ರಾ ಗೋದಾವರೀ ಮಹೀ ।
ರೇವಾ ಸರಸ್ವತೀ ಚನ್ದ್ರಭಾಗಾ ಕೃಷ್ಣಾ ದೃಷದ್ವತೀ ॥ 84 ॥

ವಾರಾಣಸೀ ಗಯಾವನ್ತೀ ಕಾಂಚೀ ಮಲಯವಾಸಿನೀ ।
ಸರ್ವದೇವೀಸ್ವರೂಪಾ ಚ ನಾನಾರೂಪಧರಾಮಲಾ ॥ 85 ॥

ಲಕ್ಷ್ಮೀರ್ಗೌರೀ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ರತ್ನಪೂರ್ಣಾ ಕೃಪಾಮಯೀ ।
ದುರ್ಗಾ ಚ ವಿಜಯಾ ಘೋರಾ ಪದ್ಮಾವತ್ಯಮರೇಶ್ವರೀ ॥ 86 ॥

ವಗಲಾ ರಾಜಮಾತಂಗೀ ಚಂಡೀ ಮಹಿಷಮರ್ದಿನೀ ।
ತ್ರಿಪುಟೋಚ್ಛಿಷ್ಟಚಾಂಡಾಲೀ ಭಾರುಂಡಾ ಭುವನೇಶ್ವರೀ ॥ 87 ॥

ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರೀ ನಿತ್ಯಕ್ಲಿನ್ನಾ ಚ ಜಯಭೈರವೀ ।
ಚಂಡಯೋಗೇಶ್ವರೀ ರಾಜ್ಯಲಕ್ಷ್ಮೀ ರುದ್ರಾಣ್ಯರುನ್ಧತೀ ॥ 88 ॥

ಅಶ್ವಾರೂಢಾ ಮಹಾಗುಹ್ಯಾ ಯನ್ತ್ರಪ್ರಮಥನೀ ತಥಾ ।
ಧನಲಕ್ಷ್ಮೀರ್ವಿಶ್ವಲಕ್ಷ್ಮೀರ್ವಶ್ಯಕಾರಿಣ್ಯಕಲ್ಮಷಾ ॥ 89 ॥

ತ್ವರಿತಾ ಚ ಮಹಾಚಂಡಭೈರವೀ ಪರಮೇಶ್ವರೀ ।
ತ್ರೈಲೋಕ್ಯವಿಜಯಾ ಜ್ವಾಲಾಮುಖೀ ದಿಕ್ಕರವಾಸಿನೀ ॥ 90 ॥

ಮಹಾಮನ್ತ್ರೇಶ್ವರೀ ವಜ್ರಪ್ರಸ್ತಾರಿಣ್ಯಜನಾವತೀ ।
ಚಂಡಕಾಪಾಲೇಶ್ವರೀ ಚ ಸ್ವರ್ಣಕೋಟೇಶ್ವರೀ ತಥಾ ॥ 91 ॥

ಉಗ್ರಚಂಡಾ ಶ್ಮಶಾನೋಗ್ರಚಂಡಾ ವಾರ್ತಾಲ್ಯಜೇಶ್ವರೀ ।
ಚಂಡೋಗ್ರಾ ಚ ಪ್ರಚಂಡಾ ಚ ಚಂಡಿಕಾ ಚಂಡನಾಯಿಕಾ ॥ 92 ॥

ವಾಗ್ವಾದಿನೀ ಮಧುಮತೀ ವಾರುಣೀ ತುಮ್ಬುರೇಶ್ವರೀ ।
ವಾಗೀಶ್ವರೀ ಚ ಪೂರ್ಣೇಶೀ ಸೌಮ್ಯೋಗ್ರಾ ಕಾಲಭೈರವೀ ॥ 93 ॥

ದಿಗಮ್ಬರಾ ಚ ಧನದಾ ಕಾಲರಾತ್ರಿಶ್ಚ ಕುಬ್ಜಿಕಾ ।
ಕಿರಾಟೀ ಶಿವದೂತೀ ಚ ಕಾಲಸಂಕರ್ಷಣೀ ತಥಾ ॥ 94 ॥

ಕುಕ್ಕುಟೀ ಸಂಕಟಾ ದೇವೀ ಚಪಲಭ್ರಮರಾಮ್ಬಿಕಾ ।
ಮಹಾರ್ಣವೇಶ್ವರೀ ನಿತ್ಯಾ ಜಯಝಂಕೇಶ್ವರೀ ತಥಾ ॥ 95 ॥

ಶವರೀ ಪಿಂಗಲಾ ಬುದ್ಧಿಪ್ರದಾ ಸಂಸಾರತಾರಿಣೀ ।
ವಿಜ್ಞಾ ಮಹಾಮೋಹಿನೀ ಚ ಬಾಲಾ ತ್ರಿಪುರಸುನ್ದರೀ ॥ 96 ॥

ಉಗ್ರತಾರಾ ಚೈಕಜಟಾ ತಥಾ ನೀಲಸರಸ್ವತೀ ।
ತ್ರಿಕಂಟಕೀ ಛಿನ್ನಮಸ್ತಾ ಬೋಧಿಸತ್ವಾ ರಣೇಶ್ವರೀ ॥ 97 ॥

ಬ್ರಹ್ಮಾಣೀ ವೈಷ್ಣವೀ ಮಾಹೇಶ್ವರೀ ಕೌಮಾರ್ಯಲಮ್ಬುಷಾ ।
ವಾರಾಹೀ ನಾರಸಿಂಹೀ ಚ ಚಾಮುಂಡೇನ್ದ್ರಾಣ್ಯೋನಿಜಾ ॥ 98 ॥

ಚಂಡೇಶ್ವರೀ ಚಂಡಘಂಟಾ ನಾಕುಲೀ ಮೃತ್ಯುಹಾರಿಣೀ ।
ಹಂಸೇಶ್ವರೀ ಮೋಕ್ಷದಾ ಚ ಶಾತಕರ್ಣೀ ಜಲನ್ಧರೀ ॥ 99 ॥

(ಇನ್ದ್ರಾಣೀ ವಜ್ರವಾರಾಹೀ ಫೇತ್ಕಾರೀ ತುಮ್ಬುರೇಶ್ವರೀ ।
ಹಯಗ್ರೀವಾ ಹಸ್ತಿತುಂಡಾ ನಾಕುಲೀ ಮೃತ್ಯುಹಾರಿಣೀ ॥)
ಸ್ವರಕರ್ಣೀ ಋಕ್ಷಕರ್ಣೀ ಸೂರ್ಪಕರ್ಣಾ ಬಲಾಬಲಾ ।
ಮಹಾನೀಲೇಶ್ವರೀ ಜಾತವೇತಸೀ ಕೋಕತುಂಡಿಕಾ ॥ 100 ॥

ಗುಹ್ಯೇಶ್ವರೀ ವಜ್ರಚಂಡೀ ಮಹಾವಿದ್ಯಾ ಚ ಬಾಭ್ರವೀ ।
ಶಾಕಮ್ಭರೀ ದಾನವೇಶೀ ಡಾಮರೀ ಚರ್ಚಿಕಾ ತಥಾ ॥ 101 ॥

ಏಕವೀರಾ ಜಯನ್ತೀ ಚ ಏಕಾನಂಶಾ ಪತಾಕಿನೀ ।
ನೀಲಲೋಹಿತರೂಪಾ ಚ ಬ್ರಹ್ಮವಾದಿನ್ಯಯನ್ತ್ರಿತಾ ॥ 102 ॥

ತ್ರಿಕಾಲವೇದಿನೀ ನೀಲಕೋರಂಗೀ ರಕ್ತದನ್ತಿಕಾ ।
ಭೂತಭೈರವ್ಯನಾಲಮ್ಬಾ ಕಾಮಾಖ್ಯಾ ಕುಲಕುಟ್ಟನೀ ॥ 103 ॥

ಕ್ಷೇಮಂಕರೀ ವಿಶ್ವರೂಪಾ ಮಾಯೂರ್ಯಾವೇಶಿನೀ ತಥಾ ।
ಕಾಮಾಂಕುಶಾ ಕಾಲಚಂಡೀ ಭೀಮಾದೇವ್ಯರ್ಧಮಸ್ತಕಾ ॥ 104 ॥

ಧೂಮಾವತೀ ಯೋಗನಿದ್ರಾ ಬ್ರಹ್ಮವಿಷ್ಣುನಿಕೃನ್ತನೀ ।
ಚಂಡೋಗ್ರಕಾಪಾಲಿನೀ ಚ ಬೋಧಿಕಾ ಹಾಟಕೇಶ್ವರೀ ॥ 105 ॥

ಮಹಾಮಂಗಲಚಂಡೀ ಚ ತೋವರಾ ಚಂಡಖೇಚರೀ ।
ವಿಶಾಲಾ ಶಕ್ತಿಸೌಪರ್ಣೀ ಫೇರುಚಂಡೀ ಮದೋದ್ಧತಾ ॥ 106 ॥

ಕಾಪಾಲಿಕಾ ಚಂಚರೀಕಾ ಮಹಾಕಾಮಧ್ರುವಾಪಿ ಚ ।
ವಿಕ್ಷೇಪಣೀ ಭೂತತುಂಡೀ ಮಾನಸ್ತೋಕಾ ಸುದಾಮಿನೀ ॥ 107 ॥

ನಿರ್ಮೂಲಿನೀ ರಾಂಕವಿಣೀ ಸದ್ಯೋಜಾತಾ ಮದೋತ್ಕಟಾ ।
ವಾಮದೇವೀ ಮಹಾಘೋರಾ ಮಹಾತತ್ಪುರುಷೀ ತಥಾ ॥ 108 ॥

ಈಶಾನೀ ಶಾಂಕರೀ ಭರ್ಗೋ ಮಹಾದೇವೀ ಕಪರ್ದಿನೀ ।
ತ್ರ್ಯಮ್ಬಕೀ ವ್ಯೋಮಕೇಶೀ ಚ ಮಾರೀ ಪಾಶುಪತೀ ತಥಾ ॥ 109 ॥

ಜಯಕಾಲೀ ಧೂಮಕಾಲೀ ಜ್ವಾಲಾಕಾಲ್ಯುಗ್ರಕಾಲಿಕಾ ।
ಧನಕಾಲೀ ಘೋರನಾದಕಾಲೀ ಕಲ್ಪಾನ್ತಕಾಲಿಕಾ ॥ 110 ॥

ವೇತಾಲಕಾಲೀ ಕಂಕಾಲಕಾಲೀ ಶ್ರೀನಗ್ನಕಾಲಿಕಾ ।
ರೌದ್ರಕಾಲೀ ಘೋರಘೋರತರಕಾಲೀ ತಥೈವ ಚ ॥ 111 ॥

ತತೋ ದುರ್ಜಯಕಾಲೀ ಚ ಮಹಾಮನ್ಥಾನಕಾಲಿಕಾ ।
ಆಜ್ಞಾಕಾಲೀ ಚ ಸಂಹಾರಕಾಲೀ ಸಂಗ್ರಾಮಕಾಲಿಕಾ ॥ 112 ॥

ಕೃತಾನ್ತಕಾಲೀ ತದನು ತಿಗ್ಮಕಾಲೀ ತತಃ ಪರಮ್ ।
ತತೋ ಮಹಾರಾತ್ರಿಕಾಲೀ ಮಹಾರುಧಿರಕಾಲಿಕಾ ॥ 113 ॥

ಶವಕಾಲೀ ಭೀಮಕಾಲೀ ಚಂಡಕಾಲೀ ತಥೈವ ಚ ।
ಸನ್ತ್ರಾಸಕಾಲೀ ಚ ತತಃ ಶ್ರೀಭಯಂಕರಕಾಲಿಕಾ ॥ 114 ॥

ವಿಕರಾಲಕಾಲೀ ಶ್ರೀಘೋರಕಾಲೀ ವಿಕಟಕಾಲಿಕಾ ।
ಕರಾಲಕಾಲೀ ತದನು ಭೋಗಕಾಲೀ ತತಃ ಪರಮ್ ॥ 115 ॥

ವಿಭೂತಿಕಾಲೀ ಶ್ರೀಕಾಲಕಾಲೀ ದಕ್ಷಿಣಕಾಲಿಕಾ ।
ವಿದ್ಯಾಕಾಲೀ ವಜ್ರಕಾಲೀ ಮಹಾಕಾಲೀ ಭವೇತ್ತತಃ ॥ 116 ॥

ತತಃ ಕಾಮಕಲಾಕಾಲೀ ಭದ್ರಕಾಲೀ ತಥೈವ ಚ ।
ಶ್ಮಶಾನಕಾಲಿಕೋನ್ಮತ್ತಕಾಲಿಕಾ ಮುಂಡಕಾಲಿಕಾ ॥ 117 ॥

ಕುಲಕಾಲೀ ನಾದಕಾಲೀ ಸಿದ್ಧಿಕಾಲೀ ತತಃ ಪರಮ್ ।
ಉದಾರಕಾಲೀ ಸನ್ತಾಪಕಾಲೀ ಚಂಚಲಕಾಲಿಕಾ ॥ 118 ॥

ಡಾಮರೀ ಕಾಲಿಕಾ ಭಾವಕಾಲೀ ಕುಣಪಕಾಲಿಕಾ ।
ಕಪಾಲಕಾಲೀ ಚ ದಿಗಮ್ಬರಕಾಲೀ ತಥೈವ ಚ ॥ 119 ॥

ಉದ್ದಾಮಕಾಲೀ ಪ್ರಪಂಚಕಾಲೀ ವಿಜಯಕಾಲಿಕಾ ।
ಕ್ರತುಕಾಲೀ ಯೋಗಕಾಲೀ ತಪಃಕಾಲೀ ತಥೈವ ಚ ॥ 120 ॥

ಆನನ್ದಕಾಲೀ ಚ ತತಃ ಪ್ರಭಾಕಾಲೀ ತತಃ ಪರಮ್ ।
ಸೂರ್ಯಕಾಲೀ ಚನ್ದ್ರಕಾಲೀ ಕೌಮುದೀಕಾಲಿಕಾ ತತಃ ॥ 121 ॥

ಸ್ಫುಲಿಂಗಕಾಲ್ಯಗ್ನಿಕಾಲೀ ವೀರಕಾಲೀ ತಥೈವ ಚ ।
ರಣಕಾಲೀ ಹೂಂಹೂಂಕಾರನಾದಕಾಲೀ ತತಃ ಪರಮ್ ॥ 122 ॥

ಜಯಕಾಲೀ ವಿಘ್ನಕಾಲೀ ಮಹಾಮಾರ್ತಂಡಕಾಲಿಕಾ ।
ಚಿತಾಕಾಲೀ ಭಸ್ಮಕಾಲೀ ಜ್ವಲದಂಗಾರಕಾಲಿಕಾ ॥ 123 ॥

ಪಿಶಾಚಕಾಲೀ ತದನು ತತೋ ಲೋಹಿತಕಾಲಿಕಾ ।
ಖರ (ಖಗ) ಕಾಲೀ ನಾಗಕಾಲೀ ತತೋ ರಾಕ್ಷಸಕಾಲಿಕಾ ॥ 124 ॥

ಮಹಾಗಗನಕಾಲೀ ಚ ವಿಶ್ವಕಾಲೀ ಭವೇದನು ।
ಮಾಯಾಕಾಲೀ ಮೋಹಕಾಲೀ ತತೋ ಜಂಗಮಕಾಲಿಕಾ ॥ 125 ॥

ಪುನ ಸ್ಥಾವರಕಾಲೀ ಚ ತತೋ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಕಾಲಿಕಾ ।
ಸೃಷ್ಟಿಕಾಲೀ ಸ್ಥಿತಿಕಾಲೀ ಪುನಃ ಸಂಹಾರಕಾಲಿಕಾ ॥ 126 ॥

ಅನಾಖ್ಯಾಕಾಲಿಕಾ ಚಾಪಿ ಭಾಸಾಕಾಲೀ ತತೋಽಪ್ಯನು ।
ವ್ಯೋಮಕಾಲೀ ಪೀಠಕಾಲೀ ಶಕ್ತಿಕಾಲೀ ತಥೈವ ಚ ॥ 127 ॥

ಊರ್ಧ್ವಕಾಲೀ ಅಧಃಕಾಲೀ ತಥಾ ಚೋತ್ತರಕಾಲಿಕಾ ।
ತಥಾ ಸಮಯಕಾಲೀ ಚ ಕೌಲಿಕಕ್ರಮಕಾಲಿಕಾ ॥ 128 ॥

ಜ್ಞಾನವಿಜ್ಞಾನಕಾಲೀ ಚ ಚಿತ್ಸತ್ತಾಕಾಲಿಕಾಪಿ ಚ ।
ಅದ್ವೈತಕಾಲೀ ಪರಮಾನನ್ದಕಾಲೀ ತಥೈವ ಚ ॥ 129 ॥

ವಾಸನಾಕಾಲಿಕಾ ಯೋಗಭೂಮಿಕಾಲೀ ತತಃ ಪರಮ್ ।
ಉಪಾಧಿಕಾಲೀ ಚ ಮಹೋದಯಕಾಲೀ ತತೋಽಪ್ಯನು ॥ 130 ॥

ನಿವೃತ್ತಿಕಾಲೀ ಚೈತನ್ಯಕಾಲೀ ವೈರಾಗ್ಯಕಾಲಿಕಾ ।
ಸಮಾಧಿಕಾಲೀ ಪ್ರಕೃತಿಕಾಲೀ ಪ್ರತ್ಯಯಕಾಲಿಕಾ ॥ 131 ॥

ಸತ್ತಾಕಾಲೀ ಚ ಪರಮಾರ್ಥಕಾಲೀ ನಿತ್ಯಕಾಲಿಕಾ ।
ಜೀವಾತ್ಮಕಾಲೀ ಪರಮಾತ್ಮಕಾಲೀ ಬನ್ಧಕಾಲಿಕಾ ॥ 132 ॥

ಆಭಾಸಕಾಲಿಕಾ ಸೂಕ್ಷ್ಮಕಾಲಿಕಾ ಶೇಷಕಾಲಿಕಾ ।
ಲಯಕಾಲೀ ಸಾಕ್ಷಿಕಾಲೀ ತತಶ್ಚ ಸ್ಮೃತಿಕಾಲಿಕಾ ॥ 133 ॥

ಪೃಥಿವೀಕಾಲಿಕಾ ವಾಪಿ ಏಕಕಾಲೀ ತತಃ ಪರಮ್ ।
ಕೈವಲ್ಯಕಾಲೀ ಸಾಯುಜ್ಯಕಾಲೀ ಚ ಬ್ರಹ್ಮಕಾಲಿಕಾ ॥ 134 ॥

ತತಶ್ಚ ಪುನರಾವೃತ್ತಿಕಾಲೀ ಯಾಽಮೃತಕಾಲಿಕಾ ।
ಮೋಕ್ಷಕಾಲೀ ಚ ವಿಜ್ಞಾನಮಯಕಾಲೀ ತತಃ ಪರಮ್ ॥ 135 ॥

ಪ್ರತಿಬಿಮ್ಬಕಾಲಿಕಾ ಚಾಪಿ ಏಕ(ಪಿಂಡ)ಕಾಲೀ ತತಃ ಪರಮ್ ।
ಏಕಾತ್ಮ್ಯಕಾಲಿಕಾನನ್ದಮಯಕಾಲೀ ತಥೈವ ಚ ॥ 136 ॥

ಸರ್ವಶೇಷೇ ಪರಿಜ್ಞೇಯಾ ನಿರ್ವಾಣಮಯಕಾಲಿಕಾ ।
ಇತಿ ನಾಮ್ನಾಂ ಸಹಸ್ರಂ ತೇ ಪ್ರೋಕ್ತಮೇಕಾಧಿಕಂ ಪ್ರಿಯೇ ॥ 137 ॥

ಪಠತಃ ಸ್ತೋತ್ರಮೇತದ್ಧಿ ಸರ್ವಂ ಕರತಲೇ ಸ್ಥಿತಮ್ ।

॥ ಸಹಸ್ರನಾಮ್ನಃ ಸ್ತೋತ್ರಸ್ಯ ಫಲಶ್ರುತಿಃ ॥

ನೈತೇನ ಸದೃಶಂ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಭೂತಂ ವಾಪಿ ಭವಿಷ್ಯತಿ ॥ 1 ॥ (2017)

ಯಃ ಪಠೇತ್ ಪ್ರತ್ಯಹಮದಸ್ತಸ್ಯ ಪುಣ್ಯಫಲಂ ಶೃಣು ।
ಪಾಪಾನಿ ವಿಲಯಂ ಯಾನ್ತಿ ಮನ್ದರಾದ್ರಿನಿಭಾನ್ಯಪಿ ॥ 2 ॥

ಉಪದ್ರವಾಃ ವಿನಶ್ಯನ್ತಿ ರೋಗಾಗ್ನಿನೃಪಚೌರಜಾಃ ।
ಆಪದಶ್ಚ ವಿಲೀಯನ್ತೇ ಗ್ರಹಪೀಡಾಃ ಸ್ಪೃಶನ್ತಿ ನ ॥ 3 ॥

ದಾರಿದ್ರ್ಯಂ ನಾಭಿಭವತಿ ಶೋಕೋ ನೈವ ಪ್ರಬಾಧತೇ ।
ನಾಶಂ ಗಚ್ಛನ್ತಿ ರಿಪವಃ ಕ್ಷೀಯನ್ತೇ ವಿಘ್ನಕೋಟಯಃ ॥ 4 ॥

ಉಪಸರ್ಗಾಃ ಪಲಾಯನ್ತೇ ಬಾಧನ್ತೇ ನ ವಿಷಾಣ್ಯಪಿ ।
ನಾಕಾಲಮೃತ್ಯುರ್ಭವತಿ ನ ಜಾಡ್ಯಂ ನೈವ ಮೂಕತಾ ॥ 5 ॥

ಇನ್ದ್ರಿಯಾಣಾಂ ನ ದೌರ್ಬಲ್ಯಂ ವಿಷಾದೋ ನೈವ ಜಾಯತೇ ।
ಅಥಾದೌ ನಾಸ್ಯ ಹಾನಿಃ ಸ್ಯಾತ್ ನ ಕುತ್ರಾಪಿ ಪರಾಭವಃ ॥ 6 ॥

ಯಾನ್ ಯಾನ್ ಮನೋರಥಾನಿಚ್ಛೇತ್ ತಾಂಸ್ತಾನ್ ಸಾಧಯತಿ ದ್ರುತಮ್ ।
ಸಹಸ್ರನಾಮಪೂಜಾನ್ತೇ ಯಃ ಪಠೇದ್ ಭಕ್ತಿಭಾವಿತಃ ॥ 7 ॥

ಪಾತ್ರಂ ಸ ಸರ್ವಸಿದ್ಧೀನಾಂ ಭವೇತ್ಸಂವತ್ಸರಾದನು ।
ವಿದ್ಯಾವಾನ್ ಬಲವಾನ್ ವಾಗ್ಮೀ ರೂಪವಾನ್ ರೂಪವಲ್ಲಭಃ ॥ 8 ॥

ಅಧೃಷ್ಯಃ ಸರ್ವಸತ್ವಾನಾಂ ಸರ್ವದಾ ಜಯವಾನ್ ರಣೇ ।
ಕಾಮಿನೀನಾಂ ಪ್ರಿಯೋ ನಿತ್ಯಂ ಮಿತ್ರಾಣಾಂ ಪ್ರಾಣಸನ್ನಿಭಃ ॥ 9 ॥

ರಿಪೂಣಾಮಶನಿಃ ಸಾಕ್ಷಾದ್ದಾತಾ ಭೋಕ್ತಾ ಪ್ರಿಯಂವದಃ ।
ಆಕರಃ ಸ ಹಿ ಭಾಗ್ಯಾನಾಂ ರತ್ನಾನಾಮಿವ ಸಾಗರಃ ॥ 10 ॥

ಮನ್ತ್ರರೂಪಮಿದಂ ಜ್ಞೇಯಂ ಸ್ತೋತ್ರಂ ತ್ರೈಲೋಕ್ಯದುರ್ಲಭಮ್ ।
ಏತಸ್ಯ ಬಹವಃ ಸನ್ತಿ ಪ್ರಯೋಗಾಃ ಸಿದ್ಧಿದಾಯಿನಃ ॥ 11 ॥

ತಾನ್ ವಿಧಾಯ ಸುರೇಶಾನಿ ತತಃ ಸಿದ್ಧೀಃ ಪರೀಕ್ಷಯೇತ್ ।
ತಾರರಾವೌ ಪುರಾ ದತ್ತ್ವಾ ನಾಮ ಚೈಕೈಕಮನ್ತರಾ ॥ 12 ॥

ತಚ್ಚ ಙೇಽನ್ತಂ ವಿನಿರ್ದಿಶ್ಯ ಶೇಷೇ ಹಾರ್ದಮನುಂ ನ್ಯಸೇತ್ ।
ಉಪರಾಗೇ ಭಾಸ್ಕರಸ್ಯೇನ್ದೋರ್ವಾಪ್ಯಥಾನ್ಯಪರ್ವಣಿ ॥ 13 ॥

ಮಾಲತೀಕುಸುಮೈರ್ಬಿಲ್ವಪತ್ರೈರ್ವಾ ಪಾಯಸೇನ ವಾ ।
ಮಧೂಕ್ಷಿತದ್ರಾಕ್ಷಯಾ ವಾ ಪಕ್ವಮೋಚಾಫಲೇನ ವಾ ॥ 14 ॥

ಪ್ರತ್ಯೇಕಂ ಜುಹುಯಾತ್ ನಾಮ ಪೂರ್ವಪ್ರೋಕ್ತಕ್ರಮೇಣ ಹಿ ।
ಏವಂ ತ್ರಿವಾರಂ ನಿಷ್ಪಾದ್ಯ ತತಃ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಪರೀಕ್ಷಯೇತ್ ॥ 15 ॥

ಯಾವತ್ಯಃ ಸಿದ್ಧಯಃ ಸನ್ತಿ ಕಥಿತಾ ಯಾಮಲಾದಿಷು ।
ಭವನ್ತ್ಯೇತೇ ನ ತಾವನ್ತ್ಯೋ ದೃಢವಿಶ್ವಾಸಶಾಲಿನಾಮ್ ॥ 16 ॥

(ಏತತ್ಸ್ತೋತ್ರಸ್ಯ ಪ್ರಯೋಗವಿಧಿವರ್ಣನಮ್)
ಪರಚಕ್ರೇ ಸಮಾಯಾತೇ ಮುಕ್ತಕೇಶೋ ದಿಗಮ್ಬರಃ ।
ರಾತ್ರೌ ತದಾಶಾಭಿಮುಖಃ ಪಂಚವಿಂಶತಿಧಾ ಪಠೇತ್ ॥ 17 ॥

ಪರಚಕ್ರಂ ಸದಾ ಘೋರಂ ಸ್ವಯಮೇವ ಪಲಾಯತೇ ।
ಮಹಾರೋಗೋಪಶಮನೇ ತ್ರಿಂಶದ್ವಾರಮುದೀರಯೇತ್ ॥ 18 ॥

ವಿವಾದೇ ರಾಜಜನಿತೋಪದ್ರವೇ ದಶಧಾ ಜಪೇತ್ ।
ಮಹಾದುರ್ಭಿಕ್ಷಪೀಡಾಸು ಮಹಾಮಾರೀಭಯೇಷು ಚ ॥ 19 ॥

ಷಷ್ಟಿವಾರಂ ಸ್ತೋತ್ರಮಿದಂ ಪಠನ್ನಾಶಯತಿ ದ್ರುತಮ್ ।
ಭೂತಪ್ರೇತಪಿಶಾಚಾದಿ ಕೃತಾಭಿಭವಕರ್ಮಣಿ ॥ 20 ॥

ಪ್ರಜಪೇತ್ ಪಂಚ ದಶಧಾ ಕ್ಷಿಪ್ರಂ ತದಭಿಧೀಯತೇ ।
ತಥಾ ನಿಗಡಬದ್ಧಾನಾಂ ಮೋಚನೇ ಪಂಚಧಾ ಜಪೇತ್ ॥ 21 ॥

ಬಧ್ಯಾನಾಂ ಪ್ರಾಣರಕ್ಷಾರ್ಥಂ ಶತವಾರಮುದೀರಯೇತ್ ।
ದುಃಸ್ವಪ್ನದರ್ಶನೇ ವಾರತ್ರಯಂ ಸ್ತೋತ್ರಮಿದಂ ಪಠೇತ್ ॥ 22 ॥

ಏವಂ ವಿಜ್ಞಾಯ ದೇವೇಶಿ ಮಹಿಮಾನಮಮುಷ್ಯ ಹಿ ।
ಯಸ್ಮಿನ್ ಕಸ್ಮಿನ್ನಪಿ ಪ್ರಾಪ್ತೇ ಸಂಕಟೇ ಯೋಜಯೇದಿದಮ್ ॥ 23 ॥

ಶಮಯಿತ್ವಾ ತು ತತ್ಸರ್ವಂ ಶುಭಮುತ್ಪಾದಯತ್ಯಪಿ ।
ರಣೇ ವಿವಾದೇ ಕಲಹೇ ಭೂತಾವೇಶೇ ಮಹಾಭಯೇ ॥ 24 ॥

ಉತ್ಪಾತರಾಜಪೀಡಾಯಾಂ ಬನ್ಧುವಿಚ್ಛೇದ ಏವ ವಾ ।
ಸರ್ಪಾಗ್ನಿದಸ್ಯುನೃಪತಿಶತ್ರುರೋಗಭಯೇ ತಥಾ ॥ 25 ॥

ಜಪ್ಯಮೇತನ್ಮಹಾಸ್ತೋತ್ರಂ ಸಮಸ್ತಂ ನಾಶಮಿಚ್ಛತಾ ।
ಧ್ಯಾತ್ವಾ ದೇವೀಂ ಗುಹ್ಯಕಾಲೀಂ ನಗ್ನಾಂ ಶಕ್ತಿಂ ವಿಧಾಯ ಚ ॥ 26 ॥

ತದ್ಯೋನೌ ಯನ್ತ್ರಮಾಲಿಖ್ಯ ತ್ರಿಕೋಣಂ ಬಿನ್ದುಮತ್ ಪ್ರಿಯೇ ।
ಪೂರ್ವೋದಿತಕ್ರಮೇಣೈವ ಮನ್ತ್ರಮುಚ್ಚಾರ್ಯ ಸಾಧಕಃ ॥ 27 ॥

ಗನ್ಧಪುಷ್ಪಾಕ್ಷತೈರ್ನಿತ್ಯಂ ಪ್ರತ್ಯೇಕಂ ಪರಿಪೂಜಯೇತ್ ।
ಬಲಿಂ ಚ ಪ್ರತ್ಯಹಂ ದದ್ಯಾತ್ ಚತುರ್ವಿಂಶತಿವಾಸರಾನ್ ॥ 28 ॥

ಸ್ತೋತ್ರಾಣಾಮುತ್ತಮಂ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಸಿದ್ಧ್ಯನ್ತ್ಯೇತಾವತಾಪ್ಯದಃ ।
ಸ್ತಮ್ಭನೇ ಮೋಹನೇ ಚೈವ ವಶೀಕರಣ ಏವ ಚ ॥ 29 ॥

ಉಚ್ಚಾಟನೇ ಮಾರಣೇ ಚ ತಥಾ ದ್ವೇಷಾಭಿಚಾರಯೋಃ ।
ಗುಟಿಕಾಧಾತುವಾದಾದಿಯಕ್ಷಿಣೀಪಾದುಕಾದಿಷು ॥ 30 ॥

ಕೃಪಾಣಾಂಜನವೇತಾಲಾನ್ಯದೇಹಾದಿಪ್ರವೇಶನೇ ।
ಪ್ರಯುಂಜ್ಯಾದಿದಮೀಶಾನಿ ತತಃ ಸರ್ವಂ ಪ್ರಸಿದ್ಧ್ಯತಿ ॥ 31 ॥

ಸರ್ವೇ ಮನೋರಥಾಸ್ತಸ್ಯ ವಶೀಭೂತಾ ಕರೇ ಸ್ಥಿತಾಃ ।
ಆರೋಗ್ಯಂ ವಿಜಯಂ ಸೌಖ್ಯಂ ವಿಭೂತಿಮತುಲಾಮಪಿ ॥ 32 ॥

ತ್ರಿವಿಧೋತ್ಪಾತಶಾನ್ತಿಂಚ ಶತ್ರುನಾಶಂ ಪದೇ ಪದೇ ।
ದದಾತಿ ಪಠಿತಂ ಸ್ತೋತ್ರಮಿದಂ ಸತ್ಯಂ ಸುರೇಶ್ವರಿ ॥ 33 ॥

ಸ್ತೋತ್ರಾಣ್ಯನ್ಯಾನಿ ಭೂಯಾಂಸಿ ಗುಹ್ಯಾಯಾಃ ಸನ್ತಿ ಪಾರ್ವತಿ ।
ತಾನಿ ನೈತಸ್ಯ ತುಲ್ಯಾನಿ ಜ್ಞಾತವ್ಯಾನಿ ಸುನಿಶ್ಚಿತಮ್ ॥ 34 ॥

ಇದಮೇವ ತಸ್ಯ ತುಲ್ಯಂ ಸತ್ಯಂ ಸತ್ಯಂ ಮಯೋದಿತಮ್ ।
ನಾಮ್ನಾಂ ಸಹಸ್ರಂ ಯದ್ಯೇತತ್ ಪಠಿತು ನಾಲಮನ್ವಹಮ್ ॥ 35 ॥

(ಸಹಸ್ರನಾಮ್ನಃ ಪಾಠಾಶಕ್ತೌ ವಕ್ಷ್ಯಮಾಣಪಾಠಸ್ಯ ನಿದೇಶಃ )
ತದೈತಾನಿ ಪಠೇನ್ನಿತ್ಯಂ ನಾಮಾನಿ ಸ್ತೋತ್ರಪಾಠಕಃ ।
ಚಂಡಯೋಗೇಶ್ವರೀ ಚಂಡೀ ಚಂಡಕಾಪಾಲಿನೀ ಶಿವಾ ॥ 36 ॥

ಚಾಮುಂಡಾ ಚಂಡಿಕಾ ಸಿದ್ಧಿಕರಾಲೀ ಮುಂಡಮಾಲಿನೀ ।
ಕಾಲಚಕ್ರೇಶ್ವರೀ ಫೇರುಹಸ್ತಾ ಘೋರಾಟ್ಟಹಾಸಿನೀ ॥ 37 ॥

ಡಾಮರೀ ಚರ್ಚಿಕಾ ಸಿದ್ಧಿವಿಕರಾಲೀ ಭಗಪ್ರಿಯಾ ।
ಉಲ್ಕಾಮುಖೀ ಋಕ್ಷಕರ್ಣೀ ಬಲಪ್ರಮಥಿನೀ ಪರಾ ॥ 38 ॥

ಮಹಾಮಾಯಾ ಯೋಗನಿದ್ರಾ ತ್ರೈಲೋಕ್ಯಜನನೀಶ್ವರೀ ।
ಕಾತ್ಯಾಯನೀ ಘೋರರೂಪಾ ಜಯನ್ತೀ ಸರ್ವಮಂಗಲಾ ॥ 39 ॥

ಕಾಮಾತುರಾ ಮದೋನ್ಮತ್ತಾ ದೇವದೇವೀವರಪ್ರದಾ ।
ಮಾತಂಗೀ ಕುಬ್ಜಿಕಾ ರೌದ್ರೀ ರುದ್ರಾಣೀ ಜಗದಮ್ಬಿಕಾ ॥ 40 ॥

ಚಿದಾನನ್ದಮಯೀ ಮೇಧಾ ಬ್ರಹ್ಮರೂಪಾ ಜಗನ್ಮಯೀ ।
ಸಂಹಾರಿಣೀ ವೇದಮಾತಾ ಸಿದ್ಧಿದಾತ್ರೀ ಬಲಾಹಕಾ ॥ 41 ॥

ವಾರುಣೀ ಜಗತಾಮಾದ್ಯಾ ಕಲಾತೀತಾ ಚಿದಾತ್ಮಿಕಾ ।
ನಾಭಾನ್ಯೇತಾನಿ ಪಠತಾ ಸರ್ವಂ ತತ್ ಪರಿಪಠ್ಯತೇ ॥ 42 ॥

ಇತ್ಯೇತತ್ ಕಥಿತಂ ನಾಮ್ನಾಂ ಸಹಸ್ರಂ ತವ ಪಾರ್ವತಿ ।
ಉದೀರಿತಂ ಫಲಂ ಚಾಸ್ಯ ಪಠನಾದ್ ಯತ್ ಪ್ರಜಾಯತೇ ॥ 43 ॥

ನಿಃಶೇಷಮವಧಾರ್ಯ ತ್ವಂ ಯಥೇಚ್ಛಸಿ ತಥಾ ಕುರು ।
ಪಠನೀಯಂ ನ ಚ ಸ್ತ್ರೀಭಿರೇತತ್ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಕದಾಚನ ॥ 44 ॥ (2060)

॥ ಇತಿ ಮಹಾಕಾಲಸಂಹಿತಾಯಾಂ ವಿಶ್ವಮಂಗಲಕವಚಾನ್ತಂ
ಪೂಜಾಪದ್ಧತಿಪ್ರಭೂತಿಕಥನಂ ನಾಮ ದಶಮಃ ಪಟಲಾನ್ತರ್ಗತಂ
ಗುಹ್ಯಕಾಲಿಸಹಸ್ರನಾಮಸ್ತೋತ್ರಂ ಸಮ್ಪೂರ್ಣಮ್ ॥

Also Read 1000 Names of Sri Guhyakali Devi:

1000 Names of Sri Guhyakali Devi | Sahasranama Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

1000 Names of Sri Guhyakali Devi | Sahasranama Stotram Lyrics in Kannada

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top